සංගීත ඉතිහාසයමෙම සංගීත ඉතිහාසයේ අනුග්ර හක මණ්ඩල ____

1. මන්ත්ර ණ සභානායක ගරු ඩී.ඇස්. සේනානායක ඇමතිතුමා 2. තෝමස් අමරසූරිය ඇම්. ඇස්.සී. මැතිතුමා 3. එච්. ලෝරන්ස්ප්රමනාන්දු මැති තුමා 4. කොළඹ ආර්ච් බිසෝපමාලිගාවෙහි පූජ්යස ගරු ඩී. ජේ. තික්ලස් පෙරේරා (ඕ.ඇම්.අයි.) ඇම්. ඒ. බී. ඇස්. සී. පියතුමා 5. පී. එච්. සී. සිල්වා මැතිතුමා 6. ගරු ජෝර්ජ් ඊ. ද සිල්වා ඇමතිතුමා 7. ගරු රාජා හේවාවිතාරණ ඇමතිතුමා 8. ගරු ඇස්. ඩබ්ලිව්. ආර්. ඩයස් බණ්ඩාර නායක ඇමතිතුමා ආර්. බින්හසන් ඇම්. ඇම්. සී. මැතිතුමා 9. දයා හේවාවිතාරණ ඇමතිතුමා 10. සී. සිරිවර්ඩ.න මැතිතුමා 11. මහාචාය්ය්යා ඇම්. ඩී. රත්නසූරිය මැතිතුමා 12. ජේ. ඊ. ඇම්. ද සේරම් මැතිතුමා 13 දොස්තර ඊ.වී. රත්නම් මැතිතුමා 14. දොස්තර කුමරන් රත්නම් මැති තුමා 15. නාගරික මන්ත්රීත ඇන්. ඇම්. ඇම්. හනිපා මැතිතුමා 16. සී. එච්. ඉසැඩ් ප්රීනාන්දුම මැතිතුමා 17. ඩඩ්ලි. සේනානායක මැතිතුමා 18. ජේ. ආර්. ජයවර්ඩ්න මැතිතුමා 19. ඩී.පී. මදනායක මැතිතුමා 20. සංගීත ශාස්ත්රී පී. බී. ඉලංගසිංහ මැතිතුමා 21. දොස්තර ආර්. ඇල්. ස්පිටල් මැති තුමා 22. ජී. බී. පෙරේරා නෝනා මහත්මිය 23. සංගිත විශාරද ඇම්. ඇස් පෙරේරා මහතා 24. සංගීතාචාය්ය්‍8ත බී එඩි ද සිල්වා මහතා 25. සංගීත විශාරද ඩබ්ලිව්. සදාසිවම් මහතා 26. සංගීතඥ ජේ. ඇල්. ප්රිනාන්දුහ මහතා 27. සංගීතඥ ඇම්. ඩබ්ලිව්. ඇඩිමන් පෙරේරා මහතා.

සංගීත ශාස්ත්රීත - ඩී. ඒ. කුලතුංග මහතා, බිලොක් කැපීමෙන් ආධාර කළ ඇම්. වී ද සිල්වා මහතා ඡායාරූප ඇඳදීමෙන් ආධාර කළ චිත්රා ශිල්ප සිරිසෝම ගුණරත්න මහතාද වෙති.මූලග්රවන්ථයේ පටුන. ______

1. ලොකනිර්මාේණය හා නාදෝත් පත්තිය 12. පෘථිවිකලල රූපයේ උපත 2. ගීතොත්පත්තිය 13. ස‍ෙත්වා2ත්පත්තිය 3. ඡන්දඃ්ස්ශාස්ත්ර ය හා ප්ර2බක්වතයේ උපත 14. පඤචතුය්ය්න් නාදයේ උපත 4. වෘත්තය - මාත්රාදවයේ උපත 15. පෙරදිග වාද්යඋභාණ්ඩ 71 ක 5. නාට්යුිත්පත්තිය 16 වේදය මණුලොවට ගෙණා 6. ප්ර්ථම නාට්යත වේදිකා‍වයේ උපත මූලිකයෝ හා එය ප්ර4චාර කළාහු 7. ප්ර්ථම නළුවා හා නිළිය 17. මූළික බ්රූහ්මපුත්ර4යන් දශදෙනා 8. මුළාරාගසර්වයකයේ උපත හා එහි පරපුර. 9. කාලය හා තාලයේ උපත 18. බ්රඑහ්ම වෘතීයහා මාණාව පරපුර 10. තාණ්ඩව රැගුමේ උපත 19. සංගීතය සමස්ථලෝකයේ 11. සංගීතය මණුලොවට ගෙණඊම ව්යා.ප්තවීම 20. අෂ්ථ දශවිද්යාටවෝ 21. සුසැට කලාශිල්ප


මෙම සංගීත ඉතිහාසයේ මූළීක ග්ර‍න්ථයේ දෙවැනී කාණ්ඩය ලඟදීම පිටවේ එහි බලන
උපග්රඟන්ථයේ පටුන. _____:0:_____

1 පිට, ශ්රී ලංගා මාතා නාට්යී සභාව හා සී. සිරිවර්ධ න මයා, 2 පිට, සංගීත - ඇම්. ඇස්. පෙරේරා මයා, 3 පිට, නාට්යපය - ඇන්. ඩී. වින්සන් පෙරේරා මයා, 4 පිට, සම්පාදක - බී.ජී. පෙරේරා, 5 පිට, සාගීත බී. එඩී ද සිල්වා, 6 පට, නාට්යාය - ආර්. රපියෙල් පිංතු මයා, 7 පිට, නට්යාය - ඇන්. ඩී. පැලිස් අප්පුහාමී, 8 පිට, සංගීත - එච්, ජොන්සන් මයා, 9 පිට, සම්පාදක - එච්. බී ඩබ්ලිව්. කුලතිලක මයා, 12 පිට, කර්තෘං ඇස්. එච්. ගුණදාස මයා, 13 පිට, නාට්ය් - ඩබ්ලිව්. මාටින් පෙරේරා මයා, 14 පිට, සම්පාදක - යූ. ඩී. ටී. කරුණාරත්න මයා, 15 පිට, වීරනාට්යම සමාජය හා චාල්ස් ජයසිංහ මයා, 16 පිට, නාට්ය - ටී. පී. අල්මේදා මයා, 17 පිට, කර්තෘ - ටී. මැන්දිස් පෙරේරා මයා, 18 පිට, සංගීත - ඩබ්ලිව්. සදාසිවම් මයා, 18 පිට, සම්පාදක - ඇස්. කේ. ඇන්ඩර්සන් මයා, 19 පිට, ශ්රී නන්දසන නාට්ය, සභාව හා ඇම්. ඩී. විල්බට් පෙරේරා මයා, 19 පිට, නාට්ය9 ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. මාටින්සිංඤෝ ණ, 20 පිට, සංගීත - ඩී. ඒ. කුලතුංග ණ, 21 පිට, සරශ්වතී නෘත්යල ශාලාව හා දයා හේවාවිතාරණ මයා, 21 පිට, සංගීත - ඇම්. ඩබ්ලිව්. ඇඩිමන් පෙරේරා මයා, 22 පිට, නාට්යි මන්ෂිල් කුමාර් මයා, 23 සම්පාදක - සී. සිරිවර්ධඇන මයා, 25 පිට, කර්තෘ1 - ඩී. වී. සෙනවිරත්න මයා, 25 පිට, නාට්ය - ටී.වී. ඇඩ්වින් පෙරේරා 26 පිට, නාට්ය - ඇන් රොමලස් ද සිල්වා මයා, 27 පිට, නාට්යම - ටී. විල්බට් පෙරේරා මයා, 27 පිට, ඇල්. කේ. සෝමකාංතා මයා, 28 පිට, කර්තෘම - ජී. ජී. පීටර් මයා, 29 පිට, නාට්ය - යූ. ඩොන් සමරජීව මයා, 30 පිට, නාට්ය - ඇන්. ජිනබන්දු. මයා, 30 පිට, සම්පාදක - ඒ. ඇම්. පෙරේරා මයා, 31 පිට, සංගීත - ජී. දොන්. බෙනඩික් පෙරේරා මයා, 31 පිට, සම්පාදක - ඇම්. කේ. රූබට් මයා, 31 පිට, සංගීත - බී. සනී ද සිල්වා මයා, 32 පිට, සංගීත - බී.ටි.ඩී ද සිල්වා මයා, 32 පිට, නාට්ය - බී. බර්නාඩ් ද සිල්වා මයා, 33 පිට, නාට්ය - ඇම්. රොමානිස් පෙරේරා මයා, 34 පිට, නාට්යී - ඩබ්ලිව්. මර්තේලිස් පෙරේරා මයා, 35 පිට, නාට්ය - ආර්. රංජිත්සේන මයා, 35 පිට, නාට්යර - ඩී. ඇල්. ලිලාවතී මයා, 36 පිට, නාට්යප - ජේ. ඒ. ඇම්. පෙරේරා මයා, 36 පිට, නිෂ්පාදක - ඇම්. ජී. පෙරේරා මයා, 37 පිට, කර්තෘර - ජේ. පී. රාජපක්ෂ් මයා, 37 පිට, කර්තෘී - ඩී. ඩබ්ලිව්. ආය්ය්ාට්පෙරුම මයා, 38 පිට, නාට්ය - කේ.ඩී. මාටින් ඕද්රිෂස් අප්පුහාමි, 40 පිට, නාට්යී - ඩී. ඇන්ඩ්රෘ් පෙරේරා මයා, 41 පිට, නාඩගම් ඉතිහාසය හා නාරසිංහ කතුවරයා, 41 පිට, අගලනායිදු සංගීතඥයා, 42 පිට, නාට්ය් - ජාංචිසිංඤෝ, 42 පිට, පිළිප්පු සිංඤො කතුවරයා, 44 පිට, පේදුරු සිල්වා කතුවරයා, 45 පිට, හෙන්දෝ ගුරු තුමා, 46 පිට, බබා සිංඤො කවටයා. 46 පිට පෑලිස් අප්පු ගුරුතුමා, 46 පිට, බෙම්පි සිංඤො මයා, 47 පිට, ජෝන් සිංඤො නළුවා, 47 පිට, ඇස්. ඩී. තෝමස් සිල්වා ගුරුතුමා, 48 පිට, ඩබ්ලිව්. සී. පෙරේරා කතුවරයා, 48 පිට, සාමෙල් අප්පු නළුවා, 48 පිට, පුංචිඤො ගුරුතුමා, 49 පිට, මහ ආරොන් සිංඤො ගුරුතුමා, 50 පිට, සංඤොති අප්පු නළුවා, 50 පිට, ගුණතිලක පරපුර, 51 පිට, අන්රි ේ ස් අප්පු ගුරුතුමා, 52 පිට, ගුණවර්ධ්න නළුවා, 53 පිට, ජෝගි පෑලිස් නළුවා, 54 පිට, නීතිඥ ජෝන් ද සිල්වා මයා, 57 පිට, ඩී බර්තොලමෙවුස් නළුවා හා තාරුණික නාට්යි සභාව, 58 පිට, විශ්වනාථ පඬිවරයා, 61 පිට, නවාබ්ඛාන් පඬිවරයා, 61 පිට, අබේසේකර මයා, සරශ්වතී නාට්ය7 සභාව, 62 පිට, නික්ලස් සංගීතඥයා, 63 පිට, ඒ. සම්සි මහතා, 65 පිට, ආය්ය් ං සිංහල නාට්යි සභාව, 66 පිට, ස්ටීවන් සිල්වා මහතා හා ඇලැක්ස් මහතා, 67 පිට, ජෝන් ද සිල්වා මහතා, 68 පිට, චාල්ස් ඩයස් මහතා හා සිංහල නෘත්යා සමාගම, ටී. නික්ලස් සංගීතඥයා, ජේ.බී. රාජපක්ෂඩ නළුවා, ඒ. වී. දොන් මාර්සල් අප්පුහාමි සංගීත ඥයා, ඩබ්ලිව්. ඒබ්ර.හම් පෙරේරා නළුවා, ජී.ඩී. එඩිමන් සෙනෙවිරත්න මහතා, ටවර් හෝල් ඉතිහාසය එච්. ඩී. ඇඩ්වඩ් සයිමන් පතිරාජ සංගීත ඥයා, සංගීතඥ ඇම්.ජී. පෙරේරා මහතා හා බර්තොලමේවුස් මහතා, සංගීතඥ ජේ. සාද්රී ස් ද සිල්වා මහතා සහ පිරිස, පී.ජී. ලින්ටන් නළුවා ද

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සංගීත_ඉතිහාසය_-_i&oldid=5779" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි