සමන්තකූට වර්ණනා - iii

කථං?

508. ගනන්නා්න උත්තරකුරුං භගවා තදානි පිණ්ඩඤ්චරිත්වන රමණිය හිමාලයද්දිං, ආගම්ම සාදුස නිර භරාහිරාමෙ ‘‍ෙනාතත්තකෙ’ මුනිවරො පරිභුඤ්ජියාන

509. චි‍ෙනතසි එවම්හමප්පතරංච කාලං ඨස්සාමි සාසන මමං භි අනාගතෙසු. ලඞ්කාතලෙ බවති තත්ථි ඉදානි යක්ඛ සම්බාධමත්ථිත මම තත්ථඉ ගතෙසු’දානි

510. සබ්බා’මනුස්සජ භයං පවිනස්සතී’ති මන්ත්වාත ත‍තො යතිවරො කරුණාය සත්තෙ සඤ්ඣාඝනෙහි පරිනද්ධ රවිව රත්ත නිග්රොනධපක්ක සදිසං වරපංසුකූලං

511. ධා‍ෙරත්ව සෙලමය සුන්දිර පත්තහ‍ාෙත්ථාග ඡබ්බණණරාසි නිවහං දිසි පුරයන්තො ස‍ෙමබාධිතො නවම ඵුස්සජ පුණ්ණමායං ලඞකාතලං විජයිතුං නහසා’ගමාසි සමන්තකූ‍ට වණ්ණනා 51

512. බ්රංහ්මාසුරාමර එණි ගරුළා ව සිද්ධ විජ්ජාධරාදි ජනතා සහපාරිසජ්ජා කෙතා’තපත්ත ඝට දිපුරු තොරණෙහි පුජං අකංසු මහතිං ගගනායනම්හි

513. ලඞ්කඞ්ගාන උරසි භාසුර තාර හාර සඞ්කාස සීතල මනොහර නීර පුරා, තස්මිං මහාදිපද වාලුක නාම ගඞ්ගා භුමජ්ඣගාසි ජන නෙත්ත හරාභිරාමා

514. තසසාවිදුර සුවි රම්මතරෙ පදෙසෙ ආයාමතො මිත්තියොජන විත්ථුතෙන, වතතාරි ගාවුතමිතං නයනාභිරාමං ආසාර සීතජල නිජ්ඣර භුරිඝොසං

515. මත්තාලිපාලි ඛග ගීතිජ මිස්සරාගං සම්මත්ත චිත්ත මිගසඞ්ඝ නිසෙවිතං තං තච්චන්ත නෙකසිඛි සඞ්ගත පාදපිණ්ඩං උය්යා්නමාසි උරුනාගවනාභිධානං

516. රම්මෙ තදා රතනදිපවරම්හි ලඞ්කා ලොකාභිධාන හරිකණ්ඩක යක්ඛදාසෙ, ඔදුම්බරෙ සුමකූටක තණ්ඩුලෙය්යම සෙලෙසු මාරගිරි මිස්සකරිටඨනාමෙ

517. යෙ’‍ෙඤ්්ඤපි සන්ති ගිරයො වනරාමණෙය්යා‍ ගඞ්ගා නදී ගිරිගුහා සිකතාතලා ච, තත්ථා වසන්ති රහසා ඵරුසාතිරුද්දා පාණාතිපාත නිරතා සඨකූට යක්ඛා

518. සඞ්ගම්ම තෙ මහති තාගවනම්හි තම්හි සම්මන්තයිංසු සභටා සහ පාරිසජ්ජා. ත්වංන කො’සි රෙ ඉති පරො අපරං ඛරෙන ති‍ෙකඛන වාදකණයෙන අරුනතුදන්තා


52 සමන්තකූට වණ්ණනා

519. කුජ්ඣිංසු තෙ අථිතරිතර කාරණෙන වාක්යෙතන යුද්ධ පරිරද්ධ පගබ්භිතත්තා. සඞ්ඛොභිතාපග පතීච’නවට්ඨවිත්තා සාරම්භ ගබ්බිතමනා පරිරාවයන්ති.

520. තස්මිං ඛණෙ’භිමතදො සුගතො තහම්හි ආගම්ම තෙස’මනුකම්පිත මානසෙන, ගොපානසී සම මනොහර රංසිමාලි තත්ථනව්ජි ඛෙ ගුණමණි මණිකණණිකාව

521. තෙසං ජිනො කලහවුපසමාය හෙතු මාපෙසි වුට්ඨි තිමිරා’නිලසිතභිතිං. තත්ථාිසි ගජ්ජිතඝනො සුරවාපඛිත්ත ධාරසරෙහි විතුදං නිසිවාර සඞ්ඝං

522. අන්ධාිව තෙ ඝනතරෙ තිමිර නිමුග්ගා මුළහා දිසඤ්ච විදිසං න විදිංසු භිතා. චණ්ඩානිලුද්ධට මහා ගිරිකූටරුක්ඛ සම්පාත භිත රුදිතා ගතිමෙසයන්ති

523. සිතෙන තෙ අත දිජෙ පරිකොටයන්තා අඤ්ඤෙඤඤගත්තමවලම්බ පරොදයිංසු. රුපානි නෙකභයදානි ව ඝොසණානි චත්තිංසු තෙන විවධං භයමාසි තෙසං

524. බුද්ධාපි දුක්ඛිතමනා පරදුක්ඛකෙන කස්මා කරොන්ති අනයං’ති න චින්තනියං, ලොකො හනාති විටපි ඵලදාන හෙතු ස‍ෙත්ථනන සොම රිපුගාහක වාසරම්භි

525. සත්ථාං ත‍තො තමනුදො සහයෙ සසොකෙ

		දිස්වාන ගුය්හක ජනෙ කරුණායිතතෙතා‍,

වුට්ඨිං තමඤ්ච පවනං පමුදිත්වා සබ්බං ද‍ෙසසසි අත්තම්ඛිලං දුමණිව ඛමහි


සමන්තකූට වණ්ණනා 53

526. දිස්වාන තෙ මුනිවරඤ්ජලි පඞ්කජෙහි සජ්ජෙත්ව. සිස සරසි ඉදම’බ්රැමවිංසු යාවාම නො භයපදං භවතො සකාසා දාසෙසු ධිර කරුණා කරණියමෙව

527. එවං තදාංවව ජිනො මධුරස්සරෙන ආමන්ත තෙ නිසිවරෙ’වතතෙ සමකේඛ, තුම්හෙ දාදාත යදි ඨානම්මෙකදෙසං සබ්බෙ අපෙන්ති ඝනවාතජ සීතදුක්ඛා

528. ය‍ෙජජවමීතිම’පයාති කරොම භො තං ගණ්හාහි ධිර යදි ඉච්ඡසි සබ්බදිපං වත්වා න තෙහි පරිදින්න ඡමාය මග්ගො ඔගම්ම තත්ථ පුථු පත්ථ්රි වම්ම කන්ඩං

529. තස්මිං නිසජ්ජ කසිණං සමාපජ්ජ තෙජො ජාලාකුලං ජලිත මග්ගිම්මාපයී සො. සො ධුමකෙතු ගගනුග්ගත තුඞ්ගසිඞ්ගො සන්දුඩ්ඪයං ගිරිවනානු’රුඝොසයන්තො

530. රුක්ඛෙහි රුක්ඛවන පබ්බත ලඞ්ඝනෙන සාඛාමිගෙ ච විබගෙ අනුබන්ධ්යං’ච වෙස්සානරො වනමරු මිගසුකරෙ’පි සන්ධාාවි ගුයහක ජ‍ෙන ඉති චින්ත‍ෙනතා

531. දිස්වාන තත්ථ‍ පචුරාතත විපඵුලිඞ්ග සම්මිස්ස ජාල දහනං ගුහකා සම්චෙච, ධාවුං විකිණ්ණකව බපපජල’ දදනෙතතා දාරත්තජෙහි සහිතා ගතිමෙසමානා

532. සම්බුදධතෙජ පරිදඩ්ඪ සරීරචිතතා ආහච්ච සාශරතටා පරිධාවමානා තසමිම්පි තෙ පිවසිතුං සරණං න ලද්ධා ඡම්හි ත‍තො සපදි සන්නිපතිංසු ස‍ෙබබ


54 සමන්තකූට වණ්ණනා

533. දිසවාන තෙ මුනිවරො සභයෙ සසොකෙ රම්මං තදා ජලධිමජ්ඣගතං මහන්තං ඉදධිහි සෙහි ගිරිදිපමි’ධානයිත්වාො ආරොපයිත්වි නිඛිලෙ ප‍ුන තත්ථව’කාසි

534. ක‍ෙත්ව වමෙ’සමසමො’ පසමන්ත ‘මිතිං ත‍ෙත්ථකව භාසුරතරො භගවා නිසීදි, බ්රපහ්මාමරා’සුරඵණි ගරුළාදි සිද්ධා සඞ්ගම්ම’කංසු මහතිං මහම’ගගරූපං

535. දෙසෙසි සංසදි ජිනො සුතිසාධු ධම්මං තස්මිං සදසවනුදං සිවදං ජතාතං, සුත්වා න නෙකසතකොටි පමාණ පාණා ලද්ධා තදා සමභවුං වරධම්මචක්ඛුං

536. තස්මිං දිනෙ සුමනකූට‍ වරාධිවාසො තෙජිද්දිබ්ද්ධිවිභවො සුමනාභිධානො. දෙවො පසන්නහදයො රතනත්තයම්හි සම්පාපුර්ණහත්ථත පඨමං ඵලමුත්තමං සො

537. උට්ඨාය තුට්ඨවදනො කතපඤ්ජලිකො මුග්ගො ජිනග්ග නඛරංසි පයොදධිම්භි වන්දිොත්වං එවමවවා තුල විර ධිර ලොකග්ග පුගගල වරං දද සාමි ධිස.

538. දාසොස්මි තෙ චරණ පඞ්කජ පුජකො’භං සද්ධාදයාදි විභවො තනයො හමස්මි, තුම්හෙ විනා කනලවං වසිතුං න ඉච්ඡෙ තස්මා දදාතු භගවා මම පුජනියං

539. සුත්වාමන තං ධිතිමති පරිමජ්ජ සිසං සංසත්ත ඡප්පද සරොරුහ සන්නිභෙන, හ‍ෙත්ථ න නිල සක කුන්තල ධාතුමුට්ඨිං දජ්ජාථ සො මණිමයෙන කරණ්ඩකෙන


සමන්තකූට වණ්ණනා 55

540. පගගයහ බාහුයුගලෙන ඨිතො තමිත්වා් මුදධා දධාසි මකුටං විය පීණිතත්තො, කත්වාක’ථ සො වර මහං තිදිවෙහි සදධි ‘ම‍ප්පෙත්වු ධිර පරිභුතත වසුන්ධධරායං,

541. සො’කාසි නිලරත්නෙහි මහාරහෙහි උ‍ෙබබධතො රත්න සතත පමාණ ථුපං නාථෙ ධරන්තසමයෙව පතිට්ඨභි සො ථුපො තිලොකසුඛදො මණි කාමදො’ව

542. පච්ඡා තිලොකසරණෙ පරිනිබ්බුතම්හි ඛිණා සවො සමභිමො සරභු යති‍ෙන්ද්. ආදාය තා චිතකතො ජිනගිවධාතුං තස්මිං නිධාය’කරි බාරස හත්ථපථුපං

543. චුළාභය භව වනිපො සමයෙගපරස්මිං බත්තිංස හත්ථචම’කරියත්ථප වරොරුථුපං, දුට්ඨාදිගාමනි නුපො දමිළෙ හනන්තො කාරෙසි කඤචුකමථො චතුඝට්ඨිහත්ථං

544. එවං ස සීහලමහාසරමජඣරූළහං සෙතම්භුජං’ව මධුපාවලි සෙවනීයං, භුමඞ්ගනා කරතලෙ සිතවිත්ථවලිලො ථුපො දදාතු මසමොපසමං ජනානං

545. ලඞ්කොපසග්ගම’වධුය විධාය ඛෙමං ලඞ්කං නිජාය වරකුන්තල ධාතුයා තං. කත්වා න භාසුරතරං මුනි මඞ්ගලාය පායාසි තාරක පථෙ’ නුරුවෙලමෙව

546. තස්මි විදාය බහුවිම්හිත පාටිහෙරං හෙත්වා සසිස්සකි’සිතො පුන දිට්ඨිජාලං දත්වාාන නිබ්බුතිපදං සහසිස්සකස්ස නිබ්බාණ සුන්දාර පුරං පරිපුරයිත්ථන


56 සමන්තකූට වණ්ණනා

547. තම්හා විකාසිත කුස්සය කානනාභ වීතාසවෙහි නිවු‍ෙතා සුගතෙභගාමි. පායාසි රාජගහ ගාමි’මුදාරමග්ගං වෙනෙයය ජන්තු කමලාකර භානුරුපො

548. තස්මිං ග‍තෙ ජිනවරෙ වර බිම්බිසාරො පුජං අකාසි මහතිං සහ දෙවතාහි. තස්මිං හි සංසදි ලභිංසු අනප්පපානා ම‍ග්ගෙ පලෙව සරණෙ ච පතිට්ඨබිංසු

549. රාජා තතො විපුල වෙළුවනාභිරාමං සාලඞ්කතං විවිධ පාදප මණ්ඩපෙහි. පාදාසි දක්ඛිණකරෙ ජලපාතනෙන කත්වාි ධරාධරධරං භිමවඤච කමපා

550. තසිමිං සමන්තනයනො නයනාභිරාමො භුතිං ජනස්ස සතතං අභිවඩ්ඪය‍නෙනතා. ධම්මමබු වුට්ඨි නිකරං පරිවස්සය‍ෙනතා වස්සා වසී අදුතියො දුතියම්භි ව‍ෙසස

551. දෙවින්දු මොලි සමලඞ්කත පාදපිට්ඨො ලොකස්ස අත්ථදවරණෙ සතතාභියුත්තො ත‍ෙත්ථදව සො හි තතියෙ’පි චතුත්ථොවස්සෙ වාසං අකාසි සුගතො සිරිසන්නිවාසො

552. ලොකස්ස ධම්ම ම’මලං සත්තං වගන්තො සාවත්ථිායං රුචිර ජෙතවනෙ’භි‍රාමෙ, වාසං අකාසි සුඛදො මුනිපඤ්චමස්මිං වෙනෙය්යා සත්තසමයං සමුදික්ඛමානො

ඉති ලඞ්කාය පඨමාංගමනං

553. අත භගවති තස්මි ජෙතනාමෙ වනස්මිං නිවසති සතිලඞ්කා මඞ්ගලා’වාසරුපා උපවනමිව නකෙ නන්දමනං දෙවතානං අමර උරගවාසා රම්මරූපා බභුව. සමන්තකුට වණ්ණනා 57

554. තහිමති රුචිරස්මිං වඬ්ඪමානාදි ‍සෙලෙ මධුර සලිලවාහෙ රම්මකල්යාරණිකාදො උදධි භුජග‍වාසෙ නාගදිපන්තිකෙ ව මහති මහිම සුත්තා නාගසඞ්ඝා වසන්ති

555. පචුර මහිම යු‍ෙතතා වඩ්ඪමානාවලස්මිං අධිපති භුජගානං ආසි වුලොදරවෙහා. මහුදර ඉති නාමො නාගදිපොදධිම්හි නිවසති අත තෙසං පබ්බතෙයෙයා’රගි‍ෙන්දාා

556. ඉතර භුජග රඤේඤා ධිතරං නාගකඤ්ඤං පියතරම’භිරුපං’කාසි දාරං තදා හි, අථ ව දුහිතුයා සො දීයමානං දද‍ෙනතා රුචිර මණිමයගඝං ආසනඤ්චාපදාසි

557. දුභිතරි මතකාලෙ තෙ’ථ පල්ලඞ්කහෙතු ජලජ ථලජ නාගා යුදධසජ්ජා අහෙසුං අථ ථලජ භුජඞ්ගා භඞ්ගක‍ෙලලාලමාලා සදිස ලුලිත විතතා ගබ්බිතෙචං රවනති

558. කිමු’දධිජ එණීතං කිතති සම්පත්තියා නො අපි යසපරිවාරා කිං බලෙනිදධියා කිං අහමහමිති ගබබා කිං කිමිස්සාය තෙසං භවති තිමිර’රිනං, හානුමග්ගුන්නති කා.

559. අථ ජලජ’ලගද්දා ගජ්ජනං ගජ්ජයන්තා භයජනක පගබ්භා ඵොටයන්තා භුජානං අබමහ පභු රෙ! රෙ! පබ්බතෙය්යාාන’මෙතං පටුතරඞ්සිතොට්ඨා කකඛ ළෙවං රවන්ති.

560. පටුතර ගරුනාදා නාව ගජ්ජන්ති දන්තී නයන පථමු’පෙනෙත යාච කණ්ඨිරවානං තථරිව ථලජාතා ජුම්භයන්තා සමග්ගා නයන පථගතා නො සුඤ්ඤදප්පා භවන්ති


58 සමන්තකුට වණ්ණනා

561. ඉති නදුභයසෙනා ඝට්ටයන්තා ඤඤමඤඤං විවිධ පහරණෙහා උග්ගිරන්තී ගිරන්ති. සත්ත ඛුහිත වෙලා සාගරුමිව භන්තා ලුලිත ලුලිත චිත්තා යුද්ධනිත්තා ඨිතාසුං

562. අථ තදහු මුනි‍දෙන්දාං සාමිනියාම’ම‍ෙනත පතිනිය මතිජාලං ලොකමොලොකයන්තො, සමර වසගතානං භොගිතා භාවිභුතිං තදුපරි ව’භිවුද්ධිං පස්සි ලඞ්කාතලස්ස

563. අථ මුනි මධුමාසෙ’පොසථෙ කාලපක්ඛෙ කත නිඛිල විධානො ගයහ සඞ්ඝාටිකාදිං, අනුගතිකමුදිකඛං පඤ්ඡනෙතෙතා සමනතා සුමන සුමන නාමං පස්සි දෙවං සමිද්ධිං

564. තදහු සුවදෙවො ජෙතනාමෙ සුර‍ම්මෙ අධිවස්ති විහාරෙ ද්වාරකොට්ඨොපක‍ෙටඨ ඨිත විටප සමිද්ධ ඛිරිකාපාදපස්මිං සුගත මභිනම‍ෙනතා අන්න හා පුජය‍ෙනතා

565. තමසම්මුනි දිස්වා’මන්තයිත්වාා’ගතෙ තං ඉදමවච මයා හො සද්ධිමාගච්ඡ ලඞ්කා සහ තව භවනම්හා පුබ්බවුත්ථමප්පදෙසෙ තව භවි පතිට්ඨා භොගිනඤ්ජා’භිවුද්ධි

566. අථ මුනිවවනං සො මුද්ධනාම’ ගගහෙත්වා‍ පමුදතහදයො තං රුක්කමුදධචච මුලා, සුගතමුපරි කත්වාක ධාරයන්තො සුඵුල්ලං බරිහි බරිහි ඡත්තාකාරමාහා නභමභි

567. දසබල තනුභා ‘භිස්සඞ්ගාම සො දුමි‍ෙන්දව තරල මණිව තානා’භාහි සම්භාවනියො. විලසිත ඉව සබ්බෙ රුක්ඛසෙලාදයො’පි අපගත සකවණණා වණණ වනතා විරෙජුං


සමන්තකූට වණ්ණනා 59

568. ඛග භුජග සුරාදි මිස්සිතා ඡප්පහාහි නිජ්පති නිජජායා සවඤ්ඤමඤ්ඤසු මුයහු අසිත ගගන මජ්ඣ සොබමානො මුනි‍ෙන්ර්ාහි විතත විවිද රංසි රංසිමාලිව ගඤ්ජි

569. ජලද පටල ස‍ෙණඩ මජ්ඣමුද්දාළයිත්වාය බහි විලසිතකායො සොම්මදොසාකරො’ව, කතුපරි තරුඡායො ජොතමානො සමානො උරග සමරඨානං ගනත්වත’කාසෙ නිසජ්ජ

570. ඝනතර තිමිරං සො ඉද්ධියා සඞ්ඛරිත්වා් තහිමතිරව භිමං ඝොරසංරම්භවන්තං අසනි සත නිපාතං වස්සධාරා කරාලං උරුතර තත මෙඝා මාපයි සිතවතං

571. ඉති තිභුවනනාථො දප්පිතෙ නාගස‍ෙඞ්ඝ විම ද කරණ හෙතු දස්සයි භෙරවානී, අථ’පහත පග‍ෙබහ තෙ විදිත්වතන සත්ථාව අපනුදි භයජාතං තඞ්ඛණංයෙව තත්ථෙ

572. තරුණ තරණිසොභා කෙතුමාලාවිලාසිං සුභරුචි මුඛවන්දං ලක්ඛණාකිණ්නගත්තං තිහව විභවදායිං තං විදිත්වා න නාගා චුතපහරණ හත්ථාං වන්දලමානා මහිංසු

573. සිරසි නිහිතපාණි රත්තපඞ්කොරුහෙහි විකව වදන’ නෙත්තා’මන්දෙ කඤ්ජුප්පලෙහි. සක සක දත නානාවණ්ණ වම්මාදිකෙහි විවිධ කුසුමවත්ථාණ’මන්දෙ දිපද්දජෙහි

574. උරග භවනවාසා නාගකඤ්ඤ සමෙච්ච කුව කලස සහස්සං ධාරයන්ති සලිලං ලලිත කණක වලලි ලිලමාදත්ත ගත්තා ථුති මුඛර මුඛා තා සාධු කිළං අකංසු


60 සමන්තකූට වණ්ණනා

575. අථ මුනි උරගානං විග්ගහං තං සමෙතුං සුතිමන කමනියං නිච්චරං බ්රංහ්මඝොසං අජරමමර මග්ගං සුප්පසත්ථං් සුධිහි වරමති වරධම්මං දෙසයි නං එණීනං

576. න භො භො සංසාරෙ ඛලු භවති සාරං ලවමපි විසෙසා තං සිතාං ජලිත දහනෙ විජ්ජති කදා සදා රාගං රොගං ක්යලධති ජනතං නෙකදුරිතං තථාපාං’යුං පාතො රවිරභිමුඛුස්සාව සදිසං

577. සරීරො’යං බත්තිංස විධ කුණපො සාර රහිතො පරිත්තං යොබ්බඤ්ඤං කුසුම සදිසං නිග්ගතසිරි පහනත්වා ගන්තබ්බං භවජ විභවං සම්භතමිදං අථෙවං සන්තෙ භො වරයති භවං කො නු හි බුධො

578. පලාසි මක්ඛි කොධුපහ මතො මානවිභවො ජනො’තීතො’ තො භො පයති නරකං දාරුණතරං එණි මජ්ජාතරො සා ගුහක කපයො භුය බහුසො වධෙන්ත ඤෙඤ ඤ්ඤං තෙ නනුභවමිදං දුක්ඛම’නිසං

579. පුරෙ කා‍කො’ලුකා අථ වනභවා එන්ද න ඉසා කරිත්වාඤ’ට්ඨානෙ’ඝං චිරමනුභවු දුක්ඛමනිසං, අහො කප්පට්ඨන්තාං සරථ දුරිතං වෙරජමිදං න හෙත්ථපසසාදො හො’ණුමපි කලහෙ මෙත්තිම’මතං

580. බලං බාලානං භො සක සක වධායෙව භවති අතිතෙකා ඛුද්දා ලටුකිකදිජා නට්ඨතනයා. ගජා බාලං මත්තං පවිධි න බලං හොති සරණං අථට්ඨා‍නෙ කිං බො කුරුත විරියං භුති හනනං

581. න දුක්ඛං තෙසං යෙ විගත කලහා එකමනසා අතිතෙ භො ලාපා අගටිත මාතා පෙය්යිවවනා. සුඛං වාසං’කාසුං යදහනි හවුං තෙ’ථ විධුරා වසං ව්යසධස්සාගුං තදහනි අහො! මෙධග බලං.


සමන්තකූට වණ්ණනා 61

582. ඉති තිඛිණ සුධිමා කත්තු මෙතෙ සම‍ෙගග අවදි පවර ධම්මං සාධු විඤ්ඤුප්පසත්ථං අථ මුදිතමනා තෙ පිණිතා තස්ස නාගා මණිමයම’තුලං තං ආසනං පුජයිංසු

583. අථ මුනි ගගන‍ෙමභාරුයහ භුමිප්පදෙසං තරුණ රවිව තස්මිං ආසනෙ ආසි භාසං. අථ භුජගගණා තෙ දිබ්බ ඛජ්ජාදිකෙහි පරිවිසිය මුනින්දං් සාධු ධම්මං සුණිංසු

584. අථ ජල ඵලජානං තත්ථහ යුද්ධා’ගතාතං අගණිත භුජගානං’සිතිකොටි භුජඞ්ගා විමල සරණසීලෙ සුපපතිට්ඨා සුතුට්ඨා අකරු’මතිමුළාරං සත්ථුට පුජාවිධානං

585. අථ මහුදර ර‍ ෙඤඤ මාතුලො නාගරාජා මනිනයනකතාමො රම්මකළ්යා ණිදෙසා උරග සමර හෙතු ආග‍තො නාගදිපං සුගතවර සරිර දිස්ව නත්වායලපෙවං

586. යදි සුගත ඉමං ත්වංා නාග‍තො අස්ස ඨානං මයමපගත පාණා හොම ඣත්වාඉ ‘ඤඤමඤඤං, රුධිරවහ විකි‍ෙණණා අස්ස භුමිප්පදෙසො පසමි දහන දිත්තං අම්බුදෙනෙව තං ත්වංු

587. මම භගව පුරා මෙ දිට්ඨපුබ්බං තවෙතං රුචිර සිරිසරීරං රංසිජාලා ‘භිකිණ්ණං අපි සුමධුර ධම්මං දෙසයන්තෙ සුරානං දසබල සුතපුබ්බං ආනුබාවඤ්ච තුය්හං

588. අහමසම පුරෙ ‍තෙ විස්සු‍තොයෙව දාසො යදි මනසි දයා තෙ හොති දාසෙ පුනා ‘පි පවර රතනදිපෙ හොති කළ්යාාණිගඞ්ගා මම වසති තහිං තං දට්ඨුකාමො’හියාවෙ


62 සමන්තකූට වණ්ණනා

589. ඉති යතිපති තස්සා’රාධනං පග්ගහෙත්වාඨ සක පරිචිත භුම්යාය වෙතියත්ථංා විධාය. මණිමය පරිභුත්තං ආසනං වා’පි තෙසං ස සුමන තරු රාජං පුජනත්ථංය විධාය

590. දසබල පරිභුත්තං සබ්බමෙතං භුජාඞ්ගා මණිරිව රුවිදං තෙ ධාතුයො යෙව තස්මා. මහථ නමථ නිච්චං මං’ව සග්ගා’පවග්ගං දති ඉති ච වත්වා’ ඔවත්ව’න සත්ථා

591. නභතල’මු’ පගන්න්නාත දෙවතාගෙ මහෙ‍ෙනත දිසි දිසි විස්ර‍ෙනතා නිලපිතාදි රංසි. මන නයන හරන්තො ජන්තුනං ලොකසාරො අගමි රවි’ව කම්බා ජෙතනාමං විහාරං

592. අථ මනුජමරානං නන්තසිද්ධාදිකානං සත්ත’මමත ධම්මං දෙසය‍ෙනතා එණිනං වනභවන සුර‍්ෙමම මඞ්කුලවෙහ නගි‍ෙන්දග අකරි මුනි නිවාසං ඡට්ඨමෙ හායනම්හි

593. සුරපුරු පවනෙ’ථො පාරිජාතස්ස මුලෙ අරුණ මුදුසිලායං හාසමානො මුනි‍ජෙන්ද , සුනිපුණ’මභිධම්මං දෙසය‍ෙනතා සුරානං අකරි වරනිවාසං සත්තමෙ තත්ථි ව‍ෙසස

594. අථ සුඛද මුනි‍ිෙන්ද‍ ජෙතනාමෙ විහාරෙ අවසි විමලප‍ෙඤ්ඤ අට්ඨමෙ සාරදස්මිං අජර’මමර සනතිං එසමානො පරෙසං විවිධ නය විවිත්තං දෙසනං දෙසය‍ෙනතා

ඉති ලඞ්කාය දුතියාගමනං

595. එවං ජිනො ජෙතව‍ෙන වස‍ෙනතා නිස්සාය සාවත්ථි පුරං විහාසි සා කිදිසි ආසි පුරි තදානි තං කදිසං ජෙතවනං විහාර

සමන්තකූට වණ්ණනා 63

596. භුමඞ්ගනායාහිත උත්තමඞ්ගෙ භාසන්ත නානාරතනාබිරාමා, විසාලමොලිව විසාලභොගා සා ජම්බුදිපමබි බභුව රම්මා

597. සිරිනිකෙතෙ සිරිමාවහනති විරාජතෙ යා වසුධා තලස්මිං සා දෙවරාජස්ස’මරාවති’ව රඤ්ඤෙ කුවෙරස්ස’ලකව රම්මා

598. සා පුඤ්ඤපඤ්ඤලු ජනාධිවුත්ථාස සොණ්ණාදි පුණ්ණාපන කිණ්ණවිථි, උත්තුඞ්ග මාතඞ්ග තුරඞ්ග රඞ්ගා සා රා‍ජතෙ කඤ්චන මන්දිාරාලි

599. රරාජ සා භාසුර රාජපුත්තා පුඤ්ඤාඞ්ගනාලාස විලාසයන්ති, වෙදඞ්ගපාරඞ්ගත විප්පවාරා ද්විපඤ්ච සද්දෙහි ව නිච්චඝොසා

600. අනෙකසිප්පි සත සම්පකිණණා තානාදිසාභා’ගත සත්ථංවාහා පහුතඛිණාසව පාදපුනා බහාස සා මඞ්ගල මන්දි්රං’ව

601. භවන්තරෙ යො වරියං චරන්තො සුවො’පනිස්සාය වසං ගුණෙත. යඤ්ඤඞ්ගසාඛිං මතසීනපතතං අකා සමිද්ධං පලපල්ලවෙහි

602. ඉදානි පත්වාංන භවස්ස අන්තං නිසසාය යං සො වසතෙ මු‍නි‍ෙන්දාන තසසා ගුණං කො හි අසෙසයිත්වා කථෙති සි වස්සු’පමාය තසසා


64 සමන්තකූට වණ්ණනා

603. ත‍ෙසසාපක‍ෙටඨ රතනංව’නගඝං මනොහරො උත්තමසත්තසෙවි. ජනානමාකඛිඩතදො විහාරො බභුව ජෙතාදි වනව්හයෙන

604. සමුඵුල්ල පුප්ඵරස මොදිත ඡප්පදාලී ඣඞ්කාර නාද පරිවාදිත තන්තිනාදා සම්මත්ත’තන්ත දිජ කූජිත ගිතවන්තා තිට්ඨපන්ති යත්ථ තරවො නටකා’ච ඡෙකා

605. ඛිරණණවාහරිය ධොවිය ඛිරනීරා සොසෙත්වන සජ්ඣුමලයෙ සසිකන්ති මිස්සං ය‍සෙත්ථා කිරිත්ව් තනිතා විය වාලුකායො සා මාලකාවලි බහාස පයොදධි’ව

606. විජෙජාතමාන රතනප්පමුඛානනම්හි සොපාන මාල පදගණ්ඨිදුජෙහි හාසං ක‍ෙත්වගව ‍ෙදවභවනානමහා විරාග වන්තී’ති ගන්ධජකුටි යත්ථි පහාසයිත්ථු

607. කම්මාර ගග්ගරි මුඛො’පරි සම්පපුණ්ණා අඞ්ගාර කනතර විනිගගත ජාලකාව, සම්බුද්ධදෙහ පරිනිග්ගත රංසිමාලා දායගග නිගගත කරා විසරන්ති යස්මිං

608. තුම්හෙ සරාග ජනසඞ්ගමතො’ති හිනා ධඤ්ඤ මයන්ති විමලෙහි සමඞ්ගිතත්තා තුට්ඨාව හාස මකරා සුරපාදපානං රාජෙනති යත්ථව යතිනිසසිත පාදපින්දාන

609. පුනනාග නිප වකුල’ජ්ජුන රාජරුකඛ නාගා’ග චුත යුගපත්තක චම්පකානං, පුපවාහිකිණණ ධරණි රතනෙහි නානා පච්ඡනාන දිබ්බහවනං විය භාති යත්ථා


සමන්තකූට වණ්ණනා 65

610. බ්රනහ්මාසුරාසුර නරොරග ලිඞ්ගිසිද්ධ විජ්ජාධරාදි ජනතා කතවන්දානෙහි, තෙහෙව ඝුට්ඨ ථුතිමඞ්ගල ගිතිකාහි ය‍හෙත්ථාඞපගාන මනනෙත්තගනා මුදෙනහි

611. නිගෙඝාසිනාමල සුසිතල නිජඣරෙහි සම්මත්ත නෙකදිජ ඝුට්ඨ ජලාසයෙහි කිඤ්ජක්ඛ පත්ත පරිකිණණ සිලාතලෙහි තුසසනති යත්ථත සතතං යතිතං මතානි

612. යො නෙක කප්ප සත සඤ්චිත පුඤ්ඤරාසි හිත්වා්’මිතං කපිලවත්ථුු මහාසිරිම්පි ආගම්ම යත්ථ නිරතො සුගතො මහෙසි කො තත්ථත භුති මතුලං තථිකො කථොති

613. තස්මිං ජිනො වසති ජෙතවනෙ විහාරෙ ඉ‍3ෙන්ර්ං ජ යථා රුචිර නන්දරන කානතම්හි බ්රතහ්මා’ව බ්රජහ්මභවනෙ සපිතාමහෙහි තාරාවලි පරිවුතො ගගනෙ’ව ව‍රෙන්ර්හි්

614. තදාගම්ම මහානාගො මණි අක්ඛික නාමකො ලඞ්කාතො ජිනපාදස්මිං එණිං පච්චෙද’මබ්රැසවි

615. සම්බුද්ධා ධිර ලොකස්මිං ලොකස්සත්ථාසභිවුද්ධියා ජායන්ති සාමි තුම්හාකං දයායන්තො’ගධා මයං

616. තෙත මෙ දාසභුතස්ස සංසාරන්දුසගරා ථිරා, මුත්ති යදිච්ඡසෙ මය්හං ගහණියං නිමන්තණං

617. සුත්වාඡන තං මහානාගො මහානාග නාමනිතණං පටිග්ගහෙසි තං තුනහිභාවෙන කරුණාය සො

618. ඤත්වාහ තං සුමනො නාගො ලහුමාගම්ම සිහලං කළ්යාගණාපගපස්සම්හි මනොනන්දොන භුතලෙ

619. සජ්ඣු කම්බුමණි මුත්ත පවාල වජිරාමයෙ මහාරහෙ මහාථුතෙ ඝට්කාදිං නිධාපිය

66 සමන්තකූට වණ්ණනා

620. දත්වාව තුලාදයො සෙස මන්දිිරඞ්ගෙ තථෙව ච, විටඬ්ක ව්යා්ල සිහාදි පන්තියො’පි තථෙවහි

621. සාතකුමහමයා’නෙක චි‍ෙතතභි සාධු චිත්තිතං, නිම්මාය ගොපානසියො පක්ඛපාසෙ ච කණණිකං

622. සිඞ්ගි නි‍ෙකඛන සිඞ්ගඤ්ච ඡදනින්දතමණිභි ව. සොණ්ණ කිඞ්කිණි මාලායො කණ්ණමාලා ව මාපිය

623. චිත්තචිතානං බන්ධිණත්වාග මු‍ෙතතාල‍ෙමබ තහිං තහිං, කත්වා න ගන්ධාදාමෙහි පුප්ඵදාමෙහි සඞ්කුලා

624. ඉන්දගනිලමයං භුමි මජ්‍‍ඣ’නග්ඝ මහාසනං මාපෙසි පරිතො සෙස භිකඛුනං ච සුභාසනෙ

625. රතනෙහෙ’වාපසසයෙ වෙදිකා එලකාමයෙ. මුතතා වාලුක සඞ්කිණ්ණං මාලකං ව මනොරමං

626. සතත රතන සම්භුත තොරණු’පරි තොරණෙ සනනිර කුසුමා’කිණණ හාටකාදි ඝටාකුලං

627. නෙක රාගද්දජාකිණණ විතාන සමලඞ්කතං දීප ධුපාලි සඞ්කිණණ ගන්ධණපුප්ඵ සමාකුලං

628. එවමාදිහි නෙකෙහි වණ්ණෙහි සිමලඞ්කතං මාපොත්වාම මණඩපං සෙට්ඨං දෙවමණ්ඩප සනනිභා

629. සිත වාලුක සඤඡ නනං මුදු පාදපටත්ථෙතං මාපෙ‍ෙත්වවවං මහාමග්ගං සුරඤ්ජස සමඤ්ජසං

630. සඤ්විනිත්වාඤන තෙ නාගා ඛජ්ජ භොජ්ජ ඵලාඵලෙ දිබ්බන්නපනෛ පචුරෙ පටිමග්ගං ගමුං තදා

631. තතො කාරුණි‍ෙකා නාථො බොධිතො අට්ඨමෙ සමෙ, වෙසාඛ පුණණමාසිම්හි සනනිපාතිය සාවකෙ

632. එථජ්ජ භික්ඛවො ලඞ්කං තාගානං ‘නුග්ගහාය භො, මණි අක්ඛිකො නිමනෙතසි පස‍ෙනනා බුද්ධසාසනෙ

633. සුත්වාමන වවනං තස්ස සමුබුද්ධස්ස සිරිමතො අස්සාව පෙසලා භික්ඛු පච්චසෙසාසුං සමාහිතා සමන්තකූට වණ්ණනා 67

634. සාරිපු‍ෙතතා තතො ථෙරො පඤ්ඤය’ගග ධුරන්ධ රො; පතතවිවරමා’දාය අගමා ජිනු’පන්තිකං

635. මොගගලලානො මහාථෙරො දුතිසො අග්ගසාවකො පත්තචිවරමාදාය සොපාග ජින සන්තිකං

636. ධුතපාපො ධුතඞ්ග‍ෙගගා මහාකසසප නාමකො පතතවිවරමාදාය ආගමා ජිනසන්තිකං

637. සාසනෙ විනයඤ්ඤා නම‍ෙගගා’පාලිවහයො යති. පතතචීවරමාදය ජිනන්තිකමු’පාගමි.

638. දිබ්බචක්ඛුතම‍ෙගගා යො රුද්ධපාපරි දප්පකො ථෙරො’ නුරු‍ෙදධා වරදො සොථාග මුනිසන්තිකං

639. මණිව කාමදො කාමමු’පවානො’ති විසසුතො. ඤාණි ගණි දක්ඛිනෙයියො ථෙරොපාග ජිනන්තිකං

640. බකකුලො විමලො සිල සමාධාදි ගුණාකරො. ආගතො සපරික්ඛාරො භික්ඛුනං සමිතිං තදා

641. බුදධසාසන ධොර‍ෙහො ථෙරො අඞ්ගුලිමාලකො. සහා’ගන්තුං මුනි‍ෙන්ද‍න සනන‍ෙදධා සහසා ගතො

642. සාසනොදය සෙල‍ෙගග සුරියො විය භාතියො. සො’යං රාහුලථෙරො ‘පි ලහු’ ගා පිතු සන්තිකං

643. භද්දාවාරො භද්දිය‍ෙවහා ථෙරො භද්දඝටො විය. ප‍ාකටො භුවනෙ සො’පි ගතො සම්බුද්ධ සන්තිකං

644. දෙවද්දුමො’ව ලොකස්ස යො දදාති’වඡිති’වඡිතං. ජිනොරසො පි සෙල‍ොෙවහා ගතො සම්බුද්ධසන්තිකං

645. යාමිනි සාමිකො’වාති භාති යො සාසනම්බරෙ මහානාම මහාථොරො සොපාග මුනිසන්තිකං

646. මනොසිලාතලගගම්හි ජු හමානො’ව කෙසරි, සුභුතිවහ මහාථෙරො බුද්ධුපන්තික මාගතො.

647. බුද්ධසාසන ඡද්දත්ත සරසි සාරසො විය. විස්සුතො තිස්සථෙරො’පි ගතො භික්ඛුසමාගමං. 68 සමන්තකූට වණ්ණනා

648. ජිනසාසන සම්ඵුල්ලසරසිරුහ මජ්ඣගො, මධුබ්බත නිභො රාධථෙරො’පි සහසා ගතො.

649. භගු ද‍ෙබබාප’සෙනො ව කොණ්ඩඤ්ඤ’සසජි සිවලී, එතෙ ජිනත්රභජා ථෙ‍රා ගතාසුං මුනිසන්තිකං

650. කුමාරකස්සපො පුණ්ණොසොණොසොභිත රෙවතා. ථෙ‍රාපෙතෙ අභිඤ්ඤතා ගතාසුං සත්ථුසසන්තිකං.

651. වඬ්ගිසො සාගතො න‍ෙන්දාො භාරද්වාජො ගවම්පති පත්තචිවරමාදාය ගතාසුං ජිනසන්නිකං

652. එවමාදි මහානාගා පඤ්චස්ත ජිනොරසා. සමාගඤ්ජුං සහාගන්තුං මුනිනා ලොකසාමිතා

653. තතො සො ජගදාන‍ාෙන්දාා කරුණායාබිරාධිතො. මෙරුං පරික්ඛිපන්තොව අනෙකජ්ජුති විජ්ජුයා

654. තිවාසෙත්වාෙ සුදධරංසි විසරන්තරවාසකා. තසසුපරි ජිතො රත්තං බන්ධි ත්වාං කායබන්ධංො

655. අච්චුග්ගතං මහාථුපං වාරා චාමිකරජ්ජුතිං, පටිච්ඡාදයමානොව රත්තකම්බල කඤ්චුනා

656. වණ්ණානිග්රොලධපක්කංව සුරත්තං පංසුකූලිකං, සඞ්ඝාටියා කර්ත්වානන සගුණං උත්තරීයකං

657. හුත්වාින සුපටිච්ඡන්නො පාරුපිත්වාකන සාධුකං පත්තත්ථා.ය පසාරෙසි ජාලාකුලකරඤ්ජි‍නො

658. ලොකනාථප්පහාවෙන තතො පතකමධුබ්බතො. පාණි සරොරුහසසනෙතා සම්ප‍ෙතතාසි තමගගහි

659. තතො සසිසස‍කො නාථො උගගනත්වා් ගගනඞ්ගනං නානාවණණම්බුදෙ තත්ථ‍ මදදනතො ගනතුමාරභි.

660. තතො සම්බුදධ දෙහසමා නිකඛනතාසුං ඡ රංසියො. හෙමකණණිකතො යාතා මණිහොපානසි යථා.

661. බාණින්දිණවර පුපඵෙහි මෙච’කින්දනමණිභි ච, ඡාදෙනති විය නිකඛනතා නීලං ‘සු මුනිදෙහතො සමන්තකූට වණ්ණනා 69

662. චම්පකුදදලමාලාභි හෙමචුණණම්බරෙහි ච, පුරයනති වියාසඞ්ගා පීතංසු ජිනදෙහතො

663. භණඩිපුපඵ කද‍ෙමබහි ලොහිතඞ්කමණිභි ව. ලොහිතාභා පපුරෙනති දිසා’භා මුනිදෙහතො.

664. හාර මල්ලික මාලාහි සොමංසු ඵලිකාදිහි. පුරයන්ති වියාසඞ්ග ඔදාතා මුනිදෙහතො

665. පිඤජුම‍ෙඤජට්ඨරාසිහ පදුමාභමණිහි ච, දිසං ඡාදයමානාගා මඤ්ජ්ට්ඨාබා ජිනඞ්ගතො

666. නෙකින්දාචාප කිණණං ව දිවසං රතනුත්ථමතං, චිත්තපටංව මුඤ්චන්තං මිස්සාභාගා ජිනඞ්ගතො

667. ගිරිකූට කූටාගාර මතතා ඡබ්බණණ රංසියො. ආවෙලවෙලා ධාවනති දිපපමානෙතරෙතරා

668. ගච්ඡමානා’හනිත්වාෙන චකකවාළ සිලුචචයෙ, උගගනත්වා. පරතො යනති නීර නිජඣර සනනිහා.

669. සම්මුඛෙ සම්මුඛෙ තායො රුකඛපබ්බත ආදයො, කාරයනතා සකං වණණං ධවනතා’පි ච සින්ධ වො

670. උදධමුගගතරංසීහි රඤ්ජිතා ජලදා තදා. නානාව‍ෙණණා පුනේවාසි නුතතො රචිමණ්ඩ‍ලො.

671. ජිනප්පභා පවාහෙසු නිමුගගා දෙවතා’ගතා, පුජෙතුංව නිජත්තෙහි නානාවණ්ණා සියුං තදා.

672. පවිටඨා බුදධරංසිනමන්තරං දෙවධිතරො, අසඤජානීය මුයහිංසු මුහුතතං අතතනො ධවං,

673. සුරා සු‍ෙරාරග බ්රරහ්ම සිද්ධ විජ්ජාධරාදයො, චාමරච්ඡත්තකෙතූහි පුජයන්තා ජිනනත්වනගුං.

674. අගඝිකා පන්තියො කෙවි තොරණුපරි තොරණෙ. ඝටදීපාලියො තත්ථි කරොන්ති අභිතො’භිතො

675. පාදපටෙ පත්ථනරන්ති විතත්විත්ති විතානකෙ, තත්ථුාපරි අනෙකානි කුසුමානො’කිරන්ති ච. 70 සමන්තකූට වණ්ණනා.

676. කතමං දෙවලොකන්නු යාති ලොකග්ගනායකො. යාති කිං බ්රකහ්මලොකන්නු අම්හාකං භවන්නනු ඛො.

677. කත්ථ‍ නු ඛො දෙදෙවො කස්සානුග්ගහබුද්ධියා. යාති’ති කඩිඛිතා කෙචි සංසරන්ති ඉතොචිතො.

678. මාපෙත්වාත අභිතො මග්ගෙ මණ්ඩපෙ රතනාමයේ, සයනාසනං පඤ්ඤපෙත්වාව කාචි තිට්ඨනති දෙවතා.

679. තහිං තහිං පට්ඨපෙන්තා සුධන්ත මධුරොදකං, යාවමානා ජිනං කෙවි තිට්ඨන්ති ව මහන්ති ව

680. එවං මහාමහෙ නාථො වත්තමානෙ අනුපමෙ. ජලං සම්බුද්ධසිරියා නූත‍නො සුරියො විය

681. බ්රිහ්මසෙනාභිතො යාත බ්ර හ්මවාථ සහම්පති. සුරසෙනාභිතො යාත ස‍ෙකකාච සමලඞ්කතො

682. ගගාලිවබිතො යාත ගහඞ්ගා මණි සන්තිභො, ධතරට්ඨඛබි‍ෙන්දාොව හාංසසෙනාලි ප්රබබ්බහො

683. අපෙත රාගදෙසෙහි විතමොගෙහි සබ්බසො. පටිසම්භිදත්ත සම්පත්ත සාවකෙහි අනුග්ගතො

684. යෙසං යෙසං මනස්මිං යං යමත්ථි් කිඤ්චි සංසයං. තෙසං තං තං පණුදෙන්තො දෙසනාය සුධාසිනං

685. තත්ථන තත්ථාානුරුපෙන ප‍ාටිහාරිය කම්බුනා, ‍ලොකස්ස නයනාලී සො තොසස්සුසු නිමුජ්ජයං

686. සම්ප‍ ෙතතා ‘ලඞ්කතං ලඞ්කමථාගු ඵණිනො තදා, පටිමග්ගං කරොන්තා තෙ තත්ථ‍ තත්ථය මහාමහං

687. උරගානමන්තරෙ දෙවා බ්රථහ්මාසුං තෙසමන්තරෙ, එවං සම්මිස්සකො ලොකො බ්ර හ්මලොකා පපුරයි

688. යෙ පස්ස න්ති ජිනං තත්ථ් සසිස්සං සිරියා ජලං සුලද්ධා තෙහි නෙතතානි තෙසමක්ඛිනි ලොචනා.

689. යෙ සුණන්ති තදා ධම්මං ධම්මිස්සර පහාවිතං සුලද්ධා තෙහි සොතාති තෙසං සොතානි සොතකා සමන්තකූට වණ්ණනා 71

690. යෙ ලපන්ති තදා බුද්ධගුනං හි ගුණභුසණා සුලද්ධා තෙහි වෙ ජිව්හා තෙසං ජිව්හා රසඤ්ඤකා

691. යෙ වන්ද්නිති ජිනං යන්තං සසඞ්ඝං ගගනඞ්ගනෙ සුලද්ධා තෙහි හත්ථාදනි තෙසං යෙච භුජා භුජා,

692. තදා තථාගතං දිස්වා යෙ සන්තුට්ඨා තතාගතං, තතාගතානං සබ්බෙසං යො තොසො හොතු සබ්බදා

693. ග‍ෙතා කල්යා ණියං නාථො මහෙන්කොවං සදෙවකෙ, තෙසං පුජාවිධානං කො මුඛෙතෙකෙන හාසති

694. ත‍තො ගඞ්ගා මනුඤ්ඤං හි සමපතතං තං සපුතතකං, තරඞ්ග මුදු බාභාහි ගහෙත්වාඤ වරණම්බුජෙ

695. පාදෙ පක්ඛාලයි සම්මා ඵෙණ පුප්ඵුපහාරිකා තතො තතොතුං ගණහිත්වා් අකා දෙහස්සනුග්ගහං

696. ත‍ෙතා සො යාචිතො සත්ථාග නාගසඞ්ඝෙහි වන්දිෙය, අගමා මණ්ඩපං රම්මං මනොනන්දොනමාවහං

697. ගනත්වාම මණ්ඩප මජ්ඣම්හි බුදධාරහ මහාසනෙ, නිසීදොභාසයං ආසා රවිව උදයාචලෙ

698. තතො භිකඛු නිසිදිංසු පත්ත පත්තාසනෙ තදා බභාස මණ්ඩපං’තීව සරංව පදුමාකුලං

699. ජනන්තොතාලිනො’ගම්ම වසී සොම්මමුඛම්බුජෙ, පතන්තා කුසලාමොදෙ ගණහන්තා තිත්තිනො ගතා

700. තථා සභික්ඛුකා නාගා මුනිනො රූපසාගරෙ නෙත්තින්දස මණිතාවාහි පාරං ගන්තුං න තෙ පභු

701. තතො සසඞ්ඝා සුගතං සපනො මණි අක්ඛිකො සක්කචචං සකහ‍ෙත්ථ හි අන්නපානෙන තප්පයි

702. අථොනීත පතතපාණිම චචයිත්වාක තථාගතං භතතිනි‍ෙනනා නිම‍ෙනතසි දෙසනත්ථාතනුමොදනං

703. තතො බ්රපහමසසරො සත්ථාන නිචඡරං බ්ර්හමඝොසනං විඤඤපෙ‍ෙනතා ජනෙ ස‍ෙබබ සකස‍ෙදදන දෙසනං 72 සමන්තකූට වණ්ණනා

704. දෙසෙ‍ෙසවෙවං ජිනො ධම්ම’ම නිලාසනකාදිනං පිතිපාමෙජ්ජ ජනනං නිබ්බාණාමත ‘මාවහං

705. භො භො සුණාථ භුජගා භවසාගරම්හි පාපාරිනකකමකරාකුල දුග්ගමම්හි මගගා ජනා ඛලු ලබනති කදා පතිට්ඨං ඔහාය බුදධථිරසාරතරිං විසාලං

706. ලද්ධාන දුල්ලභතරං මුනිපාතුභුත කාලං චිරෙන භුජගා න පමාදයිත්ථභ ජාති ජරා මරණ දුක්ඛ පරිදදවා ච සංසාරිකස්ස න තතොප’ගතස්ස හොති

707. තාරුඤ්ඤමමබුජසිරිංච පරිතතකාලං පාණං තුසාරලව’සාරතරා ජනානං භොගං දධාති ජලධිම්බි තරඞ්ගභඞ්ගිං නිච්චං මනො දහති සොකසිඛිහි නාන

708. කත්වාොන රාගමිසයො’පි ඛගා දුපඤ්ඤ ථිරූපි නාරිකුසුමෙසුපි රූපගිද්ධා පත්තා’නයං ඛලු පුරෙ පරිහින ඣානා රූපෙ න රජජථ තතො ඛලු සාධුපඤ්ඤ

709. සදදානුරාගමනුගොපි පුරෙ සිඛන්ඩි සුත්වා න මොරි මධුරං ගිරමිඤ්ජි තඞ්ගො ව්යාවධස්ස හත්ථුමගමාසි භවෙසු තස්මා න‍ෙත්ථයව සද්දසමදුක්ඛකරං ජනානං

710. ඔහාය නෙකකුසුමෙසු පරාගරාගං ම‍ෙතතභකුම්බ මගමා මදගන්ධරලුද්ධො භිඞ්ගො පභග්ග තනුකො කරිකණණතාලා න‍ෙත්ථ ව ගන්ධමසදිසං තිභවෙසු පාසං

711. ගම්භිර නීරධිතවො පචුරාසනො’පි ම‍ෙචඡා ගිලිත්ව බලිසං රසගෙධහෙතු පප්පොති දුක්කමතුලං න රසෙසු සාත මත්ථිතති මනත්වස පජහාථ රසෙසු ගෙධං සමන්තකූට වණ්ණනා 73

712. භො බ්රනහ්මලොකා’ගත සුද්ධසත්තො බුද්ධත්තමෙව තියතො අපි බොධිසත්තො, ථිසඞ්ගමාය පරිහායි සරජ්ජතො’පි තස්මා හි ඵස්සසදිසො අනයො නවත්ථික

714. භෙරණ්ඩ පෙලක කපු’දදක හෙතුහීන සත්තාපි දානරුචි දානමණිප්පභාවා පත්තා’පවග්ග වරසාරපුරං භුජබගා කො නප්පදාති ධනිකො සිව’මෙසමානො

714. පාලෙත්වි සිලම’මලං විසකණ්ඨිකාපි ඉන්දපස්ස නන්දානවනෙ’සි පියා මහෙසී. තස්මා පසත්ථ විභවං යදි පත්ථ යව්හො පාලෙථ සීලම’මලං ඛලු ජිවිතං’ව

715. සග්ගො විසාල රතනාලය සම්පකිණ්ණො සානන්දස’මන්දර සුරසුන්ද රි සුන්දාරො සො; ඵුල්ලම්බුජාකර වනාදිහි නන්දනනීයො තත්ථාමමරා විය’මරා’විරතං රමත්ති

716. තම්හාපි භො රුචිර බ්රයහ්මනිකාය භුති රම්මා ත‍ෙතාපි මහිතං අමතං වරිට්ඨං තස්මාත්තකම නිරතා ජනතා සපඤ්ඤ තණ්හක්ඛයාය සතතං විරියං කරොථ,

717. එවං සද්ධම්මමග්ගං වරමති සුග‍තො දෙසයි පන්නගානං සුත්වාප තෙ සම්පහට්ඨා මහමහමකරුං නිජ්ජරාදිහි සද්ධිං තෙසං වෙ දෙනායං සුරවිටපි සමා සාත්ථි කා තත්ථා ජාතා සො නාථො තඤ්ච ධම්මං භගවති තනයා තෙ ව වො පාලයන්තු

කල්යා ණි දෙසාගමනං

74 සමන්තකූට වණ්ණනා

718. නගාධිරාජෙ සුමනාභිධානෙ වසං සුමෙධො සුමනාභිධානො. දෙවො තදා’ගම්ම සපාරිසජ්ජො කල්යාතණියං තත්ථස ඵණිහි සද්ධිං

719. දත්වාං’පවග්ගස්ස නිදාතදානං සුත්වාදන ධම්මං සුතිසීතිභුතං පහට්ඨචිත්තො උපගම්ම බුද්ධං නත්වාචහ එවං කතපඤ්ජලිකො

720. න වෙ ඵණිතං පි මානුසානං නානිම්මිසානං න පිතාමහානං හිතත්ථම මෙවාඛිල ලොකනාථා ජායන්ති ලොකෙ කරුණාගුණග්ගා

721. අ‍ෙනතාගධා නූන මයම්පි තුය්හං දයාය තස්මා ඵණිනං විමෙසං, කරොහි මය්හං භවනම්භි ධිර පාදං’සුනා ‘තීව පවිත්ත රූපං

722. “යො යං නගො දිස්සති ‘තො පුරත්ථා භුමඞ්ගනා මොලිසිරිං වහන්තො සමන්තකූ‍ටොති සමන්තචකඛු ජානාති ලොකො වසතිං මමෙතං

723. “යො නිල නානා වනරාජි රාජිතො අසාර ධාරා ගිරි නිජ්ඣරාකුලො ආපීත නීලාරුණ පලලවාවලී ජිමුතකූටො විය භාති උගගතො

724. යො සින්ධුතවාරිං උරසා පභෙජ්ජ ආගම්ම ‍තෙ පාදපණාම හෙතු විජ්ජොතමානො විය චක්කපාණි මහාති තුඞ්ගග්ග ධාරාධරි‍ෙන්ද


සමන්තකූට වණ්ණනා 75

725. “ගඞ්ගාවධු කූටකිරිටධාරි, සාමන්ත සෙලින්දා චමුපතිකො යො’යං ධරාධාර මහාමහීපො ර රාජ ලඞ්කා නගරඞ්ගණම්භි.

726. පාරොහ ‍දක්තො චිතකූට කුම්භො අනෙක සොණ්ඩික්ඛ සවන්ති හ‍ෙත්ථාක, යො නිජ්ඣරාසාර මදප්පවාහො ගජොරිවා’හාති සුරාධිපස්ස

727. සමඵුල්ල පුප්ඵත්ථසබකා තපත්තා සන්ධිත්ත රත්තඞ්කුරමොලිමාලා කන්තාලතා’ලිඞ්ගිත ඛන්ධලදෙහා තිට්ඨන්ති භුපාව යහිං කුජින්දාි

728. “සිද්ධඞ්ගාන රත්තපදම්බුජාලි සමහින්ත හත්ථාිභරණාලි යුත්තා, කෙකීකලාපුප්පල මාලමාලි සිලාතලාකඤ්ජ තිහන්ති යත්ථ

729. මඞ්ගුර පාඨිත සවඞ්ක සිඞ්ගු රොභිච්ච මුඤ්ජා’මර පාවුසෙහි. කූලිරතක්කාද’නිමෙසකෙහි නිකීලිතං දද්දර රත්තපෙහි

730. නිච්චං හි සංරාව විරාවිතානං බලාක කාදම්බ කදම්බකානං, ආපානසාලා විය සාරසානං හංසාලිනං මඞ්ගල වාසභුතං

731. නිරන්තරාමොද මුදවහෙහි සුඵුල්ල කොකාස’රවින්දදකෙහි, සොගන්ධි ’කින්දිහවර කෙරවෙහි කිඤ්ජක්ඛ ඡන්නණ්නතපෙහි චිත්තං


76 සමන්තකූට වණ්ණනා

732. සීතවඡ සානොදක සම්මපුණ්ණ සරොජිනි ලඞ්කත භුමිභාගො යො’යං පුරෙ භාති මනුඤ්ඤරුපො සමන්තකූටො ස සමන්තකූටො

733. දලිත විපිනසණ්ඩා යත්ථු සෙලෙ සමන්තා සමුපගත ජනානං චිත්තමාමොදයන්ති මධුක වට කරෙරි බොධි ජම්බීර භල්ලි ඛදිර’බය කදම්බා ඵුල්ල සෙල්ලු පලාසා

734. පණස’මත පිලක්ඛා කණ්හවණ්ට’කඛ චිඤ්චා ලබුජ ඛදරි නිපා එන්දානි’න්දිණවරා ව, වකුල’සන පියාලා ගද්දභණ්ඩ’ජජුනා ච කමුක සලල තින්දුප’දුම්බරමබ්ස්ස’කණ්ණා.

735. පුන්නාග චම්පක දුමුප්පල දාඩිමා ව ඛජ්ජුරි තාල ගිරිමල්ලික’සොක තාලා හින්තාල නාග නිචුලා යුගපත්ත’රිට්ඨ සෙතම්බ එරවතකාපි ච කෙතකා ච

736. සම්ඵුල්ලභණ්ඩි සුමන’ජ්ජක යුථිකා ව වාසනති චිත්තක ජපා රවිමාලති ච, කුන්දබස්ස මාරක කුරන්ඩක බීජපුර සෙඵාලිකා ච තිණසූල සමිරණාව.

737. වොචු’චඡු කීවක හලිද්දි විළඞ්ගි බිම්බි නිලි වවා’තිවිසලාබු ව නාගලලී මල්ලිභ සාරද’පරාජිතවාරු’සීරා ඵලාදි නෙක වනරාජි විරාජිතො සො

738. තිට්ඨන්ති කෙචි තරවො සුරභිං කිරන්තා ත‍ත්ථකව කෙවි ඵලිතා මධුරප්ඵලානි, අ‍8ෙන්දානලිතා ඵලිතපල්ලවිතා ලතායො සන්ධාාරයං විටප ජත්තුසු හන්ති කෙවි.


සමන්තකූට වණ්ණනා 77

739. සාමන්තගෙ ජනගණො සතතං දුමින්ද සම්පීණයන්ති දලිතා ඵලිනො ච යස්මිං තෙ අව්හයන්ති විය ලොචන ගොචරෙහි වාතෙ’රිතෙහි තරුනාරුන පල්ලවෙහි

740. තස්මිං වනෙ වනසුරා නිජසුන්දතරිහි රම්මෙ සිලතලදහෙ සිකතාතලෙ ව නච්චනිති තන්ති තුරියානි ව වාදයන්ති ගායනති මාලභරිනො සත්තං පතිතා

741. සිද්ධා ව සිද්ධවනිතා හි තහිං තහිං තෙ දිබබන්ති පුප්ඵ ඵල පත්තරසාහින න්දිහ අච්ඡන්ති තත්ථ් ගිරිපාදප රාමණෙය්යි යොගෙහි සඞ්ගත මනා බහිතාපසාපි

742. තස්මිං නෙ හරිණ රොහිත පුන්ඩරීක ගොකණ්ණ සල්ල සස ජම්බුක සුකරා ව, සාඛාමිගෙ’ණිගෙ බබ්බු රුරූ කුරුඞ්ග ගොධා’ඛු පම්පක කපි ගවයා ව නෙකා

743. තෙ වග්ග වග්ග වරිනො හයමාරකාදි නානා චතුප්පදගණා මුදිතා වසන්ති පක්ඛිපි කොසිය කපොතක නිලගිව ධඞ්ක’ට ලාප පරපුට්ඨ මධුබ්බතා ව.

744. නිජ්ජිව්හ දින්දිුහ වකොරක සාළිකා ව චක්කවහ කිර කුරරා කුල්ලා ව කඞ්කා. චිත්රපච්ඡදා මධුර කූජක නෙකපක්ඛි සඞ්ගම්ම යත්ථර නිවසන්ති මනුඤ්ඤරුපා.

745. තෙසං වතනතමථ නාටකමණ්ඩලා’ව ගීතාලයා විය අහොසි ව ගායකානං ආපානභුමි සදිසං මිගපක්ඛිකානං නිවවුස්සවං රතිකරං නයනාභිරාමං


78 සමන්තකූට වණ්ණනා

746. එවං විධො විපිනරාජි විරාජිතෙහි කූටෙහි නෙකසුර සුන්දොරි මණ්ඩිතෙහි අත්යුිච්ච නීලසිකිහිව සමාන වණ්ණො එසො සමන්නගිරි මෙ වසති මනින්දො

747. එවං පතිත මනසො සුමනාභිධානො වත්වාින නත්ව මසමං ගමනොපයුත්තං කාසාථ සොපි මුනි තස්ස වවා පටිච්ච සබ්බික්ඛු නික්ඛමි ජිනො ගගනායතම්හි

748. නිච්චෙතනාපි ගිරිපාදප ආදයොපි නාගා සුපණ්ණ මිග පක්ඛික හෙතුකාපි විජ්ජාධරාමර’සුරා වතුරාණතාපි සඞ්ගම්ම’කංසු සුමනා මහමබ්භුතං තෙ

749. මුනි‍ෙන්දහ පය‍ෙනත සමිද්ධං තිලොකං ගිරින්දරභිනන්දම දුමින්දත පබුද්ධා මිගින්දර සුතුට්ඨා ඛගින්ද සුඝුට්ඨා පවුට්ඨො මහි‍‍ෙන්පෙිණටෙඨා නිදාඝො

750. ගච්ඡාන්තෙ ගගනායනෙන සුගතො භානු’සි සන්තො තදා වා‍ෙරසුං සුරියාතපඤ්ච ජලදා සිඤ්චිංසු භුමයා ජලං, මන්දාඨමන්ද් සුගන්ධඤ මුදධ පව‍ෙතො පාපෙති සිතං සුඛං දෙවාදි ධජ ඡත්ත වාමරකරා පුජෙන්ති මානෙන්ති ව

751. සන්නීර භිනිතාල’ග සින්දිද පුග තාලම්බසාලාදි මහිරුහින්දත තිට්ඨනිත් තෙ වාමරහත්ථ්කා’ව පු‍ෙපඵහි ඡන්නො ගගනඞ්ගනොපි

752. අනෙන විධිනා ජගදෙක නාථො පවත්තමානෙසු මහාමහෙසු. දිසඤ්ච විදිසං පරිපුරයන්තො ජබ්බණ්ණරංසීහි අගා නගින්දාග


සමන්තකූට වණ්ණනා 79

753. තස්මිං සමන්තනගමුද්ධනි ලොකනාථො ජබ්බණණරංසි නිකරං දිසි පත්ථිරන්තො. භික්ඛුහි සො පරිවුතො පරසාගරන්තා ඔලොකයං ධර්තිපමකාසි අනොමවණ්ණො

754. ලඞ්කාවධු සුමනකූට කිරිට කූටං සජ්ජෙ සි’නග්ඝ ජින රාජ මණි මහන්තො ඉච්ඡත්ථධදං සිවදමප්පටිමං තිලොකෙ තං’දානි භො භජථ සෙවථ සබ්බකාලං

755. කාසුං තදා සුරවරා සුරසුන්දෙරිහි ලඞ්කාය සෙලසිඛරෙසු මහාසමජ්ජං වජ්ජිංසු හෙරි විකති සයමෙව සබ්බා හස්සිංසු දිබ්බකුසුමාභරණා නභම්හා

756. ලඞ්කම්බරං නිඛිලමාසි ව ඡත්තඡත්තං නානා විරාග ධජ කෙතු සමාකුලන්දාව නානාසුගන්ධ කුසුමාදි දිසන්තරාලං නානග්ඝිකාවලි විරාජිත මන්තළක්ඛං

757. තස්මිං දිනෙ’සි රතනං මණිතොරණෙහි දිපාලි පුණ්ණඝටපන්තීහි දස්සනියං සම්බුද්ධ දෙහපරිතො ගත ඡප්පභාහි රත්තං නභාවති වරාවර සබ්බදබ්බං

758. මාලාවතංස සමකා ගිරසො සමන්තා හුත්වාම නමත්ති ව භමන්ති සවෙතනාංව සබ්බෙපි තත්ථම තරවො ව ලතාදයො ච නච්චන්ති දිබ්බනටකා විය ඔනතග්ගා

759. එවං තදා මහති විම්හය පාටිහෙරෙ බුද්ධානුභාව ජනිතෙ ඉධ වත්තමානෙ නත්වාාන ධිරවරණා සමනො සුධ සි එවා වදි පරම පිති‍මනො උදග්ගො


80 සමන්තකූට වණ්ණනා

760. යෙ තෙ මුදු කොමල රත්තපාදා සුරත්ත ඵුල්ලම්බුරුභොපමානා වට්ටානුපුබ්බායත අඞ්ගුලිකා සුතම්බතුඞ්ගග්ග නඛාවලිකා

761. සුවණ්ණකුම්මු’න්නත පාදපිට්ඨි නිගූළහ ගොප්ඵායත පණහිභාගා සමච්ඡමායං සකලං පතිට්ඨිතා න ලිමප්තෙ සුච්ඡවිතා ‍රජාදි

762. සම්මත්ත හ‍ෙත්ථාගසභ හංස සිග සමාන ලිලාය යහිං පයාති, තින්නුන්නතා භෙරිතලා’ව භුමි හොතාථ පුප්ඵාදි සුමණ්ඩිතා ච

763. අප්පෙන්ති මග්ගා සයමෙව ඛාණු සකණ්ටමුලා කඨලා ච සබ්බෙ ගම්භිර නිරාපග පඞ්කදුග්ගා හිත්වාර සභාවං රමණියමෙන්ති

764. වජන්ති භුමිං ගිරයො පුරත්ථි පසාරිතෙ පදාවරෙ ජිනස්ස නිබ්බාති අග්ගි නරකොදරෙපි ගණ්හනති පාදෙ පදුමාදයො ච

765. ඉදං හි තෙ පදාතලෙ යතිස සනාහි නෙමි ඝටිකාවලිහි සුසණ්ඨිතං වා’රස ග සසවන්තං සන්දිඨස්සතෙ චක්කවරං මහන්තං

766. තමෙව චක්කං පරිවාරයිත්වා් සරිවච්ඡ සොවත්ථිව’වතංසකා ච, පාසාද භද්රාතසන පුණ්ණපාති සිතාතපත්තාසි මයුරහත්ථාු


සමන්තකුට වණ්ණානා 81

767. නීලාදිභෙද්රණ කමලුප්පලා ව සමෙරු සත්තද්දි මහාසමුද්දා සත්තාපගා සතත මහාසරා ච හිමාලයො චක්කවාළදදිකො ව

768. චන්දතක්කතාරා ව ඡදෙවලොකා පිතාමහාවාස මනුස්සලොකං සුවණ්ණ නාවා සිවිකා ව සඞ්ඛං කෙලාසසෙලං ධජතොරණා ව

769. චින්තාමණුණහිස සවච්ඡ ධෙනු මිනද්වයං චක්කවත්ති සසෙනො සීහ’ස්ස මාතඞ්ග විග්ඝරාජා හංසොසහො කිම්පුරිසො මයුරො

770. කොඤ්චා ව ඵරාවණ හත්ථිධ රාජා සචක්කවාකා මකරාදයො ව. නානා මහාමඞ්ගල ලක්ඛණා තෙ විරොචමානා විලසන්ති නිච්චං

771. ඡාතක්ඛනෙ යස්ස මහිං පභෙජ්ජ විසාල සත්තුද්ද ය පඞ්කජාති පටිග්ගහෙසුං චරණානි යානි තෙ තානිමානච්ඡරියානා ලෙකෙ

772. චන්ර්නා පනත්ථාරයු’පතීතකාලෙ පිතුහි තෙ දෙවල තාපසින්දං පාදානි ගන්ත්වාපන ජටාසු තස්ස ආසුං තවෙ’තඞ්ගියුගං අහො භො

773. සුද්ධොදනවහස්ස නරාදිපස්ස ස‍3ෙනතාස තොයෙහි පපුරිතස්ස සිරො විසුද්ධම්බු රුහාකරස්ස සරොරු හාසුං වරණානා තුය්හං


82 සමන්තකූට වණ්ණනා

774. යෙ වඩ්කමෙ වඞ්කමනාවසානෙ ඔනම්ම මෙරුදය පබ්බතින්දව පටිග්ගහෙසුං චරණානා යානි තෙ තානිමා’තච්චරියානි ලොකෙ

775. යං වන්දචමානො තිදිවාධිපො සො ය ස්සානුභාවෙන ගතායුකොපි සකියඨානෙ’සි පුනාපි තෙ’වං පාදම්බුජං ධිර! මහානුභාවං

776. දෙහිතමග්ගොපි නිසාකරාරි මානුන්නතො සො සයිතස්ස තුය්හං පාදස්ස අන්තම්පි න සක්ඛි දට්ඨුං අච්ඡෙර රුපං ඉදමඞ්ගිකඤ්ජං

777. ගඞ්ගාය ගඞ්ගාපති සන්නිධානෙ තිරෙ තදා නම්මද ජිම්හගස්ස, පාදස්ස ලඤ්ඡ අකරි මුනින්දස මය්හං’පි හොතං කරුණා තවෙසා

778. ආරාධිතො සච්චක තාපසෙන අකා තුවං සච්චක බද්ධසෙලෙ පාදස්ස ලඤ්ජං ජගතො හිතාය මය්හම්පි හොතං තමනුග්ගහන්තෙ

779. සුත්වාගන නාථො ගිරමෙතමස්ස පස්සා මහාභුති’මනාගතෙසු ‍ලොකස්ස ලොකෙහි මහිය මානො අකාසි වාමෙන පදෙන ලඤ්ඡං

780. සම්බොධිතො අට්ඨම සාරදස්මිං වෙසාඛමාසෙ මුණි පුණණමායං පාදස්ස’භඤ්ඤණමකා’පරණ්හෙ සදෙවකෙ සස්සමණෙ මහෙන්තෙ


සමන්තකූට වණ්ණනා 83

781. පතඞ්ගිකා සිත්ථමක මත්ථෙකම්හි යථඞ්කිතා ඛත්තිය මුද්දිකාය ආසෙව’මෙවං ජිනපාදලඤ්ජං සමන්තකූට‍මහි නමස්සනියං

782. අකාලමෙඝො ව තතො පවස්සි වස්සිංසු නානාරතනානා ඛම්හා තථා පරිතො කුසුම්මබ‍රානි සුවණ්ණචුණ්ණානි ජිතෙකවණ්ණා

783. තතො’පගනත්වාි සුගතෙභගාමි තස්මිං තිතම්බෙ ගිරිගබ්භරායං දිවාවිහාරාය නිසිදි යත්ථණ සුපාකටං තං භගවාගුහා’ති

784. තතොරහන්තා සුගතොරසා තෙ ගන්ධකදිනා සාධු මහෙත්වා සබ්බෙ වන්දිටත්ව කත්වාතන පදක්ඛිණන්තං තහං තගං’කංසු දිවවිහාරං

785. ලතඞගනායො විටපීධවාන මාලම්බ සාඛාපුථුලං ‘සපස්සෙ සුඵුල්ල මඤ්ජුකර මඤ්ජරිහි නමස්සමානා’ව සදොනතග්ගා

786. තිට්ඨන්ති රුක්ඛා නටකා’ව තත්ථණ සුඵුල්ල සාඛාකර’මුක්කිපිත්වා‍, නමස්සමානා විය ඔතතග්ගා වත්තන්ති මානච්චරියාති නිච්චං

787. තථෙව උච්චාවව පබ්බතා ච නමස්සමානා විය පාදලඤ්ඡං තිට්ඨන්ති නිත්තග්ග සිඛා සමන්තා ඉදම්පි නිච්චබභුතමෙව තත්ථස


84 සමන්තකූට වණ්ණනා

788. තස්මිං නගෙ පාදවරඞ්කිතස්මිං ඛලම්ණ්ඩලොකාස පදෙසමත්තෙ, සමොසරන්තෙ බහුකෙ ජනෙපි හොතෙව ඔකාසම හො පදඞ්කං

789. සමොසරිත්වා න මහෙත්වක සත්තෙ නික්කන්තමත්තෙ ජලදා සමෙච්ච සොධෙනිති මාල ම්බුවහෙහි සාධු ඉදම්පි නිච්චබ්භුතමෙව තත්ථ

790. පාදෙන ඵුට්ඨස්ස සිලාතලස්ස ඵතාදිසානච්චරියානි හොන්ති. ‍ෙලාකෙකනාථස්ස අනාසවස්ස මහබභුතං කොනු කතා භණෙය්ය්

791. දිවාවිහාරං භගවා සසඞ්ඝො කත්වාතන තස්මං පන කිඤ්චිකාලං මහියමානෙසු සදෙවකෙසු තතො ගතො රෙහණමම්බරම්හා

792. තස්මිං සසඞඝො මුනි දිඝවාපියං ථුපස්ස ඨානෙ පරමාය භුමියා ගරුං කරොන්තො පන තං මහිතලා නිරොධභාවෙන නිසිදි සත්රිජො

793. තතො’නුරාධං බගවා නභම්හා ගනත්වාතන බොදිට්ඨිතභුමියා ව ඨානෙ මහමඞ්ගල චෙතියස්ස තථෙව අක්ඛන්නිහිතස්ස ඨානෙ

794. නිසිදි පත්වාතන නිරොදපිතිං සසාවකො පෙක්ඛම නාගතද්ධං පතිට්ඨිතා මෙ පන බොධිධාතු කරොනති ලොකෙ’ති ජනසස වුද්ධිං


සමන්තකූට වණ්ණනා 85

795. ව‍ුට්ඨාය තුට්ඨො භගවා නිරොධා ගතො සිලාථුපවරස්ස ඨානං ර්‍ සතො තහිං ධම්මමථුද්දිසිත්වාව ගතො නහා ජෙතවනං සුරම්මං

796. එවං සො ධම්මරාජා ජනහිතවිහිතො විත දොසාරිවග්ගො ලඞ්කාරාමාය රම්මෙ සුමනගිරිසිරෙ’කාසි යං පාදඤ්ඡං තං වො සග්ගා’පවගගං දදති මුනිසමං විතත මත්තෙ පසන්නෙ තස්මා භො! භො! පහට්ඨ නමත මහථ තං සාධු සාධුප්පසත්ථංො ඉති සමන්තකූට වණ්නා නිට්ඨිතා.

ග්ර න්ථා ස මා ප් ති ය.

1. අනන්තරා සමත්තායං සුමණද්දිසු වණ්නනා. තථෙව සාධු සඞ්කප්පා ඛිප්පං ප‍ප්පොන්තු පාණීනං.

2. යො යාචිතො ‘රඤ්ඤවාසී ගුණාධාර සුධිමාත. රාහුල‍ෙත්ථචර නාමෙන විස්සුතෙන මහීතලෙ

3. භුවනොදරම්හි පඤ්ඤාතො රවිවම්බර මණ්ඩලෙ අරඤ්ඤරතනානන්දද මහාථෙරො මහාගණි.

4. ජිවිතං විය යො සත්ථු සාසනස්ස මහාකවි සාරො සුප්පටිපත්තිසු සත්ථහසාගර පාර‍ගො

5. තස්ස සි‍ස්සො’සි යො විප්පගාම වංසෙක කෙතුකො ඤාතගමො’රඤ්ඤවිසි සිලාදි ගුණභුසණො.

6. යො’කා සිහලභාසාය සිහලං සද්දලක්ඛණං, තෙන වෙදෙහථෙරෙන කතායම්පියසිලිනා

සිද්ධිරත්ථුා.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සමන්තකූට_වර්ණනා_-_iii&oldid=5841" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි