තිස්සනාග වර්ගරය 893

1 සග්ගාපවග්ගපුරගාමිමහාපථංව එතං මහා රචයතා කුසලං චිතං යං, තෙජෙන තස්ස භවනින සසිතසබ්බජන්තු සත්නිං භජන්තු පති ජාති භවාභවම්පිං1

2 පුඤේඤනනෙන යසතෙ‍ජධනී සුරූපි දිගායුඤණකුලසීලබලි අරොගි, යදේධාරුකාරු සුවචො සපරත්ථ‍කාමි හෙස්සාමි දානපති යාව ජිනො භවාමි.

3 භවගතමිතසත්තා2 ධම්මග්ගානපෙතා අගතිගතිවියුත්තා ධූතපාපා ගුණඞඪා, අනයචිරතචිත්තා මච්ජාරාරාකරොන්තා3 සපරහිත විධාතා4 හොන්තු සබේබ සම්ග්ගා.

4 ලකඛිථිනිමාසභුවනෙකභුජෙ නරි‍ෙන්දස චාරුරුසුන්දිරගිරිපුරමාවසනේත, ආරඤ්ඤසඬ්ඝමුඛො පුටහතතසෙල- පාරම්පරානුගතවිස්සුත චෙස්සවංසො.

5 සදෙසදෙසන්තරමම්බරමහි5 නාරන්තරං6 පත්ථරටකිත්තිඝොසා, යො ධම්මකිතතිරිතනාමධෙ‍ෙය්‍යා මහාදිසාමින්ර්ිතන විරොවයිත්ථය.

6 සිසේසාරයො තස්සතිජාතභුතො මහන්නතෙජාමිතකිතතිඝොසො, දයාධනො නිච්චමනාථනාථො ගණාදිවාසන්වචයහේතුභුතො7

7 සාධූපචාරෙ8 නිරතො නිරාසො සද්ධාධනාදිති සදා සමිද්ධො, තක්කාගමෙ ව්යාසකරණෙ ප‍ස‍ෙත්ථා මහාකවි සිහළදිපදිපො

8 ගඞ්ගාසිරිවාරුපුරෙ සමිද්ධෙ සිලාතලාදිගි සුදස්සනියෙ, ජායුදකාවාසඝරාභිරාමෙ අජ්ඣාවසං මාලතිමාලසෙලෙ.

1. භවං භවම්පි 2. භවගතම්ව - 3. කරොනේත 4. - පිධාතා 5. - මම්බරෙකො 6. අතන්තරජ 7. ගණාදිවාසන්තය- 8. සාධුප වාරො

894 සද්ධර්මා ලඞ්කාරය

9 ධමේමාදධිං ඤණසුමෙරුමන්ථාඞ ආළොලයිත්වාධ සකලත්ථථසාරං, ආදාය යො ධම්මපදිපභුතං ජනානුරාගං චරිතං අකාසි.

10 සදෙසදෙසමති විසෙසතො යො යං යං කතං සබ්බධි සබ්බපුඤ්ඤං, අකාසි ගාථාය සමොදතිත්වාප ජනෙතුක‍ාමො සුජනප්පයාදං.

11 සංසුදධබුද්ධිසුචිය දධගුණාධිවාසො1 යො සීලවං සමිති විස්සුතථෙරකාල,2 යං බොධිසත්තචරිතබිභුතමත්ථරයුත්තා හාරාංව පාරමිමහාසතකං අකාසි.

12 යො ධම්මකිතතිරිතසඞ්ඝරාජා3 සදෙසදෙසෙපි බහු විහාරෙ, කත්වාෙ ගඩාලාදෙ‍ණිනාමධෙ‍ ෙය්ය මහාවිහාරෙ සුවිරං විහාසි.

13 තස්සානුජො සිසස්සසුතො සුධිරො4 තන්තාමතස්සන්වනයසඞ්ඝරාජා,3 අත්ථිමය අන්තත්ථඞපරත්ථෙසිද්ධ්යාය සදධම්මලඞ්කාරමකාසිමෙතං.

14 සද්ධම්මාමතදානධම්මස‍වණෙ ධමේමන ඤත්වාය ඵලං ධමේම චතතිත ධම්මකිතතිකම හා සඞ්ඝස්ස රාජා සදා, සාධෙතුං සහිතං තථා පරහිතං ආබුද්ධබාවා මහා සද්ධම්මාදිපදෙන යුත්ත රචසිලඞ්කාරධම්ම. ඉමං.

15 සසෙව සඩෙබපතිකායසඞ්ගගං තථෙව බාලාද්යාබවතාරසඤ්ඤකං, ජිනාදිබොධාවලි නාම වන්දානං අකාසි හාරාවලිසන්තිහං සුභං,

1. සංසුද්ධබුද්ධ - 2. සීලසංයම්සුවිස්සුත - සිලසංයම - 3. සඞ්ඝරාජො 4. සධිසරා


තිස්සනාග වර්ගධය 895

16 පුඤේඤනානෙන ශන්ත්වාස තුසිතපුරමිතො පූරයිත්වාු පුරන්නං දිස්වා මෙතේතය්යනන්වාථං තමිච චිරතරං තම්හි සම්මා වසිත්වාප, පත්වාා තෙනෙව සද්ධිං1 ධජවතිනගරං තස්ස බොධිං මහිත්වාව සුත්වා බුදේධා බවෙය්යංං ඉතිඋදිතගිරං තෙන බුදේධා බවෙය්යාග3

17 සද්ධාසීලාදිපඤ්ඤ සිරිධිතිසතිමාවාගමෙත්තාදයාලු සනේතා දනේතා සුචිතේතා කලභවිගමකො දස්සනෙය්යාාභිරූයො, තෙජෙනිද්ධො3 ච ජාතිස්සරමති සුවචො සුස්සයරා නන්ත‍හොගො ශද්ධමේමායෙව තෘෂණා භවතු භවභවෙ පාපුණෙ යාව බොධිං,4

18 ධමේමා පවත්තතු විරාය මුතස්සරස්ස ධමේමා ඨිතා චසුමතීපතයො භවත්තු, කාලෙ පචස්සතු ඝනො නිඛිලා පජාව අඤේඤඤ්ඤමෙතතිපටිලාභසුඛං ලභන්තු.

ඉමං ලිඛිතපුඤේඤන, මෙතේතය්යංස උපඝඞ්කමෙ, පතිටඨතිත්වාඤ සරසණ, සුප්පතිටඨාමි සාසනෙ.


සිද්ධිරස්තු.  1.  තෙනසමිද්ධි,   2. භවෙය්යංස    3.  තෙජාතිද්ධි   ‍4.  පාපුණෙය්යාපව බොධිංපදානුක්ර මණිකාව

අ - ආ


අක්පල්ලෙන් 31 අග්ර දක්ෂිචණිය13, 203, 355, අක්බඹරු 435,633, 712, 429, 496 අක්මා 833, 834, 835, අග්රභශ්රා9වකයුග්ම 879 අක්ෂාණවෙධි 99 අග්ර,ශ්රාිවිකායුග්ම 879 අ‍ෙක්ෂෂත්ර9 258 අඞකුර 10,11 අකේකාසකහාරදවාජ 225 අඞකුස 48 අකනිටා 14,43, 345, 349 අඞගදාභරාන 250

 870,  879,	අඞගරාග 612

අකාරියෙහි 795 අගානි 146 අකුධාතු 228, 400, 882, අඞගාරපර්ව ත 72‍7 අකුරැලි 430 අඞගුලිමාල 223 අකුස්ස 46,48 අඞගුලිවෙඨනමුතු 383 අ‍ෙක්ෂෟ6හිණි 35 අ‍ඞ‍ෙගාත්තරනිකාය 28 අග්ගිකඛ‍ෙන්ධෂපමසුත්රල 388,397 අ‍ඞ‍ෙගාත්තරසඟි 25, 26, අග්ගිදත්ත 93,225, 388,397 අග්ගියෙනා 95 අචිරවතී 837 අග්ගිබ්රාහ්ම 371,379, 404 අජටාකාශ 38 අග්බඹුරු 237, 602 අජපාල 116 අගණිත 484 අජාතශත්රා0 225 අගරු 615, 739 අජාසත් 213, 375 අගාධාපාර 98 අජිත 867, 868, 869, 870 අග්රාඋපස්ථාකය 800 අඤ්ජනපර්ව6ත 575 අග්‍ාපඋපස්ථායිකා 880 අඤ්ජනකූටපර්ව ත 105 අග්රාදක්ෂිාණාභි 129, 144, 247 අඤ්ජලිපව්ව 595

  49	අටඨකනචකනිපාතය 26


898. සද්ධර්මානලඞ්කාරය

අටඅනූවක් රොග 865 අතැවැසි 49, 509, 531 අටගසමනා 426 අතළොස්ස 276, 349 අටගසමතන්වා 644 අතිදුරෙනිදාව 34, 58 අටට 36, 726 අතිදෙව 55, 74 අටතුරාසියක් 444 අතීතඥනය 53 අටතුරු 348 අතුට 202, 351, 353, 408, අටපාකෙවිල්ලෝ 124 442, 484, 881 අටපිරිකර 15 අතුනු 835 අටමහල 351, 574, 810, 874 අතුනුබඳ 834 අටමස්ථාන 397 අතුනුබහන් 834 අටමහනරකය 726 අතුනුවැටිය 834 අටමහාස්ථාන 397 අතුපතර 558 අටයුග 39 අතුරඹ 537 අටවිසිමහසටන් 584 අතුරුකප් 40 අටවිසියක්සෙනෙවි 825, 851, අතුරුකප 38

 891	අතුරුධන් 85

අටළොස් අභව්ය්ස්ථාන 857 අතුරුවඩමන් 523 අටළොස්කලන්දයයක් 550 අතුරිතචාරිකා 224 අටළොස්කුලන් 402 අතුල 31, 32, 73, 91 අටළොස්වර්ග්යෙහි පූපාපූප 887 අතුසන් 186 අටාසඞ්ඛ්යග 66, 73, 74, 81, අතුළ 195

 82, 83, 87, 88	අතෝමින් 125

අඩයවි 229 අද්ධනමාර්ග0 676 අඩුතුන්කෙළක් 113, 833 අද්බුද 35 අඬසනක් 178, 581 අදවක් 528 අත්ථකදස්සි 83, 84, 85 අදෘෂටමිත්රඳ 384 අත්තල 670 අඳුන්දිවිසම් 69 අත්තලහඬින 561 අඳුන්වන් 110 අත්දුටු 246 අ‍ඳෝනාකම 685 අත්පස් 728 අධත්මඟට 283 අත්පොළසන් 541 අධිගම 21 අත්බඹරක 59, 227, 246 අධිගෘහිත 318 අත්සන් 351 අධොමුඛයුගය 39 අත්තානුවාදහය 383 අත්තමණ්ඩල 877 අතකුරක් 567 අන්තර්භුත 29 අතලගල් 124, 631, 862 අන්තරට්ටාල 542 අතවැසි 380 අතේතාමණ්ඩල 224 පදනුක්ර මණිකා 899

අනතඃකල්ප 37, 38, 39, 40, අනුමෙවෙනි 140, 162, 183

 66, 93, 95, 96, 98, 311,	අනුබුද්ධ 384
 337,  742, 857	අනුරාග 764

අන්තපාන 477 අනු‍රාධ 447 අන්යපහාර 225 අනුරාධපුර 382 392, 402, අනඞග 289, 633 410, 444, 446, 447, 449, අනන්ත 339, 552, 615 450, 451, 452, 453, 455, අනද 28, 31, 173, 227 518, 552, 544, 546, 547, අනධිප්රා2ය 651 548, 558, 560, 561, 565, අනපෙත 670 568, 570, 573, 588, 590, ‍අනමතග්ගියසුත්රය 388, 397 600, 607, 621, 623, 629, අනලස් 99 630, 635, 654, 684, 691, අනවතප්ත 14‍3, 364, 370 700, 708, 711, 715, 716, අනවරත 9, 329, 430, 730, 731, 736, 738, 749, අනාගතඥන 54, 165, 203, 754, 755, 757, 758, 760, අනාගතවංශය 854 765, 766, 793, 827, අනාගතවංශදෙශනා 854 අනුරුත් 12 අනාගතවංසදෙසනාව 891 අනුරුද්ධ 71 අනාචාර 559, 790 අනුලා 396, 400, 403, 555 අනාථපිණ්ඩික 128 අනුව්ය0ඥ්ජන 266 අනාස්රණව 787, 828 අනූපම 73, 76, 92 අතින්ලකුණු 321, 833 අනූපමා 73, 76 අනිබද්ධවාස 226 අනේ 618, 655 අනිමිසලොචන 882 අනේප‍ිඬු 15, 346 අනියතවිවරණ 63, 66 අනොපම 76, 85, 525 අනිවත්තිය 612, 613 අනොපමා 78 අභිෂ්ටනිමිත්ත 620 අනොපමෙය 89, 116, 132, අනිෂ්ටඵල 651 154, 158, 163, 175, 200, අනිෂ්ටවිපාක 222, 650 382, 655, 722 අනිස 117, 566, 750 අනොම 76, 85, 525 අනුකරණ 161 අ‍ෙනානමදස්සි 76, 81, 91 අනුපමේය 55, 61 514, 525 අනුපමේය්යා 169 අනෝ‍ලෝ මුදුන් 884 අනුපාදින්ත 196 අපණ්ණක 30 අනුපෙති 884 අපදාන 26, 165, 170, 174, අනුභූත 307, 268 අනුමෙවුනි 15, 335, 360, අපදාන (අටුවා) 27

 484, 629, 684, 696, 887	අපරන්තක  385, 388


900 සද්ධර්මා1ලඞ්කාරය

අපරාජිතපය්ය්ර්මඬක (873 අඹතල 648 අපරාපය්ය්්ය්වෙද්යක 52 අඹතලව්ව 392, 403, 648 අපවත් 666 අඹතලා 392 අපයර්පිණි 39 අඹවිටි 625 අපුළා 206 අඹුටුව 357 අප්රාමාදවර්ගඅ 369 අඹුටුදෙමළා 537 අප්රාමෙය 459, 742, 826, 851 අඹු‍සොඬ 134

 852	අමාපෙතක් 255

අබ්බුද 726, 727 අමාවැස්සක් 125 අබෙහාකාසාකඬගස 623 අමාහැල්ලෙකැ 167 අබ්බ 36, 726 අමෘතාභිෂෙක 221 අභය 33, 85, 225, 382, අමි‍ෙතාදන 446

 438, 447, 464, 467, 566,	අමිත්රා  80
 572, 584, 595, 793	අමුත් 409

අභයගිරි 410 අමුරන් 155 අභය‍ිෙත්ථඅර 691, 695 අමුසොහොන් 733 අභයදානය 688 අමෝරා 632 අභයදායක 688 අය 83 අභයපුර 438 අයගම් 788 අභය මහතෙරුන් 691 අයමුඛය 630, 631 අභයවැව 447 අර්ථ්ශාලානිය 24 අභයස්ථවිර 692, 693, 716 අරක් 442, 869 අභිනිහාර 32, 34, 65, 71, 97 අරග්ගත් 284 අභිභු 92 අරජ 86 අභිමඬගලසම්මත 101 අරණිමථන 269 අභිමාන 354, 355, 575 අරතරයේ 610 අභිෂෙකමගුල් 209, 638 අරිටඨ 399, 402 අභිෂෙකපළන් 861 අරිටඨපුර 181 අභිසංස්කාරමාර 776 අරින්ද ම 92 අභ්යංවකාශ 203 අරුණ 93 අභ්රංවලාභක 349 අරුණවතී 91 අම්බ 742, 743 අරුතල 889 අමුබටඨමාණවක 225 අරොහිතාව 771 අම්බාමාත්යක 746 අල්ලකප්ප 375 අමරපුර 3 අල්පායුෂ්ක 697 අමරලෙන 836 අලේපච්ජ 624 අමරවත‍ී 68, 68, 377 අලග්න 267, 340, 756 අමරුප්පල 507, 524 අලපත 331, 462, 756

පදනුක්රලමණිකාව 901

අලමදන් 117 අෂ්ටාඬගධර්මල 854 අලව්නුවර 226 අෂ්ටාඬගසමුපෙත 129, 165, අලුවේලි බැඳිම් 111 835 අවදිබත් 890 අෂ්ටාදශආවේණිකධර්ම0 2 අවන්ති 362 අෂ්ටාදශවිද්යාේස්ථාන 49 අවබාල 768 අෂ්ටාදශශිල්ප 99 අවමගුල්වෙස් 857 අටොදශහස්ත 2 අවිවාය්ය්ස් 96 අෂ්ටාංශ 408 අවිදූරෙනිදානය 34 අෂ්ටාංශක 146 අවිෂය 15, 274 අස් 269 අවුල්දැල 833 අස් ඔබා 268, 513 අවුළක් 794 අස් ඔබවා 268 අවුළු 848 අස්මඬල 639 අවුළුපත් 169, 173, 368, 699, අසථිචර්මා5වශෙෂ 661, 664. 743

 770, 819	අස්මුන්දෙකින් 268

අශ්රැපතපුර්වඅ 51, 67 අස්වසා 55, 688 අශ්වරත්න 149 අස්වසනු 550 අශිත්ය්නුඛ්ය9ඤ්ජන 98, 888 අස්වැසුණු 551 අශුන්ය් අසඞ්ඛ්ය් 37, 40 අස්සලයන්ට 520 අශුන්ය්කල්ප 40 අස්සලායන 225 අශොක 15, 90, 362, 363, අසඬ්ඛ්යි 35, 36, 39, 54, 57,

 365, 366, 367, 376	58, 63, 64, 65, 70, 71, 76,

අශොකමහාවිහාරය 374 79, 80, 81, 147, 148, 395, අශොකමාලා 634, 635, 636, 859, 860

 637, 638, 639, 640, 641, 642	අසඞඛ්ය කල්ප 37

අශොකාරාම 369, 373, 374, අසඞ්ඛ්ය් විභාග 36

 377, 378, 380, 381, 385,	අසත්පුරුෂමිත්ර0) 747
 391	අසදෘශ 87

අංශුම 75 අසන්ධි8මිත්රා, 404 අෂ්ටදුෂ්ටක්ෂ7ණ 615, 650, 704 අසම්භවය 66 අෂ්ටධර්මටය 53 අසම්භිත 122 අෂටධර්මමසමොධාන 32, 53, අසම 75, 77

 63, 69, 855	අසමා 77, 80

අෂ්ටපරික්ෂාෂර 197 අසංඥතල 889 අෂටවිද්ය් 2 අසි 151, 433, 535, 542 අෂ්ටවිධපානවර්ග 516, 517, 631 අසිග්ගාහක පිරිවෙන 654 අෂ්ටසමාපත්ති 13, 51, 58, අසිපත්රගවන 726, 727, 846

 68, 303, 320. 855	අසුභභාවනා 623


902 සද්ධර්මා,ලඞ්කාරය

අසුරපුර 3 ආනන්ද3සෙට්ඨි 224 අසුරොද්දෙහි 376 ආපදාර්ථට 289, 674, 701 අසුඅනුව්යහඤ්ජන 1, 55, 60, ආපාණකොටින්න 738

 123, 139, 223, 373, 598	ආපොසංවතී  38
 877, 883	අභෙස්සර 43

අසූකුලයෙහි පණුවන්ට 690, ආභාස්වර 38

 833	ආමලකිමුතු 383

අසුමහසවි 29 ආයාස 575 අසෝ 272, 330, 364, 374, ආයුධසරම 595

 375, 788, 862	ආයුෂකල්පය  262

අසෝක 879 ආයුසංස්කාරය 857 අසෝකමාලක 441 ආර්ද්රය 141, 148, 163 අහස් වියන් 215, 229 ආය්ය්යුෂවංශසුත්ර6 831, 845 අහභ 36, 726 ආය්ය්62 කෙර (විහාර) 828, 844 අභිපාරක 181 ආ‍ෙය්යා පවාද 889 අභිරිකභක්තික 790 ආරඤ්ඤක අභය 467, 472 අහෙතුක 41, 890 ආරවාල 385 ආකාශගර්ථ්නා 620 ආරාමදණ්ඩ 225 ආකාශචෛත්යත 515 ආරාමිකයන් 706 ආකාශවිදාමන 99 ආරොහපරිණාහ 764 ආගන්තුකදානයක් 167 ආලකමන්ර්පරි 330, 450 ආගන්තුකසත්කාර 696 ආලවක 223, 264 ආගන්තුකසිවාණන් 17 ආලවක දෙව 389 ආඝාතභුමි 275 ආලවණ්ණි 477 ආචාරගොචරසම්පන්න 837 ආලවර්ණි 151 ආචාරශිලය 550 ආලොපයක් 13 ආජානෙය 70 ආවාහ 412 ආජිවපාරිශුද්ධි 837 ආවෙනික 193 ආජිවපාරිශුද්ධිශිලය 688 ආවෛලක 74 ආජිවික 889 ආස්තරණ 865 ආඥචක්ර ය 419 ආස්ථානශාලාවට 103 ආදරයසම්බාවනා 166 ආසනසාලාවක් 809 ආනආනා 330, 685 ආසන්නවිදමන 99 ආනන්ද 69, 79, 88, 173, ආසිවියොපම සූත්ර1 387, 397

 688	ආහුනෙය්ය  786පදානුක්ර6මණිකාව 903

ඇ - ඈ

ඇකිල්ල 371, 372 ඇඹුලුබෝතුරා 89 ඇගෑ 377, 885, 888 ඇඹෙණි 176, 497, 673 ඇගෑ‍ෙතාරණ 885 ඇල්ගොවියන් 32 ඇගෑපත්ති 884 ඇලවන්නේ 153 ඇගිලිපර්ව 577 ඇලවා 260, 720, 763, 834 ඇටකුළල් 833 ඇලැවමින් 493 ඇට මිදුළු 833 ඇලිවිට 744 ඇමිදුළෙන් 835 ඇස්නොමරා 78 ඇටඔබෝතුරු 91 ඇස්වා 254 ඇටසඟළ 833 ඇසතු 69 ඇණි ලා 111, ‍481, 545, 623 ඇසතු බෝ 116 ඇත්කඳ විහාර 801 ඇසිල්ලෙකැ 21, 263, 287, ඇත්කෙළි 45 321, 372, 395, 438, 439, ඇත් කොහොලින් 418 879 ඇත් ගිජුළිහිණි 124 ඇසිල්ලෙකින් 125, 326, 394, ඇත්බඳ 188 414, 416, 436 ඇත්හලැ 47 ඇසිල්ලෙකුන් 470 ඈතරු 45, 46, 108, 418 ඇසිල්ලෙහි 331, 340, 491, ඇතිනිමුළු 47 493, 505, 518, 641, 696, ඇතිලියක් 177 736, 752, 786, 787, ඇතුපොරය 541 ඇළසර 446 ඇපයෙමි 290 ඇළිඅසුන් 239, 799 ඇඹිටිපු 475 ඇළිඇත්පැටවකු 523 ඇඹුල්කැඳසැළක් 640 ඇළිඇතුන් 383 ඇඹුල්මඩක් 834 ඈපා 151 ඇඹුල 865 ඈයන් 255

ඉ - ඊ

ඉක්බිත්තේ 164 ඉණපරිභොග 325 ‍ඉට්ටි 433, 476 ඉණිඉසැ 534 ඉට්ටිමුට්ටුරු 62 ඉණිකුණන් 779 ඉටඨිය 391 ඉණිහිසෑ 534 ඉඬඩකිනි 542 ඉත්ඈයා 746 ඉණකඩ 205, 206, 208, 209. ඉත් ඈ ඉතෙක් 746

 491, 732, 746,	ඉත් කෑ 768

ඉණදාසී 487 ඉනිවුන්තකය 26 904 සද්ධර්මා,ලඞ්කාරය

ඉතිවුත්තක අටුවා 27 ඉඳුනිල් මිණිමය 82 ඉදල් 661 ඉඳුරා‍ 302, 311, 336, 422, ඉදි 541 458, 461, 466, 487, 497, ඉ‍ෙදාලි 217, 499, 547 502, 505, 606, 608, 619 ඉඹුරු ගස් 572 634, 648, 692, 702, 712, ඉන්දුක 10, 11, 12 718, 719, 724, 735, 743, ඉන්දුගුත්ත 342, 343, 344, 749, 779, 785, 819, 832,

 350, 353, 354, 355, 356,	ඉදෙන 303,
 357, 374	ඉතවලුදණේඩකැ 508

ඉන්ර් ගසජාල 769, 787 ඉලක්ක 561, 568, 570, 588 ඉන්ර් ගසනීලමාණික්යලමය 800, 806, ඉලන්ති 46

 830	ඉෂ්ටනිළිත්ත  688

ඉන්ර් ගසනිලමිණිඅතලෙකැ 570 ඉස්දොරැ 759 ඉන්ර් ගසවර්ඨින 75 ඉස්සරසමණ්ක 403, 404 ඉන්ර් ගසශාලා 5 ඉසිදත්ත 872 ඉන්සළුවෙනෙහි 89 ඉසිපතන 86, 89, 94, 95, ඉන්දිුයයමකය 24 96, 116, 223, 225, 264, ඉන්රිුවෙ ය චෛලක්ය 839 866, 874 ඉන්රිුවෙ යසංවර 837 ඉසුරුමුනි (විහාර) 574, 630 ඉන්රිුවෙ යසංවරශිලය 678 ඊය්ය් 33පථඋපසමයෙහි 166 ඉඳිපත්නුවර 593 ඊශ්වරභක්ති 789 ඉඳුනිල්මිණිගලතක් 385 ඊශ්වර භක්තිකයා 790

උ - ඌ

උක්යත 175. 177 උජ්ජය 225 උකඋකා 143 උඩුකඩ විහාර 628 උකටලී 153, 170, 832 උණසිගතුගත් 504 උකස් 295, 304, උණංගමු වෙහෙර 628 උකා 29, 144, 150, 176, 270, උත්පාතික 513, 832

 271, 625	උත්තර 71, 72, 77, 79, 82,

උග්ග 176 94, 95, 214, 215, 216, 218, උග්ගත 82 219, 220, 222, 225, 385, උග්ගපුර 224 389 උග්ගසෙන 224 උත්තර මධුරා 323, 411, 412, උග්ගාහමාන 225 413 උගස් 753, 756 උත්තරා 71, 72, 77, 78, 95 උචිත 129 උත්තරාපථ 283

පදාක්ර මණිකාව 905

උත්තරොලිය 490, 495 උදාසනක්සේ 252, 621, 785 උත්තිය 382, 391 උදිතොදිත 322 උත්පල 36, 87, 598, 726, උඳුම්බරගිරි 669, 671

 859	උඳුම්බරාබොධි 439

උත්පලගන්ධ5 18 උදෙකලා 109, 194, 202, 297, උත්පලවර්ණා 69 640, 681, 732, 734, 735 උත්සරිපිණ් 39 උදෙන 73, 80, 87 උතුරාලු 490 උදෙනි 225. 362 උතුරාලු වැව 491 උන්දුරුකවිටි 569 උතුරු 217, 219, 220, 221 උන්නා 538 උතුරුකුරුදිව් 79, 841 උන්නාද 839 උතුරුකුරුදිවයින 214 උන්මත්සිත් 447 උතුරුතිස් වෙහෙරැ 572 උන්වන 18 උතුරුසළුව 810, 812 උනවා 291 උද්ගාර‍ 113 උනා 468, 469 අද්ගීරණය 659 උදන්පිට 702 උද්දාම 324. 638 උප්පතික් 284 උද්දාල 413. 414, 415, 417 උපමාලා 89

 418. 419	උපචේජද 310

උද්දාලක 611 උපතිස්ස 69, 71, 446 උද්වහනය 3 උප‍භොග 156 උද්විගන 246 උපභොග පරිභොග 321 උද්දලොමක 621 උපයන 205 උදකපුජා 241, 242 උපරිපණ්නාසකය 25 උදකරාක්ෂ ය 775 උපරිපනසැ 388, 396 උදකරාක්ෂි සි 876 උපවර්ත්න 226 උදන් අනා 130, 582 උපවාන 76 උදන් ඇනිමි 787 උපසාන්ත 85, 93 උදන් ගී 495 උපයාමා 94 උදය 88, 225 උපසාල 77 උදිරිය 835 උපසිරි 76, 82 උදව්බතක් 646 උපසෙන 82 උදහස් 119, 252, 305 උපසොණා 73 උදළු කුළු 463 උපාධ්යා ය 220 උදානය 26 උපාධ්‍යායි 379 උදාන (අටුවා) 27 උපාලි 225 උදායි 225 උපසිකා විහාර 405 උදාවිය 754 උපාසිකා වෙහෙර 400, 403


906 සද්ධර්මාඅලඞ්කාරය

උපුටා 889 උල්කාපාත 620 උපුරන්නා 839 උලක්කුවට 36 උපුල්වන් 198 උලළිහිණි 733 උපුල්වන් දෙව් 445 උෂණවලාභක 349 උපුල්වා 683 උෂ්ණිෂපට්ට 251 උපොසථ 148 උස්සදනරක 726, 727 උම්මදතති 181 උසභ 36. 37, 64, 790, 800 උරගපුර 3 උසභක්චන්ධස 35, 37, 63 උරණක් 31 උසභවතී 84 උරබාව 543 උසභස්කන්ධ 67 උරුලා 96 උළුසුණු 275 උරුවෙල්දනව් 116, 442 ඌර්ඨිවමුඤ යුගය 39 උරුවෙල 447 ඌර්ධ්වශරීරය 1 උරුවෙලා 96 ඌරාළිදෙකැ 761

ඒ - ඒ - ඓ

එක්වැටි 108 එක්පැහැර 1, 2, 47, 55, 59, එක්වැනි 509 68, 80, 85, 99, 172, 192, එක්විසි අ‍ නේවෂණ 837 199, 200, 215, 224, 266, එක්සත් 738, 740 270, 345, 372, 373, 377, එක්සියපස්පනසක් පමණ 386, 394, 396, 400, 401,

 වස්තුකථා 892	 481, 483, 484, 537, 541,

එක්සිය විසිලයින් 477, 670, 549, 581, 616, 629, 635,

  800	 638, 775, 805, 877, 878,

එක්සියසතිස්නරකය 30 887 එක්සියසතිස්තිරයේ 563 එකවටැ 348, 401 එකත් පස් 5, 126, 138, 236, එකවිචරට 147

 239, 305, 331, 340, 363,	එකස්බෙර 151
 373, 393, 396, 416, 427,	එකහෙලා 2, 38, 59. 97, 229,
 434, 516, 523, 534, 562,	342, 356, 767, 824
 586, 613, 624, 627, 628,	එකාවන් 120, 127, 132, 133,
 631, 638, 669, 684, 696,	  192, 203,  251,  278,  328,
 706, 718, 724, 758, 808,	  431, 619,  659,  704,  761
 814, 823, 836, 837, 849,	  762, 764,  862
 850, 874, 875,		එකාවැල 250, 528

එකතුරු මුසනෙකැයි 800, එකුතුරුපටින් 649

පදනුක්රමමණිකාව 907

එකුන්පනස් ස්ථාන එකදෙශමාත්ර0යක් 34

 විශෙෂයක් 799	එකන්තලොමක  621

එකුරුතු 295 එකනින්නාද 47, 128, 450 එකුන් විසි මුසනක් 799 867, 870, 872, 874, 885 එ‍ඬේරදරු 801 එකනිර්ඝොෂ 872 එන්නාට 163 එකපුණ්ඩරික 226 එම්බල 7, 28 එකඟකතික 390 එරුවසකඩ 835 එකසාධක 204 එලජ 396, 421 එකාඞ්ගණ 30, 31 එලිල්ලන්කඩ 544 එකාත්මික 121, 217 එලුනේ 554 එකාතපත්ර් 152. 157, 208, එලෙන්නා 554 321, 549, 596, 600, 603 එවක් 160 එකාදසයාගු 797, 798 එළලි 868 එකාසඞ්ඛ්ය 76, 525, 550 එළවඑළවා 143 එකාසතිකඞ්ග 623 එළවන්නා වු 135. 143 එකාංස 1, 148, 210. 812 එළවමින් 124, 132, 337, 522 එතදග්ර පාලියෙහි 29, 174 එළාල 518, 519, 520, 521 එරක 49

 544,  545,  546, 547, 558,	එරක පත්ර1 224
 559,  566, 570, 600	ඒරචය  (කඩ) 717

එළාලනම් දාගබ 547 ඒරාමණි (මහගම) 827 එකකඳුකතිකතිපාතය 26 එරාවණ 612 එකකොලාහල 108, 483, 611, එසුකාරි 225

  664,  702. 870	ඒහල 536

එකච්ජත්ර6 560, 607 එහිභික්ෂු3භාව 875 එකචජ්ද්ර6 151 ඓරාවණ 210, 348, 846

ඔ - ඕ

ඔක්කොල්සිනා 762 ඔරුදඬක් 761 ඔඩොක්කු 565 ඔල්වරහඬ 67, 141, 265, 315 ඔත් 205, 756 356, 548, 593 ඔත්තු 151, 537 ඔසුපත්දසය 727 ඔද 5, 101, 177 ඔළුමුවෝ 124 ඔදවැඩි 235, 320, 684 ඔඝතරණ සුත්රකය 26 ඔබා 229 ඔජදිප 438 ඔබැ 376 ඔපපාතික 147, 689, 690 ඔබැමොබැ 319, 423, 491 ඔලම්බකපද්ම 62, 882 ඔබිනොබ 127, ‍491, 5984, 661, 680 ඔලාරික 837 ඔරවසුන් 108 ඕවිලියානාවක් 845

908 සද්ධර්මාඔලඞ්කාරය

කෙලශමාර 776 කඩරොද්ද 757 ක්ෂශමාපර 511 කඩරොද්දා 662 ක්‍ෂිරහක්තතිස්ස 683 කඩ‍රොද 560 ක්ෂිමරරසධාරා 883 කඩවැටියෙහි 714 ක්ෂුමධා 50 කඩවිටි 564 ක්ෂුමභිත 192 කඩසාල් 228 ‍ෙක්ෂ‍ත්රාශුද්ධිය 843 කඩින් 543 ‍‍ෙක්ෂ‍මා 69 කඩිසින්නන් 563 කකාළ 167, 625 කඩුපලඟ 117, 481, 541, 606 කකුධඵලමුතු 383 කඩුපලිස 481, 541 කකුල්දැව 105 කඩුපුල්මල් 878 කකුසඳ 93, 95, 108, 372, 397, කඩුමුණකඩක් 567

 438, 449, 556	කඩුමුණකැබැල්ල 567

කගවෙසණුන් 576 කඩුලැත් 542. 548 කවිටිය 339 කඩුලැතා 525, 528, 529, කඤ්චනදේවි 238, 242 540, 541, 543, 561, 624, කඤ්චනවෙලා 83 කඩුලැතු 531, 532, 546, කට්ටොඩං 103 547, 548 කටබෙර 508 කඩුලු 624 කටාර 399 කඩුසරමෙහි 188, 602 කටිසුත්ර 526 කණ්ඨකුප 448 කටුකභාණ්ඩ 862 කණ්ඨමාණික්යඨ 408, 875 කටුපහණ 67 කණ්ඩරායණ 225 කටුසරසාලේ 857 කණ්ඩුල 535, 540, 561 කඩ 216, 360 කණමැදිරියන් 187 කඩකැබැලි 707 කත් 765, 766 කඩකැබැල්ල 757 කතිකා 22, 488, 682, කඩතුරාවක් 401 කන්කලු 144, ‍407, 410, 502 කඩ‍ෙදාර 648 630 කඩපොට්ටනිය 317 කථාන 36 කඩපොට්ටනියෙකැ 785 කථාප්ර5බන්ධ ය 7, 20, 163 කඩපොල්ල 759 කථාවස්තු 24 කඩරෙද්ද 291, 293 කදොපැණි 316, 481, 579, 846, කඩරෙද්දක් 17, 235, 360, කන්කුළින් 16, 229, 231, 809

 675, 707	කන්කුළු   216,  332,   364,

කඩරෙදි 202. 312, 759 499, 551

පදානුමණිකාව 909

කන්කුළුපෙළින් 781 කණීවුලිකා 46, 210 කන්තල 229 කණීපුටයන් 600 කත්ථලක 116 කර්පුරයලාකාවක් 250 කන්ථලකඩ 706, කණ්මාලා 314 කන්ථලකඩක් 790 කණීරසායන 100 කන්නලවු 434. 585 කර්ණා මෘත 477, 800, 808 කන්වයින් 373 කර්ණා8වතංශක 102 කන්වැල් 435 කර්ණිකා 3, 4 කනකකටක 574 කර්ණිකාර 611 කනකදන්තා 439, 440 කර්ම ක්ෂ4ම 756 කනවැන්දුම් 712 කර්ම,ස්ථාන 836, 839 කනස්සලු 19, 387 කර්මානරතිස්ස 627, 629 කදපිළිවෙළ 698 කර‍අතු 624 කදවට 880 කරක් 723 කදවැට 572 කරකතුරු 373 කදවුරු 1‍17 කරගසක් 664 කඳුපතර 386 කරගෙහි 172, 367, 399, කඳුරැළි 68 464 කප්කඳුරු 589, 809 කරණඩක (දාගබ) 399 කප්පවති 51 කරදිය 17, 177, 625 කප්පිත 223 කරනම් 545 කප්බින්දු 706. කරපය මසව යි 288 කප්පියභාණ්ඩ 92, 815 කරපය මසා 289 කප්රුක් 209, 210, 828, 863. කරපය මැසීම් 111

 865, 866, 868	කරපු 164

කපිලවර්ණ8 622 කරයක් 666 කපිලවස්තු 69. 115, 432 කරල් 339 කබරගෝ 292, 775 කරවාලර්ඨ6චන්ර්ල් චක්රම 542 කබලි 890 කරධිර 611 කබලියක් 553 කරුණාපර 44, 97, 471 කම්මල්සමක් 408 කල්පලතා 632, 774 කම්මලැ 567 කල්පවෘක්ෂත 150, 155, 162, කමඬලා 349 214, 671, 690. 701, 766, කමසේ 21 787, 825. 829. 863 කම්මාරතිස්ස 628 කල්පවිභාග 34, 37, 40, 41 කඹය ‍540 කල්පස්ථායි 781 කඹුරුගමුව 801 කල්යාිණ 148 කයිවාරු 572 කල්යාිණභක්තතිස්ස 683


910 සද්ධර්මා5ලඞ්කාරය

කල්යාරණභත්තතිසස 684 කසී 89, 254 කල්ලග්රා‍මජනපද 23 කසීභාරද්වාජ 225 කල්ලතාපව්ව 628 කංසුතාලම් 670 කල (ලය) 800 කහබහන් 571 කලකැන්දේවතිස් 708 කහවණුතුනමුණක් 538 කලන් 313. 316 කළඹුරුකණ 569 කලතාවැව 546 කළමිහිඟුබෙර 670 කලිඟු 445 කළල්මඩ 69 කලිඟුරට 445 කළවිටැ 682 කලියුගය 39 කළවිට 703. 778 කස් 541 කළවිට සලා 668, 671 කස්තුරි 100 කළුතල්ළිහිණි 124 කසගලුගල්පාකඩ 554 කළුතිඹිරිවෙහෙර 791 කසපැන් 573, 585 කළුපාපිරිවෙන් 398 කසාතොට 538. 564, 565 කළුවල 536 කසාතොටින් 21 කළුළිහිණ 124

කා

කාකවර්ණන 33. 524, 571 කාවන්තිස් 501, 560, 566 කාකවර්ණනතිස්ස 500. 513 567, 573, 589, 590, 591 කාකස්වර 761 593. 595. 600, 603 කාඩිබත් 687 කාවන්තිස්ස 509, 513, ,514, කාණම් 593 516, 519, 520, 522, 524, කාණසිගාල 746. 749 526, 527, 528, 555, 564, කාදුකාප්පු 103, 209. 770 570, 645 කාපටිකමාණව 225 කාශ්මිර 385. 387 කාබහන් 337. 373. 357 කාශ්ය ප 84, 96. 98, 113, කාම 94 175, 177, 178, 179, 181, කාමවණී 94 254, 255, 311, 337, 341, කාමශුද්ධි 94 372, 397, 440, 449, 472, භායගතායතිකර්ම4ස්ථාන 833 495, 498, 557, 559, 562, කාරකණ්ටක 54. 55 71, 581, 583, 589, 591, කාරා 786 594, 601, 604 කාලකාරාම 389 කාශ්ය9පගොත්ර 389 කාලසිංහ 124 කාසි 3 කාවෙල්ම්බකවිහාර 628 කාහල 818 කාලහංස 124 කාංසා 4. 107, 670

පදානුක්ර මණීකාව 911

කැ - කෑ

කැටපත් 886 කැලණි 480, 513 කැටපහණ 344, 350, 732 කැලණිතිස් 513 කැටිමි 167, 172, 183 කැලණිතිස්ස 509 කැටියට 36. කැලණිතෙරුන් 509 කැටිව 69, 190, 393. 508, කැලණිනුවරැ 509

 557, 712, 768,	කැළණිමහසෑ 444

කැතිගම 583 කැලණිය 485 කැදැල්ලක් 674 කැළණිවෙහෙරැ 509 කැදසාළුවක් 841 කැවිටිලියක් 802 කැදිත්තක් 635, 641. 798 කැවුටුවම් 673 කැඳිත්තෙකැයි 640 කැවුම් පෙවුම් 638 කැමැත 118, 133, 278, 355, 680 කැළි 868 කැමැත්තා 164 කැළිකසළ 395 කැමැතියා 174 කෑළබෝ 66

කි - කි

කිකි 181 කිරිමාකමට 196 කිකුරන් 260 කිරිය 682 කිඤචිසඞ්ඝා 708. 711, 714 කිරිසිදක් 14

 715, 716	කිලාස 641

කිඩින්ට 683 කිලිටිකඩකැබැලි 779 කිණිහිරිබෝ 87 කිලින්නභොජකයක් 783 කින්නරැඬ්ගනාවෝ 871 කිලිල්කඩක් 506. 561 කිම්පුරෂයෝ 871 කිසඅත්පස් 558 කිම්ඵල 507 කිසචච්ජ 511 කිඹිස 743 කිසාගෝතමි 89 කිඹිස 743 කිසාගෝතමි 89 කිඹුල්වත්පුර 5, 223, 226 කිසුණුපිරියම් 49, 303,

 346, 375	  320

කියටියක් 505, 541 කිසුණුභාවනා 623 කිරි (ගම) 831 කිහිරිවනවිහාර 173 කිරි 682 කිහිරිවෙනෙහි 95 කිරිපලු විහාරය 405 කිල 195 කිරිපිහිරි 185, 185 කීළවාපි 564


912 සද්ධර්මා1ලඞ්කාරය

කු - කූ - කෘ

කුකුළුපියාසර 859 කුඹුරුකිරි 535 කුඬකුමරසධාර 883 කුරරක 611 කුටුම්බසණ්ඨාපන 691, 761 කුරවිකෙවිල්ලෝ 124. 364 කුටුම්බියතිස්ස 531 කුරවිකනාද 185 තුඩ්ඩරජ්ජ 460, 463 කුරුකුහුඹුවන් 695 කුඩ්ඩරජ්ජදනව් 460 කුරුගුලාකනින් 508 කුඩපුඩුවෙන් 714 කුරුදෙව 617, 618 619 කුඩමස්සන් 790, 791 කුරුන් 563, 691 කුඩමහල්ලක් 685 කුරුබිලි 542 කුඩසින්ර්් සහස්ර 811 කුරුයාන 685 කුඩාමවක් 488 කුරුහැදෙකැ 184 කුඩාවරුනි 118 කුලනන්දිකනි 763 කුඩාවුන් 684 කුලාවෙන් 469 කුණ්ඩල 565 කුලුපහ 6. 206, 509 කුණ්ඩලාභරණ 56, 108 කුවෙණි 445

 149, 600	කුසරජ‍ 20

කුණ්ඩලී 425, 426, 427. 430 කුසලාන් 889 කුතු නටන 683 කුසුමයෂ්ටි 383 කුදුහොත්සහි 25, 26. 389 කුසුමස්තවක 1 කුන්තානි 67. 680 කුසිනාරා 226 227 375 කුන්තාලි 374 කුළුගන්වා 113 කුන්තිපුත්ර 380, 381 කුළුගෙය 645 කුප්පා 538 කුළුගෙයකට 839 තුබුබන් 840 කුළුගෙවල් 173, 176, 867, 883 තුබුබන්න 604, 606 කුළුදුල්ලක් 36, 756 කුම්භ 538 කුළුදුල්ලක් 36. 756 කුම්භාලඞ්කාර 46, 210 කුළුපොතු 860 කුමරකසුප් 20 කුට්ටම්බඳුන් 143. 568 කුමාර 589 කූටදන්ත 225, 264 කුමාරකාශ්ය ප 29 කූටාගැරශාලා 225 කුමාරපෙරහරින් 128 කූඩයක් 271 කුමුද 36, 726 කූඩා 67 කුඹල්තිස්පවු 844 කූණම් 217. 499, 547 කුඹල්පවුව 683 කූරපයි 759. 765 කුඹුක්බොධි 76, 84 කෘතයුගය 39 කුඹබන් 426, 428, 560 කෘතාධිකාර 55, 550

පදානුක්රධමණිකාව 913

කෙ - කේ

කෙකාසර 611 කෙළපර්ව 583 කෙණෙස්සක් 17 කෙළපව්ව 515 කෙණෙස්සෙක 14 කෙළපව්වෙහෙරැ 516 කෙණෙස්සෙහි 12 කෙළානරුතොටට 832 කෙම්කුරු 92 කෙළිතළු 7, 17 කෙම්වැල් 800 කෙළිමින් සෙමින් 128. 248 කෙම්වැල 187, 602 537, 544, 716, 802 කෙමන් 723 කෙළෙඹිය (විහාර) 836 කෙමි 884 කෙළෙඹියඟණ 591 කෙල්ල 772, 774 කෙළෙඹියවෙහෙර 839 කෙල්ලට 773 කේ 504, 525, 541, 582, 588, කෙලි 768, 771, 773, 732, 749, 761, 763 කෙස්ස 37‍6 කෙතුමති 784, 813, 856, 860, කෙස්සෙන් 14 862, 863, 864, 866, 869, 891 කෙසගක් 187 කෙතුමාලා 98, 1‍23. 139. කෙසියතුරු 832 320 කෙසුරු සළා 39 කෙතුමාලාලඞ්කාර 2, 55, කෙහෙල්ගමුව 721 60, 888 කෙහෙල්සුලපතක් 105, 568 කේපත 468 කෙළගෙන සීගෙන 795 කෙසරසිංහ 124 කෙළතොලු 761, 846 කෙළිතිස්ස 677

කො - කෝ - කෞ

කොකවැළ 46 කොත්මලය 528, 529 කොඤ්ච 67 ‍කොතුරුකඩුවෙහෙරැ 524 කොටගල 753 කොතුරුපවුවිහාර 524 කොටගුළු 320, 629, 745 කොදිව් 851. 854, 861, 878 කොටදොර 648 කොත්තසරඬය 599 කොටයර 564 කොදමල් 148. 202 කොටහල් (දනවුව) 660 කොදුපලස් 202, 396, 421 කොටුගුළු 629 කොදුරා 33 කොටුපතක් 646 කොරතල්පැල 570 කොණ්ඩඤ්ඤ 70. 71, 80 කොරළ44 ,465 කොණ්ඩමල් 209 කොළඹලා (ගම) 548, කොණ්ඩමාල 209 කොල සලා 682 කොත් 374. 377 කොවේ 275, 289, 861, 863

914 සද්ධර්මා2ලඞ්කාරය

කොස්ළිහණි 867 කෝටි 35 කොසඹැ 116. 117, 118. කෝටිප්ර කෝටි 35

 225, 226	‍ෙකාටුම්බර 125

කොයුකඹකසල්ලක් 260 කොණගම 439 කොසොල් 160, 244, 346 කොණාගමන 95, 96, 372 කො‍ෙහාල්මුවෝ 124 397, 449 කොළඉඹුල්වෙනෙනි 773 කොමාලිරූපයෙන් 351 කොළගොයම් 385 කොලිත 69 ‍කොළඹු 193 කොලිය 171, 224 කොළතිඹුල්වන 726. 727 කොසම්බිය 225 කොළොම්ඹය 520 කොසල 3 කොළොම්හොය 396, 405. කොසාතකීවිඹානවර්ණ නා

 520	  350

කොකාස 87 කෞලස්වර 151

ඛ - ඛෙ

ඛජජ 477, 792 ඛානුක 538 ඛජජනීයසුත්ර 398 ඛුද්දකපාඨය 26 ඛඤජදෙව 527, 543, 594 ඛෙම 90, 93. 94, 438

 595, 596	ඛෙමවති 438	

ඛණ්ඩ 90 ඛෙමා 86 ඛණ්ඩ 35

ග - ගා

ගඞගා (ගඟ) 860 ගන්ධ4මාදන 182, 184. 197, ගඞගාතිස්ස 679 267. 358, 361, 482 ග‍ගාඬේගාදකය 154 ගන්ධා3ර 385, 387, 799, 800 ගඟුල්හැල්ලක් 5 ගඳකිළි 163, 173, 856, 884, ගඟුල්හැල්ලෙන් 124 885 ගප් (අසුර) 260 ගම්දුරියක් 700 ගජමුතු 383 ගම්මුදලියා 168 ගජසිංහ 124 ගම්රකවලුන් 219 ගණඩම්බ 400 ගමන්ගතුව 162 ගඬපොළ 267, 641 ගමනොන්මුඛ 391 ගණතිස්ස 447 ගමිකදානයක් 696 ගණයඬ්ගණිකා 203 ගයා 87 ගණයජඣායනා 553 ගර්විත 511

පදනුක්රනමණිකාව 915

ගරඬි 19. 20 ගලතල 8, 124, 155, 616. ගරහදින්ත 224 825, 851 ගරුඬපක්ෂ 89 ගලැහුණු 472 ගල්කෙම් 733 ගලමුතුමාලා 46. 210 ගල්කුළු 733 ගවපානදාන 72 ගල්තල 648 ගවර 538 ගල්තලා 612 ගහට 47. 259 ගල්වල් 22, 711, 743 ගාමදාරිකා 700, 703 ගල්වලැ 630, 721 ගමාන්තසෙනාසන 700 ගලඅතල 392 ගාමිණි 538 ගාමිණි අභය 525

ගැ - ගැ

ගැටගන්වන 822, 848 ගැත්තහු 534 ගැටගන්වා 202, 330, 358. ගැති 298. 520

 367, 427, 465, 629, 756,	ගැතිමෙ‍හෙ 104
 797, 841	ගැමුණු 513, 526, 527, 528,

ගැටබෙර 62, 151, 537, 529, 530, 531, 533, 542, ගැටවටුගන්වා 161, 182, 212 547, 548, 570, 596, 600,

  485, 502, 625, 697, 743,	ගැල්මඩුල්ල 141
  785, 793	ගැලබුන්කඩ 643

ගැත්තවු 533 ගැලැත්තක් 543, 561 ගැත්තවුට 200, 204, 319 ගැහැටි ගැහැටි 10

 469, 534, 786, 822	ගැනුබාලයෝ 768

ගි - ගී

ගිනිමැල 120, 121 ගිරිනිල් දෙමළා ‍544 ගිනිසළා 120. 215 ගිරිනිල් නුවර 544, 570 ගිනිසුළු 385 ගිරිනිල් වනය 807 ගිනිහල්පොකුණ 444 ගිරිපාද 524 පිය ආ අත් 137 ගිරිභොජක 591, 593 ගිරිගම 536 ගිරිමෙඞ්ල 433 ගිරිගහා 83 ගිරිවා 595 ගිරිතල් 604 ගිරිගඬුපූජාව 835 ගිරිනමඛිලතිස් පවු 703, 705 ගිලන්පන් 576 ගිරිනිල්දනව්ව 591 ගිකින්නේ 536

916 සද්ධර්මාුලඞ්කාරය

ගු - ගෘ - ග්රී7

ගුගුරා 59, 386 ගුභයෙල 88 ගුගුරුවා 115 ගුළකෙළි 248 ගුත්හල 529, 536 ගෘහරාක්ෂ2යි 876 ගුරුපධ්යො ය 69 ග්රිගවා ධාතු 42, 882

ගෙ - ගො

ගෙඩි බැට 138 ගොයම් 480, 517, 682, 743, ගෙණෙහි 848 ගොයම්බත් 535, 620. 745 ගේත්තම් 706. 707, 757. 759 ගොරද 639, 675 ගොඩිගමු 598 ගොවිතැන් 535 ගොණටුකදක් 505 ‍ගොවිතැන් බත් 565 ‍ගොන්ගෙයක් 673 ගොළුගම 862 ගොනසක් 809 ගොළුමුහුද 618, 523, 526 ගොනැස් 830 582, 610, 676, 724, 754

ගෝ - ගෞ - ඝ

ගොවරග්රා-ම 613 ගොපක 6 ‍ෙගාඨ 572 ගොපිකා 5 ගොඨයිම්බර 33, 527, 539, ගොමය පිණිඩ සුත්ර7 398

 542, 543, 571, 572, 573,	‍ගොසීසඳුන් 838
 574, 576, 577, 578, 579,	‍ගෝළ උපාසක 822, 823
 580, 581, 582, 584, 585,	  824, 826, 827,
 586, 587, 596,	ගෝළයා 822

ගොඨාභය 508, 584 ගෞතම 59, 60, 63, 69, ගෝණගමැ 523, 524 165,‍ 203, 397, 449, ගෝණමුව‍ෙදාර 621 ඝටවෙටිකා 362 ගෝණි 552 යටිකාර 96 ‍ෙගාතම 525, 530. 531 ඝණ 477 ‍ගොධගත්තතිස්ස 533 ඝනගඩබොල් 36, 150, 209 ගොධම්ම 62‍8 ඝනකනකමය 89 ගෝනිල්වැලක් 301


පදානුක්රලමණාකාව 917

ච - චා - චි

චක්රුයරත්න 4, 59, 61. 149, චන්ද3 73

 150,  153, 154	චන්ද6නසාලාව 443

චක්රුලක්ෂ ණ 3, 4 චන්ර්12යක 91, 867 චක්රුවාක 128 චන්ර් ්ගුප්ත 365 චක්රුවාට 155 චන්ර් ් ග්රතහණ 620 චඬකි 225 චන්ර්55 නචක්ර් 151, 535 චණ්ඩාගොක 363. 369, 371 චන්ර්ත භාගා 296, 299, 301, චතුක්කනිපාත 26 339, 352, 354 චතුචර 726 චන්ර් මිත්රාර 90 චතුපාරිශුද්ධි ශිල 241, 678 චන්ර්ා මුඛි 669, 868, 872

 837,	චන්ර්41 රේඛාවක් 172

චත‍ුමධුර 14, 15, 687 චන්ර්54 වඬක විථි 450, 654, 657 චතුර්විධ පුර්වු නිමිත්ත 115 චන්ර් ්රවතී 71 චතුර්විධ ප්ර්ත්යවය 355 චන්රා ්ර 90 චතුරඬ්ග විය්ය්වු ධිෂ්ඨාන 67, චම්පක 85

 878	චම්පා 77

චතුරඬ්හිණින සෙනා 109, 117. චය්යා87 පිටක 25, 26

 188, 210, 354, 377, 435.	චය්යා5ඬක පිටක (අටුවා) 27
 527, 535, 547. 861	චාරුචාමර 476

චතුරස්ස 726 චාලා 89 චතුරාය්ය්27 සත්ය 875 චාලිය 226 චතුශ්ශාලාව 396 චිත්තපරියාදානසුත්ර ය 26 චතුෂ්චක්රව සම්පත්තිය 854 චිත්ත ශුද්ධිය 843 චතුස්සත්යවය 129 චිත්රස 545

චූ - චූ - චො - චෞ

චුද්දසචන්ධ කචන්තය 22 චූලසඬ්ඝ 708. 709 චුද්දසබුද්ධඥන 2 චුලසුභද්රා 224 චුල්ලසුභද්රාන 346 චුලහත්ථිඬපදොපමසුත්ර 394 චුලඋපස්ථායකතිස්ස 623 චූලාභය 404. 442 චූලගල්ල 33, 796, 836 චුළතිස්ස 622, 624, 626 චූලනාග 654, 656, 657, 659, චූළොදර 223. 443, 480,

 758,  759	  481

චූලතිර්දෙශය 26 චොරඝාතකයා 161, 162, චූලපිණිඩපාතිකතිස්ස 643 ‍ 163, 164 චූලපිණ්ඩපාතික නාග 743 චෞරමිත්ර1 228. 296 918 සද්ධර්මාාලඞෳකාරය

ඡ - ජ

ඡජ්ජ (සර) 799, 800 ජයසෙන 89. 255, 575, 576 ඡජ්ජග්රා(ම 799 579, 5‍79, 580, 581 ඡත්රග 537, 573 ජරාවිලිපිලි 859 ඡද්දන්ත 264, 346, 541 ජලකණිකා 124, 331, 462 ජන්ත 225 ජලකර්ණිකා 702 ඡසත්තකතිපාතය 26 ජලකොද 332 ඡිද්රකමණ්ඩලිකා 149 ජලධරගර්භ යක් 105 ඡජන්න්භි‍න්නපටධර 386, 393 ජලයකින්නක් 389 ජගත්ර්ය 3 ජලසාටිකා 441 ඡජගම 259 ජාණුශ්රොටණි 225 ඡටිල 80 ජාතක 26 ජන්තාඝර 444 ජාතක (අටුවා) 27 ජන්තාඝරපොකුණ 396 ජාතකපාඨය 26 ජනපදචාරිකා 74, 80. 82, 84, ජාතිකාන්තාර 2

 85, 86, 93, 96, 142,	ජාතිරඞ්ගමාණික්යර  148
 167, 662,  781	ජාතිසමරණනුවණ 19, 427, 428

ජනපදනායක 682 ජාමේබානදකනක 364 ජනරඤ්ජනී 763 ජාලකවුළුවක් 220 ජනවිචික්ත 203 ජිනමිත්රව 827 ජනසන්ධකව 88 ජිවඤ්ජිවක 14. 383 ජපනය 775 ජිවිකාවෘත්තිය 737 ජම්බුකාජිවක 224 ජුගුප්සා 413 ජයකාහල 348, 878 ජේත 128 ජයකෙතු 89 ජෙවතවන 126. 346 ජයතුරායක් 345, ‍872 ජොතිපාල 96 ජයන්ත 440. 441 ජොතිය 289 ජයම්පතිකා 752, 766 ජොතිරඞ්ගපාෂාණ 353, 864 ජයමහාබොධි 233, 401, 406, ‍ජොතිවන 398

 422, 424, 433, 625	ජ්යෙ1තිෂ්මක් 737

ජයසුමන 62 ‍ඥෙයබොධිසත්ත්වො 855 ට - ඩ -ණ

ටැක බෙරයක් 259 ඩැක්කි 125, 670 ටැම් 16, 830 ඩෙබරවෙනෙහි 91, 94, 96 ඩබර 700, 701 ණය ධරන 245, 793, 794, 795 ඩබරා 656 ණය දරන්නාහු 136 ඩවුර 62, 540, 670 ණයපත 795

පදනුක්‍රමණිකාව 919

ත - තා

තක්ක (නුවර) 611 තමලුලිය 435, 602, 633 තක්සලා 301 තඹ 538 තට්ටු 759 තඹුරුතඹලවතින් 808 තඩිපිටින් 143 තරස්නාවැව 508 තණ්හඬකර 65, 66 තල්හිල 761 තණපලඟ 82, 84, 86, 88, තලප්පර 117, 208, 537, 540

 89, 90, 92. 93, 96	තලඟුරුතිස් (පර්ව,ත) 749

තණසුළක් 506 තලඟුරුපවු 695 තත්පර 609 තළගුරුමුහුදු පර්ව9 454 තතනා 33 තලඟුරුවෙහෙර 30. 628 තද පද අර 579 තවරා 229 තන්තිරි 314, 537 තථන, වියක් 576 තන්ත්රි 477 තාඩඞ්ක 108, 574 තන්ත්රි පට 151 තාම්බ්රුපර්ණී 575 තපොතේජස් 69 තාම්බ්රඞපර්නි සුසාන 577, තම්බසුමන 33, 660. 661, 663, 578

 690	තාර (ලය) 800

තම්මන්නා 445, 446 තරුකඩ 225‍ තම්මැට 62, 108. 151 තාලවතුෂ්ක 646 තම්මැට්ට 537 තාලි 563 තමලිංගමු 406 තාළි 143

තැ - ති - ති

නැව්වන් 675 තිලකුණුභාවනා 662 තිකපටඨානය 24 තිස්මහවෙහෙර 695, 728 තිත්තිවිල 523 තිස්ස 67, 88, 89, 90, 96, තිත්මුවෝ 124 363, 379, 380, 404, 405, තින්ර්වෝ ක 95, 225 425, 427, 429, 496, 497, තිබැද්දි 791 513, 525, 526, 528, 529, නිමිතිමිඞ්ගල 465 530, 531, 532, 533, 534, තිඹිරිගමු 805, 755 535, 554, 555, 570, 623, තිරිකුඩම් 68, 229, 239, 273, 625, 627, 635, 643, 644,

  316, 767	  646, 677,  679, 685, 687,

තිරිටච්චජ 181 689, 690, 730, 788, 792, තිලකාභරණයක් 250 815, 816, 818, 821, 836, තිලකුණු 14, 341 839

920 සද්ධර්මා2ලඞ්කාරය

තිස්ස (ආරාම) 535 තිසසාරක්ඛා 404 තිස්සදත්ත 793. 794 තිස්සාරාම 397, 398 තිස්ස නාග 33, 836, 839, 840, තිසම්බතොට 649

  892	තිසර පච 528, 574

තිස්සමහවෙහෙර 30, 613, තිසාවැව 404, 518, 520, 522,

 516, 724, 788	 573, 574, 753, 760

තිස්සමහාවෙහෙර 643 තිහිරිපිළි 217 තිස්සා 71, 649, 653 තිත්ථි3ක 365, 404

තු - ත්රි7

තුඩැ තුඩැ 871 තුවටු 215, 644, 800 තුණ්ඩ 244, 245 තෘණසිංහ 124 තුණඩිබෙර 151 ත්රි2කණී 225 තුණ්ඩීල 279. 280, 281, 282 ත්රි පරිවෘත්ත 875 තුතු 540 ත්රි.පිටකතිස්ස 523 තුන් = ඍතු 430<කල් 439 ත්රි,පටකධර්ම1 23

 <ගම්කයටපිටිය 536, 537	ත්රිතපටකධාරී 888
 <තරාබොධි 33,<තල 38	ත්රි‍පූරදහක 259
 <පිටක 22, 24, 30<පූර්වද	ත්‍රිමණ්ඩලප්ර0තිජාදන 1

නිමිත්ත 869,<බෑ 358 ත්රි,මදගලිත 503, 840

 <බෝ 14, 355<භව 846	ත්රටවිධකල්යා්ණ 888
 <මඬුල්ල    427,<මහා	ත්රි8විධචය්ය්3ක  115,  223
බොධි  436<යම්   833,	ත්රිවිධ චෙතනා 10, 701.  891
 <ලය 800<ලයින් 351,	ත්රි‍වධ භයින් 664
 <ලෙව්හි  4<ලෝ = 3<	ත්රි‍විධමණ්ඩල  422
 සණ 105< සංවති  38,<	ත්රතවිධ මද  471, 869
 සිත 233, 282,  499, 779	ත්රධවිධවෙද 49
 783,<සිවුරු 15	ත්රිවිධ ශාසන 22, 98.

තුනුරසින් 97 ත්රි2විධ සම්පත් 32 තුනුරුවන් දස් 533 ත්රි2විධ සම්පත්ති 101, 430. 500, තුනාදරු 146, 147, 148 891 තුඹස 408 තරි විධාඞ්ගසම්පතති 843 තුඹසුණු 563 ත්රි‍ශුලායුධ 215. 259, 260 තුලාධාර (පර්ව‍ත) 639 ත්රි8හෙතුක 42පදනුක්ර මණිකාව 921

ත්රෙක - තෙ - තේ - තො - තෝ

ත්රෙකතා යුගය 39 තෙවුනා 14 තෙප් 724 තෙසු 489 තබුදඬු 341 තෙ‍ජොසංවර්තන 38 තෙයාසඞඛ්ය් 70 කෙහාතික 32, 342, 358, තෙල්කටාර 510 430, 437, 448 තෙල්කුලාව 685 තෙලිය (ජනපද) 674 තෙල්පියලි 202 ‍තොටලුගම 513 තෙල්සුගක් 470 තොටලුතොට 513 තෙලිත්තකුත් 756 තොයිත් 12 තෙලියෝ 619 තොලබෝවිතක් 505 තෙලිසම් 779 තෝතැන්න 787 තෙලේ 490 තොදෙය්ය 225 තෙ‍වළා 22, 90 තෝමර 151, 532, 535, 542, තෙවුණා 123 546, 547

ථ - ද

ථවිකා 258 දකුණත්සවු 615, 551

ථුපාරාම  400, 404. 438, 440	දකුණු අකුධාතු 339, 400
  441,  565, 654, 657, 658	දකුණුගිරි විහාර 454, 684

ථෙය්යුපරිභොග 325 දකුණුගිරිවිහාර (දාගැබ) 738 ථෙරගාථා 26 දඩපැල 181 ථෙරගාථා (අටුවා) 26 දඬබිම 205, 680, 763 ථෙරපුත්තාභය 527, 539. දඩබිමෙහි 619

 542, 543, 554, 583,  584,	දණඩ‍ෙගාණ  746
 585. 586. 588, 589	දණඩනමස්කාර 211, 298. 506

ථෙරම්බලක (විහාර) 613) දණ්ඩපාණිශාක්ය1 225 ථෙරීගාථා 26 දණ්ඩමාණවක 124 ථෙරීගැථා (අටුවා) 27 දණ්ඩාසන 553, 890 දක්ෂිැණගිරි 391 දඩින්පතින් 864 දක්ෂිැණමධුරා 445 දඬුඇණිය ඇණින් 228 දක්ෂිැණමහාචෛත්යවය 765 දඬුකඩ 679, 691 දක්ෂිැණාර්භෛ 13 දඬුකඩෙකින් 746 දක්ෂිැණාවිභඬ්ගසුත්රඩය 788, දඬුරුවළල්ල 376 843 දඬුරුප 186 දක්ෂිැණිය 488, 791, 843 දඬුවැටපහන් 223 දකුණත්සව් 515 දඬුවැල්බැය 168

922 සද්ධර්මා5ලඞ්කාරය

දඬුවැල්මියක් 168 465, 811<රජධර්මළ 147< දද්දරවීණා 351 සක්විත් 58, 148< දන්ත 848, 853 සුගන්ධ8 267 දන්තකුටුම්බික 848. 849, 853 දශානුස්මෘතිභාවනා 623 දන්වැට 889 දසළුකඩමස් 67, 75, 98, 115, දන්වසුන් 657 192, 333, 338, 464, 522, දන්සැලැස්ම 488 589. 866 දනවා 521. 581, 593 දසදිග 838 දප්සරු 117 දසදිසාන්තරය 484 දම්මැස්මේ 290 දසපාරමිතා 244, 824 දම්සක් 74, 264 දසපෑලක් 36 දම්සක්පවතුන් 732, 736 දසපින්කිරියවත් 860 දම්සක් පැවතුන් 224, 345 දසබල 2

 389, 398	දසබිම්බරක් 234, 433, 658,

දම්සඟුණු 24 873 දඹුන්නරුවේ 538 දසමහහසති 225 දඹුලුතොට 405 දසමහබඬතෙලෙහි 8 දරුසිරි 516 දසසහායොධ 513, 527, 528 දරුසෙර 193 529, 535, 537, 539, 541 දලබු 835 දසරථ 264 දවසේ 324 දසෙකාදසකනිපාත 26 දර්ශ නසංසර්ගද 118 දහන්හූ 528 දශදිගන්තර 377, 474 දහම්සක් 54. 59, 66, 67, 71 දශදිශාන්තරය 786, 824, 853 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, දශනබසමොධාන 140, 147 82, 84, 85, 89, 90, 92, 93, දශපාරමිතා 9, 69 94, 95, 96, 97, 116, 223, දශපුණ්යතක්රි යා වස්තු 9, 888 දහම්සොඬ 98, 99, 103, 104, දශප්ර්කාර කුශලධර්මි 891 105, 812 දශප්ර්කාර පාරමිධර්ම් 854 දහස්තොට 521 දශබලවතුර්වෛශාරදා 874 දළකඩින් 228 දශරාජධර්මව 9, 58 දළදාරා 537 දශවිධ - ඍද්ධි 376 < කුශල දළපුඩුමුඳුන 191

 9 කුශලකර්මි 99,‍ 317, 859	දළපුඩුසේසත් 229, 368
 < කුශලධර්ම‍  336,   514	දළපුඩු සේසත 754, 853
 728 < -පාරමිධර්ම  63,   97	දළහස්සේ  540
 < රත්න 20, 90, 100, 101,	දළහුයින් 779 
 109, 267, 294, 704, 388,	දළහං  351, 357


පදානුක්ර1මණිකාව 923

දා - දැ - දැ - දි - දි

දාගල 557 දිගනෙක 444 දාඨාසේන 535. 539, 543, 604. දිගාමඩුල්ල 519, 528, 529,

 606,  607,  608,  609,  610,	  533, 621
 611,  613,  614,  616, 617,	දිගාමඩුලු 447, 527, 530, 535

දානපති 822, 848, 850 දිගාවැවින් 521 දානඵලවිභාග 12, 309 දිඹුල්දඬින් 860, 865 දානවසිතුශූද්දිය 843 දිඹුලුපෝරු පියාපෝරු දානසහාය 783 විදමන‍ 99 දාමා 93 දිඹුල්බෝතුරු 95 දායජ්ජපරිභොග 325 දිඹුලාගල 781 දායාදපරිභොග 744 දිමුලාවෙහෙර 766 දාරගල්ල 269 දියටනු 834 දාරපිඹුරු 104, 111, 132, 728 දියත්ත 841

 733	දියත්තක් 756

දාවලු 706 දියබරණුන් 481 දාළිද්දිය 49 දියවැල්ලා 530 දැනිමුවර 11, 155, 465 දියසළාවක් 187, 637 දැතිමුවරු 44 දියුණදියුණා 146 දැදුරුබෙර 151 දිවකුරු 54 දැදුරුහොය 796, 804 දිවකුළල් 348 දැරි 296, 299 දිවකොත්ත 811 දැවතුලාම් 353 දිවතිළි 216 දැවි 3 දිවනමුවෝ 124 දැහැගුල් 197 දිවමත් 371 දැගිගුල්ධාරා 220 දිවමනු 53. 400 දැළිරැවුළු 197, 566, 613 දිවයින් දසයෙකින් 598 දැළිවල්ලෙන් 790 දිවස් 698 දාරඟමිණිරුවනක් 68, 71 දිවස්උල 220, 221, 252, දික්විජය 152 739, 741 දික්සඟි 25, 26. 389 දිවස්හුල 111, 275 දික්සඳ 399 දිවසත්රුවන්න් 825, 853 දික්සඳ සෙනෙවියා පිරිවෙන දිවාවිහාර 70, 76, 81. 82,

  999	  84, 86, 87, 88. 89, 91,

දික්හුණ 524 92, 94. 96 දිග්දාහ 620 දිවිබාවකු 504 දිගඔබර 101 දිවුණදිවුණා 683, 765 දිගා 446 දිවුණු 274 924 සද්ධර්මා ලඞ්කාරය

දිව්ය ඤ්චක්ෂු‍රහිඥන 874 දිෂථුණ් 525. 529 දිෂයට 207 දිෂාභය 538, 564 දිගෙඩියක් 168, 667 දිඝාභයගල්ල 538. 564 දිඝගාමිණි 447 දිනබල්ලෝ 723 දිඝජන්තු 544, 545, 546, දීපඞ්කර 51, 52, 53, 54,

 5‍47, 568	  65, 67, 68, 69, 70, 80,

දිඝතපස්සි 225 223, 432, 587

දු - දෝ

දුකපටඨානය 24 දුරෙනිදානය 34 දුකතිකපටඨානය 24 දාඪසමාදාන 69 දුටුගැමුණු 16, 442, 514, දෘෂටාන්ත 28, 130

515, 528, 529, 530, 533,	‍ද්රො,ණමුඛ 211.  370
534, 537, 538, 539, 541,	ද්යු,තිමත් 2
544, 545, 546, 547, 548,	දඬතතිංසාකාරකර්ම්ස්ථානය
549, 550, 552, 554, 555,	  21, 755
561, 568, 670, 573, 590,	ද්වාත්රිං1ශත්වරමහාපුරෂ
600, 603, 606, 620, 623,	ලක්ෂතණ 98, 877 , 888
629, 630, 636, 641, 730,	ද්වාදශාකාරයක් 875

දුතියජම්පතිකා 777, 784 ද්වාරමණ්ඩල 565 දුදුභුබෙර දෙකොළින් 486, 761 දුන්දුබභිස්සර 389 දෙගිනි 119 දුබ්බුටඨීතිස්ස 794 දෙණඩිම 125 477 දුබ්බුටඨිමහරජහු 835 දෙණගම 538 දුබ්බුටඨිමහාතිස්ස 793, 796 දෙතිස්කථා 164 දුම්සළා 442 දෙතිස්කුණප 473, 690, 769, දුමමින් 442 ‍ 770, 834 දුමළොසු 62 දෙතිස්කුණු 834 දුඹුළොසු 887 දෙතිස්දිව්යපපුත්ර4යෝ 871 දුර්භික්ෂාහහ්තඃකල්ප 38, 857 දෙතිස් දිව්ය,ඞ්ගනාවන් 871 දුෂ්ටග්රාාමණි 514, 528, 555, දෙතිස්පූර්වනනිමිත්ත 874

 594,  622	දෙතිස් බලකොටු 545

දුෂ්කරක්රි4යා 63, 80, 90, 114, දෙතිස්මහාපුරුෂලක්ෂවණ

 116,	 1, 55, 60, 123, 139, 223,

දුෂ්පරිභොග 325 373, 598, 877, 883 දුහුල්පිළි 227 දෙතිස්ලහබතක් 369 දුහෙතුක 41 දෙතිස් වනක් අන්තරාය 865 දුරවිදමන 99 දෙනානක 455

පදානුක්ර මණිකාව 925

දෙබිහින්නන් 52, 392 දෙව්ර රාහ 729 දෙබේ 228, 265, 372 දෙවේලා 273 දෙමයිල් 443. 481, 538 දෙවේල‍ාමැදැ 490 දෙමයිලන් 465 දෙයධර්මාය 480 දෙමහල්ලන් 638, 640. 665, දෙව 318, 319, 595, 691,

 668, 669, 765, 780, 782,	  693

දෙමහල්ලෝ 132, 133, 138, දෙවකුට 438, 439

 308, 318, 408, 409, 627,	දේඩගිරිවෙහෙර 755
 639, 649, 651, 652, 653,	දෙවචාරිකා 314
 667, 711, 745, 766, 781, 796	දේදුතසුත්ර5 388, 724, 728

දෙමහලු 752 දෙවපුත්ර6 238, 241, 242, දෙමළ‍ දෙතිස් කඳවුර 522. 317, 322, 333, 334, 343,

 545, 549, 573, 622,	  344, 350, 353,  426, 427,

දෙමළදෙතිස් රජුන් 548 දෙවපුත්ර5මාර 776 දෙයාසුමභාවෘත්තය 22 දෙවල 80 දෙයිද්ද 14, 517, 574 දෙවචන 71 දෙව්දහ 288 දෙවහිත 225 දෙව්දැ 289, 295 දෙවාඟ 217 දෙව්රම්විහාර 321 දේවි 513, 632 දෙව්රම්වෙහෙර 15, 159. 174, දොඩමලු 762

  226, 347, 443, 482, 485,	දොරඅගුළු 249

දොවනපෑතිස් 362. 382. 383, දොරබාව 543

  384, 391, 392, 393, 399,	දොළත 636
  400, 402, 403, 405, 437,	දොහොත් 6
  448, 508	දෝලි 217, 499

ධ - ධෛ

ධඤ්ඤවති 58, 60. 74, 77, ධම්මදින්ත 30, 84, 628, 695,

  78, 83	   696, 697, 698, 699, 729

ධනඤ්ජය 77, 78 ධම්මපාලි 379 ධනපාල 224 ධම්මසවණොපාසිකා 456, ධනවති 96 460 ධතිය 223 ධම්මසිව 707 ධනුශ්ශඅල්ප 99 ධම්මසොණඬ්ක 437 ධම්සභාමණ්ඩප 129, 163, ධම්මා 703, 705, 707, 708

 174, 597, 855, 856,	ධම්මිල්ලකලාප 712

ධම්මදස්සී 83, 85, 87 ධර්ම ක 68


926 සද්ධර්මා8ලඞ්කාරය

ධර්මදකරකය 171, 438 ධර්මා7 85 ධම‍ර්කියරිත 29, 69 ධර්මා5ත්වි තකථා 771 ධර්මදගාථා 510 ධර්මාමශොක 16, 338, 339, ධර්මදඝොෂා 810 341, 342, 343, 344, 350, ධර්මදචක්ර 146, 449, 875 352, 353, 355, 357, 362, ධර්මදචාරිර්ණ‍ 764 373, 376, 379, 380, 381, ධර්මදධාතු 437, 591 384, 398, 391, 393, 399, ධර්මදපද 26, 30, 368 400, 402, 403, 522, 825, ධර්මදරක්ෂි ත 424 ධරණි 35, 37, 57, ධර්මදව‍ියොග 99 ධාතුකථා 24 ධර්මදව්යාිඛ්යා ත 32, 33, 34 ධානඤ්ජාති 225 ධර්මදසඞ්ගායනා 213 ධාරානිපාත 857, 858 ධර්මදසඞ්ග්රනය 32 ධෘතරාෂට්ර4 124 ධර්මදසංඥව 98 ධූතාඞ්ග 201 ධර්මදසෙන 72, 89 ධූතාඞ්ගධර 623 ධර්‍දසෙසාණඩක 32. 34, 35, 98 ධෛවන (සර) 789, 800

න - න

නක්ෂදත්ර‍පීඩා 620 නන්දි4මිත්ර (රජමහාවිහාර) 561 නකත්මොහොත් 374 නන්දි ය 767, 768 නකුල 81, 642, 644, 645, නන්දි8රාජ 32, 199, 214, 223, නකුලකර්ණිකා 645 233, 238 නකුපලවීණා 351, 800 නන්දි4වාණිජ 33, 767, 777,

 646	  796

නකුලා 75, 81 නන්දුනත්තර 78 නබව්ර ණ 504 නනදොඩයි 554 නතු 420 න‍න්දොනපනන්දද 264 නන්ද 35, 37, 54, 57, 90, නන්නොදොඩා 596

 472	නඳුන්වන 191, 397,  398,

නන්ද නවන 612 670, 67 නන්‍ නොද්යා2න 396, 596, 846 නඳුනුයන් 196 නන්ද මුලපබහාර 184 නඳුනුයන් 189 නන්දා 67, 505 නමනමා 477, 800, 808 නන්දි මිත්රා 527, 540, 541 නය ‍27

 543, 545, 556, 558, 559,	නර 641

560, 561, 562 නරවාහන 79


පදනුක්ර මණිකාව 927

නරාවළෙකැ 270, 276 නාලක 226 නරින්දක 92 නාලකාරාම 226 නලෙරු 226 නාලාගිරි 263, 226, 396 නවඅනූවක් ව්යා6ධි 865 නාලියදැහැටි 364, 370 නවද්වාර 770 නාළික 538 නවනාට්ය රය 801 නැගෙනහිරිදනව්ව 422 නවමහදොරින් 770 නැකත්කෙළි 45, 205. 392 නවලොකොත්තර 17, 100 නැතක් 132 නවාතැන් 245, 422 නැඳිමයිලන් 833 නවානූවක් විහාර 552 නැවැමි 567, 627, 634, 635, නවාම් 565, 620, 679, 680, 864 738, 739 නවාසඞ්ඛ්ය 97 නෑසිය 241, 311, 378, 487, නගනපිරිවෙන 398 නෑසියන් 833 නහඹ 401 නික්කම්මතිස්ස 679, 680, 681, නහුත 35 682, 683 නාග (ගම) 674 < තොට 641 නික් දහසෙකින් 539

  <විහාර  819	නිකමෙකැ 107. 735

නාගකාර (ගම) 848 නි‍ග්රො6ධ 15, 225, 366, 367, නාගවතුෂ්කපොකුණ 399 369, 370, 371, 404, 441, නාගවෙටක 481 නිග්රො ධාරාම 226, 346, නාගදිවයින 405, 485, 610, නිජඣාමතණහික 17

 675	නිවුල්විටි  571

නාගබොධි 72, 73, 74, 75 නිදානවර්ග 26, 32, 65, 857 නාගමහාවිහාර 815 නිත්තහුත 35 නාගමාලක 440 නිම්ම 150 නාගශ්රි බොධි 873, 880 නිම්වළලු 3 නාගසේනා 82 නිමුඩුසාලින් 497 නාගා 82, 480, 489, 490 නිඹුන්දරු 445 නාටකවෙටිකා 86 නියතවිවරණ 69 නානාලම්බතික 613 නියපතර 105, 187 නාභි 3 නියපඳුරු 504 නාඹතල්කඳක් 105 නියමුල්ල 536 නාරද 76, 78, 79, 81, 82, නිය‍සොයෙක් 778

 317	නිර්දෙශය 26

නාරාසන 341 නිර්ම ල 539, 564, 565, 566, නාරිවර්ධන 75 567, 568 නාරිවසන 91 නිරපෙක්ෂ‍ 97 නාරිය 88 නිරබ්බුද 36, 726

928 සද්ධර්මා7ලඬ්කාරය

නිරාධාර 287 නීලමණිරසධාරා 883 නිරාලම්බතික 271 නුගබෝතුරු 96 නිරාවරණ 142 නුඟහල්කඩදොර 452 නිරැවළැ 15 නුගහල්කඩැ 714 නිරුපධිශෙෂනිර්වා1ණ 227, නුඟහල්කඩුව 711, 714

 244, 254, 263, 510,	නුමුහු  21

නිරොධසමාපත්ති 77, 841 නුරා 762 නිල්තරාහෝ 345 නුවා 204, 214 නිල්දලාහෝ 67 නුවාකඩෙහි 210 නිල්පට්ටිකාවක් 734 නුගුළුමහසෑ 528 නිල්පවුවිහාර 668 නුපුර 56, 108, 574 නිල්වලාකඩෙක් 864 නාත්යාපඞ්ග 801 නිල 385, 573, 768 නෙත්පවුරුණු 26< අටුවා 27 නිලිපුල් 881 නෙය්යාඩමැයි 683 නිලුපුල්ගබක් 198 නෙළුම්පතැ 462 නිලුපුල්මල්කලප් 198 නෙළුඹුදැලි 766 නිලුපුල්මල් දමක් 198 නෙරඤ්ජරා 116 නිලීනස්ථාන 121 නෙයජ්ජිකාඞ්ග 623 නිචත්තක (චෛත්ය9) 405 නෙසාද 723, 729 නිශ්ශොභ 2 නෙසාදතෙරුන් 728 නිකොරුණික 694 නෛය්යාික ණික 21 නිෂ්ප්රිභ 12 නොතැන්පත් 447 නිෂාන 108 නොමලත 804 නිස්සරණා)ධ්යානශ 892 නොමලා 376 නිසභ 76, 88, 515 නොසබා 507 නිසාද (සර) 799, 800 නොසබාතෙපුල් 111 නිසාන 62, 151, 537 නොහැලී 461, 462 නීලමක්ෂි කා 503. 739, 770 නං 52, 447, 465

ප - පෞ

පගලි 549 ඤේචකාමසම්පත්ති 689 පවිති 24 පඤ්ඤගවරස 650 පඤ්ක 387 පඤ්ඤගොරස 334, 337, 819 පඤ්ඤක නිපාත 26 පඤ්ඤපාපයෙහි 564 පඤ්චකල්යාාණ 418, 868 පඤ්චප්රැකාර අනුභොගවස්තු පඤ්ඤකාමරස 503 791 පඤ්චකාමසම්පත් 847. 859. පඤ්චප්රැකාර ආහාරවර්ගව 657

 ‍ 869	පඤ්චප්රයකාර පද්ම 631

පදානුක්ර‍මණිකාව 929

පඤ්චප්රරකාරපදේමාත්පල 615, පටුන්ගම 370. පඤ්චම (සර) 790, 800 පටුන්ගම 407, 582 පඤචමධුරමාංස 134 පටුන්ගමකට 176, 284 පඤ්චමධුරා 413, 415 පටුන්ගමින් 211 පඤ්චමහාආවාස 455. 653 පටුන්ගමෙක් 266.

 684	පඨමකචෙතිය 395, 404

පඤ්චමහාගඞ්ගා 837 පටවි 547 පඤ්චමහාපරිත්යා ග 114 පඩවිපාරු 614 පඤ්චමහාවිලොකන 115 පණාඞ්රඞග 365, 788, 789 පඤ්චරාජකුධභාණ් 384 790, 791, 792, පඤ්චාලොහොබෙර 117 පණ්ඩුකාභය 447, 448 පඤ්චවණිධිවජ 355 පණ්ඩුවාස 446 පඤ්චවණිධ්වජපතාක 229 පඬිරජ 445 පඤ්චවණිපද්ම 29 පඬුරුපණයම් 232 පඤ්චවර්ණදපියා 878 පඬුරුපාක්කුඩම් 242, 640 පඤ්චශිඛ 5, 347, 871 පඬුරුපාක්කූඩමින් 45 පඤ්චශූද්ධාවාස 8, 43, 44 පඬුවස්දෙව් 446, 447 පඤ්චාඞ්ගිකතූය්ය්, 149, 150, ප‍ඬෙර 880

 189, 227, 315, 344, 669,	පණව 125
 790, 803, 805, 808,	පණාබෙර 62, 151, 537

පඤ්චානත්තරිකකර්ම,ය 739, පත්අස්න 529, 565, 566, පඤ්චානන්තය්ය්ර්මකර්ම ය 889 600, 711, පඤ්චාභිඥ 51, 58, 68, 303, පත්අසුන් 374

 320, 855	පත්ඵලා 464

පඤ්චායුධසන්නද්ධ 548, 607 පත්කඩ 837 පඤ්චාලම්බන 678 පත්කුඩ 349 පඤ්චාප‍කේලශ 359, 474 පත්කොට 204

  728	පත්ති 851

පට්ටකාර 134, 209, 528, 770 පතතිරම් 109, 476, 481, 535, පටකඩතිර 574 546, පටලික 621 පතන්භූමි - 444 පටසිරිවිල් 537 පතස් 128, 631 පටහ 125, 537 පතාකයොධයා 545, 568 පටහැනි 533 පතැස් 273, 352, 398, 479, පටාචාරා 18 702, 781, 862 පටිධාතු 440 පතුපූජිකා 763930 සද්ධර්මා4ලඞ්කාරය

පද්මකුඩිමල 44 පරවෙයි 184 පද්මරාගමාණික්යමමය 802 පරසතු මල් 878 පද්මා 92 පරහා 515 පද්මාවති 180. 181, 185, පරානුවාදභය 838

 190, 191, 192, 196, 194,	පරිජි 24
 195, 196, 197, 198, 211,	පරිනායකරත්න 150, 154

පදනම 229 පරිඩ්රාෙජිකා 206 පදිවිතහාර 56 පරිභොග 156 පදුම 35, 36, 37, 64, 77, 78, පරිවාර 24

 81,  86,  87,  726,  859,	පල්ලව 632

පදුමා 879 පලක් 67, 150, 197, 215, 380, පදුමුත්තර 181, 698 පලගැ 830 පන්දුවට 584 පලඟ 109, 476, 481, 536, පන්සියපනස්ජාතක 25 546 පනිනමුවෝ 124 පල පදනම් 364 පපුකැණ 834, 835 පලස 414 සබහාර 582, 844, 846, 847 පලසෙවෙනි 860, 867 පබළුදලු 880 පචන්පතක් 387 පබළුමය 89 පටිටා 164 පඹගැළයක් 105 පවිටු 164 පඹුත්තිලිංගම් 209 පශ්විමදිපඞ්කර 51 පමුතිලිංගම් 134, 528, 770 පස්පලවතින් 15, 396, 516, පධියෙකැ 454 517, 657, 686, 848 පධිරෙද්ද 685 පස් පෑ 433, 856, 882 පණිශාලා 890 පස්පියුම් 62 පය්යාලා ප්ති 879 ප්ර ස්පියුමෙන් 29, 196, 273, පර්වාත 95, 348, 453 පරක්කුවක් 457, 833 පස්මහසඟි 27 පරඬලා 349, 350, 436, 608 පස්වනක් 60, 68, 149, 235, පරණසිවුරුකන්ථ4ය 759 328, 349, 364, 421, 669, පරදෙශයට 775 856, 867, 885, පරදෙසයට 775 පස්වාදහසක් 385 පරන්තප 365 පස්විකා 325, 426, 644, පරපුටුකෙවිල්ලෝ 124 ප්ර සඟ 31, 32, 51, 52, 60, පරමතය 147 61, 133, 143, 166, 185, පරමායුෂ 39 200, 204, 229, 231, 233, පරමාර්ථද්යෝතිකා 27 258, 312, 318, 330, 343, පරයා 51, 263. 291 363, 356, 358, 359, 369,


පදානුක්ර්මණිකාව 931

 373, 387, 391, 396, 424,	පාත්ර5පතින් 534
 427, 454, 467, 486, 487,	පාත්රාමාහ 238
 490, 501, 516, 562, 629,	පාදඛිල 353
 667, 694, 714, 724, 793,	පාදංගුලි 108
 794, 814, 817, 822, 823‍,	පාදපරිචාරිකා 635, 636
 824, 827, 828, 848, 849,	පාදපිඨ 258. 263, 264, 265
 850	පාදපිඨිකා 257

පසඟතුරු 188, 354, 867 පාදඹක් 490 පසදමුවෝ 104, 124 පානාගාරශාලාවක් 507 පසඹමළුවට 523 පානීයමණ්ඩප 352 පසල් 117, 257, 279, 289, පාපෙන්ධ නෛකශිඛී 92

 501, 509, 562, 753,	පාමුදු 108, 134, 528

පසස්නා 512 පාමුව 182, 534, 780 පසළොස්වරණධර්ම1 2, 244 පායාසිරාජඤ්ඤ 225 පසිඳිනා 519 පාරලි 226 පසුම්බියෙහි 426 පාලිත 72, 84 පසුරක් 22 පාවර 703 පසේනදි කොසොල් 229 පාවා 375 පහණවටක් 736 පාවාර 703 පහණවැසි 385 පාංශු 68 පහන් ඇගෑ 61 පාංශුකූලිකස්ථවිරවරයෝ පහන්පියලි 675 23, 24 පහළ 105, 785 පාෂණ්ඬ 15, 369, 388, 889 පළන් 16, 207, 538 පාසළඹ 108 පළහා 280 පාහුනෙය්ය0 786 පළෙල් බෝ තුරු 90 පැකිල්ලක් 375 පංසුකුලිකඞ්ගය 623 පැටිකොට 770 පාකතික හංස 124 පැදකුණු 77 පාටිකා 25 පැන්සැළ 141 පාටිකපුත්ත ‍‍ 224 පැනඹමළුව 444 පාඩගම් 108, 134, 528 පැනිත්තක් 193, 291, 461 පාණ්ඩුකම්බලශෛලාසන පැනින්තෙක් 141

 10, 104, 105, 113, 185,	පැලැඹෙන්නාවු 819, 838
 226, 269, 666, 752, 885,	පැලැවිමට 706

පාණ්ඩුසිංහ 124 පැස් 309 පාණ්ඩුහංස 124 පසැ 310, 324 පාණව (ගම) 425, 428 පැසිබත් 324 පාණිපාත්රහයෙන් 790 පැසිබත් 3‍25


932 සද්ධර්මාරලඞ්කාරය

පැසිමය 562 පියදස්සී 83 පැළලුප්නුවර 139, 144 , 322 පියදාසි 326, 376

 326, 338, 342, 344, 350,	පියල්කුළු 438
 353, 355, 357, 362, 363,	පියල්ලක් 103, 194, 737
 367, 370, 374, 375, 377,	පියවර පදනම 515
 380, 400, 401, 406, 409,	පියවර පහණ 515
 420, 422, 423, 424, 431,	පියවිමුතු 383
 436	පියවිළි 351

පැලක් 11 පියාබෝතුරු 88 පිගුවන් 761 පියුම් 88 පිඤ්ජර 128 පියුම්කෙමි 179 පිටකත්ර ය 96 පියුම්රාමිණි රසධාරා 883 පිටබින්නෙහි 488 පියුමතුරා 79, 81, 165, 172, පිටහටු 337 199, 213, 319, 320, 698, පිටිකර 326, 541 පියුමා 67 පිටිතලහයා 160 පිරිනැමු 328 පිටිපුර 870, 872 පිරිපත් 235 පිටිතොල 7, 717, 719. 775 පිරිමැද 47 පිටිතොලහයා 219, 275, 228, පිරිවහන්ට 553

 297, 305	පිරිවහන 554, 884

පිටිවහල් 137, 424, 436, 469, පිරිවහමින් 553

 537	පිරිවහා 23, 27, 160, 161,

පිඬගම් 337, 686 472, 515, 553 පිඬගම්පිළි 202 පිරිවා 776 පිඩිපිටැ 460 පිරිහුන් 220, 632 පිණ්ඩපාතික 699 පිරිහෙළා 22, 706, 785 පිණ්ඩපාතාකඞ්ගය 623, 654 පිරුළු 756 පිණ්ඩපාතික තිස්ස 646, පිල්කලඹ 151, 476, 818, පිදුරුබිසි වැලිබිසිවිදමන 99 පිල්සත් 124 පිදුරුවෙතිය 683 පිලයකුට ‍392, 440 පින්පෙත් 517, 777 පිලොතික 225 පින්සොඬ 457 පියන්තෙමුත් 292 පිනපිනා 495, 687. 689. 705, පිශියෙන 48

 770, 825, 829, 850, 851, 855	පිළ 358

පිනා 373. 483. 505. 849 පිළිකඩසෙවෙනි 314 පියගැට 314, 505. පිළිණි 490. 491 පියඞ්ගලවෙහෙර 758 පිළිදැහ 330. 367, 485, 61‍5 පියදස්සනා 91 397, 793. 797


පදනුක්රනමණිකාව 933

පිළින්පිළ 229 පුරාණගෞතම 58, පිළිපන් 191 පුරාණදිපඞ්කර 50, 52 පිළිපැසියෙහි 455 පුරුෂයුග 371 පිළිමිණි පහණවට 124 පුළිමුගම් 542. 606 පිළිවහණ 863 පුළිලබෝ 66. 67 පිළිවැටිය 454 පුලුප්බදර 475 පිළිවැටියෙකැ 687 පුලුබ්බදරා 552 පිළිසන් 271. 454, 607. 714 පුවඟුදිවයින 324, 325, 42 පිළිසරඳරකථා 144, 156, 185, පුවරුකඩ 22. 268, 283, 284

  190, 193, 343, 393, 609, 	  285
  611, 613, 616, 758, 818,	පුවරුකඩක් 810

පිළිසුන් 20 පුවරුවක් 809 පිළිසරණ 138, 463, 738, 755, පුෂ්පයෂ්ටි 382

 777	පුස්පවති 66

පිළිහිණි, 334, 635, 770 පුළුන්පෙදක් 424 පිලිකූරපයිය 759 පුගලැ 497 පිළිපසුම්බිය 455 පුගලු 496 පිධී 385 පුගලු (විහාර) 496 පිරඹුදඬු 275. 280 පුගලු තිස්ස 496 පීරාගෙන 60 පූජාපෙරහර 347, 348. 354 පුකකුස 223 355. 377. 402 පුටහත්තදාසිකා 827, 831 පුතිපාදප 270 පුණ්ඩරීක 35, 36, 37, 57 පුනාවක් 260 පුත්රොීපමාවක් 201 පූපාපූප 455, 819 පුද්ගලප්ර ඥප් තිය 24 පූයා 834, 835 පුදපෙරහරින් 69, 441 පූර්ණූභද්ර3 593 පුන්කලස 151 පුර්ණ මහතෙරුන් 29 පුනර්වසසුමිත්රප 81 පූර්ණ9වර්ධන 86, 566 පුප් ඇස් 761 පූර්ණ ශාලා (ගම) 696 පුරඟනන් 72, 74, 75, 77 පූර්වුචරිතාපදානය 34

 78, 79, 83, 84, 86, 87,	පූර්වා0හිනීහාර 899
 88, 92, 94, 151,	පූර්ව භොග 306

පුරදෙවිය‍ා‍කෝවිල් 548 පූර්ව රාම 15, 405 පූරමාට්ටු 17 පූර්වෙ නිවාසානුස්මීති 874 පුරස්ත්රී න් 91 පූරණකාශ්යුප 327 පූරාඞ්ගනාවන් 860 පුවපබ්බතවාසිතිස්ස 495, 500 පුරාණ 872 පෘථිවි 35, 37, 57


934 සද්ධර්මාරලඞ්කාරය

ප්රාකොටි 35 පෙතිතොරණ 706 ප්රාච්ජන්න 68 පෙනෙලි 291 ප්රාජාපාලනය 157. 511 පෙඳ 227 ප්රාතිපත්තිසාරතිස්ස 625 පෙඳවට 604 ප්රාතිබාහනය 386 පෙය්ය 477, 791 ප්රාතිභය 50 පෙරඩමස 115, 426 ප්රාතිභිගනිමිත්ත 758, 765 පෙරහන් 337 ප්රාතිසම්භිදා 26 පෙරහර 547 ප්රාතිසම්භිදා (අටුවා 27) පෙරහරින් 278 ප්රාතීත්යභසමුත්පාද 874 පෙහෙ 669, 672, 723 ප්රාත්ය්න්ත 288 පෙහෙවස් 309. 312, 337, ප්රාත්ය්න්තජනපද 765 341, 424, 622, 688, 699. ප්රාත්ය්යසත්තිශ්ශ්රී8ත 678, 837 පෙළහර 122, 177, 221 පත්යු පකාර 677, 747, 751 262, 264, 269, 381, ප්රයදක්ෂි ණා 61, 673 පේකඩ 860 ප්රයධන්විය්ය් 51, 66, 67, 70 පෙරැස්මුන්ද 304

  74, 75, 76, 77, 78, 82,	පේවත් 396
  84, 86, 88, 89, 870,	පෙඝකාරධිතු 224

ප්ර පඤ්චසූදති 27 පොකඛරසාතිය 225 ප්ර භාවති 20, 82, 91 පොකුරු 800 ප්ර භාවන්ත 854 පොකුරුපතැ 461 ප්ර ලස 67, 437 ‍පොකුරුබෙර 151, 477 ප්ර ලාප 689 පොකුරුවැසි 349. 400 ප්ර වෙණි 9 පොටඨාපාද 225 ප්ර ශ්නව්යා6කරණ 876 පොත්ශෙඩියක් 427 ප්ර ශ්නවිසජින 876 පොත්වසුන් 890 ප්ර සාදවහල් 196. 653 පොද 32 ප්රාුතිමොක්ෂ සංවර 678, 837 පොපිදෙවා 416 ප්රාුන්තසෙනාසන 202 පොරෝ 67 ප්රිුයදරිශි 32 පොල්වත්තේ 538 ප්රෙුතවස්තුව 26 පොලි 668, 672 ප්රෙුතවස්තු (අටුවා) 27 පොලුකොටහෙන 545 පෙටියෝ 619 පොලුගසමින් 117 පෙණබිබුලුමාලා 734 පොලු ගසා 340. 75 පෙත්මං 575 පොලු ගෙන 568 පෙතකුත් 634 ‍පොසොන්නරු 544 පෙතැලි 105 පොළඹා 31 පෙතැලි රු 356 ‍පොළා 227

පදනුක්ර මණිකාව 935

පොතලික 225 පොරිසාද 473, 474 පොතලිය 225 පෝරුකඩ 679 පෝබත් 890 පෞරාණපත්ර3 234 ඵ - ඵූ

ඵලකඛණඩ 283, 288 ඵාල්ගුතී 78 ඵලකායුධ 799, 802, 804, ඵූස්ස 88, 89, 90

 806, 810	ඵූස්සදෙව 33, 86, 527, 543

ඵලග්ගපිරිවෙන් 399 546, 548, 549, 597, 598, ඵලාඵල 302, 303, 309, 310, 599, 600, 601, 626,

බ - බ්රා

බක්මිබොධි 81 බන්ධු0මා 90. 167 බක්බ්රොහ්ම 223, 224, 264 බඳුන්මුවවිටි 761 බකල 761 බඳුවදමල්දමක් 802 බගැ 443, 469 බබුරන් 261 බගිරිනක 455 බඹසරවස් 181, 887 බටකඩු (භාවනාගෙය) 743 බඹුරන් 356 බඩදිව 835 බඹුරුදරුවකු 802 බඩබින්නෙහි 488 බමරවැලන් 124 බඬසාය 674 බමා 386 බණවස්නක් 553 බරණැස් 45, 96, 98, 99, බණවසුන් 890 166, 169, 170, 172, 181, බඬහල් 364 185, 186, 190, 191, 193, බඬහලක් 421 195, 198, 204, 205, 206, බත්උළක් 743 207, 209, 212, 225, 271, බත්උළු 635 272, 273, 279, 313, 315, බත්ගම් 560. 561, 708, 715 319, 441, 859

  723	බල්ලන්ට බත් ලන පෝරුවේ

බත්බුන්නා‍තොට 663 650, 683 බත්සරළුවක් 317. 890 බදදෙව 630 බත්සුඟක් 780 බලාකා 867 බත්හල්ගෙට 455 බලිබිලි 775 බදකසයින් 446, 447 බලී 493 බදසි (මළුව) 396 බලුකුකුරුවකු 680 බදා 371 බහුමාන 258 බදාලතා 474, 475 බහුරූ 351 බන්ධු මතී 90, 146, 167, 330 බහුල 738

936 සද්ධර්මා9ලඞ්කාර

බා 137 බිලිලීය 791 බාගෙන 47 බි‍සෝපළඳනා 108. 528 බාන්නාසේ 739 බුඩ්ඪපබ්බජ්ත 650, 683 බාරාණසී 100 බුත්සරණ 245, 246 බාලපණ්ඩිතසුත්ර0ය 396 බුද්ධකාරකකෘත්ය 97 බාලපරායෙහි 56, 108 බුද්ධකාරකධර්ම4 32. 44, 48, බාලබ්රයහ්මචාරි 240 50, 53, 54, 63, 65, 69, බාලාර්කෙමණ්ඩලය 28 114, 123, 223, 244, 856, බාහිඳුවාගෙන 526 857 බාහිය 225 බුද්ධදාස 244, 245 බාහිරනිදාන 34, 42, 54 බුද්ධරක්ඛිත 841 බැට 469 බුද්ධරක්ෂි ත 841, 842 බැදු බිසවුන් 508 බුද්ධවම්ම 139, 141 බැදුවා 273, 585 බුද්ධවංශ 25, 26 බැන 547 බුද්ධවංශ (අටුවා) 27 බැමිණිටියාසාය 22, 431. බුද්ධසිංහනාදසුත්රි 523

 437, 439, 451, 717, 753,	බුද්ධාඬ්කුර 813
 758, 784	බුද්ධානුස්මෘතිකමටහන් 430

බැළ 323 බුද්ධානුස්මෘතිභාවනා ‍‍ 623 බැළමෙහෙ 235, 313, 315, බුද්ධාලම්බනප්රීාති 78

 315, 323, 358, 668, 682	බුද්ධිජන 94
 703, 704, 865,	බුදෙධනි 420, 421, 425

බැළමේ 313, 323 බුමුතුරුණු 215 බැණන් 52, 132, 133, 136, බුහුනණි 135, 488, 753,

 138, 367, 528, 530, 533,	  754,  755
  534, 709	බුනණි 857

බෑණන්ට 532 බුමාටු 235, 395, 479, 669, බෑණෝ 133, 135, 837 791, 816 බෑ බූන් 18, 577, 618 බෙනෙහි 512 බිජුවටක් 232 බෙහෙත් දයිත්ත 798 බින්දුක 35 බෙහෙත් පස 15, 686 බින්දුකසාර 362, 363, 365 බෙහෙත් සත් 657 බිම්සර 116, 143, 349 බෙලුවපණ්ඩු 347 බිම්බිසාර 252 බෙලුවපාණ්ඩු 871 බිඹුපල 882 බො‍ෙකාලවැල්කැළයක් 802 බිඹුවැල 830 බොල්කඳු 778 බිලියම් 375 බොල 401, 726 බිලිඉපල 790 බොලිද්ද 62


පදානුක්ර මණිකාව 937

බොලුආභරණ 793 බ්ර හ්මදත්ත 45, 96, 98, 190 බ්යාආමප්ර3භා 2, 60, 74, 98, 441

123, 224, 320, 373, 856,	බ්ර හ්මදෙස්ය9  648
877, 882, 888	බ්ර හ්මදෙව 54, 55, 74, 88,

බෝඉවසුවන් ගසායෙයි 504 856. 879 බෝගෙයක් 75 බ්ර හ්මමූහුනී 72, 89, බෝධිමණ්ඩල 423 බ්ර හ්මවතී 856, 86 බෝධිරාජ 33, 225, 431 බ්රුහ්මවර්ධ න 642, 868, 870,

 437, 437, 451, 466,	බ්රධහ්ම5ස්වර 597, 856,

බොධිසම්භාර 98, 856 බ්ර හ්මාන්ඩ 31. 346 බෝධ්යමඩ්ගණ 224 බ්රමහ්මාරාධනා 54, 59, 67, බෘන්දමවිණා 800 71, 74, 75, 78, 80, 81, බෘහස්පති 289 82, 85, 86, 92, 93, 95 බ්රසහ්මෘයු 225 96, 116, 264, 874, බ්රසහ්මකුමාර 49 බ්රා9හ්මණ්ය1වාල 700 බ්රසහ්මඝොෂා 125, 165 බ්රා1හ්මණාරාම 660 බ්රසහම්ජාලසුත්ර2 25. 390

භ - භො

භගිරථි 142 භවත්ර2ය 845 භණ්ඩුක 392, 395 භවාග්ර5හ 883 භද්දකාපිලානි 213 භාණක 538 භද්දසාල 391 භාතිය 29 භද්දිය 225 භිතිවංසවිහාර 328 භද්රි 71, 127 භාරවාජ 96, 225 භද්රිකල්ප 40, 41, 4‍2, 321, භාවිතත්ත 73

 333, 514, 597,	භූවනත්‍රය 1

භද්රිඝට 162, 463, 701 භූමිවාලකධර්ම2ගුප්ත 628 භද්රිපීඨ 365 භෘඞ්ගවිණා 351 භද්රියාල 78 හෙණ්ඩිවාල 151, 535, 542 භද්රාය 74 හෙණඩුක 216 භරණ 527, 543, 589, 590 භොජ්ජ 477, 792 භල්ලුක 547, 548, 549, 600 භොජනශාලාවක් 797938 සද්ධර්‍මාලඞ්කාරය

මකුටබන්ධසචෛත්ය 229 මණිනාග දිවයිනැ මහසැය බකුටබන්ධසනචෛත්යි 227 696 මඛිලා 75. 92 මණිපර්ව 151 මගධ4, 308 මණිමෙඛලා 284. 286, 734 මගධදෙශ 49, 4‍45 මත්ත 601 මඞ්ගල 71, 73, 80, 87, 363 මත්තාභය 382, 400 මඞ්ගලලක්ෂදණ 4 මතැතෙක් 839 මඞ්ගලසුත්ර1 224, 295, 553 මද්දල 125. 537 මඟුණ 609 මධ්ය4ම (සර) 799, 800 මඟුණදනව්ව 765 මධ්ය‍මග්රා9ම 799 මඟුල්පෙරහර 811 මධ්ය‍මණ්ඩල 58, 224, 244, මඟුල්පෙරහැර 151, 190 422, 877

 19‍5, 391	මධුගන්ධි4කාශොක 611

මඟුල්සක්වළ 865 මන්ද‍ (ලය) 800 මඟුල්වලවට 207. 208 මන්ද(ර (නුවර) 859, 860 මඬල 308 මඳලස බැලුම් 768 මජඣන්තික 379, 385 මඳාරාමල් 878 මජඣම 385, 389 මුනජ‍ලොක 3 මජඣිමපණ්ණාසකය 25 මනුෂ්ය5පථය 46. 68 මඤ්ජල (විහාර) 676 මනොරඨපූරර්ණ 27 මට්ටකුණ්ඬලි 224 ම‍ෙනාප්රොර්ණ4ධානය 34, 48, මඩුත් මඩුත් 879 49, 54, 57, 58, 65, 67, මඬුවන් 730 මනොරථය 47, 48 මණ්ඩ 35, 37, 57, 81, 88, 91, මනොවාක්ප්ර0ණිධානය 68 මණ්ඩකල්ප 40, 41, 42, 597 මයිල්දිගැණන් 447 මණ්ඩදිව්ප 440 මයූර 67 මණ්ඩලදනම් 296 මයූරහස්ත 476 මණ්ඩලාරාම 23 මරකතමාණික්‍ය 874. 881 මණඩලික 151 මරුගණපිරිවෙන 399 මණ්ඩුකදිව්ය පුත්රියා 17 මරුත්තබ්රා හ්මණ 301, 303 මණඬුකදෙවපුත්ර5 224 මරුපුල 507, 508, 524 මණිඅක්ඛික 480 මල්ඇගැ 85. 350 මණිකෛවබම් 134 මල්කලඹක් 874 මණිනාගදිවයින 443, 483 මලතොරණ 704 මණිනාගදිවයින 480. 482 මල්පල්ලෙන් 104

 485, 489, 518, 674, 684,	මල්බැ 368, 399, 380, 381


පදානුක්ර4මණිකාව 939

මල්මඬුලු 85, මහපටුනුගම් 513 මල්ල 226. 227, 228 මහපවුරුණුදවස් 706 මල්වටක් 874 මහපා15, 330, 357, 448, මල්වතුමඬුල්ල 569 449, 612 මල්වැස්සා (මහාවිහාර) 691 මහපුලිලමළුව 444 මල්සුඟනක් 634 මහපෙරහරින් 208. 218, 528 මලපතක් 419 මහබිනික්මන් 51, 59, 66, මලලොඹු 199, 229, 353, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 79,

 421, 7‍88	  81, 82, 83, 84, 87, 88, 89,

මලස්නක් 874 90, 91, 92, 94, 95, 96, 116, මලස්නෙකැ 764 264, 432, 569, 870, 872, මහහලවෙහෙර 717 874 මලියදෙව 628. 669, 673, මහබිනික්මනට 78

 697, 801, 803, 807, 840,	මහබෙර 62, 151, 477, 670
 841, 842, 848, 849,	මහමවක් 488

මස්කලවිටක් 858 මහමැසුමුහක් 146 මස්රුවක් 504 මහමෙවුනා 396. 398, 402, මස්වැල්පහණ 184 404, 439, 440, 448, මස්සක් 322 මහමෙකුළු 38 මස්සුඟක් 19 මහරළ 44, 465 මස්හුන් 637 මහරැටි 80 මසාරගල්ල 863 මහරිබෝතුරු 94 මහඅවන් ඇතිරි 216 මහරිබොධි 438 මහඅවන් පියවිළි 195 මහරුක්මල් ගොපලුපල්ලව මහකුල්මතින් 31 350 මහකෙල 404 මහල්ලිකා 840, 844 මහගම්නුවරැ 457 මහලැණියවෙහෙර 717 මහණගමට 472 මහලිය 612 මහත්පෙරහරිත් 536 මහලුනැවක් 518 මහද්ධනී 72 මහවග 24 මහදැල් 609 මහවටුවේ සොහොන් මහදැළියාතිස් 696 පොළට 775 මහදැළියාතිස්ස 696, 697 මහවතක් 507 මහදියකළ 87, 364 මහවලට 46. මහනදුරු (විහාර) 623, 625 මහවැලිගඟ 21, 564, 621 මහනරක අට 727 635, 684, 831 මහනෙල්කුමාර 619 මහවැලිගඟින් 527, 535 මහනෙල්නුවර 570 මහවැලිගම් 447


940 සද්ධර්මා5ලඞ්කාරය

මහවැලිශං 21, 441, 496, 537, මහානාගවන 441

 627	මහානාගවිහාර 818

මහවාලිවිථිය 450. 451, 620 මහානාම 447 මහවැව් (විහාර) 460 මහානාරදකාශ්ය4පජාතක මහවේ 55, 239, 275, 289. 389

 861	මහනිදානය 34, 54, 57

මහසමන්දෙවිඳු 442 මහානිර්දෙශය 26, මහසලසෑ 439, 440, 44, මහානෙල 617, 620, 621

 444	  622

මහසාරපෝ 16 මහාපණාද 860 මහාසැළ 143. 575 මහාපදුම 193, 194, 196 මහසැළක් 513 212 මහසුප් 180, 227, 376 මහාපර්වනත 545 මහාඅනොමවන 439 මහාපාලි 405, 445, 621 මහාඅප්රවමාදසුත්රහ 399 මහාපුරුෂල්ෂ්, ණ 123, 266 මහාඉස්සරිය 538 මහාබුද්ධරක්ඛිත 686 මහාකථාන 36 මහාබොධිමණ්ඩල 422 මහාකල්ප 37, 40, 43 මහාබෝමැඬ 435 මහාකාල 3, 345, 371, 372 මහාබො‍ධිස්ථාන 396, 398, මහාකාශ්ය ප 23, 213, 223, 438, 444 මහාගෞතම 4, 159, 199, මහාභද්රඬකලප 42, 54, 58,

 213, 223, 233, 243, 248,	  65, 79, 93, 123, 147, 165,
 254, 288, 304, 308, 317,	  199, 204,  215,  222,  254,
 321, 326, 333, 342, 344,	  317,  329,  432, 438, 462,
 373, 441, 495, 501, 562,	  498, 556,  571, 597,  698,
 569, 583, 654, 854, 857,	  741, 854.

මහාජත්ර 573 මහාභරණ 589. 590, 591 මහාතලාවිහාර 467 මහාභොජනශාලාව 396 මහාතිස්ස 807 මහාමන්ධාාතු 32, 145, 146, මහාතිත්ථි වන 438 147, 152, 153, 154, 156, මහාතුණ්ඩ 537 157, 164, 165, 175, 289, මහාදෙව 379, 385, 388, 846.

 439	මහාමඞ්ගලිකා 194

මහාධනදෙව 677, 682 මහාමණ්ඩල 224, 877 මහාධම්මරක්ඛිත 385, 389 මහාමායා 69, 115

  454	මහාරක්ෂිිත 385, 389

මහානාග 382, 396, 487, මහාරාෂ්ට්ර 385, 389

 508, 524, 572, 628,	මහාරුචි 85


පදනුක්ර මණිකාව 941

මහාලි 225 මහෙවජතා 156. 158, 324 මහාලිච්ජචි 171 මහෙලපුර 606 මහාවත්තතිය 141 මහෙශ්වර 259, 260, 261 මහාවර්ගතය 25, 26 263, 266 මහාවරුන 366, 616 මහෙශාඛ්ය, 262 මහාවංශ 359, 362, 367 මංගළ (නුවර) 793

 380, 381, 445, 446, 447,	මහොදර 223, 443
 485, 514, 527, 530, 532,	මංකඩෙකින් 606
 536, 538, 541, 547, 549,	මංපෙත් 355
 550, 558, 560, 565, 570,	මාගධිකාභාෂා 32
 572, 584, 590, 592, 595,	මාගම 425, 411, 452, 457,
 599, 603	 508, 519, 521, 525, 526, 	

මහාවිප්ස්සි 145, 167, 204, 529, 531, 533, 534, 535,

 329	 536, 560, 461, 643, 573,

මහාවිහාර 397, 39‍9, 404, 585, 591, 606, 619, 620,

  448, 455, 684, 765,	 585, 591, 606, 619, 620,

මහාවිණාපන් 800 622, 642, 644, 674, 676, මහාසඞ්ඝරක්ෂි ත 325, 328 753, 788, 835 මහාසතිපට්ඨාන 846, 847 මාගමක 790 මහාසපපින 363 මාඤේජරික 371 මහාසම්මත 147. 148 මාණිභද්ද 35, 37, 64 මහාසමවසුත්රනසමාගමය 224 මාතලි 223, 347 මහාසමුද්ර්විහාර 628 මාතුගාම 876 මහාසාගරඋයන 440 මාතුපොසකධර්මග 44 මහාසාගරවන 440 මාතුල (විහාර) 674, 675 මහාසීව 324 676 මහාසුතසොම 472 මාධුරනරපති 225 මහාසුභද්රා 346 මානයෙහි 401 මහාසුමන 444, 484, 818 මානෙල් (දෙමළා) 544 < මහාසෙන 32, 322, 326, 657 නුවර 544 මහාසොණ 527, 542, 543, මාපා 151

 568, 569, 570, 571,	මායම් 138

මහිම 5, 41, 386 මායාර 528 මහියඞ්ගණ 404, 442, මාර්ගාසමඩිගි 13 මිහිෂමණ්ඩල 385, 388, මාරතිමිදිවාකර 78 මහි 837 මාරතිමිරනිරාකරණ 72


942 සද්ධර්මාමලඞ්කාරය

මාරමලවිධඹන 90, 96 <පටුන්ගම 658, 767 මාරවිය්ය්මා නර්මුලන 89. <පටුන 767 <පටුනෙහි මාරාරිමථන 85 732 < වෙළෙඳගණන් 736 මාරුක් 767 මාවටුවට 737 මාවටු (ගම) 767, <තොට මාසට 572

 547  <තොටින් 436, 558


මැ - මි - මී

මැක්කන් 779 මිණිපලඟ 91, 387, 443, 481, මැඩි 20 484, 485, 669, මැඩිමැඩි 143 මිණිවළලු 134 මැඩිල්ලක් 757 මිණිසුය්ය්7 663 මැණික්තතෙක 800 මිත්ත 557 මැණික්තල්වැට 871 මත්සෙනෙවිරඳුන් 558 මැදගම්උයන්තොට 536 මිත්රන (ද්රො හ) 750, 751 <ප්රපති මැඳමඬුලුවෙහි 66 රූපක 747, 795 <ලක්ෂසණ මැඳිපො‍හෝදවස් 96 747 <සන්ථ ව 287, 324 මැඳි බැ 358, 361, 362, 382, මිථිලා 80 මැඳිමියම 116 මිථ්යාතජිව 837 මැඳුම්සඟි 25, 388, 394, 396, මිනිනඹු 192, 552

 398	මියර 31, 574, 620,

මැසිරිගල් 870<තතෙක 800 මියුගුණ 537, 544, 561 මිගදාය 87, 88, 89, 90 606 මිගපොතක 463, 466 මියුගුණුමහසෑය 537 මිගලුද්දක 123 මියුඟුණුවෙහෙරෙට 715 මිගාවිත 60, 92 මිරිකි 515 මිහිරමාතුප්රා0සාද 226 මිරිකෙන 22 මිට්ටේරු 433, 476 මිලිඳු 95 මිඩිමෙහෙයට 196 මිරිසවැටි 455 මිඩියට 429, 487, 759, 828, මිරිසවැටි 16 <මහසෑය 551 මිණිඅක් 444 <විහාර 551, 684 මිණිඇගැ 345 මිශ්රික 392, 477 මිණිඅඬුවැටපහන් 191, 229 මිහිඟුබෙර 52, 151, 477

 871, 877	 53‍7, 878


පදනුක්රවමණිකාව 943

මිහින්තල 444 මිහිඳුගුහා 403 මිහින්තලා 392, 395, 399 මිපටලයක් 518

 405, 520, 521	මිපිළි  359. 360, 362, 363

මිහින්තලාගල 399, 403, මිවදපටලයක් 518

 404, 438, 477,	මිවිටි (ගම) 740

මිහිඳු 362, 379, 380, 385, මිවිටි (දාගබ) 740

 391, 392, 395, 398, 399,	මිහමිඋදලුතැටිලි විදමන 99
 403, 404, 405, 448, 591,	මීතොය 595


මු - මූ - මෘ

මුකුණු 761, 834, 835 මුවදර 4, 39 මුගලන් 172 මුවටිට 142 මුගලයින්රට 716 වුවවිටට 873 මුවලිදමාලක 444 මුවෙන් 193, 205, 431, 798 මුටසීව 382, 448, 508 මුසන් 412 මුඬමහණෙක් 386 මුහුකළ 167, 557, 591, 801, මුණ්ඩ 49 <ගුත්ත 649. 652 මුහුකුරා 501

   <වාක 627, 628, 635	මුහුකුරුවා 32, 114, 244

මුණේ 532 මුහුන්නරු 595 මුත්තෙකින් 769, 835 මුහුනී 813, 855 මුඳුන්කුළු 880 මුහුළු 124, 184, 332, 351 මුඳුන්මල්කඩක් 432 443, 615, 862 මුයෙන් 134 මුංගමුවිහාර 732 මුර 136, 206, 285, <ගයා මුඪගර්භ 171

 161  ගාන්ට 390	මුලපණ්ණාසකය 25

මුරජ 477 මුලපරියායසුතර90ාය 25 මුලනැකත 392 මුලප්රයණිධාන 24 මුලපලා 249 මුලයමකය 24 මුලිනුපුරා 878 මෘගසංවර්ෂෘිව 857, 858 මුවදඬ 45, 126, 392, 572 මෘත්යුභමාර 776 මුවපිඩියක් 667 මෘදඬ්ගාඩම්බර 125
944 සද්ධර්මා6ලඞ්කාරය

මෙ - මෞ

මෙජඣ 511 මෙගවර්ණඞපාසාණ 442 මෙත් 49, 741, 798, 811 මෙධඞ්කර 65, 66

 855	මේල්දේව 421

මෙතේතය්ය8 854, 891 මොග්ගලිපුත්තතිස්ස 341. මෙරමා 891 374, 378, 379, 381,‍ මෙරසතරමුණ 152 384 මෙවක් 179 මොරපුටු 365 මෙහෙ 486, 515, 530, 542, මොළකමට 47

  620, 621, 638, 642, 671,	මොළබාලයෝ 579
  682, <වය 6740, 558, 565,	මෛත්රීළභාවනාව 775
  572, <වරෙකැ  719	මෛත්රෙ8ය 514, 551, 554, 565,

මෙහෙණවර 242, 403, 751 556, 597, 642, 781, 784,

 835,	  813, 854, 856, 866, 867,
මෙඛල 56, 72, 73, 88	  872, 876, 877, 878,

මෙඛලා 93 මෞද්ගල්යා1යන 228, 263 මෙඝවර්ණල 668, 669, 670 මෞලිමාණික්ය 3

 673

ය - යා

යක්ඛවඤ්චිත 32, 243, 248, යටාලවෙහෙර 513

 253, 254, 257, 265, 266,	යටිගුරෙන් 786
 270	යතඹපටවිදමන 99

යකධනාරාසන 340. 341 යථාධර්මා 879

 588, 607	යථානුලොම 879

යකදුරන් 375, 775 යථාපරාධ 879 යකදුරා 776 යදඬු 341 යකුළු 724 යදම් 540 යගදාවක් 105, 543, 584, යදොර 543, 561 යඤ්ඤදත්ත 95 යදොරින් 542 යටාල (විහාර) 508 යන්ත්රධ පහන් පූජා 552 යටාලතිස්ස 508 යන්ත්ර8 රු වළල්ල 375පදානුක්රසමනිකාව 945

යපා 185 යශොධරා 66, 70, 74, 76, යපියන්පතෙකින් 726 115 යපෙන 17, 368, 655, 661, යශොධාරාපදාන 34 ය‍ෙපාළව 726 යශොවර්ධන 75 යහිත්ති 726 යසනිවාස 458 යමක 10 යසවත් 76, 88 යමපල්හු 709 යසවති 66, 72, 92, 880 යමපලුන් 740 යසවත්ත 96 යහරජ්ජුරුවෝ 709 යසවත්තු 72 යමලකඩ 542 යසවාහන 79 යමහලට 227 යසුත්තර 77 යමාමහපෙළහර 327, 400 යහඬු 48, 273, 585 යමුගුරු 724 යහන්පත් 518 යමුගුරෙකින් 340 යහුල් 67, 113, 739 යමුනා 837 යහුලක් 504 යමු‍ෙනාදකිය 154 යාදිනියක් 194 යවපල්ලා 86, 87, 88, 90, යාම 42

 94, 95	යාලක් 11

යවපාලයා 96 යාල ගණන් 60 යවට 48, 105, 542, 576, යාළ 364


යු - යෙ - යො

යුක්තමුක්තවාදි 105 යෙළමසක් 99 යුග 40 යෙළයාලක් 5, 812 සුගන්ධුර 124, 139, 153, යෙළසියයක් 433

 200, 266, 345, 537	යොන්රජ්ජුරුවන් 686,  841

යුගඳුරු 163, 188 යොවුන්සිරි 87 යුවරජ්ජුරුවන් 508. 638 යො‍හොඹු 62, 124 යුවරජතනතුරු 630 යොනකදෙශ 385. 389 යුහුව 492 යොනකධර්ම රක්ෂි ත 385, 388 යෙහෙළගිරි (විහාර) 696 යොනකබුද්ධරක්ඛිත 686
946 සද්ධර්මා(ලඞ්කාරය

ර - රා

රක්ෂිගත 385 රන් අකුස්සක් 435, 382 රජගහනුවර 116, 143, 218, ,, ඇකිල්ලක් 371, 528

 226, 248, 263, 3480, 349,	 ,, ඇගැ  61, 189, 345, 356,
 374, 391	   862

රජදූකුප්පායම් 151, 535 ,, උළක් 254 රජදූසන්තාහ 109 ,, කටාර 438 රජනුවරැ 709 ,, කැටපත් 886 රජපෙරහරින් 98, 194, 354, ,, කැඩපතක් 882

 434	 ,,  කොත්ත  61. 867

රජමහවතක් 730, 827 ,, ගිරි අතලක් 5, 812 රජරට 490, 662, 742 ,, ගිරිකුළු 5 රටඨිකපුත්ත 721, 723, ,, ගිරිවෙහෙරැ 314 රටනායකයන් 168 ,, තනෙක 800 රණවද්දව 520 ,, තල්වැට 886 රණ මැස්සන් 525 ,, තෙල්ලක් 401 රණ රඦ්ගඝොෂා 117, 537 ,, තෙලිපෙළක් 502 රණරඟඝොෂා 208 ,, තෝඩු 108 රත්ර්කඟරර්ව0බෝධි 86 ,, දාරා 537 රත් කෙසුරු 89 ,, දැල් 210 රතැඹුල 136, 881 ,, පට 101, 102, 210 රත්නකිරිටයක් 250 ,, පතැස් 354 රත්නද්විප 317 ,, පල් 447 රත්නමාලිචෛත්ය 397 ,, පැන 346, 354, 885 රත්නස්ථවිර 835 ,, පුඩුවක් 374 රත්නාරිඝික 74 ,, පොරොදු 46, 56, 101, රත්තික 881 210 රත්පත් 15, 330, 357, 403, ,, පෝරුවක් 187

 449, 612	 ,,  ප්ර සාද 545

රත්මලස්නෙකැ 136 ,, බිබුලු 632 රතිවර්ධනන 92 ,, මිහිඟුබෙරයක් 882 රතමුතු 383 ,, යටෙකැ 633
පදානුක්රෙමණිකාව 947

