සැකිල්ල:යාවත් කාලීන කිරීම අවශ්‍යයි

(සැකිල්ල:Update වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)