ශ්‍රී සංඝබොධි කාව්‍ය

ශ්‍රී සංඝබොධි කාව්‍යන මො බු ද් ධා ය.1. ස ස ර සැරිසරණ සවුසතහට නිති නී අ ම ර නිවන් ඔසු සාදාදෙන නොමි නී ප ව ර මුනි සඳුන්හට මා හද සොදි නී මෙවර පුදමි! ගඳ කිළිකොට බැති සිති නී

2 සි රි සුපතල ලකතුළ පුන් සඳ ලෙසි නී ස රි පුරඳර නිරිඳුන් සිරි පිරි සොඳි නී සි රි සඟබෝ සිරිකව්පද බැඳ තුටි නී සි රි විඳ විඳ පවසම්! මොක් ලබන මෙ නී

3 ප ල ක ල කිත් ගොසැ’ති දසදෙස මෙන් තිද ස සු ප ත ල මෙසිරිලක රුහුණු නම් පිය ස සු නි ම ල සුපුන් සිසිමෙන් බබලන අහ ස ම න ක ල කුමරු සිරිසඟබෝ විය නීව ස

4 සි තා කුමරු රකිනාලෙස රුපුන්ගෙ න පු තා සමග ගොස් වෙහෙරට නද සිති න වෙ තා සඟන හා බෝදුමිඳුට බැති න සු තා පිදී පියරජු මොක් පතාගෙ න

5 පි දු බැ වි න් සඟනට හා බෝදිය ට උ දු සි ති න් සිරිසඟබෝ නම එවි ට ර දු තු ටි න් මන පිනවන කුමරු හ ට යෙදු උ තු ම් තෙරුවන් සිහිකොට සොඳ ට

6 න න් ද නම් තෙරිඳු පිරිපුන් සිල් ගුණැ’ ති ඉ න් ද වන් කුමරුගේ මයිලනුවො වෙ ති ග න් ද මල් පහන් දෝතැති කුමරු නි ති ම න් ද නොවී දින දින වෙහෙරට යව ති-( 2 )-

7 සො ඳු රු නන්ද) තෙරිඳුන්ගේ ඔවාදෙ හි සි දු රු නොකොට පිහිටා සිත එම සමෙ හි සු ග රු ලෙස තබා තෙරුවන් සිය සිතෙ හි කු ම රු වැඩෙති සිරිලකඟන තුරුල්ලෙ හි

8 ද න ම න පොබයනා ලෙස දින දින සොඳි නී ගුණනැන බලරුවින් සපිරේ එකලෙසි නී මු නි බ ණ දහමලෙස දවසරිනා නොමි නී සසොබන කුමර කිතුලිය ලියලී නිති නී

9 සි හි ල් ගුණය ගෙන පුන්සඳ මඬ‍ලයෙ නී ල ක ල් තෙද ගුණය ගෙන හිරු මඬලයො නී නි ස ල් ගුණය ගෙන මහමෙර‍ඟෙන් සොදි නී නු මු ල් සිතින් මැවු වැනි විස්කම් විසි නී

10 නු බ තු ළ දිලෙන සිසි මැද සිසි කැළල ඇ ත සු ප ත ල ඉඳුන් මෙම දොසයෙන් සමත්වි ත ල ක තු ළ දිලෙන කුමරුන්ගේ දොසක් නැ ත සු නි ම ල සඳුන් කුමරුන් හා නොසම වෙ ත

11 ද හ ස් ගණන් කෙත් වතු ඈ වතිනි’සු රු සොළොස් වියට පත් සිරිසඟබෝ කුම රු ප ව ස් නොකොට පස්කම්හි බෝ රුදු රු නි දො ස් විලස දවසරිනේ වෙමිනි ස රු

12 ප ව ර එනදතෙරවර අමතා කුම රු නි ත ර පස්කම්හි නොසැලෙන ලෙස නිස රු අ ම ර නිවන් සලසාදෙන දහම ග රු ස ම ර කර අමා ඔසු දෙති ලෙසිනි ගු රු

13 නෙ ත පිනවන ලෙස හැසිරෙන නිරතුරෙ හී සි ත පොලගැටි වැනසෙයි දා ගිතී වැටෙ හී සි ත මෙම තබා සොඳ නෙත තුටු කිරිමෙ හී ය ත නොකරනු කුමරුනි තතු දන ලොවෙ හී

14 ව න අතුරේ වසනා මුවපොලු තොසි නී ක න දී අසනසඳ ඊසැර සද නදි නී වැ න සේමුව වැදි ගෙ ඒ සැර‍පහරයෙ නී දි න කිසි නොකරතේ දෙසවත් තොස එහෙ නී


-( 3 )-

15 දැ න දැ න මෙබව කුමරුනි සිරිසඟබෝ දී මන‍ මෙන කියන ගී ඈ සඳ ඇසීමෙ දී තු ටු ව න නමුදු ලෝදම් විලසින් මෙහි දී කි සි දි න ආල නොකරනු ස‍වනෙහි පැහැ දී

16 නා ස ය පිනවනා ලෙස හැසිරෙන නිත ර වා ස ය කරණ වනතුරු මතැතුගෙ එව ර ආ ස ය වෙමින් සුවඳට එමසඳ බඹ ර නා ස ය වේය දිවි වැදි කන්තල පහ ර

17 දි ව සොඳ රසින් තුටුකරවන ලෙස නිම ලී දි ව ගෙන දියෙන් පීනා දැක කොකුහි බි ලී සු ව ලෙස බුදිනු ලෙස පනු ඒ ගොදුරු ම ලී සැ ව යට පැමිණේය බිලිකොකු මසු එහි ලී

18 එ බැ වි න කුමරුනේ රසමස බුදීමෙ හී කි සි දි න සුදිදන නොසැලෙති එකලෙස හී ම න මෙ න සුදුසු අහරෙන් සතතිනසැන හි නො සැ ලෙන විලස අදිටන් කරගනු රසෙ හී

19 ප හ ස සුවය පතනා ඇතු වනය තු රේ සි ය ස නො පෙණ ඇතිනිය වෙත යයි එව රේ වි ග ස මිනිසු බැඳගෙන කොටමින් නුව රේ නිවෙස කරා ගෙනඑති වල් ඇතු පව රේ

20 ස ක සා ඔවාගෙන කුමරුති පිනින් යු තු ප ග සා ලබන ලෙස නොකරා තැන අයු තු ප ව සා ඉතිරි සුවයෙහි නොමවී නියු තු වි ල සා ලෝදහම සොඳ දින දින පව තු

21 මු නි ස ඳ දෙසූ සිකමල්දම් ගෙළෙ පැළ ඳ ම න න ඳ එනද තෙරිඳුන් වසනා නිබ ඳ මෙමලෙද ඔවාදෙන සඳ කුමරුන් පැහැ ද වැ ඳ වැ ඳ සිටිති තෙරපා තියකිරණ මැ ද

22 පැ හ දී තෙරිඳු කුමරුන්ගේ ගති ගුණෙ හී නො ම දී කුළුණු පෙරදැරිකොට සිය සිතෙ හී ප ම දී නොවී විසුමට අනුරාපුරෙ හී අ ණ දී කුමරු සමගින් වඩිතිය මගෙ හී-( 4 )-

23 සි රි සඟබෝ කුමරුන් හා සතතයෙ නී සි රි බිතු සිතු මිතු සඟතිස් සහ තුටි නී සි රි බලමින් වේ මග තැන තැන සොඳි නී දි රි විරි සිතින් යති ගොළුබා හා පෙමි නී

24 නි බ ද පැයෙන සුවදැල් කෙත් වතුවලි නී නො ම ද පලින් බර නෙක අඹතුරු පෙළි නී වි හි ද සුවඳ සිටි විලිකුන් රඹ පලෙ නී පැ හැ ද සිතින් යුතුයති කුමරුවො මගෙ නී

25 නි ති යෙ න දිසෙයි ඇත්‍ පෙළ මේ කුලන් වැ නී තැ න තැ න ඇසෙයි වසුපැටියන් හඩ සොඳි නී පැ න පැ න පෙණෙයි වඳුරන් දුවනා තුරි නී පු ර මි න එතොස කුමරුවො ගෙයති සැපෙ නී

26 තැ න තැ න ගලන ගගු‍ලැලියෙන් යුතු නිති නී ස සො බ න සුසැදී කුසුමැති මල් වැල් වලි නී නි ති යෙ න දිලෙන සුදු වැලිතලයෙන් ගිහි නී එ හි ව න නෙසිරි බලමින් යති නද සිති නී

27 සු පි පි අ නෙ ක මල් සපිරුණු තැන තැන ම පොකුණුපසෙක සිය ගණනින් නැත නිය ම මෙහෙම මගෙක වැනුමට වන සිරි සැවො ම නැ ත ස මතෙක නතනාහැර නොහැර සැ ම

28 කෙ මෙ න් වන අතුරු පසුකරමින් සොඳි නී නි ය ම් ගමින්ගම මහමග එති තොසි නී ස ත න් පිනන මඩමෙන් එක් දැක දුරි නී තු ටි න් පැමිණියෝ ගිම් සතසන ලෙසි නී

29 ප ව ට පෙර කරණ ලද පත් අඳ බව ට දි ග ට වැඩුනු රැවුලෙන් පිරි කදීම ට ස ද ට කුමරුන්ගෙ පා කනදී සොඳ ට එ වි ට මහළු බමුණෙක් එතැනින් නැගි ට

30 ව ඩි න කුමරුනේ මහමග වෙමින සතුටි නේ සි රි න පිරි ලකේ දස දෙස පැතිර කිතු ද නේ ව රි න වර ‍යසේ තරුපිරි වැරැති සඳු මේ නේ ය සි න රජසිරි ලබති කීය එම දි නේ

-( 5 )-

31 සුපිපි පියුම වැනි බබලන මුවෙනි ම නා අඩ සඳ සම දෙබැමින් වටකර සොබ නා ඉදු වර සම නෙත’ගින් නරඹා සොදි නා සුර රජ සම සහතිස් යති පෙර මගි නා

32 ද නා සෑම මන පොබයන දැකීමෙ නා ම නා ගුණැති සගබෝ කුමරුන් සොදි නා දි නා පවිටු කම් නොතබා හැකි ලෙසි නා සි නා මුවැ’ති යති බමුණා දැක එදි නා

33 ද න ම න පුරන තෙපුලැ’ති නුවණින් පිරු ණු ම නමෙන රුපුන් ජයගෙන එඩියෙන් තියු ණු ස ත ති න ලබනුවස් රජබව සිත් දරු ණු ය හ මි න අසා ගො‍ළුබා බස එම බමු ණු

34 ය න් ට එමග හැර සහතිස් සඟබෝ ට ව න් ට වීය අඳ බමුණගෙ සමීපෙ ට වෙන්ට මෙමට ගුරු බමුණානෙනි සතු ට ග න් ට රජය පළමුව හැකිවේ කා ට

35 ප ළ මු ව වැඩිය සුපසන් කුමරිඳු සොඳ ට නි ස ක ව රජබවට පත්වේ පළමුකො ට දෙ ව නුව වැඩිය දනමන පුරනා යස ට මනුලොව එසක්රජ මෙන් වේ දෙවෙනි කො ට

36 තෙ ව නු ව වැඩිය තෙදඇති කුමරුන් සොඳි නී නි ය ත ව ලබන ලෙස රජකම තම සිතෙ නී ප ව ස ව වෙර දරණ දිරියෙන් පිරි නිති නී නි ස ල ව එරජ සිරිලබනේ දනු තුටි නී

37 මෙ බ ස අසා අඳබමුණගෙ එදින සො ඳේ ප ව ස කරමිනේ රජවීමට නොම දේ ර හ ස කුමරු දෙදෙනට නොකියාම හ දේ වි ග ස තබා යති කුමරුන් සමග න දේ

38 සු වි ස ල් පහපෙළැ’ති තැන තැන එකලෙසි නී මනලොල් කරන දුටුදන සුරපුරෙහි මෙ නී සැ ම ක ල් සවුසිරින් පිරි නොවඩුව සොඳි නී සු ප ත ල් අනුර පුරවර දැක සඟ තොසි නී -( 6 )-

39 ති දෙ න කුමරු සපැමිණ එම පුරවර ට සො දින වසති සුර කුමරුන් ලෙස යස ට තු ටි න පත්ව රජමැති තනතුරුවල ට නි ති න සිටිති රජපානිය කිරණ ය ට

40 ල ක ල් මෙපුර සුරපුරමෙන් නිති ‍දිලෙ න නි ම ල් රුවන් මිණි තොරණින් සැදි සොඳි න ස ක ල් සතන් සනසන සොඳවිමානෙ න මෙතුල් වෙතැයි පමණක්කිය නොහැකි ගැ න

41 තැ න් තැන්වලම විනා ගයමින් සොබ න ම න් තොස් කරන නළුදන යති එති නිති න සු න් දර විලස සරණා සැරසී තුටි න ක න් නළු ගී කියන ඉතිරින්ගෙන් ගඟ න

42 කි ඳු ර ඟ න න් ලෙස ගී කියනා සොඳි නී සු ර අ ඟ න න් මෙන් සැරසී සළු පිළි නී ම ර ඟ න ව න් කෙළිලොල යුවතින් නිති නී සොඳ ස තුටින් වේ මහ බැසයති නොමි නී

43 ප ල බ රි නා පිරිතුරු මත හිඳ යෙහෙ නී මි හි රි ම නා නදදෙන රසයෙහි ලොබි නී නොවපමනා සියොතුන්ගෙන් හෙබි නිති නී ම න න ද නා උයනින් යුතු නොව පම නී

44 ස ත ති න යනෙන හය කුරරොන් පහරයෙ නී බි ඳ ගෙ න දෙරණ තැන තැනවේ අඩු නිති නී ම න මෙ න සරණ නෙක වරණන් මද පොදෙ නී ඉ සෙ මි න සමබවට පත් වේ කල දෙර නී

45 ප ව නි න ගිම් නිවන ලෙස සැදි සුවිසා ල අ ප ම න පොකුණු සිලිලෙන් පිරි සුනිමා ල උ ය නි න නදුන්වන හා සිරිපිරි ලෝ ල නිතියෙන පෙණේ පහපෙළ අපමණ මා ල

46 නි ති යෙ න සුවඳ ගෙනදෙන නෙක දස දෙසි නී ස සො බ න විලස සැදි විසිතුරු සල් පිළි නී සු ර ඟ න ලෙසිනි ගී කියමින් තුටු සිති නී අ ප ම න ලියන්ගෙන් සැදි‍ වේ මග සොඳි නී -( 7 )-

47 තැ නි න් තැනම කරණ තුරුගොස සොදි න ව රි න් වර ඇසෙයි සවනත මී ලෙසි න අ ති න් අවි රැගෙන මග දෙපසෙහි නොමි න නි ති න් සරණ සෙබලුන්ගෙන් වෙයි සොබ න

48 ල ක ල පහ පෙළෙහි වසනා සහතුටි නී නි ම ල රුසිරු සුරඟන හා සම සොඳි නී උ කු ල මිටිනි ගතහැකිසේ සැදි යෙහෙ නී එ ක ල සරති වේමග සිතුමිණි ලෙසි නී

49 සො බ න මුනි දෙසුව සිකපද නොව ලසි නේ ර කි න මනා සිය දිවි දෙවෙනි කරමි නේ තු ටි න හිරු හැරීයාමට පෙරවරි නේ ස ඟ න වඩිති අපමණ පිඩු සිඟා ගෙ නේ

50 ස ස ර සරණ සවුසන ගිම් නිවන ම් නා අ ජ ර අමර මොක් සැපයම ‍ඟෙන දෙව නා ප ව ර අරම් නෙක සක්මන් මළු වලි නා වෙහෙර පෙණේ තැන් තැන්වල මන පින නා

51 ස ඟ මි න් තෙරණි සිල් බරණින් සුපැලැ න්දු ම ග ප ත් රහත් ගෙන මෙනුවර වැඩහි න්දු නෙකපත් සිරින් යුතු සිරිමා සමි න්දු බ ල ව ත් සිතින් වැඳයති දන දුමි න්දු

52 නි ත ර සුපිරිසිදු සැදි සිල් බරණ යෙ නී ස ත ර අගතියෙන් වැලකී හිඳ සොඳි නී වෙහෙර වසන තෙවලාදම් ඉගෙණ ගෙ නී ප ව ර සඟන පවසති මුණිබණ යෙහෙ නී

53 නි ත ර ඇදුරු‍ වෙත සපැමිණ වැඳ යෙහෙ නී ප ව ර මුනි දහම් පොත් කියවා සොදි නී නොහැර අලස තැන ගෙණ දරණා ලෙසි නී ද හ ර අනෙක හෙරණුන්ගෙන් වෙයි සොබ නී

54 ස ක කිරිමෙන් පිරිසිදු සිල් ගුණෙහි ම නා සැ ක නොව සසර තරණය කරනට සිත නා සි ක පද විමසවන සඟගන බැති සිති නා නෙක සිය දහස් ගණනින් වේය සසොබ නා -( 8 )-

54 ස සො බ න මුනිඳු දෙසු සදහම් සුපිරිසි ද ම න මෙ න ඉගෙණ විසඳන ලෙස ගැඹුර ප ද ස ඟ ග න රැගෙණ පොත් වියරණ ගුරුන් වැ ඳ වි ම ස න විලස සිටිතිය පසෙකින් නොම ඳ

55 වි සි තු රු දහම් දෙසු මුනිසඳ සුරපුරෙ දී මො හ දුරු දුරැර අබිදම් පෙළරුත් පැහැ දී වෙ ත ගුරු පැමිණ සැකහැර දෙසනා නොම දි පි වි තු රු අනෙක සඟගන අසතිය එහි දී

56 සො බ නා සැපත සගමොක් නෙක ගෙන දෙව න සු ම නා සඟන සිල් ‍සලිලෙන් පිරිතිරු න බැ ති නා සුතුරු පෙළදම් රුත් අස්වමි න පි හි නා සිටිති ඟඟගුරු පද නිය කිර න

57 සු ර කි න විලස තිරකල් මුනි සාසන ය ප ව ස න දහම් සතහට නෙක වෙන වෙන ය අ ප ම න ටිකා ගැටපද ගෙන මනමෙන ය ස ඟ ගන දහස් අසතිය පිටකය වින ය

58 ස ත ර විලස දැන පද පදරුත් නොමි නී නොහැර ඇදුරු පෙරවිසු උවදෙස් සොඳි නී ප ව ර නිබොරු පඩිතෙරවරු හිඳ වෙහෙ නී නි ත ර කියති තකු වියරණ සිතු පෙමි නී

59 සු ල ක ල සකල සාකා අතුවලිනි නි ති සැ ම කල දිලෙන සුරසිදු මෙන් සේත ඇ ති සු නි මල නිල් පතින් විදුගන තුළසමැ ති ම න කල සමන් බහදුරු පිටදුන් හිතැ ති

60 ස ඟ මි ත් තෙරණි සිල්බරණින් සුපැලැන් දු ම ග ප ත් රහත් ගෙන මෙනුවර වැඩහින් දු නෙකපත් රැසින් යුතු සිරිමා‍ බෝ සමි දු බ ල ව ත් සිතින් වැඳයති දන දුමින් දු

61 ත ර කොට කොටුපහුරෙන් එක ලෙසි නී සු ර පුර වන් සව් සිරියෙන් හෙබි නී පු ර වන දනමන දැකුමෙන් නිති නී පු ර අනුරු වනනට බැරි මුවි නී -( 9 )-

62 ස සො බ න කුමරු සිරිසඟබෝ සතතයෙ නී අ ප ම ණ තමන් සතු අන්කිස නොතකමි නී ස ස රි න මිදෙනලෙස සිතමින් නොවලසි නී බැති යෙ න වෙහෙර වැඳ තෙරුවන් වඳි යෙහෙ නී

63 ත මා සතු අනෙක කෙත්වත් වතුතුටි නා පෙ මා නොකොට යදිදනහට දේ සොදි නා ප මා නොවී මොක්සිරි ලබනට යෙහෙ නා සැ මා කුසල් දම් කරනේ බැති පෙමි නා

64 ස තො ස වසන සඳම්හරජ තෙදින් යු තු ව ය ස මහළු මියගියෙ කිතුයෙන් දිමු තු වි ග ස රජබවට සහතිස් කුමරු යු තු වි ල ස සුපුන් සඳසේ පත්විය නුමු තු