රන් රසධාරා 216, 220, 804, රම්ය 77

  856	රම්යකවතී 67,  70, 75

,, රසු 796 රශ්මිකදම්බ 68 ,, රසුදැල් 867, 884 රසඳුන්පිඩක් 734 ,, රසෙහි 874 රසනා 574 ,, රිදිකුප්පි 793 රසමසවුළෙන් 178, 787, 864, ,, රිදිපිළිමිණිතොරණ 887

  127	රසාඤ්ජන 805, 806

,, රිදිදපිළිවහණමය 124 රසාතල 359 ,, රුවන්ඇගැ 887 රළපතර 876 ,, ලියක් 712. 830 රළුපරළු 540 ,, වන් සිරියෙල් සුණු 495 රාඔඩමක් 539, 574, 575 ,, වන් සිරියෙලින් 648 රාජධර්මඩ 51 ,, වැටපහනින් 148, 870 රාජමානයෙන් 523 ,, විසිරි 354 රාජමාර්ගර 869 ,, සක් 537, 670 රාජමාසයන් 146 ,, සැත් 46, 56, 101, 210. රාජහංසයකු 828 ,, සිරියෙල් 501, 648 රාජාධිරාජ 3 ,, සිරියෙලින් 254, 404 රාජායතනචෛත්ය 485, 818 ,, හිණක් 347 රාම 70, 264 රනිබ්බන් 602, 632 රාම‍ෙගාණ 446 රනොවිලි 187, 435, 602 රාමා 77, 81 රදන් 205. 706 රාසිමාලක 444, 448 රඹගම්නුවර 67, 68 රාහු 48 රඹතොරණ 706 රාහුල 115 රඹ්ම 115

රැ - රි - රු - රූ

රැකවරණ 437 රිදිඇගැ, 61, 189, 345, 350 රැව් පිළිරැව් 865 860 රැහැණි 31 ,, කැටපත් 886 රැටිගල 575, 581, 818 ,, තතෙක 800 රිටිසුඹුළු 340 ,, තල්වැට 886948 සද්ධර්මා3ලඞ්කාරය

රිදී දාරා 537 රුවකවිටිවිහාර 778 ,, පතැස් 354 රුවන්පට‍සෝළු 210 ,, පැන 354 රුවන්පොදිය 219 ,, සක් 537, 670 රුවන්මහපා 444 ,, විසිරි 354 රුවන්රසධාරා 886 ,, සවඩියක් 225 රුවන්වැලි මහසැ 16, 30 ,, සින්නම් 537, 670 රුවන්සක් 537 ,, හිණක් 347 රුවන්සින්නම් 537 ර‍ියවානවන 749 රුහුණු 425, 428, 444, 446, රියහල් 677 451, 456, 508, 513, 639 ,, තිස් 677 ,, ජනපද 571, 642, 677, ,, තිස්ස 685, 686 715, 836, 840 ,, තොට 684, 685 ,, මාග්ම3 460, 508, 516 රිළාවඳරුකයින් 598, 612 708, 752, රුක්අත්තනබෝ 66 ,, රට 515, 560, 569, 583, රුක්ඛදේවතා 784, 788 589, 595, 598, 601, රුඅකඛමුලිකඞ්ගය 623 604, 617, 649, 674, 703, රුචී 35, 37, 70, 81, 92, 729, 827 රුචිශාත්රාඞ 95 ,, රාජ්ය ය 591 රුචිනන්දාා 80, 438 රූපත් 182, 188 රුචකවිටි (ගම) 778, 784, රූපදේවි 329, 333, 335

  785	රූරුමුවෝ  124

රෙ - රේ - රො - රෞ

රෙදිකඩින් 780 රොන්සළා 884 රෙහෙණ 402 රොගාන්තඃකල්ප 38, 857 රෙහෙමසු 619 ‍රොවති 94 රෙහෙරමුවෝ 124 රොජ 148 රේරකු 339 රොහණ 446. 583 රේවත 32, 71, 74, 75, 81, රොහිත 392

 87, 172, 173	රෞද්ර වීණා 800

රොදුබෙර 151
පදානුක්ර මණිකාව 949

ල - ලෝ

ලක් 36 ලැගි 238 ලක්ගල්පර්ව ත 807 ලියකිඳුරියන් 410 ලක්ෂලණපාටක 764 ලියදි 572, 620 ලඞ්කාශාසනකථා 437, 451 ලිපුවරු 67 ලජ්ජිතිස්ස 703. 706 ලුම්බිනී 115 ලතාකින්තර 124 ලුහුල්ලු 619 ලතායස්ටි 382. 388, ලෙය්ය 477, 791 ලදපස්මල 61, 199, 229, 316, ලෙළවා 31

 351, 395, 409, 421, 628, 848,	ලොහොබෙර 62, 537, 540

ලභියවසභ 527, 543, 601, ලෝඅතුරුමහනරක 171

 602,  603,	ලොකවද්ය් 750

ලභියවසභවැඩ 603 ලොකවිනාශ 857 ලලාටධාතු 228 ලොකවිවරණ 378 ලහ 822, 823 ලොණොදකතිස්ස 683 ලහටු 880 ලෝවාමහපා 440, 552 ලහබත් 337, 452. 569, 571, ලෝවාමහපාය 16 583, 589, 683 ලෝවාමහාපා 438, 441, 444, ලහබත්ගෙය 396, 398, 444, 551

 448	ලෝවාමහාප්රාාසාද  396, 398

ලාක්ෂා රස 1 ‍ලොහකූටපර්වවතය 616 ලාක්ෂා රයධාරා 883. 884 ලොහකූටපර්ව8තවිහාර 614 ලාජ 180 ලෝහා 351. 537 ලාවදෙශ 445 ලොහාතඞ්ක 880, 802, 803, ලාබත් 890 870 ලාලු 475

ව - වා

වක්ක ගසාගෙන 134 වගුරුවා 67, 70, 72, 78, 80, වක ගසා 685 82, 84, 85, 86, 87, 88, වකුගඩු 834, 835 89, 90, 92, 93, 94, 95, වග්ගිති 337 96, 116.950 සද්ධර්මනලඞ්කාරය

වගුළ 124, 258 චන්දි භවට 62, 315. 812 වඬහි 151, 351, 477 වන්න‍ාට 254, 583 වඬගිය 225 වන්බිඩි 105 වගුරජ 445 වනකඩ 279, 211 වගුරට 445 වනපෙදින් 611 වචජ‍ෙගාත්ර7 225 වනපොත් 737 වජිරෙන්ර්ද්ධ 94 වනපොතැයි 736 වජ්රානසන 373, 873, 874 වනවාස 388 වටතිරජවනිකා 788 වනවාසිතිස්ස 223 වටදාගෙයක් 403 වනවාසි 385 වටවෙට්ටම් 606 වනස්පති 403, 778 වටවෙට්ටමින් 449 වනු සම බස් 206 වටංසක 73 වප්මඟුල් 795 වටංසකා 73 වප්ඟුලෙක් 793 වටාපත්ක් ‍349 වප්මඟුලෙක 794 වඪිඩි 795 වපුට 146 වඩඪමාන 521 වපුළ 647, 742, 754 වඩඪමානකපුර 439, 867 වමත්සවු 525 වඩබාමුව 494, 540, 876 වමරැසි 761 වඩමන් (තොට) 519, 521, 621 වය 35. 37, 81 වඩමන් (නුවර) 647 වර්ග,බන්ධු 646 වඩුන්නාගල 480, 481 වර 40, 41, 42, 76, 81, 83, වණ්ණුතෛල 773 317, 514 වත් 274, 331, 841, 870, 889, වරකල්යාිණ 148 වත්ථුතලපබ්බත 664, 668 වරගනක් 58, 59, 67, 94 වත්පිළිවෙත් 516, 617, 677 95

 692	වරදිය 439

වත්පිළිවේතසරු 815, 816 වරම්දෙව්රජහු 871 වතපිළිවෙතැ 575 වරම්රජදරුවෝ 153 වනබදනය 505 වරමනදක් 557, 574 වතුරු (විහාර) 617 වරමන්දෙකින් 558 වතුරුවා 521 වරමන්ධා තු 156

පදනුක්ර මණිකාව 951

වරමඳු 558 වස්සාවාසික 705 වරරොජ 148 වස්සුපනායික්කඛන්ධ0කය 399 වරලියන් 96 වයකිඤ්චි 538 වරවීර 558 වසඵ 200, 203, 591, 691, වරා 90, 91 වසභා 83 වරාසාල් 610 වසවත් 80 වරුණ 74, 76, 77, 83, 87, වසළැ 745

 380, 612, 613	වසිපුර 569

වරුණින්ද 74 වසුත්තර 77 වල් 271 වසුන් 20, 30 වල්මිවු 104 වසුන්පයිමහල්ලක් 790 වල්විදුනා 384, 871 වහල්සරක් 205 වල්හසරෙකින් 327 වහසි 117, 481, 520, 543, 561, වපගම් වෙහෙර 663 576, 577, 578, 580, 581, වලගම 660 වභිසිටඨ 538 වලට 302, 309 වළගම්බා 754 වලය 574 වළන්‍ දොරට 745 වගයමුතු 383 වළන් වස්තක් 30 වලයාභරණයක් 250 වළහා 272, 298, 311, 428, වලල් 661 546, 56 වලාකඩක් 773 වළා 271, 446 වලාකඩවල් 265 වාක්තිච්ජාරණය 152 වලාභක 523, 868 වාක්ප්ර්ණිධාන 58, 64, 66, වලැ 327 97 වලින් 302, 309 වාචකාල 21 වලු 565 වාචොද්ගත 736 වශවර්තිමාර 873 වාද්යා9විධිවිශෙෂ 800 වස්කුළල් 149, 670, 861 වායොසංවර්ත8 38 වස්දඬු 151, 351, 477 වාලවෙධි 99, 599 වස්යටෙහි 745 වාසල්කඩින් 279 වස්වාසික 866 වාසලැ 300 වස්සකාර 219, 225 වාසිටඨ 78 වස්සවලාභක 349 වාසිබස් 576 වස්සාරමසැ 71 වාසෙටඨ 225
952 සද්ධර්මා7ලඞ්කාරය

වැ - වෑ - වි - වී

වැටපහන් 68, 239, 316, 344 විජම්අටුවා 24

 421, 628, 819. 822	විජම්පාළි 24

වැටප්ර්දීප 355 විජම්පිටක 25, 31 ව‍ැටියක් 773 විජය 445, 446 ව‍ැඩිතරමුන් 445 විජයවස්ත්ර5 108 වැදැපියෙකුන් 646 විජයොත්මහපාය 8 වැන්දඹු 713, 761, 762 විජයොධිවනා 151, 537 වැනිගිය 184, 215, 266 විජිත 45, 78, 210, 291 වැල්මිකඩක් 553 447, 872 වැල්වළලු 408 විජිතපුර 447, 539, 541, වැලසින්නන් 419 542, 544, 561, ‍568, 570 වැලිබත් 508 573, 588, 594 වැවරි 519 විජිතයඞ්ගාම 88 වැවහාර 521 විජිතසෙන 96 වැසන 419, 748, 773 විජිතසෙනා 78 වැහෙන 17 විජිතාභිරාම 78 වැළය 501 විජිතාවි 78 වැළ වසල්ල 501 විජිතාවි 71, 90 වැකොඳ 62, 124 විජිතපත් 890 වැමියරක් 219 විජිතිපත්ර යක් 29 වැහෙන 770 විත් කා 548 වික්ෂි ප්ත 7 විත් පළා 834 විකට 86, 101 විතත 477 විකටරූ 685 විතතාතත 477 වි‍කොට 257, 358, 488, 723, විතර්ක7වශික 614

 7 43	විදග්ධ 502

විඝාසාද 750 විදුරසුන් 94, 116, 432 විවරක් 164 විදුරුඅකුස්සක් විවිතමධ 275 විදුරුත්තෙක 800 විඩුඩහ 446 විදුරුත්තාභයක් 725 විජ්ජුවෙධි 599 විදුලිය කැල 2, 5,
පදනුක්රෙමණිකාව 953

විධමනය 121 විවර්ත ස්ථායි 37, 38 විධුර 94 විවාහ 334 විධුරජාතක 593 විශ්වකර්මය 376, 826, 852 විනය අටුවාව 24 විශිවලොකෛකම්ඞ්ගල 71 විනයපිටක 837 විශාධ 225 විනෙයජන 25, 94, 95, 116, විශාඛා 94, 872

 223, 244, 879	විශාලා 225, 348, 349, 375 

වපස්සි 90, 168, 172. විශුද්ධිමාර්ග (අටුවා) 27 විපුල 66, 74 විශෙෂාඩිගමයක් 21 විපුලා 74 විෂ්කම්භ 35 විභඞ්ගය 24 විෂම‍ලොම 337, 338, 339, විමන්වත් 396 340, 341, 342 වමන්වතින් 724 විස්ථුරිත 1 විමල 83 විසාඛා 15 විමලා 58, 83 විසාලාපුර 440 විමානපස්තුව 26 විසිමහායොධයන් 545 විමානවස්තු (අටුවා) 27 විසිරිපත් 476 වියකී 772 විහාරදේවි 509 වියකෙන 728 විහාරමහාදේවි 509. 513 වියකෙනුවහ 771 516, 517, 523, 525, 526, වියදි 723 528, 529, 534, 535, 545, වියරුවෙස් 18 555, 594 වියොලක (විහාර) 839. 840 විහාර වර්ණ්නා 613, 616 විරජ 86 විහාර වින්යා8ස 398. 551 විරියඹුවාවෙහෙර 684 විළිපිළි 641 විරි 834 විවිකොලි 86 විරොචන 557 විණා ගගා 348, 356 විල්ගම 749 විණා පතින් 347 විලසකුමාර 721 විණා වෙණු 477 විලි 192, 296, 299 විර 88 විලිකුළු 383 විරන්දම් 117, 208, 539, විවට්ටයාගරය 267 540 විවර්තය 37, 40 වුරුනුතෙල 834
954 සද්ධර්මා2ලඞ්කාරය

වෙ - ව්රා

වෙරවැසිගම 601 වපෙවිතති 3. 267, 619 වෙස්සගිරිවිහාර 403, 405 වෙහාර 87 වෙස්සන්තර 125 වෙරඤ්ජ 225, වෙස්සගු 91, 92, 93 වෙරඤ්ජා 226 වෙස්සාමිත්තා 116. 118 වෙරියවිහාර 804, 814 වෙසක්පූජා 552 වෙළු 591, 592 වෙසමුණු 390 වෙළුවනමහාවිහාර 143 වෙහෙරසසුන් 537 වෙළුවනාරාම 225, 226, 349 වෙළහෙන්නාහු 451 396 වෙළුම් 800 වෙළුසුමන 519, 520, 521 වෙඛනස්ස 225 522, 527, 541, 543, 591, වෙටිය 362, 391 592, 593, 594, වෙටිසගිරි 391, 392 චෛජයන්ත 348, 765, 851 වෙටියදේවි 362 වෛදූය්ය්392 863, 867 වෙඨ 538 වෛශ්ර වණ 709, 710 වෙණිසාල 788 ව්යුයහිත 98 වෙණිහාල 742‍ ව්යායඝ්ර8 279, 281, 282, 283 වෙදත්රලය 96 ව්යායමප්ර භා 79, 80, 91, 94, 139, වෙදිකාවක් 810 267 වෙදියක 4, 5, ව්යා2ලරූප 867 වෙදෙහ 199 ව්රුතසාරඋපසම්පත්ත 13


ශ - ශෛ - ෂ

ශේවතහංස 124 ශරප්රෛසාද 599 ශකුණයෂ්ටි 353 ශරවෙධි 99, 599 ශත්රැෂතැප 45 ශරාසනයක් 251 ශබ්දවෙයි 99, 599 ශසත්ර කවෘත 235 ශමථවිදර්ශ නා 704 ශස්ත්රා්න්තඃකල්ප 38, 857 ශරණා‍ෙන්නශෂි 718 ශාක්යඃ 346 ශරරජ්ජුක 599 ශරීපුත්රශ 223, 263 ශරපුෂ්කරිනි 599 ශාල්මලිවන 727පදානුක්රිමණිකාව 955

ශාසනිකඩර්මිය 21 ශ්රී කාන්තා 637 ශික්ෂාඩග්රයහණය 492 ශ්රීරපාද යුග්මය 4 ශිකාමෞද්ගල්යාායන 225 ශ්රීශමහානාගබොධි 880 ශිරොදාතුව 1 ශ්රී මහාබොධි 423. 424, 431 ශිවලිඞ්ග 739 433, 484, 436, 441, ශිතවලාශක 349 ශ්රී‍ වන්තයන්ගේ 174 -(626, ශිලිවිශූද්ධිය 837 657, 658, 881 ශිලස්කශන්ධ3වර්ග ය 25 ශ්රැ1තිභෙද දෙවිස්සක් 800 ශුදේධාදන 69 ශ්රොගණදාණ්ඩ 225 ශුභකූට 440 ශ්රො‍ණි 225 ශුන්යා අසඞ්ක්ය0 37 ශෛලමයපාත්ර5ධාතු 399 ශුන්යාකල්ප 40, 58 ෂට් අභිඥ 2, 876 ශරන් ද්ධාසුමනා 437, 451, 452, ෂට් අසාධාරණඥනය 2

  453, 454, 455	ෂඩවර්ණභ 856

ශ්ර මණග්රාධම 472


ස - සා

ස්කන්ධද 26 ස්වර්ණ හංස 124 ස්කන්‍ධත්ව 35, 37. 63 ස්වසතික 4, 77, 116 ස්ත්රීදන්ගේගුණාගුණලෂණ 760 ස්වස්ථාන 134 ස්ථාවරජඞ්ගම 261 ස්වාමිකුලවඨින 762 ස්ථටික 863 සඋපාදින්න 196 ස්ථටිකමිණික්ය6 700 සක්පඤ්ම 540 ස්ථටිකමාණික්ය6මය 799 සක්මන් පිරිවෙන් 398 ස්වර්ගමස්ත 157, 208, 209 සක්වාළිහිනි 383 ස්වණිතිලකා 410. 412, 413 සක්සින්නම් 188

414, 415, 416, 418, 419, 420 	සකරාථගං මුවදොරින් 832

ස්වයංජාත 364, 864 සකාරණ 287 ස්වර්ණාගිරිශිඛර 2 සකස්පුර 347 ස්වණීචාර 89 සකින්සක‍ 229 ස්වණීභිඬ්කාර 152, 209 සකුරුපුසියඹරාව 455 ස්වර්‍ණභුමි 44, 385, 849 සගම් 677956 සද්ධර්මාිලඞ්කාරය

සගම්විහාර 677 සත්තිස් බොධිපාක්ෂි5ක ධර්ම8 සහමහලු 365 17, 267. 473 සගාථක 26 සත්දහතළා 59 සඞ්ඬ 856, 860, 861, 865, සත්පවුරු 863

   866, 869, 870, 875,	සත්බැකෝට්ටය 537

සඞ්ච්යා විභාගය 34 සත් බැ දෙමළු 537 සඞ්ඝ 555, 564, 708, 711, සත්බුමු 264

 714, 752, 753, 755, 7‍56,	සත්රුවන් 14. 456, 563,
 757, 758, 760, 764, 765,	  595, 730, 808, 809, 810,
 766, 880	  811, 812, 860, 861, 866

සඞ්ඝදත්ත 33, 716, 717, 720 867, 868, 886

 737	සත්රුවන්මය 127. 852, 862

සඞ්ඝදත්තා 752, 764, 765, 863, 867, 885

  766	සත්රුවන්මහපාය 875

සඞ්ඝභෙද 741 සත්රුවන්වැලි 375 සඞ්ඝමිතරා66ධ 362, 371, 379, 392, සත්රුවන්වැසි 1‍47, 150

  400, 402, 403, 404	සත්රුවන්භිණක් 347

සඞ්ඝරක්ෂි0ත 314, 316, 31 සත්රුවනින් 101, 239, 466

  333, 334, 335, 628, 843	  669, 671, 673, 685, 736,
   856	  818, 819, 850, 864

සඞ්ඝා 856, 880 සත්සත්තත් 800 ස‍ෙඞ්ඝාපස්ථායිකා 708 සත්සති 874 සච්චක 264 ස්තසයුරු 59. 172 සච්චබද්ධක 443 සතප්වා 91. 137 සච්චසංයුත්තක 396 සතරඅපාය 5ථ 17, 18, 130 සජිව 886 222, 295, 678, 728 සඤ්ජිව 94 ,, ආය්ය් ර මාර්ගි 244 සඬුකුඹුරෙකැ 11 ‍ ,, ඉරියව් 473,731 සත්ඇත්වසෙකැ 860 ,, ඍද්ධිපාද 244 සත්කුලපව් 59, 69, 172, 227 ,, දන්තධාතු 228 සත්තකය 24 ,, පුර්වද නිමිත්ත 51, 59, සත්තලක් 400 ,, ඵල 876 සත්ති 151, 433, 535, 542 ,, බ්රධහ්මවිහරණ 244,
පදානුක්ර මණිකාව 957

සතර මහා 876 සන්තිකෙනිදාන 34

 .,   මහාඍද්ධි 152, 155, 	සත්තුෂ්ට 95
 ,,   මහාවිප   152, 157,	සන්තුෂිත 347, 670

159, 217, 321, 825, 851, සන්තුසිත 95, 670

854, 861	සන්නාලි 146

සතරමුණ 36, 825 සන්නිධි 325 සතරවරම් 269, 825, 851 සන්තිපාතහෙරිය 498 සතරවෙද 128 සන්නිපාතසාලාව 228, 229 සතරවෛශාරද්ය 2 448 සතරසතිපට්ඨාන 244 සන්හිඳි 56 සතර සංවරශිල 201, 678 සන්හුන් 23, 753, 760 සතාරහගාථා 472, 474 සඳගිරිවෙහෙර 513 සතාසතුන් 181 සඳුමිදුළු 834, 835 සතිපට්ඨානසුත්ර1 729, 839 සඳවත් 76, 83

  844, 847	සඳහන් 469

සතිසමේබාධි 686 සන්යා29 වලාපටල 1, 2 සතුරුසත් 673 සනික 368 සත්යුක්රි8යා 457‍, 458, 461, සනිටුහන් 103, 273, 302, 320

  462	327, 486, 541

සද්දම් 108 සප්තකුලපර්ව ත 10, 59, 126 සද්දහතළා 172, 227 139. 877, 885 සද්ධමේමාපායන 688 සප්තකූටපර්වනත 266. සද්ධර්මාද්යෙ8තිකා 33, 34, 65, සප්තරත්න 825, 851, 854

 592, 892,	  884, 887

සද්ධාතිස්ස 646, 647, 649, 660 සප්තරත්නමය 499, 615 සද්ධාසුමනා 537 සප්තවිධආය්ය් ධන 244 සදේධය්යම 175, 176, 180 සප්තවිධකාමවෛර්ග 127, 175, සදිව්යයලොක 5, 6, 8, 31, 622, 890

 689,  825, 850, 890	 ,, ධාන්යප 100

සදෙව්ලො 42, 860 ,, රත්න 58, 63, 152, සන් 520 155, 157

958 සද්ධර්මා ලඞ්කාරය

සප්තවිශුද්ධි 839 සමත්තපිණ 70 සප්තස්වර 799, 800 සමන්මල්පට 384 පස්තාඞ්ගභුමිප්ර තිෂ්ඨාත 101 සමන්වා 577 සප්තාසඞ්ඛ්යි 97 සමනළ 444, 485 සප්පඳුරු 573, 584, 586, සමපනස් මුච්ජනාවට 800

  617,  827	සමපනස් මුසනට 800

සපථ 528 සමචත්තකඛන්ධත 90 සපදාතව්ර6ත 200, 202 සමිද්ධ 439 සපන් 520. 539 සමිද්ධිසුමන 443, 482, 483 සපන්කමට 566 485 සපුසිරිබෝ 85 සමු 115, 869 සබ්බකාම 81 සමුත්තාලම් 670 සබ්බදස්සී 84 සමුද්රානාගභවන 480 සබ්බනාමා 86 සමුද්රාල 95 සබාදෙයක් 520 සයඤ්ජාත 148 සබ්රෙම්සරුන් 370 සයානු අසඞ්ඛ්යදයක් 226 සභිය 89, 22 සයින් 178 සම්කඩ 442, 798 සර්ව්කාමා 91 සම්බල 391 සර්වසචිත්ර් 96 සම්බහුල 87, 95 සර්ව‍ඥතාඥනය 874 සම්බාන 610 සර්වසනන්දර 441 සම්භව 74, 88, 92 සර්ව ඵාලිථුල්ලිත 1 සම්භාරසංයුක්ත 556, 627 සර්ව ථුල්ල 35, 37, 63 සමේමාභවිනොදතිය 24 සර්ව6භද්රඥ 35, 37, 58, 68 සම්වැරලිගත් 641 සර්ව,මඞ්ගලගාථා 30 සමඟ 485 සර්වසරත්න 35, 37, 64 සමවිත්තපිරියායසුත්ර්ය 395 ‍සර්ව,ශෛල 35, 37, 64 සමණගාම 472, 480 සර්වගසඞ්ග්රා‍භික 26 සමතිත්තික 142 සරණ 73. 81, 85, 138 සමතිස්පෙරුම් 798 සරණඞ්කර 65. 66 සමත්රිංෙගත්පාරමිධර්ම 115. 813 සරහ 225 සමන්කුළ 442, 444 සරභපරිබ්රාඞජක 224 සමන්තපාසාදිකා 24 සරහමුවෝ 104, 124
පදානුක්රාමණිකාව 959

සරභූ 442 837 සසිමින් 67 සරසතක් 799 සහඔටුනුපළන් 100 සරසමූහකුනක් 799 සහම්පති 3, 347 සරළුවක් 17 සහඹු 132. 204, 501, 556 සරිගස්වම්හ යි 563 601 සරියේ 154 සහස්ර කීරණ 68 සල්කලණ 70 සහස්ර දෙව 389 සල්බෝතුරු 92 සහළගුරු 113, 503 සල්වසපිරිවෙන 516 සළයින්වග 387 සල්වසල්වා 111, 280, 390 සළල 184 සලක්ෂලණ 374 සළලබෝ 80 සලවට 208, 209 සළා 105, 120 සලා 67, 70, 72, 78, 80, 82, සළාදෙමින් 877

 83, 85, 86, 87, 88, 89,	සළායතන  26
 90, 91, 93, 94, 95, 96,	සළාවැටුම්  494, 876
 116, 120	සළුපෙරළා  370

යව්නේ 859 සංජිව 725, 727, 740 සව්මහරජයෙහි 153 සංයුත්සඟි 25, 26, 387, 388 සවනක් 2, 60, 69, 124, 125, සංවර්ත 37, 38, 40

  126, 132, 165, 200, 224,	සංවර්ත ස්ථායි  37, 40
  264, 265, 267, 320, 400,	සංසල  331
  401, 402, 422, 438, 483,	සංසෙදජ 193
  515, 877	සංභාරතාණ්ඩවය 260

සසලමින් 161 සංහිඳිවිය 838


සා

සාකෙත 224 සාදර 426. 656, 851, 891 සාඛමාල 223 සාදරාවන්ත 458, 892 සාගත 693, 694. 695 සාදාශ්ය 99, 101, 105, 128, සාගර 35, 37, 57, 67, 81, 260, 329

 84	සාධා 244

සාශරකුමාර 58 සාධාරණග්රා ම 799 සාදක 225 සාධුක්රි2ඩා 213, 229, 265, 840960 සද්ධර්මා5ලඞ්කාරය

සාන්ත 85 සාරාදඞ්ඛ්යා 65, 69, 80, 81 සාමන්ත 401 97, 462 සාමා 94 සාල්ලෙකැ 271 සාමුණක් 539 සාල 77 සාමුද්රි කාලක්ෂ ණ 636 සාලකල්යා,ණවෘක්ෂ, 334 සාමුසුපලාමාළුවක් 780 සාලිකුමාර 629 සායනීය 477, 791 සාලිරාජ 33, 555, 627, 630, සාත්ථි වාහන 95, 199 631, 634, 635, 63‍5, 637, සාරකල්ප 40, 41, 42, 54, 638, 639, 641, 659

 70, 79, 87, 90, 597,	‍සාලොහිත 798

සාරමණ්ඩකල්ප 40, 41, 42, සාවිඩා 675

  54, 58, 65, 66, 71, 81,	සාහසික  435
  462,  597	සාළුවක් 841

සාරාර්ථප්ර2කාශිනි 27


සැ - සෑ

සැටගැලක් 5, 574 සැලමුවෝ 124 සැඩි 585 සැලැස්ම 488, 643, 645, 651 සැණකෙළි 692, 525 705, 736, 737, 756, 823 සැණවෙස 870 සැලැස්මට 7‍83 සැදුතිස්ස 641 සැලැස්මෙකැ 650 සැදිකුළු 383 සැලැස්මෙන් 725 සැද් පැහැදි 285 සැලැස්මෙකින් 486, 666 සැනහූ 398 සැලිසැලී 11 සැප 614 සැවැත්නුවර 128, 131, 132, සැපැයිණ 169 137, 159, 174, 175, 198, සැපැයිණ 169 283, 287, 304, 321, 346, සැපැයෙන 826, 852 400 සැමි 680 සැස 220, 275 සැරියුත් 18, 28, 31, 161 සැහැසෙමින් 481, 873

  162, 164, 172, 219,	සැහැසෙයි 7

සැරිසරා 42, 54, 67 සැහෙමින් 717පදානුක්ර මණිකාව 961

සැළ 141, 144, 563 සැළෙහි 141, 143 සැළ මුවවිට 141 සැගිරි 454, 472, 477, 565, සැළමුළුල්ල 141 648, 757 සැළැ 513 සැහිණ 466 සැළිකුඩ්ක්ක්යක් 681


සි - සී

සිබි 91, 92, 123 සිරිගුත්ත 55 සගුරුවක් විථිය 450 ස‍ිරින්ද 82. 96 සිගුවලභ 632. 800 සිරිනන්ද‍, 82 සිත්විල 682 සිරිනාග 33, 738, 739, 740, සිතුමිණිරුවනක් 9, 33, 101, 741, 742

 143, 162, 214, 329, 463,	සිරිනිවාස 58
 596, 673, 701, 731, 797	සිරිමන්න 90

සිතුල් පවු 557, 598, 809 සිරිමන්තු 72 සිද්ධර්ථප 52, 53, 87, 88, 872 සිරිමතී 45, 89, සිද්ධාථීක 867 සිරිමා 73, 76 සිදුහතු 52, 53, 54 සිරිමානගරශොභිනී 224 සින්නම් 117, 540 සිරියල් රෙඛා 438 සිනිදසසිතින් 274 සිරියෙල් 648 සිමි 399 සිරියෙල්සුණු 495, 498, 499 සියදැමිදිපැන් 140, 141 සිරිවඩ්ඪ 76, 81 සියඹරාවෙහි 455 සිරිවඩු 81, 86, 89, 92 සියලඟ 249, 442, 640, 789 සිරිවස 4 සියලඟරසින් 82, 85, 92 සිරිවැඩි 89 සියලගින් 242, 320, 439, 819 සිරිවිලි 151

  883	සිරිසමාලක 438

සියොත්සිවුපා 879 සිලාලේඛනයක් 547 සිරි 76. 82 සිඳුන්ත 729, 731 සිරිකතක් 447 සිව්වනක් 157, 515 සිරිගිරි 91 සිවිකාවෙකින් 516


                                                       31

962. සද්ධර්මා ලඞ්කාරය

සිවුදැගඳ 886 සිළුපියාණන් 508 සිවුදැගඳින් 51, 228, 856 සිළුමිණියාය 798, 814 සිවුපස 6, 51, 145, 176, 201. සිංහ 75, 856, 879

 325, 329, 342, 357, 373,	සිංහගුම්බ 343
 421, 429, 556, 604, 662,	සිංහපුර 445, 446
 677, 678, 816, 837, 879,	සිංහබාහු 445
  891	සිංහල 445, 661

සිවුපිරිසිදුසිල් 834 සිංහලවීප 32, 659, 686, 788, සිවුසිළිසිඹියා 2, 314. 321 888 සිවුමරුන් 776 සිංහබොධි 841, 842, 849 සිවුරඟසෙනග 46, 75, 117, සිංහවික්රා9න්ත 448

 263	සී 305

සිවුරළු සිගිරිපර්ව5ත 382 සිවුසැටක් පමණ ස්ත්රීපලක්ෂණ සිමැදුරුකවුළු 55, 57, 365

 868	 367, 427

සිසතින් 665 සිරාසත් 535 සිසාරා 170. 228, 315. 340 සිලාව 72

 344, 375, 390, 403, 438,	සිව 703, 705, 707
 442, 595, 608, 833, 810,	සිවලි 72, 87, 165, 166, 167,
 864, 866, 867, 870	  171, 172, 173, 174

සිසාළ 269 සිචෙය්යාවස්ත්රැ 202 සිසී 640 සිලක්ඞ්න්ධ8වර්ග් 389 සිහිපත් 190 සිහසෙනාපති 225 සිළියෙකුන් 643 සිහෙන්නේ 448


සු - සූ

සුවන්දක 73 සුවින්ධ ර 94 සුවදක 81 සුවිමන්තු 72 සුචින්ත 80 සුජම්පතිකා 131 සුචිත්ර 92 සුජාත 75, 80, 81, 82, 85, සුචිත්රා 92 88, 90 සුචින්දාරා 84 සුජාතා 75, 79, 84, 116, 191, 764පදානුක්ර මණිකාව 963

සුත්තනිපාත (අටුවා) 27 සුනිර්මිත 347 සුනනු 90 සුනෙත්ත 75 සුතසොමි 473 සුනෙත්රි 78. 86 සුදන්ත 73. 81 සුනෙත්රාස 87 සුදන්තා 79, 81, 83, 88, 226 සුඵස්සා 87, 88 සුදම්දෙව්සබ 6 සුප්රුතිම 92 සුදම්දෙව්සබා 103 සුප්රතබුද්ධ 92 සුදස්සන 82 සුප්රුවාසා 171 සුදස්සන (ප්රිධානශාලා) 646 සුබුක්ක 280 සුදස්සනමාලක 440 සුබ්රධහ්ම 856, 866 සුදර්ශනන 67, 74, 76, 86, 93 සුභ 70, 115, 225 සුදර්ශනනා 84 සුභද්ද 225. 227 සුදසුන් 74, 78, 81, 86, 90 සුභද්රා 71, 94

 91, 165	සුභද්රාම 74, 88

සුධාමා 93 සුමඞ්ගල 66, 67, 82 සුදුදාවලුපිළි 346 සුමඞ්ගලවිලාසිනී 27 සඳුරු 872 සුමඟුල් 32 සුදෙව 66, 67, 72, 78, 82 සුමට 8 සුදොවුන් 115 සුමන 71. 73, 74, 80, 81, සුධන 856, 80 131, 362, 363 සුධනා 872 සුමනකූට 439 සුධර්ම 75, 440 සුමනමාලාකාරසමාගමය සුධර්මා් 16. 75, 85, 441 224 සුධාභොජන 17, 695, 787 සුමනා 76, 81, 87, 346, සුන්දොරිකභාරවාජ 225 366, 451, 452, 453, 455, සුන්දොරි 76 627, 634, 635, 679, 680, සුන්බත් 429. 644, 692, 681, 687, 689, 835, 879 සුනක්ඞත්ත 225 සුමිත්ත 87, 380, 404, 446 සුනන්දත 35, 37, 57, 66, 67, සුමිත්ර 381

 70, 82, 90	සුමෙධ 68, 69, 81, 82, 215‍

සුනන්දා් 66, 67, 85, 96 216, 222 සුනන්දා්රාම 67 සුමෙදා 67 සුනිමල 83 සුමුගින් 146

964 සද්ධර්මාමඞකාරය

සුඹුළුවක් 531, 601, 714 සුළු‍ෙදාරින් 170 සුඹුළෙකින් 21 සුළුන්නරු 646, 742 සුරක්ෂිිත 89 සුළුපා 15, 449, 330, 357, සුරග 753, 755, 756 399, 449, 612 සුරගිරි 84 සුළුබුරුතබෝ 78 සුරනිර්ම ල 527, 539, 541 සුළුවග 24

 546, 562,  568	සුළුවැසර 662

සුරගිධෙනු 10, 256 සුංගෝ 619 සුරම්ම 115 සුංසුමාරගිරි 116. 226 සුරසෙන 87 සූත්රමනිපාතය 26 සූරාඅවනතක් 507 සුත්රාින්විනය 23. 24 සුරාපාතමණ්ඩලය 574, 575, සුනාපරන්ත 224 සුරාම 70 සුනාපරන්තක 448 සුරාමා 77. 81 සුපශාස්ත්රනයෙහි 708 සුරින්ද 82 සුය්ය්පශ ග්ර හණ 620 සුරුචි 72, 92 සුය්ය්්ත පුත්ර8 147 සුලයානගරශොභිනි සුරතිස්ස 382

  සමාගමය 224	සුවිසිඅසඞ්ඛ්ය් 69, 225, 226,

සුවණ්ණභූමි 389 814 සුවඳපසඟුල් 677, 765 සුවිසිධර්මනදෙශනා 225, 226 සුවාස‍ුදහසක්ධර්ම4ස්කන්ධ් 31 සුවිසිපරිච්ජේදයෙකින් 892 සුවිරක 431 සුවිසිවිවරණයක් 65 සුස්මමින් 408 සුවිසිවිවරණයෙහි 69, 71, 77 සුසිම 85, 225 82 සූසීර 477 සුවිසිසමාගම 224, 226 සුළඟුණුපිටි 529 සුසැටආභරණ 101, 103, 210 සුළු ඇඳකට 134 838 සුළුගලු උපාසක 797, 798, සුසැටකලාශිල්ප 99

 803, 804, 811, 814	සුසැටකලාශිල්පයෙහි 49

සුළුගලුගම 797 සූසැටක්පමණස්ත්රී8ලක්ෂලණ සුළුගලුවිහාර 796, 814 636 සුළුගොයියෙක් 298 සුසැටක්රජමහවෙහෙර 513
පදනුක්රිමණිකාව 965

සෙ - සේ

සෙ‍ටවෙනි 144 සෙතව්යහ 254 සෙන්කෝල් 151, 476, 818, සේදුවන 317, 485

 870	සේධුවන  753, 755, 785, 816

සෙන්නාක් 144 සෙනානි 308 සෙනුසන් පළිරොධ 203 සෙනාසනතිවෙසනයක් 782 සෙනෙවිරත් 151. 420 සේම 606. 679, 716, 726 සෙනෙවිරත්පට 104 සේසත්පුඩුවෙන් 754 සෙනෙවිරද්දු 206, 207 සේසතුන් 723 සෙනෙවිරඳුන් 206 සෙරිවාරි 288 සෙබඩන් 124 සේරු (විල) 831 සෙමර 124, 151 සෙල 35, 37, 80, 84, 225 සෙල්බැහිවිලි 104 සෛන්ධෙව 62, 70, 422


සො - සෝ - සෞ

සොඬල 117, 441 ‍ෙසාණුත්තර 390 සොත්ථිහජ 95 සොදන්තකතිදානයෙහි 9 සොම්නස් 87 සෝදිය 834 සොහොන් අස් කොට 521 ‍ෙසාපාදිශෙෂතිර්වා ණධාවතු සොහොන් නිවා 659 244 සො‍ෙහාන්පෙනෙල්ලක් 678 සොහන 84, 439 සොහොන් හස් කොට 447 සොභාවතී 95 සොළසාසඞ්ඛ්යහ 70, 75, 76, ‍ෙසාහිත 71, 75, 76, 81

 78, 79, 84, 85, 813, 854,	  84
  857, 878	සොමදත්ත 304, 305, 306,

සොළිරට 266, 279, 611 307, 431 සොළොස්කලා 360 සොමනස්ස 96 සොළොස්තුරු 349 සොමබ්රා හ්මණ 32, 303, 304, සොළොස්මහල 574, 854 305, 306, 307, 308 සොළොස්ම යාචකයන්ට 525 සොමනස්සමාලක 441 සොගන්ධි ක 726 සෝලි 524 ‍ෙසාණ 385, 389 ‍සෝවැති 46 සොණකුමාර 550 සොසාතිකඞ්ගය 6‍23 සොණා 73 සෞගන්ධිා 36


966 සද්ධර්මා5ලඞ්කාරය

හ - හා

හත්ථා ළ්හකවිහාර 403. 405 හසේතාදක 49 හන්කඩ 18. 508 හසු 288 හත්පළන් 221, 265, 273 හංස 67. 89

 799, 804, 806, 808	හංසවති 79, 165, 181, 199,

හන්පිළි 356, 538 320 හත්පෙරෙවි 679 හංසවත්ත 96 හබලපෙති 766 හංසවසත 82 හයා 249, 521 හංසවාහන 79 හරන්තික 467, 468, 471 හාරිත 836 හරිකණ්ඩ 447 හාලකෝල 538 හලාහල 256, 492 භාවභාවලිලාවිලාස 217, 351 හස්තසාර 711 670, 800, 803, 805, 806 හස්ත්යා චාරියා 47 869 හසත්රත්න 149, 149 හාසයෙක් 772


හැ - හෑ - හි - හී

හැයි 47, 48 හිතේසිමිත්ර7 747 හැසිණ 221 හිමවිපියස් 87 හැසුවන 557 හමවු 385 හැළලී 481 හිස්තෙල් 797 හැළිනාගරාජයක්හු 206 හිස්වරු 546 හැළිහසුන් 101 හිසැකේපත 138, 237 හිණකඩක් 205 හිම් 111 හිතාන්වේෂි 732

හු - හූ

හුණකිළිලක් 260 හූදියකු 387 හුණතුරුබෝ 82 හුකටතා 210 හුණයෂ්ටි 383 හුවට 248, 408 හුතනහත 35පදානුක්ර මණිකාව 967


හෙ - හේ - හෝ

හෙන්නා 283, 543 හෙළතික 881 හෙප් 290 හෙළැඹුල 881 හෙව 431 හේමා 731, 732, 733, හෙය 431, 810 737 හෙල්මැලිකලඹක් 122 හොවා 44 හෙලේලාලි 738 හෝපලු 632, 634 හෙලේලාලිය 632, 634, 635 හෝම 301

 539, 668, 760

ළ - ළෙ

ළදපල්ලව 407, 632 ළැවුගින්නක් 48 ළදබොළඳ 135, 136, 425, ළැවුගිනි 493, 587, 710

 435, 502	ළිප්  11

ළදලු 579 ළෙන් 547 ළපලු 880 ළෙයි 285 ළැමැඩියක් 134 ළෙහි 19සද්ධර්මාලඞ්කාර (සද්ධර්මාලංකාරය) පදානුක්රමණිකාව නිමි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සද්ධර්මාලඞකාරය_-_xv&oldid=7641" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි