සැකිල්ල:CategoryIntersection/උපදෙස්

(සැකිල්ල:CategoryIntersection/doc වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

This template creates a listing of pages that are in category CAT_1, but are not in CAT_2.

භාවිතය

සංස්කරණය

{{CategoryIntersection|CAT_1|CAT_2}}

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය