----
{{උපදෙස්}}
----
{{උපදෙස්|සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases/test1}}
----
{{උපදෙස්|සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases/test2}}
----
{{උපදෙස්|content=This is in line documentation.}}
----
{{උපදෙස්|සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases/nodoc|content=Documentation.}}
----
{{උපදෙස්|සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases/test1|content=Documentation.}}
----Documentation/sandbox

සංස්කරණය
----
{{උපදෙස්/sandbox}}
----
{{උපදෙස්/sandbox|සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases/test1}}
----
{{උපදෙස්/sandbox|සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases/test2}}
----
{{උපදෙස්/sandbox|content=This is in line documentation.}}
----
{{උපදෙස්/sandbox|සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases/nodoc|content=Documentation.}}
----
{{උපදෙස්/sandbox|සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases/test1|content=Documentation.}}
----


For {{File mover granted}}:

Live documentation

සංස්කරණය
  • {{උපදෙස්|page=Template:File mover granted|notest=y}}

Sandbox documentation

සංස්කරණය
  • {{උපදෙස්/sandbox|page=Template:File mover granted|notest=y}}
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:උපදෙස්/testcases&oldid=23689" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි