ආරම්භක දෘෂ්‍යතාවය: වර්තමානයේ expanded ලෙස සකසා ඇත.

මෙම සැකිල්ලේ ආරම්භක දෘෂ්‍යතාවය වෙනස් කිරීම සඳහා, |state= පැරාමිතිය භාවිතා කළ හැකිය:

  • |state=collapsed: {{Namespace and pagename-detecting templates|state=collapsed}} ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
  • |state=expanded: {{Namespace and pagename-detecting templates|state=expanded}} ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
  • |state=autocollapse: {{Namespace and pagename-detecting templates|state=autocollapse}} ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්,
    • අදාළ පිටුව තුල වෙනත් {{navbox}}, {{sidebar}}, හෝ වෙනත් හැකිලිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් ප්වතියි නම් මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
    • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

සැකිල්ල සඳහා |state= පැරාමිතිය දක්වා නොමැති නම්, සැකිල්ලේ ආරම්භක දෘෂ්‍යතාවය {{හැකිලිය හැකි විකල්ප}} සැකිල්ලේ |default= පැරාමිතියේ අගයෙන් ගනු ලබයි. මෙම සැකිල්ල සඳහා එම අගය expanded ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.