භාවිතය සංස්කරණය

This template is used to set an uniform appearance on Trainz Projects, their Admin and template pages.

It presents the same color (as seen here as background) for all such pages, normally used in a <div style={{TRS-style}}> manner.


but will take parameters 1, 2, or 3 and expand the formatting withing the quoted style when given such parameters (i.e. {{{1}}} etc.).Internal logic (output)
<includeonly>"background:{{{BG|#dbfffb}}};{{#if:{{{box|}}}|<!-- skip - inherit from table -->|<!--
---->width:{{{W|98%}}};max-width:{{{MW|99%}}};}}<!--
----> border:{{{border|{{{B|2px solid navy}}}}}};<!--
----> {{#if:{{{box|}}}<!-- | margin:0 32px 0 2px;|
---->      |margin:{{{M|2px}}}; padding: {{{P|2px}}};<!--
---->      |margin: {{{margin|{{{M|1em}}}}}};}} padding:{{{padding|{{{P|2px}}}}}};<!--
---->}}<!--
---->;font-face:{{{face{{{FF||{{{Face|Verdana,Arial}}}}}}}}};<!--
----> font-size:{{{FS|{{{size|10pt}}}}}}; {{{1|}}};{{{2|}}};{{{3|}}};"</includeonly>

EXTENDED MODES සංස්කරණය

The template will also take stock formatting parameters BG, B, M, or P to define respectively: 'background', 'border', 'margin' and 'padding' HTML commands. THESE FOUR contain the prefix words just listed with the colon, so only define the desired variables.


Contrast with {{{1}}}, {{{2}}} parameters which must contain the whole HTML format command including the colons.) Note strings passed to these appear later on the style string command, and may override default behavior or BG–P differently in different browsers if they overlap commands. (i.e. Unpredictable behavior, so don't provide a conflict!)
The 'box' switch parameter selects an alternative default mode for inside tables, especially message boxes. P and M can still be used to override individually. It merely saves some typing and gives a predictable behavior and a uniform look.


text appears like

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:TRS-style/උපදෙස්&oldid=20955" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි