සිංහල වෙදකම
Lee විසිනි.


සිංහල වෙදකම සංස්කරණය

සිංහල වෙදකම ගැන වන මෙම ග්‍රන්ථයේ දී අපි මුලින් ම බැලිය යුත්තේ සිංහල වෙදකම යනු කුමක් ද යන්නයි.

බටහිට වෙදකම වෙනුවට ඇති විකල්ප සංස්කරණය

  • ආයුර්වේදය
  • චීන කටු චිකිත්සාව
  • හෝමියෝපති
  • සිංහල වෙදකම

සිංහල වෙදකම හා ආයුර්වේදය සංස්කරණය

මෙම විෂයේ දී හමුවන ප්‍රථම ගැටලුව වන්නේ සිංහල වෙදකම යනු ආයුරුවේදය නොවේ ද යන්නයි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සිංහල_වෙදකම&oldid=14004" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි