සාකච්ඡාව:C හා C++ සිංහලෙන්

Add topic
Active discussions
  1. හැඳින්වීම
  2. C වලින් යමක් තිරයේ දැක්වීම
  3. Working with Variables


Helpසංස්කරණය

Kumudupinto පරිශීලකයා අප අතරින් සමුගෙන ඇති බැවින් මෙම පොතේ ඉතිරි කටයුතු කිරීමට දායකවන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:40, 1 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

Return to "C හා C++ සිංහලෙන්" page.