සැකිල්ල:විකිපොත් සොයුරු

විකිපොත් සඳහා සත්කාරකයා වන්නේ විකිමාධ්‍ය පදනම වන අතර; එවැනිම අනෙකුත් ව්‍යාපෘති:

විකිසරසවිය
විකිසරසවිය
ඉගෙනීමේ මෙවලම්

විකිපීඩියා
විකිපීඩියා
විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍

වික්ෂණරි
වික්ෂණරි
ශබ්දකෝෂය

විකිකියමන්
විකිකියමන්
කියමන්

විකිමූලාශ්‍ර
විකිමූලාශ්‍ර
පොත්ගුල

විකිජීවිවිශේෂ
විකිජීවිවිශේෂ
නාමාවලිය

විකිපුවත්
විකිපුවත්
පුවත්

විකිචාරිකා
විකිචාරිකා
මාර්ගෝපදේශකය

විකිදත්ත
විකිදත්ත
දැනුම් සංචිතය

විකිමීඩියා කොමන්ස්
කොමන්ස්
මාධ්‍ය සුරක්ෂිතාගාරය

මෙටා විකිමීඩියා
මෙටා
සම්බන්ධීකරණය

මාධ්‍යවිකි
මාධ්‍යවිකි
විකි මෘදුකාංගය

විකිමාධ්‍ය පර්යේෂණාගාරය
විකිමාධ්‍ය පර්යේෂණාගාරය
මාධ්‍යවිකි සංවර්ධනය