වෙසතුරු දා සන්නෙ - iv

වචන සූචිය

අංගෙන්ද 345 අඩයටිය 603 අකල් 528 අඩ රෑ 423 අකාරණ 439 අඩු 663 අකුසු (pl., st. f.) 603 අණ 143, 652, 679 අකොල්ලී 438 [Sk. ආක්රො ශ; අණ්ණව- 623

 Cf. තැවුලි, පිරියෙස්ලි]	අඬයි 518

අක් 157 [Sk. අග්රො] අත 156, 165, 384, 395, 403, අක්මාව 280 409, 435, 445, 460, 484, අක්ෂොවභිණිය 613 499, 535, 590 [Sk. හස්ත] අග 159, 299, 336, 340, 620 අතවැසි- 503 අග කරයි 580 අතහර N. of a tree, 337 අග මෙහෙසුන් 12, 471 අති දරුණු 443 අගය 579, 580 අතිනීල 7 අගුළ 180 අතින් from, 197 [Cf. 156] අග්නි-577 අතිශයින් 298 අග්රි 35, 392 අතු 424 අඞකුසය 134 අතුර, 0රෙන්, 0රෙහි 142 අහ 13, 33, 59, 61 , 151, 152, 257, 350, 498, 527, 596, 183, 185, 201, 546, 614- 621, 633 [P. අනතර] අගුණ 337 [P. අංකොළ, අතුල් (Pl,. st. f.) 110

   Sk. අංකොට]	අතුළ 181, 333

අඟුණු බොළු 373 අතොවි striles, plays upon, අගු පලඳනාව 659 611 (අතොනා ලැබෙත්වයි අගු පහයින 659 =P. ආහඤ්ඤන්තු;) [Cf අඟුරු (pl., st. f.) 340, 577 Sk. ආතුදති] අගුල 329 [Sk අංගුල] අත්1 134, 136, 403, 500, 521, අගු හැලි ළිහිණියා 367 603, 676 [Skග හස්ත] අචල 21 අට 19, 137, 549 [Sk. අෂ්ට] අත්2 344, 601 [P. Sk. අන්ත] අටගි මහ 545 අත් කරයි 38 අට‍වනු කොට 557 අත්ත 424 අටළොස් 415 අත්තල 610 අඩ 473 අත් පා (Pl.)494 අඩ මස 347 අත්ල 629

20

152 වචන සූචිය

අද 43, 100, 104, 109, 112, අනු වැ 71, 231

 205, 380, 386, 424, 433,	අනුසසී 644 [P. අනුසාසති]
 455, 476, 478, 481, 488,	අනුසාසනා කරයි 216, 217,
 495, 496, 510, 517, 545,	   218, 224, 595
 564, 656, 658, [Sl. අද්ය5]	අනෙක් 437

අදර 665 [Sk. අධර] අන් 133, 494, 498, 505, 537, අදහයි 391 599 [Sk. අන්යව] අදහස 92, 135, 518, 541, 543 අන්තඃපුරය 131 අදී 92, 165, 167 අන්තය 87, 173 අධම 165 අන්තරාය 390 අධමය 133 අන්නා mother 146, 148, 434 අධික 25, 265, 526 (අන්ත.) අධිගමය 400 අන්නිය mother 411, 419 අධිපතියා 527 429, 430, 431, 450, 454, අධිවුත්ථ 450 455, 591 අධ්යාතහාර 1, 54 අඳුන් 627 අනතුරෙන් 650, 651, 659 අඳුන්ගිරි 56 [= P ආරඤ්ජර

  660, 675, 681,		ගිරි; Cf. අඤ්ජනගිරි]

අනාගතය 143 අඳුන් දිවි සම් 105, 106, 415, අනික, අනිකා 393, 471 532 අනික් 64, 154, 156, 165, 235, අඳුන් පවු 289

  240, 350, 362, 462, 469,	අඳුන් වන් 494
  525	අප 5, 77, 177, 188, 198, 208, 

අනුගත 471 213, 217, 378, 381, 382, අනුදනී 146, 147 411, 412, 416, 417, 421, අනුදිසාව 305 423, 443, 446, 447, 448, අනුභව කරයි 43, 266 450, 451, 452, 453, 454, අනුමග 197 456, 458, 474, 501, 518, අනුමොවයි 525, 526 [P. අනු 520, 523, 565, 568, 571,

	මොදති, Cf. අනුමෙවිය	   590, 593, 594, 621, 631,

හොත් D 62 - 36] 632, 634, 646, 671 අනුමෝදන් වෙයි 529, 530 අ‍පගේ 32, 35, 428, 448, 456, අනුමෝ වෙයි 14, 529, 630 530, 542 අපට 23, 209, 210, 216, 217 අනුව 21, 62, 70, 100, 172, 313, 331, 434, 623, 624, 175, 191, 441, 451, 452, 632, 634, 644 471, 543, 597, 598, 617 අපි 184, 188, 524, 572, 576, 589, 624 වචන සූචිය 153 අපූව 1, 201 අය1 came, Cf. ආ1 අප්රිූය 4 අය2 iron, 605 [Sk. අයස්] අබරණ 123, 137, 257, 601 අයත් 93, 657 අබල 284 අයදම 8, 389 අබියස 214, 461, 468, 480, අයදී 149, 191, 193, 212, 213, 493, 508, 515, 519, 522, 214, 314, 384, 389, 434, 531, 532, 549 [Sk. අභ්යා ශ] 470, 472, 533, 548, 614, අබියෙස 77, 157, 351, 442,‍ 648 [P. ආයාවති] 445 අයස 41 අභය 270 අයි came, 626; Cf. අය, ආ. අභිඥාපාදක 1 අයුක්තය 568 අභිඥාව 1 අරක් 458 [Sk. ආරක්ෂා9] අභිප්රාද, අභිප්රා.ය 43, 50, 65, 172, අරක්කැමියා cook, 11[? 188, 242, 380, 386, 423 අරල් (Cf. P. ආළාරික, අභිප්රාදව 10 Sk. ආරාලික)+ කැමි] අභිභූත 207 ආරණ්ය ය 268, 277, 382, 385, අභිමුඛ 56 416 [v. 1. ආරණ්ය ය; Cf. අභිවදන් 651 ආනුභාව < අනුභාව] අභිෂෙකය 651 අරන 383, 492, 532, 542, 548, අමිත්ත තැවිනි 234, 235 568, 616, 621, 622, 625, [=P. අමිත්තතාපනා] 632, 669 [P. අරඤ්ඤ Sk. අමිත්ර යා 207 අරණ්ය.] අමු 296, 297 අරම 426 අමුත්තා guest, 210” 381 අරමුණ 222, 627 [අමුතු < අවුතු D 17 – 8, අරයයි 409 [P. ආරාධෙති] 26-1=P. Sk. ආගන්තුක] අරයි mounts, 603, 604, 650 අමුරන් 53 අරළු 293 අම්ගෙන්ද 229 අරී1 283, 322, 382, 505 [P. අම්මා 411 Sk. හරති] අඹ 293 අරී2 326 [P. අරිය, Sk. ආය්ය්05 ] අඹ පක 96, 297 අරී අටඟි මඟ 545 අඹ රුක 296 අරුත් 390 අඹුදරු - 43, 187, 194, 223, අර්ථ්ය 390, 574 292, 378, 539, 541 අල 317, 387, 434, 454, 455, අඹුව, අඹු- 234, 262, 282, 460, 473, 499, 504, 588, 308, 324, 471 (අඹුමි), 533, 589, 591 535,5... (අඹුවමු), 542, 545, අලංකර 583 546 අලංකාර රය 134, 135, 136, 137, 386, 663 154 වචන සූචිය

අලල්ලා 367 267, 283, 379, 395, 398, අලුත් 306 432, 457, 475, 498, 510, අලුයම 164, 386, 531 558, 569, 573, 619, 620, අල්වයි 535 634, [?අසයි < අස්වයි= P. අවර 305 [Sk. අපර] අවරි 301 අස්සාවෙති, Sk. ආශ්රා5වයති; අවසන 526, 531, 536, 545, Cf. අස්ව D 162 – 19 = P. 555 සාවය, G. s. v. අහනවා අවසර 43 and T. s. v සුන්නු ] අවසාන, ºනය 44, 123, 526 අසර 664 [P. අච්ඡරා] අවා බීම 545 අසරු 30, 135 [P. අස්සාරොහ] අවැඩ 237, 389 අසිඳි 395, [P. අච්ඡින්ද ති] අවි 221, 667 අසිරි 201, 298 අවිකල 203 අසු1 horse. See අස් අවු-590 [Sk. ආතප] අසු2 N. of a tree; 290, 342 අවුණයි 663 අසුරඟන 559 අවුත්, 123, 416, 468, 483 අසුරාඞගනාව 14 අවුදු 115, 119, 192, 384, 447, අස්- horse, 187, 191, 192, 466, 476, 483, 575, 641, 207, 570, 571, 597, 604, 675 615, 620, 631 අවුරයි 502 අස්දම් සැරියා 631 [P. අස්ස අවුරුදු 319 දම්ම සාරථි] අවුලයි 96 අස්න 550 [P. Sk. ආසන] අවුල් 156 අස් පිට 604 අශ්වරථය 580 අස් රෑ (pl.) 430, 511 අසදුරා 604 [අස් + ඇදුරා] අස්වයි 20 [P. අස්සාවෙති] අසපියට 519; See අසපුව. අස්වසයි consoles, 50, 194, අසපුව hermitage, 73, 75, 77, 226, 523, 624, 635 [deno - 287, 292, 297, 303, 305, minative of අස්වස් = Sk 310, 313, 319, 343, 351, අශ්වාස, or = Sk. ආශ්වාස 378, 422, 452, 453, 461, යති (P. අස්සාසෙති)] 462, 468, 469, 480, 488, 508, 627, 629 අස්වස් 522[Sk. ආශ්වාස] අසභ්ය 621 අහස 79, 299, 666, 679 අසයි hears, 24, 78, 81, 113, අහුදි 543, 544 114, 121, 122, 152, 160, අළ 60, 178, [Sk. හෘත] 218, 221, 222, 242, 252, අළලයි 27, 345

වචන සූචිය 155

ආ1 come, 18, 37, 54, 80, ඇට 414 155, 204 (ආවිය), 210, 213, ඇටිකුළා 368 278, 323, 325, 326, 327, ඇණිය 102 497, 498, 502, 513, 525, ඇත is, are, 156, 229, 294, 548, 549, 557, 622, 740, 303, 305, 306, 308, 311, 333, 641, 649, 679, 680 [P. Sk. 502,[P. අත්ථිව, Sk. අස්ති] ආගත] ඇතරුවා 30, 134, 603 [P. ආ2 age, 657 [P. Sk. ආයු] හත්ථාkරොහ, Sk. හස්ත්යා[ ආකාරය Menner; 647 රොග] ආගන්තුකයා 292 ඇතහොත් 21 ආචාරය 547 ඇතා 33, 134, 366, 480, 570, ආජානීය 615, 620 571, 614, 649 ආදි beginning with, and අතැම් 296, 442, 599 Other, first, st first, 1, 8, ඇති having, is, are, 2, 7, 8, 244, 318, 347, 400, 428, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 33, 498, 523, 526, 580, 637, 34, 41, 46, 47, 48, 70, 76, 642, 679 80, 81, 84, 85, 86, 90, 91, ආදිය and others, etc., 62, 92, 93, 103, 105, 109, 110, 100, 102, 153, 170, 2‍03, 112, 114, 134, 136, 137, 430, 431, 547, 591, 595, 147, 149, 150, 154, 156, 619, 623, 637, 676 157, 165, 167, 168, 171, 173, ආනන්ද6 උත්සව (pl.)652 176, 177, 179, 180, 181, ආ පසු again 383q 183, 187, 189, 200, 203, ආභරණය 203, 659, 663 213, 216, 220, 222, 224, ආමොදය 307 225, 226, 227, 230, 231 ආයු: 4 233, 235, 246, 263, 274, 294 ආරද්ධ 233 295, 296, 299, 304, 306, 308, ආරොග්ය7ය 429, 450 309, 310, 313, 315, 328, ආලය abode, 690 329, 330, 340, 342, 344, ආශ්ර්මපදය 310 345, 347, 348, 354, 355, 356, ආසන්න 5, ºය 155 357, 359, 368, 306, 370, 371, ආසිරි 657 375, 359, 385, 387, 393, ඇකය lap, 575, 583, 384, 585 404, 413, 414, 415, 416, ඇගෑව 607 421, 424, 426, 433, 434, ඇගේ 475 438, 449, 458, 456, 457, ඇඟ 602, 632 460, 454, 465, 470, 576, 487, 493, 496, 497, 503,

156 වචන සූචිය

508, 509, 513, 517, 521, ඇත් රජ 24, 25, 26, 27, 29, 524, 525, 529, 530, 532, 31, 32, 37, 52, 70, 76 535, 537, 517, 557, 559, ඇත් රුව 428, 430, 431, 511 561, 564, 571, 573, 530, ඇත් රුවන 23 598, 600, 602, 603, 604, ඇත් වෙදා 35 605, 606, 612, 614, 616, ඇදුරා, ºරු teacher, 136, 503 617, 626, 627, 633, 644, ඇඳිලිය 141, 500, 626, 644 650, 653, 654, 658, 661, ඇපි we, 176, 222, 424, 622 666, 667, 675, 676, 677 631 ඇතිනිය 70, 78 ඇප්සෙයි goes down, sets, [P. අත්ථි6නී, Sk. හස්තිනී] 457 [Cf. එප්සෙයි(D37 – 17, ඇතිරිය 181 61-6), P. ඔසප්පති, Sk. ඇතිරිල්ල 181 අවසපිති] ඇතුළු 320 ඇම all, 644. See හැම. ඇතුළු නුවර harem, 121 ඇමතියා minister 45, 49, 124 ඇතොවුර harem, 131[Sk. [ඇමති < ඇමති < අමැති අන්තඃපුර] < අමෙති (Epz III 177 ඇත්1 (=ඇති) 59, 60, 145, 4th c. A. D.) = Sk. අමාත්ය4 151, 152, 169, 197, 209, See Prof. Helmer Smith’s 219, 245, 266, 288, 400, review’ of G, ‘journal 419, 595, 657 asiatique, 1950 Prof. ඇත්2 elephant, 435, 498, Geiger considers ඇමති 580, 581, 597, 619, 637 a blending of Sk. අමාත්යD See ඇතා. And මන්ත්රීසන් See G.] ඇත් අලංකාරය 25 ඇමැතියා minister, 46, 48, ඇත් ඇණිය 102 50, 97, 598, 626, 675 ඇත් කඳ 25, 626, 650 ඇඹුල මල 507 ඇත් කැල 361 ඇඹුළු 293 [P. ආමලකී] ඇත්කුල 35 ඇය 522; See ඈ1 ඇත් ගිජු ලිහිණියා 494 ඇර ගනී 440, 614 ඇත් ගිජුහු (Pl.) 373, 375 ඇලි ඇතා 649 ඇත් ගොවුවා 35 ඇලෙයි 10, 54, 329, 534 ඇත්ත 534 [P. අල්ලීයති] ඇත්දෙමට 341 ඇල් cool, 322 ඇත් පිට 104 ඇල්වයි 177, 292 ඇත් මැඬ 35[P. හත්ථි මෙණ්ඩ] ඇත් මුළ 78

වචන සූචිය 157

ඇවිදී 70, 76, 77, 79, 109, ඉක්බිති thereafter, next, 157, 205, 263, 277, 291, subsequent(ly), 439, 605, 306, 307, 349, 364,366, 648. See G, and Cf එක්බිති 371, 375, 480, 488, 499, D 80-20, 147-20 504, 517, 519, 520, 591, ඉක්බිත්තෙන් 149, 186, 188, 592 194, 225, 259, 262, 269, ඇස eye, 7, 20, 53, 284, 370, 383, 398, 403, 407, 409, 409, 415, 537, 573, 636 432, 508, 597, 604, 624, ඇසටු 337, 425 648. Cf. එක්බිත්තෙන් D ඇසතු 274, 293, 294, 425 115-30. ඇසිරු 245 ඉක්මන් 633 ඇසෙයි is heard, 291. See එක්මයි goes beyond, passes, ඇළලෙයි 345. See අළලයි 226, 329, 545; ඉක්මවයි ඈ1 She, her, 147, 165, 171, 618; ඉක්මෙයි 98ල 564 [P 235, 284, 386, 412, 458, අතික්කමති] 459, 589, 641, 667 ඉතා very, 110, 155, 171, ඈ2 and other, etc., 425, 174, 176, 204, 215, 417, 604[P. Sk. ආදි] 437, 438, 439, 454, 456, ඉකුත්1 trained 192 [< 462, 633, 653, 667, 668 හිකුත් D 120-3, 75-12 ඉතිරි 62, [P. උත්තරි-, උත්ත (නොහික්තාහාු), 181-12 රිං; Cf. D 27-17, 108-15, (නොහික්තව), 110 – 36 and G.] (හික්තාමෝ), 224-23(නො ඉදි 343, 414 [Sk. ඍජු] හික්තිහි)=? Pk. P සික්ඛ ඉදින් if, 6 , 20, 21, 38, 43, 64, න්ත, Vedic ශික්ෂ8න්ත, Sk. 68, 69, 148, 197, 199, 216, ශික්ෂිමාන, ශික්ය්1 මාන, lear- 250, 275, 285, 322, 323, ning, being trained. Cf. 388, 393, 451, 459, 496, අධිපැන සිඛයෙන් හික්තවූ 523, 550, 634 හට්=P. සික්ඛතො,D 239- ඉදිමෙයි 435, 456 8. හිකි in නොහික්කිය ඉදිරෙයි 591. See උදුරයි D162 – 23, නොහික්කියැ ඉද්ද 354 228-33 = P. සික්ඛිත, Sk. ඉන්ද 529 [1w. P] ශික්ෂි ත. Cf. හික්මයි2. ඉන්ර් 5 යා 114, 529 [1w. Sk.] ඉකුත්2 Passed beyond; ඉදි (රුක) 351 Past, 265, 417, 531 [P. ඉඳු 529 [Sk.ඉන්ර් 1 ] අතික්කන්ත, Sk. අති ඉඳුගෙව්වා 103 ක්රා්න්ත] ඉඳුරා 224, 313, 378, 452

158 වචන සූචිය

ඉඳුල් 165 [Cf. උජුල් D. 186-4, උඩ 328 and උසිටු JAGP (MS.)=P. උඩස් බෙර 611 උච්ඡට්ඨ, Sk..උච්ඡිෂ්ට] උඩු up, upper, 10, 413 ඉයටි wishing to come, 451’ උඩු වියන 35 See එයි and ඊම. උඩුහුරු 573 ඉරිඬි ළිහිණියා 372 උණහීසපට 599 ඉල්වයි asks for, begs, 8, 20, උතුමා 650 21, 22, 23, 24, 53, 54, 93, උතුම් 1, 2, 8, 23, 33, 41, 68, 191, 193, 194, 253, 326, 69, 92, 109, 112, 142, 147, 385, 416, 549 [Cf. ඉලියයි 162, 239, 270, 288, 297, seels, D 27-33, 143-3] 321, 388, 404, 497, 521, ඉසාන 229, 233 525, 526, 530, 537, 541, ඉසි වෙස 648 565, 570, 571, 596, 621, ඉසී1 desires, wishes, 167 [P. 633, 663 Sk. ඉච්ඡති. Cf. D 70 -3, උතුරු 305 227-25] උතුරු 305 ඉසී2 strews over with, scat- උතුරු දිග 224, 225, 287 ters, 674 [P. Sk. සිඤ්චති; උතුරු පූර්වර North – east, 233 Cf. හිසී] උතුරු සළුව 626 ඉසුර, ºරා, ºරු wealth, mas - ‍උත්තම 11 tery, lordship, lord, 12, උත්තා නඟන ලද made red- 50, 172, 209, 214, 273, 540, hot, heated [-P. උත්තත්ත; 550, 595, 644 Cf. 1උකා නභාගත් JAGp ඉසුරුමත් 168 47-11] ඉස්සා prawn, 357 [Sk. උත්රාhසය 113, 160 ඉඤ්චාක] උත්සවය 652 ඉළුප් 163 උදකය 623 ඊට 658 උදය 123, 385, 386, 496, 497 ඊම coming, 209. Cf.ඉයටි උදරය 414 and එයි. උදහස provocation, anger, ඊයේ 186 49 [Cf. P. උද්ධංස, Sk. උකටලී 378 උධ්වංස, and උදහයි (=P. උකුස්සා 118 උද්ධංසති) JAGp 20-12] උකුළ 137, 164 උදාසන 77 [P. Sk. උදයා උක් 340 සන්න] උක්ත 526 උදුන 560 උගය 499 උදුම්බර N. of a country 108, 658 වචන සූචිය 159 උදුරයි 402, 591 196, 209, 216, 252, 259, උන් s.v. ඌ 265, 266, 267, 269, 290, උපකරණ 260 308, 310, 315, 316, 327, උපදී is born, arise 1, 18, 328, 343, 344, 345, 356, 143, 249, 399, 419, 495, 361, 365, 367, 368, 369, 554, 557, 593, 642, 681 371, 377, 379, 384, 386, උපන් born 15, 19, 40, 85, 391, 398, 401, 406, 407, 97, 99, 103, 115, 119, 135, 408, 409, 411, 412, 413, 140, 186,306, 319, 406, 418, 421, 429, 435, 441, 439, 548, 593, 598, 610, 445, 456, 459, 463, 478, 647, 656,, 658, 666 481, 493, 494, 495, 500, උපමාව. 271 510, 511, 519, 520, 523, උපාය 389 531, 539, 554, 555, 558, උපුල 303, 332, 515 559, 564, 613, 555, 558, උපුල් කොළ 300, 342, 359 559, 564, 613, 614, 621, උබලබල‍ෙ 166 (v.l.) ? 623, 628, 629, 633, 634, උයන 100, 298 641, 643, 653, 666, 671, උවන face 166 [P. Sk. වදන] 674, 677, 680 උවසර 471 [P. Sk. උපචාර] එක one 42, 43, 57, 69, උවාම් simile, comparison, 147, 172, 332, 386, 441, 272, 273, 274, 329, 355 469, 486, 518, 561, 572 [Cf. උවම, P. Sk. උපමා] එකඟ 627 උසබ 164 [P. උසභ, Sk. එකජාල 69 ඍෂභ] එකනින්නාද 498 උසභ 212, 581 [1w. P.] එකහක්ත 655 අසුළයි 9, 17, 23, 33, 35, 149; එකලා lonely 65, 67, 76, 97, 177, 182, 192, 532, 613, 100, 112, 463, 542, 625 637, 667 එකස් 626 උස් 9, 28, 29, 415 එකාන්ත 65; ºයෙන් 39, 65, ඌ 212, 441, 476, 490, 596, 66, 222, 421, 436, 441, 510 604 එකි එකී 137 ඌරු දළ 413 එක් one 7, 58, 268, 290, 304, ඌල් විටු 232 350, 388, 522, 573, 580, ඍතුව 257 671 ඍතුසමය 231, 304, 617 එක් කරයි 407 එ that those 19, 27, 29, 39, එක් පියමග 452 75, 117, 124, 132, 188, 189 එක් පියවරමග 313, 378 එක් බත 655 21 160 වචන සූචිය

එක් වෙයි 15, 517, 589, 642, එසඳ 245, 641 644, 645, 656, 678 එසෙයින් 71, 222, 255, 442, එතකුදු වුව 99, 204 464, 465, 547, 601 එතෙකුදු වුව 55 එසේ 34, 66, 96, 113, 121, එනම් 135, 157 122, 123, 124, 125, 139, එපරිද්දෙන් 115 161, 184, 249, 411, 419, එබඳු 145, 384 420, 423, 454, 458, 471, එය that 49, 222, 228, 306, 517, 526, 540, 577, 587, 310, 314, 322, 517, 594, 622, 623, 651 658, 681 එසේ කල 220, 221 එයි comes 148, 209, 212, එහි 1, 7, 60, 231, 264, 292, 213, 252, 285, 292, 320, 294, 295, 301, 338, 345, 324, 326, 380, 381, 385, 373, 670 391, 399, 440, 448, 451, එහි ලා 153, 287 452, 461, 463, 482, 558, එහෙයින් hence 4, 18, 52, 559, 595, 596, 598, 601, 208, 247, 327, 385, 390, 606, 610, 623, 628, 638, 459, 502, 523, 544, 576, 639, 676 621 එයින් hence 490 එළඹෙයි 47, 618, 625 එරමිණිය 321 එළයි 610 එරහැන්ද 301, 347, 351 එළවයි 129, 415, 416, 623, එරු N. of a tree 348 667 එලෙයි hangs 424 [Cf. P. එළිය she – goat 479 ඔලියති, Sk අවලීයතෙ] එළුපැටවා 483 එල්ගෙඳ 295 එළුමුවා 361, 376 එල්බෙයි 462 ඒ1 that, those 2, 9, 12, 13, එල්වයි 607 15, 21, 23, 25, 26, 29, 36, එවුන් 350. Cf. ඔහු 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, එවුහට 540, එව්හට 574 54, 56, 57, 59, 61, 65, 67, එව්, එවු or 333, 348, 354, 68, 69, 71, 78, 90, 91, 98, 395 99, 100, 104, 106, 109, එව්හු 31, 43, 96, 154, 155, 110, 112, 114, 119, 120, 191, 193, 202, 203, 215, 121, 122, 123, 126, 127, 336, 398, 462, 471, 502, 130, 132, 133, 140, 141, 513, 616, 618, 650, 669, 142, 143, 151, 152, 153, 677 157, 162, 165, 166, 170, එව්හුගේ 234, 572 174, 177, 184, 191, 193,

වචන සූචිය 161

195, 198, 199, 206, 208, ඔවුනොවුන් 196, 221, 308, 212, 213, 214, 216, 219, 366, 369, 371, 562, 621, 222, 223, 224, 226, 229, 669, 671 233, 235, 236, 242, 245, ඔවුන් 51, 117, 121, 152, 156, 253, 256, 257, 264, 265, 176, 197, 285, 318, 326, 268, 271, 276, 279, 283, 386, 424, 427, 430, 441, 286, 295, 296, 297, 299, 444, 445, 452, 459, 480, 303, 304, 305, 306, 307, 484, 498, 633, 648 313, 320, 325, 328, 330, ඔවුන්ගේ 43, 174, 541 331, 332, 333, 334, 336, ඔවුන්ට 264, 433, 462, 539, 341, 346, 347, 348, 349, 605, 638 350, 351, 354, 356, 357, ඔව්හට 193 363, 370, 375, 376, 378, ඔවුහු 61, 177, 261 379, 383, 398, 403, 406, ඔසු 601 409, 419, 424, 430, 431, ඔසුපත් නිරය 143 432, 439, 445, 446, 452, ඔහු 42, 63, 171, 175, 188, 454, 456, 457, 459, 461, 191, 193, 198, 253, 267, 462, 464, 475, 488, 494, 284, 287, 288, 314, 323, 508, 518, 522, 525, 529, 325, 326, 327, 440, 443, 537, 541, 545, 552, 557, 519, 572, 595, 644, 669 558, 566, 569, 570, 573, ඔහුගේ 78, 284 587, 589, 595, 606, 607, ඕ she171 614, 617, 618, 619, 624, ඕනා 380. See ඔවී. 627, 629, 630, 631, 633, ඕහට 41, 43, 265, 277, 437, 639, 651, 656, 657, 658, 471, 523, 540 659, 663, 668, 669, 671, ඖෂධය 450 674, 675, 681 කකාරයි 311 ඒ2 comes 378, 412, 607, 608 කකාළ 311 ඔද 315, 379, 394 කකුරුහ (ළිහිණි) 364 ඔබමුබ 398 කකුළුවා 357 ඔබ්බ 227 කක්ෂකය 592 ඔරොවී 433 [ = P. උපරොදති. කක්ෂණරොම 22 Cf. අපරොදති] කග rhinoceros 83 ඔල්වර හඬ 28 කග විසණ 145, 266, 591 ඔවා 43, 262 කග වෙසණ 363 ඔවී 311 (එව), 380 (ඕනා) 340, කටයුතු 45, 61, 71, See නො කටරොළු 348

162 වචන සූචිය

කටහැකි 152, 171, 543 කඳ 127, 626, 650 කටිය 415 කඳට 415 කටු අල 588 කඳවුර 625 කටු එරමිණිය 321 කඳුරැලිය 330 කටු කරඬු 353, 354 කඳුලුගෙඩිය 341, 588 කටු කොහොවිල 344 කඳුළ tear 224, 409, 537, කඩ 55 573 කඩදත් 236, 244 කපයි1 cuts 127, 280, 281 කඩයි 288, 297 කපයි2, කපී shakes, trem- කඩසහල් 607 bles, 478 (කපවති), 643 කඩුව 140, 649, 676 (කැපි), 665 (කැපි); Cf. D කණ moment 141, 194, 621, 4-20 (කපවයි), 49-10 643, 680 (නොකපි), 94-23 (කැපි), කණ කොකා 366 94-24 (කපී), 94-30 (කප කණවේ මී 506 නේයි) [P. Sk. කම්පති] 403, 418, 421, 427, 443, කපී see කපයි2 444, 445, 446, 459, 472, කපු cotton 658 507, 508, 538, 561, 573, කපුරු 360 644 Seeකන්සිරා කබල 516 කණී digs 460 (කණන), 499, කබල් පිටු පණුවා 153 588 (කණන්නී). කම1 work 4, 213, 443, 551 කණෙරු 676. (= P. කරොටි) [P. කම්ම, Sk. කර්ම4න්] කණේරු 339 (= P. කණවෙර) කම2 desire 143, 246, 266 කණ්ටකුළුනීර 358 [P. Sk. කාම] කඬ 196, 233 කමඩල 522 කද 105 කමඬලාව 267, 382, 535 කදලිතුර 665 කමාව 502 කදල්ල nest 115 කමැති see නොකමැති කදුරු රුක 299 (=P. කමි see කම ඛජ්ජුරී) කම්පා වෙයි 21, 24, 54, 385, කන1 ear [Sk. කර්ණ,] 405, 536, 642 කන2 direction, 233 [Cf. P. කම්පිත 111, 189, 200, 292, Sk. කොණ And Sk. කර්ණf] 500 කන්ටකුළුනීර 358 කම්ඵල 390 කන්සිරා, රු, 195, 398, 580, කම්මුත්තන් (obl. Pl.) 137 633, 635, 651 See කණිසිරා කම් සන් 124 (ºකෙරෙමින් කය 20

ප්රසස්තාවනා 163

කයි eats 12, 92, 164, 165, 221, 225, 228, 229, 245, 178, 179, 365, 386, 433, 257, 270, 380, 384, 399, 447, 473, 492, 608, 609, 405, 406, 411, 412, 422, 655, 677 423, 456, 459, 461, 472, කර neck 329 500, 510, 514, 525, 540, කර ගස 337 556, 558, 559, 577, 588, කරඳ 232, 337 598, 614, 623, 644, 647, කරයි 3, 4, 17, 94, 124, 125, 655, 670, 671, 674, 676, 54, 63, 78, 94, 124, 125, 678, 679 136, 141, 146, 147, 158, කලත් 588 160, 163, 164, 178, 179, කලබ 84, 513 202, 211, 216, 217, 218, කලඹ 183 224, 238, 241, 249, 260, කලලොහොල්ලා 372 266, 276, 279, 282, 292, කලවැද්දා 363 298, 311, 316, 320, 323, කලවැල් 328, 346 380, 390, 395, 397, 399, කලවිට 302 459, 471, 498, 502, 503, කලස 674 518, 520, 535, 536, 538, කලසු N. of a tree, 337 540, 543, 548, 568, 580, කලහය 220, 221 581, 594, 605, 608, 614, කලිඟු රට 32, 35, 37, 234, 614 626, 645, 646, 651, 657, කලී 150 661, 674, කලු 328. Cf. කල්2 කරවී N. of a bird 368 කල්1 time, See කල කරසු තණ 163, කල්2 177, 196, 286, 309, 438, කරා towards, near 200, 212, 493, 517, 527, 539, 565 325, 381, 409, 552, 625, කල්තර 535, 539 653, 656 කල්යා0ණ 147 කරුණ 32, 35, 39, 40, 41, කවඩියා 372 42, 92, 127, 133, 165, 213, කවයි 464, 583; See කයි 283, 383, 411, 445, 469, කවර 23, 35, 270, 271, 433, 497, 500, 517, 537, 538, 435, 437, 441, 494, 520, 539, 570, 594 565, 570, 624, 627, කරුණාව 63, 202 කවාටය 12 කල time 7, 19, 44, 53, 54, කවුඩුවා 167, 489, 518 57, 61, 63, 75, 78, 81, 96, කවුරු 624; See කවර 115, 119, 121, 123, 141, කස කරයි 163, Cf. D 82-14, 161, 171, 174, 212, 220, 102-13, 202-18, JAGp 12-23, 22-12 164 වචන සූචිය

කසටිය 340 කාය 269, 529 කසල්ල nest 479 කාරණය 67, 98, 208, 439 කසා 360, 505 565, 594 කසා පිඬුහ (pl) 373 කාවා 366 (දියº) කසී රට 108, 150 කැකිරි 350 කසු 662 [P. Sk. කඤ්චුක] කැකුළ; ºළු1 bud 607 කසුන් 179 කැකුළු2 sharp, rough 221 කසුන් ලිය 652 621 කස් 134, 614 [P. කච්ඡා] කැටි කරයි 123 කහට to whom 433 කැටිව 148 කහ වත් 172 කැත කුල 15 කළ1 කළය pot 93, 322, කැත් 677 [Sk. ක්ෂ ත්රි1ය] 350, 380 කැත් කුල 186, 548, 681 කළ2 done 1, 10, 51, 57, 93, කැත් රජ 67, 213, 253, 264, 157, 222, 245, 383, 411, 265, 432, 463, 506, 681 417, 480, 500, 551, 605, කැනහිලා 362 609, 626, 656, 675, 676, කැඳවයි 59, 142, 213, 292, කළ කිරුවයි 458, 501 320, 507, 508, 595, 596 කළ කිරෙයි 208, 669 කැපි 643, 665, See කපි කළ කුරුව(යි) Imp 64 කැප්පිටිය 348 කළ කුළු 274 කැමති 13, 43, 148 කළ බෙර 610 කැමැත 412, 540 කළ මනා 1 කැමැති 6, 124, 128, 135, 148, කළය 93 See කළ1 151, 161, 172, 209, 215, කළවේ 137, 147 230, 312, 325, 385, 388, කළු 156, 370, 414 549, 550, 604 කළු තලල් ලිහිණියා 372 කැමැත්ත 146 කළුනීර 358 කැල 361 කළුවැල් 301, 354, 359 කැලුම 168 කළු හොල ළිහිණියා 372 කැස්බා 306 කා whom 434, 492, 433 කෑකරහු (pl) 367 කාහට; 560 කාගේ කෑල 340 කා බිඳුම 681 කෑළිය 352 කාමය 145 කිකරුණ 37, 51 (ºණෙන්), කාමරතිය 244 497 (ºණෙක), 568 (ºණෙකින්). කාමරාගය 259 කාමාස්වාදය 129

වචන සූචිය 165

කිකිළිය 84 287, 290, 292, 302, 306, කිඤ්ජිර (නම් ළිහිණියා) 367 310, 311, 312, 314, 318, කිණිහිරි 100, 101, 102, 339, 320, 322, 323, 325, 328, 355 [P. කණිකාර] 345, 354, 357, 359, 362, කිණිහිරිය 337 (වැල්º) 363, 364, 373, 382, 383, කිත් ගොස 528 384, 385, 388, 390, 391, කිනම් 3, 32, 92, 288, 336,Q 394, 395, 396, 397, 398, 383, 632 399, 400, 410, 411, 414, කිඳි 294 415, 417, 418, 423, 429, කිඳුරා 80, 81, 228 433, 437, 439, 442, 446, කිඳුරු ළිහිණිය 666 450, 451, 452, 456, 457, කිපෙයි 45, 49, 51, 52, 208, 458, 459, 462, 464, 465, 215, 248, 251, 326, 540, 471, 479, 493, 494, 497, 550 505, 506, 508, 509, 510, කිබිසිනි කළ turned upside 517, 518, 521, 522, 523, Dowk 93 526, 530, 533, 534, 535, කිම 317, 318, 411, 440, 446, 541, 549, 550, 557, 558, 469, 439, 492, 499, 500, 559, 560, 562, 564, 566, 516, 537, 575, 581, 594, 571, 573, 574, 576, 577, 636 579, 580, 581, 582, 585, කිඹුලා 357 586, 588, 588, 592, 596, කියයි 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 597, 606, 608, 610, 620, 12, 14, 18, 22, 23, 38, 41” 623, 629, 632, 634, 635, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50” 636, 639, 645, 647, 651, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 655, 657, 658 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, කිරලා 366 66, 71, 89, 92, 98, 120, 123, 124, කිරි 138, 306, 418, 464, 485, 125, 145, 147, 148, 150, 547, 609 151, 152, 153, 161, 162, 168, කිරි ධාරාව 641 171, 175, 176, 184, 185, කිරිපලු 295, 360 188, 192, 201, 206, 207, කිරිවැල් 353 208, 209, 210, 217, 222, කිරීම 298; See කරයි 223, 235, 242, 245, 246, කිල නගී 615 247, 248, 250, 251, 252, කලිඟු 11 253, 258, 259, 261, 262, කිලුටු 592 264, 265, 269, 270, 271, කිවැනි 174 273, 275, 276, 285, 286,

166 වචන සූචිය කිස 45, 51, 543 කුඹල් සක 488 කිසි 20, 59, 122, 167, 197, කුඹුක් 232, 301 (සුළුº), 340 245, 627 (මහ) කිසියම් 419 කුරවී කෙවිල්ලෝ (pl) 304 කිසිවක් 93, 235, 270, 326, කුල 15, 186, 231, 261 489, 516, 518 (ºපදෙස), 432, 548 කිසිවෙක් 64, 143 කුලදෙටුවා 94 කිහිරි 290 කුලපිත් 277 කී said; See කියයි කුලය 249 කීකරු 139 කුලුවරු N. of a tree 342 කීට 153 *කුලී sings, coob 308 (කුල් කීර්ත තිමත් 93 නාහු), 368 (කුල්නා), 515 කීර්ත තිය 8 (කුල්නාලද), 617 (කුල්ති, කීර්ත ති සම්පන්න 171 කුල්නාහු) කුකුළා 366, 374, (මෙඬු කුස 9, 17, 226, 252, 322, මුහුණුº) 433, 463, 519, 652 කුඩා 168, 195, 448, 456, 459 කුසතණ 163 කුණු 413 කුසල, කුසලය 656 කුණ්ඩිකාව 403, 535 කුසල් ධර්ම4 396 කුඩසලයා 11 කුසුම; කුසුමය 273, 299, 346 කුදු 11, 511, 512 (ºමුව) 347, 356 කුදුහැල් 306 කුසුමාමොදය 307, 349 කුමක් 22, 53, 104, 107, 108, කුස් See කුස 147, 148, 158, 160, 161 කුහුල 235 (º‍කට), 178, 287, 325, 433, කුළ 289, 499 [P. Sk. කූට] 436, 535, 569, 571, 597, කුළු See කළ 624, 680 කුළු නීර 358 (කන්ට) කුමට 51, 106, 326, 416, 447 කෘෂ්ණාජිනා 176 කුමර පාධිය් 585 කෙණෙස්ස 267, 382 කුමරා 21, 99, 196, 393, 398, කෙත 33 429, 441, 445, 456, 459, කෙතුමතී 226 511, 561, 5‍83, 627, 633, කෙනම් 383, Cf. කිනම් 635, 651 කෙනෙක් 13, 122, 130, 133, කුමරිය 421 152, 153, 154, 156, 162, කුමාරයා 48, 72, 75,122, 261 169, 174, 197, 219, 236, 405 245, 264, 265, 296, 362, කුමාරිය, කුමාරී 164, 540 364, 365, 427, 442, 477, 478, 482, 498, 511, 520, 541, 552, 599

වචන සූචිය 167 කෙමෙන fish-trap 438 කෙළි ගෙය 180 [=P. කූටා [P. කුමින] ගාර; Cf. ගඳකෙළිය DISir කෙරෙන් from 68, 323, 548 56-6. කෙළි ගෙය probably කෙරෙයි, කෙරේ does 78, corresponds to another 99, 108, 145, 171, 194, P. reading කීළාගාර.] 246, 251, 256, 261, 281, 287, කෙළිඳ 89, 300, 302 325, 389, 400, 438, 448, කෙළි බඩුව 428, 505 456, 542, 543, 548, 588, කෙළි මඩුල්ල 488 614, 624, 631, 656 කෙළි මඬුව 484 කෙරෙහි 63, 158, 202, 380, කෙළිය 100, 493 526, 628, 639 කෙළී plays 196, 257, 424, කෙරේ 250, 292 = කෙරෙහි 426, 423, 480, 505, 511, කෙලෙස් (pl., and st. f.) 514 541 කෙළෙඹියා 31, 45, 56, 215, කෙලෙස් කම් 143, 266 219 කෙලෙස් ගල 34 කො — who, which, what කෙවැනි 288 579 (කොතෙක් how much, කෙවිලි (st. f.) 304 (කුරවිº) how far); 207 (කොද කෙවිලි මුළු (pl.) 291 where); 563 (කොයින් කෙවුල්ලෝ (pl.) 365 whence); 61, 197, 264, 459 කෙවෙහි (nom. Pl.) 367 (කොහි where) (සුළුº) කොකටි 588 කෙශය 47, 166, 494, 591 කොකා 278, 366 (කණº) කෙසුර 273, 305 (= කෙසරු) කොක්නහවා 362, 365 කෙසෙනි 466, 544, 590 කොඤ්චනාදය 78, 614 (ºයත්) කොට 1, 2, 8, 9, 20, 21, 24, කෙසෙයින් 251, 435 46, 55, 60, 61, 62, 63, 69, කෙසේ 41, 105, 109, 112, 113, 137, 157, 163, 164, 173, 203, 224, 246, 433, 572 186, 189, 260, 265, 286, කෙස් (pl., st. f.) 414, 592 309, 310, 311, 325, 357, කෙහෙ hair, 414 379, 382, 384, 390, 394, කෙහෙල, කෙහෙල් 521, 665, 404, 407, 416, 417, 423, 674 [Sk. කදලී‍] 454, 459, 481, 493, 500, කෙහෙල් මුවා 376, 512 524, 526, 529, 530, 531, කෙළ saliva : 413 536, 550, 551, 565, 579, කෙළඹියා 645 580, 581, 605, 613, 624, කෙළවර 334, 370, 446 635, 642, 652, 662, 663 22 168 වචන සූචිය

කොට ගෙන 583 ගජ කුඹුවා 364 කොටටි 506 ගණ º‍ය, ºයා 11, 225, 228, කොට ලා 213 291, 368, 498, 600 කොටස 2, 459 ගඬුබෙල්ලා 367 කොටුව 62 ගත1 gone 679 [lw. P. කො‍ඬොල 560, 585 Sk.] කොතෙක් 579 see කො- ගත2 body 601 [Sk. ගාත්ර5] කොත්මරු 56 ගත්1taken 11, 88, 122, 126, කො — ද where; see කො- 134, 136, 149, 199, 225, 226, කොන්ද 305 (මල්º) 228, 230, 237, 238, 240, කොඳු - rug 181 (ºපලස්) 263, 266, 273, 318, 328, කොපුල 137 344, 387, 481, 603, 613, කොබළිල 336, 337 648, 665, 676, see ගනී කොබොළිල 300 ගත්2 body කොමඬු 352 ගනී takes 1, 2, 12, 24, 26, කොමල 407 29, 44, 71, 96, 98, 105, 163, කොමු1 608 [P. කුම්මාස] 165, 166, 182, 185, 187, කොමු2 333, 659 (ºපිළී) 165, 166, 182, 185, 187, [p. ඛොම, Sk. ක්ෂෞºම] 188, 195, 196, 201, 213, කොමු රට 108, 658 226, 247, 248, 265, 280, කොයින් 563, see කො- 282, 285, 288, 295, 297, කොරළුවෝ (pl.) 367 (රත්º) 304, 311, 312, 321, 327, කොස් N. of a tree, 293 343, 365, 378, 380, 382, කොස් ළිහිණියා 11, 366, 513 384, 385, 386, 387, 389, [P. කොඤ්ච] 390, 395, 399, 403, 407, කොහි see කො- 408, 412, 428, 430, 435, කොහොම්- N. of a tree, 290 440, 455, 457, 458, 472, (=P. එන්දfන), 302 (=P. කො 478, 500, 501, 505, 521, සම්බ) 522, 532, 535, 557, 578, කොහොවිල 344 (කටුº) 580, 583, 584, 585, 592, කොළ1 152, 190, 192, 325, 595, 596, 608, 614, 629, 535, 620, 621 635, 645 කොළ2 300 (උපුල්º), 351 ගන්ධා2ර 103 (නිල්º) ගඳ 182, 232, 297, 307, 346, කොළොම්- 336 [P. කදම්බ] 347, 349, 387, 600, 607 ක්ලාන්ත 126 ගඳ ඇත්, ගඳැත් (st. f.) 376, ක්ෂාමා කරයි 57 667, 668 ගඟ 272, 567 ගඳ ඇඹුල 354 වචන සූචිය 169

ගඳ මහන් 223, 287, 600 [P ගැඹුරු 226, 571, 591, 614, ගන්දහමාදන] 623 ගබ 9 ගැලවෙයි 409, 459 ගම234, 235, 247, 416 ගැලෙයි 145, 164 ගමන 30, 274, 380, 388, 400, ගැවසෙයි 11, 79, 88, 145, 435, 468, 557, 597, 613, 225, 226, 228, 229, 230, 615 266, 273, 300, 305, 318, ගය 597 [P. ගාථා] 328, 333, 345, 346, 368, ගරහ 168 [Sk. ගර්හා2] 376, 387, 414, 481, 591, ගරහයි 395, 570, 572 600 ගරු 195 ගැහැනු (Pl., St. f.) Cf. ගල1 rock 21, 34, 223, 226, ගැහැවි සමණ 352 227, 287, 427, 505, 528, ගෑනි 169 600, 642 ගිජු 266, 456, 479, 628, 639 ගල2 neck, throat 86 ගිජු නැහැයා 362 ගලබඩ 223 ගිජු ළිහිණියා 494 ගිතෙල් 306 ගල් කුස 322 ගිනි see ගින්න ගල් මුදුන 84 ගිනි කබල 516 ගල් ලෙණ 82, 520 ගිනි දෙවියා 164, 288 ගල්වයි 105 ගිනි පූජා - 241 ගල් සෙල් (pl.) 232 ගිනි සිළු (Pl., St. f.) 355 ගවරා 83 ගිනිහල් ගෙය 343 ගවරිළු 158 ගින්න 69, 170, 222, 267, 382, ගවසයි 674 516, 560, 592, 623 ගස tree, 89, 290, 291, 302, ගිමන් - 334, 380 338, 339, 342, 345, 355 ගිය 48, 63, 115, 119, 213, ගසයි 652 (ගස්වා) 225, 228, 229, 235, 236, ගස් සමන් 354 244, 259, 315, 385, 409, ගහන 65, 228, 232, 351 414, 418, 479, 497, 590, ගහයි rubs 157, 505, 609 632, 642, 655, 666, 679 ගළ 528 [P. ඝටා] ගිරවා 372 ගාථාව 269 ගිරිතිල්ල 328 ගායි rubs 9 ගිරිදුර්ග3ය 70 ගැටපාටු බෙර 611 ගිලියෙයි 24, 499 ගැට හූ 660 ගිලිහෙයි 418, 484 ගැබ 17 ගිවිසි agrees to 213

170 වචන සූචිය

ගිවුළු 293, 425 ගොයා 364 (ගොයි) ගිහිගෙය 568 ගොස 528 ගිය song 81, 105, 610, 677 ගොසින් 596 ගුගුරයි 141 (ගුගුළේය) ගොස් 42, 45, 48, 49, 124, ගුගුල් 360 [P. ගුග්ගුලා] 147, 203, 212, 213, 230, ගුණ1, ගුණය quality, virtue 232, 253, 255, 264, 292, 8, 43, 48, 246, 545, 669 310, 314, 325, 443, 440, ගුණ2, ගුණය 419, 535 445, 476, 519, ‍618, 621, ගුප්ත 245 628, 641 ගුරුළා 368, 400 ගොස් ගළ 528 ගුහාව 562 ගොහනුව 164 ගෙන see ගනී ගොහො ළිහිණියා 372 ගෙන යයි, ගෙනැº 31, 105, ගෝනා 363 148, 267, 325, 408, 416, ගෝ සී සඳුන් 344 429, 445, 456, 462, 473, ගෝ ළිහිණියා 367 489, 492, 518, 655 ග්රී,වා - 371 ගෙන යෙයි 397, 447, 450 ග්රීගවාහරණය 659, 660 ගෙනෙයි 235, 247, 248, 249, ඝොෂාව 81, 121, 679 251, 261, 386, 453, 505, වකාරය 580 516, 563, 589, 590 චන්ද5නය 46 ගෙය 239, 246, 249, 343, 525; චලිත 200 See ගේ චිත්තය 681 ගෙරි (Pl., St. f.) 417, 443, චුති චිත්තය 681 633 චෙතනාව 526 ගෙරි මරණ 454 චෙතරට 218 ගෙල 92, 660 ජටාව 453 ගෙවයි 384, 556, 618 ජනපිඬු 188 ගේ 117, 123, 168, 309, 446, ජනයා 12, 45, 107, 215, 219, 550, 568, 600; see ‍ෙගය 265, 274, 307, 349, 527, ගොඩ 356 645 ගොත, ගොත් 261, 548 [P. ජනිත 373 ‍ ගොත්ත, Sk. ගොත්ර ] ජයතුරා (නුවර) 12, 15, 213, ගොතයි 299, 310 263, 380, 493, 555, 674, ගොත්ර ය 114 677 ගොදුර 119, 230, 357, 472, ජය සක 612 479 ජර පත් 531 ගොනා 363 (දඩº), 428


වචන සූචිය 171

ජරාව 236, 244, 246, 392, 537, තන පට 662 657 තපස් වෙස 263 ජවනිකාව 35 තබයි 61, 62, 93, 346, 347, ජාත 650 521, 625 ජාතිය 165, 332, 350, 427, තබා apart from 543 557, 604 තම one’s own 404 ජාති සම්පන්න 135 තමනට 174, 399 ජාල 69 එකº) තමන් 38, 155, 292, 308, 369 ජාලාවනද්ධ 494 (ºතමන්ගේ), 391, 464, ‍ජාලිකා 676 529 (ºතමන්), 531, 598, ‍ජාලිය 176 649 ජීවිකාව 630 තමන්ගේ 219, 304, 614, 652 ජීවිතය 443 තමහට 407, 456, 582 ටි genitive case 390 තමා 48, 93, 171, 226, 306, ටිගහොල් 359 406, 446, 522, 565, 566, ඩහයි, ඩහී 183, 243, 318 585, 624, 647, 650, 681 ඩෙබර 293, 588 තමාගේ 141 ත your 37, 206, 309, 384, තඹ 573 391, 527, 559, 580, 595, තඹ දැලි 414 623, 656, 657 තඹුතොළුවා 373 තකයි 100; තර කොට 157, 417, 524, 624 තකුල් 360 තරම් 42 තක් 99; see තෙක් තරවයි 24, 667 තට 3, 6, 45, 49, 50, 56, 98, තරස් - hyena 501 (ºසුන්) [P. 147, 222, 247, 252, 253, තරච්ඡ] 256, 286, 311, 312, 314, තරුණ 343, 57 394, 396, 545, 549, 623 තරුවැළ 299 තණ 163, 181, 450, 607 තල 2, 6 [Sk. සඵල] තණ පිටි 609 තල කළු- 414 තණ පෙළ 150 (=p. කුසවිරං) තල දිරිති - 313 තණමය 107 තලල් 372 (කළුº) තණ සිවුරු 108 තලහ N. of a plant 348 [P. තද 456 තුලසී] තන1 place 1, 58, 70, 229, තලිස් පතුරු 358 303, 470, 671 (මෙතන තල් 588 පටන්); see තැන and පතන තල්පක 280 තන2 තනය breast 485, 486, තල් රුක 299, 351 641 172 වචන සූචිය

තල් රෙහෙරහු (nom. Pl.) 372 තිත් මුවා 192, 361, 362 තව 558 තිත් වටුවා 367 තවයි 154, 649 තිදස- 48 තවුතිසා 529, 664 තිබෙයි 322, 426, 484, 608 තවුසා, තවුස්- 105,222, 288, තිඹිරි N. of a tree, 294, 321 313, 315, 316, 379, 549 තියුණු 157 තළයි 164, 408 තිලකාභරණය 661 තා 6, 32, 38, 52, 67, 68, 69, තිහිරි පිළී 658 71, 98, 142, 146, 209, 212, තී 2, 4, 13, 62, 64, 153, 158 213, 250, 253, 258, 320, 236, 241, 246, 523, 651 323, 383, 384, 385, 417, තීගේ 236, 237, 239 see තිගේ 493, 508, 516, 517, 526, තීන් මල් 353 528, 533, 541, 549, 558, තිරි පිළී 658 565, 586, 623 තුටු බෙර 652 තාක් 21, 57, 83, 132, 162, තුටු සැණ 652 212, 309, 569, 581, 669, තුණ්ඩී 612 671, 674 තුදුස 604, 605 තාගේ 32, 96, 147, 207, 209, තුන, තුන්- 7, 325 (ºපුතු 249, 279, 280, 281, 282, මවුන්), 332, 350, 415, 457, 312, 320, 417, 526, 521, 475, 502 528, 529, 540, 542, 558, තුනැස් බෙර 612 633 තුනු 137, 147, 411, 591 තැන 1, 3, 19, 21, 61, 67, තුන්වන 1, 552 (ºකොට) 132, 135, 188, 265, 270, තුමු 200, 295; තුමුහු 201 288, 315, 317, 323, 327, තුර tree 102, 665 333, 377, 378, 379, 382, තුරු until, up to 457 386, 398, 450, 476, 480, තුවරලා 300, 342, 359 507, 627, 663, 669, 671, තුසිත දෙව්ලොව 681 674; see තන1 තුසී is pleased, rejoices 292 තැඹිලි 674 (තුස්වති), 608, 309 (තුසිත් තැවෙයි 24, 54, 115, 119, 193, වයි, තුස්ව) [Sk. තුෂ්ය8ති] 380, 441, 495, 516, 556 තුසී පුරය 557, 681 තැව්ලි 652 තෘණ 329, 623 තිගේ 4, 5, 60, 63, 176 තෙක් 61, 310 තිට 4, 13, 59, 64, 153, 159 තෙත් 47 238, 240, 261, 453, 523 තෙද 201, 669 තිටිඟ N. of a tree, 341


වචන සූචිය 173

තෙන (loc sing.) 571; තෙන තොපට 225, 318, 505, 540 කින් 415; තෙනට 523, තොට 112, 113 604; තෙනින් 3, 399; තොමරය 134 තෙනෙක, ºකැ 208, 222, තොමෝ 61, 171, 243, 528 286, 618, 674; see තන1 තොරණ 677 තෙපල 38, 573 තොල 413 තෙපි you 145, 188, 397, 472, තොස්වයි 650 578, 596; තෙප් 657 තෝ 4, 67, 150, 160, 184, තෙපුල 39, 66, 72, 133, 137, 195, 217, 223, 230, 232, 144, 168, 185, 196, 218, 239, 242, 246, 248, 249, 394, 398, 429, 446, 457, 493, 253, 254, 255, 260, 278, 522, 541, 558, 565, 646, 309, 314, 383, 393, 412, තෙප්ල 252, 276, 283, 399 417, 495, 498, 517, 527, තෙප් see තෙපි, තෙබ 540, 546, 547, 623, 644, තෙබථ තෙප් (Pl., St. f.), 621, 645, 657 667 ත් (= ද් < ද) 92, 215, 243 තෙම 674 537 [P. Sk. ච] තෙමයි1 wets 522, 596 [P. ත්යා]ග කරයි 538 තෙමෙති] ත්යා ගය 25 තෙමයි2 praises 545 [P. ත්රි]වේදය 93 ථොමෙති; Cf. D. 249—4] ද and 2, 4, 10, 13, 19, 23, 46, තෙමේ 545, 624 28, 29, 30, 39, 40, 42, 43, තෙර 93, 304, 363, 400 [P. 45, 53, 56, 57, 63, 67, 68, තීර] 70, 75, 77, 81, 83, 89, 90, තෙල, තෙල්- oil 306, 609, 91, 104, 105, 108, 109, 627 112, 113, 114, 115, 120, තෙලබු N. of a tree, 342 122, 124, 130, 131, 132, තෙසු 400 133, 138, 140, 143, 147, තො (= තෝ) you 309, 385, 148, 157, 160, 161, 162, 429, 495 163, 165, 166, 168, 169, තොට ferry 226, 273, 398, 173, 174, 184, 196, 197, 449 203, 205, 206, 207, 208, තොප 38, 188, 211, 220, 265, 210, 211, 214, 215, 217, 401, 472, 504, 505, 510, 219, 220, 221, 223, 224, 528, 572, 575, 579, 596, 230, 232, 236, 239, 241, 629, 639, 655, 656 243, 244, 253, 254, 255, තොපගේ 37, 529, 637 257, 258, 260, 264, 265,

174 වචන සූචිය

266, 271, 282, 283, 286, 316, 323, 324, 326, 327, 287, 288, 290, 292, 293, 332, 380, 381, 382, 390, 295, 300, 301, 306, 309, 391, 393, 394, 406, 411, 310, 310, 313, 317, 318, 418, 419, 420, 421, 424, 323, 325, 333, 336, 337, 438, 452, 453, 455, 463, 338, 339, 340, 341, 341, 469, 472, 476, 478 ,481, 351, 352, 353, 354, 355, 482, 488, 495, 496, 509, 357, 360, 362, 363, 365, 510, 517, 518, 520, 525, 366, 367, 368, 370, 372, 531, 532, 558, 559, 564, 373, 374, 375, 378, 379, 614, 627, 628, 632, 639, 381, 382, 384, 388, 390, 640, 641, 642, 650, 653 393, 395, 396, 397, 400, [Pk. දක්ඛඉ] 406, 411, 417, 418, 419, දකුණත 22, 54 424, 427, 429, 437, 438, දකුණැස 460 441, 442, 443, 445, 448, දකුණු මරු 305 449, 454, 460, 462, 464, දක්වා as far as 528, 674 465, 469, 471, 472, 479, දක්ෂා 222 489, 493, 494, 495, 499, දඩ ගොනා 363 500, 501, 503, 508, 510, දණ 334 511, 518, 519, 520, 524, දණ්ඩ 42, 382, 408 535, 537, 538, 539, 540, දණ්ඩනය 395 541, 545, 547, 548, 552, දඬ 395 554, 564, 566, 570, 571, දඬුයෙල් බෑ 455 586, 590, 592, 597, 598, දඬුවෙල් බෑ 321, 506 604, 605, 607, 608, 609, දත 22, 236, 244, 313, 407 610, 611, 612, 615, 618, දත්කුළ 499 620, 622, 623, 628, 630, දද 170, 620 [Sk. ධ්වජ] 633, 636, 637, 639, 641, දනග 25, 124, 403, 405, 441, 644, 645, 647, 651, 657, 525, 527, 535, 536, 537, 658, 659, 662, 666, 669, 541, 566 671, 674 දනවයි 275, 307, 349, 578 දකී 31, 48, 51, 54, 75, 80, දනවු වැසි- 637, 645, 678 115, 116, 152, 156, 158, දනවු ළිහිණියා 367 159, 198, 199, 201, 204, දනව්ව 39, 203, 217 - 206, 225, 226, 227, 228, දනා (pl.) people 28, 292, 232, 243, 257, 258, 433, 527, 626, see දෙන 264, 284, 284, 292, 310, දනිඳු 443 [P. ජනින්ද3] වචන සූචිය 175

දනී1 knows 41, 61, 124, 136, දරුවා, දරු- 19, 43, 63, 71, 208, 213, 250, 270, 271, 115, 118, 138, 147, 158, 275, 276, 285, 319, 323, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 389, 417, 418, 437, 441, 183, 184, 185, 187, 194, 454, 516, 522, 537, 541, 195, 199, 200, 202, 223, 543, 604, 606, 634, see 226, 287, 309, 384, 385, දන්වයි. [P. Sk. ජානාති] 386, 388, 391, 393, 394, දනී2 overcomes, defeats 270; 395, 397, 399, 403, 404, Cf. JAGp 44-31, 144-5 406, 407, 408, 430, 432, [P. ජිනාති] 435, 436, 437, 438, 439, දන් 7, 16, 19, 26, 36, 48, 54, 440, 441, 457, 459, 463, 55, 57, 62, 93, 123, 126, 464, 472, 476, 479, 481, 133, 140, 111, 186, 265, 482, 487, 488, 489, 490, 389, 391, 392, 399, 304, 492, 493, 494, 495, 500, 406, 432, 441, 525, 526, 501, 503, 504, 505, 506, 527, 529, 530, 531, 534, 507, 509, 510, 511, 518, 535, 537, 539, 542, 545, 519, 520, 523, 524, 525, 549, 550, 565, 572, 681 526, 527, 530, 532, 539, දන්කඩ 196 541, 545, 562, 563, 564, දන් කැමියා 123 565, 566, 568, 569, 570, දන් ගේ 123, 124 579, 581, 582, 588, 584, දන්වයි 31, 35, 49, 50, 188 593, 623, 634, 640, 641, 198, 212, 214, 391, 449 651, 653, 654, 655, 656 දම1, දම්- 299, 659 [P දාම] [P. දාරක] දම2, දම්- 541 [P. ධම්ම] දරු සනා 593 දමයි 631 [P. දමෙති] දරු සෝ 636 දමුණු 314 දල්වයි 69, 516 දඹ N. of a tree, 293, 424 දව day time, day 503 (රෑ දඹදිව 190, 554 දෙවෙන්), 504 (රෑදෙවෙහි), දර 511 618 (රෑ දව), 618; Cf. D දරණ වැළ 155 127-21 [P. දිවා] දරයි (?) 152 දවයි 577, 610 [P. ඣාපෙති] දරසෑස 69 දවස 202, 295, 326, 356, 382, දරුණු 65, 164, 411, 438, 464, 482, 488, 532, 564 443, 444, 551 දස1 ten 2, 5, 12, 17, 169 දස2 direction 500 [P. දිසා] දස අත් direction, quarter 601 දසන් වරණ lips 666 23 176 වචන සූචිය

දසරථ N. of a king 471 දැකුම 650; දැක්ම 258, 326, දසරුව 440 632; see දකී දස වැදෑරුම් 13, 14 දැඩි 174, 456, 606 දසුන්- 147, 421, 675 [P. දැන් now 61, 108‍, 575, 656

	දස්සන]			671

දස් - servant, slave 20, 139, දැමිටු 447 250 (දසකු), 251, 253, 261, දැය thing 473 263, 325, 384, 395 (දසුන්), දැයි [ද+යි] 221, 232, 216, 437, (දසෙක්), 522, 570 264, 288, 325, 357, 493, (දසකු), 571 (දසෙකුදු), 498, 624, 632, 636 576, (දස්මහ), 577 (දසුම් දැරිය 152 (?), 195, 196 [P. හයි), 578, 581 (දසුන්) දාරිකා] දස් මෙහෙය 397 දැල net 355 දහම, දහම්- 283, 470, 510, දැල1 dirt 10, 149, 182, 592, 554, 645 647 [P. ජල්ලිකා] දහවල් 167, 589 [P. දිවාකාල] දැලි2 N. of a Prince 459 දහස 48, 97, 112, 124, 380, (ºකුමර) [P. ජාලිය] 535, 580, 581, 582, 598, දැලිසිරා, ºසිරු 195, 325, 380 604, 605, 608, 650, 675 393, 398, 403, 409, 445, දළ tusk, tooth 23, 24, 33, 472, 507, 538, 561, 572 34, 70, 413, 667 582, 585, 586, 597, 613, දළ මඩුලු - 288, 503, 592 633, 635, 644, 651 දා1 day 186, 189, 567, 598, දැව N. of a tree, 290, 302 614 [P. ධව] දා2 born 416, 681 [P. Sk. දැස, දැසි, දැස් 139, 148, 250, ජා] 251, 253, 263, 325, 437, දා3 681 [P. ජාතක] 446, 570, 581 [P. දාසි] දාන පාරමිතාව 401 දැහැ 425 (රුක්º, kinds of දානය 124, 265, 390, 526, 528 trees) [P. ජාති] දාන වස්තුව 123 දැහැමි 142 දාන ස්වාමි 93 දැහැමින්, ºමෙන් see දහම දායකයා 389 දැහැලියගෙඳ 359 දායාදය 683 ‍දැළි 414 දාරා පරිත්යා6ගය 535 දැ birth 1, 261, 400 [P. ජාති] දාවල day-time 57, 261 දෑත් the two hands 467 දාසිමකඤ්චක 346 දෑසමන් 354


වචන සූචිය 177

දිග්1 දික් long 22, 203, 264, දිවි1, දිවිය life 65, 68, 69, 92, 448, 618 99, 120, 177, 239, 279, දිග2 direction 224, 225, 287 443, 496, 524, 580, 647 දිගා long-lived 309, 554 [P. ජීවිත] දිග්දැහැ 318 දිවි2-, දිවියා leopard 145, දිජ - bird 308 [lw. P.] 266, 364, 457, 459, 501, දිය(ය) 88 502, 591 [P. දීපි] දිඹුල් 291 දිවි වැටම, දිවි වැටීම 630 දිය1 water 81, 93, 97, 119, දිවි සම 106, 136, 288, 415, 164, 169, 203, 226, 232, 504, 532 235, 247, 248, 226, 232, දිවෙයි 452, 481, see දුවයි 235, 247, 248, 249, 278, දිසා-, දිසාව 305, 445, 460 330, 334, 336, 344, 345, දිසෙයි, දිසේ 598 (දිස්නා) 356, 357, 380, 384, 398, [Sk. දාශ්ය තෙ] 423, 426, 516, 522, 535, දිහි curd 609 [p. දධි] 623, 651 [P. දක] දිළිඳු 1 1, 523, 631 දය2 bow-string 606 [P.ජියා, -දු and, and also 7, 60, 90, Sk. ජ්යාb] 104, 105, 122, 126, 139, දියකාවා 366 141, 154, 155, 156, 164, දිය කෙරැළියා 372, 373 165, 166, 168, 169, 172, (මහº) 185, 204, 218, 222, 226, දියටි 21, 550, see දෙයි 228, 229, 214, 253, 254, දියණිය 401 258, 281, 283, 290, 291, දිය නෙළුම් (pl.) 135; Cf. 294, 296, 299, 312, 313, “ඉල්ලියො, දියපෙළුම් හා 322, 323, 325, 328, 344, නොහොත් ශර පිහිරි සිය- 347, 348, 351, 353, 354, වුරු හා” AtJSn (MS.) කඃ 360, 369, 373, 377, 384, 1 – 3 385, 400, 406, 414, 415, දිය පොළොව 536, 642 417, 435, 437, 440, 448, දිය මෙරලිය 348 462, 481, 490, 498, 515, දිය වවුලා 367 516, 525, 546, 551, 560, දිරයි 236, 244, 246 570, 571, 580, 581, 585, දිලියෙයි 69, 310 595, 602, 611, 632, 647, දිව ඔසු - 601 652, 653, 656, 661, 662, දිව බොජුන 555, 556 663 දිවයි 117; see දුවයි දුක, දුක් - 1, 50, 115, 116 145, 150, 153, 156, 166,

178 වචන සූචිය

171, 198, 206, 243, 256, දුර්මුඛ 537 266, 274, 317, 419, 420, දුව, දූ - 196, 538, 651, 658 439, 440, 441, 453, 495, දුවයි 398, 478, 640, 641; see 499, 509, 517, 573, 592, දිවයි, දිවෙයි 630, 647, 652, 672 දුසාහිය හැකි 152; see සහයි දුකුළ 668 දු see දුව දුක්කරක් (acc. Sing.) 542 දූතයා, දුත- 283, 286, 493 [P. දුක්කරං] දෙ- two 122 (ºරජගෙයි), දුක්පත් 174 302 (ºරුක්), 350, 459, 529 දුක් හසුන 49 ºහස්නක්), 523 (ºන‍ිකායෙහි, 536 දුක්ඛිත 174 දෙ අත් (pl.) 403 දුගී 325 දෙ ඇස් 537 දුටු seen 93, 380, 403, 491, දෙක 68, 143, 230, 518, 677 523, 634 දෙකසා 360 දුටු දුටුවෝ (pl.) 96, 154, දෙ කුමරහු (pl.) 398, 445, (º‍වන්) 561, 633, 635, 651 දුදු N. of a Brahman 234, දෙදරුවෝ (pl.) 176, 177, 403, 406, 417, 436 [P. 185, 385, 393, 394, 397, පූජක] 403, 408, 409, 472, 495, දුදුල 254, 448 507, 509, 532, 539, 651, දුනුකේ 339, 345 653 දුනුමිට 9 දෙදෙන, දෙදෙනා the two දුනුවලලා 341 72, 91, 186, 196, 240, දුනුවිටු N. of a village 234 245, 261, 384, 411, 457, [P. දුන්නිවිඪ] 509, 529, 531, 547, 548, දුන් given 48, 52, 387, 399, 563, 586, 587, 629, 644 432, 456, 525, 526, 529, දෙන1, දෙනා persons, people, 530, 531, 549, 629 ones (-with numerals) 130, දුන්න, දුනු- bow 135, 136, 133, 137, 143, 187, 191, 440, 604, 606 192 දෙනෙක්), 203, 211, දුබල 622 219, 221, 457, 475, 502 දුම (තුන් දෙනෙක්), 512, 539, දුර 1 (ºලයි) 482, 640, 641 552, 569, 589, 608, 671 (ºරට) [?< දෙනෙ nom sing.) of දුරු far 55, 198, 268 (ºවෙයි). දන = P. Sk. ජන] 430 (ºකරයි), 448, 462, 575 (ºවෙයි); see නුදුරු

වචන සූචිය 179

දෙන2 cow, female of an 568, 569, 570, 571, 572, Animal 138, 158, 479 578, 579, 580, 581, 582, (සිහº), 581 585, 595, 596, 614, 623, දෙපක්හු 296 635, 679, 680, 681, see දෙපස 79, 220, 343, 469 දුන් දෙපුතු පියන් (obl. Pl.) 38 *දෙයි2, දේ lives 382 (දෙනු‍- දෙබින්න 433, 478, දෙබි- වන්), 632 හින්න 199, 583 (ºනන් දෙල් N. of a tree, 302 දෙබේ 163 දෙවඟන 663 දෙමහෙක් two ways 469 දෙවන second 1, 529, 681; දෙමව්පියෝ (pl.) 60 දෙවනු- 532, 551 (ºකොට); දෙය thing 171, 580 දෙවැනි 681; දෙවෙනි 495 දෙයි1 gives 5, 6, 7, 8, 11, 13, දෙවයෝ (nom pl.) 50, 499, 14, 16, 19, 20, 21, (දියටි), 587, 596, 647 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, දෙවරු 375 35, 36, 37, 43, 50, 53, 54, දෙවැනි see දෙවන 55, 57, 59, 93, 106, 123, දෙවැන්නිය wife 540 [Cf. P. 124, 128, 133, 134, 137, දුතියිකා] 138, 139, 140, 141, 153, දෙවිඳු 549 156, 166, 167, 175, 186, දෙවිපුත්හු, දෙවිපුත්හු (nom. 191, 193, 194, 209, 211, pl.) 48, 192, 457, 475 217, 219, 222, 236, 253, දෙවියෝ (pl.) gods 95, 171, 260, 262, 270, 277, 279, 202, 280, 298, 298, 303, 382, 280, 286, 287, 311, 323, 449, 457, 529, 542, 550 366, 369, 371, 375, 384, දෙවි රජ 529 385, 390, 391, 392, 394, දෙවු රජ 3, 6, 529, 559, see 395, 396, 403, 404, 405, දෙව් රජ 406, 407, 411, 412, 419, දෙවුලේ rain-cloud 643 (දෙවු 430, 432, 433, 434, 438, ලෙන්), 680; see D 14 - 4 439, 440, 441, 443, 455, දෙවිලෝ), 128 – 24 (දෙවු 457, 459, 470, 472, 473, ලා). ]< දෙව් + වලා = P. 507, 522, 523, 525, 526, දෙව + වලාහක; Cf. රද + 527, 528, 529, 530, 533, දූ > රදු, බුදු + දස් > 535, 536, 537, 539, 540, බුදස්, බුජස්] 541, 542, 543, 545, 546, දෙවුලෝ, දෙව්ලොව. heaven 548, 549, 550 (දියටියේ), 392, 400, 528; 15, 528, 556, 559, 564, 565, 566, 559, 681

180 වචන සූචිය

දෙවු සැප 541 ද්රොදහි- 41 දෙවෙනි see දෙවන ද්වාර- 12 දෙවෙන්, දෙවෙහි see දව ධජය 136, 170, 299, 606, දෙව් ගී 291 674 දෙව්දුරු 182 ධනය 53, 59, 60, 61, 167, දෙව් මිනිස්- 526 194, 325, 396, 412, 416, දෙව් රජ 10, 12, 14, 287, 417, 443, 454, 540, 578, 541, 558, 623 595, 631, 635, 679 දෙශය 135, 658 ධනවත් 171 දෙස district, direction; ධම් 396 towards; 286, 305, 380, ධරයි 127, 135, 149, 150, 409, 445, 626 173, 228, 415, 592, 604, දෙටිල්ල 288 663 දේවතාවා 529, දෙවතාවා ධර්ම,යි 99 450 ධාන්ය2-, ºය 59, 203, 251, දේවිය 107, 147, 189, 457, 595 471, 538, 539, 624, දෙවී ධාරා නිපාතය 643 15, 151, 644, 658 ධාරාව 641 දොම්නස 184, 254, 671 ධෑන් 1 දොඹ N. of a tree, 300 ධොත 547 දොර 268, 529, 624, 627, 638, ධ්යා6නය 147 දොරටුව 677 ධ්වජය 99 දොව milks 138 (දෙව) නංවයි 606; see නඟයි දොෂය 57 නකත්- 257 දොස 57, 415, 571 නකාරය 390 ‍දොහළිනී 16 නග්න 169 දොහො අත් (pl.) 384, 521 නභයි, නගා, නගී rises” raises දොහොත් 121, 133 1, 22, ,45, 54, 121, 123, දොහෝ 416, 435, 436, 440, 133, 134, 135, 136, 156, 560,572 164, 166, 170, 186, 137, දොළොස 613 227, 268, 274, 351, 353, දෝ 620 402, 528, 531, 560, 577, දෝහෝ 61, 92, 107, 520, 606, 615, 620, 651 563, 620 නහා younger sister 580 ද්රෝව්ය6ය 394, 395, 525, 578, නට 636, 637 596 නටයි 80, 84, 507, 610 දැම- tree 159, 225 නතු bent 201

වචන සූචිය 181

නදිය 154, 384, 426, 449 නය1 565 [P. ඤාය, Sk. නන් 127, 173, 178, 181, 222, න්යා4ය] 231, 239, 299, 307, 308, නය2 582 [P. නය] 310, 329, 336, 368, 376, නයා snake 243 380, 387, 424, 425, 427, නර grey hair 10,258 598, 599, 600, 626, 661 නවතයි 147, 176, 623 [P. Sk. නානා] නවතී 147, 148, 153, 162, නඳුන් පොකුණ 303 189, 418, 676 නඳුන් වන(ය) 298, 303, 663 නවමීයාගය 241 නපුරු 621 නසයි 32, 39 (නැසී යේවයි), නම name 1, 7, 18, 135, 234, 43, 221 (නැසෙත්), 517, 333 646 [P. නාසෙති, Sk. නාශ නමකර 500 [Sk. නමස්කාර] යති] නම කරයි salutes, honours නසී 245, 346 [P. නසසති, 141 Sk. නශ්ය ති] නමයි bends 200 (නැමි) නහමක් prohibitive particle නමස්කාරය 3, 470 49, 64, 98, 149, 150, 184, නමැති 2 (ºය), 122, 290, 529, 254, 390, 391, 412, 458, 623; see නැමැති. 501, 523, 524, 577, 635, නමුඩු N. of a plant 333 [Cf. Vedic + සම with (මහº, සිහින්º) Aorist or Sk මා + සම, නමුදු 169 and also මහම් නස = P. නම් A. name 176, 457, 549, මා නසයි, D 146 – 26] 554, 559, 600, 644, 658; නහයි bathes 47, 123, 226, See නම 386 (නහවන ලදුවන්) 505, B. named, called 7, 14, 583, 584, 649, 651 17, 18, 25, 37, 41, 56, 61, නළල 629, නළලත 661 91, 121, 154, 156, 157, නළ සක්හු (pl.) conch - 223, 225, 226, 223, 229, shells of a particular kind, 234, 288, 316, 333, 334, 611 359, 367, 383, 421, 432, නළල 629 529, 531, 545, 546, 559, නළලත 661 614, 681 නා1 N. of a tree, 337 C. enclitic 62, 169, 441 නාදය 24, 78, 114, 408, 614, D. if 6, 38, 42, 63, 64, 148, 667 153, 216, 250, 275, 276, 285, 322, 323, 390, 437, 451, 452, 455, 496, 550, 634 182 වචන සූචිය

නාම කාය 681 නිකුත් 413, 562 නාමය 18 නික්මෙයි 126, 133, 144, 187, නායකයා 625 188, 189, 202, 380, 479, නාරද 529 493, 613, 641, 670 නාරිගඳ N. of a tree, 359 නිග්රො3ධය 227 නාලිය1 N. of a rock 228, නීති 292 229 [P. නාලික] නිදයි 464, 465, 493 නාලිය3 N. of a creeper 353 නිදිගනි 464, 465 නාසා- nose නිදුක් 329 නැහෙයි rises 246, 328, 377, නිදොස් 39, 92, 95, 98, 109, 380, 575, 581, 619, 649, 112, 120, 127, 209, 212, 668 214, 436, 594, 622; 646 නැටුම 105, 677 නිධාන- 61, 62 (ºකරයි) නැත, නැති, නැත් 62, 190, නිධි- 60, 61, 62 206 (නැද්ද) 244, 251, 317, නිපන් 213, 449, 545 318 (නැද්දැයි) 325, 412 නිපාතය1 indeclinable 1-389 443 (නැති), 462, 461, 571 427 [P. නත්ථිැ, Sk. නාස්ති] නිපාතය2 643 (ධාරාº) නැතහොත් 459 නිපිළිපහළ 193 Cf. “පටි(ප) නැති not having 119, 124, හරති, පිළිපහරී ද” JAGp 154, 169, 207 (නැත්තේ) (MS. — මිත්තවින්දl ජා ), 254, 269, 278, 334 (නැත්ත “ අප්පටිඝෙ, පිළිපෑරුමි වුන්), 414 (නැතියේයැ), නැති” ib (භද්දසාල ජා) 435, 436, 437, 442 (නැත්තී) Cf. also පිළිපුදයි 125 453, 459, 460, 464, 571, නිම rim 605 580, 627, 631, 638, 657 නිමි 196, 233 නමැති 311, 313, 315, 365 නිමිජයහ ( nom. pl ) 373 367, 547; see නමැති නිමිත්තය 499 නැව 400 නිමැසි 295, 353 නැවත again 113, 160, 193, නිම් හඬ 615 209, 308, 431, 495, 519 නිය 22, 413, 532 [P. නඛ] 522, 526, 573, 598, 651 නියම් ගම 31, 45, 56, 215; නැවැත 386 219, 597, 645, 678 නෑ-, නෑයා 95, 168, 177, නියොගය 548 188, 237, 246, 642, 643 නිරත 655 නික N. of a tree, 338 නිරන්තරයෙන් 220, 674 නිකාය 529 නිරපරාධ 120

වචන සූචිය 183

නිරය 143, 544 නෙරයි 39, 40, 42, 43, 44, 51, නිරොගි 188, 206, 524, 586 52, 55, 56, 92, 95, 96, 98, 587 99, 120, 127, 142, 208, නිරොජ 492 215, 218, 219, 327, 471, නිල් 7, 86, 88, 230, 289, 296, 509, 548, 568, 594, 622, 328, 332, 351, 371, 599 632, 645, 646 නිල් කටරොළු 348 නෙරළු 299 නිල් මල් 348 නෙලුඹල 210, 306 නිවාසය 190, 298 නෙලුඹු දැලි 306, 506 නිවෙස්න, නිවෙසුන් 6, 12, නෙළුඹල see නෙලුඹල 47, 122 නො 491, 497 නිසන් 522 නොඉස්නිය 167 [= P. අනිච්ච නිසල 400 න්තිං] නිසා 40, 99, 519, 552 නොකටයුතු 278, 279, 646 නිසැක 50(ºව), 65 (ºයෙන්), නොකටහැකි 152, 171, 543 166 නොකමැති 148, 165 නිසි 208, 400, 546 නොකරුණ 537 නිසේ 580, 581, 582, 583, 635 නොකල්1 disagreeable 539, නිහඬ 489, 491, 537 untimely 528 නීච 449 ºවෘත්තාවැ) නොකළ 51 නීත 352 නො- ද 4, 18, 41, 248, 537 නු 1, 66, 478, 516, 518 නොදසු- 578 නුග, නුග 294, 425, 666 නොදැක්ම 258 නුදුරු 303 නොදොස් 439 නුමුත් 7 නොපමා-ව 261, 471, 503 නුඹ you 66, 401, 411, 540 නොපිරිහුණු 633 නුවණ 278, 535, 538 නොබද 260 නුවණැති 681 නොබමුණු 447 (ºණෙක) නුවර 12, 15, 17, 27, 28, 29, නොබොහෝ 623 109, 113, 121 (ඇතුළුº), නොබෝ 284 132, 133 (ºවැසියන්), 160, නොම 494, 534, 537 189, 213, 263, 264, 380, නොමඳ 166, 221, 377, 454 493, 555, 674, 677, 678, නොමසුරු 8 679, 680 නොමැනවක් (nom acc. නූපන් 593 sing) 256, 594 නෙත eye 7,224

24 184 වචන සූචිය

නොමිනිස් 415 (ºසකු) පඬුරු (Pl., St. f.) 211, 286, නොමිහිරි 50 323 නොමුත් 168 පත leaf 179, 305 නොමොනවට 241, see පතයි 216, 324, 403, 655 මොනවට පතර 299, 335 නොයෙක් 225, 228, 661 පතාකය 674 නොලස්-ව 599, ºවැ 284 පති දෙවතා- 471 නොලැගි unfit 165 පතිනි 324, 393, 538 නොව 667 පතුක් N. of a tree 340 නොවූ විරූ 201 පතුරුවයි 335 නොසතුටු 219 පතුල 110, 448, 456 නොසම 70 පත්1 (Pl., St. f.) A. leaf 410, නොසමගි 220 515; B. feather 97, 370 නොසම 70 [P. පත්ත, Sk. පත්ර ] නොසමගි 220 පත්2 114, 144, 259, 382, 447, නොසැහැට 377; Cf. සාට 531, 619, 678 [P. පත්ත, JAGp 124 – 22 Sk. ප්රා5ප්ත] නොහොත් 1, 23, 24, 33, 79, පද ඇති 597 [=P. පත්ති; 92, 231, 325, 337, 338, Cf. Sk. පදාති] 416, 25, 437, 493, 518, පදර- 291 520, 545, 621, 656, 661 පදෙස 261 (කුලº) පකාපැකි 178, 317, 385, 386, පන්න මුවෝ (pl.) 362 387, 434, 454, 455, 456, පනා N. of a tree, 425 [P. 464, 473, 499, 504, 589, පනස] 590, 591, 630 පනී jumps 159, 478 පක් (Pl., St. f.) fruits 96, 199, පන්සල 233, 320, 493, 624 200, 288, 296, 297, 321, (ºදොර) 460, 484, 505, 600, 666 පන්සැල 432, 463, 627 පක් පලා 210 (ºදොර) පක්ෂිලයා 361, 673 පන්සියය 35 පඟුරු N. of a tree, 339 පබ්බත N. Pr. 529 පඤ්චාභිඥා 1 පමණ 16, 26, 140, 265, 334, පට 164, 347, 599, 662 350, 411, 412, 417, 548, පටන් 540, 564, 658, 671, 674 669, 670, 681 පටන්ගෙන 247, 327, 380 පමා 233, 261 පඩසක්හු (pl.) 373 පමු- 137 පණ්ඩය N. of an elephant 25, පමුණුවයි 135, 604 614; Cf. 649 වචන සූචිය 185

පය foot 30, 104, 109, 204, පවත්- 216 435, 448, 638 පවත්වයි 143, 201, 338, 573, පයොධර- 10 [lw. P. Sk.] 652, 673, 679 පර 24 (ºපිරිස්) , 629 පවන 3, 122, 290, 292, 305, (ºසෙනඟ), 667 307, 665 පර තෙර 93, 400 පවරයි 550 පරදාර - 553 පවස්- 433, 465 [P. පොසා] පරදී 27, 395, 541 පවා 168, 638 පරපුර 37 පවුකුස 42, 252, 519, 652 පරිච්ඡෙදය 57 පවුර 677 පරිත්යාදගය 535, 536 පව් කම් 4 පරිදි- 51, 115, 230, 252, 524 පව්ව, පවු- mountain 142, පරිභුක්ත 456 160, 223, 225, 229, 287, පරිවිතකිය 439 450, 480, 520, 613, 619, පරෙවියා 375 624 පර්විත N. Pr. 529 පස1 side 79, 220, 343, 528 පර්විතය 449, 519, 638 [P. පස්ස, Sk’ පාර්ශව] පර්විත විවරය 528 පස2 cause, factor 141, 213, පල 199, 317 383, 419, 495, 535, 545; [P පලක් - 19 පච්චය] පලඟ 415, 676 පස3 five 607. See පලඳනාව 21, 189, 659, 660; පස්1 [P. පඤ්ච] 661 පසඟ 561 [P. පච්චත] පලදී 74, 74, 112, 137, 427, පසහතුරු 12 507, 585, 601, 663 පසදමුවා 361, 376 පලයි, පලා runs away, පස මිතුරා 622, 649 Escapes 96, 409, 445, 598 පස මිත්හු (nom pl.) 541, පලස 34; 103, 181 623 පලා 210 (පක්º) පසසයි 171, 527, 572 [P පලා බත් 260, see පළාබත් පසංසති] පලු 127 (පල්ලෙන්) [P. පසසී wishes 172, 174, 504, පල්ලව] 523, 540 පල් 179 පසළොස 564 පව 3, 4, 41 පසු 24, 383 (ආº), 441 පවතී 29, 34, 35, 68, 231, පසු පස්සේ 71 257, 305, 307, 330, 349, 370, 654

186 වචන සූචිය

පසු බසී 548 පළමුවන 1 පසු- ව 54, 244, 556 පළයි 163; see පැළෙයි පස්1 five 80, 384 [P. පංච] පළලු 355 [P. පාටලී] පස්2 earth, dust 476, 487, පළල් 623 536 (ºපොළෝ) [P. පංසු] පළා බත් 260, 312, 387 පස්කම් ගුණ 43, 246 පළොල් N. of a tree 300, 336 පස් මල් (pl.) 674 (ලදං) [P. පාටලී] පස්වනු- 554 (ºකොට), 607 පා- 1 bowl-1.9 (ºවූ) පා- 2 foot 320, 410, 413, 415, පස්වැනි 193 494, 629, 639 පහ කරයි 3 පා ගමන්- 435 පහට 406 [P. පහට්ඨ] පාත below 462 (පාත් වැ) පහණ 417 පාදක 1 (අභිඥාº) පහදවයි 526, 556 පාදය foot 50, 110, 629, 639 පහන 458 (සඳº) පාදාභරණය 662 පහන් 167, 37 [P. පසන්න] පාපය 242 පහය palace 190 පා පහයින්- 662 පහයින්- (st., f. pl.) 560, පා මුල 521, 552, 644 658, 659, 661, 662, 663 [P. පාය palace 19 පසාධන] පායි shows 312, 313, 509 පහර 243, 407, 419, 438, 440, පායින්- 585, 663 667 පාරමිතාව 401 පහරයි, පහරී 122, 157, 166, පාර්ශ්වය 287 243, 417, 419, 436, 437, පාලනය 656 443, 446, 606, 611, 612, පැකිලෙයි 409 621, 633, 665 [P. පහරති] පැටවා 479, 483 පහ වෙයි 469, 475, 496 පැටිකරයි 518, 520, 534 පහස 155, 329 [P. ඵස්ස] පැණි 306 (මිº) පහළ1 170 [Sk. ප්ර කට] පැතිරෙයි 28, 29, 328, 334 පහළ2 522 [P. පහට, Sk. 380 ප්ර හෘත] පැදකුණු කරයි 17, 186, 262, පහළ ‍වෙයි 555 379 පහා having abandoned, 469. පැදුම් මරු 305 Cf. D 152 – 23 පැදුම් රද 680 පළඟැටියා 153 පැන wisdom 681 පළමු 231, 523, 617, ºකොට පැනෙයි, පැනේ 10, 289, 298, 382, 550, 613 299, 356, 380, 381, 460, 480, 511, 531, 562, 638 වචන සූචිය 187

පැන් 36, 226, 273, 322, 330, පිණිසන් 398 [P. පටිච්ඡන්න] 403, 433, 465, 498, 535, පිණිසැ 215, 220, 263 651 පිඬු- 311, 413 පැමිණෙයි 124, 160, 171, 200; පිඬු වෙයි. 188, 231, 264, 370, 202, 206, 207, 209, 378 617, 669, 678 (පැමි‍ණියෙක්), 383, 459, පිත් - son 32, 37, 39, 40, 92, 522, 544, 550, 552, 557, 277, 323, 471, 531, 608 573, 653, 656, 671, 678, පිදුරු 3 2 679 පිනැති 63 (පිනැත්තිය), 471 පැරදි 255 (ºයෙක්) [P. පින් - 1, 4, 8, 145, 276, 324, පරාජිත] 391, 464, 548, 657(පිනෙක්) පැවිජි 510 පින්වත් a., 12; s., 248, 251, පැවිජි 107, 138, 146, 147, 254, 324, 435 624 (ºයම්හ) පිපාසාව 378 පැස 499 පිපාසිතයා 384 (ºයන්) පැසෙයි 666 (පැසී ගිය) පිපි 122, 231, 300, 304, 334, පැහැ, පැහැය 7, 103, 231, 343, 353, 355, 514, 537, 299, 308, 310, 330, 370, 617 [P. පුප්ඵිත] 414, 547, 560, 573, 598, පිපිවන 301, 338, 339, 340, 601, 651 342, 353 පැළ හර 435; Cf. D 46 – 33, පිපුණු වන 302 66 – 22” 103 – 5 පිපෙයි 79, 296, 300, 336, 337 පැළෙයි 485, 523 339, 356 පෑයෙයි 284 පිඹී blows 611 [P. පුමති] පිගු 415 පිඹුරා, පිඹුරු- 154, පිගු හැලි ළිහිණියා 367 පිය1 dear, affectionate 72, පිට 19, 104, 135, 415, 467, 577, 651 [Sk ප්රි,ය] 477, 604, 629, 641, 668 පිය2 father 206, 208, 651; පිය ඇට 414 see පියා and පියේ. පිටි flour 609 පිය 3 foot 451 [P. පද -] පිණයි 315 (පිණාගිය) පිය මඟ 452 (එක්º) පිණිස A. for, for the sake පිය මහරජ 208, 429, 625 of 177, 199, 214, 261, පියයි A. 97, 120, 163, 208, 323, 324, 326, 327, 382, 228, 292, 412, 424, 427, 385, 387, 395, 436, 443, 440, 444, 479, 540, 583; 447, 450, 464, 465, 497, B. 413 632, 649, B. on account පිය රජ 284, 628 of, through 221 [P පටිච්ච] 188 වචන සූචිය

පියවර 480; ºමඟ 313, 378 පිරිවැටෙයි 487 පියවි 1 පිරිස 24, 667. පියසුර 411 (voc. Sing) පිරිසිදු 178, 210, 330, 547, 649 පියල් N. of a tree 321 [P. පිරිසුදු 320, 526, 584 පියාල] පිරිහිණ loss 453; Cf. D පියා father 1, 18, 38, 48, 236, 61 — 29 [Sk පරිහාණි] 446, 548, 586, 595, 636, පිරිහුණු 395 [Pk. පරිහූණ, 647, 656, 657 Sk. පරිහීණ] පියා2 N. of a tree 301, 338 පිරිහුනු 548, 633, පිරිහුන් පියා3 (pl.) feathers 666 204, 653; Cf. මලහුන් පියාණන් (obl. Pl.) 190 and D 58 – 32, 117 – 4, (ºගේ), 409, 410, 445, 573 139 — 7, 166 — 22; JAGp. පියා පත් (pl.) wings 666 51 — 21, 54 — 13 [P. පරි පියා බළල්හු (nom. Pl.) 362 පුණ්ණ, Sk. පරිපූර්ණ1] පියුම, පියුම් - 10, 90, 229, 273, පිරිහෙයි 4, 284, 459, 614, 636 303, 305, 333, 334, 449, පිරෙයි 16, 143, 217, 224, 232, 498, 507, 515, 537, 590 263, 384, 409, 485, 535 පියුම් ගස් 89, 338, 359 595, 679; see පුරයි පියේ (nom. Sing.) 445, 474, පිලා - 467 (ºවන්), 477 550, 558, 559, 573, 575, පිල්- (pl., st. f.) feathers 85; 579, 580, 623, 644 ºකලප් 84, 513; ºකලඹ 183 පිරිකර 104 (තවුස්º) පිය හැකි 273 පිරික්සයි 415, 620, 663 පිවිටු 233 පිරිගා - 449 (ºදෙවියන්) පිවිතුරු 649 පිරිමදී 629 පිසයි cools 610 (පිසන්නෝ) පිරිමි- 130, 246, 257 පිසස් - 416, 447 පිරිම්නි- 156, 297, 415, 419, පිහිට 62, 271, 274, 566, 567, 525, 551 652 පිරියම්- 136 පිහිටයි 652 පිරියස්නා 194, 443, 568; පිහිටි 21, 526, 622 පිරියෙස්නා 417, 454 (pr. P. පිහිනයි swims 400 Of පිරියෙසී =P. පරියෙසති) පිළිකුල් 232 පිරිවර 8, 23, 24, 91, 93, 137, පිළිගනී 5, 211, 323. 497, 521, 530 පිළිපදී 149, 641, 676 [P. පටි පිරිවරයි 35, 48, 84, 123, 204, පජ්ජති] 213, 216, 235, 268, 626, පිළිපයයි 191, 209, 579, 607 650, 675 [P. පටිපාදෙති] පිළිපහළ 193 (නිº) වචන සූචිය 189

පිළිපුදයි 125 [P. පටිපුජෙති] පුත්ර ධනය 416 පිළිබහයි 541 පුත්රPයා 399, 594 පිළිබිය 162 පුත්රP වියොගය 115, 119

