සිංහල ග්‍රන්ථ නාමාවලිය

ග්‍රන්ථ නාමාවලිය

සංස්කරණය

ස්වතන්ත්‍ර - නවකථා

සංස්කරණය
1) විරාගය - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ
2) බව තරණය - මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ - 1973 නොවැම්බර්

ස්වතන්ත්‍ර - කෙටි කථා

සංස්කරණය
1) වංගහාරාවෙන් නික්ම යමි - සංජීව මූණමල්පේ - 2002 ජුනි
2) රැවුල සහ 31 වැන්නා - ටී.දේවක පහලවත්ත - 2007.06.28 පළමු විකිපීඩියා පළකිරීම - විද්‌්‍යුත් තැපෑල: dewamovie@gmail.com

පරිවර්තන - නවකථා

සංස්කරණය
1) ඉස්පානා මනාළිය

The Spanish Bride" By Georgett Heyer [English]
සිංහල පරිවර්තනය: දයා ගුණතිලක (1999)

2) කොර්සිකානු සහොදරයෝ

By Alecksander Diuma [France]
පරි. කේ.ජි. කරුණාතිලක

පරිවර්තන - කෙටි කථා

සංස්කරණය
1) දන්කෝගේ දැවෙන හදවත - කතෘ - මැක්සිම් ගෝර්කි - රුසියන් බසින් ඉංග්‍රීසියට:මාග්‍රට් වෙට්ලින් - ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලට:ප්‍රභාත් සී.අබේසිරිවර්ධන - 2007.06.28 පළමු විකිපීඩියා පළකිරීම