ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය: කෙටි හැඳින්වීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය: කෙටි හැඳින්වීමක්
Lee විසිනි.


ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය

කෙටි හැඳින්වීමක්

බෙදීම්සංස්කරණය

  • බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව හා බැඳි අංශ
  • ආයුර්වේද වෙදකම
  • දේශීය වෙදකම

බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවසංස්කරණය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහිත වෛද්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය මෙය වේ.

ආයුර්වේද වෙදකමසංස්කරණය

නිල ඉගැන්වීමක් පවතින බටහිර නොවන වෛද්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය මෙය වේ.

දේශීය වෙදකමසංස්කරණය

පාරම්පරිකව පැවති වෛද්‍ය ක්‍රම මෙයට ඇතුල් වේ. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයක් මේ ක්‍ෂේත්‍රය තුල දකින්නට නොමැත.

ආරෝග්‍යශාලාසංස්කරණය