65 ස ක් රජ විලස සව්සැපතින් පිරි නිති නී නෙ ක් ලෙස නිරිඳු ලකදියුණුව සැම අති නී දැ ක් වෙන විලස රජකම්කොට කම් ලෙසි නී නි ක් මිය මෙලොව සිරිහැර සුරලොව සොඳි නී

66 එ ක ල සඟබෝදිනම් සුපසන් කුම රා ස ක ල සඟුන් රැස්වී රජකම මෙව රා නි ම ල ලෙස රැගෙන කරවන ලෙස නොහැ රා ල ක ල සිතින් ඇණවුසද සිත් සපු රා

67 ර ජ සැ ප ති න් පරලොව සුගති යාම ට කි සි ලෙසකින් නොලැබේ කිසිවෙකුත් හ ට සි ත්සතොසින් කුසලෙහි නියලුනු මෙම ට ර ජ සැ පයෙන් කම්නැත හිමිවරුනි තු ට

68 නි ති න නිවන් සුව පතමින් වසන ම නා සො ඳි න දහම ලෙස හැසිරෙන සැම සුද නා පෙ මි න රජසුවට තුටු නොමවෙති සොඳි නා එ යි න මෙමට කම්නැත රජ සැපතයෙ නා

69 සැ මා අකුසලට මුල්වූ ලොබ සිත ද නි මා නැතිව ‍වැඩෙති දින දින නොම ද ප මා දයම මිස අන්සුවයෙන් කිම ද මෙ මා හට කුමට රජසිරි හිමිවරුනි සො ඳ -( 10 )-

70 ස ත ති න රජ සැපත සිරි ඇතියයි කිය න න හ මි න වැසිකිළිය අසුවිය කුණු පිරු න ස ම ව න නිතින පවුකම් කුණපෙන් ගිලු න රජ යෙ න මෙමටවන සුවකම් නැත සොඳි න

71 මෙ ලෙ සා පැවසු සඳ සඟගන ඉදිරියෙ හි නො ල සා රජ බවට පත්වී මේ ලකෙ හී ස ල සා ගන්ට හැකිබව මොක් මෙම සමෙ හී ස තො සා සඟන පැවසී මෙමලෙස සබෙ හී

72 කි රි බො න මවගෙ දරුවා සුපහැදි සොඳි නී නි ති යෙ න මවට සුව එළවයි නොමදයෙ නී පි රි යෙ න උරණ ලේ කූඩලු සිරුරයෙ නී අ ප ම ණ වෙහෙස ගෙනදෙයි සිරුරට නොමි නී

73 මෙ ලෙ සි න රජකරණ ගුණදහමින් පු න් න ස සො බ න නිරිඳු සැමතෙද අනයෙන් පු න් න ම න මෙ න දස දහම ලෙස රජ කරමි න් න අ ප ම ණ කුසල් රැස්කරතිය සුපස න් න

74 කෙ ත් වතු මුතු මැණික් ඈ නෙක දනිති’සු රූ ප ත් වී රජ බවට සක්රජ මෙන් නිබො රූ නි ත් තෙන් තමන් වෙත එන යදිදන නිස රූ සි ත් ලෙස තුටටපත් කළහැක නොව මසු රූ

75 මෙ ලෙ සා ඔවා දහමින් අවවාද කො ට ස තො සා කුමරු පත්විය සොඳ රජබව ට වි ග සා ඔටුනු පළඳා ලක් නරනිඳු ට ස ක සා පෙළහරින් වැඩියේ මාලිගෙ ට

76 සි රි සඟබෝ කුමරිඳු පුත් සඳුන් මෙ නී සි රී ලෙස රජබවට පත්වී යන නදි නී ති රි යන එකිත් නද දසදෙස බබලමි නී පි රී සොඳ එසුරපුර තෙක් ගියෙයයි සිතු නී

77 ද න ම න පුරණ සුපසන් තෙපුලැ’ති පම ණ ස සො න නිරිඳු දසදහමින් රජකර ණ නිතියෙන සිය දනන් දියුණුව පතාගෙ ණ අ ප ම ණ බැති සිතන් හැසිරේ දිනෙන් දි ණ -( 11 )-

78 නි ති යෙ න තමන්වෙත පැමිණෙන දනන්ය දී තු ටි යෙ න අනෙක දනලැබ ගෙන යති පැහැ දී නො වමීන මසුරු සැමදන පිනවන පරි දී ස සො බන නිරිඳු දෙති දන දනහට පැහැ දී

79 හ ර යෙ න් සුසැදු සැමදින වරඟනන් ක ට ඉ සු රෙ න් මෙහිමි සරි නිරතුරු සුරනිඳු ට ස ත ති න් රකින පන්සිල් දිවි දෙවෙනි‍ කො ට නැ තයෙන් සරිවෙ සිරිපිරි සුර ගුරුන්හ ට

80 සු ප ත ල කිතැ’නි දසදෙස එකලෙස නොමි නී ම න කල නිරිඳු අටළොස් අවි සරමයෙ නී මෙමකල සකල දඹදිව නිරිදුන් සොඳි නී ද ප බ ල බිඳ කෙසරෙකුමෙන් විසු යෙහෙ නී

81 ස සො බ න නිරිඳුන්ගෙ සුපතල දන්සලි ල නි ති යෙ න දිළිදුන්ගෙ හද වැවුවැද පතු ල අ ප ම ණ කිවින්ගේ එවැනුම් සයුර බ ල පු ර මි න සයුර රළමෙන් සැම දිග වත ල

82 සු නි ම ල ගුණෙන් රැදි නරවර සුපිරිසි දු ම න කල සකල මීපා සෙවුනා පසි දු නි ස ස ල සපිරි සිරිරඳනා සිසින් බ ඳු සැ ම ක ල කමල විලසින් බබලයි පුබු දු

83 නො මි නා මෙලෙස සැම සිරියෙන් පිරි එක ට ව සි නා දහස් කීවත් නො ගෙවන ලෙස ට ගු ණෙ නා සුපුන් සිරිසඟ බෝ සිරිසුම ට න ත නා විනා තැන වියතෙක් වැනීම ට

84 සු ප ස න් ලෙසින් සදවන්සේ සතෙහි ය ට ස න්සුන් නිමල් නරනිඳු බබලයි යස ට නන්රන් කමින් සුදිලෙන සැම දෙස සොඳ ට සි හ සු න් අරා වැඩ සිටිනා සඳ සුම ට

85 ස ත රු කැ ළ න් බිද ජයගෙන සිතුලොලි නී නි ත ර දෙ සි න් දෙස සරණා පිරිවර නී සු ර කු ම රු න් වන් රජ කුමරුවො සොදි නී හි දි ති මු දු න් අත්දී රජ ඉදිරියෙ නී -( 12 )-

86 ස ත ර ලෙ සා සැමදන වියතැති නොමි නී සි ත් ස න සා නරවරගේ නොව ලසි නී මු ව ස ර සා පෙරවි බමුණෝ නිති නී සි ත් සතොසා ආසිරි පවසති සොඳි නී

87 ස ත ර සිප් සයුර තෙරපන් නැණ නැවි නී නි ත ර දනන් සුරකින විලසින් නොමි නී නු ව ර පසිඳු කිතුගොස ඇති එක ලෙසි නී ප ව ර ඇමතිවරු වැඳ සිටිති පසෙකි නී

88 අ ප ම ණ සකු මගද හෙළු දෙමළෙහි නිපු න සසොබන සඳ ලකර වියරණ දත් සොදි න යොදමින අරුත් කිවිදෝ රසයෙන් නොමි න ස ත ති න කියත් සඳකැන් මෙන් සබකිර න

89 ප ව ර නිරිඳු පුරඳර හා සරි නිති නී ස ත ර අගතියෙන් වැළකී ඉඳ යෙහෙ නී නි ත ර අදිකරණ විමසා නොව ලසි නී මෙ පු ර දහම් ලෙස රජකරති තුටි නී

90 නි ති නා ගොළුඅබා කුමරුගෙ සිතැ සොඳි නී පි හි නා යාය අඳ බමුණුගෙ වදනයෙ නී සොදීනා රජ සැපත ඉසුරෙන් පිරි නොමි නී කෙ දීනා ලබනෙමිද සිතමින් විසි තුටි නී

91 ස ත ති න දනන් රැස්කරමින් අපරසි දු තැනතැන අවිසරම සකසා කර පුරු දු සැරසෙන අයුරු යුදයට රජ හා නොම දු දැනගෙන සුපුන් සඳවන් ‍සඟබෝ නිරි දු

92 රු සි රෙ න් කනාලියවැනි රතදරෙන් නි ති ග ම නි න් එනා ලිය රණහසමෙන් තෙන ති සු ප ස න් ගුණෙන් නරනිඳු පොබයන සුව ති බි ස වු න් තමන්ගේ නොකියා ආල ඇ ති

93 ස පි රු න මුතු මැණික් ගබඩා ඇති නමු දු නොමගෙන කිසිත් මගබැස කෙසරිඳුන් බ ඳු ස තු ටි න නොදන්වා ඇමතින්හට පසි දු ස සො බන නිරිඳුවති වන අතුරට සුමු දු -( 13 )-

94 ත ම ලි නැමති නිල්වරලස ගොතා ඇ ති ල ක ල් පැසුන පලරතදරයෙන් නුමු ති උ පු ල් නෙතැ’ති පියයුරු තිසරුන් නැමැ ති වි ස ල් පසන් වනතුරු පසුකරම ය ති

95 ල ක ල් සොඳුරු ගා හෝ ඇළ දොළ වලි නි නි ම ල් ගඟුල් හැළි දැක යති හෙන නිතී නි වි ස ල් ගිමන් නිවනා මදනළ සොඳි නි වි පු ල් ගුණැති නරනිඳු සනසයි යෙහෙ නි

96 ග න ඳු ර තම ජයගෙන හිරුරැස සොඳි න ව න තු ර සකල ගනඅඳුරු ම කෙළෙ නදි න නි ර තු ර තුරුමත පතිනා ලෙහෙන ග න එ ම ව ර සා මුවන් හා විසු නොම හැඳි න

97 සු නි ම ල පැහැති සලිලෙන් සපිරුන නිති නි සැ ම කල දනන් සනසන දැකුමෙන් සොබ නි ම න කල සුපිපි පස්පියුමෙන් යුතු සොඳි නි සු ල ක ල පොකුණු සිරි නරඹා යති යෙහෙ නී

98 සු වි ස ල් උසැ’ති ගිරි මතුපිට හිඳ යෙහෙ නි මනලොල් වෙමින් රඟනා පිල් විදහමි නි සැ ම කල් මොනරගණ නරඹා සිතුපෙමි නි සු නි ම ල් නිරිඳු වඩිතිය වනතුර සොඳි නි

99 මු ව ර ද මල් සුවඳ ගෙනඑන හිමාලෙ නා ම ද ම ද විඳිමිනේ නළ පහස සතුටි නා සුපැහැද තමා සනසා තුනු ගිමන ම නා ම නනද නිරිඳු යති පසුකර වන සොඳි නා

100 මෙ ලෙ සා ගමන්කොට වන අතුරේ පැහැ දි ස ක සා දකිමිනේ අත්තනගලු මග දි ස තො සා නැවතී එම වන යෙහි සිත් පරි දි ය ස සා රකිමිනේ සිල් විසුවේ තිබ ඳි

101 සු ර ග න සැමා පරයන රුසිරෙන් නොමි ති ම න පි න වන සැමදන මෙහෙසිය සොඳි ති සැ ම ගු න සපිරි සිරිසඟබෝ රජ නිති ති මෙ ම දි න කොහේ වැඩිදෝ සිතමින් පෙමි ති

102 සු ර ර ද පහය වන් රජමැදුරෙහි සොඳි නි මන ර ද සීමැදුර වෙනගොස් නොවලසි නී වි ඳ වි ඳ නළ පහස ගෙනඑන හිමාලෙ නී ම ද ම ද සිතැ දුකින් නරඹා උන් එදි නී

-( 14 )-

130 නො දැ කා හිමිසඳුන් එන මැදුරට එදි නා ස ල කා එසිරි රජහැර ගොස් බව තිබෙ නා ම ල කා සිරිය ඇති සිසි බඳු මුව සොබ නා ව ල කා ගන්ට බැරිවිය හැකුළුමෙනි දි නා

104 අ ප ම ණ රජසිරිය හැර මෙහෙසිය සොඳි නි තැනතැන සකල වනතුර සොයමින් නිති නි ස පැමි න නිරිඳු හිස දන්දුන් තැනට පි නි දු කයෙන තමා දිවි නැතිකරගති සොබ නි

105 රු දු රු පසිඳු කෙසරිඳු බඳු විකුම් ඇ ති ස තු රු සෙනග සමගින් නදදී මහ ති කු රි රු යක් විලස සැපමිණ වී පී ති කු ම රු ගොළු අබය රජ සිරි ලබාග ති

106 ස න් සුන් පසන් සිහසුන වැඩසිටි සොඳි නි පු න් සඳ වන් සඟබෝරජ සිරි පැමි නි ම න් පිනවන හිස ගෙනදෙන ලෙස නිති නි නන් දන රජුන් දිවි තොර කරවා ‍තදි නී

107 ල ක තු ළ පසිඳු අණබෙරකොට තැනින් තැ න ම න ක ල දනන් අපමණ මරමින් තදි න සු ල ක ළ රජමැදුර වෙත ගෙනඑන නිති න මනලොල මිනිස් හිස් දහසින් නොවඩුව න

108 ස තො සා දන ලබන අටියෙන් දන නිති නා ස ක සා සිතින් ගෙනඑති හිස් නොව බියෙ නා සරො සා නොවී මේ හිස නරනිදුගෙ ම නා බ සැ සා නොවේ යන අසමින් යති සොඳි නා

109 දි න ක් මහළු මිනිසෙක් සිය කිසක් නි සා ම ද ක් බියවෙමින් යයි වන මගට බැ සා තු ටක් වඩන මිනිසෙකු දැක වනෙහි ප සා උ දක් නැවති සිට කරනට අහර කි සා

110 සු නි ම ල් සලිලයෙන් සපිරුණ පොකුණ වෙ තා මනලොල් සිතින් ගොස් තබමින් පසෙක බ තා දු ටු තු ල් මිනිසාට කොට මේලෙස අම තා මි තු ක ල් පැමිණ බුදිනුය කී මෙමගෙ බ තා

111 මෙ ම ලෙ ස සතුටු තෙපුලැ’ති මගිහට නිති නි සොඳ ලෙ ස කතාකොට ඇසි‍ මේ ලෙස තුටි නි ත තු ලෙ ස අනුරපුරවර තොරතුරු මිතු නි සි තු ලෙ ස කියව! කෙලෙසද? දැනුමට මෙදි නි -( 15 )-

112 අ නේ සුමිතුරේ සිරිසඟබෝ නිරි ඳු ව නේ වැදි ගියේ රජසිරි හැර පසි ඳු ගු ණේ නොමැති ගෝටාබය කුරිරු ර ඳු ද නේ දෙමියි හිස ගෙනනාලෙස නිබ දු

113 අ ණ බෙ ර ලවා ලකගන සැමතැන සොඳ ට න ර ව ර එසිරිසඟබෝ මරවන ලෙස ට මෙ ම ව ර දන දවස් යොදවා එකරඟ ට සු ප ව ර නිරිඳු සොයමින් කල්යවයි තු ට

114 ම ර ති අනෙකදන සඟබෝ සමා න ගෙනෙති මිනිස් හිස් රජගෙට අපමා න සො ඳ ති සුසිරි අනුරාපුර පුරා න නොමැති මෙකල සිරිබිඳ කුදු පමා න

115 මෙතෙපුල අසමිනේ නරනිඳු කුළුණු සි ත සු නි ම ල ලෙසින් පතුරා සිසදනන් වේ ත ප ල ක ල මෙමම් වෙමි සිරිසඟබෝ නිය ත එ ම ක ල බියවෙමින් මගියා නැගිට ග ත

116 පැ හැ දේ සිතින් සුලකළ කිරුළෙන් සුම ට නි බ ඳේ රුදුරුගති ඇති ගොළුඅබාග ට මෙ ස‍ඳේ ලොබසිතින් තැනදරණ සුව ට සු හ ‍ඳේ මෙමගෙ හිස ගෙනගොස් දෙනුව තු ට

117 ද හ ස දනය ගෙන තුටුපඬුරු සතුටි නී වෙ හෙ ස නොවී සියදිවි පවතින ලෙසි නී ස තො ස රැගෙන යව හිස කීසඳ නොමි නී වි ග ස වැඳවැටී කීමගි මේලෙසි නී

118 ත රු රැ ස සපිරිවර කොට ඇති නුඹ කුසෙ හි ස රුලෙස සුපුන් සඳවන් වැජඹෙන ලොවෙ හි හි මි හි ස එපාමාහට පරසිදු ලකෙ හි ගරු ලෙස හිසනමා පවසමි මෙම සමෙ හි

119 මෙ ලෙ සා පැවසු සඳ නරනිදු නොපිළිග න වි ග සා රැගෙන පෙරහන්කඩයෙන් සොදි න ස තො සා ගෙළෙන් හිස වෙන්කරමින් එදි න වි ග සා දෙමින් මගියට මොක් පැති තදි න

120 ස ත ති න ලකළ කළ මිණිකිරුළෙන් සක සා අ ස ර ණ මගිය ගෙනගියෙ නිරිඳුන් සිරි සා නි ති යෙ න කඳුලැලින් පිරි සිය මුවස පි සා දු ක ‍යෙ න සපිරි හද පැලෙනා තරම් ව සා -( 16 )-

121 කු රි රු ගොළුඅබා නරනිඳු වෙත තෙද’ ති සොදුරු සිරස ගෙන ගොස් මගියා රුවැ’ ති එ දු රු වන අතර මග ගෙවමින් නැව ති නු දු රු වෙමින් දුනිසඳ නොවමින් බී ති

122 සු ප ත ල කිතැ’ති සිරිසඟබෝ නරනිඳු ගේ සු ල ක ළ සිරස නොවමේ බොරුවකි තොප ගේ එ ම ක ල සිරස නැගෙමින් ගුවනට රජ ගේ ප ල ක ළ මෙලෙස තෙද දැනුමට නරවර ගේ

123 සැ ම ක ල සකල දනමන කළ පබෝ දි සු නි ම ල ලකඟන ගෙ සිරිපිරි හිඳ පැහැ දි ම න ක ල රජ සැපත අපමණ සොඳින් වි ඳි සු ප ත ල කිතැ’ති මම වෙමි සිරිසඟබෝ දි

124 වි ග සා ගොළු අබා නරනිඳු කොට ඇදි ලි ස ක සා සමාවෙන ලෙස යදිමින් එක ලි ද හ සා වියද‍මින් පුද ජූජා සක ලි වෙහෙසා රැගෙණ කෙළ බියවී සිත තැවු ලි

125 සසොබන සිරස වැඩිසඳ නරවර බිම ට ද න ම න පුබුදුවන සිසිමෙන් සැමසත ට සි ය’තින රැගෙණ මල්ගඳ විලවුන් සොඳ ට පු ද මි න නිරිඳු හිස ගෙන විසුවනතුර ට

126 ම න මෙ න විසූ නරනිඳු අත්තනගල් ලේ එ ම දි න ගොළුඅබා නරවර ගොස් ලොල් ලේ ත න ව න විලස එහි වෙහෙරත් වන ඇතු ලේ න ද යෙ න නියමකෙළෙ ඇමතින් හට එවෙ ලේ

127 අ ප ම ණ දනය වියදම් කොට නොවලසි නේ ම න‍ මෙ න නිරිඳු සිරිසඟබෝ සිරුරෙ පි නේ සසො බ න ලෙසින් හෙළුකොට මද දුක්වෙමි නේ ස තු ටි න පුරවරට ගියෙ ගොළුබා එදි නේ

128 ස සො බ න පවර සක්මන් මළුවලිනි යු ති ම න මෙ න සතුල දනමන පිනවන දිමු තු අ ප ම ණ විසල් දන්ගල් පන්සලිනි යු තු මෙ ම ව න වෙහෙර මෙමතෙක් පවතී නුමු තු

සිද්ධිරස්තු.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ශ්‍රී_සංඝබොධි_කාව්‍ය&oldid=5545" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි