සකතුභස්ත්‍රා ජාතක කාව්‍ය

සකතුභස්ත්‍රා ජාතක කාව්‍ය-සංඥාපනය

සකතුභස්ත්‍රා ජාතක කාව්‍යi

සකතුභස්ත්‍රා ජාතක කාව්‍යii

සකතුභස්ත්‍රා ජාතක කාව්‍යiii