 • පිළියයි 608, (පිළියනලදු වැ පුද 674

=P. පටියාදිතා හුත්වා‍) [P. පුදයි 8, 32, 93, 94, 125, 222, පටියාදෙති] 241, 267, 288, 382, 592 පිළියෙල 674, 675 පුනර්භලවය 557 පිළිරජ 8, 93 පුන් කලස 674 පිළිරැව් 366, 371, 642 පුපුළහු (com. pl.) 367 පිළිවදන්- 277 (හුණº) [P. පම්පටක] පිළිවන් 469 (නොº) පුබුදුවයි 105 පිළිවිසි 61, 383, 493, 497 පුර 48, පුරය 47, 115, 144, 498, 563, 565, 575, 584; 557, 681 see පුළුවුසී. පුරයි 164, 173, 242, 286, 351, පිළිසථර 383 503, 537 පිළිසඳර 316 [P. පටිසන්ථා5ර] පුරාතන 283 පිළිසරණ 272 පුල් 10, 537 පිළිසිඳ 557, 681 [P. පටිසන්ධිප] පුවඟු 358

 • පිළි 46, 108, 124, 137, 150, පුළුන් 329

333, 598, 599, 649, 658, පුළුවුසී 197, 318, 383 [P. 659, 664, 679 පටිපුච්ඡති] පීළනය 439 පු1 cake 260, 608 පුණ්ය ය 657 පු2 drunk 290 පුණ්යාළන්තරාය 389 පූජා කරයි 99, 241 පුතා පුතු (obl. Sing.), පුත්- පූර්ව නිමිත්තය 499 Son 1, 8, 38, 41, 91, 95, 97, පෙති - 90, 355 99, 106, 115, 119, 146, පෙදෙස 208, 303, 328, 618 270, 282, 283, 309, 538 පෙනෙයි1 is seen, appears 554, 572, 586, 595, 596 190, 192, 230, 334, 355, (පුතණුවන්) 625, 626, 639, 494, 620 644, 647, 657 පෙනෙයි2 jumps 291; see පුතු පියන් (obl; pl.) 38 (දෙº) පනී පුතු මවුන් (obl. Pl) 325 පෙර formerly 1, 7, 100, 104, (තුන්º) 113, 205, 213, 283, 380, පුත්රු දානය 390, 432, 439, 426, 427, 428, 441, 511, 527, 529, 530 514, 575, 652


190 වචන සූචිය

පෙර ගමන්- 380, 468 පොවයි 464, 583 පෙරට 112 ºවැ), 163 ºව ලා), පොවා even 148 437 (ºහි ලා), 531, 676; see පොව්වා, පොවු- 562 [P. පෙර පොතක] පෙරටු - 78, 652 (‍ºයෙහි), 655 පොෂණය 94, 588 (ºව) පොහොනා 548 [P. පොහො- පෙරදැරි 137 (සිනාº) නක] පෙර මග 197; පෙර මග 461, පොහොසත්122 (නොº) 466, 476, 478, 482, 483, පොළොව, පොළෝ- 1, 2, 6, 628 26, 88, 140, 141, 172 පෙරහර පහයින්- 662 173, 189, 271, 288, 405, පෙරළයි 625; පෙරළෙයි 122, 521, 528, 536, 566, 592, 126 ‍ 596, 642 පෙරෙවි - 597 (ºබමුණෝ) ප්ර5ජාපති 529 පෙල්ල, පෙලි- 7, 418, 479 ප්රාථමාර්ථ4ය 390 (මුවº young female deer); ප්රොධාන 6 පෙළයි 144, 259, 265, 669 ප්රාභා- 2 පෙළහර 1 ප්රිවිෂ්ට 677 පොකුණ, පොකුණු- pond ප්රොවෙණි ධර්ම ය 99, 441 232, 233, 303, 306, 309, ප්රෂසිද්ධ 30 (ºයෝ) 332, 515, ºතෙර 304; ප්රි්ය 2, 99, 399, 401, 593 ºතොට 398 ප්රී‍තිමත් 213 පොකුරු පත 305, 398, 515 ප්රී2තිය 396, 653, 654 පොකුරු බෙර 612 ඵලකත්ථ4ර - 605 පොකුරු මී 304 ඵලකය 606 පොකුරු වැසි - 1, 643 ඵලය, ඵල- fruit 124; 127, පොතු තණ 163 227, 242, 289, 377 (වනº), පොතු ලොම් මස්- a kind of 390 (කම්º), 453, 666 fish 226 [P. ප්රoථුලොම මච්ඡ] ඵල රුක් (pl.) 230, 329, 425 පොද 596, 643 ඵලාඵල (pl.) 456, 497, 499 පොබයයි 12 [P. පබොධෙති] ඵුසති 2, 7, 15, 17, 91, 644, පොරණ 56, 99 658 පොරවයි, පොරොවයි 103, 136 ඵුසතිය 13, 14, 63, 121 504, 532, 676 [P. පාරුපති] බකල 413 පොරොදු 602, 614 බක්මී N. of a tree 302 පොරෝ- axe 105 බට 226, 322, 461 (හිරු පොල්ලා, පොලු - young one බටියෙහි) 478 (මුවº) වචන සූචිය 191

බඩ 164 බමුණා, බමුණු, 22, 24, 25, බණී 72, 91, 196, 37, 238, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 133, 244, 394, 495, 496, 537, 191, 193, 194, 234, 242, 638, 651; Cf බෙණෙයි. [P. 246, 247, 249, 250, 255, භණති] 259, 262, 265, 266, 267, බඬු- 428 (කෙළිº) 268, 269, 283, 288, 312, බත, බත්- 36 (ºපැන්, 124, 316, 320, 321, 325, 333, 165, 178, 210, 260 (පලාº), 379, 380, 381, 382, 403, 311, 433, 655 (එක් බත) 406, 407, 408, 409, 411, බත් හරුවෝ (nom. Pl.) 610 412, 417, 429, 432, 436, (=P. ආළාරිකා) 437, 440, 443, 445, 447, බද 260 (ºහත්වට) 448, 450, 455, 456, 510, බදන 384 [P. භාජන] 522, 523, 527, 531, 535, බදුලු N. of a tree, 301, 588 537, 539, 542, 563, 565, බන්ධුනගත 679 569, 576, 579, 581, 582, බන්ධුනය 42, 679 597, 614, 633, 635, 655 බඳ 417, 438, 602 [P. බඩ] බඹසර 242, 242, 510, ºවස් 503 බඳී 92, 106, 141, 306, 407, බයි is afraid, fears 113 417, 440, 454, 500, 592, (බනසුලු), 395 (බමි=P. 614, 621, 644, 649, 652, භායාමි), 523 (නහමක් බා = 662 P මා භායි), 635 බඳු like 12, 23, 103, 133, 145, බර 195 168, 296, 299, 329, 347, බරණ 584, 649, 664, 665 384, 392, 414, 415, 417, බල 154, 254, 470, 614 489, (මළ බන්දහු), 537, බලකාය 623 591, 620, 646, 666, 667, බල මුදලිවරු (pl.) 215, 219 676 (=P. බලත්ථා7) බප (voc. Sing.) 381 (=P. බලයි lools 10, 72, 92, 154, තාත) 166, 189, 190, 192, 200, බබළයි 560, 601 224, 225, 287, 378, 381, බබුරු දමුණු 290 408, 409, 414, 416, 430, බබුස් තණ 163 431, 446, 447, 471, 478, බමන 420 483, 507, 508, 519, 524, බමර මුළ 349 537, 619, 621, 622, 663 බමර වැළ 591 බල්ලා 268, 364, 501

25

192 වචන සූචිය

බව, 41, 69, 141, 164, 212, බෑ- brother 169, 470 [Pk 214, 302, 439, 522, 523, භාඉ,P. භාති- Sk භ්රා තෘ] 538, 539, 545, 557, 592, බිජුවට 85, 370 622, 631, 633, 634, 642; බිණීම 244, see බණි Tee බැව් [P. Sk. භාව] -බිනි- 433 (දරුයෝ දෙබින්න), බව සයුර 400 478 (දරු දෙබින්න); see බස, බස් - 98, 409, 475, 574 බිහිනි- [P. භාසා] බිඳී 351, 446, 516 බසී 25, 81, 305, 330, 398, බිබුළු1 N. of a tree 290 494, 624, 626, 632 බිබුළු-2 661 බහවයි(caus.) 194 (රථයෙන් බිම, බිම්- 96, 122, 126, 159, බහවා = P. ඔරොපෙත්වාථ) 166, 280, 303, 306, 328, බහා ලයි 46, 47 351, 545, 655 බළල් ඇස් 415 බිඹු ඵල 665, 666 බළල්හු (pl.) 362 (පියාº =P. බිඹු වැල 665, 666 පක්ඛ බිළාලා) බිය 24; 159, 415, 416, 622, බාල (young) 466, 476; ºයා 627 516 බියටි- 322 (ºයෙහි) බාසුරු 365 (ºසීහු) බියපත් 114, 259, 619 බැක්සෝ (pl.) 366 (P. බිලිඳු-,infant 476; see බිළිඳු නජ්ජුහා) බිලියම්- 280, 282 බැගැහැ 464, 475 බිසව 535, 546, 667 බැගෑ 91, 198, 432, 630, 642 *බිසෙසී 399 (බිසෙස්සවූ =P. බැගෑ පත් 421 අභිසිඤෙවථ), 626 (බිසෙස් බැමිණිය 251, 259, 260, 266, වනුවට); Cf. D. 62-9, 68-6, 395, 397 106-3, 108-23 බැලවානයා 11 (= P බක) බිසොව, බිසෝ- 17, 201, 204, බැලුම් - 414 205, 459, 519, 535 බැවින් A. 440, 475, 490, බිහි 436 (මා බිහි ලා = P. මම 526, 580, 631; B. 582; සම්මුඛා) C. 122, 475 බිහි කරයි 17 බැව් 122, 124, 214, 475, 535; බිහිනි - 199 (දරුවෝ දෙ Cf. බව බිහින්න)ල 583 (දරුවන් බැස්ම 494 දෙබිහින්නන්); Cf. -බිනි- බැහැර 493 බිළිඳු-, බිළිඳී- 476, 569, 570 බැහැරි 53 බුදි eats 295, 462, 655 බුදුන 433 [P. භොජනං]

වචන සූචිය 193

බුදු බව 141, 526, 538, 545 375, 377, 394, 396, 454, බුදු බැව් 403, 535 473, 475, 510, 512, 578, බුධී- 218 616, 617, 623, 677 බුන් 413, 414 බොහෝග රෑ 421 ( = P. චිර බුමුතුරුණු (pl., st. f.) 35 රත්තාය) බුමුත් possessed by 114; Cf. බෝ1 284 (නොº) Ksil 84, 289, D 69-31 බෝ2 fig tree 410, (ºපත්), (බිමිසැ = P. අධිමුච්චිත්වා5), 425 187-10, 219-12, 261-12, බෝකල කවඩියා 372 280-13 [ P. අභිමුත්ත = අධි බෝසත්- 409, 543, 545 මුත්ත] බ්ර හ්ම- 529; ºයාන, ºයානාව බුහුන sister 647 545 බුළු N. of a tree 293 භක්ත - 655 (එකං) බූ පනුවා 153 භමරහු (nom. pl.) bees 307 බෙණෙයි speaks 491, 495, භය 29, 140, 162, 270, 406, 621; Cf. බණයි 500, 644 බෙදයි 172 භයානක 26; ºය 26, 140, 406 බෙර 350, 611, 652, 679 භවත් - 127, 133, 248 (භවන බෙල් N. of a tree 588 [P. voc. Sing. Ferm ;Cf. පින්වත බෙල්ලං] 248, 251, 254), 317, 320 බෙල් පක්- 484, 505 (භවත voc. Sing. Masc), බෙල් වන් 267, 382, 532 326, 451, 546, 563, 568, බෙවුලීහු (nom. Pl.) a kind 569, 635 of bird 373 (මහº) භාව- 21 බොජන food 462 භාව සප්තමී 1 බොජුන්- 123, 416, 462, 555 භිසෙවු 596 [P. අභිසෙක] බොයි 12, 279, 318, 322, 464, භූතයා 6 (ºයන්ට) 498, 677 භෙදය 681 බොරු-565 භොග- 325 (ºයෝ) බොහොසත්- 441 (ºතෙක්) භොජනය 462 බොහෝ 41, 60 (බෙහෙව); ම (emphatic particle) 4, 34, 115, 119, 153, 164, 166, 36, 54, 96, 115, 122, 133, 173, 188, 203, 221, 226, 139, 143, 152, 162, 174, 231, 242, 258, 276, 301, 184, 185, 201, 215, 216, 302, 306, 308, 317, 319, 243, 255, 306, 307, 309, 344, 345, 351, 357, 359, 326, 342, 349, 353, 359, 360, 363, 364, 368, 373, 384, 342, 349, 353, 359, 384, 385, 386, 419, 447, 194 වචන සූචිය

451, 452, 458, 464, 465, මඟුල් - 651; ºවත් 651 471, 482, 512, 537, 539, මට1 polished; smooth 33 540, 546, 552, 579, 589, [P. මට්ඨ] 614, 623, 631, 653 [ම < මට2 to me 4, 6, 18, 39, 41, මැ < මෙ ( D 43—18, 220 49, 50, 51, 53, 57, 65, 66, —32) < මේ (163, 328; D 99, 125, 141, 146, 151, 162, 62—10, 133—15) < මෙවු 175, 177, 208, 218, 220, (D 6—18, 10—7), මෙව 248, 249, 250, 251, 260, ( D 4—6, 4—7) = P. Sk. 270, 271, 275, 276, 285, එව through wrong division 286, 298, 319, 323, 384, Of sandhi. Cf. Pk. මෙව, 388, 393, 397, 400, 401, එවාමෙව, එවමෙව, හෙමෙව 419, 420, 441, 460, 470, And G.] 472, 488, 489, 494, 499, ම2 my 54, 64, 65, 71, 95, 97, 502, 509, 517, 533, 535, 106, 115, 119, 190, 208, 537, 539, 540, 550, 554, 218, 385, 395, 411, 433, 564, 566, 578, 655 436, 438, 440, 464, 479, මඩී 34, 164, 527, 623 489, 490, 491, 492, 495, මිණිමය 659 500, 506, 511, 518, 525, මඬ mud 145 538, 539, 550, 573, 577, මඩී 307, 349, 590, 667 580, 608, 636 මඬු - 484 (කෙළිº) ම3 me 392 මඬුල්ල, මඬුලු- 207, 288, 488, මංමුළා වෙයි 275, 276 503. මක්හ 581 මතැත්- 598, 676 මඝ 559 මතු-1 42, 526 (ºයෙහි), 681 මඝවා 14 [P. මත්ථ1ක] මඩකු 537 මතු2 57, 147, 413, 572 [P. මඟ 56, 57, 67, 109, 185, 193, මත්ත, Sk. මාත්ර7] 197, 198, 202, 203, 222, මතු මතුයෙහි 548 223, 224, 254, 268, 274, මතුරු- charm 634 280, 312, 313, 314, 378, මත් intoxicated 304; 418 387, 433, 435, 448, 452, මද 24, 34, 76, 307, 349 456, 457, 461, 469, 470, මදු රට 15 472, 475, 483, 502, 545, මදුරුවා 163, 183, 318 607, 608, 613, 618, 675 මද්දී 658 මඟ උපකරණ 260 මද්ය - 124 (ºදානය) මඟයි seeks 10 (මඟනා) මද්රි5 දූ 196, 546 මගියා 381 වචන සූචිය 195

මද්රිූ දේවිය, ºදේවී 107, 109, මන්1 pride 1,167,535, 631 110, 112, 116, 147, 151, මන්2 mind, thought 547 186, 451, 539 මන්ත්ර7ය 389 මද්රිූය, මද්රී3 59, 62, 152, 158, මන්දි7රය 190 159, 185, 190, 192, 204 මඳ 166, 167, 221, 318, 328, 386, 393, 523, 531, 537, 377, 454, 473, 591 547, 620, 621, 628, 629 මම 4, 19, 39, 41, 51, 53, 54, (මද්රී මි); 639 (මද්රී මු), 640, 57, 63, 64, 65, 67, 119, 142, 644, 651, 668 144, 145, 148, 151, 164, මධුර 227, 505 175, 248, 249, 251, 252, මධ්ය 526 254, 275, 276, 285, 312, මධ්ය මාඞගය 9 323, 326, 327, 331, 397, මනකල් 116, 401, 421 400, 471, 472, 500, 503, මනස, මනස්- 25, 193 (v. l.) 510, 539, 540, 549, 556, මනහර 225, 273, 303 557, 594; 629, 639, 646; මනා1 (?) little 164 [Cf. Sk. මම් 195 මනාක්. More likely මනා = මරණ(ය) 5, 68, 454, 657; මඳ‍; Cf. 221 (v.l. of n. 6) ºබිය 622 And D 72—4 (v. l. of n. 2). මරයි 41, 42, 55, 283, 395, මනා2 good” pleasing 70, 137, 412, 440, 443, 450, 454, 147, 150, 226, 239 (මනා 540, 621, 622 නොවන විසීමක් = P. මරවැඩි 111 අමනාප වාසං), 338, 375, මරැ wind 305 505, 585, 604, 650, 675 මරුත් wind 665 [P. මනාප; Cf. D 143—16 මල, මල්- flower 74, 75, 112, (මනවුනට්= P. සතං), 192 229, 296, 229, 300, 302, —15 (මනා සැහැවියෙක් = 310, 328, 341, 353, 387, P. (මනාපජාතිකො), 195— 427, 507, 514, 585, 600, 32 (මනාවක්හට = P. භද්ද 607 කස්ස) ] මලත්ත 307, 349 මනා කොට well 46, 136, 260, මලහුන් full of dirt 22; Cf. 310, 311, 459, 529, 530, මැලිහුන් and පිරිහුන්. [P 605, 642 මලපුණ්ණ] මනාව well 548 මල් ඇගෑ- 607 මනැති කෙරෙයි (?) 631 (v.l.) මල්කඩ 386 = P. දමෙති මල්කරු - 310 (ºවන්) මනොරථය 633 මල් කොන්ද 305

196 වචන සූචිය

මල්දම් 299, 310, 607 මහ අලල්ලෝ (nom. pl.) මල් පතර 335 (ºහු) a kind of birth 367 මල් පලු- 127 මහ උක් N. of a plant 340 මල් බෑ- 168 (ºයන්) මහ කුඹුක් 340 මල් රුක් 230, 329 මහ කෙළිඳ 302 මව, මව්, මවු- 18, 236, 284, මහගම්- woman 369 (ළිහිණි 325, 385, 390, 391, 418, මහගමුන්), 459; see මාගම 421, 456, 466, 473, 476, මහ ජනයා 188, 679; මහ ජනා 478, 483, 538, (ºදේවිය), 123 575, 590, 592, 639, 640, මහණ- 121, 123, 432, 537 647, 656 මහතා 283 (ºතුන්) මවයි 233, 287, 475, 531, මහතොලු 413 (v. l.) see 562 වහතොලු මවුපිය- parents 48 , 94, 186, මහත්º 9, 24, 34, 76, 121, 240, 548, 586, 632, 656, 134, 159, 217, 226, 306, 657 350, 415, 470, 602, 613, මවු රදු 412, 638 614, 642, 667 මස month 17, 88, 382, 532 මහ දළ ගිරා තු‍ඩුවෝ (nom. මසවුළු- 178 pl.) 362 මසා fish 438 (මසකු) මහදිය කෙ‍රැළියෝ (nom. pl. ) මසුරන් 60 373 මසුරු 8, 21 (ºබැව්), 93, 270, මහ දොඹ N. of a tree 300 527 (ºමල), 541(ºදම්හු) මහ නමුඬු N. of a tree 338 මස්-1 meat, flesh 12, 20, 203, මහ නික N. of a tree 338 210, 540, 608, 632 [P. මහ පොළොව 21, 26, 140, මංස] 189, 405, 528 මස්-2 fish 278, 306, 330, මහ බෙර 612 (ºකැලන්), 357 (රෙහෙº) මහ බෙවුලීහු (nom. pl.) a [P. මච්ඡ] kind of birth 373 මස් තෙල්- ‍fat 281 මහ මුහුණුවා owl 82, 114, මස් පිඬු - 413 167, 368, 512 මහ great 1, 3, 268, 611, 620; මහ මුහුද 567 See මහා මහ මේ 1ල 596 මහ අංගෙන්ද 345 මහ අරන 616


වචන සූචිය 197

මහ රජ 15, 23, 25, 32, 37, 45, 383, 384, 391, 395, 419, 49, 59, 61, 123, 126, 133, 436, 437, 438, 460, 461, 141, 142, 149, 151, 152, 463, 466, 470, 473, 476, 184, 186, 194, 196, 206, 478, 482, 483, 486, 487, 208, 212, 214, 217, 222, 495, 496, 499, 500, 505, 264, 270, 271, 287, 323, 517, 523, 524, 534, 537, 327, 378, 379, 392, 393, 550, 552, 555, 556, 564, 396, 397, 403, 429, 471, 577, 578, 580, 596, 597, 518, 520, 526, 527, 542, 645, 646, 657 558, 564, 596, 623, 625, මාගම woman 112, 137, 171, 629, 630, 644, 651, 679 174, 185, 204, 235, 389, මහරී N. of a tree 338 553, 651 මහලු 130, 243, 244, 247, මාගෙන් 5 343, 459, 523; මහල්ලා 236, මාගේ 9, 10, 20, 99, 251, 283, 239, 254 (ºලෙමි), 258, 552 311, 399, 437, 464, 485, මහ වත 674 495, 535, 575, 595, 655, මහ වනය 112, 278 656 මහ වල 65, 106, 161, 275, මාණවකයා 634 276, 499 මාතු පිතුජ- 656 මහ විල් කටු N. of a plant 306 මා පිය- parents 587 (ºදෙදෙන) මහ සත් - 672, 679 මායම 389 මහ සැලළිහිණියා 367 මාලු old 537 මහ සිනිඹිල්ලා 365 මාළිගාව 190 මහා - 154, 268 මාළු 610 (ºපිසන්නෝ) මහා කාළ වඳුරො (pl.) 362 මැ 9, 21, 123, 200, 202, 213, මහාරණ්ය ය 267 255, 284, 295, 296, 297, මහා වනය 304 312, 375, 384, 388, 418, මහා සත්ත්වුයා 94 437, 441, 442, 445, 448, මළ 115, 118, 239, 489, 490, 458, 459, 460, 465, 489, 518, 520 496, 497, 509, 519, 521, මා me, my 3, 13, 17, 22, 24, 523, 547, 561, 582, 596, 39, 40, 50, 51, 55, 59, 61, 621, 631, 651, see ම 63, 64, 65, 69, 92, 99, මැඩහගු 440 120, 125, 142, 148, 192, මැඩියා 296 208, 211, 214, 215, 220, මැණික 661 221, 247, 252, 257, 258, මැද1 middle 17, 20, 48, 137, 279, 282, 323, 327, 380, 147, 552 [P. මජ්ඣ]

198 වචන සූචිය මැද2 N. Pr. 61, 195, 523 [P. මිදෙයි 156, 409, 445, 557 මද්දී] මිනිසත් බව 557 මැදි 537; ºදූ 651, 658; මිනිසා, මිනිස් - 155, 197, 198, ºබිසවº, බිසොව 201, 535, 415 (නොº), 416, 526, 527, 546, 667; ºරදූ 497, 521, 541, 593, 666 530 [P. මද්දී] මියයි 65, 68, 69, 92; මිය යෙයි මැදින් 88 (ºදින) 418, 423, 443 මැදිම් යම 491 මියර 345 මැදුම් middling 130 (ºපිරිමිහු) මියුරු 72, 123, 231, 232, 291, මැනව, මැනවැ good, well 294, 304, 321, 369, 370, 213, 326, 452, 540, 580] 386, 434, 455, 456, 475, මැනවි 354, 517; මැනවක් 508, 672, 673 (acc. Sing) 256, 594, (නොº) මියෙන් (instr. Sing of මුව) Cf. D. 136—33. [Cf. P. 537, 573 මනාපිය] මිරිකුළු ගස් - 339 මැඳ 345; see මැද මිරිකෙයි 274, 435 මැ-යි 163, 488, 588; see මැ. මිස except 469 මැරෙයි 518 (මළ හොත්) මිහි ගඳ N. of a plant 352 මැලෑ ගෙන 296 මිහිඟු බෙර 350, 612 මැලිහුන් 313; Cf. මලහුන් මිහි පිඬු 311 22 මිහිරි 50, 394, 454, 667; මිහිර මැසි1 N. of a tree 342 s., 93 (ºගස්) [P මංසි] ‍මිහිවමිය 643 මැස්සා, මැසි2 fly 183” 295 මිළිවිය (fem.) dead 496; see (නිº), 318, 345 (මීº) මළ මැහැ 344 (සුළුº) මී1 honey 96, 210, 286, 295, මැළි 261 (නොº) 304, 305, 311, 321, 358, මෑට 63, 535 455, 506 මෑණි- 401, 451, 636 මි-2 buffalo 364 (මීහු nom. මිටි-1 351 pl.) මිටි low, not tall 294 (ºයෙහි) මී පැණි 306 මිටි සක්හු (nom. pl.) kind මී පෙන් 295 of conch- shell 611 මී මැස්සා, මී මැසි- 96, 153, මිණි- 60ල 330 345 මිණි කො‍ඬොල් - 47 මී රුක්හු (nom. pl.) 295 මිණි මෙවුල 659 මීවුසන් (acc. Pl. ) 512 මිදි 295 [P. මුද්දිකා] මුඛය 641 මුගටියා 363 මුගු- 344 වචන සූචිය 199

මුචලිඳු N. of a lake 229, 347, මුව පෙල්ල, ºපෙලි- 7, 418, 356, 357 [P. මුචලින්ද ] 479 මුතප්ප (voc. Sing.) grand- මුව පොල්ලා, ºපොලු- 478 Father 571, 573 මුව මුළු- 158, 621 මුතු1 pearl 53, 60, 348 මුවර- 357 [P. මකර] මුතු2 N. of a plant 348 මුව රජ 470 මුතුන්- grand- father 393, 584 මුව රළ 80, 418 (ºරජ), 585 මුව වෙස් - 457 (සැඬº) මුත් free from, void of, apart මුව1 A. deer 155, 156, 192, From 7 (නුº). 168 (නොº), 364, 365, 376, 511, 512, 462, 479 [P. මුත්ත] 621, 669, 670; B. beast 65 මුත්ත (voc. Sing.) grand- සැඬº), 79, 266, 458, 461, Father 580 475, 492 මුත්තණු- 593 ( º‍වන්ට) - මුවා2 made of 560 මුත් රජ 394 (රත්රන්º), 662 මුදයි 10, 551, 578, 679 මුසු 306, 313, 573 මුදලිඳු N. of a lake 337 [P. මුහුණ 263, 409, 471, 522, මුචලින්ද8] 537, 560 මුදලිවරු (nom. pl.) 215, මුහුණු සුනු 661 219 (බලº) මුහුඳ 611 මුදු තණ 163 මුහුලු N. of a tree 339 [P. මුදුන 161, 386, 427 වකුල] මුදෙල් N. of a lake 333, 334 මුහුළ, මුහුළු- 21, 189 [P. (=P. මුචලින්දf) මකුට] මුනුබුරා 644 මුළ, මුළු- heard” multitude 80, මුබ hither 252 158, 167, 291, 319 (අවු මුරුංගා N. of a tree 339 රුදුº), 349, 554, 621, 651, මුරුත N. of a tree 290 මුළා වෙයි 268, 275, 276, 460 මුල, මුල් root, foot (of a 681 tree ) 180 (රුක්º), 317, මුළු1 herd, see මුළ ‍377, 424, 453, 520 මුළු 2 entire 190, 423, 554 මුව1 face, mouth 10, 413, මූ 621 438, 537 (මියෙන්), 560 මෙ1 this, these 3, 8, 12, 42, (මුයෙහි) 61, 160, 168, 176, 185, මුව-2 deer, see මුවා 190, 204, 205, 207, 217, මුව කකුල 286 236, 273, 310, 321, 332, මුව පැටවා 483 379, 383, 386, 394, 419 26 200 වචන සූචිය

425, 427, 429, 442 ,446, මෙසේ 4, 14, 41, 50, 56, 59, 430, 456, 457, 473, 476, 61, 65, 120, 124, 127, 164, 478, 499, 500, 507, 518, 203, 207, 213, 239, 249, 522, 537, 541, 545, 558, 250, 259, 262, 275, 276, 559, 564, 569, 535, 594, 312, 356, 391, 398, 411, 620, 651, 658, 676; see 437, 452, 456, 493, 521, මේ 542, 592, 599, 638, 655 මෙ (emphatic particle) 89, මෙහි here 43, 209, 216, 364, 212, 337, 338, 340, 348, 386, 388, 390, 399, 418, 353, 354, 357, 359, 362, 526, 569, 595, 631 363, 367, 372, 373, 336, මෙහෙ කරයි 248, 249, 251, 425, 506, 512, 573, 588, 261, 503 608, 660, 662, see ම. මෙහෙ කරු -437 මෙඬු මුහුණු කුකුළහ (nom. මෙහෙනල 588 Pl.) 374 මෙහෙය 397 ‍මෙතන 671 මෙහෙයයි 46, 188, 285, 607 මෙත්- 669 [P. මෙත්තා] මෙහෙසුන් - 12 471 (අහº) මෙන් 3, 48, 93, 97, 100, 101, මෙළේ 239, see මළ 102, 111, 114, 119, 158, මේ1 (emphatic particle) 163, 167, 192, 230, 235, 271, 328; see ම 272, 278, 289, 291, 298, මේ2 this, these 5, 12, 37, 38, 299, 303, 310, 321, 322, 43, 68, 72, 83, 109, 113, 331, 340, 341, 355, 380, 115, 119, 127, 133, 141, 381, 408, 413, 417, 418, 147, 192, 193, 195, 201, 438, 443, 446, 464, 465, 212, 217, 223, 224, 236, 466, 476, 477, 478, 479, 242, 216, 247, 252, 269, 483, 488, 503, 521, 567, 278, 279, 286, 287, 292, 573, 640, 663, 664, 665, 309, 311, 313, 322, 378, 666 380, 382, 389, 410, 412, මෙය this 209, 312, 462, 473, 415, 416, 417, 419, 426, 526, 544, 550 437, 438, 439, 447, 418, මෙර 189; º‍ගල 21 449, 452, 455, 456, 473, මෙරමා 20 (ºහට) 480, 484, 485, 488, 489, මෙවුල්- 662; ºදම් 659 496, 497, 498, 506, 509, මෙවෙනි 491, 537 518, 535, 537, 548, 550, මෙව්හු (nom. pl.) these 424, 551, 552, 557, 560, 562, 428, 511, 512, 514 563, 564, 565, 569, 576,

වචන සූචිය 3201

579, 580, 581, 597, 622, යදියා 20, 53, 54, 126, 133, 632, 634, 647, 652, 658, 271, 272, 392, 441, 445, 674, 677; see මෙ and ම. 525, 548, 566, 572, 680, මේ3 rain. cloud 1 681 මොණරා, මොණර- 11, 84, යදී 164 (යදමෙන්) 183, 329, 365, 513 යන 1, 2, 14, 43, 50, 65, 91, මොනවට 126, 241 (නොº), 92, 172, 176, 188, 242, 282, 405, 583 309, 364, 373, 380, 386, මොනොවට 192, 209, 448 392, 393, 398, 403, 415, මොරසු පහයින් 662 423, 445, 457, 459, 472, මොවුන් 156, 176, 885, 390 502, 518, 522, 529, 531, මොවුහු 621 559, 607, 633, 635, 644, මොහු these 289, 505, 512 651, 674, 679 මොහුට 395 යනාදි 383, 585; ºය 320, 435, මොහොට්ටි- 612 යනු 1, 10, 267, 427, 439; ºව මොළොක් 110, 629 1, 54, 200, 382 -මෝ 589 (අපි හැමදෙනමෝ), යපත 622 (නිදොස්මෝ, තෙරන යපෙයි, (යැපෙයි) 233, 317 ලදුමෝ) යම1 N. of a deity 529; -ය 5, 198, 203, 217, 223, යමයා 143, 408 287, 305, 364, 367, 411, යම2, යම්- watch 491 544, 644 see යයි යමා මහ පෙළහර 1 යකදුරා 131 යම්- යමෙක්, යමක්, 2, 4, 7, යකුබුමත් 114 13, 16, 18, 19, 24, 26, 39, යක් - 416, 417, 600 40, 41, 42, 52, 56, 57, 60, යක් දෙසි- 114 (ºදෙස්සකු), 641 63, 67, 68, 69, 75, 78, 81, (ºදෙසියක) [P. යක්ඛදාසි) 100, 104, 110 (යමකගේ= P. යජමින් 144 ( = P. යජමානො) යස්සා), 111, 112, 113, 114, යව down, below 1, 24, 72 127, 132, 133, 140, 141, 297, 302 144, 145, 151, 152, 160, යටත 448 162, 165, 169, 171, 174, යටිම්නිය 90; Cf. D 206—15 188, 208, 209, 211, 212, (යටම්නි), 276-10 219, 222, 223, 236, 239, යදි බමුණා 411, 412, 423, 432, 243, 245, 249, 257, 264, 456, 523, 527, 531, 535, 265, 266, 267, 271, 272, 539 275, 276, 286, 287, 292, 310, 315, 323, 327, 356,

202 වචන සූචිය

379, 381, 384, 397, 405, යයි2 says 23, 203, 224, 287, 406, 411, 412, 417, 419, 288, 336, 446, 499, 500, 424, 443, 445, 454, 462, 526, 535, 581, 594, 597, 469, 482, 487, 498, 511, 652, 662, see යන, යනු, 514, 515, 518, 525, 537, යි, යී. 540, 541, 545, 552, 564, ය යි3 (=... කියා) 13, 155, 566, 569, 571, 574, 589, 186, 190, 198, 226, 233, 607, 608, 618, 620, 623, 242, 263, 305, 339, 384, 633, 644, 646, 657, 658, 390, 414, 415, 417, 432, 659, 669, 670, 671, 674 437, 445, 448, 452, 456, යම් කවර- 520 559, 652 යම් කිසි 59, 245, 647, 657; යවයි 422, 423, 493, 558, 541, ºකිසිවෙක් 143, 595 යහ 273 (යෙහෙන්), 455, යම්තම් 524, 630 (යෙහෙකි) ‍යම් තෝ 527 ( = P. යො ත්වං4), යහන 181 540 (යම් තාගේ) යහපත් 24, 34, 190, 515, යම් සෙයින් 600 677 යම් සෙයෙකින් 222 යහපුහුරු 358 යම් සේ 70, 96, 184, 255, 274, යුහුල් 414 418, 442, 458, 464, 465, යළි 385 471, 547, 621, 623 යාග- 241 (නවමීº) යම් හෙයකින් 252 යාග භාජනය 288 යයි1 goes 27, 30, 56, 62, යාචකයා 8, 93, 389 67, 69, 78, 100, 111, 123, යාචනාව 389 147, 150, 161, 163, 176, යාඥාව 93 185 (යායුතු), 188, 191, යානය 35, යානාව 545 196, 203, 206, 214, (යාම), -යැ 284, 327, 333, 390, 401, 222, 223, 224, 246, 247, 441, 469, 561 254, 263, 267, 268, 292, -යි 57, 63, 71, 92, 119, 161, 312, 313, 315, 316, 325, 162, 187, 190, 192, 193, 345, 379, 385, 386, 387, 195, 197, 201, 202, 203, 388, 390, (යායටි), 392, 206, 207, 208, 209, 219, 411, 427, 429, 444, 445, 233, 236, 240, 248, 275, 451, 452, 456, 457, 469, 276, 283, 286, 292, 312, (යා හැකි), 475, 493, 508, 332, 356, 373, 380, 389, 544, (යාම), 557, 559, 591, 607, 608, 633, 643, 644, 666, 671 වචන සූචිය 203

390, 398, 403, 411, 434, 531, 540, 542, 544, 549, 440, 442, 446, 456, 463, 566, 573, 577, 578, 588, 464, 466, 479, 497, 502, 589, 590, 592, 595, 596, 517, 523, 529, 537, 571, 631, 660, 662, 666 644, 651, 662, 671, 679, යෙහෙළිය 91, 149, 629, 639, 681 644, 6 8 යි 1, 76, 145, 287, 400, 522, යොග්ය6 8, 93, 389 526, 537, 574 යොත, යොත්- 134, 614 යුක්ත 8, 178, 437, 665, 677 යොදයි A. 1, 9, 76, 187, 260, යුගළය 10 440, 456, 506, 570, 571, යුතු- 61 (කටº), 185, 266, 604, 605, 637, B. 266 (v. l. 283, 326, 385 (කියයුත් of n. 3 යොදනලද්දේ = P. තෙක්), 395, 415, 473, 581, වොදිතො) 600, 637 යොධයා 650, 676 යුත් 273, 295, 459 යොහොමු N. of a plant 354 යුද්ධ භූමිය 33 රකවල 268 යුද්ධය 33 රකී 68, 69, 242, 510, 625 යුහු-ව, ºචැ-quickly 45, 46 651, 656 187, 581 රකුසු- 600 යෙදෙයි 2, 185, 435, 475, රක්තාක්ෂී හු (nom. pl.) 373. 493, 547, 615; see යොදයි. රක්ෂාක කරයි 131 යෙයි1, යේ goes, 16, 39, 56, රජ, රජු- 1, 10, 35, 37, 45, 57, 65, 67, 70, 71, 100, 48, 49, 50, 56, 61, 67, 95, 104, 109, 111, 112, 116, 99, 100, 104, 107, 120, 125, 133, 141, 142, 143, 121, 123, 131, 141, 142, 162, 163, 164, 165, 166, 151, 169, 170, 185, 190, 125, 133, 141, 142, 143, 212, 213, 214, 224, 252, 162, 163, 164, 165, 166, 253, 264, 265, 284, 323, 172, 175, 187, 208, 213, 324, 395, 432, 463, 471, 258, 282, 345, 378, 423, 474, 496, 506, 529, 531, 435, 447, 450, 452, 458, 537, 541, 564, 566, 568, 469, 553, 557, 597 570, 575, 582, 584, 585, යෙයි2, යේ says 9, 162, 163, 596, 613, 618, 619, 624, 337, 338, 340, 353, 354, 628, 643, 644, 651, 652, 367, 372, 373, 380, 383, 676, 679 402, 411, 424, 425, 443, 459, 476, 488, 490, 502, 507, 512, 523, 525, 527 204 වචන සූචිය

රජ අස්න 550 රත් සඳුන් 149, 354 රජ කරයි 12, 645; ºකෙරෙයි රථය 170, 1 6, 187, 188, 193, 554 194, 207, 570, 571, 605, රජ ගෙය 122; ºගේ 119 606, 625, 687 රජකන 137 රද 680 රජ තවුසා 222, 549 රදුව, රදු 61, 91, 385, 412, රජ පිත් - 501, රජ පුත් - 39, 458, 474, 497, 521, 522, 270 530, 575, 634, 638, 653, රජ මහවත 674 663, 666 රජය 72, 216, 217, 219, 550, රන් 10, 111, 134, 137, 160, 596, 652 179, 521, 560, 598, 602, රජ වෙස්- 648 605, 662, 665, 675 රජය, රජස්- 10, 22, 149, රන් කස්- 134, 614 182, 313, 328, 615, 647 රන් දහස 582 රට 15, 23, 25, 32, 37, 39, 42, රන් දැල් 355 43, 44, 56, 96, 103, 108, රන් බිබුළු- 661 120, 126, 127, 133, 141, රන්මය 660 142, 144, 150, 152, 169, රන් මුවා 137, 659 170, 202, 203, 207, 212, රන් රිදී මුවා 662 216, 217, 218, 219, 234, රන් වන් 102, 137, 294, 351, 278, 283, 327, 396, 403, 353, 354, 359, 505, 599 471, 509, 527, 535, 548, රන් සිවිගේ 109, 205 568, 594, 595, 604, 614, රමණීය 3, 73, 75, 190, 356 622, 632, 641, 645, 646, රම්යය 47, 227, 652, 677 658, 671, 678 රස 294, 297, 304, 306; රසය රට වාසීන් (obl. Pl.) 32 295 රට වැසි 35, -වැසියා 95, 212, රස බොජුන්- 123 644, 646 රහ ‍124, 203, 609 රත් 34, 103, 332, 599, 666 රහ පිවිය (acc sing. Fem.) රත් කණේරු 89 drunken. Woman 641 (රහ රත් කරවූ 89, 345 රිවියක v. l. ) රත් කොරළුවෝ (nom. pl.) රහස, රහස් - 237, 245, 262 367 රහිත 180, 232 රත්නය 661 රළ 80 (මුවº) රත් නික N. of a tree 338 රළු 414 රත්රන් 53, 60, 562, 581, රා 12 ºමුවා 561 රාගය 259

වචන සූචිය 205

රාජ පුත්රහයා 30, 395 රිය හිස්- 23, 33, 667 [P. රාජ මාර්ගහය 674 රථ+ඊසා] රාජ වාහන-24 රිසි 55, 218, 398, 412 රාජාපරාධ (pl.) 10 රිසියෙයි 146, 220 රාජි-179 රිළවා 414 රාත්රිාය 44, 123 රිළාවඳරො (pl.) 362 (=P. පිචු) රාම රජ 471 රුක, රුක් - tree 3, 100, 127, රා සොඬ- 124, 290 156, 178, 179, 199, 200, රැ (= හැරැ) 395 230, 231, 269, 274, 289, රැකවල්- 459 291, 294, 296, 299, 300, රැගත් 676 301, 302, 304, 329, 336, රැය, රෑ 43, 57, 261, 386, 388, 337, 338, 339, 341, 342, 121. (බොහෝ රෑ = P. චිර 343, 346, 353, 354, 355, රතතාය), 423, 496, 531, 359, 360, 424, 425, 460, 555, 564, 589 505, 521, 562, 590, 591, රැලි (pl., st. f.) folds 537 600, 616, 617, රැව් 11, 12, 231, 304, (එක්º), රුක් දැහැ kinds of trees 425 366, 369, 375, 528, 585 රුක් නහවු (pl.) 362 රැස 302, 340, 347, 384, 577. රුක් මුල 180, 520 රැස් කරයි 276, 480 රුචි- 43 රැස් වෙයි 31, 41, 45, 56, 121, රුදුරු 407 132, 265, 457, 569, 644, රුවනග රුවන් - 12, 23, 173, 651, 670, 671 263 රැහැන 408 රුවන් ඇගෑ 607 රෑ see රැය රුවැති 537 රෑ දෙව 618; ºදෙවෙන් 503, රුසී 321, 540 [P. රුචචති] ºදෙවෙහි 504 රුස්වයි (caus. Of රුසී) 214, රිදී 347; ºමුවා 662 388, 550, 551, 554 රිය 109, 137, 170, 187, 597, රූ - 8, 167, 246, 428, 430, 606, 620 530, 562, 663 [P. Sk. රූප] රිය උතුමා 162, 388, 650 රූධර 663 (=P. රථෙසභ) රූපකාය 681 රිය මඬුලු- 207 රූපය 192 රිය සැරියා 30 රෙදෙයි 448 රෙහෙණ 573 [P. රොහිණී] රෙහෙ (මස්) a kind of fish 357 [P.‍ රොහිත]

206 වචන සූචිය

රේණිය ගඳ 359 ලවා 249 රොදු බෙර 612 ලස්-284 (නොලස්ව), 292, රොන් 305, 588 599 රොෂ- 537 ලහලු 608 රෝගය, රොගය 206, 317 ලා A. (gerund of ලයි) 69, 319 163, 213; B. (loc. Post- ලකුණ, ලකුණු 2, 185, 204, position) 13, 39, 153, 287, 459, 561, 653 380, 437, 456, 459, 560, ලක්ෂ - 103 629 ලජ්ජා(ව) 436, 437 (ºසම්පන්න), ලාභාන්තරාය 388, 389 671 ලාමක 630; º‍ය 66 ලතා- 623 ලැගි 165 _(නොº) ලද 1, 17, 61, 124, 191, 209, ලැබෙයි 8, 13, 164, 168, 378, 211, 213, 240, 242, 253, 517, 577, 611 266, 282, 284, 285, 287, ලැහැන් - shoal (of fish) 306 320, 327, 330, 332, 368, ලැහැබ 72, see ළැහැබ 376, 382, 383, 386, 392, ලිය 376, 450, 652 416, 419, 429, 445, 447, ලියගෙඳ N. of a plant 359 465, 470, 471, 489, 492, (දැහැº) 501, 509, 515, 516, 518, ලිහිණිය (fem.) 115, 118 520, 522, 523, 533, 541, ලිහිණියා 11, see ලිහිණියා 548, 549, 554, 559, 568, ලීලා- 355, 508 594, 602, 605, 607, 608, -ලු (indeclinable) 365 622, 623, 631, 651, 657, ලුදු- 398, 417 [P. ලුද්ද] 661, 665 ලුහු බඳී 440 ලද පස් මල් 674 ලෙණ 82, 520 (ගල්º). ලදරුවා 11 ලෙස 236, 592 (ලෙසින්) ලදින් 119, 396, 459, 464, ලෙහෙනා 363 652 ලේ 20, 279, 318, 416 ලබයි 124, 168, 419, 454, ලොත් (ගස්) [P. ලොද්ද] 524, 565 ලොප්- 58, 390, (ºකොට) ලබු කොමඬු 352 ලොභී 269 ලබුව 286 ලොමුදහ- ගන්වනු 201; ලමජ 360 ºගැන්ම 26 ලයි 262, 290 (වෙව්º), 355, ලොමුදැහැ- ගැනුම් 644; 410 (වෙවුº), 676, 679; ºගැන්ම 140, 406 ලවයි (caus.) 652, 679 ලොම්- 156 (ºසළා) ලවන්- lip 665, 666 වචන සූචිය 207 ලොල් 158, 266, 456, 633 වඩයි, ව‍ඩා 39, 176, 216, 329, ලොව, ලෝ - 201, 242, 400, 396, 527, 657 (ආº) 443, 510, 528, 593 ව‍ඩා more than 68, 69, 99, ලොගො 416 (ºවන්), 612 239, 243, 401, 419, 420, [P. ලොහ] 437, 495, 535, 539 ලෝකය 164, 402 වඩී 329, 391 [P.වඩ්ඪති] ව gerund of වෙයි වණය 495 වක් a., 413, 415; වක s., -වණු 153 (v. l. of n. 6) [P. 258 -පාණක] වක්පව්ව, ºපවු- 42, 142, 160, වත සමාදානය 655 187, 197, 198, 208, 252, වත්-1 164 [P. වත, වතත-] 519, 613, 652, 674 වත්-2 548 [P. වත්ථු6, Sk. වග 83, 136, (ºසම්), 457, 459, වස්තු] 498, 502 [P. ව්ය ග්ඝස] වත්-3 584, 649 [P. වත්ථ,, Sk. වලළ 302; Cf. වගුළ වස්ත්ර්] වගුරයි 122; see වගුළ වත්- 651 (මගුල්º) වගුළ 22, 90, 96, 97, 306 වත් කම්- 143, 266 වචනය 621 වත්මන්- 143 (ºහි); වත්මනු- වට1 a., 23, 617, s., 260, 337, 439 (වත්මන්නෙහි) 478 (වටින්), 481 (ºකොට) වත්සන් (obi. pl. 466, 640 [P. වට්ට] [Sk. වතස] වට2 rained 614; see වසි1 වදන්- 594 [P. වචන] [P වට්ඨ] වදී 230, 267, 320, 407, 408, වටනා (pr. P.) 103 432, 486, 493, 616, 677 වටයි1, වටා ministers to 63 වධය 551 [P. උපට්ඨාති; Cf. D 77-17, වධ්ය5යා 10, 551 97-2, 111-1, 139-4] වන1, වනය ‍forest 65, 72, 79, වටයි2, වටා 630 [P. වට්ටෙති. 90, 100, 101, 152, 162, Sk. වතියති; Cf. D. 52-18] 199, 208, 230, 266, 278, වටී rained, see වසී 295, 296, 298, 299, 302, වටී is worth 53 [P.වට්ටති] 303, 307, 308, 317, 318, වටුවා 367 (තිත්º) 325, 328, 329, 341, 343, වඩන, වඩනා (pr. p) 403, 419, 347, 348, 349, 354, 361, 535 368, 369, 371, 376, 377, වඩනු වූ 23, 25, 37, 126, 152, 449, 450, 457, 458, 497, 212, 671, 678 504, 519, 545, 566, 569, 589, 591, 617, 620, 644, 665, 669 208 වචන සූචිය

වන2 (fr. වෙයි) 241, 302, වම් පොරළු clad in armour

 324, 325, 417, 454, 593,				136; Cf. D 111—3, Sas 44,	

Cf. වන්හ 240, වන්හු 237, KSil 662 (වම් පොරොළ 238 ගත්); “වම් පොරළු පෙර

වන3 colour 297; see වන් 1			වියා හෙවත් සන්නාහ	
    [P. වණ්ණ]					පෙරවියෝ  ( = P. වම්ම	

වනකවුඩුවා 489 ගවච්ඡිතා) JAGp (MS. — වන චරකයා 222 මහාවාණිජ ජා). වන දොර 268 වම්බටු 354 වන පල 233; 0ඵල 377 වම්මුතු වන ඵලාඵල (pl.) 387 වයයි Plays upon 610 (p. වන මුල් (pl.) 233, 317, 377, වාදෙති) 385, 453, 497 වයස age 552 වන මුවා wild animal 502 වර1 boon, see වරය වනයි praises 11, 90, 382, 545 වර2 turn 290 (එක් වරක් වන වාසය 652 once) (P.වාර) වන හිස් - 230, 310, 341 වරණ N of a tree 341 වන ළැවු 330, 331 වර ද offence 51 වන ළැහැබ, 0ළැහැප් 230, වරද 333, 541 වරදැල් (Pl.) 621 වන ළිහිණියා 79 වරයා, වර - 2, 5, 6, 12, 13, වනාහි 65, 145, 195, 279, 437 14, 549, 550, 551, 552, වන් -2 Colour 102, 294, 330, 557, 559, 623 (l w.P.) 414, 494 (p. වණ්න, sk වරා සොර 377 (P.වරක වර්ණ ) වොරක; Cf. D 100-32) වන්2 (= වැදුණු) 267, 268, වරාහසු N. of a tree 341 555, 674, (වන්හු), 680 (?P. වරුව 375 - පන්න) වරොවු come 401, වරෝ 443 වන්3 417, Cf. වන 2, වන්හ වර්ගවය 18 237, වන්හු 238, 240 වර්ණ3ය colour 2 වඳී 50, 186, 410, 449, 500, වල, වල් - forest 65, 70, 76,

	501, 628, 629, 639				 147, 148, 150, 161, 177, 	

වඳුරා 159, 362 205, 482, 499, 504, 591 වමරැසි 414 470, 482, 499, 504, 591 වමිය woman, lady 643 වලකයි 389, 457, 676, වැල

  (මිහි0) [p. වාමා]					කෙයි 16	

වම් left 440

                           වචන සූචිය                       209


වලඟ 164, 497, 521 *වසී3 (?) desires, wishes, වලදී embraces 629 likes 167 (v.1) [Sk. වලපී wails 120, 199, 200, වාංඡති] 206, 224, 263, 411, 418, වසු N. of a tree 342 (හෙළ0) 421, 423, 438, 447, 456, වස්1 living 503 (බඹසර0) 475, 510, 537, 644 වස් for the purpose of 435 වලසා bear 156, 318, 363, වස්තුව 2, 8, 128, 203, 217, 501 288, 580 වලා cloud 615 [P. වලාහක] වස්ත්රeය 36, 100, 102, 203, වලාකුළ, 0කුළු - 230, 289 658 වලිකුළෝ (pl) 374 වස්සා 158, 476 වල් see වල වහතොලු 413, Cf. “එල, වල් මී - wild buffalo 157 කෙළ වැහෙන තොල (0මීවු) MRup p. 180.” වල් විදුනා - 34 වහන් - shoes 262 (0ලීය), වවුලා 367 (දිය0) 435, 638 වශයෙන් 257, 537 වහන්නී 615, (= P. වාහිනී) වසඟ 222 ( 0කළ), 259 (0වැ), වහයි A.307, 341 (වැහෙනුවු); 633 (0බව) B. 57 වසයි1 lives, resides 480 වහසී 234, 636 43, 64, 65, 68, 70, 77, 113, වහා quickiy 135, 451, 452, 145, 150, 154, 154, 160, 208, 598, 601, 604, 606, 634 212, 233, 239 (විසිම), 246 වළඟ 497, see වලග 2:9 (නොවිසියටියෙමි), 250 වළඳයි 93, 123, 179, 210, (නොවැසියටියෙමි), 267 321, 506, 589 270, 288, 292, 295, 304 වළලු - 506 319, 323, 326, (විසීම.), 379 වළීකුළු - 291 382, 386, 388, 390, 458, වා be (fr. වෙයි) 578 523, 532, 542, 545, 546, වාක වීර - 106 548, 566, 568, (විසියටි), වාතාහත 345 569, 571, 592, 622, 625, වාමග්රා හී 389 631, 674 වාසව - 14 වසයි2 covers 34, 348, 398, වාහනය 637 414, 615 වැ see වෙයි වසි rains 1 (වටි), 614 (වට), වැකෙයි 476, 487 643, 680 (p. වස්සති, Sk. වැගි‍ෙරයි 413 වෂිති) 210 වචන සූචිය

වැටහෙයි 298, 488, 489 වැසි‍යා 38, 56, 98, 144, 206, වැටෙයි1 529, 552, 681 [Sk. 212, 216, 218, 219, 596, වතිතෙ] 597, 633, 644, 645, 616, වැටෙයි2,වැටේ - falls 1 678 වැඩ 6, 98, 225 වැස්ස, වැසි- rain 1, 637, 643 වැඩ නැස්ම 646. (පොකුරුº), 680 වැඩි more 243, see වැඩෙයි- වැස්සා 637 (දනවුº) වැඩෙයි 110, 315, 379, 394, වැහැරි 107 (= P. වාකචිරා) 406 වැහැරෙයි 116, 590 -වැදෑරුමි 2, 13, 173, (v. l. of වැහැසෙයි, වැහැසේ 121 n. 6), 329, 424, 427 (වැහැසුම්), 133(වැහැස්සෝ) වැදූ 442 (= P.විජාත) වැහෙයි 34, 306, 307 වැද්දා, වැදි 277, 621 වැළ 155, 299 [P. ආවළි] වැනි like 33, 127, 161, 186, වැළි 221, 226, 326, 414, 440, 190, 288, 302, 306, 333, 493, 537, 602, 656 415, 460, 485, 488, 491, වෑකොඳ N. of a plant 354 537 (වැන්නිය), 577, 665, විකිණි ගනී 578 666, 667 විකුට ගනී 540 (ºගනුව), වැනුම්- description 315 විකොට ගනී 412 (ºගනීවා) වන්දඹුව, වැන්දඹු- 164 විකුණයි 395, 540 (ºබව), 165, 166, 167, 169 විග්රයහය 220 [lw. Sk] වැල1 347 [ ? P. වෙලා] විජිතය 13 වැල2 වැල්- creeper 92, 353, - විටු 232 (උල්º) 407, 409, 446 [P.වල්ලී] විදහයි 666 වැලකෙයි (fr. වලකී) 16 විදී1 pierces 318, 495 (විදුනා වැලි sand 347” 480 (ºසෑයෝ), ලද) [P විජ්ඣති] 481 විදී2 fans 183 (විදුනාලද) [P. වැලුක් 163 විජති] වැල් කිණිහිරිය 337 විදුලිය 528 වැල් පලු N. of a tree 295 විද්ය6මාන 534 වැල්මී 358 විධි -1 වැල් සමන් 354 විනිගස් 354 වැසි-1 see වැස්ස විඳී 145, 162, 441, 499, 509, වැසි2 residing in 32, 35, 37, 517 224, 234, 277, 283, 400, විපාකය 526 457, 529, 614, 664 විපුල A. 168, 203, 263; B. N. ඩැසියටි 250 Pr 225

වචන සූචිය 211

විමන 529 විවසී 545 [P. විපච්චති; Cf. විය age 7, 239 JAGp 69-24] වියන 35 (උඩුº) 607 විවා 545 [P. විපාක] වියවුල්- 28 විවෙක 492 වියළෙයි 423 විශෙෂයෙන් 478 වියොව, වියෝ- 5, 64, 68, විෂ- poison 92, 634 119, 151, 172, 323, 672, විෂය-553 [P.වියොග] විස poison 154 වියෝගය 119 විසල් 137 විරිය 233 [lw. P.] විසිතුරු 12, 85, 181, 335, 364, -විරි 61, 66, 327, [Cf. Pk. 370, 386, 494, 513, 605, -පුරව, Sk. -පූර්වk] 606, 666, 674, 676 විරූප 159 විසින් by, through 1, 3, 4, 8, විල, විල්- lake 97, 119, 229, 11, 12, 13, 32, 46, 48, 59, 273, 333, 334, 336, 344, 61, 65, 71, 79, 84, 88, 347, 349, 350, 354, 356, 92, 93, 97, 123, 125, 134, 357, 363, 375, 449, 469, 134, 136, 142, 145, 156, 498 163, 168, 170, 183, 191, විලඳ 607, 674 207, 209, 211, 216, 225, විල පෙලහෙන් (instr-sing.) 226, 228, 241, 243, 246, N. of a plant 333 252, 253, 261, 265, 266, විලවුන් 387, 601, 607; see 279, 282, 283, 285, 287, විලෙවුන් 310, 318, 320, 323, 326, විලාප- 457 321, 330, 345, 368, 376, විලි- wrinkle 414 [P.චලිත] 382, 383, 384, 386, 395, විලිකුන් ripe, mature 294, 416, 417, 419, 429, 443, 296, 297, 484, 555 445, 447, 454, 470, 489, විලික්සෙයි ripens 296 (විලික් 492, 493, 501, 505, 515, සුණු) 516, 517, 518, 520, 523, විලෙවුන් 149, 182; see විල 528, 541, 556, 564, 565, වුන් 568, 591, 594, 603, 604, විල් කටු N. of a plant 306 623, 626, 646, 647, 653 (මහවිල් කටුවහ) විසියටි 249, 568 විල් පිට 467, 477 විසිරෙයි 231, 370, 480 විවරය 244 (විවර කොට), විසි - 155 (ºකෙරෙති), 553 528 (ºබව) විවර්ණි 590 විසුළු 415

212 වචන සූචිය

විස්තර- 51 231, 232, 233, 234, 236, විස්ම-1; විස්මය- 192, 201, 239, 243, 245, 249, 254, 298 256, 258, 259, 261, 263, විහිදෙයි 12 264, 266, 268, 269, 270, විළි shame 436 [Sk. ව්රී6ඩා] 271, 272, 273, 274, 275, වීණා(ව) 611 277, 278, 282, 283, 287, වීථිය 18 289, 292, 296, 297, 298, විපිටි 609 299, 303, 304, 305, 306, වූ- කලී 150 309, 312, 313, 315, 323, වූ-විරූ 210 324, 325, 329, 334, 348, වෘත්ති(ය) 449 351, 363, 373, 375, 376, වාඩිය 637 379, 380, 381, 382, 386, වෙගය- 122 388, 389, 393, 394, 395, වෙන separate, different-137, 396, 398, 400, 406, 413, 500; වෙන් 544 417, 418, 419, 420, 421, -වෙනි like 491; Cf. වැනි 429, 432, 437, 439, 441, වෙයි 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 443, 447, 449, 453, 454, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 456, 459, 462, 463, 464, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 465, 470, 471, 475, 478, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 492, 494, 499, 500, 501, 47, 48, 49, 50, 55, 63, 64, 502, 507, 509, 510, 512, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 515, 517, 522, 523, 524, 78, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 525, 526, 527, 529, 532, 99, 107, 109, 110, 111, 535, 537, 538, 539, 540, 112, 113, 114, 116, 119, 542, 544, 545, 546, 549, 121, 122, 123, 124, 129, 550, 553, 554, 555, 557, 135, 139, 140, 141, 142, 566, 567, 568, 572, 573, 143, 147, 148, 153, 155, 578, 580, 581, 582, 590, 156, 157, 158, 159, 161, 591, 597, 598, 600, 604, 163, 165, 166, 167, 169, 606, 607, 611, 613, 614, 170, 171, 178, 179, 180, 615, 616, 617, 619, 623, 184, 185, 188, 189, 190, 625, 628, 630, 631, 632, 194, 195, 200, 201, 203, 633, 639, 642, 644, 646, 204, 207, 210, 213, 214, 650, 652, 653, 654, 655, 216, 218, 219, 220, 221, 656, 657, 663, 665, 667, 222, 225, 226, 227, 228, 668, 669, 670, 671, 674, 676, 677, 678, 679, 680

වචන සූචිය 213

වෙර body 10, 22, 221, 279, වෙසෙසයි 314 (වෙසෙසා) 414 වෙහෙස 318, 439, 441, 459 වෙරළු මිණි 53; 330 වෙහෙසයි 153, 440, 459 වෙවුලයි; වෙව්ලයි 114, 290, වෙහෙසෙයි 97, 441 3 8, 410, 641 වෙහෙල්- 605 වෙස, වෙස්- 192, 263, 288, වෙ‍ළඳ- 17, 18 416, 447, 457, 531, 648 වෙළයි 136, 164 වෙසක්- 674 [P. වෙසාඛ] වෙළුරිය මිණි 60 වෙසතුරා, වෙසතුරු- 18, 21, වෙළෙප්- 127 25, 32, 36, 37, 41, 42, 44, වෙළෙඹු මුව පක්ෂීරහු (pl.) 361 45, 47, 48, 49, 56, 59, 61, වෙළෙවි quick 448, 507 71, 79, 92, 98, 99, 100, 104, වේ is 33 ; see වෙයි 105, 116, 122, 123, 124, වේ මැද 17 126, 127, 133, 141, 142, වේලෙහි (loc. of වේල) at tha 151, 162, 163, 164, 172, time 26, 433, 447, 464, 491 186, 194, 196, 201, 206, ව්යeග්හු (nom. Pl.) 361 (=P. 219, 224, 252, 264, 267, ව්යeගඝා) 270, 271, 278, 282, 285, ව්ය3වහාරය 48 286, 287, 323, 325, 378, ව්යා පාරයා 30 379, 403, 408, 432, 437, ව්රාතය 41, 263, 655, 656 471, 496, 521, 530, 531, ව්රාත සමානානය 656 535, 537, 542, 530, 531, ශතය hundred 580 535, 537, 542, 546, 558, ශබ්දය A. 121, 528; B. 58 559, 566, 570, 594, 596, ශරීර භෙදය 681 607, 618, 619, 624, 627, ශිල්පය 251 628, 643, 644, 648, 651, ශීලය 41 652, 669, 671, 674, 676, ශොකය 177, 245, 523, 537, 679, 681 578, 610, 634 වෙසතුරුදා 681 ශොකාග්නිය 577 ‍වෙසමුණු 529 [P. වෙස්සවණ] ශොකාතුර 673 වෙසුරු හැකිකලි 608 ශොභාව 310 වෙසෙයි, වෙසේ lives 168, ශොභිනිය 240 208, 222, 223, 239, 252, ශ්රeමණ- 242 267, 286, 287, 292, 310, ෂට් - six 257 313, 325, 378, 388, 418, සංවරය 671 618 සංයමය 269 වෙසෙස 153, 200 (ºසින්), 246, සක wheel 488 (කුඹල්º 388, 419, 495, 5578, 676 214 වචන සූචිය

සකල 203 සතුටු 14, 196, 219, 246, 379, සකවයි 29; Cf. D 101-14 394, 478, 564, 614, 653, සකස් well 549; Cf. D 278-10 654, 678, 679 සකස් කොට 63, 531, 550 සතුටු පඬුරු - 286 සකුණිය 666 සතුටු බෙර 652, 679 සකුරු 260 (ºපු) [Sk. ශකිරා] සතුරා 34, 236 සකුලංපූ (?) 260 සතොස් - 194, 309, 553 සකොබයි 27; Cf. සකවයි සත්-1 being 62, 154, 271, සක්-1 king of gods 549 400, 441, 442, 566, 679, [P. සකක] [Sk. සත්ත්ව0-) සක් දෙවුරජ 6, 559; ºදෙවි සත්-2 seven 55 (ºකඩක්), රජ 48, 531, 541, 558, 346, 382, 419 (ºගුණයෙන්), 623, 629 532 (ºමසක්), 556 (ºවනු සක්වා- 119 (ºවක fem’), 375 කොට) (ºවෝ pl.) 515 (ºළිහිණි සතතමී the seventh case, යන්) loc. 1 සග- young 130 (ºයෝ) සත් පත් N. of a tree 341 සඞඛ්යාවත 613 සත්යºය 657 සඟවයි conceals 534 [P. සත් රුවන් 12, 263; ºමය ස‍ඞගොපයති] 680 සඟළු - pair 485 (ºවෝ) සත් සියය 134, 137, 138, 139 යජ්ජිත 598 (ºයෙන්) සදයි 134, 583, 602, 668, 674, සඤ්ජය N. of a king 15 675; see සැදෙයි සටන battle 255 සදෙන the six 677 සටහන 660 සදෙවක- 402 සතපයි 226 සදෙවුලෝ 400 සතර four 187, 191, 192, සනහයි consoles, pacifies 463 203; ºවෙන fourth 1, 437; සනා affection 593 (දරුº) ºවනු කොට 553 සනා කල time for bathing සතරගුල 329 647 සතලිස්- 536 සන් 124 (කම්º) සත සතු මහදන් 123, 141 සන්තක 657 සතු 657 [P.සන්තක] සන්න 525 සතුට joy 679 සන්නද්ධ 606 සන්නය 681 සන්නාහය 597, 606


වචන සූචිය 215

සන්නිපාත-651 සමග 34, 35, 38, 44, 68, 97, සන්හිඳුවයි 284 147, 162, 164, 244, 308, සඳ1 N. of a king 121, 597 309, 316, 369, 529, 531, (ºරජ) [P.සඤ්ජය] 650, 654, 681; ºබව 642, සඳ2 time, at the time 26, 643, 644 123, 140, 172, 186, 188, සමත entire, all round 528 245, 284, (නොබෝ සඳින් සමන් N. of a plant 354 මැ), 406, 412, 491, 523, (වැල්º) 531, 641, 643, 678 සමන් කැකුළු 607, 674 සඳ3 joint 415 (=P. සන්ධි0) සමන්විත 665 සඳ පහන moon – right 458 සමය 27, 29, 231, 304, 617 සඳ මහරජ 31, 37, 142, 149, සමවදී 1 151, 184, 212, 323, 393, සමා time 480 [P. සමය] 558, 564, 614, 644, 651, සමාදන් වෙයි 263, 525, 530 සඳහා 505, 608, 614 සමාදානය 655, 656 සඳුන් 105, 149 (රත්º), 182, සමාන 114, 261, 295 344 (ගෝසිº), 359 සමීපය 13, 154, 206, 331 සඳුන් ගිරව් (pl.) 373 සමීප වන - 199 සපත් 307, 349 සමු - 188 සපන් 50, 503 (වත්º) සමීද්ධ 147, 217, 658 සපිණිසි receives 550 [P. සම්පන්න 135, 171, 437, 677 සම්පටිච්ඡති; Cf. D 99-6] සම්ප්ර1හරණය 221 සපුව 526 සම්බන්ධීC 299 සප්-serpent 318 [P. සප්ප] සම්වන් 512 සබඳ A friend 95, 168 සයුර, සයුරු- 173, 272, 400, (සබඳුන්), 208, 577, B. 402 Connection 439 සර1 sound 368 [Sk. ස්වර] සබවස 579 සර2 arrow 667 [Sk. ශර] සම1, සම්- skin 105, 288, සරහ මුවා 361 414, 415, 504, 532, 592 සර්ව 598 [P.චම්ම] සර්ව2ඥ බව 539, 557 සම2 even, equal, like 9, 70, සර්ව5 ශතය 580 (ºයෙන්) 171, 232, 329, 334, 509, සර්වe සාධාරණ 96 517, 547, 561, [lw. P.] සලකයි 416 සමග 223, 391, 598 සලකුණ 170 සමගි බව 220 (නොº) සල පව්ව 228

28 216 වචන සූචිය

සල පිංජෝ (pl.) 367 a kind සාල් 178, 674 of bird සැක 65, 166 (නිº) සලයි 96, 295 සැඟවෙයි 399, see සඟවයි සලල N. of a tree 302 සැට sixty 48, 76, 97, 124, සල් N. of a tree 122 (ºවනය) 433, 435, 598, 614, 650, 290, 302, 339 675 සල් මිලිල N. of a tree 293 සැඩ fierce 65, see සැඬ සවනු කොට 555 සැණ 257, 652 සවස 77, 80, 385, 455, 458, සැඬ 502 461, 472, 497, 502, [Cf. Pk. සැඬ මුව- 79, 83, 145, 266, සමාස, P. සායමාස] 318, 365, 457, 458, 461, සවුනේ නුවණ 535, 538 475, 492, 591, 669 නම් all 13, 59, 61, 62, 123, සැත1, සැත්-41, 42, 621 [P. 152, 185, 201, 257, 546, සත්ථ,, Sk. ශස්ත්ර6] 584, 599 (ºසැදි) සැත2, සැත් - 243 [P. සත්ති] සව් බරණ 649, 664, 665 සැතිරිය 236 සසර සයුර 402 සැද 602 සහ1 together with 127 සැදැහැ 384, 390 සහ2 hungry, starved 164 සැදෑ 568 [P. ඡාත; Cf. සා] සැදි 25, 584, 649, ºබෙර 612 සහයි bears, endures 152 සැදූ 299 (දුසැහිය හැකි), 162 (සෙ සැදෙයි 74, 102, (සැදුණු) හෙමි), 667 (සහනුවු) 123 (සැදී), 137, 257, 332, සහල් - rice 607 (කඩº) (සැදුම්) 514, 598, 599, 601 සහවූ (pl.) hares 365, 512 604, 627, 649, 664, 665 [P. සස] සැප 541 සහිත 21, 280, 287, 292, 529 සැපත් - 173, 175 සලා 156 (ලොම්º) සැබෑව 442 සළුව 626 [P. සාටක] සැමියා, සැමි - 63, 64, 164, සා1 hunger, hungry 378, 171, 174, 240, 243, 244, 433, 434, 463 [P. ඡාත] 249, 459, 519, 540 (සැමි සා2 branch 616 [P. සාඛා] යෙහි), 546, 559 සාඛාව 291, 292, 591 [lw. p.] සැරය arrow 279 [Sk. ශර] සාගරය 272 සැරයටිය 264, 532 සාධාරණ 96 සැරහුම්- 614 සාධුකාර 201 සැරහෙයි 12, 597, 598 සානු පව්ව 520, 619 සැරි 30 (රියº) සාමි- master 50 වචන සූචිය 217

සැල ළිහිණියා 367 (මහº) 380, 396, 398, 399, 408, සැලුහුණු 351 409, 413, 426, 448, 461, සැලෙයි 26, 140, 460 466, 468, 475, 476, 483, සැල් light, nort heavy 195; 514, 519, 527, 529, 531, Cf. D 40-28, 128-31, 190- 537, 552, 575, 576, 581, 32 598, 607, 625 (සිටුවා), 663 සැව having passed away 15, [Pk. විට්ඨඉත ඡ තිට්ඨති, 681; සැවැ 557 Sk තිෂ්ඨති] සැහැට 377 (නොº untilled, සිත; සිත්- mind, thought 2, Unprepared = P. අකටඨ); 21, 54, 177, 193, 208, 217, Cf. සාට JAGp 124-22- 240, 270, 274, 315, 379, සැහැස්ම 1(ºමෙහි loc. sing); 380, 459, 491, 526, 534, Cf. JAGp 117- 28, 141-16, 547, 556, 561, 604, 534, KSl 685. 547, 556, 564, 604, 624, සැළ 414 [P. වාටි] 627, 634, 681, සෑ1- 1 [P. සාකිය, Sk. සිතයි 19, 21, 38, 61, 441, ශාක්ය8] 490, 501, 538, 543, 623, සෑ2- 206 (ºරජහු), 213 627, 680 (= P. චෙත) සිතැති (සිත්+ඇති) 1 (ºයාහු), සෑය heap 480 (වැලිº) ( = P. 16 (ºබව), 222 විතක) සිතියම් රූපය 192 සෑ3 - රට 202, 203, 204, 212, සිත්1- mind; see සිත 216, 219, 224, 277, 283 සිත්2 lovely 677 [P. චිත්ත, සිංහයා, සිංහ- 83, 230, 361, Sk. චිත්රy] 457, 459, 479 (ºදෙන), සිත්කලු 319 (නොº), 328, 498, 501, 540 (ºනාදය), 394, 652 562 (ºපොව්වා) සිත්ලිය වන 665 [P. චිත්ත සිගාල (fem.) 113, 160, (=P. ලතා වනං] සිවා) සිදු වෙයි 656 සිට from 529, 606, 641 සිදු හතු mustard 351, 377, සිටි 3, 10, 45, 75, 79, 90, 111, 607 122, 137, 161, 166, 183, සිද්දතු 674 186, 264, 265, 268, 296, සිනා(ව) smile 137, 241 297, 299, 300, 301, 302, සිනිඳු 351 328, 334, 336, 337, 338, සිනිඹිල්ලෝ (pl.) 365 (මහº) 339, 340, 342, 343, 345, සින්ධිව රට 604 346, 351, 353, 377, 378, සිඳී cuts 55, 280, 347 (සි‍ඳෙයි), 407 218 වචන සූචිය

සිඳුවර N. of a tree 424 his country 38, 98, 99, සිඹී kisses 386, 629 126, 144, 206, 595, 596, සිය1 own 24, 39, 48, 51, 133, 633, 646; C. සිවිහි, සිවී, 141, 144, 323, 550, 620, සිවීහු (nom pl.) N. of the 667, 679, [P. සක] people 23, 25, 31 (සිවි), 37, සිය2, සියය hundred 35, 138, 38, 39, 43, 44 (සිවිහි), 45, 179, 535 (සිය ගුණෙන් 51, 55, 56, 99, 133, 152, සියදහස් ගුණෙන්), 580, 208, 212, 215, 219, 220, 581, 582, 608 263, 284, 323, 327, 396, සිය බැව් 122 (සිය බැවින් 403, 527, 535, 594, 671, සිටිනට) 678 සියලු all, entire 6, 25, 33, සිවිගේ 104, 109, 205 (රන්º) 50, 55, 95, 121, 128, 134, සිවුපාවා 498, 525 135, 136, 162, 175, 284, සිවුමැලි 65, 204, 590 135, 136, 162, 175, 284, සිවුර 106, 107, 108 323, 356, 669, සියල් 172; සිවුරඟ සෙනඟ 597 සියල්ල 60 සිවුරැස් sequare 232, 303 සියුතජ්ඣානය 1 (ºපොකුණ), 332ල 398 [P. සියො endowed with 8 චතුරස්ස] සියොත්- bird(s) 231, 291, 368, සිවුසැට 618 490, 498 [Sk ශකුන්ත] සිසාරයි 343, 481, 621, 679 සිරි 8, 176, 292 සිස් empty, void 115, 119, සිරිබරිය (fem.) 459 453 සිරියෙල් 360 සිහි කරයි 72, 113, 423, 652 සිරිවැඩිය N. of a plant 352 සිහිනය 491 සිරිමත් 471 සිහින් 164, 338 (ºනමුඬු), 340 සිරුර, සිරුරු body 10, 109, (ºකුඹුක්), 344 (ºමුගු), 355 112, 149, 150, 155, 476, [Pk. සහිණ, Sk ගලක්ෂමණ] 487, 577, 666 සිහිල් cool 225, 273, 274, 380, සිල්වතා 62, 242 (ºවතුන්), 426 510 සිළු- 86, 355 (ගිනිº), 371, සිවලා 364 377 සිවි1- skin, complexion 167 සී- lion 365 (සීනු nom pl.) [p. ඡවි] සීතා දේවිය 471 සිවි2 A. N of a king 6, 12, සීහ lion 492 [lw. p] 13, 46, 121, 185, 190, 324, සුංසුමාරයෝ (pl.) 357 327, 493, 507, 509, 613, 615, 651; B. ºරට N. of වචන සූචිය 219 සුගතිය 544, 545, 557 සුවහස් - 536 සුගු මස් a kind of fish 357 සුසන් 273, 299, 303, 347, [P. සිංගු + මච්ඡ] 376, 515 සුජා N. Pr. 14 සුහිකිරි 358 සුජාතා N. Pr. 559 සුහිත 456 සුදින්න 529 සුහුරු - 63, සුහුරණු- 629 [P. සුදු 34, 116, 302, 332, 370, සසුර] 590, 599, 664 සුළඟ 590 සුදුසු 36, 62, 93, 389, 562, සුළු අංගෙන්ද 345 658 සුළු අලල්ලො (nom. Pl.) a සුන්1 97 [P. සුඤ්ඤ, Sk. Kind of bird 367 ශුන්යු] සුළු කුඹුක් N. of a tree 301 සුන්2 637 [P. Sk. ජින්න] සුළු කෙවෙහි? (nom pl.) a සුපිපි 89, 90, 100, 101, 102, kind of bird 367 299, 334, 336, 340, 348, සුළු කෙළිඳ 300 [P. සුපුප්ඵිත] සුළු නික 338 සුපිහිත 180 සුළු මැහැ 344 සුපොෂණ- 71 සුළු වන 315 සුබුකු පහයින් 661 සූර 676 සුභික්ෂප 637 (ºයෝ) සෙත්- 500, 623 සුඹුළු ගඳ 358 සෙනඟ 207, 597, 613, 619, සුරත් 665 620, 625 සුරිඳු ගස් 355 සෙනසුන්- 1, 36 සුරු 598 [Sk. ශුර] සෙනෙවියා 597, 606 -සුලු 76, 157, 274, 278, 279, සෙ‍මර- 362 (ºහු = P. චමරී) 441, 604 සෙමින් 554 (දැහැමින්º right- සුව comfort 110, 151, 174, eously) 181, 183, 312, 320, 326, සෙමෙර 183 [P. චාමර] 392, 406, 509, 577, 632, සෙය manner, mode 222 640, 641 (සෙයෙකින්); see සේ සුවඳ A a , 307, 330, 651, සෙයි smiles 196, 235, (v. l. B. s. 335, 338, 359, 387, of n. 6), 244, 377, 620 601 [P. සුගන්ධ8] සෙයින් 7, 9, 10, 122, 126, සුවන් 365 (ºමොණරහු) 247, 251, 255, 299, 380, සුවවන්නලහු (nom. Pl.) 369 410, 423, 442, 467, 471, සුවපත් 171, 429, 447 480, 488, 494, 495, 516, සුවර ළිහිණියා 366 528, 560, 562, 566, 578, 585, 596, 598, 623, 634, 641, 665, 674, 675 220 වචන සූචිය

සෙල්- rock 92, 232 (ගල්º) සොඳ හොට 163 (= P. උසිර ) සෙවණ 225, 273, 274 සොඳුරු 370 සෙවිත 266 [lw. P.] සොම1 N of a deity 529 සෙවී associates with, experi- සොම2 N. of a tree 301 Ences 145, 266, 330, 376, (ºරුක්) 553 [P. සෙවති] සොමදෙව N. Pr. 529 සෙසු 133, 207, 464, 490, 498, සොම්නස, ºනස්-, 48, 275, 505 380, 394, 396, 399, 404, සේ 34, 55, 66, 96, 104, 106, 525, 644, 653, 654, 656 107, 115, 118, 148, 165, සොයයි1 searches 64, 117, 181, 184, 255, 274, 280, 194, (v. l. of n. 8), 263, 312, 384, 385, 412, 418, 278, 385, 486, 499, 591 441, 442, 458, 547, 606 සොයයි2 urges, reproves 266 (පහරිනා සේ දන්නාවූ), [P. චොදෙති; Cf. D 80-8] 621,‍ 631, 633 සොරමල් 360 සේ-යි 9, 10, 13, 14, 16, 17, සෝ - grief, sorrow 116 24, 27, 49, 54, 57, 67, (ºදුකින්), 636 [P. සොක] 90, 121, 122, 123, 137, ස්තුති කරයි 125 141, 142, 145, 147, 149, ස්ත්රී 11 (ºගණයා), 121, 122, 152, 153, 155, 162, 163, 132, 204, 235 168, 169, 170, 172, 186, ස්ත්රී මායම් (pl.) 389 190, 193, 194, 195, 202, ස්ත්රී රත්නය 537 203, 206, 216, 221, 225, ස්වදාර විෂය 553 226, 232, 233, 263, 288, ස්වභාව 67, 606 292, 315, 339, 354, 357, ස්වරය note 617 [lw. Sk.] 389, 403, 413, 414, 419, ස්වර්ග ය 392 420, 433, 437, 440, 445, ස්වර්ණ මය 179, 660, 680 448, 452, 456, 522, 545, ස්වර්ණාවභරණය 102 648, 652, 653, 671, 674, ස්වාගත කරයි welcomes 207 676, 681, ස්වාමි- 14, 93, 385 සේසත්- 35 හං අක් (pl., st. f.) tip of the සොක-grief 115, 119, 122, horn 157 382 (ºපත්), 411, 430, 532, හංසයා 97, 365 (හෙලº), 513 සොකී a,. 632 [lw. p.] හකුළයි 202 (හැකිළුවූ = P. -සොඬ addicated to 124 (රාº), සංඛිපිංසු) 290


වචන සූචිය 221

ගඟ මොරලියා a kind of හනයි xixes up 311, 455; Cf. Animal 363 D 158-32 (හනා = P. හඟවයි 284 සන්නෙත්වා2) හඟී 38, 119, 120, 236, 240, හනු බඳි 172 ( = අනුබදී) 324, 325, 384, 417, 454, හන් worn 46, 584, 599 (හන් 463, 464, 465, 466, 468, නාහු), 649 (හන්නේ), 664; 471, 496, 593 see හදී හට ගනි 343, 344 (ºගත්), හඳන fetter 679 [P. සන්දා5න; 404, 665 Cf. D 266 – 32 (අඳුබන් හඬ 28, 29, 78, 83, 91, 113, = P. අන්දුඳබන්ධනන), 280- 7 114, 122, 160, 198, 231, (අඳු‍ බඳන), JAGp 33 – 13, 268, 291, 304, 369, 370, 42 – 29 (අඳු බැඳුම්) ] 375, 432, 498, 508, 528, හඳි wears 107, 108, 137, 150, 375, 432, 498, 508, 528, 172, 288, 584, 592, 658 571, 614, 619, 620, 642, හඳුනයි 33, 159 667, 672, 673 හඳුන් දිවි සම් 288; see අඳුන් හඬයි A. weeps, cries 50, 91, දිවි සම් 121, 122, 132, 184, 198, හමදී sweeps (හැමදි) [P. 254, 258, 268, 275, 198, සම්මජ්ජති] 254, 258, 268, 275, 276, හමයි blows 305, 601 409, 411, 418, 432, 433, හමුණයි 663 [P. ආවුණාති] 463, 464, 465, 519, 521, හමු වෙයි 313 (ºවැ), 380 (º‍ව), 524, 537, 622, 640, 644, 452 B. cries, sings 82, 114, 161, හඹු (රුක්-) N. of a tree 341 231, 291, 307, 349, 489, හය- horse 435 490, 518, 672, C. sounds හයයි 355 (හයා ලූ) 81, 415, 528, 662 හර 359 හත්1 311 [P. සත්තු, Sk. හරී A. takes (away) removes, ශක්තු] sends 274, 279, 634, 647, හත්-3 hand 622 [Sk. හස්ත] 648; B. brings 106, 250, හත් බත 311 [P. සත්තු] 504, 588; C. gives up 92 භත්තං] (හැර පියමි), 443 (දිවි හත් වට 260 හරුම්හ), 648; D. auxi- හද මස්- 53, 280, 281 liary verb) 679 (මුදා හරිත් හද වත 20 වයි) හදහයි believes 390, 565 [P. හවයි curses, abuses 92, 235, සද්දහති; Cf. JAGp 156-26, 242, 247, 438, 510 [P. 166-2, 9] සපති, Sk ශපති; Cf. D 27-15, 148 34, 155-31, 229-9, 250-13, 267-13, JAGp 140-13, 110-18] 222 වචන සූචිය

හවුරුදු - 614 හා සහ 506 හසර මඟ 452 හැකි 148 (නොහැක්කෙමි), හසු කරයි 155 (ºකොට ගෙන) 152 (දුසැහියº), 163 (යාº), හසුන් - 523, see හස්ත1 273 (පියº), 351 (බිඳº), 469 හසුරුවයි 652 (යාº), 543 (නොකටº), 623 හසුල amiling (හසුලාවූ) (නොº) හස් - swan 10 හැකිලි- chain 679 [P. සඞඛ හස්ත පාදයෝ (pl.) 110 ලිකා] හස්තාභරණ (pl.) 46 හැන්දහු (pl.) 610 ( = P. හස්තියා 667 මද්දකා) හස්ති යානය 35 හැම all 13, 33, 130, 133, හස්න1 message 49, 50 [P. 138, 143, 172, (ºසඳ), 209, සාසනං] 211, 217, 219, 245, 271, හස්න2 seat 577 [P. ආසනං] 272, 305, 326, 384, 389, හස් පිලා - 467, 477 447, 460, 484, 500, 512, හළ brought 250, 589 514, 529, 539, 541, 542, හා and 4, 5, 11, 15, 21, 22, 550, 552, 567, 569, 580, 36, 41, 57, 64, 89, 102, 582, (හැමයෙන්, 585, 589, 108, 116, 134, 135, 136, 595, 608, 611, 657, 669, 145, 147, 148, 149, 153, 671, 679 158, 163, 172, 189, 203, හැමදි swept 488 [P. 229, 232, 257, 266, 291, සම්මජ්ජිත] 302, 305, 313, 317, 321, හැරගනී 522, 608 333, 341, 345, 348, 359, හැලි සිදුහතු 377 361, 376, 389, 396, 417, හැලි ළිහිණියා 367 (අගුº) 439, 455, 473, 495, 496, හැල්- 178 (ºසාල්), 210 498, 501, 504, 511, 515, (ºබත්), 306 (කුදුº, හූරුº), 517, 544, 546, 561, 582, 377 (හුරුº) 588, 589, 591, 601, 603, හැල්බෝ (pl.) a kind of bird 606, 607, 609, 647, 654, 375 656, 658, 667, 677 -හැවිරිදි 7 (එක්º),. 19 (අටº) හාත්පස 307, 329, 349, 364, හැවිළිලි- 454, 630 (= P. 528, 675 උඤ්ඡා) හා සම්හ 34, 35, 38, 68, 97, හැසිරෙයි 82, 158, 375, 528 147, 162, 244, 308, 309, හැළි white 33 316, 326, 369, 391, 531, හිංසල් N. of a tree 342 598, 643, 681

වචන සූචිය 223

 • හික්මයි1 හික්මෙයි steps හිමියා, හිමි- master, lord, 61,

Beyond 471 (හික්ම නො 172, 412, (හිමි සුර), 416, හගිමි = P. නාතිමඤ්ඤාමි); 429, 446, 492, 500, 501, Cf. JAGp. 27 – 34 (හික්ම 502, 503, 507, 509, 528, පිය නොහැක්කාවූ = P. 540, 614, 639, 644 (දුරතික්කමො), 120-5 (හික් හිඹුල් පුළුන් 329 මුණු = P. අතික්කන්ත), හිරණ්යම- 54 220 – 20 (හික්මිණිමි) [P. හිරමුසු (වැ) N. of a creepeer අතික්කමති, Sk. අත්ක්රාිමති, 353 අතික්රාතමතෙ] හිරිවේරිය 360 [P. හිරිවේරා]

 • හික්මයි2; හික්මෙයි discipli- හිරු- sun 44, 123, 161,

Nes, trains; becomes trained 448, 457, 461 (ºබටියෙහි), 139 (හික්මුණාවූ) [< හික් 462, 531 වයි Cf. D 142-11, 216-30, හිවි tall 289 274-14) = Pk. සික්ඛාවෙඉ, හිස හිස් - head 8, 10, 22, 47, P. සික්ඛාපෙති; see ඉකුත්1] 280, 313, 380, 398, 449, හිඟ 487 521, 584, 629, 639, 649, හිගිනි (රුක්) N. of a tree 664, 676, 679 352 හිසී scatters, strews over හිණ 486 with 607 (හිස්නා ලද) [P. හිත a., 95 සිඤ්චති; Cf. ඉසී2] හිදොළුව litter 109, 205 හිස්- 1 head, see හිස හිඳිපත් - 660 හිස්-2 pole of a carriage 23 හිඳී sits, remains 10, 19, 97, (රියº), 667 [P. ඊසා] 119, 231, 237, 245, 291, හිස්කසු- 676 304, 422, 424, 426, 456, හිස් මුල් 281 57, 589, 617; හිඳුවයි හී - arrow 604, 667 Caus 414, 583, 584, 585 හී කණ 88, 230, 328, 607, හිම1 snow 87 674 හිම2, හිම්- limit 19, 327 [P. හීන low 437 (ºයෙක්), 631 සිමා] හුඟු (ගස්) N. of a tree 345 හිම ගල 600, 642 [P. හිංගු] හිමත් winter 334 හුණ දණ්ඩ 382 හිමවත 457, 528 හුණ පුපුළු- 367, හුන පුපුළු- හිමාලය 21; හිමාල වනය 90, 364 [P. පමපටක] 189 හුණු warm 573

29 224 වචන සූචිය

හුදකලා lonely, solitary 221, 93, 102, 110, 119, 144, 208, [= හුදු + එකලා < Pk. 247, 263, 265, 327, 328, සුද්ධ + එක්කල්ලක] 384, 385, 389, 392, 415, හුදී- 525 (ºපිරිම්නි), 544, see 417, 435, 448, 453, 531, අහුදි 540, 549, 559, 576, 666, හුදෙක 31, 389 673 [p. හෙතු] ගුන දණ්ඩ see හුණ දණ්ඩ හෙයි1 falls, diminishes 10, හුන පුපුළු- 364, see හුණ 69, 76, 92, 122, 126, 159, පුපුළු 409, 460, 499, 521, 522, හුන් 48, 72, 84, 135, 269, 577, 623, 641, 644 320, 446, 456, 577, 604, හෙයි2 ? sleeps, lies down 624, 627 122 (හෙති = P. සෙන්ති), හුය thread 663 180 (හෙන v. l. of n. 8) හුල, හුල්- A. a, sharp 157, [P. සෙති, Sk. ශයතෙ, B. s., 414, 460, 495, 499 ශෙතෙ] හුවයි raises 478; see හිචි හෙයි3 is capable- of 551 හුසා 639, හුස් 658 mother in- (මිදිය හෙම්වයි); Cf. D -law [P සස්සු; Cf. D 106 – 6, 113 – 28, 116- 80-21, 99 – 27, 120-7, 3, 4. 136-28 , 29 and 254 – 35] 110 – 3, 243 - 10 හුසු short 202 [? Sk. හ්රෙසව] හෙයින් see හෙය හුසුළයි bears up 652 (හිසු හෙරබදු N. of a tree 337 ළූහු; see උසුළයි හෙල හංසයා 365 හුස් 658, see හුසා හෙල 469 ( P. = සොබ්හ) හූරා pig 363 හෙල්මැලි 333, 515 හුරු කලද 588 හෙවත් or 93, 541 හූරු කලන්ද 345 හෙළ 229 (ºමලින්) හූරු හැල් 306, 377 හෙළ කලවැල් 346 හෘදය 174 හෙළ කිඳි ඇසතු 294, ඇසටු හෙ that 36, 60, 442, 469, 425 N. of a tree 554; see හේ2 හෙළ කොබළීල 337, හෙබ, හෙප් 621 [P. සොබ්හ, ºකොබොළීල 338 Sk. ශ්වභ්ර6] හෙළ නික 338 හෙය, හේ cause, reason 4 හෙළ පළු 338 18, 40, 52, 249, 252; හෙයින් by reason of, on Account of 1, 34, 48, 52,


වචන සූචිය 225


හෙළ පියුම් 273, 333 හොය, හෝ‍- stream 56, 81, හෙළයි 280, 283, 621, 676 157, 169, 226, 247, 272, හෙළ වසු N. of a tree 342 322, 375, (හෝහි), 423 හෙළැඹුල 333; Cf. 229 (v. l. (ºදිය, 426, 567 Of n. 8) හොවි1 sleeps, lies down 180 හේ -1 cause, reason; see 181, 288, 464, 465, 493 හෙය 507, 592 (පො ළාවැ හොවී හේ2 comes 313 [< ඒ, එයි = P. ඡමා සෙති), 655 = P. එති] (බිම හෝනමෝ = P දණ් හේ3 he, that 39, 40, 41, 42 , ඩිල සායිනී); හොවයි 629 67, 153, 165, 211, 224, ළෙහි ගොව ගෙන 229, 243, 262, 264, 268, හොවී2 pours 535 (කුණ්ඩකා 275, 287, 314, 323, 381, යෙන් පැන් හෙවැ); see මවී 453, 499, 570, 571, 681 හෝ1 oh 453 [P. අහො, Cf. හේ- තෝ 160 (= P. සා ත්වං6), D 424 -2 (ඕ), 145 – 16] 230, 232, 242, 527, 529 හෝ2 she 169, 390, 418, 451, (හේ තාගේ = P. තස්ස), 588, 589 540 ( = P. සො ත්වං්) හෝ3 stream; see හොය හේ - මම 594 (= P. සොහයි හෝ4 or either; (also a හොත් 172 (සියල් පොළොව particle having and interio- එක ඉසුරු හොතුදු); Cf. gative value) 32 (කිනම්- 346 (තැබුවහොත්) කරුණකින්............... දින ගොනු රැළි 232 හෝ?), 42, 61, 92, 106, හොබනා A. a, 13, 59, 61, 107, 174, 250, 390, 412, 136, 151, 152, 185, 201, 416, 433, 159, 492 (කිම 449, 546; B s., 238 (නො හෝ?), 493 (යවන ලදහ හොබනක් some thing unbecoming) හෝ?), 516 (කිම හෝ = හොබී 46, 134, 135, 137, 169, P. කිං නු), 540, 569 දින 244, 294, (හොබවති), 298, හෝ?, 575 (කිම හෝ = P. 310, 332, 341, 347, 654, කි නු), 621, 636 (කිම හෝ 658, 663, 665, 668, [P. = P. කච්චි), 656 සොහති] හෝනා 181, 655; see හොවි හොමුදමුණු 352 හෝම - oblation 281 හෝලු 506 (= P. සාලුකං)


226 වචන සූචිය

හෝ - හෝ either – or 251, ළය ළ heart 39, 245, 417, 282, 395 , 423, 490, 501, 478, 485, 495, 528, 572, 671 573, 577, 629 ළ heart; see ළය ළා young 640 ළඟ near 152, 155 ළැහැබ 230, 514 ළදරුවා, ළදරු - infant ළිහිණියා 79, 308, 309, 364, (masc.) 245, 47, 552, 366, 367, 369, 370, 372, 667, 668 373, 479, 494, 513, 515, ළදැරි - young (fem.) 234, 616, 617, 671 236, 239, 245, 246 (ºයෙහි)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=වෙසතුරු_දා_සන්නෙ_-_iv&oldid=5608" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි