සැකිල්ල:පරිපාලක වික්ෂනරි

Admin mop.PNG මෙම පරිශීලකයා වික්ෂනරි හි පරිපාලකවරයෙකි. (වික්ෂනරි සත්‍යාපනය)