සැකිල්ල:හැකිලිය හැකි විකල්ප/උපදෙස්

{{හැකිලිය හැකි විකල්ප}} is a utility template provides a standardised message for transclusion on template documentaion pages for templates whose collapsibility may be managed by the parameter |state=.

It may be used on either the template page itself (wrapped within <noinclude>...</noinclude> tags) or on the template's {{documentation subpage}}.

Indicating optional use of state name

සංස්කරණය

The |state= parameter used to manage collapsible templates need not always be named explicitly, i.e. {{Template name|state}} can be the same as {{Template name|state=state}}, if the template is coded that way. To indicate this in the {{හැකිලිය හැකි විකල්ප}} message, add the parameter |statename=optional. This modifies the message so that it reads (if it were used for itself):

ආරම්භක දෘෂ්‍යතාවය: වර්තමානයේ autocollapse ලෙස සකසා ඇත.

මෙම සැකිල්ලේ ආරම්භක දෘෂ්‍යතාවය වෙනස් කිරීම සඳහා, |state= පැරාමිතිය භාවිතා කළ හැකිය:

  • |state=collapsed: {{හැකිලිය හැකි විකල්ප|state=collapsed}} ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
  • |state=expanded: {{හැකිලිය හැකි විකල්ප|state=expanded}} ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්, මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
  • |state=autocollapse: {{හැකිලිය හැකි විකල්ප|state=autocollapse}} ලෙස භාවිතා කිරීමෙන්,
    • අදාළ පිටුව තුල වෙනත් {{navbox}}, {{sidebar}}, හෝ වෙනත් හැකිලිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් ප්වතියි නම් මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
    • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

සැකිල්ල සඳහා |state= පැරාමිතිය දක්වා නොමැති නම්, සැකිල්ලේ ආරම්භක දෘෂ්‍යතාවය {{හැකිලිය හැකි විකල්ප}} සැකිල්ලේ |default= පැරාමිතියේ අගයෙන් ගනු ලබයි. මෙම සැකිල්ල සඳහා එම අගය autocollapse ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

This possibility is enabled by including:

  • {{{1|}}} as part of a collapsible template's |state= parameter – for instance, as |state={{{state|{{{1|}}}}}} or |state={{{state|{{{1|<noinclude>expanded</noinclude>}}}}}}, etc.
  • <noinclude>,<includeonly>as part of a collapsible template's state argument – for instance, as |state={{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}

If, however, the template includes collapsible sections within itself (e.g. {{Navbox with collapsible groups}}), then enabling this possibility may introduce ambiguity as regards what is to be collapsed or expanded. In those instances, therefore, the requirement to use |state= should be retained.

Changing the default state

සංස්කරණය

To change the default state {{හැකිලිය හැකි විකල්ප}} uses, add the parameter |default=collapsed or |default=expanded accordingly. To restore the default, remove any |default= previously included.

The |default=collapsed option must not be used in main article content in mainspace, e.g. to hide tables of information, or to cram extraneous details into infoboxes. (For more information, see Wikipedia:Manual of Style § Scrolling lists and collapsible content.) This option is permissible in navboxes, which are not part of the article content per se.

Slashes and the nobase parameter

සංස්කරණය

If the template name given to {{හැකිලිය හැකි විකල්ප}}</nowiki> includes a forward-slash (virgule) character – / – then the parameter |nobase= (set to on, true, etc.) will need to be added so that the name is displayed correctly (i.e., so that {{PAGENAME}} rather than the default {{BASEPAGENAME}} is used to display it).