සැමදාම කතා කරනා සැමදාමම දකිනා ඔබ මතකයේ පමණයි මවගේ අන් ඇසුරෙන් පුතේ නුඹ මට අහිමි වෙලා

ඔබේ ජීවිතේ ආලෝකය වන්නට ආවා මා පියඹලා පැමිණි විට මව යන්න ගිහින් මා දමා ඔබ නිසා දෙවසරක් ඉවසූ මම යන්න ගියා මවගෙන්

සැමදාම කතා කරනා සැමදාමම දකිනා ඔබ මතකයේ පමණයි මවගේ අන් ඇසුරෙන් පුතේ නුඹ මට අහිමි වෙලා

ඒත් පුතේ නුඹව දමා නොගියෙමි මම දුර ඈත සිට බලා සිටිමි නුඹ එන මග හනිකට පැන එන්න පුතේ පියාගේ තුරුලට

සැමදාම කතා කරනා සැමදාමම දකිනා ඔබ මතකයේ පමණයි මවගේ අන් ඇසුරෙන් පුතේ නුඹ මට අහිමි වෙලා

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සිංහල_සැහැලි_-_x&oldid=11868" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි