වෙසතුරු දා සන්නෙ - iii

වෙසතුරු දා සන්නය

503 අහං, මම; මාණවො, වත්සපන් අතවැස්සක්හු; අචෙරං ඉව, ඇදුරුවක්හට; පතිඤච, හිමිහට ද; පුතෙත ච දරුවන්ට ද ; දිවාරත්තිං, රැ දෙවෙන්,අනුට්ඨිතා 2, නො පමාව මෙහෙ කළමු. ඡටිනි, දළ මඩුලු ඇතියෙම්; බ්රෙහ්මචාරිණි, බඹසරවස් පුරනුයෙමි. [2259]

504 අඡිතානි පරිසහිත්වාණ, දිවි සම් පෙරෙවැ; වන මූල ඵල හාරිණි3, වලින් අල හා පකාපැකි හරනෙයිම්; පුත්තකා දරුයෙනි; තුය්හං4 කාමා හි, තොප පසස්නෙයිම්5; දිවාරත්තිං විචරාමි, රෑ දෙවෙනි වොනහි ඇවිදිමි6 [2260]

505 අහං7 සුවණ්ණ හාලිද්දිං8, දරුයෙනි තොප නහන සඳහා රන්වන් කසා ගල ගහ ගෙන 9; ආහතං10, අළමු. පණ්ඩු බෙලුවං, තොප කෙළනට රන්වන් බෙල් පකුදු; ආඑතං, මා විසින් ගෙනෙන ලදි. රුක්ඛෙ පකේකාති11 වාහාසිං රුක්හි විලි කුන් අන් සෙසු මනා මධුරු අළමු. පුත්තා, දරුයෙනි; ඉමෙ තෙ; මොහු තොපට; කිළනා; කෙළි බඉුහයි12 කීය. [2261]

506 ඉමං මුළාල වටකං13, මේ නෙලුඹු දැලි වළලු ය; සාලුකං, හෝලුය; පිඤඡරොදකං, කොටවිය14; බත්තිය, කැත් රඡ; බුදේදහි15 සංයුත්තං16, දඬුවෙල්බෑ මියෙන් යෙදුවා - කණ වේ මී කියත් මෙ; පුතෙතහි සහ, ම දරුවන් හා සහ 17 හිඳ; භුඤඡ, වළඳ. [2262]

507 ඡාලිනො, දැලිසිරුහට; පදුමං දෙහි, පියුම් දෙ; කුමාරියා, කණිසිරහට; කුමුදං දෙහි, මෙ ඇඹුල මල දෙ; මාලි නෙ මල් පැළඳ; නව්වනෙත, නටනුවන්; පස්ස, බල; සිටි පුත්තානි18 වවිමය, හිමි සිව්රඡ, හෙවූ තැනින් වෙළෙවෟ වැ දෙදඑුවන් කැඳව යේ. [2263]

1 ආවෙරම්ව මාණවොති වත්ත සම්පන්තො අතේතවාසි ආචරියං චිය J. 2 අනුට්ඨ තානි පරිවරියානුටඨානෙත අනුට්ඨිතා අප්පමත්තා හුත්වාා පටීඡග්ගාමි Jග 3 ABC, හාරියා J, භාරියා F. 4 ABCF, තුම්හං J; තුම්හං කාමාති තුම්හාකං කාමෙන තුම්හෙ පත්ථරයන්ති J, 5 B, පතන්නෙයිම් AC. 6 ඇවිදිමි A. 7 ABCF, ඉමං J.8 සුවණ්ණහාලිද්දින්ති පුත්තකා අහං තුම්හාක නහාපනත්ථාCය සුවණ්ණවණ්ණං හලිද්දං ඝංසිත්වා. ආදාය ආගනා J. 9 BC, ගාගෙන A. 10 F J, ආහතං A, ආගාසි BC. 11 රුක්ඛපක්කානීති කිළනත්ථාෙය අඤඤති පි මකාපාති රුක්ඛපලානි ආහාසිං J. 12 කෙළි මඩුලුහයි A. 13 AFJ, මුළාල පක්කං BC; මුළාල වටකතන්ති මුළාල කණ්ඩකං J. 14 A, නෙඵඹලය BC; පිංඡරොදකන්තී සිඩඝාටකං J. 15 FJ, බුද්දෙන ABC, 16 FJBC, සංයුතං A. 17 හා සහ BC, සමග A. 18 ABCJ, සිව් පුත්තානි F ; සිව් පුත්තානි වව්ගයාති සාමි සිවිරාඡ පණ්ණසාලාය සායිතට්ඨානතො සීඝං පුතෙත පක්කොස J 98 වෙසතුරු දා සන්නය

508 තතො, ඒ තා කැඳවූ ඉක්බාත්තෙන්; රඨෙසහ, රිය උසබ1; මංඡුස්සරාය, මියුරු හඬඇති; වග්ගුයා, ලීලා ඇති; කණ්හාඡිනායාපි, කණිසිරා ද; අස්සමං උපයත්තියා,අසපුව අබියසට යන්නීය; නිසාමෙහි, බලැයි කියා. [2264]

509 රටඨා පබ්බඡිතා උගො, රටින් නෙරනා ලද දෙදෙනමෝ මැ; සමාන සුඛ දුක්ඛම්හා, සමව විදිනා සුව දුක් ඇතියම්හ; සිවි, හිමි සිවිරඡ2; ඡාලි කණ්හාඡිනඤ්ච උහො පුතෙත, දෙදරුවන්; පසෙසසි අපි, දුටහොත් මට පෑ පිය3, මට මේ දුක් නොවෙයි කියා. [2265]

510 අහං, මම;ලොකෙ, ලෙවුහි; සමණෙපි, පැවිඡි වූවන් ද ; බ්රාෑහ්මණ, බමුනන්ද; බ්රුහ්මචරිය පරායනෙ, බඹසර රක්ත වුන් ද; සිලවතේන, සිල්වතුන් ද ; බහුසසුනෙ, බොහෝ දහම් ඇසුවන් ද; නූන, එකාතනයෙන්; අභිසංපි4, තොප දරුවන් නොදකිත්වයි5 හමුවන්මු6. එ කලින්; ඡාලි කණ්හාඡිතඤච තෙ උගො පුතෙත; අඡ්ඡ න පස්සාමි, අද නොදකිමියි කියාවලප්පි. [2266]

511 තෙ කුමාරා න දිස්සරෙ, එ කුමරහු නොපැනෙන්7. ඉමෙ තෙ හත්ථිලකා අස්සා, මෙව්හු එ ඇත් රූ අස්රූහ; යෙහිස්සු පුබෙබ කිළිංසු, යම්කුදු මුව කෙනෙකුන් හා මදරුවෝ පෙර කෙළියෝ ද; [2272]

512 ඉමෙ, මොහු; සාමා, සම්වන්8 කුදු මුවහ- මීවුසන්9 යෙත් මෙ; සසා, මෙව්හු සහවුය; උලුකා මහ මුහුණුවහ; කදලි මිගා, කෙහෙල් ම්වහ; ‍බහුකා, මෙව්හු හැම දෙනම බොහො වූව10 [2273]

513 ඉමෙ හංසා, එව්හු මෙ හංසයහ; කොඤ්චා ච, කොස් ළිහිණියහ; චිත්රහ පෙක්ඛුණා11, විසිතුරු පිල් කලප් ඇති; මයුරා, මොණරහ; [2274]


1 B, සහ AC. 2 A, සිවිරාඡ, හිමි සිවිරඡ B, සිවිපුත්තෙ CF J; අපි සිවිනි සාමි සිවිරාඡ අපි පුත්තෙ පසෙසසි සචෙ පස්සසි දසෙසහි කිං මං අතිකිලමෙසි J. 3 BC, පෑවිය A. 4 BCJ, අභිසසිං AF; අභිසපින්ති කුම්හාකං ප්රසත්තධීතරො මා පස්සිත්වාු තී එවං නූන අක්කොසි J. 5 A, නොදකුවයි BC. 6 BC, වව්වන්නමු A. 7 නොපෙනෙත් BC. 3 A, එරන්වන් BC; සාමානි බුද්දකා සාමා සුවණ්ණ මිගා J. 9 මිවුසත් AC, ම්වුසන් B. 10 බොහොච්ච BC, බෙහෙව A. 11 ABCJ, ච්ත්ත පෙක්ඛතා F.


වෙසතුරු දා සන්නය 99

514. යත්ථ යසු පුබේබ කිළිංසු, යම් යම් ළැහැබෙක්හි හිඳ පෙර කෙළීයෝ ද‍‍‍‍; ඉමා තා වනගුමබායො, මෙව්හු වන ළැහැප් හුය; සබ්බකාලිකා පුප්ථියා, හැම කල්හි පිපි මලින් සැදී සිටිනාහ. [2275]

515. යත්ථීස්සු යම් යම් පොකුරු පත්හි හිඳ; පුබ්බෙ කිළිංසු; චක්කවාකූපකූජිතා, සක්වා ළිහිණියන් විසින් අබියසැ කුල්නා ලද; මන්දාාලකෙහි1, හෙල්මැල්ලෙනුදු; පදුමුප්පලකෙහි ච, පියුම් හා උපුලෙනු දු; සංඡන්නා, සුසන් වූ; රම්මා, යහපත් වූ පොක්ඛරණියො, පොකුණහ. [2276]

516. තෙ, තා විසින්; කට්ඨානි න හින්නාහි, දර නොබිඳිනා ලද2 ; තෙ උදකං න ආහතං, දිය ද නොගෙනෙන ලද; තෙ අග්ගි පි න හාපිතො3, ගිනි කබල ගිනි දු නොදල්වන ලද; කින්නු, කිම හෝ; ම‍ෙන්ර්ිනිව කිසිවක් නොදන්නා බාලයකු සෙයින්, ඣායසි, තැවෙයි නු? [2277]

517. පියො, තෝ මට කල්හි; පියෙන සඞ්ගම්ම, කල් වු තා හා එක්ව; සමො, සමව ඇවිදිමින් විඳුනා දුක්4 ; මෙ, මා විසින්; ව්ය පහඤ්ඤති, නසනු ලැබෙයි; අද එසේ නොවන5 මැනවි. එයට කරුණු ඇති; ජාලි කණ්භාජිනා ව තෙ උහො පු‍ත්තෙ අජ්ජ න පස්සාමි, අද නොදක්මි එයිනැයි කියා. [2278]

518. දෙව, මහරජ; න බො නො පස්සාමි, අප දරුවන් නොදක්මි6 ; යෙන, යම් කිසිවක්හු විසින්; තෙ ඒ දරුවෝ; නිහිතා7 , පැටි කරන ලදහු ද; මතා, නොහොත් මළෝ ද මේ දෙකිනෙකක් නොදකිම් නු8 යන අදහසින්9 කියා. කාකො‍ළාපි න වස්සන්ති, මළහොත් අඩන කවුඩුවෝ ද නො හඩති; මෙ දාරකා, ම දරුවෝ; හතා නූන, කිසිවක්හු විසින් ගෙන යන ලදහ. [2279]
1 ‍F), මල්දාලකෙහි ABC. 2 BC, ලදහැ A. 3හාපිතොති න ජලිනො J. 4 දුක් හා BC. 5 නොවනු BC; සමො මෙ ව්යCපහඤ්ඤති දුක්ඛං විගච්ඡති. අජ්ජ පන මෙ ඉමං පස්සන්තියාපි සොකො න විගච්ඡති. කින්නු ඛො කාරණන්ති. ත්යිජ්ජාති හොතු දිට්ඨං මෙ කාරණං තෙ අජ්ජ පුත්තෙ න පස්සාමි. තෙන මෙ ඉමං පස්සන්තියාපි සොකො න විගච්ඡතීති). 6 නොදක්මු B. 7 ABCF, නිහතා). 8 නූන A. 9 අහසින් BC.

100 වෙසතුරු දා සන්නය

519. යා, එ බිසෝ1 ; තත්ථ , එ වක්පවු කුසැ2 ; පබ්බතානි, පර්වBතයන් ද; වනානි ච, වනයන් ද බලමින්; පරිදෙවිත්වාථ, හඩා ඇවි ද; පුනදෙව, නැවත මැ; අස්ස මං ගන්ත්වා , අසපියට3 ගොස්; සාමිකස්ස සන්තිකා4, සැමියා නිසා ____ ඔහු අබියසැ සිට; රොදති, දරුවන් නිසා හඩයි. [2281]

520. රුක්ඛමූලෙසු, රුක් මුල්හි ද; පබ්බතෙසු, සානු පවුයෙහිද; ගුහාසු ච, ගල් ලෙණෙහි ද; විචරන්තී, ඇවිදිනී; දෙව, මහරජ; න බො නො පස්සාමි, අප දරුවන් නොදක්ම; යෙන, යම් කවර කෙනකුන් විසින්; තෙ, එ දරුවෝ; නිහිතා5,පැවි කරන ලදහු දෝහෝ නොහොත්; මතා, මළ දෝ හොයි;

                                              [2284] 

521. ඉති, මෙසේ කියා; බාහා පග්ගය්හ කන්දි ත්වා , දොහො අත්6 හිසැ තබා ගෙන හඩා; වරා‍රොහා, උතුම් වලඟ ඇති; යසස්සිනී, යස7 පිරිවර ඇති; මද්දී රාජ පුත්ති, මැදි රදූ; ත‍ෙත්ව; ව, වෙසතුරා පාමුල්හි මැ: ජමා, පොළොවැ; පපති8, රන් කෙහෙල් රුකක් මෙන්9 හුණු. [2285]

522. අජ්ඣාපත්තං10 , තමා අබියසට පැමිණි ___ පාමුල්හි11 හී නිසන්12 වූ; තං රාජපුත්තීං, ඒ රදුව; උදකෙන අභිසිඤ්වථ දියෙන් තෙමී ය; කමඩලෙන් දිය හැ‍රගෙන මුහුණ පහළඩ13 යී සේයි; අථ, නැවත; අස්සත්ථාන තං විදිත්ථාදන, අස්වස් ලද බව දැන; තං, ඇයට, එතා අබ්රතවි14 , එක් බමුණක්හට දස් පිණිස දෙන ලදහ යන මෙ තෙපුල් කීයයි වදාළෝ. [2286]

523. මද්දි, මද්රිවය; ආදියෙනෙව15, පළමු තී දුටු සඳ මැ; තෙ; තිට; දුක්ඛා, දුක් හසුන්; අක්ඛාතුං, කියන බවට; න ඉච්ජි සං, නොපසසිම්___ ඉදින් මා තිට ආදි මැ එ හසුන් කිවහොත් ශොකයෙන් තී ළය පැළෙන්නේය. එහෙයින් පළමු තිට දුක් හසුන් කියනු නොපැසැස්සෙමි16 යි17 යෙත්. දළිද්දො, දිළිඳු වූ;


1 බොසත් බිසො A. 2. කුස්හි BC. 3. අසපුවට B. 4. ABC, සාමිකස්සන්ති FJ; සාමිකං තිස්සාය තස්සන්තිකෙයිතා යනු අටුවායි. 5. ABC, නිහතා J. 6.BC, දොහොත් A. 7 A, oBC. 8. BC, පපාත A, පතිතා FJ; ‘ජින්න සුවණ්න කදලී විය ජමාය පති’ යනු අටුවායි (J) 9 සෙයින් B. 10 අජ්ඣපත්තන්ති අත්තනො සන්තිකං පත්තං, පාද මූලෙ පතිත්වාB විසඤ්ඤි භූතන්ති අ‍ෙත්ථA J. 11 BCපාමුලැ A. 12 හුනුසත් AC හිනිසත් B 13 පහළහ A. 14 නං එතදබ්රිචිතී එත් එක්ස්ස මෙ බ්රාJහ්මණස්ස දාසත්ථා.ය දින්නාති වචනං අබ්රවවි J. 15 ආදියෙනෙවාතී ආදිකෙන J. 16 A, නොපැස්සසෙමි BC. 17 A, oBC.

                  වෙසතුරු දා සන්නය                    101

වුද්ධො, මහලු වූ; යාවකො බ්රා හ්මණො, යදි බමුණෙක්; ඝරමා ගතො, අප වසන තෙනට ආය; මයා, මා විසින්; පුත්තා, දරුවෝ; තස්ස දින්නා, ඕහට දෙන ලදහ. මද්දි මා හාසි, මැද නහමක් බා; අස්සස, අස්වැස. [2267]

524. මද්දි; මං පස්ස, මා බල1 ; පු‍ත්තෙ මා පස්සි, නහමක් දරුවන් බල; මා බාළ්හං පරිදෙවසි, නහමක් තර කොට හඩ2 ; අරොගා3 ච භවාමසෙ, යම් තම් පරිද්දෙකින් අපි නිරෝගි වමෝ ද; ජිවන්තා, දිවි ඇත්තමෝ ද; පුත්තෙ ලච්ඡාම්, දරුවන් ලබමු. [2288]

525. සප්පුරිසො, හුදී පිරිම්නි; ආගතෙ, යදියා ආ කල්හි, යාචකං දිස්වා, ඒ යදියා4 , දැක; පුත්තෙ, දරුවනුදු ; පසුං ච, සිවුපා වනුදු; ගරෙ, ගෙයි5 ; යඤ්ච අඤ්ඤං ධනං, යම් අනික් සන්න6 ඇති ද්රයව්ය යෙක් ද; දානං දජ්ජා, දන්ග දෙනුයේය; මද්දී; මෙ පුත්තකෙ, මදරුවන් දනග දුන්; උත්තමං දානං, උතුම් දන්හි; අනුමොදාහි, අනුමො වා __ සොම්නස් වා, සමාදන් වයි7 යෙත්. [2289]

526. දෙව, මහරජ; තෙ පුත්තකෙ, තාහේ දරුවන් කෙරෙහි පිහිටි, උත්තමං දානං, උතුම්, දන්හි; අනුමොදාමි, අනුමොවුමො8 . මෙහි චෙතනාවන් පිරිසුදු කොට දුන් දානය දෙව් මිනිස් සපුව අධික කොට දෙමින් අවසන්හි බුදු බව දෙයි කීවා වෙත්: ගියොදානදදො භව, මහරජ මෙයින් මතුයෙහි නැවත නැවත දන් දෙනු වා; දත්වාි චිත්තං පසාදෙහි, එසේ දන් දී තා පිත් පහදව. “පුබ්බෙව දාන සුමනො - දදං චිත්තං පසාදයෙ දත්වාා අත්තමනො හොති - එසා යඤ්ඤස්ස සම්පදා” යී යු බැවින් ආදි මද්ධ්යා වසාන චෙතනාවන් පිරිසුදු කොට දුන් දානය උක්ත විපාක දෙයි කීවා වෙත්. [2290]

527A. ජනාධිප සො ත්වාං , මහරජ, හේ තෝ; මච්ජෙර භූතෙසු මනුස්සෙසු, මසුරු මලින් මැඩ සිටි දනා අතුරෙහි; සිවීනං රඪ වඩ්ඪනො, සිවීන්ගේ රට වඩනු වැ; බ්රාසහ්මණස්ස, යදි බමුණා හට; දානං අදා, පුත්ර් දානය දුන්නෙහි.1 බලා C 2. හඬා BC. 3 ABCJ, ආරොගා F. 4 යාචක B, යාචකයන් C. 5 ගෙහි B. 6 BC, සන A; ඝවර ධනන්ති සවිඤ්ඤාණකාවිඤ්ඤාණකං ධනං J. 7 A, වේවා BC. 8 BC, අනුමොවමො A. 102 වෙසතුරු දා සන්නය

527 BC. සිවිනං රඪ වඩ්ඪන, සිවීන්ගේ රට වඩනු වූ ජනාධිප, ජනයන්ට අධිපතිය; ම‍ච්ජෙර භූතෙසු මනු‍ස්සෙසු, මසුරු වූ මිනිසුන් අතුරෙහි; යො ත්වාං , යම් තෝ, බ්රා,හ්මණස්ස, යදි බහුණාහට, දානං අදා, ත කල් දරුවන් දනග දින්හි ද, තාගේ දන් පස්සමි යේ. [2291]

528 A. තෙ, හිමි, තා විසින්; පඨවි නින්නාදිතා, මහ පොළොව හඩවන ලද; සද්දො තෙ නිදචං ගතො, තොප දාන ශබ්දය දෙව් ලොව නැංග; සමන්තා විජජුතා1 ආසුං2 , සමත හිම වත්හි අකල් විදුලිය හැසුරුණහ; ගිරීනං ව පටිස්සුතා3 , පර්ව,ත විවරයන්ගේ රැව් සෙයින් හඩ නැඟුණහු.

528 BC. තෙ, තා විසින්; පඨවි, මේ මහ පොළෝ තොමෝ; නින්නාදිතා, රැවු දෙන ලදද; තෙ, තාගේ; සද්දො, කිත් ගොස; තිදිවං ගතො, දෙවුලෝ දක්වා නැංග; සමන්තා, හාත්පසින්; විජ්ජුතා ආගුං, නොකල් විදුලිය හිමවත් පස හැසිරිණ; ගිරීනං, ගලුන්ගේ; පටිස්සුතාව3 , ගොස් ගළ සෙයින්4 රැවු නැංග. [2292]

529 A. තස්ස තෙ, ඒ තොපගේ පුත්ර දානය; උභො නාරද පබ්ඛතා5 , නාරද ය පර්ව9ත ය යන දෙනිකායෙහි දේවතාවෝ; අනුමොදන්ති, තමන් තමන් දොර සිට පුත්රය දානය මනා කොට දෙන ලදැයි අනුමෝ වෙති; ඉ‍ෙන්ර්භො ච, ඉන්ර්ානං ද; බ්රපහ්මා ච, බ්රුහ්ම ද: පජාපතී ච, ප්රතජාපතී ද; සොමො ච, සෝමදෙව ද; සමොච, යම ද; වෙස්සවණො රාජා ච, වෙසමුණු ද; ස ඉන්දරකා, ඉන්ර් ව සහිත වූ; සබ්බෙ දෙවා, හැම දෙවියෝ; අනුමොදන්ති, අනුමෝදන් වෙත්.

529 BC නාරද පබ්බතා, නාරද ය පබ්බත ය යන; උභො, දෙදෙනවුන් කායෙහි දෙවියෝ; තස්ස, හේ තාගේ දන්, අනුමොදන්ති, තමන් තමන් විමන් දොර සිට තා දුන් දන් සුදින්න යයි අනුමෝ වෙති; ඉ‍ෙන්ර්ින් ච, ඉන්ද නම් දෙවිරජ ද; බ්ර හ්මා ච, බ්රමහ්මද; පජාපතී ච, එ නමැති දෙවු රජ ද; සොමො, සොම නම් දෙවු රජ ද; යමො, යම් නම් දෙවු රජ ද; වෙස්සවණො රාජා ච,1විජ්ජුතාති අකාල විජ්ජුතා හිමවන්තප්පදෙසෙ සමන්තා විචරිංසු J. 2 A, ආගුං BCFJ. 3. ගිරිනංව පටිස්සුතාති ගිරිනං පටිස්සුත සද්දා විය විරවා උටඨහිංසු J. 4. ගොස් ගල සෙන් B, ගොස් ගලු සෙන් C. 5 නාරද පබ්බතාති ඉමෙපි තෙ චෙ දෙව නිකායා අත්තනො අත්තනො විමානචාරෙ ඕතාව සුදින්නං නෙ දැනන්ති අනුමොදන්ති J.

                     වෙසතුරු දා සන්නය                 103

වෙසමුණු රජ ද; සබ්බෙ දෙවා, හැම දෙවියෝ; අනුමොදන්ති, අනුමෝ වෙත්, ස ඉන්ද කා, ඉඳුහු සමඟ වැටෙන ___ ඉඳුහු දෙවන1 කොට ඇති: තාවතිංසා2 , තවුතිසා වැසි දෙවියෝ ද තාගේ දන් අනුමෝ වෙති. [2293]

530 A. යසස්සිනී, යස පිරිවර ඇති; වරාරොහා මද්දි රාජ පුත්තී, උතුම් රූ ඇති මැදි රදු ; ඉති, පුත්ර දානය මනා කොට දෙන ලදැයි කියා; වෙස්සන්තරස්ස, වෙසතුරාගේ : උත්තමං පුත්තකෙ දානං, උතුම් වූ පුත්රි දානය; අනුමොදි, අනුමෝදන් වුව.

530 BC. වෙස්සන්තරස්ස, වෙසතුරුගේ පුත්තකෙ, දරුවන් දන් දුන්; උත්තමං දානං, උතුම් දන්; අනුමොදි, අනුමෝ වූ ____ සමාදන් වූවයි වදාළෝ

            								   [2294]

මද්දී පබ්බං නිට්ඨිතං3

531 A. තතො රත්යා විවසනෙ, රැ අවසන්හි ; සුරියස්සුග්ගමනං පති, හිරු නැඟීම හා සමඟ; ස‍ක්කො, සක්දෙව් රජ; බ්රායහ්මණව‍ණ්ණෙන, ජරපත් බමුණු වෙසකින්; පාතො, අලුයම්හි; තෙසං, වෙසතුරු මද්රිාය යන දෙදෙනාට; අදිස්සථ, තමන් දැක්වී.

531 BC. තතො රත්යාද විවයනෙ, එ රෑ ඉකුත් සඳ; සුරියස්සුග්ගමනං පති, හිරු නැඟි අබියස්හි; සක්කො, සකස් කොට දන් දුන් හෙයින් එනම් යේ; බ්රා්හ්මණ‍වණ්ණෙන, එ යදි බමුණු වෙස් මවා; ප‍ාතො4 , අලුයම්හි; නෙසං, එ දෙදෙනා පෙරට අදිස්සථ, පැනිණි ____ පැනී5 සිටියේ. [2295]

532 BC. 6 සත්ත මායෙ, සත් මසක් දවස්; අරඤේඤ වසතං, අරනැ7 වසනු වු; ජිව සොකිනං8 , දෙදරුවන් පිණිස සොක උසුළනු වු; නො, අප’බියසට; බෙලුවං දණ්ඩං ආදාය, බෙල්වන් සැරයටිය ගෙන; අජින්ක්ඛිපං, නිය ඇති අඳුන්9 දිවි සම්: ධාරෙන්නං, පෙරවි; දෙවවණ්ණිනං ඉඳං10 බ්රානහ්මණං දුතියං පස්සාම, දෙවනු කොට දක්වම්හ. [2300]

533 BC. 6 යාචිතො, අයදිනා ලදුයෙහි; මෙ, මට; හරියං දෙහි ඉති, තා අඹුව දෙයි කී. [2305]

¬1 B, දෙවැනි C. 2 තාවතිංසා සඉන්ද3කාති ඉන්දනජෙට්ඨකා තාවතිංසාපි තෙ දානං අනුමොදන්තී J. 3 A, 0BC. 4 පාතොති පාතොව තෙසං චින්නං ජනාතං පඤ්ඤාය මානරූපො පුරතො අට්ඨාසි J. 5. පැනිණි _____ පැනී B, පැනි පෑනී C. 6. මෙම ගාථා සන්නය A හි නොමැතියි. 7 ආරණ්ය0 B 8 ABCJ, ජිවිසොකිතං ‍F. 9 ඇඳුම් BC. 10 BCF, ඉමං J. 104 වෙසතුරු දා සන්නය

534 A. සන්තං නප්පතිගූහාමි1 , විද්ය.මානය නොසඟවමි.

534 B. සන්ත, ඇත්තක් ; නප්පතිගුය්හාමි, නොම පැටි කෙරෙමි; මෙ මනො, මා සිත; දානෙ මෙති, දන්හි ඇලෙයි කී. [2306]

535 A. මද්දිං හ‍ෙත්ගෙිහෙත්වා,න, මැදි බිසව අත ගෙන; උදකස්ස කමණ්ඩලුං, කුණ්ඩිකායෙන් පැන් හෙවැ; සිවීනං රට්ඨ වඩ්ඪනො, වෙසතුරා; බ්රාතහ්මණස්ස, යදි බමුණහට; දානං අදා, බුදු බැවි පතා දාරාපරිත්යා ගය කෙළේ.

535 BC. මද්දිං, මන් ඇති බිසොව; හත්ථෙ ගහෙත්ථාඅන, අත අල්වා ගෙන; උදකස්ස ච කමණ්ඩලුං, දිය පිරුණු කමඩ ලාව ද ගෙන, සිවීනං රට්ඨවඩ්ඨනො, සිවීන්ගේ රට වඩන වෙසතුරා; බ්රාණහ්මණස්ස, බමුණහට; දානං අදා8 , දනග අඹුව දිනි. කුමක් කියා දින යත්:- කොළ බමුණා, මෑට වඩා සිය ගුණෙන් දහස් ගුණෙන් සිය දහස් ගුණෙන් මට සවුනේ නුවණ කල්තර විය3 . මේ මාගේ දන් සවුනේ නුවණ කරන පස වේවයි කියා දිනි. [2307]

536 B. මද්දිං පරීච්චජන්තස්ස, පරිත්යාේග කරනුවහට ____ දනග දෙනුවහට; මෙදිනී සමනම්පථ, දෙ සුවහස් සතලිස් යොදුන් පස් පොළෝ දිය පොළෝ අවසන් කොට කම්පා වූවයි වදාළෝ. [2308]

537 A. මද්දී, මැදි; නෙවෙස්ස භකුටී, ජරා බමුණක්හට මා දෙන සේකැයි රොෂ නොම වී. න සන්ධීසයති4 , දුර්මුඛ ද නොම වී. න රොදති, දෙ ඇස් කඳුළු පුරා නොම හැඬු; වැළිත්; සා, ඒ ‍මැදි; තුණ්හී, මියෙන් නොබැණ; එසො, මා වැනි ස්ත්රීස රත්නයක් දනග දෙන මේ වෙසතුරැ; යං වරං තං ජානාති, මට යම් වෘඩියක් ඇද්ද, හේ දනිතියි, අස්ස පෙක්ඛතෙව, පුල් පියුමක් වැනි වෙසතුරාගේ මුහුණ බලමින් සිටියා.1 AF, තප්පතිගුය්හාමි B; නප්පටිගූහාමි J. 2 අදා දානන්ති අම්භො බ්රාණහ්මණ මද්දිතො මෙ සතගුණෙන සහස්ස ගුණෙන සතසහස්ස ගුණෙන සබ්බඤඤුත ඤාණමෙව පියතරං ඉදං මෙ දානං සබ්බඤඤුතඤාණ පටිවෙධස්ස පව්චයො හොතුති වත්වාය දානං අදාසි J. 3 තෙවිය BC. 4 න සන්ධී්යති න රොදතීති නෙව මංකු අහොසි. න අක්ඛිති පුරෙත්වාන රොදි. අථඛො තුණ්හී හුත්වාද මාදිසිං ඉත්ථිංය ද දමානො න නික්කාරණා දස්සති. එසො යං වරං නං ජානාතීති ඵුල්ල පදුම වණ්ණං අස්ස මුඛං පෙක්ඛතෙව ඔලොකයමානා ව ර්ඨරතාති අ‍ෙත්ථාං J.

                   වෙසතුරු දා සන්නය                   105

537 B. මද්දී. මද්රිණයගේ මුහුණ ; හකුටි1 , රැලි; නෙවස්ස, නොම විය ___ මහණෙනි, මේ රජ මෙවෙනි රුවැති මා මාලු බමුණක්හට දෙයී ‍ශොක වශයෙන් මද්රිනයගේ මුහුණ රැලි නොවීයයි වදාළෝ. න සන්ධි‍යති1 , මංකු නොද වූ; න රොදති; ඇස් පුරා නොද වැලැප්ප. අන් කිම යත්:- තුණ්හී සා2 , නිහඩ වූ; එයො, මේ වෙසතුරු රජ මා වැන්නියක මෙ බමුණාට දන් දෙනුයේ නො කරුණකට නොදෙයි. සංවරං, යමක් උතුම් ද; තං ජානාති, ඒ න්නි යි; අස්ස, ඒ වෙසතු‍රාගේ පිපි පියුමක් බඳු මුහුණ; පෙක්ඛතෙව; බලමින් ම සිටියියි වදාළෝ. [2309]

538 BC. 3 ජාලිං, ම පුතු දැලිසිරා ද; ධිතං කණ්හාජිනං, ම දුව කණිසිරු ද; පතිබ්බතං, පතිනි වු; මද්දිං ච, මවු දේවිය ද; බොධීයා යෙව කාරණා, සවුනේ නුවණට කරුණෙන් ____ බුදු බව පිණිස; චජමානො, ත්යාාග4 කරන්නෙමි; න වි‍න්නෙසිං, නො සිතමි. [2310]

539 BC. 3 උභොපුත්තා, දෙදරු‍වෝ; මෙ න දෙස්සා, මට නොකල් නොවෙති; මද්දි දෙවි න දෙස්සියා, මද්රිද දෙවී ද නො කල් නොවෙයි. හැම දෙන ම කල්හ5 . ඔවුන්ට වඩා ද; මය්ගං, මට ; සබ්බඤ්ඤාතං, සර්වයඥ බව; (පියං) කල්තරය; නස්මා, එ කරුණෙන්; අහං, මම; පියෙ අදාසිං, ම කල් අඹු දරුවන් යදි බමුණහට දන් කොට දින්මි යි වදාළෝ. [2311]

540 A. කොමාරී අස්සාහං6 හරියා, මම කුමාරි කල පටන් නුඹගේ දෙවැන්නිය වීමි. සාමිකො මම ඉස්සරො, මට හිමි ද ඉසුරු ද නුඹමය. එසේ ඉසුරු හෙයින්; යස්සි‍ච්ජෙ තස්ස මං දජ්ජා, යමක්හට දෙනු කැමැත, ඕහට දෙත් මැනවැ; විකජාණෙය්ය හනෙය්ය වා, ධන කැමැත විකුණත් මැනවැ, මරත් මැනවැයි සිංහනාද කළා.

540 BC. අහං, මම, යස්ස, යම් තාහේ; කොමාරී භරියා, කුමාරි කල්හි ම අඹුවමු; සො ත්වංි මම සාමිකො, හේ තෝ මාගේ සැමියෙහි; ඉස්සරො, ඉසුරුයෙහි; යස්සි‍ච්ඡෙය්යා, යමකට මා


1 භකුටිං පි BC. 2 ‍FJ, යා BC. 3 මෙම ගාථා සන්නය A හි නොමැතියි. 4 නැග B, C 5 කල්හි BC. 6 A, යස්සාහං ‍F, යස්සහං J; යස්සාති යස්ස තවාහං කොමාරියා භරියා ත්වොඤේඤව මම සාමි නාම ඉස්සරො ච දාසිං යස්සිච්ඡති තස්ස වා දදෙය්ය ධනෙන වා අ‍ෙත්ථි සති වික්කිණෙය්ය් මංසෙන වා අ‍ෙත්සෙවනී භනෙය්යන. තස්මා යං චො රුච්චනී තං කරොථ නාහං කුජ්ඣාමිති J.

                                                       14

106 වෙසතුරු දා සන්නය

දෙනු පසස්සි ද; මං තස්ස දජ්ජා, මා එවුහට දෙ; වික්කිණෙය්ය , ධන කැමැත විකුට ගනුව; හනෙය්යස වා, මස් කැමැත මරා හෝ පිය යමක් රුසී ද එ කරව මම තොපට නොකිපෙමි යේ. [2312]

541. දෙවි‍ෙන්ර් , සක්දෙව් රජ; තෙයං සඬ්කප්පමඤ්ඤය, ඔවුන්ගේ උතුම් අදහස් දැන; එතදබ්ර්වි1 , මෙ තෙපුල් කී; යෙ, යම් කෙලෙස් කෙනෙක්; දිඨිබා2 , දෙවු සැප පිළිබහන්නාහු ද; යෙ ච, යම් කෙලෙස්3 කෙනෙක්; මානුසා4 , මිනිස් සස පිළිබහන් නාහු ද; තෙ සබ්බේ පච්චූහා5 , ඒ හැම කෙලෙස් පසමිත්හු6 , හෙවත් මසුරු දම්හු; ජිතා, අඹුදරුවන් දනහ7 දෙන තා විසින් පරදවන ලදහ.

                       						    [2313]

542. 8සො, වෙසතුරු මහරජ එකලාව අරන වසන අඹුව බමුණාට දෙනුයේ; දුක්කරං හි කරොති ඉති, දුක්කරක් කෙරෙයි. මෙසේ හැම දෙවියෝ තාගේ දන් අනුමෝ වෙති යේ. [2315]

543. දුද්දදං දදමානානං, නොදිය හැක්කක් දෙන්නවුන්; දුක්කරං කම්ම කුඛධතං, නොකටහැකි කිස කරනුවන්; අය‍න්තො, අහු දී; නානුකුබ්බන්ති, අනුව නොකෙරෙති; සතං ධම්මො, බෝසතුන්ගේ අදහස්9 ; දුරන්නයො, කරන්නා තබා සිතා නොදතහැකි. [2316]

544. තස්මා, එහෙයින්; සතඤ්ච අසතඤ්ච, හුදීන්ගේ හා අහුදීන්හේ හා; ඉතො ගති, මෙයින් යාම; නානා හොති, වෙන් වෙන් වෙයි. කෙසෙති ය යෙත්10 , අයන්තො නිරයං යන්ති, අහුදීහු නිරැ යෙති; සන්තො සග්ග පරායනා, හුදීහු සුගතියට පැමිණෙත්. [2317]

545. වනෙ වසං, වෙනෙහි වසනුයෙහි; කුමාරෙ අද්දා, දරුවන්11 දින්හි; හරියං අදදා, අඹුවන් දින්හි12 අද මෙ දන් දෙන්නට නිපන්; යං එතං බ්ර්හ්මයානං13 , යම් බ්රදහ්මයානාවෙක් ද


1 AFJ, එත්මබුවි BC. 2 දිබ්බාති දිබ්බස්ස පටිබාහකා J. 3 A, 0BC. 4 මානුසාති මානුසස්ස පටිබාහකා. කෙ පන තෙති මච්ජරිය ධම්මා. තෙ සබ්න්ධා පුත්තදාරං දදන්තෙත මහාසත්තෙන ජිතා J. 5 පර්වකවූහාති පර්වමවත්ථිපකා J. 6 A, පසුමන්හු B, පසුමත්හු C. 7 A, දන් BC. 8 C, මෙම ගාථා සන්නය AB පොත්හි නොමැතියි. 9 A, කර්ම අදහස් BC. 10 කොස් ද A. 11 කුමාරයන් BC. 12 A, සින්හියද B, හිය ද C. 13 බ්රාහ්මයානන්ති සෙට්ඨයානං. තිවිජධා හි සුචරිතධම්මො එවරූපොච දානධ‍ම්මො අරිය මග්ගස්ස පච්චායා හොතීති බ්ර‍හ්යොනන්ති ද්රනච්චති. තස්මා යං තං ඉඳං අජ්ජ දානං දදතො නිප්ඵන්නං බ්ර්හ්මයානං අපායභූමිං අනොක්ක මිත්වාත සග්ගෙ තෙ එතං විපච්චතු. විපාක පර්යොසානෙ ච සබ්බඤඤුත ඤාණ දායකං හොතුති J.

                	වෙසතුරු දා සන්නය                   107

____ දන් තෙමේ අරී අටගි1 මඟට පස වෙනුයි බ්ර්හ්මයාන නමැ, නොහොත් බුදු බවට පස වේනුයි බ්රඅහ්මයාන නමැයි සේයි. එතං, ඒ බ්ර හ්ම යානාවෙන්, අනොක්කම්ම2 , අවා බිම් ඉක්මැ; සග්ගො, සුගතියෙහි; තෙ, තට; විපච්චතං3 , විවසීවයි ___ විවා අවසන්හි බුදු බව දෙවයි බෝසත්හු ගුණ වනා තෙමි4. [2318]

546. හොතො, භවත් වෙසතු‍රානේ; මද්දිං, මද්රි නම්; සබ්බඩ්ග සොහනං5 , සව් අගින් හොබනා, වූ; හරියං, අඹුව; දදාමි, දෙමි, මද්දියැ, මැදි බිසවට; ත්වීඤේඤච, තෝ ම; ඡන්නො6 , තිස්සෙහි; මද්දි ච. මද්රීය දු; පතිනා සහ, සැමියා හා7 වසන්නට තිස්ස. [2319]

547. යථා. යම් සේ; පයො ච, කිරි ද; ය‍ඞඛො ච, ධොත සක් ද; උභො, දෙදෙන, සමාන වණ්නනො8 , සම පැහැ ඇතියහු ද ____ පිරිසිදුහු ද; එවං, එසෙයින් මැ; තුවං ච, තෝ ද; මද්දි ච, මද්රී ද; සමාන මනචෙතයා9 , ආවාරාදීන් සම වූ මන් නැමැති සිතින් යෙදුණහ10 . [2320]

548. මාතු පෙත්තිතො11 , මවුපියන් කෙරෙන් ; සුජාතා12, මනාවඋපන් ; බත්තිය, කැත් කුලෙහි ද; ගොත්ත සම්පන්නා, ගොතින් පිරිහුන්නාහු ; උභො, දෙදෙන, අවරුද්ධා, රටින් නෙරන ලදු ව: එත්ථා අරඤ්ඤස්මිං, මේ අරනෙහි, සම්මථ13 , වසවු; අපරාපරං, මතු මතුයෙහි ද; ද දන්තා, දෙවසි ආ යදියන්ට අයැදි වත් නො පසු බැස දීමෙන්; යථා පුඤ්ඤාති කයිරාථ14 , පොහොනා පමණින් පින් කරත්වයි15 පින් කිරීමට නියොග කෙරේ.

										    [2321] 

549. අහං, මම; සක්කො දෙවින්දො අස්මි, ‍සකස් දන් දුන් හෙයින් සක් නම් ලද දෙවිදුම්; තවන්තිකෙ, තා අබියසට; ආගතොස්මි, අයිමි16 ; රාජිසි, රජ තවුසැ17 ; වරං18 වරස්සු, වරයක් වා ____ තා කැමැති වරයක් ඉල්වා ගනැයි යේ; තෙ, තට; අට්ඨ වරෙ, අට වරයක්; ද දාමි, දෙමියි කී. [2322]1 A, අට BC. 2 අනුක්කම්ම BC 3 BC, විපච්චිතං A, විපච්චතු FJ. 4 වනාතෙමි BC, වැනි A. 5 BCFJ. සොහිනං A. 6 ජන්නොති අනූරුපො J. 7 BC, හිමි සමඟ A. 8 සමාන වණ්ණිතොති සමාන වණ්නා උභොපි පරිසුඩායෙව J. 9 සමාන මන වෙතසාති ආචාරාදිහි කම්මෙහි සමානෙන මතසංඛාතෙත චෙතසා සමන්නාගතා J. 10 යොදුනහු A. යෙදුනාහා C. 11 AFJ, මාති E තිතො EC. 12 ABCJ, සජාතා F. 13 AJ, සම්මත BCE. 14 FJ, කරොථ ABC. 15 කරවයි BC. 16 ආම් C. 17 A, සිව්රජ නැමැති සෘෂිය BC, 18 B. oAC. 108 වෙසතුරු දා සන්නය

559. සබ්බභූතානම්සසර, හැම දෙවියන්ට ඉසුරු වූ; සක්ක, සකස් කොට දන් දුන්නව; චෙ, ඉදින් ; මෙ වරං අදො, මට කැමැති වරයක්1 දියටියේ වී නම්; පිතා, ම පියේ; ඉතො, මෙයින්; සකං ඝරං පත්තං මං, සිය ගෙට පැමිණි මා, අනුමොදෙය්ය 2 , සපිණිසිවයි ____ මට නොකිපෙවයි; ආසනෙන3 , රජ අස්නෙන්; නිම‍න්තෙය්යB3 , පවරාවයි ___ රජය මට දෙවයි කියා; එතං වරං, මේ වරය, පඨමං, පළමු කොට, වරෙ රුස්වම්. [2323]

551. පුරිස්සස, පිරිම්නියක්හට4 , වධං න රොවෙය්යළ, වධ නුරුස්වම්වයි; කිබ්බිසකාරිකං, දරුණු කම් කළ; වජඣං අපි, වධ්යවයකුදු5 ; වධම්හා මොචෙය්යංක, වධයෙන් මිදිය හෙම්වයි; එතං වරං, මේ වරය; දුතියං, දෙවනු කොට; වරෙ, රුස්වම්. [2324]

552. යෙ ච වුඩා, යම් කෙනෙක් මහල්ලෝ ද; යෙ ව දහරා, යම් කෙනෙක් ළදරුවෝ ද; යෙ ච මජඣිම පොරියා, යම් කෙනෙක් මැද වයස සිටියාහුද; මමෙව උපජිවෙය්යුං 6 , ඒ හැම දෙන ම මා කරා පැමිණෙත්වයි7 _____ මා ම නිසා වැටෙත්වයි8 , එතං වරං, මේ වරය, තතියං වරෙ, තුන් වන කොට රුස්වම්

 										   [2325]

553. පරදාරං න ගච්ඡෙයයා, පරදාර නොසෙවෙම්වයි; සදාර පසුතොසියං, ස්වදාර විෂයෙහි සතොස් වෙම්ව, ථීනං වසං න ගච්ඡෙයං, මාගමුන් විසි බවට නොයෙම්වයි; එතං වරං; චතුත්ථංං, සතරවනු කොට, වරෙ, රුස්වම්. [2326]

554. සක්ක, එනම් ලදුව; මෙ පුන්තො ජායෙථ, මට පුතෙක් උපදීවයි; සො ච, හෙ ද; දිඝායුකො සියා, දිගා වේවයි: පඨවිං, මුළු දඹදිව, ධ‍ම්මෙන විජිනෙ, දැහැමින් සෙමින්9 රජ කෙරේවයි; එතං වරං; පඤ්චම, පස්වනු කොට, වරෙ, රුස්වම්. [2327]

555 BC. 10තතො රත්යාම විවසනෙ, එ මා ජයතුරා නුවරට වන් රැ අවසන්හි; සුරියස්සුගග්මන පති; දිබ්බා භක්ඛා පාතු භවෙය්යුංව, දිව බොජුන් පහළ වේවයි; එතං වරං: ඡට්ඨං11, සවනු කොට; (වරෙ, රුස්වම්) [2328]1 A, වරයක් කැමැත්තක් BC. 2 අනුමොදෙය්යාඨති සම්පටි‍ච්චෙය්යන න කුජ්ඣෙය්ය J. 3 ආසනෙනාති රාජාසනෙන රජ්ජං මෙ දෙතුති වදති J. 4 පිරිමියක්හට BC. 5 වධ්යයයක්හුද BC. 6 මවෙව උපජ්වෙය්යුැත්ති සබ්බෙ තෙ මඤේඤ ව නිස්සාය උපජ්වෙය්යුංර J. 7 A, එළමෙත්වයි BC. 8 A, වෙත්වයි BC. 9 BC, ධැමින් සෙමෙන් A. 10 BC. 0A. 11 ජට්ඨමං B.

                   වෙසතුරු දා සන්නය                   109

556. දදතො මෙ, දිව බොජුන් මා විසින් දෙන කල; න ඛීයෙථ, නොගෙවේවයි, අහං හි, මම දත්වා , දී ; නානුත‍ප්පෙය්යාම, පසුව නොතැවෙම්වයි, දදං චිත්තං පසාදෙය්යංද, දෙමින් සිත් පහදවම්වයි: එත වරං: යත්තමං, සත්වනු කොට, වරෙ (රුස්වම්) [2329]

557. අහං, මම, ඉතො, මෙ ජාතියෙන්; විමුව්වමානො මිදෙන්නෙයිම් ____ සැවැ යැන්නෙම්; විසෙසගු1 , වෙසෙස් ගමන් ඇතිවැ; සග්ගගාමි අස්සං, සුගතියට යෙම්වයි ___ තුසි පුරයෙහි උපදිම්වයි; තතො, ඒ තසී පුරයෙන් සැවැ මිනිසත් බවට ආයේ; අනිබ්බත්තී අස්සං2 , පුනර්භමවයෙහි පිළිසිද නොහනිම්වයි ___ සර්වඅඥ බවට පැමිණෙම්වයි කිය3 එතං වරං, මේ වරය; අට්ඨමං, අටවනු කොට; වරෙ, රුස්වම්. [2330]

558. තස්ස, ඒ වෙසතුරාගේ; තං වචනං සුත්වා්, එ තෙපුල් අසා, දෙවි‍ෙන්ර්233, සක් දෙව් රජ; එතං අබ්ර වී, මෙතෙපුල් කී; තෙ පිතා, තාගේ පියේ _____සඳ මහ රජ; අචීරං, තව කල් නොයවා; තං දට්ඨුං, තා දක්නට: එස්සති, එයි කී [2331]

559. සජ්ම්පති සජාතා නම් අසුරගන සැමි හෙයින් එ නම් ලද; මභවා, මඝ නම් ඇති; දෙවරාජා, සක් දෙවු රජ; ඉඳං වත්වා න, කල් නොයවා ම ත පීයේ ත දක්නට එයි යන මෙ වදන් කියා, වෙස්සන්තරෙ වරජ දත්වාඳ, වෙසතුරාට වර දී; සග්ගකායං, දෙව් ලොවට; අපක්කමිති ගියේ යයි වදාළෝ [2332]

සකක පබබං

560. අග්ගිනා: ගින්නෙන්; උත්තතතං4 , උත්තා නගන ලද; සහමා ව, රනක් සෙයින්; උක්කාමුඛපහසිතං, උදුන් මුයෙහි ලා පැහැ නැඟූ; ජාත රූපස්ස, රත්රන් මුවා; නික්ඛං ව, කොඩොල් පහයිනක් සෙයිනුදු; එතං මුඛං, මේ මුහුණ; ආහාති, බබළයි; කස්ස, කාගේ මුහුණක්5 දොහොයි කියා.

 										    [2333]1 විසෙසභුති විසෙස ගමත්තා හුත්වාබ තුසිත පුරෙ නිබ්බත්ති හොතුතී වදති J. 2 අතිබ්බත්තී තතො අස්සන්ධි තතො තුසිත භවනතො චවිත්වාා මනුස්සත්තං ආගතො පුනභවෙ අනිබ්බත්තී අස්සං සබ්බඤඤුතං පාපුණෙසයන්ති වදති J. 3 AC, කී B. 4 වුත්තන්තමග්ගිනාති උත්තත්තං අග්ගිනා J. 5 මුහුණෙක් C. 110 වෙසතුරු දා සන්නය

561. උභො, දෙකුමරහු මැ; සදිස පව්චඞ්ගා, සුදුසු පසඟ ඇතියහ; උභො යදිසලක්ඛණා, සුදුසු ලකුණු ඇතියහ; එකො, එකෙක් ජාලිස්ස සදියො, දැලිසිරා හා සමයැ; එකා, එකත්; කණ්හාජිනා‍ය‍ථා, කණිසිරු හා1 සුදුසු යැ.

										    [2334]

562. බිලා නික්ඛන්තා2 , රුක් ගුහායෙන්3 නිකුත්; සිහාව, සිංහ පොව්වන් සෙයින්; ඉමෙ උභො දාරකා, මේ දෙදරුවෝ; සම්පතිරූපකා, ඔවුනොවුන්ට සුදුසු රූ ඇතියහ; ජාතරූප මයායෙව, රත්රන4 මැවුවන් සෙයින්, දිස්සන්ති, පැනෙතියි කී. [2335]

563. භවං භාරවාජ, භවත් බමුණ; ඉමෙ දාරකෙ, මේ දරුවන් දෙදෙන; කුතො නු ආනෙසි, කොයින් ගෙනාදෝ හෝයි5 පිළිවිස්වී. [2336]

564. සඤ්ජය දෙව, සද මහරජ; එතෙ දාරකා, මෙ දරුවෝ; මය්හං, මට; විත්තෙන6 , මා දැක සතුටු සිත් ඇතියවුන් විසින්; දින්නා, දෙන ලදහ7 ; මෙ දාරකා යතො දින්නා, මට මේ දරුවෝ යම් දවසෙක දෙන ලදහු ද, එදා පටන්; අජ්ජ, අදට; පණ්ණරසා රත්තී; පසළොස් රැයක් ඉක්මුණහයි කියා8 [2337]

565. කෙන වාචපෙය්යෙනන9 , බමුණ කවර කල් කල් තෙපුලෙ කින් මේ දරුවෝ තා විසින් ලබන ලදහ10 ?, සම්මා ඤයෙන යද්දහෙ11 , බොරු නොකියා නයින් 12 කාරණයෙන් කියා අප හදහව. කො, කවරෙක්; පුත්තකෙ, තමා දරුවන්; උත්තමං දානං, උතුම් දන් කොට ; එතං දානං, මේ දන්; අද දා, දිනිදැයි13 පිළිවිස්වී. [2338]

566. යො, යමෙක්, භූතානං, වූ සත්නට පිහිට14 , ධරණිරිච, පොළොව සෙයින්; යාචකානං15 , යදියන්ට; පතිටඨාසි, පිහිට වී ද; යො වෙස්සන්තරො රාජා, ඒ වෙසතුරු රජ; වනෙ වසං, වෙනෙහි වසන්නේ; පුත්තෙ, තමා දරුවන්; මෙ අදාසි, මට දනග දින යේ. [2339]


1 A, කණිසිරුහු BC, 2බිලාවනික්ඛන්තාති ගුහාතො නික්ඛන්තා සීගා විය J. 3 A, රන් ගුගෙන් BC. 4 ABC. 5 ගෙනාදොයි BC 6 FJ. විත්තෙන A, වින්නෙන BC ;විත්තෙනාති තුටෙඨන පසන්නෙන J. 7- ලදහු A, - ලදහා BC. 8 කී A. 9 කෙත වා වාචපෙය්යෙතනාති බ්රාඨහ්මණ කෙත පිය වචනෙන තෙ තයා ලඩා J. 10 BC, ලබන ලදද A. 11 සම්මා ඤායෙන සද්දහෙති මුසාවාදං අකත්වාි සම්මාඤයෙන කාරණෙන අම්හෙ සද්දහාපෙය්යානසි J. 12 BC, තයන් A. 13 දින්දැයි B. 14 A, පිහිටු වූ BC. 15 ABC. යාචතං FJ.

                	වෙසතුරු දා සන්නය                   111

567. සවන්තීනං, හැම හෝ ගඟනට පිහිට වු; සාගරො ව, මහ මුහුද මෙන්; [2340]

568. හො, භවත්නි ; ස‍ඬෙන, සැදෑයෙන්, ඝරමෙසිනා, ගෙහි, පිරියස්නා ගිහිගෙයි විසියටි වූ; රඤ්ඤ, අප රජහු විසින්, දුක්කත1 වත, දුකුළෙන් අයුක්තයක් කරනලදි; අවරුඩ කෙ2 , රටින් නෙරන ලදින්3 ; අරඤේඤ, අරනැ4 වසන; පුත්ත කෙ; දරුවන්; කථත්නු දජ්ජා, කිකරුණෙකින් දෙනු යැ? [2341]

569. භොන්තො, භවත්ති; යාව‍න්තො5 , යම් තාක් දෙන; එත්ථ; සමාගතා, මෙහි6 රැස් වූ ද ඒ හැම දෙන; ඉඳං7 නියාමෙථ, මේ අසවු; වෙස්සන්තරො රාජා වනෙ වසං, වෙනෙහි වසනුයේ; පුත්තකෙ, මෙ බිළිඳි දරුවන්; කථං, කුමක් පිණිස; අදාසි, මේ බමුණහට දින හෝ? [2342]

570. යො, ඒ වෙසතුරු රජ, දාසිං, දැසක ද; දායං ච, දසකු ද; අස්සං ච, අසකු ද; අස්සතරීරපා ච, උතුම් අසුන් යෙදූ රථයක් ද; දජ්ජා, දේවයි: කුඤ්ජරං හත්ථඅර්‍ං ච, උතුම් ඇතකු දු; දජ්ජා, දේවයි; යො, හේ; දාරකෙ, දරු බිළීඳුන්; කථං, කවර කරුණෙන්; දජ්ජා, දිනැයි වෙසතුරා ගැරහු. [2348]

571. පිතාමහ, මුතප්ප, යස්ස ඝරෙ, යමක්හු වසන තෙන8 ; දායො, දසකු දු; අස්සො, අසකුදු අස්සතරී රථො වා, උතුම් අසුන් යෙදූ රථයක් ද10 ; කුඤ්ජරො, ගැඹුරු හඬ ඇති; නාගො, දොස්11 නැති; හත්ථි ච, ඇතකු දු; නත්ථජර්‍ , නැත; සො, හේ; කිං දජ්ජා, අප නොදී කුමක් දෙනුයේයයි කී. [2344]

572. පුත්තකා, පුත දැලිසිර; අස්ස දානං, එව්හුගේ දන්; පසංසාම, අපි පසස්මභ12 , නාවනින්‍ද්රොම, නොගරහමෝ. එකෙක් මතු; තුම්හෙ, තොප; වණිබ්බකෙ, යදියහට; දත්වා්, දී; හදයං, ඔහු ළය; කථන්නු ආසි, කෙසේ වී දොහෝ? [2345]1 AFJ, දුක්කරං BC. 2 ABCF, අවරුඩකො J; අවරුඩකොති රට්ඨා පබ්බා ජිතො අරඤේඤ වසත්තො J; අවරුඩකෙහි රට්ඨා පබ්බාජිතෙ අරඤේඤ වස‍න්තෙ ‍F. 3 BC, ලද A. 4 අරණ BC, වන A. 5 යාවතා BC. 6 මෙත්ත BC. 7 ABCF, මෙ. J. 8 තැන BC. 9 BCFJ, - රථා ච A 10 A, රථය හෝ BC 11 දොෂ BC. 12 පසසිම්හැ A.

112 වෙසතුරු දා සන්නය

573. අස්ස හදයා, මුතප්ප, ඒ ම පියාණන් ළය; දුක්ඛං ආසි, කණිසිරා කී එක් තෙපලක් අසා දුකට පැමිණිය; අථා නැවත; උණ්හම්පි පස්සසි, මියෙන්1 හුණු උඩුහුරු විහි2 ; රොහිණිහෙව3 , තඹ පැහැ ඇති රෙහෙණ මෙන්; තම්බක්ඛි, තඹ ඇසින් මුසු ___ තඹ ඇසින සෙත් මෙ; පිතා, ‍ම පියේ; අස්සූති පවත්තයි, කදුළු පැවැත්වි. [2346]

574. කණ්භාජිතා, එව්හට; යං අවොව, යම් බසක්4 කිවුද, ‘තං සුත්වාත’ යී අර්ථෙ කියනු . [2347]

575. රාජ පුත්තී ව වො මාතා, තොප මව් රදු ය; රාජ පු‍ත්තො ව වො පිතා, තොප පියේ රජ යැ; පුබ්බෙ මෙ අඞ්කමාරුය්හ, පෙර අවුදු මාගේ ඇකයේ නැඟී හිදුව; කින්නු ආරකා තිට්ඨථ, කිම හෝ දැන් දුරුවලා සිටිනු යි පිළිවිස්වී. [2349]

576. මයං, අපි; බ්රා හ්මණස්ස, මේ බමුණාගේ; දාසා, දස්මහ5 ; තස්මා, එ හෙයින්6 ; ආරතා තිටඨාම, දුරුවලා සිටිම් හයි7 කී. [2350]

577. සම්ම, සබඳ ___ පියවදන් කියත්; එවං මා අවවුත්ථ , එසේ නහමක් කියව __ දසුම්හයි8 නොකියව යේ; මම හදයං, මා ළය; දය්හතෙ,ශොකාග්නීන් දවයි9; මෙ කායො, ම සිරුර; විතාකා විය, අඟරු රැසකට නැඟු කලක්10 වැනිය; ආයතෙ හුන් හස්නෙහි11 ; සුඛං න ලහෙ, සුව නොලැබෙම්12 ___ හස්නෙහි හින්ද නොහෙමි යේ. [2351]

578. හියොයා, බොහෝ සෙයින්; මං සොකං ජනෙථ, මට ශොක දනවයි, දබ්බෙන13 , ද්රොව්ය.යෙන්; නික්කිණිස්සාමි14 , විකිණි ගන්මි ___ ධන දී මුදමි යි යේ; න වො දාසා භවිස්සථ, තෙපි දස් නොවවු ___ මා ධන දී ගත් කල තෙපි නොදසු වා15 ද යේ. [2352]


1 මුයෙන් BC. 2 විහිව AB, විහිව C. 3 රොහිණි හෙව තම්බක්ඛිති තම්බවණ්ණා රොහිණි විය තම්බකඩිහි මම පිතා තස්මි. ඛණෙ අස්සූනි වන්තයි J. 4 තෙපුලක් B. 5 දැස්මහ A, දැසමහ B. 6 එ කරුණෙන් BC. 7 සිටියහෙයි A. 8 දස්ම්හයි B. 9 ABC. 10 කල් BC; විතකා විය කායොති ඉදානි මම කායො අඞ්ගාර විතකාය ආරොපිතො විය J. 11 හුනස්නෙහි A. 12 BC, නොලබන්නෙමි A, 13 A, දණේඩන BFJ. 14 JBC, නික්කිණිස්සාම F, වික්කිණිස්සාමි A; නික්කිණිස්සාමි දණේඩනාති ධනං දත්වා මොවෙස්සාමි J. 15 BC, දක්වා A.

                      වෙසතුරු දා සන්නය                113

579. නාන පිතා තෙ, දරුවෙනි, තොප පියේ; කිමග්ඝියං හි වො, තොප කොතෙක් අගය1 කොට ; බ්රා්හ්මණස්ස අදා, මේ බමුණුට2 දින? යථා භූතමෙව අක්ඛාථ, සබවස ම කියවු. බ්රා,හ්ම ණං3 පටිපාදෙන්තු4 , පිළිපයත්වයි. [2353]


580. නාන, මුත්ත; මම පිතා, ම පියේ; යහස්සග්ඝං ති මං, මා දහසක් අගය කොට; බ්රාමහ්මණස්ස අදා; කණ්හාජිනං කඤ්ඤං, ම නඟ කන්සිරා; හත්ථකනා ච යතෙන ව5 , ඇත් සියයෙනුදු, එක් එක් වකාරයෙකින් අශ්වරථ ආදි දිවි ඇති නැති වස්තු ගෙන මේ හැම දෙයින් සියක් සියක් බැවින් දී ත නඟ නිසේ වත් මැනවැයි සර්වම ශතයෙන් අග කෙළෙයි කීය. [2354]

581. කත්තෙ, මක්හ6 කරනු වැ; උටිඨෙහි, නැඟී සිටු තරමානො, යුහු වැ; අවාකර, මේ බමුණාට දියයුතු7 තාක් දෙ කිම යත්:- දාසි සතං, දැසුන්8 සියයකුදු; දාස සතං, දසුන් සියයකුදු; හත්ථුතයභං, ඇත් උසභ කොට; ගවං සතං, දෙන් සියයකුදු; ජාතරූප සහස්සං ච, රත්රත් දහසකුදු; පුත්තානං නික්කයංදෙහි, ම දරුවන් නිසේ කරනුවට දෙයි9 කී. [2355]

582. තතො, රජ ‍තමහට කියත් මැ10 ; කන්තා තරමානො; අවාකරි11 , දිනි; පුත්තානං නික්කයං අදාසි, දරුවන් නිසේ වන්නට දැලිසිරා කී නයින්බමුණුට12 හැමයෙන් සිය සිය බැවින් රන් දහසක් හා දිනැයි වදාළෝ. [2356]

583. දාරකෙ, දරුවන් දෙබිහින්නන්; නික්කිණිත්වාන, නිසේ13 කොට ගෙන; නභාපෙත්වාර14 , නභවා පියා; භොජයිත්වාින; කවා පොවා, හණේඩන 15 , කුමර අලාකරින්18 ; සමලඞ්කරිත්වාන, මොනවට සදා; උච්ඡ‍ඞ්ගෙ, ඇකයෙහි; උපවෙසයුං, හිඳුවුහ. [2357]


584. සිසං නහාතෙ, හිසින් නැහැ; සුචි ව‍ෙත්ථභ, පිරිසුදු වත් හන් ; සබ්බාහරණ භූසිතෙ, සව් බරණින් සැදි දරුවන්; අඞ්කෙ කරිත්වාතන, ඇකයෙහි හිඳුවා ගෙන; අය්යසකො රාජා, මුතුන් රජ; පරිපුච්ඡථ, පිළිවිස්වී. [2358]

1 අග B. 2 බමුණහට B. 3 FJ. බ්රිහ්මණස්ස ABC. 4 පටිපාදෙන්තුති ධන පටිච්ඡාපෙන්තු J, පටිපාදෙන්තුති ධනං පටිච්ඡාදෙන්තු F. 5 හර්ත්ථජතා ච සනෙන චාති හර්ත්ථCනා සතෙන අස්සෙන ච රථෙනවාති සබ්බෙසං තෙසං සතෙන අන්තමසො මඤ්ච පීඨාදිකෙ උපාදාය සබ්බ සනෙන අග්සා පෙසීති J. 6 ABC. 7A, කියයුතු BC; අවාකරාති දෙහි J. 8 දසුන් B. 9 යෙදෙයි BC. 10 ඉක්බිත්තෙන් රදු තමහට වදාරත්ම යයි සේයි B. 11 අවාකරීති අදාසි J. 12 බමුණහට B. 13 BC, නිසැ A. 14 නහාපෙත්වාසත AC, 15 ABCJ, භණේඩ F. 16 කුමාර අලංකරින් BC.

                                                         15

114 වෙසතුරු දා සන්නය

585. ඝුසිතෙ, මනා රැව් දෙන; කුණ්ඩලෙ, කොඩොල් පලඳවා; මාලෙ, මලුද්ර පලඳවා, සබ්බාලංකාර භූසිතෙ, මෙ කී සෙයින් හැම කුමර පායින් ගන්වා; රාජා, මුතුන්1 රජ; අඞ්කෙ කරිත්වායන, දැලිසිරා තමා ඇකයේ හිඳුවා ගෙන; ‍ඉදං වචනමබ්රැමවි, ‘කච්චි අභො අරොගා තෙ’ යනාදි වදන් කී. [2359]

586. කච්චි ජාලි, පුත දැලිසිර කියග; නව මාතාපිතා උභො, තා මවුපිය දෙදෙන; අරොගා3 නිරෝගීහු ද? [2360]

587. අථො, එසේයි; දෙව, දෙවයෙනි; මම මාතා පිතා උභො, ඒ මා පිය4 දෙදෙන; අරොගා, නිරොගීහ. [2362]

588. ආල, අල හා. කලම්බානි, රොන් තල් කලත් හා ___ හුරුකලද යෙත් මැයි; බිළාලි, කටු අල හා ____ මෙහෙනල ද කියත් මෙ; තක්කලාති, කඳුලු ගෙඩිය අල ____ කොකටි‍ යෙත් මෙ; බණන්තී, කණන්නී; කොලං. ඩෙබර5 හා; හල්ලාටක8 , බදුලු7 හා බෙල්ලා, බෙල් හා ; ආහත්වෙ8 , හැර ; සා, හෝ: පොසෙති, පොෂණය කෙරෙයි. [2364]

589. වනමූල ඵල හාරිකා සා, වෙනෙන් අල හා පකාපැකි ගෙනෙන හෝ; යඤේච ව ආහරතී, යමක් ම ගෙනේ ද; තං, ඒ ඈ හළ අල හා පකාපැකි; නො සබ්බෙ, අපි හැම දෙනමෝ; සමාගන්ත්වා , එක්ව හිඳ; රත්තිං භුංජාම, රැ වළඳම්හ; නො දිවා, දහවල් නොවළඳම්හ යේ. [2365]

590. අම්මා ච9 නො, අප මව් ද; සුඛුමාලා, සිවුමැලි වී; දුමප්ඵලං ආහරන්තී, රුකින් පකාපැකි ගෙනෙන්නී; වාතාතපෙන, අවුසුළගින්; කිසාපණ්ඩු, වැහැර සුදුවැ ගියා; කෙසෙති යත් හත්ථුගතං පදුමමිව, අතින් මැඩි පියුමක් මෙන් විවණී10 වුව යේ. [2366]

591. වනෙ වාළමිගාකිණේණ, වෙනෙහි සැඬ මුවන් විසින් ගැවසී ගත්; බග්ග දිපි නිසෙවිතෙ, කග විසණන් හා දිවියන් විසින් ගැවසි ගත්; බ්ර6හාවනෙ, ගැඹුරු වල්හි; විචරන්ත්යාි,


1 මුත් A 2 කිසි වදාළෝ B, කියයි වදාළෝ C. 3 ආරොගා F. 4 ඒ මා මවුපිය B. 5 දෙබර BC. 6 JF, භල්ලානකං ABC. 7 බදුළු BC 8 AF, ආභව්ව J, ආහරං BC. 9 ABC, ව FJ. 10 විවණ. C.

                    වෙසතුරු දා සන්නය                  115

අල හා පකාපැකි සොයා ඇවිදිනා ; අම්මාය, අන්නියගේ; කෙසා, බමර වැළක් බඳු කෙශයෝ2 ; පතනූ3 , රුක් සාඛාදීන් ඉදිර තුනු වුහ ___මඳ වැ ගියහ යි යේ. [2367]

592. කෙසෙසු, කෙස්හි ද; ජටං බන්ධිාත්වාී, දළ මඬුලු බැඳ ගෙන ඇවිද්දි; ක‍ච්ඡෙ ජල්ලමධාරයි4 , දෙකක්ෂංයෙහි දැලි ධරයි _____ කිලුටු ලෙසින් ඇවිද්දී යේ; චම්මවාසී, සම් හඳීනී ; ඡමායෙති, පොළොවැ ගොවි; ජාතවෙදං නමස්සති, ගිනි පුදයි. මෙසේ මව දුකින් වසන බව කී. [2368]

593. ලොකස්මිං මනුස්සානං, ලෙව්හි මිනිස්නට; පුත්තා පියා උදපජ්ජිසුං5 , දරුවෝ ප්රි්යව උපදිති; අම්හාකං අය්යපස්ස; අප මුත්තණුවන්ට; පුත්ත සිනෙහො, දරු සනා; න හ නූ න අජාසථ, නුපන් වනැයි හගිම්. [2369]

594. පුත්ත, පුත්රනය; දුක්කතං ච හි නො, අප විසින් නො මැනවක්6 කරන ලද; එයට කාරණ කිම යත්: සො’ග7 , හේ මම; සිවීනං වචනා, සිවීන්ගේ වදන් කරුණෙන්; අදුසකං8 , නිදොස් වෙසතුරා; පබ්බාජෙසිං, මෙරටින් නෙරියෙමි. [2370]

595. ඉධ මෙ යං කිංචි අත්ථි, පුත මෙහි මාගේ යම් කිසිවෙක් ඇද්ද; ධන ධඤ්ඤං ච විජ්ජති, ධන ධාන්යා දියකුදු ඇද්ද, ඒ හැම ඉසුරු ත පියහට දෙමි යේ. වෙස්සන්තරො රාජා; එතු, එවයි; පීතො, ඉසුරෙන් පිරුණු10 ;සිව් ර‍ට්ඨෙ, සිව්රට; පසාසතු, අනුසාසනා කෙරේවා11 ___ ඔහු කැඳවා ගනැයි යේ. [2371]

596. දෙව, මහරජ; සිව්සුත්තමො, සිවිරට වැසියන් අතුරෙන් උතුම් වෙසතුරා; මය්හං වචනෙන, මා කීයෙන්; න එහිති, නො එයි; දෙවෙ, දෙවයෙනි; සයමෙව ගන්ත්වා න; තෙපි මැ ගොසින්; අත්රයජං, තොප පුතණුවන්; හොගෙහි සිඤ්ච 12 , පොදින් පොළොව තෙමන මහ මේ සෙයින් ද්රණව්ය,යෙන් හිසෙවු දෙව ___ උන්ට රජය දී කැඳවා ගෙන එවයි යේ. [2372]1 අම්මෑතියගේ B, ඇම්මෑතියන්ගේ C. 2 ඒ බමුරුන් වැනි කළු කෙස්හු BC. 3 පතනු කෙසාති දෙව අම්මාය මෙ බ්රේහාවනෙ චිවරන්තියා තෙ භමරපත්ත. වණ්ණා කාළ කෙසා රුක්ඛ සාඛාදීහි විලුත්තා පතනුකෙසා ජාතා. J. 4 ජල්ලම ධාරයීති උභොභි කව්ජෙහි ජල්ලිකං ධාරෙති කිලිටඨවෙසෙන විචරතීති J.5 උපපජ්ජිසුං B, උදපජ්ජයුං C; උදපජ්ජිසුන්ති උප්පජ්ජන්තී J. 6 A, නෙ ‍මනාවක BC. 7 ABC යොහං FJ. 8 ABCJ, අදොසක F. 9 ABC, 0FJ. 10 ධන ධාන්යඨයෙන් පිරුණුයෙ යයි සේයි B. 11 මෙ නුවර වැසිව අනුසසිවයි B. 12 සිංවාති මහාමෙඝො විය වුට්ඨියා භොගෙහි අභිසිංව J. 116 වෙසතුරු දා සන්නය

597. තතො, දැලිසිරා මේ ගය කී ඉක්බිත්තෙන්, යඤ්ජ යො රාජා, සඳ රජ; සෙනාපතිං අජ්ඣාහාසථ, සෙනෙවියහට කී. කුමක් කීයයත්: හත්ථිජ, ඇත්හ; අස්සා, අස්හ1 ; රථා, රියය2 ; පත්ති, පද ඇති සෙනඟය3 යන; [සෙනා] සිවුරඟ සෙනඟ; [සන්නාහයන්තු] සන්නාහ වෙත්වයි ___ ගමනට සැරහෙත්වයි4 ; නෙගමා ච, නියම්ගම් වැසියෝ ද; පුරොහිතා බ්රාෙහ්මණා ච, පෙරෙවි බමුණෝ ද; මං අන්වෙන්තු, මා අනුව යෙත්වයි. [2376]

598. තතො, නැවත; යුධිතො, මතැතුන් තමන් අනුව එන කල්හි නොපැලෑ සිටිනට සුරු වු; චාරු දස්සනා; රන්5 සෙයින් දිස්නා පැහැ ඇති; සට්ඨිසහස්සාති ච6 , පුතු හා සමග7 එකදා උපන් සැට දහසක් ඇමැත්තෝ ද, සන්නඩා, සර්‍ව සජ්ජිත යෙන් සැරහුණාහු8 ; නානා වණෙණහි ව‍ෙත්ථසහි ලඞ්කතා, නන් නන් පැහැ ඇති පිළියෙන්9 සැදුණාහු; බිප්පමායන්තු, වහා එත්වයි. [2374]

599. එකෙ, ඇතැම් කෙනෙක්; නීලවත්ථ7ධරා10 , නිල් පිළි හන්නාහු; එකෙ පීත නිවාසිතා, ඇතැම් කෙනෙක් රන් වන් පිළි හන්නාහු; අඤේඤ, අන්හු; ලොහිත උණ්හිසා11 , රත් උණ්හිස පට හන්නාහු 12 , එකෙ සුඩ නිවාසිනො13 , සුදු පිළී හන්නාහු; නානා ව‍ෙත්ථ1හි අලඞ්කතා, මෙසේ නන් පිළියෙන් සැදුණාහු; සන්නඩා, සව් සැදී14 , බිප්පමායන්තු, නොලස් ව එත්වයි15 . [2375]

600. ගන්ධ.ධරො16 , ගඳ යුතු මල් පක්17 ඇති ; ගන්ධ මාද නො ගඳ මහන් නම් ඇති; නානා රු‍ක්ඛෙහි සංඡන්නො, නන් රුකින් ගැවසුණු18 ; මහාභූත ගණාලයො19 , යක් රකුසු ගණාහට ආලය වූ ____ ගේ වූ; හිමවා පබ්බතො, හිමගල; යථා, යම් සෙයින්; [2376]1 අස්ස _____ අශ්වයභ B. 2 රියහ A. 3 සෙනඟහ A. 4 සැරසෙත්වයි A. 5 BC, හන් A. 6 සටිර්යි සහස්සානීතී මව පුත්තෙන සහජාතා සට්ඨිසහස්ස අමව්වා J. 7 A. සම BC. 8 සැරසුණාහු A. 9 පිළින් BC. 10 BC, නීලවත්ථාධරානි A, නීල වණ්ණධාරා FJ; නීලවණ්ණධරා තෙකෙති එකෙ නීලවණ්ණධරා නීලවත්ථා1නි නිවා සිතා හුත්වාධ J. 11 J. ලොහිත තුණ්හීසා ABCF, 12 උන්නාහු, C, ළන්නාහු B. 13 සුඩා නිවාසිනො B, සුඩා නෙකෙ නිවාසිතා FJ. 14 සර්ව සජ්ජිතව B. 15 යෙත්වයි BC. 16 ABCJ. ගන්ධාරො F. 17 පත් BC. 18 වැසුනු BC. 19 යක්ඛ ගණානං ආලයො J.


                    වෙසතුරු දා සන්නය                  117

601. දිබ්බෙහි ඹසධෙහි, දිව ඔසුයෙන්1 පැහැයෙන් හා සුවඳින්; දිසා, දස අත්; හාති, බබළා ද; පවාති ච, හමා ද; තථා, එසෙයින්; සන්නඩා, සැදුණාහු; ඛිප්පමායන්තු, වහා එත්වයි; දිසා භන්තු2 , පලන් අබරණින් දස අත් බබළවත්වයි; පවන්තු3 ච, ගත් විලවුනෙන්4 හමත්වයි. [2327]


602. තතො, වැළි දු; සුවණ්න කච්ඡාල බඳ රන් පො‍රොදු ඇති; මාතඞ්ගා, මහත් ඇඟ ඇති; හෙම කප්පන වාස්සා, බඳ රන් සැදින් සදන5 ලද; [2378]

603. තොමරංකුය පාණිහි. අඩයටි හා අකුසු ගත් අත් ඇති; ගාමණියෙහි, ඇතරුවන්6 විසින් ; ආරූළ්හා, අරන ලද7 [2379]


604. තතො, උන් ඉක්බිත්තෙන්, ඉල්ලියාචාපධායෙ, දුනු හී ඈ ධරා; ගාමණියෙහි, අසදුරන් විසින්; ආරුළ්හෙ, ඈරූ; ආජානීයා ච, පිට හුන්නවුන්ගේ සිත් දන්නා වූ; ජාතියා, මනා ජාති ඇති වූ; සින්ධරවා, සින්ධවව රට වු; සිගවාහනා කැමැති තෙනට වහා පමුණුවනසුලු වු; චතුද්දය අස්ස සහස්සාහි. තුදුස් දහසක් අසුන් ද; යොජයන්තු, යොදත්වයි: අලංකාතා, සැදුණාහු; අස්ස පිට්ඨෙහි, අස් පිටින් [2380 – 2381]


605. තතො, ඔවුන්ට8 ඉක්බිති; අයො සුකත නෙමියො, අයින්9 මනා කොට කරන ලද10 නිම් ඇති; සුවණණ විත්ත පොකඛරෙ11 , රනින් විසිතුරු කළ ඵලකත්ථදර12 වෙහෙල් ඇති; චතුද්දස රථ සහස්සාති, තුදුස් දහසක් රථයන් ද; ගොජැනේතු, යොදත්වයි. [2382]


606. තත්ථ , ඒ රථයෙහි; ධජෙ, විසිතුරු ධජ හා; එම්මාති, එලක හා; කවචානි ච, සන්නාහයන් හා; ආරොපෙන්තු නංවත්වයි; දළහ ධම්මා, දැඩි ස්වභාව ඇති; පහාරිනො, පහරිනා13 සේ දන්නාවු; චාපානි, දුනු; විප්ථාලෙන්තු14 ච, දිය නහන්වයි; සන්නඩා, සන්නද්ධ වූ; රථ ජීවිනො, රිය ඇදුරො; රථෙසු, රියෙහි15 සිට; බිප්පමායන්තු, වහා එත්වයි සෙනෙවිහට කී. [2383]


1 ඔස්සෙන් BC 2. ABCJ. ගාති F. 3 BC, පවාති AF 4 පිළිවුණෙන් A. 5 වසන BC. 6 BC, ඇතදුරන් A. 7 BC. ඈරූ A 8 උන් B. 9 අයි BC. 10 කළ BC. 11 ABC. සුවණ්ණ චිත පක්ඛරෙ FJ; සුවණ්ණ චිත පක්ඛරෙති සුවණ්ණෙන බචිත පක්ඛරෙ එවරූපෙ චතුද්දස සහස්සෙ රථෙ යොජෙන්තූති වද BJ. 12 A, ඵල කත්ථණරි 13. පහරනා A. 14 විජඵාලෙන්තූති ආරොපෙන්ද J. 15 BC, රථ 118 වෙසතුරු දා සන්නය

607. ලාජ පඤ්ඤමකා1 , විලඳ පස්වනු වූ හී තණල සිදුහතු, සමන් කැකුළු, කඩ සහල් යන පසයි. ඔලොපියා2 පුප්ථා, හිස්නා ලද මල් ද; මාලා ගන්ධළවිලොපනා3 , වියන එල්වන මල්දම් හා යන්නවුන්ට ගඳ විලවුන් හා පිළිපයයී4 මෙහෙයා; යෙන මග්ගෙන එහිති වෙසතුරා යම් ම‍ඟෙකින්5 ඒ ද ඒ මඟ; අග්සියාති ච, මල් ඇගෑ රුවන් ඇගෑ ද; තිට්ඨන්තු. සිටිත්විය. [2384]

608. යෙන මග්ගෙන එහිති, ම පිත් යම් ම‍ඟෙකින් ඒ ද තම්හි මග්ගම්හි; මංසා, මස් ද; පූවා, පූ ද; සංකුලියො, වෙසුරු හැකික්ලී6 ද ____ ලහලු කියත් මෙ. මචඡසංයුතා, මසින් කරන ලද; කුම්මායා. කොමු ද; පතිතිට්ඨන්තු, සියදහස් ගනුත්7 හැම දෙනා හැර ගෙන කමින්8 යනු සඳහා පිළියන9 ලදුවැ තිබෙත්වයි. [2386]

609. සප්පි, කත තෙල් ද; තෙලං, ගහන තෙල් ද; දධි ඛීරං, දිගි10 කිරි ද; කංගු වීහි11 බහු සුරා, තණ පිටි හා වී පිටි12 කළ රහ ද; [2387]

610. ආළාරිකා ව, බත් හරුවෝ13 ද; සුදා ච, මාළු පිසන්නෝ ද; නට, නටන්නෝ ද; නව්වක ගායකා14 , නටා ගී කියනුවෝ ද; පාණිස්සරා, අත්තල එළනුවෝ ද; කුම්හ ථූනියො ච, කළ බෙර වසනුවෝ ද; මද්දකා15 , හැන්දහු ද; සොකජඣා යි කා16 , උපන් ශොක දවනුවෝ ද එත්වයි. [2388]

611. සබ්බවීණා, හැම විණාහු ද; භෙරියො, උඩස් බෙරහු ද; දෙණ්ඩිමානි ච, ගැට පාටු බෙරහු ද; ආහඤ්ඤන්තු, පහරනු ලැබෙත්වයි ____ අතෝනා ලැබෙත්වයි; ඛර මුඛාති ච17 , මුහුඳැ වූ18 මහසක්හු දු ____ මිටිසක්හු දු කළ සක්හු දු; ධමෙන්තු19 , පිඹිත්වයි. [2389]1 A, ලාජ පංචමානි BC, ලාජා EJ. 2 ඔලොපියාති ලාජෙහි සඩිං ලාජ පංචමකානි පුඵානි ඔකිරත්තානං ඔකිරණපුප්ඵාති පටියාදෙය්යාEසීති ආණාපෙති J. 4 පිළිපසයි B. 5 හෙයකින් BC. 6 BC. වෙසුරු කිකලි A. 7 ගනුවන් BC. 8 ක දෙමින් BC. 9 ABC; 12 වි පිටි AC, වී පිට B. 13 A, බත හරුවෝ C, බන හරුවො B. 14 AC, නච්චක ගායනා B, නට්ටක ගායනා F, නට්ටක ගායකා J. 15 AC, මද්දිකාල B, වන්ද8කා F, මණ්ඩකා J; මණ්ඩකාති මුණ්ඩගායිනො J, මන්දබකාති මුන්දි ගායිනො F. 16 සොකඣායිකාති මායාකාර අඤේඤ පි වා යෙ කෙවී උප්පන්න සොකං හරණ’ සමත්ථා් J. 17 ධරමුඛානීති සාමුද්දික මහාසංඛා දක්ඛීණාවත්තා. සංඛාති මුව්ඨි සංඛා නාළි සංඛාති වෙ සංඛා J, ඛර මුඛානීති ඛර සද්දවන්තානි L. 18 මුහුනා වූ ABC = පාලි: සාමුද්දික. 19 ABC, ධමන්තු F, ධම්මත්තු J.

                     වෙසතුරු දා සන්නය                 119

612. මුතිඞ්ගා, මිහිඟු බෙර ද; පණවා, තුණ්ඩී1 ද; සඞ්බා, ජයසක් ද; ගොධා2 , රොදු බෙර ද; පරිවදෙන්තිකා, පොකුරු බෙර ද; දින්දි මානි, මහබෙර ද; කුටුම්බා, ලොහො මොහොවිටි ඇති සැදි බෙර ද: නින්ද මාති3 ච, තුනැස් බෙර ද; ආහඤ්ඤන්තු, පහරිත්වයි. [2390]

613. උය්යු ත්තා4 , ගමන් ගත්; සිටිවාහිනී, සිව් රජහු උසුළන; සා යෙනා, එ සෙනඟ; මහතී5 ආසි, මහත් වුව __ දොළොස් අ‍ෙක්ෂාිහිණි සංඛ්යා ත වුව; ජාලිනා මග්ගදෙයෙන6 , දැලිසිරා මඟට පළමු කොට, වඞ්කං පබ්බතං, වක් පව්වට; පායාසි, නික්මුණු. [2391]

614. මාතඞ්ගො, මහත් අග ඇති; කුංජරො, ගැඹුරු හඬ ඇති; සට්ඨිභායනො, සැට හවුරුද්දෙන් පිරිහෙන බල ඇති ; වා‍රණො, පණ්ඩය7 නම් ඇත්රජ; කුඤ්චං නදති, කොඤ්චනාද කෙරෙයි. කලිඟු රට වැසි බමුණෝ තමන්ගේ රට වැසි වට කල ඇතු ඇර ගෙන සඳමහ රජහට ම දුන්හු. ඒ එදා සැරහුම් දැක මහිමියා දක්නා ලැබෙමියි සතුටු වැ කොඤ්චනාද කෙළේ. ඒ සඳහා වදාළෝ කච්ඡාය රන් කස් යොත් පොරොදු; බජ්ඣ මානාය, බඳනාලදුයේ; කුඤ්චං නදති, සතුටු වැ නාද කෙළේ3 . [2392]


615. ආජානියා, ආජානීය අස්හු; හසිංසු, කිල නැංගාහ; නෙමිඝොසො අජායථ; නිම් හඩ ද වී; අබ්භං රජො අච්ඡාදෙසි, වලා රජස් වැසීය; සිවි වාහිනී, සිවි රජහු වහන්නී; උය්යුජත්තා, ගමන්හි යෙදුණු. [2393]

616. බහුසාඛං, බොහෝ රුක් සා ඇති; බහු දිජං10 , බොහෝ වූ ළිහිණියන් ඇති; බ්රහහාරඤ්ඤං, මහ අරනට; තෙ, එව්හු; පාවිසුං, වන්හු. [2395]

617. තත්ථ , ඒ වෙනෙහි; බින්දු ස්සාරා, පිඬුව වට වූ ස්වර ඇති, බහු දීපා, බොහෝ ළිහිණියෝ; උතු සම්පුප්ථිතෙ දුමෙ, සෘතු සමයෙහි පිපි රුක්හි හිඳ; කුජ්ජන්තං, පළමු කුල්නහු; උප කුජ්ජන්ති, අනුව කුල්ති. [2396]
1 තුඬි AC, තුඩි B. 2 ගොධා පරිවදෙන්තිකා දින්දිිමානි කුටුම්ඛ දින්දි මානීති ඉමානි චත්තාරි තුරියානෙව J. 3 F, දින්දි මාති J. තීතිමානි ABC 4 උය්යුනත්තානි පයාතා J. 5 මහතීති වාදස අකේඛාහිණි සංඛාතා J. 6 ABC, මග්ගනායෙන ‍FJ; හසිස්සිංසූති හසිංසු සද්දමකංසු J. 10 ABCF, මහොදකං F, බහුදකංF (අධොලිපි). 120 වෙසතුරු දා සන්නය

618. තෙ, එව්හු; අහොරත්තානමච්චයෙ, රැදව ඉක්මවා; දීඝ ධානං1 ගන්ත්වා , දික් සිවු සැට යොදුන් මඟ ගෙවා ගොස්; යත්ථර වෙස්සන්තරො අහු, යම් තෙනෙක වෙසතුරු රජ වෙසේ ද; තං පදෙසං, ඒ පෙදෙසට; උපාගංජුං, එළඹියහයි වදාළෝ [2397]

මහා රාජ පබ්බං

619. වෙස්සන්තරො, වෙසතුරු රජ; තෙසං නිග්ඝොස සූත්වා න, ඒ ඇත් ආදීන්ගේ හඬ අසා; භීතො අහු, බියපත් වූයේ; පබ්බතං අහිරූහිත්වාඹ, සානු පව්වකට නැගී; සෙනං උදිකඛති2 , සෙනඟ බලයි. [2398]

620. ඉඞ්ඝ මද්දි, කොළ3 මද්රි ය, අසග; වනෙ, මෙ වෙනෙහි; යාදියො නිශ්ඝොසො, යම් බඳු මහ හඬ ද; නිසාමෙහි4 , පිරික්සා සිය සෙනඟ දෝ පරසෙනඟ දෝහොයි කියා ; ආජානියා හසිස්සන්ති, ආජානීය අස්සු සෙති5 ; ධජග්ගානි පදිස්සරෙ6 , රියෙහි නැඟු දද අග්හු දු7 පෙනෙති. [2399]

621. යථා මද්දි, යම් සේ මද්රිහය ; අරඤ්ඤස්මිං මීඝසඞ්ඝානි, අරන මුවමුළුන් ; ලුද්දකා, වැද්දෝ; වාගුරාහි පරික්ඛිප්ප, සිසාරා වරදැල් බැඳ හෝ; සොබ්හං පාතෙත්වාම, නොහොත් හෙප්වල හෙළා : තාවදෙව, එ කෙණෙහි; වික්කොසමානා, කොළ, ගොස් මු මරවයි ඔවුනොවුන්ට නපුරු බෙණෙමින්; නෙසං, එ මුවන් අතුරෙන්; වරං වරං, උතුම් උතුම් මුවන්8 බලා; තිප්පාහි9 , මුවන් මරන කැකුළු තෙබින්, හත්ති, මරද්ද; තථෙව, එහෙයින් මැ (මොවහු අප ද) අසභ්ය වචනයෙන් නපුරු බෙණෙමින් කැකුළු සැතින් තෙබින් පැහැර මරති. [2400 හා ගද්යැ]

622. මයං, ඇපි; අදුසකා, නිදොස්මෝ ; අවරුඩකා, රටින් නෙරනා, ලදුමෝ ; අර‍ෙඤ්ඤ, මේ අරන වසම්හ. එසේ ද10 ; අමිතත ගත්ථාත්ථලගතා, පසමිතුරන් හත්හි11 පිහිටි බවට ආම්හ. පස්ස දුඛ්ඛලඝාතකං, මේ දුබලන් මරන බව බලග යි මරණ බියොන් හැඬි. [2401]


1 දීඝමඩානත්ති සටිඨියොජනමග්ගං 2 උදික්ඛසි AC. 3 A, කෙල BC. 4 නිසා මෙහිනි සකසෙනා වා පරසෙනාවාති උපධාරෙහි J. 5 A, කුල්ති BC. 6 ABC, ව දිස්සරෙ FJ. 7 අක්හුදු BC. 8 මුවා B 9 නිබ්බාහි A. 11 මෙ වෙනේ මුවන් A, ඉත්ම වෙන්නා මොවුන්හිදු අප BC; ඉමෙ ච නූන තථෙව අම්හෙ අසබ්භාහි වාචාහි වික්කොසමානා තිප්පාහි සත්තිහි හතිස්සන්ති J, 10 අරඤේඤ........ වසාම එවං සන්තොෂි J. 11 අත්හි A.

                      වෙසතුරු දා සන්නය                121

623. උදකණ්ණවෙ අග්ගිව, දියෙහි ගිනි සෙයින්; අමිත්තා, පසමිත්හු; තං නප්පසහෙය්යුං 1 , තා නොමැඩියා හෙත්. යම් සේ තෘණලතාදීන් එළවන ලද ගිනි අණ්ණව නමැති පළල් ගැඹුරු උදකයන් නවත්නට නොහැකි ද එසේ ම තා පසමිත්හු නෙ, මඩිති යි කියත් තදෙව ත්වංේ විවිනෙත්හි, තෝ එ ම සිත. සක්දෙව් රජ විසින් තට වර දී ‘මහරජ නොබොහෝ කලෙකින්. ත පියේ එයී’ යමක් කියන ලද ද එ ම සිත යි කියා. ඉතො, මේ බලා කායෙන්; අපි සොත්ථි සියා, අපට සෙත් වන්නේය යි කිවූ. [2402]


621. තතො, ඒ දේවිය තමා අස්වැසු ඉක්බිත්තෙන්; වෙස්සන්තරො රාජා වෙසතුරු රජ තෙමේ; පබ්බගා ධරොහිත්වා2ත, පව්වෙන් බැසැ, මානසං දළහං කත්වාොන2 , අප පැවිදි යම්හ. අපට කවුරු කුමක් කෙරෙද්දැයි සිත් තර ‍කොට; පණ්ණසාලාය, පන්සල් දොර, තිසිදි. හුනැයි වදාළෝ [2403]


625. විතිවත්තයිත්වායන3 රථං, රථය පෙරළා තබා; සෙති යො, සෙනගභි නායකයන්; වවත්ථ පෙත්ථාදන4 , කඳවුර රක්නට සිටුවා ; එකං අරඤේඤ විහරනනං, එකලා වැ අරන වසන; පුත්ත, පුතු කරා: පිතා, පිය මහ රජ ; උපාගමි, එළඹියේ යයි වදාළෝ. [2404]


626. හර්ත්ථහක්ඛන්ධාතො ඔරුය්හ, ඇත් කදින් බැසැ; එකං සො5 , එකස් කළ උතුරු සළු ඇතියේ ; පඤ්ජලිකතො, දනා විසින් ඇඳිලි කරන ලදුයේ ____නන් දෙසින් බදැදිලි ඇති මහදනා පිරිවරා; අමච්චෙහි පරික්ඛී‍න්තො, ඇමැත්තන් විසින් පිරිවරන ලදුයේ; පුත්තං සිංවිතුමාගම්, පුතු බි‍සේස්වනුවට6 අයි. [2405]

627. තත්ථ , ඒ අසපුයෙහි; පණ්ණසාලායං, පන්සැල්දොර; නිසින්නං, හුන්නහු ; රම්මරූපං7 , අදුන් තෙලින් නොසැදුණාවු8 සමාහිතං, එකඟ සිත් ඇතියාවු; ඣායන්තං, අරමුණු සතනු වූ: අකුතොභයං, කිසි කවර තැන බිය නැති වූ ; කුමාරං, වෙසතුරු කුමරහු ; අදදස, දිටිඨි වදාළෝ. [2406]

1 අග්ගීව උදකණ්ණවෙති යථා තීණුක්කාදි වසෙන උපතීතො අග්ගි අණ්ණව සංඛාතානි පුථුල ගම්භීරානි උදකානි නප්පසහති තාපෙතුං න සක්කොති තථා තං අමිත්තා නප්පසහෙය්යුංා නාභිහවිස්සන්ති J. 2 දළහං කත්වාාන මානසන්ති යෙං පබ්බජිතා නාමා, අම්භාකං කො කිං කරිස්සතීත වීරං දළහං කත්වා. නසීදි J.3 CBA, නීවත්තසිත්වාතන J. නිවත්තසිත්වාි ‍F 4 ABC, වොත්ථාතපෙත්වාකන FJ. 5 එකං සොති එකංසකත උත්තරා‍සඞ්ගො J. 6 හිසෙස් වනුවට B 7 රම්මරූපන්ති අනංජිතං ආණිඩිතං J, රම්මරූපත්ති අංජිත මණ්ඩිතං L. 8 නොසැරැඳුනා වු BC.

                                                         16

122 වෙසතුරු දා සන්නය

628 . පුන්න ගිඬිනං, දරුවන් කෙරෙහි ගිජු වු; තඤ්ච පිතර, එ පියරජහු ද; ආයන්තං දිස්වාන, එන්නහු දැක; වෙස්සන්තරො ච, වෙසතුරා ද; මද්දි ච, මද්රී ද; පච්චුග්ගන්ත්වාදන, පෙර මඟට ගොස්; අවන්දිසසු1, වැන්දහ. [2407]

629. මද්දී ච දෙව අහං තෙ හුසා2, මහරජ මම තොප යෙහෙළි මද්රීමමි; පදෙ වන්දාහමිති, පා වඳිමි යි කියා; සසුරස්ස පාදෙ, සුහුරණුවන් පාදයන්; සිරසා අභිවාදයි, හිසින් වැන්ද; තෙ, එ දෙදෙන; තත්ථප, ඒ සක්දෙව් රජහු දුන් අසපුයෙහි ලා; පලිස්සජ්ජ, වැළඳ ගෙන ළෙහි හොවා ගෙන3 නළල් සිඹ; පාණිනා පරිමජ්ජථ, මොළොක් අත්ලෙන් පිට පිරිමැදැ වදාළෝ4 [2408]

630. දෙව, මහරජ; අත්ථි් නො ජිවාකා, අපගේ දිවි වැට මෙක් ඇත; සා ච5 , ඒ ජිවිකාව ද; යාදිසි කිදිසා6 , යම්තම් වනුය ______ ලාමකය; උංජාචරියාය ජීවිතං7 , බැගෑ අපගේ හැවිළිලි පකාපැක්කෙන් දිවි වැටීම්; කසිරා හි, දුකින්; ජීවිකා හොසි8 දිවි වැටමෙක් වී. [2411]

631. මහාරාජ; අනිඩිත, ධන නැති දිළිඳු වීම ම; සාරථී අස්සං ව, අස්දම් සැරියා අස්සු දැමීම සේ; දමෙති, දමයි ____ මන් නැත9 කෙරෙයි; ත්යදම්භා, ඒ ඇපි මෙහි වසන්නමෝ; අනිඬිකා දන්තා, ධන නැති හීන දිළිදු බැවින් දමන ලද්මහ10  ; අසමිඬි, දිළිඳු බව මැ; දමෙති නො, අප දමයි ___ දැමුව යෙත්. [2412]

632. පිතු මාතු අදස්සනා, මවුපියන් නොදැක්මෙන්; අපි නො මංසානි කියාති, අප ඇඟ මසුදු බැස ගියේ; මහාරාජ අවරුද්ධානං, රටින්නෙරනා ලද; ජීවසොකිනං, දෙනුවන් පිණිස සොකී වූ අපට; අරඤේඤ, මේ අරනෙහි කිනම් සුවයෙක් දැයි කියත්. [2413]

633. යෙපි තෙ, යම් ඒ; ජාලි කණ්භාජිනා උභො, දැලිසිර කන්සිරු යන දෙකුමරහු; සිටිසෙට්ඨස්ස, සිවිරට වැසියන් අතුරෙන් උතුම් තාගේ; දායදප්පත්ත මානසා11 , දායාදයෙන්

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬1 FJ, අවන්දිංසසු ABC. 2 FJ, සුනිසා ABC. 3 වැළඳ වැල ගෙන A, වැඳගෙන වැලඳගෙන BC. 4 පිරිමැද්දේයි A. 5 ABC, යා ච FJ. 6 යාදිසි කිදිසාති යා ච සා වා ලාමකාති අ‍ෙත්ථා2 J. 7 J, උංඡා වරියෙන ජිවිතං F, උංඡාවරියාය ජිවිකා ABC. 8 ABC, ජිවිකා හොම FJ; කසිරා භිජිවිකා හොමාති තාත අම්හාකං උංඡං වරියාය ජිවිතං නාම කීදිසං දුක්ඛා නො ජිවිකා අහොසි J. 9 මනැති A B, මනැති A; දමෙති ___ ජෙකො සාරථි අස්සං විස දමෙති, නිබ්බිසෙවනං කරොති J. 10 දමම්ස A, ලදමහ B. 11 දයාදප්පත්තමානසාති මහාරාජ යෙ තෙ තව සිව් සෙට්ඨස්ස දායාදා අප්පත්තමානසා අසම්පූණ්ණ මනොරථා J.

                    වෙසතුරු දා සන්නය                  123

නොපිරිහුනු මනොරථ ඇති වැ; අච්චාසිකස්ස, ඉතා ඉක්මන් වු; ලුද්දස්ස, ලොල් වු; බ්රා හ්මණස්ස, බමුණාට, වසානුගා, වසග බවට ගියහ; යෙ නො, යම් ඔවුන්; ගාවොව සුම්හති, එ බමුණු ගෙරි පහරිනා සේ පහරී ද; [2114]

634. තෙ පු‍ත්තෙ, එ දරුවන්යෙදි ජානාථ, ඉදින් දුටු ඇසූ බවකින් දනු නම්; රාජපුත්තියා, මේ රදුට1 ; සංසථ, කියවු; සප්ප දට්ඨං ච මාණවං, විෂ හරන මාණවකයක්හට මතුරු කියන්නක් සෙයින්, පරියාපුණාඨ ඛිප්පං, අප සිත ශොකය හැර වහා අපට කියවයි කියා. [2415]

635. ජාලි කණ්හාජිනා, දැලිසිරු කන්සිරු යන; උභොකුමාරා, දෙකුමරහු ; බ්රාවහ්මණස්ස ධනං දත්වාු බමුණහට ධන දී ; නික්කිතා, නිසේ කොටගන්නා ලදහ; පුත්ත, භවත් පුතා; මා භායි, නහමක් බා; අස්සසාති අස්වැසෙයි කී. [2416]

636. කච්චි, කිම හෝ; තාත, ම පිය2 ; මෙ3 මාතු චක්ඛුං න පරිහායති, දරු සොවින්4 වහස්නා මෑණියන් ඇස් නොපිරිහිණි ද ____ නොනටදැයි කීය. [2417]

637. කච්චි තෙ යොග්ග5 , තොපගේ යෙදිය යුතු රථ ආදිය; අරොග6 , නෙ නට ද? වාහනං, ඇත් ආදි වාහන: වගති, උසුළා ද; ජානපදා. දනවු වැස්සෝ; සුගික්ඛා7 , සුභික්ෂනයෝ ද? වුට්ඨින ජිජ්ජත, වැසි නුසුන්නේ ද? [2419]

638. ඉච්චෙචං මන්තයන්තානං, මෙසේ බණත් බණත්; මාතා රාජුපුත්තී, මව් රදු; අනුපාගනා, වහන් පවා නැතිවැ පත්තිකා9 , පයින් එන්නී; ගිරිවාරෙ, පර්වමත දොර; තෙසං අදිස්සථ, ඔවුනට10 පැනුණු [2421]

639. පුත්තගිඩිතිං, පුතුන් කෙරෙහි ගිජු වු; තඤ්ච මාතරං ඒ මව ද; ආයන්තිං දිස්වා, එන්නිය දැක; මද්දි අයෙය අනංතෙ හුසා, හිමියා මව, මම තොප යෙහෙළි මද්රීිමු; පාදෙ වන්දා මීති, පා වඳිමියි කිවූ; සස්සුයා පාදෙ, හුසාගේ11 පාදයන්; සිරසා අභිවාදයි හිසින් වැඳු12 [2422 – 2423]1 රදුවට BC. 2 A, මප BC. 3 මම A. 4 පුත්ත ශොකයෙන් B; චක්ඛුන්ති පුත්ත සොකෙන රොදන්ත්යා වක්ඛුං J. 5 AFJ, යොග්ගානි BC. 6 ආරොගං F. 7 ABC, වීතා FJ. 8 BCFJ, භණන්තාන A 9 ABCJ, පත්තියා F. 10 එවුනට B 11AC හුසහේ 12 වැන්දි A, වදු B. වඳු C. 124 වෙසතුරු දා සන්නය


640. දුරතො සොත්ථි මාගතා, දුරින් සුවයෙන් ආ; දාරකා, දරුවෝ; මද්දිං දිස්වා, මද්රිතය දැක; මාතරං බාල වච්ඡාව ; මව දැක හඩමින් දිවගත්1 ; ළා වත්සන්2 මෙන්; කන්දින්තා අබිධාවිංසු, හඬමින් දිවුහ. [2424]

641. මද්දී ච දුරතො සොත්ථි;මාගතෙ පුත්තකෙ දිස්වා දුර රට සිට සුවයෙන් ආ දරුවන් දැක; වාරුණිව3 , රහ පිවියක4 සෙයින් ___ යක්දෙසියක සෙයින්; පවෙධෙන්තී5 ; වෙව්ලමින් දිවගොස් හුණ; දරුවෝ ද අවුදු ඈ පිට හුණහ. එ සඳ; ථනා දෙතනින්; ධාරාභිසිඤ්වථ6 , කිරිධාරා නික්ම එදරුවන් මුඛයෙහි ම පිළිපන්නු. [2425]

642. සමාගතානං ඤතීනං, සමඟ බවට ගිය නෑයන්ගේ එක්වීමෙහි; මහා භොසො7 , මහත් බැගෑ හ‍ඬෙක්; අජායථ උපනි; පබ්බතා, හිමගල් ආදි ගල්හු; සම්මා නදිංසු8 , මනා කොට පිළිරැව් දුන්හු; මහී ආකම්පිතා අහු9 , පොළොව දිය පොළොව දක්වා කම්පා වූ. [2426]

643. තාවදෙ, එ කෙණෙහි ____ මිහිවමිය කැපි කෙණෙහි; දෙවො, දෙවුලෙන්10 ; වුට්ඨි, පොද; ධාරං පවෙච්ඡතෙතා11 , ධාරා නිපාතයෙන්; පාවස්සි, පොකුරු වැසි වටි. අථ, එ සඳ පොකුරු වැසි වට සඳ; වෙස්සන්තරො රාජා, වෙසතුරු රජ12 ; ඤතීහි සමගච්ඡථ13 , නෑයන් හා සමග බවට ගියේ [2427]

644. නත්තාරො, දැලිසිරා කණිසිරා ය වන නම් ඇති මුනුබුරෝ දෙදෙනා ද; සුණිසා ච, මද්රීය නම් ඇති යෙහෙළී ද, පුත්තො, පුත් වෙසතුරු14 ද; රාජා, පියේ __ සඳ මහ රජ ද දෙවි ච, ඵුසති දෙවී ද; එකතො, එක්ව; යදා ස්මාගතා ආසුං; යම් කලෙක සමඟ බවට ගියෝ ද; නදා, එකල්හි; ලොමහංසනං, ආසි, සොම්නසින් ලොමුදැහැගැනුම්15 වී; හෙරවෙ වනෙ, භය ඇති වෙනෙහි; සබ්බෙ රට්ඨා සමාගන්ත්වාල18 , ඇම රට වැසියෝ රැස්ව; පඤ්ජලිකා; ඇඳිලි බැඳ; තස්ස, ඔහු පාමුල්හි හී; රොදන්තා, හඩමින් වලපමින්; රාජ17 ත්වංත නො, මහරජ තෝ අපට: ඉස්සරො අසි, ඉසුරුයෙහි ____ හිමියෙහි; උභො, දෙදෙනා; නො රජ්පං කාරෙථ, අපට අනුසස්වාසි; යාචන්ති, අයදිත්. [2428 __9]

[ඡක්ඛතතිය කණ්ඩං නිටඨිතං]

1දවගත් B. 2 A, වස්සන් BC. 3 වාරුණිවාති යක්ඛාවට්ඨ ඉක්ඛණිකා විය පවෙධමානා J; 114 බලනු. 4 රහරිවියක ABC. 5 ABCF, පවෙධනතී J 6 FJ, ධාරානීසිංවථ ABC; තස්සා විහි ථනෙහි එව ඛීරධාරා නික්ඛමිත්වාව තෙසං මුඛෙයෙව ජවිසිංසු J. 7 ඝොසොති කාරුඤ්ඤ ඝොසෙ J. 8 ABC, සමනාදිංසු FJ. 9 ABCF, පකම්පිතා J. 7 ඝොසොතිකාරුඤ්ඤ ඝොසො J. 8 ABC, සමනාදිංසු FJ. 9 ABCF, පකම්පිතා J. 10 BC, දෙව් ලොවින් A 11 FJ, පවෙච්චන්තෙ A, පව‍ත්තෙන්තො BC. 12 රදා B 13 JA, සමාගච්ඡථ BC, සම්පජ්ජථ F 14 පිත් වෙසතුරු රද B. 15 ලොමුදහ ගැනුම් A 16 ABC. සමාගතා FJ. 17 ABC, රාජා FJ.

                    වෙසතුරු දා සන්නය                  125

645. ත්වං , තෝ ද; ජානපදා චෙච, දනවු වැසියෝ ද; නෙගමා ච, නියම් ගම් කෙළඹි ජනයෝ ද; සමාගතා, එක්ව ගෙන; ධම්මෙන ඛො මං1 කාරෙන්තං, දැහැමෙන් රජ කරනු වහු; රට්ඨා පබ්බාජයිත්ථෙ මං, මා රටින් නෙරූයයි2 කී [ 430]

646. පුත්ත දුක්කරඤච3 හි තො, අප විසින් නොකීට යුතුයෙක් නරන ලද; මයා, මා විසින්; භූනභව්චං කත, වැඩ නැස්මක් කරන ලදි; යොහං, යම් බඳු වූ මම; සිවීනං වචනා, සිව් රට වැසියන්ගේ තෙපුලෙන්4 ; අදොයකා5 , නිදොස්; පබ්බාජෙසි, රටින් නෙරියෙමි [2431]

647. සෙන කෙන වි වණ්ණෙන, යම් කිසි ආකාරයෙකින් අත්තනොපාණෙහි අපි, තමා දිවිදු හැර; පිතු දුක්ඛං, පියහට; උපන් දුක් ද; මාතු භගිතියා චාපි, මවට බුහුනට උපන් දුක් ද, උදබ්බතෙ6 , පුතු විසින් හැරිය යුතුයි7 . මහාරාජ නහානකාලො8 දෙවයෙනි මේ සනාකල9 ; රජොජල්ලං පවාභයාති, රජස් හා දැලි හරුවයි10 කීහු. [2432]

648 A. තතො වෙස්සන්තරො, ඉක්බිති වෙසතුරු; රජොජල්ලං පවාහයිති, ඉසි වෙස් හැර රජවෙස් ගතැ.

648 B තතො, වුඹන් අයැදි ඉක්බිත්තෙන් පවාහයි හළි ___ රජවෙස් ගතැයි සේයි. [2433]

649 A. සියං නහාතො හිසින් නැහැයේ; සුවිව‍ෙත්ථාළ පිවිතුරු වත් හන්නේ; සබ්බාහරණ භූසිතො, සව් බරණින් සැදුණේ; පච්චය11 නාගමාරුය්හ, ඇලි ඇතු නැගී; පරන්ත පං12 , පස මිතුරන් තවනු වූ, බග්හං බන්ධිර.

649 BC. සීයං නහාතො, හිසින් නැහැයේ; සුචි ව‍ෙත්ථාා පිරිසිදු පිළි ගන්නේ; සබ්බාභරණ භූසිතො, සව් බරණින් සැදියේ. පරන්නපං, සතුරන් තවන කඩුව බැඳ; පච්චයං නාග11 , තමන්; පිණිස ආ ඇතු; ආරුය්හ. [2434]1 ඛොමං BC, ඛො මං රජ්ජ B, රජ්ජං FJ. 2 නෙරියයි A, තිරියයි BC. 3 ABC දුක්කතංච FJ. 4 සිවීන්ගේ කීමෙන් A. 5 ABC, අදුසකං FJ. 6 උදබ්බහෙත් ‍හරෙය්ය J 7 BC, හළ යුත්තේයයි එහෙයින් මා කීවා කරයි ඉසිවෙස් හැර රජවෙස් ගනැයි යන අදහසින් කියා A; ඉමං ඉසිලිඞ්ගං හරිත්වා රාජවෙසං ගණ්හ නාතාතී මේනා කිර නං අධිප්පායෙනෙචමාහ J. 8 ABCJ, නහානකාලෙ ‍F. 9 නහානමේයට B. 10 හරයි BC. 11 පච්චය නාගන්ති තං අත්තනො ජාත දිවසෙ උප්පන්නං හත්වි නාගං J, 25 හා 614 බලනු. 12 පරන්තපන්ති අමිත්තතාපනං J, 126 වෙසතුරු දා සන්නය

650. තතො, එවහු ඇත්කඳ ඇරූ අනතුරෙන්1 ; සහජාතා, තමා සමග ජාත වූ චාරු දස්සනා, මනා දැකුම් ඇති; සට්ඨි සහස්යා යුධිනො, සැට දහසක් යෝධයෝ, රථෙසහං, රිය උතුමා2 ; නන්ද,යන්තා, තොස්වමින්3 ; පරිකරිසු, පිරිවැරූ4 [2435]

651 A. තතො ; සිවිකඤ්ඤා5 සමාගතා, සිවිරජහුගේ මාගම්හු රැස්වැ; වෙස්සන්තරො, වෙසතුරා; තං පාලෙතු, මැදි දු රකිත්වයි මඟුල් බැණ; මද්දිං පි නාහාපෙසුං, සුවඳ පැනින් නහවා අභිෂෙක කළෝ අථොපි, එසේ මැ; ජාලි කණ්හාජිනා උභො, දෙකුමර ද, ඉමං මහාරාජ6 , මෙ රජ මුළු සඤ්ජයො, සඳ මහරජ; අභිරක්ඛතුති, රකිවයි මඟුල් වත් කිවූ.

651 B. තතො ඒ වෙසතුරා අභිෂෙක ලද අනතුරෙන්; සිවිකඤ්ඤා, සිවිරජහු අඹුවො; සමාගතා සන්නිපාතව; මද්දිම්පි, මද්රිිය ද; නහාපෙසු, නහා දියෙන් නැහැවූ ය; වෙස්සන්තරො තං පාලයතු, තී රකීවයි; පාලි කණ්හාජිනා ච, දැලිසිරා කන්සිරා යන; උභො දෙදරුවෝ රකිත්වයි; අථො, නැවත; සඤ්ජයො මහාරාජා, පිය සඳමහ රජ ද; තං අභිරක්ඛතූති, තී රකීවයි මඟුල් අභිවදන් කීහ. [2136]


652 A. ඉදං ච පච්චයා ලද්ධා7 , රජයෙහි පිහිටා; පුබ්බේ8 කිලෙසමත්තනො, පෙර තමන්ගේ වනවාස තැව්ලි සිහි කොට; රමණියෙ ගිරිබ්බජෙ, සිත්කලු වු වක් පව්වෙහි; ආනන්දි යා ආචරිංසු9 , සතුටු බෙර ගස්වා ආනන්ද් උත්සව උත්සව පැවැත්වු

652 BC. ඉදං ව පච්චයං ලද්ධා 7 , මේ පිහිට ලදින් ____ රජයෙහි පිහිටා ය යූසේයි10. පුබ්බෙ මෙයින් පෙරටුයෙහි; අන්තනො, තමන්ගේ; කිලෙසඤ්ඤ, වෙනෙහි හිසුළූ දුකු දු සිහි කොට; රමණියෙ. රම්යන වූ; ගිරිබ්බජෙ, වක්පවුකුස්හි; ආනන්දිහයං ආවරිංසු7 , වෙසතුරු රජහු අණයයි කසුන් ලියෙන් බැඳි තුටු බෙර ලවා තුටු සැණ හැසිරැවූහ. [2437]


1B, OAC. 2 A, රිය උසබ BC. 3 රුස්වමින් BC; නන්ද,යන්තාති නොසෙන්තා J. 4 පිරිවැරූහ B, පරිකරිංසූනි පරිවාරයිංසු J. 5 සිවිකඤ්ඤති සිවිරඤේඤා පජාපතී යො සන්තිපතිත්වාය ගන්ධාAදකෙත නහාපෙසුං J. 6 A, තංමහාරාප FJ. 7 ඉදං ව පච්චයං ලඩාති හික්ඛවේ වෙස්සන්තරො ච මද්දී ච ඉදං පච්චයං ඉමං පතිට්ඨං ලහිත්වාF රජජෙ පතිටඨහිත්වාාති අ‍ෙත්‍ධාෙ J. පුබ්බෙහි ඉතො පුබ්බෙ අත්තතො වන වාස කිලෙසං අනුස්සරිත්වා J. 9 රමණියොවඞ්කගිරි කුච්ජිම්හි වෙස්සන්තරස්ස රඤේඤා ආණාති කංචතලනාවිනඩා ආනන්දසතෙරි චරාපෙත්වාට ඡණං ආචරිංසු J. 10 පිහිටුවා යවු සේයි BC.

                     වෙසතුරු දා සන්නය                 127

653 A. ලක්ඛණා මද්දී; පුත්තෙ සඞ්ගම්ම, දෙදරුවන් දැක; ආනන්දි , සතුටු වී; විත්තා සුමනා, ප්රීපති සොම්නස් දු ඇති වූ.

653 BC. ලක්ඛණා, පිරිහුන් ලකුණු ඇති එ රදු; පුත්තෙ, දෙදරුවන් කරා පැමිණ. විත්තා, සතුටු සොම්නස්ව; ආනන්දිද, ඉතාම සතුටු ‍සොම්නස් වූවයි සේයි. [2438]

654 BC. සහපුත්තෙහි, සමඟ දරුවන් හා; විත්තා, සතුටු වී; පතීතා1 , පැවැති ප්රී ති සොම්නස් ඇතිවැ; [2439]

655 A. පුත්තකා. දරුයෙති; තුම්හං කාමා2 , තොප පතන්නෙයිම්; පුරෙ, බමුණු ගෙන ගිය කල්හි; එකහත්තා ආසිං එකභක්ත වීම්: ථණ්ඩිල සායිනී, බිම් හෙවීමි ; ඉති එතං වනං මෙ ආසි, මාගේ මෙසේ වූ වත සමාදාසනයක් වී:

655 BC. පුත්තකා, දරුවෙනි; තුම්හං කාමා2 , තොප පතන්නෙයිම්; පුරෙ, පෙරටුව තොප බමුණා විසින් ගෙන ගිය කල්හි; නිච්චං, නිරත වැ; එකහත්තා ආසිං, එක් බත බුදීම්; එණ්ඩිල සායිනී, බිම් හෝනමෝ3 ; ආසිං, වුමු; ඉති, මෙසේ තොප පතන්නාවු; මෙ, මට; එතං වතං ආයි ඉති, මේ එක් බත් කන බිම හෝනා ව්රංත වී යයි කියා. [2440]

656 A. පුත්තකා තං මෙ වතං, මාගේ ඒ ව්ර්ත සමාදානය; තුම්හෙ සඞ්ගම්ම, තොප කරා පැමිණ, අජ්ජ, අද සමිඞ, සිදු විය; පුත්තකා, දරුවෙනි; මාතුජම්පිතුජම්පි ච, මාතුපිතුජ වු; තං, ඒ සොම්නස; පාලෙතු; පාලනය කෙරේවා මවුපිය කුසලය හෝ4 ‍,

656 BC. පුත්තකා තුම්හෙ සඞ්ගම්ම, තොප හා එක්ව; මෙ, මාගේ; තං වතා, ඒ ව්ර්තය; අජ්ජ සමිඩ, දැන් ඒ සමෘද්ධ විය; පුත්තකා, දරුයෙනි: මාතුජම්පි ච, තොප මවට උපන් සොම්නසු දු; පිතුජම්පි ච, ත පියහට උපන් සොම්නසුදු නොහොත් තොප මව කළ කුසලුදු ත පියා කළ කුසලුදු; පාලෙතු, රකීවයි; අථො, වැළි දු; සඤ්ජයො මහාරාජා තං අභිරක්ඛතු, රකීවා. [2441]


1 පතීතාති පවත්ත පීතසොවනස්සා හුත්වා J. FJ, තුම්හා කාමා A, තුස්හං කාමා BC; තුම්හං කාමාහි පුත්තකාති පුත්තකා තුම්හාකං කාමා තුම්හෙ පත්ථ යමානා J. 3 හෝනිම් BC 4 පුත්තකා මාතුජාත සොමනස්සම්පි පිතුජාත සොමනස්සම්පි පාලෙතු මාතාපිතුන්නං සන්තකං පුඤ්ඤං තං පාලෙතුති අ‍්ෙත්ථාො J. 128 වෙසතුරු දා සන්නය

657 A. තෙ පිතුව්ච, මව්පිය සන්තක වූ ද; මය්හං ච, මා සතු වු ද; යං කිඤ්ච් පුඤ්ඤං අර්ත්ථි කතං, කරන ලද යම් පුණ්ය; යෙක් ඇද්ද; තෙන ස‍ව්චෙන1 කුසලෙන, ඒ කුසල සත්යපයෙන්; ත්වං; අජරො අමරො භව, තෙප් අජරාමර වයි ආ වැඩූ

657 BC. මය්හං චෙච, මා අයත් වැ ද; තෙ පිතු ච, ත පියා අයත් වැ ද; කතං, කරන ලද වු; යං කිඤ්චි පුඤ්ඤං අත්ථු, යම් කිසි පිනෙක් ඇද්ද; තෙන සබ්බෙන1 කුසලෙන, ඒ හැම කුසලින්; ත්වංථ, තෝ; අජ් රො අමරො භවාති, ජරා මරණ නැති වායි පුතුට ආසිරි කිවු. [2442]

658 A. යෙහි මද්දී අසොහථ, යම් පහයිනෙකින් මැදි දූ හොබී ද, ඊට සුදුසු වූ; කප්ප සිකඤ්ච, කපු පිළි ද; කොසෙය්යං[, තිහිරි පිළි ද; ඛොමකොටුම්බරාති2 ච, ඒ මෙකී දෙශ නම් ඇති පිළි ද; සස්සු, ථූසති දෙවී; සුණ්භාය පෙසෙයි3 , අද පටන් මේ පිළි හඳිත්වයි යවු.

658 B. යෙහි, යම් වස්ත්රමයකින්; මද්දි අසොහථ, මද්දී හොබී ද; කප්පාසිකඤ්ච, කපු පිළී හා; කොසෙය්යප, තීරි පිළි හා; බොම කොටුම්බරානි3 ච, කොමු රට උපන් පිළි හා උදුම්බර දෙශයෙහි පිළී හා; සස්සු, හුස්4 ; සුණ්හාය, යෙහෙළියට; පාහෙසි, යවූ. [2443]

659 A. බොමඤ්ච5 , කොමුපිළී ද; කායුපං, ග්රීඊවාභරණ ද; අඞ්ගදං, අගු පලදනා; මණ්මෙඛලං, මණිමය මෙවුල් දම්;

659 B. තතො, ඒ වස්ත්රය යවූ අනතුරෙන්; යෙහි, යම් ආභරණයෙකින්: මද්දි අසොහථ; බොමඤ්ච කෙයූරං6 , රන්මුවා පලඳනා ද; අඞ්ගදං, අගු පහයිනිදු; මණිමෙඛලං; මිණි මෙවුල් ද; [2444]

660 A. කායූරං ගිවෙයයං රතනාමයං, හිඳිපත් සටහන් ස්වර්ණ මය ග්රීAවාභරණය;

660 BC තතො, අනතුරෙන් ඛොමඤ්ඤ කෙයූරං6 , රන්මය ගැටහූ ද රන්මය හිඳිපත් සටහන ගෙලෙහි පලඳනාහයි යෙත්7 මෙ. [2445]


1 සව්වෙන AF, සබ්බෙන BCJ. 2 BC, බොම කොටම්බරානි A, ඛොමකෙටුම්බ රානි C, බොමකොදුම්බරාති FJ. 3 A, ප‍ාහෙසි BCFJ. 4 හුගේ BC. 5 FJ, බොම්මා A, 6 ඛොමාච කායුරත්ති (FJ) සුවණ්ණමයං ගීවාපසාධනං J. 7 නෙක යෙත් BC.

                  වෙසතුරු දා සන්නය                    129

661 A. නානා රතෙන ච මාණියෙ1 , නොයෙක් පැහැ ඇති රත්නයෙන් කරන ලද; මුඛථූල්ලං2 , තිලකාභරණය:

661 BC. උන්නතං3 , රන් බිබුළු දු; මුඛඵූල්ලාච2 , නළලත්හි පලඳනා තිලකාභරණ ද නොහොත් සුබුකු4 පහයින් ද නොහොත් මුහුණු සුනු දු; නානාර‍ත්තෙ ච මාණියෙ, නන් පැහැ ඇති මැණිකුදු5; [2446]

662 A. උග්ගත්ථමනං ගිඞ්ගමකං.................; පාලිපාදකං6 , පාදාභරණය;

662. BC. උග්ගත්ථ නං7 , තනපට ද___ රන්හි කසු කොට තනපට බඳිත් ලු; ගිඞ්ගමකං 8 , රන් මොරසු පහයිනුදු _____ හඩන පහයිනක යෙත් මෙ; මෙඛලං, රන් රිදී මුවා මෙවුල් ද; පාලි පාදකං5 , පාපහයිනිදු ____ පෙරහර පහයින් ද යි යත් මෙ. [2447]

663 A. සුත්තා ච සුත්තවජ්ජංච9 , ඇවුණු ‍නොඇවුණු ආභරණය; උපනිජඣාය, අඩු තැන් බලා පලඳනහුයි; සෙය්යවයී, උතුම් රූධර10 වු; රාජපුත්තී නන්දඅනෙ දෙවකඤ්ඤා ඉව අසොහථ.

663 BC. සුත්තංච, හුය හැමුණ පහයිනිදු; සුත්ත වජීජං ච11 , හුය නොහැමුණු12 පායිනිදු; උපතිජඣාය13 , බලා පිරික්සා ඒ ඒ තැන අලංකාර කොට සිටි; සෙය්යිසි, උතුම් රූ ධරූ14 ; රාජ පුත්තී, රදු; නන්දමනෙ, නඳුන් වෙනෙහි; දෙවකඤ්ඤාච, දෙවඟනකමෙන්; අසොහථ; හෙබුණු. [2448]

664 BC. සීයං නහාතා15 සුචිවත්ථා , හිස් නහා සුදු පිළී හන්; සබ්බාභරණභූසිතා. සම්බරණින් සැදි; රාජපුත්තී තාව නිංසාව අච්ඡරා, තවුතිසා වැසි අසරක මෙන්; අසොහථ. [2449]


1 J, නානා රත්තෙ ව මණියෙ ‍F, තානාරත්තෙන මාණියෙ A, නානාර‍ත්තෙතී නානාවණ්ණෙ, මාණියෙති මණි‍මයෙ J. 2 මුඛඵුල්ලන්ති නලාට‍න්තෙ තිලක මාලාභරණං J; මුඛඵුල්ලංචාඨමුඛවාසඵුල්ලං ච L. 3 උන්නන්ති එකං පසාධතං J. 4 BC. 5 මැණිකිනුදු BC. 6 FA, පලිපාදකා BC, පටිපාදුකං J; පටිපාදුකන්ති පාද පසාධනං J. 7 උග්ගත්ථඵනං ගිඞ්ගමකන්ති එතාතිපි චෙ ආභරණාති J; පටිපාදුකන්ති පාද පසාධනං J. 7 උග්ගත්ථ නං ගිඞ්ගමකන්ති එතාතිපි චෙ ආභරණානි J. 8 AFJ, ගිහිමං BC. 9 සුත්තං ච සුත්තවජ්ජංචාති සුත්තාරූළ්භංව අසූත්තාරුළ්හංච පසාධනං, පාළියං පන සුප්පංච සුප්පවජ්ජංවාති ලිඛිතං J. 10 රූ ධනු B. 11 සුත්ත රජජුංව BC. 12 එහැමුණු B. 13 උපනිජ්ඣාය ජ්සය්ය්සිති එතං සුත්තාරූළ්හංව අසුත්තා රු ආභරණං තං තං ඌනටඨානං ඔලොකෙත්වාු අලංකරිත්වා් යීතා සෙය්යසසී පධරා J. 14 රුස්යං රු BC. 15 BCJ. තහාත්වාා ‍F.

                                                          17

130 වෙසතුරු දා සන්නය

665 A. චීත්තලතා වනෙ ජාතා, සිත්ලිය වෙනෙහි හටගත්; වාතච්ජුපිතා1 කදලි ඉව, මරුන් කැපි රන් කදලි තුරක් මෙන්; දන්තාවරණ සම්පන්නා2 , බිඹුඵල3 වැනි සුරත් අදරින් යුක්ත වූ.

665 BC. දන්නාවරණ සම්පන්නා බිඹුවැල3 වැනි ලවනින් සමන්විත වු; රාජයුත්ති චිත්තලතා වනෙ ජාතා, සිත්ලිය වෙනෙහි උපන්; වාතච්ඡපිතා1 , පවනින් පහරන ලද; කදලිව; රන් කෙහෙලක් සෙයින්; අයොහථ, සව්4 බරණින් සැදී හෙබුණු. [2450]

666 A. සකුණී මානුසිනි ඉච්5 , මිනිස් සකුණියක වැනි; ජාතා විත්ත පන්තා පති6 , විසිතුරු පියාපත් ඇති සකුණියක් පියා විදහා අහස යන්නී7 හොබී ද එමෙනැයි යෙත්. නිග්රොිධ පක්ක8 බිම්බොට්ඨි, පැසී ගිය නුග ඵල බිඹුඵල බඳු දසන්වරණ ඇති: රාජපුත්තී අසොහථ.

656 BC. ජාතා, මිනිස් සිරුරෙහි උපන්; චිත්ත පත්තා පති6 , විසිතුරු පියා ඇති; මා නසිනි සකුණ්ව, කිඳුරු ළිහිණියක මෙන්, රාජපුත්තී එ රදු; නිග්රොතධ පක්ක8 බිම්බොට්ඨි, රත් හෙයින් නුහ පක් බිඹුවැල වැනි ලවන් ඇත්තී; අසොහථ. [2451]

667 A. නාතිවඩං, ඉතා මහත් නොව; කුංජරං, මහත් වු නාද ඇති; සත්තික්ඛමං සරක්ඛවං, තෙප් හී සහනු වූ; ඊසා දන්තං, රිය හිස් වැනි දළ ඇති; උරුළ්හවං, උසුළනු වු; නාගං, හස්තියකු; තස්සා ආනෙසුං, මැදි බිසවට එළවු.

667 BC. තස්සා, ඈට; සත්තික්ඛමං, අවිපහර හා; සරක්ඛමං, සර පහර සහනු වු; ඊයාදන්තං, රිය හිස් බඳු දළ ඇති; (උරූළ්හවං) 9 පර පිරිස් මැඩ සිය පිරිස් ත (ර) වනු වු; කුංජරං, මිහිරි හඬ ඇති; නාතිවඩං නාගං, ළදරු වු ගද ඇත්හු; ආනෙසුං, එළවුහු. [2452]1 වාතච්ජුපිතාති චිත්තලතා වනෙ ජාතා වාත සම්ඵුට්ඨා සුවණ්ණ කදලී විය තං දිවසං සා විජම්භමානා අසොහථ J. 2 දන්තාවරණ සම්පන්නාති බිම්බඵල සදිසෙහි දන්තාවරණෙහි සමන්නාගතා J. 3 බිබුවැල B, බිබුවාල C. 4 ඒ දරුවන් සවු BC. 5 සකුණි මානුසිනීව ජාතා චිත්ත පත්තා පතීනි යථා මනුස්ස සරීරෙන ජාතා මානසිනි නාම සකුණි චිත්තපත්තා ආකාසෙ උප්පතමාතා පක්ඛෙ පසාරෙත්වාස ගච්ඡන්ති සොහතී එවං සා රත්තතාය නිග්රෝධ පක්ක බිම්බ පක්ක සදිස ඔට්ඨි අසොභථ J. 6 FJ, චිත්ත පත්තිනී A, චිත්තලතාපති BC. 7 යත්තා A. 8 ABCJ, __ පත්ත F. 9 දපහරං BC; උරුළ්භවන්ති උබ්බාභන සමත්ථං් J. (පිට 427).

                    වෙසතුරු දා සන්නය                  131

668 A. සා මද්දී, ඒ මද්රී ; නාගමාරුය්හි, සැදු ගදැත් පිට නැඟුණු.

668 BC. යා මද්දී, ඒ මද්රී ; නාතිවඩං, ඉතා ළදරු වූ; නාගමාරුය්හි1 , ගඳැතක්හු පිටට නැංගා [2453]

669 A. සබ්බම්හි තම්හි2 අරඤ්ඤම්හි, ඒ හැම වෙනෙහි; යාවන්තොමිගා අහු, යම් පමණ සැඩ මුවෝ වු ද ඔහු; වෙස්සන්තරස්ස තෙජෙන, වෙසතුරාගේ ගුණ තෙදින්; අඤ්ඤමඤ්ඤං (න) අහෙඨයුං, ඔවුනොවුන් නොපෙළූ.

669 BC. තම්හි2 සබ්බම්හි අරඤ්ඤම්හි, ඒ සියලු අරනැ; යාවන්තොමිගා, යම් තාක් මුවෝ; එත්ථම අහු, ඒ තැන්හි පිඩු වු ද එව්හු හැම, වෙස්සන්තරස්ස තෙජෙන. වෙසතුරුගේ මෙත් තෙදින්; අඤ්ඤමඤ්ඤං (න) අහෙඨයුං; ඔවුනොවුන් නො කළකිරූහු. [2454]

670 A. සිවිනං රට්ඨවඩ්ඪනෙ වෙස්සන්තරෙ පයාතම්හි, නික්මුණු කල්හි; යාවන්තො වගා අහු, යම් පමණ මුවෝ වු ද; එකජඣා එත්ථෙ සන්නිපතිංසු, එහි රැස් වූ [2456]

671 BC. යාවන්තො දිරා, යම් තාක් ළිහිණියෝ; එත්ථා අහු, එ තැන්හි වුහු ද ඒ හැම දෙන; සිවීනං රට්ඨවඩ්ඨනෙ, සිවීන්ගේ රට වඩනු වූ; වෙස්සන්තරෙ පයාතම්හි, වෙසතුරා යන කල්හි; එකජඣං, එක් තැනෙක; සන්නිපතිංසු3 , රැස්වුහු රැස්ව දැන් මෙතන පටන් අප ඔවුනොවුන්ට ලජ්ජා හෝ සංවර හෝ නොවෙයී දොම්නසට පැමිණියහ යි සේයි. [2457]

672 BC. මංජුනි න කුජ්ජිසුං4 , මහසතුන්ගේ වියෝ දුකින් මියුරු හඩ නොහැඬුහු.

673 A. දිජා, පක්ෂී හු: නාස්සු මංජුති කුජිංසු4 , ශොකා තුර හෙයින් මියුරු හඩ නොපැවැත්වු. [2458 – 9 ]1 AFJ, නාගමාරුස්හ BC. 2 ABCE, තං J. 3 එකජ්ඣං සන්තිපතිංසූති එකස්මීං ඨානෙ සන්නිපතිංසු. සන්නිපතිත්වා ච පන ඉතො පට්ඨායදානි අම්භාකං අඤ්ඤමඤ්ඤාං ලජ්ජා වා සංවරො වා න හෙස්සතීතී දොමනස්සප්පත්තා අහෙසුං J. 4 තාස්සු මංජුනි කුජිංසූති මහාසත්තස්ස වියොග දුක්ඛිතා මධුරරවං න රවිංසු J. 132 වෙසතුරු දා සන්නය

674 A. මෙස්සන්තරො යත්ථ වසි, වෙසතුරා යම් තෙනෙක විසී ද එ වක් පව්වෙහි පටන්; යාව ජෙතුත්තරා, ජයතුරා නුවර යම්තාක් ද ඒ තාක්; පුප්ඵ සන්ථිතො1, ලද පස් මල් ඉස; රාජ මග්ගො, රාජ මාර්ගඑය තෙම; විවිතේතො2, විසිතුරු වූයේ3; පටියත්තො4, පිළියෙල කරන ලදැයි සේයි.

674 BC. රාජමග්ගො, රජ මහවත; පටිය‍ත්තො4, වෙසක් පුද කල් සෙයින් සදන ලදි; විචිත්තො, කෙහෙල් තැඹිලි පුන් කලස ධජ පතාකයෙන් විසිතුරු කරන ලදි. විලඳ සාල් හීතණ සිද්දතු සමන් කැකුළු ය. යන මේ ලද පස්මලින් ගවසන ලදි5. වෙස්සන්තරො යත්ථම වසි, යම් තැනක විසි6 ද එ තැන් පටන්; යාවතා ජෙතුත්තරො, ජයතුරා නුවර දක්වා නිරන්තරයෙන් සදන ලදි. [2460] 675 BC. තතො, ඒ මහ සදා පිළියෙල කළ අනතුරෙන්; සිවිනං රට්ඨවඩ්ඪනෙ වෙස්සන්තරෙ පයාතම්හි; චාරු දස්සනා, රන් සෙයින් මනා දසුන් ඇති; යට්ඨි සහස්සාති යුධිනො7, සැට දහසක් ඇමැත්තෝ; සමන්තා පරිකරිංසු, හාත්පසින් අවුදු පිරිවැරූහු. [2461]

676 BC. කරොටියා8, හිස ‍කණෙරු හෙළූ — වෙසෙස් කළ හිස්කසු ලූහයි සේයි. චම්මධරා9, වලකන පලඟ ආදිය රැගත්; බග්ගහත්ථා්, කඩු ආදි ගත් අත් ඇති; සුවම්මිනො10, විසිතුරු ජාලිකාදි පෙරෙවි. මෙබඳු වූවාහු ‍මතැතුන් එන කල්හි නොනවත්නා සූර යෝධයෝ; පුරතො පටිපජ්ජිංසු11, වෙසතුරු රජු පෙරට පිළිපන්හු. [2464]

677 A. අතතපානෙහි ච නචච ගිතෙහි ච; උභයූපෙතං මේ දෙකින් යුක්ත වූ; බහු පාකාර තොරණං, බොහෝ පවුරු හා දොරටු ඇති; රමමං, සිත්; පුරං, ජයතුරා නුවරට; තෙ, එකැත් සදෙන; පාවිසුං, ප්ර4විෂ්ට වූ.1 පුප්ඵසන්ථතොති ලාජ පඤ්චමකෙහි පුප්ඵෙහි සන්ථතො j. 2 විචිත්තොති කදලි පුණ්ණ ඝට ධජ පටාකාදීහි විචිත්තො J. 3 වූවා A’ 4 පටියත්තොති විසාඛ පූජාකාලෙ විස අලංකතො J. 5 ගැටෙසෙන ලදි B. ගැවෙසන ලදි C. 6 විසූ BC. 7. යූථිනො BC. 8 කරොටියාති සිස කරොටිනි ලඞකාමාය සීසෙ පටිමුක්ත කරොටිනො යොධා J. 9 FJ, චම්මධරිහි BC, චම්මධරාති කණ්ඩ වාරණ චම්මධරා J. 10 සුවම්මිනොති චිත්රා,හි ජාලිකාහි සුට්ඨු වම්මිතා J. 11 පුරතො පටිපජ්ජිංසූති එවරූපා මත්ත හත්ථි.සුපි ආගච්ඡන්තෙසු අන්වත්තිනො සූර යොධා රඤ්ඤො වෙස්සන්ත‍රස්ස පුරතො පටිපජ්ජිංසු J. වෙසතුරු දා සන්නය 133

677 BC, තෙ, එව්හු; අත්තපානෙහි, ‍කන-බොන දෙකින් හා; නච්චගිතෙහි වූහයං, නැටුම් ගී දෙකින්; උපෙතං, සම්පන්න වූ; බහුපාකාරතොරණං, බොහෝ පවුරු හා තොරණ ඇති; රම්මං, රම්යන වූ —— යහපත් වූ; පුරං, ජයතුරා නුවරට; පාවිසුං, වන්හු. [2465]

678 A සිවිනං රට්ඨවඩ්ඪනෙ කුමාරම්හි; අනුපපන්තෙ, නුවරට පත් කල්හි; සමාගතා, පිඬු වූ; ජානපදා ච නෙගමා ච චිත්තා ආසුං, සතුටු වූ.

678 BC. - සිවීනං රට්ඨවඩඪනෙ, සිවින්ගේ රට වඩනු වූ; කුමාරම්හි, අනුප්පත්තෙ, පැමිණි සඳ ජානපදා ච, දනවු වැසියෝ ද; නෙගමා ච, නියම් ගම් වැසියෝ ද; සමාගතා, එක්ව; චිත්තා ‍අහෙසුං, සතුටු වූහු. [2466]

679 A. ධනදායකෙ ධන දෙනවු වෙසතුරා ආගතෙ, සිය නුවරට පැමිණි කල්හි; වෙලුක්‍ධෙපො අවන්තිත්ථත, පිළි හිස සීසෑරීම වී නන්දි ප්පවෙය නගරෙ1, සතුටින්2 පිරිගිය නුවර; බන්ධ න මො‍ෙක්ඛාි3 බන්ධ,න ගත හැම සතුන් මුදා හරිත්වයි; අඝොසථ බෙර පැවැත්වු.

679.BC ධනදායකෙ ආගාතෙ, මහජනයාට ධන දෙන මහසත්හු ආ කල්හි සතුටු ව; චෙලු‍ක්ඛෙපො අවතතිත්ථහ, අහසට පිළිලීම් විය; නගරෙ, නුවරෙහි; නින්දිලප්පවෙයි, වෙසතුරු මහරජහු අණැයි සතුටු බෙර ලැවීය. බන්ධෙන මොක්ඛො අසොසථ, හැම සතුන් හඳන හැකිලි ආදි බන්ධුනයෙන් මුදන්නේය යි යන ඝොෂාව ද වී. [2467]

680 A. තාවදෙ, යදියන් ආ කල කුමක් දෙම්දැයි සිතූ කෙණෙහි; ජාතරූපමයං දෙවො, පැදුම් රද ස්වර්ණ4මය වූ; වස්සංපාවසසි, වැසි වටි.

680 BC. සිවිනං රටඨවඩ්ඪනෙ, වෙස්සනතරෙ; පවිටඨම්හි, නුවරට වන් කල්හි; තාවදෙව, එ කෙණෙහි; දෙවො, දෙවුලේ4; ජාතරූපමයං වස්සා, සත් රුවන්මය වැසි; පාවස්සි, වටි. [2468]


1 A, නන්දිැප්පවෙසි නගරෙ FJ; නන්දිවප්පවෙසිති වෙස්සන්තර මහාරාජස්ස ආණාති නගරෙ හෙරී වරි J. 2 සතුටුන් A. 3 බන්ධනන මොක්ඛො අඝොසථාති සබ්බ සත්තානං බන්ධානා මොක්ඛො ඝොසිතො J 4 දෙවුලො B.134 වෙසතුරු දා සන්නය

681 A. සො සප්පඤ්ඤො වෙසසන්තරො ඛත්තියො, ඒ නුවණැති වෙසතුරු නම් කැත් රජ; දානං දත්වාසන යදියන්ට දන් දී; කායස්ස භෙදා, ශරීර භෙදයෙන්; සග්ගං උපපජජථ, චුති චිත්තයට දෙවැනි සිතින් තුසිත දෙව්ලොව උපනි.

681 B. තතො, ඒ අනතුරෙන්; ඛත්තියො, කැත් කුලෙහි දා; වෙස්සන්තරො රාජා දානං දත්වා , තමා දිවි පමණින් යදියනට දන් දී; සො, හේ; සපඤ්ඤො, පැන හා සමග වැටෙන්නේ1 නුමුළාව; කායස්ස භෙදා, කා බිඳුමෙන් මතු — නාම කාය හා රූප කාය භෙදයෙනැයි සේයි; සග්ගං උප්පජ්ජථ, එයින් සැම දෙවන පිළිසිඳ සිතින් තුසී පුරයෙහි උපනැයි වදාළෝ [2469]


වෙසතුරු දා සන්නයයි2


1 වැටහෙන්නේ C. 2 වෙසතුරු ගාථා පදර්ත්ථ යි B, වෙසතුරු ගාථා පදර්ත්ථසයි — වෙස්සන්තර ජාතක අත්ථැවණ්ණනා නිට්ඨිතා C.

ලීනත්ථතප්පකාසිනී

වෙස්සන්තර ජාතකං

1. ඵුසතී වර වණ්ණාහෙති ඉමිනා ගාථා පාදෙන1. උප ලක්ඛිතං ඉදං ජාතකං; සත්ථාවති සදෙවකෙ ලොකෙ සාසති අනුසාසතීති සත්ථා ; ‘පොක්ඛර වස්සං ආරබ්භ කථෙසී’ ති යොජෙ තබ්බා. සත්ථා ති තෙසං සත්තානඤ්ච අත්තනො බන්ධ වානඤ්ච සන්තානගත කිලෙසාදයො සලති හිංසති වා යස්මා තස්මා සත්ථා ති ලද්ධනාමො සම්මා සම්බුද්ධොති ලොකවිදූ‍, අථවා ඉධ ලොක පර ලොක හිතත්ථංෙ සාසතීති සත්ථාස යදාති යස්මිං කාලෙ, ‘කපිලවත්ථුං් අගමාසී’ ති යොජෙතබ්බා. පටිජග්ගන විධිං කත්වාථති ආසන පඤ්ඤාපනාදීනි සෙනාසනෙ කත්තබ්බානි විවිධානි කම්මානි2 කත්වාා. සාකියාති සක්යස රාජානො; මානජාතිකා මාන පකතිකා; භගිනියා පුත්තොති භාගිනෙ‍ෙ‍ය්යය; පිතු දුක්ඛං3 පුනාති සොධෙතීති පුත්තො; නෙතීති තත්තා4; ‘තෙ රාජ කුමාරෙ ආහංසු’ති යොජෙතබ්බා; හන්දාකති නිපාත මත්තං; අභිඤ්ඤා පාදකන්ති

ඉද්ධිවිධං දිබ්බසොතං පරචිත5 විජානනා පුබ්බෙ නිවාසානුස්සති දිබ්බචක්ඛු[ති] පඤ්චධා[ති]

වුත්තාය පඤ්චාභිඤ්ඤාය පාදකං චතුත්ථධජ්ඣානං6 සමාපජ්ජිත්වාත; පඨම දුතිය තතිය තතිය ඣානෙසු අභිඤ්ඤා තත්ථිත, තස්මා චතුත්ථජජ්ඣානන්ති වුත්තං; පටිපක්ඛෙ හන්නෙතා යාති7 පවත්තති, පටිහරති දිට්ඨූපගතානා8 සත්තානං චිත්තානීති9 වා පාටිහාරියං.

2. වරවණ්ණාහෙති උත්තම වණ්ණ සමන්නාගතෙ; වරස්සුති ඉච්ඡානුරූපෙ වරෙ පත්ථෙතහි; දසධාති දස පකාරෙහි; චාරු පුබ්බඞගි, මනුඤ්ඤෙන පුබ්බාඞගෙන සමන්නාගතෙ. [1685]

4. යෙනාති යෙන කාරණෙන; [1687]

5. පච්චෙඡතොති දදතො මම එතෙ වරෙ ගණහ10 [1688]


1 පදෙන Br. 2 සෙනාසනාදි ආසනෙ කත්තබ්බානි විවිධානි සබ්බානි Br. 3ග දුකං Br, § 1. 4 නමතීති නත්තා § 1. 5 පරචිත්ත චිත්ත Br. 6 වතුක් කජ්ඣානං Br. 7 රති Br. 8 දිටඨිමානොපහතානං § 1, දිට්ඨිමානොපගතානං iB (v. l.). 9 විත්තන්ති Br. 10 ගරා Br.

18 138 ලිනත්ථංප්පකාසිනී

66. අභුම්මෙති වඩ්ඨිරහිතෙ1 අථවා [අකාර]ණෙ2; [1754]


78. වජන්ති විවරන්තො3; [1770]

79. වනවිකාසෙති විකාස4 සම්පන්නෙ වනගහනෙ; [1771]

80. පඤ්චමාලිනං5 ආගතන්නි පඤ්චන්තං මිග්ගණානං මිගසමූහානං පධාන6 භූතං මිග රාජානං ආගච්ඡන්තං; [1772]

81. සින්ධුලයාති තන්නාමිකාය නදියා; [1772]

84. පරිකිණ්ණන්ති [පරිවාරිතං; බරිහින්නති] පිච්ඡකලා පෙන යුත්තං; [1776]

86. සිඛණ්ඩින්නති සිඛාවන්තං; [1778]


87. ධරණිරුහෙති රුක්ඛෙ; [1779]

88. හරිතන්ති හරිවණ්ණං; [1780]

90. ඔපුපඵාතිතති ගළිතපුප්ඵානි; [1782]


හිමවන්ත වණ්ණනා නිට්ඨිතා

93. අජ්ඣායකනති වරමන්තධරං7; [1785]

96. මධුනි ව පලාතාතිº, උප්පතිත9 මක්ඛික[º] මධු විය; [1788]

97. අපටිද්ධො10 අමච්චෙහිති අමච්චෙහි ඡඩ්ඩිතො; [1789]

99. සිවිනං විනය ධජන්ති11 සිවීනං ධජභූතං කුමාරං විනයං විනයන්තො; [1791]

100. ධජග්ගානීති ධජපටාකානං අග්ගානි; [1792]

1 Br]; අභුමමති අභූතං වත මෙ කථෙය්යානසි ත්වං1 J. 2 සකාකරණෙ Br. විවරන්තං Br. 4 විලාස Br. 5 පංචමානිලිං Br, පංචමාලිනිං ABC. 6 පතන Br. 7 වරං Br. 8 ඵලාතානි Br. 10 අපවිට්ඨො Br. 11 වජන්ති Br. 7 -වරං Br. 8 ඵලාතාති Br. 9 උපත්තිත Br. 10 අපවිට්ඨො Br. 11 වජත්ති Br. ලීනත්ථ ප්පකාසිනී 139

103. කම්බලාති ගන්ධාංර රට්ඨෙ උප්පන්නා1 සතසහස්සග්ඝ නිකා කම්බලා; [1796]

104. පත්තිකොති පාදෙන; [1797]

105. ඛාරිකාජන්ති ඉසීනං තීසු ඨානෙසු වඞකං පරික්ඛාර කාජං; [1798]

106. කාසාවාති2 කාසාවෙන3 රත්ත වත්ථානනි; වීරන්ති වාකවිරාදි චිරං, කුසවීරා වා; [1799]

107. රාජපබ්බජිතාති4 රාජගණතො පබ්බජිතා5; [1800]

108. කොදුම්බරානිති කොදුම්බරනාමකෙ රට්ඨෙ වීතානි6 වත්ථා]නි; [1801]

109. වය්හාහිති සිවිකාදිහි; අනුච්චංගිති7 සිනිද්ධසරීරා, අථවා

නිද්දොස8 සරීරා;			[1802]

111. මුදුතලා පාදාති යස්සා මද්දියා පාදතලා මුදුකා; [1804]

113. සිවායාති සිගාලියා9; [1806]

114. උලූකස්සාති10 එවංනාමකස්ස සකුණස්ස; [1807]

118. කුරරීති එවංනාමිකා සකුණි; [1811]

126. වණිබ්බකාති යාචකා; [1823]

137. ආළාරපම්භාති පුථුල මහන්ත අක්ඛිගණ්ඩා;හසුලා11ති මන්ද1සිතා‍; [1839]

142. සඤ්ජයන්ති එවංනාමකං රාජානං‍; ධම්මික12න්ති ධම්මට්ඨං; අවරුද්ධසි මන්ති මං නික්කඩ්ඪාපෙසි; [1845]

144. හිරජ්ජහන්ති නික්ඛන්තො අහං; [1847]

145. අඝන්ති දුක්ඛං; [1848]


1 උප්පන්න Br. 2 කාසාවානිති Br. 3 කසාරවන Br. 4 - පබ්බාජිතෝ Br. 5 පබ්බාජිතො Br. 6 චිතානි Br. 7 අනච්චංගීති Br. 9 සිංගායස්සා Br. 10 උලුඞකස්සාති Br. 11 මාසුලා Br. 12 Br, ධම්මිනං J. 140 ලීනත්ථනප්පකාසිනී

117. සුසඤ්ඤාති සුන්දrරසඤ්ඤා; තනුමජ්ඣිමති පුථුල ජඝන පදෙසා තනු මජ්ඣිම පදෙසා ච1; [1851]

157. කොතුම්බර2න්ති එවංනාමිකා නදී; [1861]

158. මිගානං යූථාන3න්ති මිග සමූහානං; [1862]

159 සම්පතිතෙති උප්පතිතෙ; ඝොරෙති කක්ඛළෙ; දුමග්ගෙසූති රුක්ඛග්ගෙසු; ප්ලවංගමෙ4ති වානරෙ, අථවා දාරුණ වානරෙ; අබෙත්තඤ්ඤායාති පුබ්බෙ අගතත්තා5 මග්ගං අජානන්ත්යාඅ‍; [1863]

161. සන්නිසින්නෙසූති සද්දං කත්වාි පකඛිගණෙසු නිසින්නෙසු; සන‍ෙතවා6ති සද්දං කරොතන්තමිව. [1865]

164. වෙධබ්බ7න්ති විධවාය භාවො; [1869]

166. කෙසග්ගහණන්ති කෙසලාපග්ගණ8, උක්ඛෙපාති උක්ඛිපිත්වාග; භූම්යාෙති භූමියං; පරිසුම්හනාති [පාතන්නෙ9], දත්වා ති ඊදිසං දුක්ඛං කත්වා්; [1871]

167. සුක්කච්ඡවිති සුක්කච්ඡවිවණ්ණා10; වෙධවෙරාති විධවිත්ථි්කා11; සුභගමාතිනොති මයං රූපවන්තා ඉති මානිනො; උලුකඤ්ඤෙවාති කාකා උලුකං12 විය; [1872]

168. කංසපජ්ජොතනෙති සුවණ්ණාභාය13 ප‍ජ්ජොතන්තෙ; වසන්ති එවරූපෙ ඤාතිකුලෙ වසමානා; නෙවාති වාක්ය න්ති ඊදිසං කම්මං මා කරොථාති වචනං [නෙව] නලභෙ‘ති14 [1873]

170. පඤ්ඤාණන්ති සල්ලක්ඛණං; [1875]

172. පථව්යානති පඨවියං;අභිජ්ජන්තියා15ති සකල පඨවියං; [1877]

173. බහුවිත්තධරං16 මහින්ති නානාවණ්ණෙහි රතනෙහි පූරං17 මහිං; [1878]

174. සුඛරාති සුට්ඨු ඛරා; වතාති එකන්තෙන; [1879]


1 පුථුල ජඝන ‍පදෙස තනුමජ්ඣිම පදෙසවන්තා Br. 2 Br. සොතුම්බරං J. 3. යුධං Br. 4 J, පවඞගමෙ Br. 5 අකතත්තා Br. 6 J, සතදංව Br. 7 වෙධඛ්යංබ Br. 8 -රහණº Br. 9 පාණිතා Br. 10 සච්ඡවිපන්තා Br. 11 විථිත්ථිවනං ඊරා Br. 12 උලුඞකං Br. 13 සුවණ්ණ භාජනෙ Br. 14 ලභෙථ Br. 15 අභිජ්ඣාතින්නා Br, J, 16 වරං Br. 17 වරං Br. ලීනත්ථ ප්පකාසිනී 141

176. නික්ඛිප්පාති ඨපෙත්වාB; ලක්ඛණෙති ලක්ඛණ සමපන්නෙ; [1881]

177. ත්ය්ම්භත්ති තෙ අම්හං; ජිව1 සොකිනන්ති ජීවන්තා 2 යෙව සොකාභිභූතා; [1882]

179. සොවණ්ණෙති සුවණ්ණමයෙ; [1884]

185. අ‍න්වෙසිති3 අනුගච්ඡි; [1892]

188. ගච්ඡාමාති ගමිස්සාම; [1895]

190. රම්මරූපන්ති සුන්දභරසභාවං; [1897]

192. දක්ඛිණස්සාවා4ති සුසික්ඛිත අස්සා විය; [1899]

193. න චස්සුපහතොති න තස්ස මනො ඔලීනො; [1900]

194. අස්ස රථන්ති අස්ස බ්රා හ්මණස්ස රථා; අස්සාසයි5, අදාසි; [1901]


දාන කණ්ඩං6 නිට්ඨිතං

204. චෙතියොති චෙතරට්ඨවාසිකා ඉත්ථි්යො; [1912]

205. අරඤ්ඤසමින්ති මහාවනෙ; [1913]

206. චෙතපාමොක්ඛාති චෙතරට්ඨෙ පධාන රාජානො; [1914]

207. අනස්සකොති අස්සරහිතො; පකතොති උපද්දුතො; [1915]

211. සබ්බස්ස අග්සියං කත්න්ති සබ්බෙහි පණ්ණාකාරං දින්නං; අවරුද්ධති7ති නීහරි. [1923]

213. ලද්ධපච්චයාති ලද්ධඵලා; [1926]

215. අච්චුග්ගතාති අතිවිය උග්ගතා; බලග්ගා3ති බල9 සම්පන්නා; [1927]


1 ජිවි Br. 2 ජිවන්තො Br. 3 අන්තෙසිති Br. 4 දක්ඛිනස්සවා Br. 5 අස්සාසහි Br. 6 ඛණ්ඩං Br. 7 අවරුද්ධසීති Br. 8 ඵලග්ගා Br. 9 ඵල Br.

142 ලීනත්ථසප්පකාසිනී

220. අස‍ම්මොදිය1න්ති අප්පියභාවො අස්ස; [1932]

224. උත්තරාමුබොති උත්තරදිසාභිමුඛො ගච්ඡ; [1937]

227. මධුරප්ඵල2න්ති මධුර ඵල සම්පන්නං; [1941]

231. උතු සම්පුඵිතෙ දුමෙති උතුකාලෙ පුප්ඵිත දුමෙ; [1945]

233. අමාපයාති3 මාපෙස්සසි; [1948]

වනප්පවෙස කණ්ඩං4 නිට්ඨිතං

234. අහූති අහොසි; වාසි කලි‍ඞගෙසූති කලිඞග රට්ඨෙසු වාසි5 [1949]

235. පරිභාසිංසති පරිභාසං අකංසු, අබ්භාචික්ඛිංසු; කුතූහලාති කොතුහලජාතා; [1950]

240. අඤ්ඤං හත්තාරන්ති අඤ්ඤං සාමිකං; [1957]

251. සිප්පට්ඨාන6න්ති සිප්පං; [1968]

254. දිඝො චද්ධාති දිඝමග්ගො; සුදුග්ගමොති සුට්ඨු දුග්ගමො; [1971]

257. උතුපුබ්බෙසු7 උතුනං8 ඡණ සමයෙසු; [1974]

260. සගුළා9ති මධුපිණ්ඩිකා; [1977]

261. මෙථුනකෙ10ති එකසදිසෙ දෙව දාරකෙ; [1978]

263. සහිතබ්බතොති සමාදින්නවතො; [1980]

264. සමාගතාති සම්මා ආගතා, පුගපුගා11 හුත්වා් ඨිතා; [1981]

265. පකතොති උපද්දුතො; [1982]

266. අඝං තං පටිසෙවිත්ථාද12ති තං දුක්ඛං පටිසෙවිත්ථ‍; [1984]

267. බෙළුවං දණ්ඩන්ති බෙළුව13 ඵල වණ්ණං කතතර දණ්ඩං; අග්ගිහුත්තන්ති අග්ගි [ජුහන] සුජං14; කමණ්ඩලුන්ති පානීයභාජනං; [1985]

268. කොකානන්ති සුනඛෙහි පරිවාරිතං; දුරෙ පත්ථාතති පන්ථපතො දූරෙ; [1986]

274. විස්සමෙතාරන්ති මග්ග කිලමථ15 සඞඛාතස්ස දුකඛස්ස16 වූපසමකරං; පටිග්ගහන්ති පතිට්ඨාභූතං; [1992]


1 අසම්මොදනියං Br. 2 Br, මධුපිප්ඵලං J. 3 අහප්පයාති Br. 4 ඛණ්ඩං Br. 5 වාති Br. 6 සිප්පුට්ඨානං Br. 7 උතුපබ්බෙසු J, උතු මුප්පෙසු Br. 8 තං Br. 9 සංගුළා Br. 10 පිතුනකෙ Br. 11 පුගමුගා Br. 12 පතිසෙවිත්ථ් J. 13 වෙළුව Br. 14 පූජං Br, අග්ගිජුහනකටවිජුං J. 15 ,කිළන Br. 16 සංඛාතං දුක්ඛං Br. ලීනත්ථුප්පකාසිනී 143

283. බ්රානහ්මණො දුතොති බ්රා1හ්මණො ච දූතො ච ඉමස්මිං ලොකෙ අව‍ජ්ඣො; [2006]

284. නිජ්ඣත්තාති අඤ්ඤමඤ්ඤං නිජ්ඣත්තා; [2007]

286. පුණ්ණපත්තන්ති තුට්ඨි පණ්ණාකාරං; මධුනොතුම්බන්ති මධුපූරිතං අලාබුං; මිගසත්ථිතත්1ති එකපාදං; [2009]

පූජක පබ්බං නිට්ඨිතං

288. බ්රා;හ්මණ[o] වණ්ණන්ති උත්තම ඉසිවෙසං; ආස [ද] ඤවාති අංකුසං2 [ව]; මසන්ති කටච්ඡුං; චම්මවාසිති අජිනදීපි චම්මනිවාසි; ඡමා සෙතීති භූමියං සයති; ජාතවෙදං නමස්සතීති අග්ගිං පුජෙති.

289. අබ්භකූටාවාති ගගනතලෙ උට්ඨිතමෙඝා විය [2012]

290 ධවාති ‍එතෙ රුක්ඛගණා; වාතෙ [න ඊරිතා3]] සම්පවෙධන්ති4 කම්පන්ති5 විය‍‍; සකින්ති එකවාරං; පීතාච මාණවාතිසු[රාපීතා සුරා] ධුත්තා6 යුවා[නො] විය; [2013]

291 දුමපරියායෙසුති දුමපන්තිසු; නජ්ජුහාති එවංනාමකා සකුණා; දුමාදුමන්ති රුක්ඛතො රුක්ඛං; සම්පතන්ති වජන්ති. [2014]

295. අංනලක7න්ති නිම්මක්ඛිකං; [2019]

296. [භෙක8] වණ්ණන්ති මණ්ඩුකානං පිට්ඨි වණ්ණං; [2020]

298. හිඞකාරොති අච්ඡරිය වචනමෙතං; [2022]

311. සත්තු භත්තන්ති පක්ක මධු සන්නි [හං සත්තු] සඞඛාතං භත්තං; [2035]

චූළ වන වණ්ණනා නිට්ඨිතා

316. භාරද්වාජොති භා:රද්‍වාජගොතේතා [2040]

317. කච්චිනුභොතොති භවන්තස්ස කුසලං කුසලං ආරෙග්යංු9 කච්චි? අනාමයන්ති නිද්දුක්ඛභාවො; කච්චි උඤ්ඡෙන ගාපෙසිතිසයං10 පතිත ඵලාඵලෙහි යාපෙසි? [2041] 1 - සන්ධිං් Br. 2 අකුසං Br. 3 ඊරිතෙසති Br. 4 සම්පවෙ‍ධෙන්ති Br. 5 කම්පෙන්ති Br. 6. ජුත්තා Br. 7 අනිලකං Br. 8 සිඞග Br. 9 අරොග්යාං Br. 10 තාපස Br. 19

144 ලීනත්ථතප්පකාසිනී

318. ඩංසා1ති පිඞගල මක්ඛිකා; [2042]

322. ගිරිගබ්භරාති පබ්බත කුච්ඡිතො ආගතනදියා ආහතං පාතියං; [2048]

323. පටිග්ගහිතන්ති තයා දින්නං සබ්බං මයාපි පටිග්ගහිත මෙව; සබ්බස්ස අග්සියං කතන්ති තස්ස දින්නස්ස සබ්බස්සපි අග්ඝියං කතං ගහිතමෙව. [2049]

379. බ්ර4හ්මබන්ධූදති බ්රාිහ්මණො; උදග්ගවිත්තොති තුට්ඨ චිත්තො; [2116] මහාවන වණ්ණනා නිට්ඨිතා

ගද්යන සානුපබ්බතන්ති මිස්සකපබ්බතං; [J p. 477. F p. 540-21]

380. පතිට්ඨාති උට්ඨහිත්වාස තිට්ඨ; නන්දි යොති තුට්ඨ චිත්තානි2 [2117]

— අම්හන්ති අම්හාකං; [2122]

382. ජිවසොකිනන්3ති ජිවන්තමෙව4 මං සොකාහිභූතං; [2123]

— බුද්දකප්පාතීති දණ්ඩක මධු විය රසවන්තානි; [2125]

— බ්ර්හාරඤ්ඤන්ති මහාවනං; [2127]

387. නානා මූල ඵලාකිණ්ණෙති නානා මූලෙහි වෙව නානා ඵලෙහි ව ආකිණ්ණෙ; [2131]

389. මන්තං ජාතන්තී උපායං ජාතන්ති; යබ්බං ගණ්හන්ති වාමතොති අවඩ්ඪිතො සබ්බං ගණ්හන්ති; [2133]

390. මාසං අද්දක්ඛි මාතරන්ති අත්තනො මාතරං මා අද්දක්ඛි; [2134]

395. අච්ඡෙදනස්සාති මම හත්ථාතො අච්ඡින්දිදත්වාූ ගහණස්ස5 භායාමි6; රාජ දණ්ඩායාති රාජ [ද]ණ්ඩම්පි — අච්ඡෙදනාදිකං දණ්ඩං; දජ්ජා, දදෙය්යට; වික්කිණෙය්යාිති මා ගහෙත්වාප වික්කිණෙය්යන; ජිනොති හීනො; ගාරස්ගස්ස7ච බ්ර්හ්මබන්ධුායාති මම භරියාය ගාරය්හො8පි අස්ස[o]; [2139]

398. බයධිතා9ති පිළිතා; [2142]

410. වෙධං අස්සන්ථමපත්තංවාති වාතෙන කම්පිත[o] අස්සත්ථි පත්තමිව කම්පමානො10; [2154]


1 දුංසා Br. 2 තුට්ඨචිත්තො Br. සොමනස්සානි J. 3 ජිවිසොකිනං Br. 4 ජිවන්තොයෙව Br. 5 ගණ්ගන්තස්ස Br. 6 භායාමි Br. 7 ගරහස්ස Br. 8 ගාරය්හං Br. 9 ඛ්යනථිතා J o J, කම්පිසු Br.

ලිනත්ථුප්පකාසිනි 145

413. බලඞකපාදොති බලපාදො; අද්ධනඛො1ති කාළ වණ්ණ‍නඛො; අතො2බ්බන්ධට3පිණ්ඩිකොති උපරිබද්ධ4පිණ්ඩිමිව පිට්ඨිමංසෙහි සමත්තාගතො; දිඝුත්තරොට්ඨොති උපරි දීඝ ඔට්ඨො; චපලොති අතිවිය චපලො; කළාරොති ඔට්ඨතො නික්ඛන්ත දීඝ දාඨො; භග්ගනායොති භින්න වඞක නාසාවන්තො5, [2157]

414. කුම්භූදරොති8 මහූ‍දරො7 මහන්තකුච්ඡිකො; භග්ගපිට්ඨිති භින්නපිට්ඨිකො; විසමචක්ටුලොති උජුකෙන රූපානි ඔලොකෙතුං අසමත්ථිතා විසම චක්ඛුකො8; ලොභමස්සූති තම්බවණ්ණමස්සූහි සමන්නාගතො; හරිතකෙසොති හරිතවණ්ණ උත්තමඞගරුහො; චලිතං9 තිලකාහතොති වලීහි ච තිලකෙහි ච හතො10 හතසරීරො. [2158]

415. පිඞගලොවාචි පිඞගල චක්ඛුකො; විනතොති තීසුඨානෙසු වඞකො; විකටො11ති චික්තපාදො; බ්රබභාකරො12ති මහත්තසරීරො; අජිනාති ච සන්නද්ධොති අජිනදීපිචම්මවසනො; භයානකොති භයජනකො. [2159]

416. මනුස්සො උදාහු යක්ඛොති අයං බ්රාකහ්මණො මනු‍ස්සොවා මංසලොහිත භොජනො13 යක්ඛො වා; ධනා තන්ති තා පුත්තධනා; පිසාචෙනාති රක්ඛසෙන තිය්යඋමානෙ සති; කිංනු උදික්ඛ සිති කිං ඔලොකෙසි; [2162]

417. දළ්හ බන්ධදනන්ති තව හදයා දළ්හං කත්වාත බන්ධිතතං‍; ගාවොව සුම්භතීති ගාවො වියපහරති; [2161]

418. බීර සම්මත්තා14ති බීරං අලභිත්වාව මිගි විය. කන්ද;ති15 රොදති; [2160]

419. අම්මන්ති මාතරං; [2163]


1 අන්ධ]නඛො Br. 2 අථො J. 3 Br. ඔවද්ධ J, දවඩ්ඪ F. 4- බන්ධ්න Br. 5 නාසවා Br. 6 කුවෙශාදරොසි Br. 7 මහන්තොදයො Br. 8 චකබුණො Br. 9 චලිත Br. 10 මාතො Br. 11 විකතො J. 12 බ්ර්හාධරො Br. 13 භොජනා Br. 14 සම්පන්තා Br. 15 පකන්දවති J.

146 ලීනත්ථඛප්පකාසිනී

421. රුච්ඡති1ති රොදති; [2165]

435. සුනෙහි පාදෙහිති උද්ධූමාතකෙහි පාදෙහි; [2183]

442. එකච්චියාති එක‍ච්චෙ නරා; [2189]

448 නීචෙති ඉදානි අයං සූරියො අත්ථංද2 පාපුණාති [2201]

449. ඔකන්දාමසි3ති අවකන්දාම4] [2202]

451. ඛිප්පන්ති සීඝං; තෙනෙවාති5 තෙන ආගත මග්ගෙන අනුපතියාසිති6 ආගච්ඡෙය්යාඝසි; [2204]

453. ජටිනිති ජටාධරා, වන මූල [ඵල] හාරිකා7ති වනෙ මූලඵලාඵල හාරිකා; [2206]

454. අනප්පකොති අප්පකොන භවති; [2207]

455. අතජ්ජා8ති අතො9 අජ්ජ; උඤ්ජාතොති මූලභලාභල පරියෙසනතො; [2208] කුමාර පබ්බං න්ට්ඨිතං


458. අම්භාකං නිබ්භොගෙති අම්හාකං ආණා පවත්තනට්ඨානෙ අම්හාකං විජිතෙ10 අම්හාකං වනඝටායං; මා නොවනෙ [කොවි මිගො නා විහෙයෙසි11] [2211]

459. ලක්ඛණාති ලක්ඛණ සම්පන්නා මද්දී; [2212]

462. ඉතොති මම පච්ඡිතො12; [2215]

464. ඛිරපීතාවාති ඛීරත්ථාමය13 පිපාසිතා මිගපොතිකා විය’ දාරකා බීරං අලභිත්වා. කන්දිාත්වාා රොදිත්වාම; අච්ඡරෙ අච්ඡන්ති; [2217]

469. සරාසොබ්භාති මග්ගස්ස ද්වීසු පස්සෙසු සරා ච සොබ්හා ව සන්ති; [2222]

470. හාතරො හොථාති ධම්මෙන මම හාතරො හොථ; [2223]

1 රුච්චත Br. 2 අත්ථතඞගමනං Br. 3 ඔක්කන්තාමසි Br. 4 අවක්කන්තාම Br. J F. 6 දනුපතෙය්යුස Br. 7 භාරිකෙ J. 8 අහජ්ජ J. 9 අලො Br. 10 ජීවිතෙ Br. 11 වගෙසො පොථෙසි Br. 12 පච්ඡතො Br. 13 චිර Br. ලීනත්ථ ප්පකාසිනී 147

471. අවරුද්ධස්සාති රට්ඨතො නීහරිතස්ස පබ්බාජිතස්ස; [2224]

475. නෙලපතිං වාචන්ති මධුර වචනං; [2228]

478. උක්කණ්ණා1ති උග්ගතකණ්ණා; කම්පරෙති කම්පන්ති. [2232]

479. ඡකලිවාති ඡකලී මිගඡාපං2 විය; [2233]

480. පදක්කන්තන්3ති කිළිතට්ඨානං; පබ්බතෙහි සානු පබ්බතෙ; [2234]

481. වාලුකායා4ති වාලුකාය ඔකිණ්ණ සරීරා; [2235]

482. පච්චුදෙන්තීති මම සම්මුඛෙ ආගච්ඡන්ති; [2236]

485. සම්පදාලතිති භිජ්ජමානාකාරං විය හොති; [2239]

488. සමජ්ජො5ති රඞගමණ්ඩලමිව; භමතෙ ටියාති අයං අස්සමෙ භමති විය; [2242]

489. කාකො‍ළාති වනකාකා. [2243]

491. අපි රත්තෙවාති පච්චූසෙ යෙව; [2245]

493. දූතාති දූතෙ කත්වාෙ; [2248]

494. නෙවාසන්ති නෙව තෙසං කුමාරානං කාළවණ්ණා කෙසා විය දිස්සන්ති; [න] ජාලිනොති කඤ්චනජාලාලඞකත හත්ථතපාද න දිස්සන්ති; සකුණානන්ති ගිජ්ඣානං; ඔපාතොති පතිතට්ඨානමිව; [2249]

497. වරාරොහාති උත්තම ආරොහ පරිණාහ සම්පන්නා; කිමිදන්ති කිං ඉදං; [2253]

502. පරියාවරුන්ති රුම්භිංසු; [2258]

503. ආචෙරමිව මාණ[‍‍ංෙ]වාති ආචරියා පරිවරන්තො මාණවො විය;

[2259]

505. රුක්ඛපක්කානී6කි රුක්ඛඵලානි; [2261]

506. පිඤ්ජරොදකන්7ති පදුමත්තං; [2262]


1 ඔක්කණ්ණ Br. 2 - ඡාප Br. 3 පරක්කන්තං J. 4 වාලිකාය Br. 5 සමජ්ජාති Br. 6 රුක්ඛපත්තානි Br. 7 ජිඤ්ජරොදකං Br. 148 ලිනත්ථතප්පකාසිනි

508. වග්ගුයාති ලීලා සම්පන්න වචනෙන; උපයන්තියා1ති ධාවන්තියා; [2264]

509. පුත්තෙ පස්සෙසිති දෙව පුත්තෙ පස්සසි; [2265]

512. සාමාති සාම2වණ්ණා මිගා; [2273]

516. න හාපිතොති න ජාලිතො‍; [2277]

517. න පස්සාමිති න දිස්සන්ති3; [2278]

521. ජමාති පඨවියං; [2285]

522. අජ්ඣපත්තන්ති අත්තනො සන්තිකං ආගතං; [2286]

528. තින්නාදිතාති පඨවී කම්පාපිතා; සද්දොති තෙ කිත්තිසද්දො; තිදිවං ගතො4ති යාව බ්රීහ්මලොකා උග්ගඤ්ඡි; ගිරීතන්ති පබ්බතානං සද්දා විය පටිසසුතා; [2292]

529. නාරදපබ්බතාති පබ්බතවාපි දෙවතා අනුමොදන්ති; [2293]

මද්දි පබ්බං නිට්ඨිතං

ගද්යි: අසජ්ජිත්වාව5ති අලග්ගිත්වාි6; [J p. 504; F. p. 569]

545. විපච්චතූ7ති සග්ගෙ දෙවලොකෙ විපාකං දෙතු; [2318]

550. අනුමොදෙය්යා්ති තුස්ෙසෙය්යෙ8; ආසන්නොති සිහාසනෙන; [2323]

551. කිබ්බිසකාරික9න්ති දාරුණ10 කම්ම කාරකං11; [2324]

557. සග්ගගාමීති සග්ගෙ උප්පජ්ජෙය්යං ; [2330]

558. අචිරන්ති අවිරෙන; [2331]

සක්ක පබ්බං නිටඨිතං


1 උපගන්තියා Br. 2 සාප Br. 3 දිස්සති 4 ‍කතො Br. 5 ආසජ්ජෙත්වා Br. 6 ආලිඞගෙත්වාග Br. 7. විපච්චතං J. 8. තූට්ඨෙය්යබ Br. 9. කාරියා Br. 10 දාරුය Br. 11 කාරියං Br. ලීනත්ථ ප්පකාසිනී 149

560. නික්ඛබ්ති පණ්ණරස1 රත්ත සුවණ්ණ පභස්සරං; [2333]

564. විත්තෙනාති දානචිත්තෙන; [3337]

565. කෙන වා වාවපෙ‍ෙය්ය7නාති2 කෙන කාරණෙන අම්භෙ වාචාය වචනෙන සද්දහෙය්යා; [2338]

568. ඝරමෙසිනාති ඝර [මා]වසන්තෙන; අවරුද්ධකො3ති රට්ඨා පබ්බාජිතො; [2341]

572. වර්ණ2බ්බකෙති යාචකෙ; [2345]

573. රොහිණිහෙව [තම්බක්බි]ති [රොහිණී විය] තම්බවණ්ණෙහි රත්තක්ඛීහි; [2346]

578. නික්කිණිස්සාමිති ධනෙන [නික්කයං කරිස්සාමි4]; [2352]

580. හත්ථිිනා ච5 සහෙනාති හත්ථිී ආදිනා සතෙන; [2354]

581. පුත්තානං දෙහි තික්කයන්ති පුත්තමොචනත්ථා ය දෙහි; [2357]

583. උච්ඡඞගෙති අඞකෙ6 නිසීදාපෙසුං7; [2357]

585. කුණ්ඩලෙති සුවණ්ණ කුණ්ඩලෙ; සුසිතෙති සද්දවන්තෙ; මාලෙති මාලාධරෙ; [2359]

588. සා නොති සා මද්දී අමහාකං මාතා; ආහච්චාති8 ආහරිත්වා , පොහතීති අම්හෙ තයො පොසෙසි; [2364]

594. භූනභච්චන්ති වුද්ධිනාසනකම්මං කතං මයා; [2370]

598. සන්නද්ධාති සන්නාහෙන සන්නද්ධා; [2374]

599. ලොහිතඋණ්හිසාති; රත්තවණ්ණ උණ්හිසා; [2375]

605. අයො සුක්තනෙමියොති අයොමයා සුට්ඨුකතා නෙමියො; [2382]

609. කංගුවිහිති කඞගුපිටඨමයා විහිපිට්ඨමයා ච සුරා9; [2387]

1 පද්දරස Br. 2 කෙන වාචා ච පෙ‍ෙය්ය9නාති Br. 3 අවරුද්ධකෙ J. 4 නික්කයිස්සාමි Br. 5 දි Br. 6 අඞගෙ Br. 7 නිසීදාපෙසි Br. 8 ආහෙච්චාති Br. ආහත්ව් F කාගුබිජාති කංගු පිට්ඨමය බීජා Br.

150 ලීනත්ථීප්පකාසිනී

610. මන්දිපයා1ති ගායකා2 [2387]

611. බරමුඛානීති ඛරසද්දවන්තානි; එකපොක්ඛරාති එකනින්නාදා; [2389]

612. දින්දිනමාති මඞගල ඵෙරියො; කුටුම්බාති ලොහහෙරියො; [2390]

626. එ‍කසොති උත්තරිසාටකං එකංසෙ කත්වාෙ; [2405]

627. රම්මරූපන්ති3 අඤ්ජිත මණ්ඩිතං4; [2406]

630. කසිරාති දුක්ඛජීවිකා හොම; [2411]

631. අනිද්ධිනන්ති අතෙජවන්තං; දමෙතස්සං5ව සාරථීති අස්සං දමෙන්තො සාරථී විය; [2412]

652. ඉදං ච ‍පච්චයන්ති ඉදං පතිට්ඨං; ආනන්දිීයන්ති අතිවිය සන්තුට්ඨා හුත්වාඉ ආචරිංසු; [2437]

656. මාතුජම්පීති මාතුයා කතා පුඤ්ඤමිපි; පිතුජම්පීති පිතරා කතං ච; [2441]

661. මුඛඵුල්ලඤචාති මුඛවාසඵුල්ලඤ්ච; [2446]

663. උපනිජ්ඣායාති ඔලොකිය6; සෙය්ය4සිති උත්තමභාවා7; දෙවකඤ්ඤාවාති දෙවච්ඡරා විය; [2448]

665. චිත්තලතාවනෙති නන්ද[නවනෙ; දන්තාවරණසම්පන්නාති රත්ත ඔට්ඨෙහි සමන්නාගතා; [2450]

667. සත්තික්ඛමන්ති සත්තිහි විජ්ඣන8ක්ඛ මං; [2452]

668. නාගං ආරුහි9ති හත්ථිංි අභිරුහි; [2453]

676. ඉන්දිහත්ථාරති චාපහත්ථා‍; චම්මධරාති සරාවරණ චම්මධරා; [2464]

678. චිත්තාති තුට්ඨිමත්තා10, [2466]

679. ධනදායකෙති සබ්බකාමදදෙ; නන්දි]ති තුට්ඨිභෙරියො; [2467]

වෙස්සන්තර ජතකං11

1 Br. මණ්ඩකා J. මන්ද;කා F. 2 ගායනා Br. 3 රම්මරූපන්ති අනඤ්ජිතං අමණ්ඩිතං J. 4 පණ්ඩිතං Br. 5 දමෙ අස්සං Br. 6 ඔලොකයස්සු Br. 7 උත්තම භාවෙන Br. 8 විජ්ජන Br. 9 ආරුය්හි J. 10 කුට්ඨිවන්තා Br. 11 වෙස්සන්තර ජාතක; දසජාතක වණ්ණනා නිට්ඨිතා; ඉති ජාතකට්ඨකථාය ලීනත්ථමප්පකාසනී සමත්තා Br.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=වෙසතුරු_දා_සන්නෙ_-_iii&oldid=5606" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි