සැකිල්ල:විකිපොත් සොයුරු

විකිපීඩියාවේ සත්කාරකයා වන්නේ, අනෙකුත් ව්‍යාපෘති රැසකම සත්කාරකයාද වන්නාවූ, ලාභ-නොඋපයන සංවිධානයක් වන විකිමාධ්‍ය පදනම (Wikimedia Foundation)වේ :

වික්‍ෂනරි (සිංහල Wiktionary)
ශබ්ද කෝෂය හා නිඝණ්ඩුව (තිසෝරය)

විකිපීඩියා
නිදහස් විශ්‍‍වකෝෂ‍ය‍

විකිපුවත් (ඉංග්‍රීසි Wikinews)
විවෘත පුවත්පත් කලාව

විකිජීවිවිශේෂ (Wikispecies)
ජීවි විශේෂ නාමාවලිය

විකිකියමන් (Wikiquote)
උපුටා දැක්වීම්

කොමන්ස් (සිංහල Commons)
නිදහස් මාධ්‍ය සුරක්ෂිතාගාරය

මෙටා-විකි (Meta-Wiki)
සම්බන්ධීකරණය