වෙසතුරු දා සන්නෙ - ii

වෙසතුරු දා සන්නය 265. තත්ථ , එතැන්හි; යෙ සමාගතා ආසුං, යම් කෙනෙක් රැස්ව සිටියෝ ද; සො ජනො තං අවචාසි, ඒ ජන ඕහට කී; බ්රථහ්මෙ තුම්ගෙහි, බමුණ, තොප විසින්; අතිදානෙන, අධික දානයෙන්-පමණ ඉකුත් කොට ගන්නා ලද දන් හෙයින්; පකතො1ඛත්තියො, පෙළන ලද කැත් රජ; [1982]

266. කාම ගිඞිමා සො බ්රාතහ්මණො, වත්කම් කෙලෙස් කම්හි ගිජු වූ ලොල් වූ එ බමුණු; බ්රාරහ්මණියා චොදිතො, බැමිණිය2 විසින් සොයන ලද්දේ3; වාළ මිගාකිණ්නණෙ, සැඩ මුවන් විසින් ගැවසී ගත්; ඛග්ගදීපි නියෙවිතෙ, කගවිසණූන්4 හා දිවියන් විසින් සෙවිත වූ; [වනෙ, වෙනෙහි;] යං අඝං, සෙවිය යුතු වූ යම් දුකෙක් ඇද්ද; තං අඝං5 පතිසෙවිත්ථෙ6, එ දුක් පිළිසෙව්7 - අනුභව කෙ‍ෙළ්. [1984]

267. සො, එ බමුණු; බෙලුවං දණ්ඩං, බෙල්වන් සැරයටිය ද; අග්ගිහුතතං8, ගිනි පුදන කෙණෙස්ස ද; කමණඩලුං, කමඩලාව ද; ආදාය, ගෙන යන්නේ; යත්ථ, කාමදං අසෙස‍ාසි, යම් වලෙක වෙසතුරා9 වෙසෙති යනු ඇසී ද; තං බ්ර හාරඤ්ඤං පාවිසි, ඔහු වසන මහාරණ්යකයට වති. [1985]

268. තං බ්ර හාරඤ්ඤං පවිටඨං නං, ඒ මහා අරණ්යරයට10 වන් බමුණු; කොකා පරිවාරයුං, වන දෝර රකවල සිටියහුගේ බල්ලෝ11 පිරිවැරූහ; සො වික්කන්දිු12, හේ එක් රුකකට නැඟී මහ හඬින් හැඩී. විප්පනටෙඨා පන්ථාක13 දූරෙ අපක්කමි, මහ මුළා වූයේ මඟින් දුරු වැ ගියේ. [1986]

269. භොග ලු‍ඬො අසඤ්ඤතො සො බ්රාවහ්මණො, ලොබි වූ14 කායාදි සංයමයක් නැති එ බමුණු; තතො, ඉක්බිත්තෙන්; ඉමා ගාථා අභායථ, රුක හුන්නේ මේ ගාථා කී. [1987]1. පකතොති උපද්දුතො පීළිතො අත්තනො නගරෙ වසිතුං අලභිත්වා ඉදානි වඞකපබ්බතෙ වසති J. 2. බ්රාතහ්මණීය B. 3. යොදන ලද්දේ A, සොලවන ලද B, සොලවන ලද C. 4. කස විසුණුන් B. 5. අඝං තන්ති තං මහාජනෙක අනුබන්ධ3න දුක්ඛචෙව වනං පරියොගාහණ දුක්ඛච A. 6. පරි‍ෙසවිත්ථා A. 7. පිළිවිසි A, පිළිවිස BC. 8. අග්ගිහුත්තන්ති අග්ගිජූගක කටච්ඡුං J. 9. BC, වෙසතුරු A. 10. මහා ආරණ්යියට B, මහාරණ්යවයට A. 11. ABC, කීන බල්ලෝ S (312), P (1740); ආරක්ඛත්ථා ය නිසින්නස්ස වෙනපුත්තස්ස සුනඛා පරිවාරයිංසු J, 12. වික්කන්දි සොතිසො රුක්ඛං ආරුය්හ මහන්තෙන රවෙන කන්දි J. 13. පථා F; විප්පනටේඨාති විනට්ඨමග්ගො, දුරෙ පන්ථානි වඞක පබ්බතගාමි පථතො දුරෙ අපක්කම් J. 14. A, භොග මුළා වූයේ BC. වෙසතුරු දා සන්නය 270. රාජ පුත්තං, රජ පුත් වූ; නිසහං, උතුම් වූ; ජයන්තං1, මසුරු සිත් දන්නාවූ2; අපරාජිතා, කිසිවක්හට නොපැරැද්දාවූ; භයෙ ඛෙමස්ස දාතාරං, භයක් කල අභය දෙනු වූ; වෙස්සන්තරං රාජපුත්තං, වෙසතුරු මහරජහු වසන තැන්; මෙ, මට; කො විදු, කවරෙක් දැන කියනුයේ යැ? [1988]

271. යො යාචතං3 පතිඪාසි, යමෙක් යදියන්ට පිහිට වී ද; භූතානං, හැම සත්නට පිහිට වූ; ධරණී රිව, පොළොව මෙන්; ධරණූපමං, පොළොව උපමා වූ ඒ; වෙස්සන්තරං මහාරාජං, වෙසතුරු මහරජහු; මෙ, මට; කො විදු, කවරෙක් දැන කියනුයේ යැ? [1989]

272. සවන්තිනං, හැම හෝ ගහනට4; සාගරො ච, සාගරය මෙන්; යො යාවතං ගති ආසි, යමෙක් යදියන්ට පිළිසරණ වී ද; උදධූපම, සයුරු උවාම්5 වූ; [1990]

273. පුණ්ඩරීකෙහි සංජත්තං, හෙළ පියුමෙන් සුසන් වූ; කිඤ්ජක්ඛරෙණුනා යුත්තං, කුසුම් කෙසුරෙන්6 ගැවසී ගත්; කල්යාෙණ තිත්ථං්, සිත් ගන්නා තොට ඇති; සුපිපං7, යෙහෙන් පිය හැකි පැන් ඇති; සිතච්ජායං8, සිහිල් සෙවන ඇති; මනො රමං, මනහර වූ; රහදුපමං, මෙකී ඉසුරුයෙන්9 යුත් විලක් උවාම්10 ඇති; [1991]


274. සත්තානං11, ගමන කළකුළු ජනයන්ගේ සිත; විස්සමෙතාරං, දුක් හරන සුලු වූ; කිලන්තානං, මහ මිරිකුණානට12; පටිග්ගහං13, පිහිට වූ; සිතව්ජායා, සිහිල් සෙවන ඇති; මනොරමං පථෙ ජාතං අස්සත්ථා, ඉව, මඟ නැගි ඇසතු රුකක් යම් සේ ද; තථූපමං, එ උවාම් වූ; [1992]


275. බ්ර හාචනෙ විනඪස්ස14, මහවල මංමුළා වූ; එවං විලපතො, මෙසේ හඬන මට; චෙ, ඉදින්; යො, යමෙක්; අහං ජාතාමි15 ඉති වජ්ජා, මම දන්මි යි16 කී නම්; සො මමං නන්දිංං ජනයෙ, හේ මට සොම්නස් දනවන්නේයැ. [1997]


1. AJF, යජන්තං BC; ජයත්තන්ති මච්ජෙරචිත්තං විංයන්තං (විජිතං J ) F. 2. A, ධරන්නාවූ BC. 3. යාචකං AB. 4. BC, ගඟාවන්ට A. 5. A, උපමා BC 6. කෙසුරුයෙන් A. 7. ABC, සුපිපි F, සුචිමං J. 8. ABC, සීතුදකං JF. 9. ABC. 10. A, උපමා B, oC. 11. සන්තානත්ති පරිස්සන්තානං J. 12. මිරිකුණනට B; කිලන් තාතන්ති මග්ගකිල්නතානං J. 13. පටිග්ගනත්ති පටිග්ගාහකං පතිට්ඨාභූතං J. 14. ABC, පවිට්ඨස්ස JF. 15. ABC, ජාතන් FJ; අහං ජාතන්ති යො වජ්ජාති අහං වෙස්සන්තරං ජාතාමිති යො වදෙය්යA FJ. 16. දනිමියි BC. වෙසතුරු දා සන්නය 276. බ්රගහාවනෙ පනඪස්ස1, මහවල2 මංමුලා වූ; එවං විලපතො මෙ, මෙසේ හඬන මට; අහං ජානං ඉති, මම දනිමියි; යො වජ්ජා, යමෙක් කී නම්; [තාය එක වාචාය], ඒ තෙප්ලෙන්; අනප්පකං පුඤ්ඤං පසවෙ ඉති වත්ථාහ පරිදෙවෙසි, බොහෝ පින් රැස් කරන්නේයයි කියා හැඬී. [1998]

277. චෙතො, සෑ රට වැසි කුල පිත්; ලුද්දකො අරඤේඤ චරං, වැදි වැ අරණ්ය.යෙහි ඇවිදුනේ; තස්ස පටිසේසාසි, ඕ හට පිළිවදන් දිනි. [1999]

278. දුමේමධ3, නුවණ නැත්තව; උදකෙ මච්ජං බකො ඉව, දියෙහි මස් සොයන කොකකු4 මෙන්; රාජපුත්තං ගවේසන්තා, වෙසතුරා සොයමින්; රඪා විවනමාගතො ත්වංං, රටින් මේ මහ5 වනයට ආවාවූ තෝ; අකිච්චකාරී, නොකට යුතුවක් කරනසුලුයෙහි6. [2001]


279. බ්රාරහ්මණ; අහං ඉධ තස්ස තෙ ජීවිතං න දස්සාමි, ඒ නොකටයුතු කරන සුලු වූ තාගේ දිවි නොදෙමි; මයා නූතෙනා7 අයං හි සරො, මා විසින් හරනලද මේ සැරය8වනාහි; තෙ ලොහිතං පිවිස්සති9, තාගේ වෙර ලේ බොයි. [2002]

280. බ්රා.හ්මණ; තෙ සිරො වජ්ඣයිත්වාසන10, විද බිම හෙළා තාගේ හිස තල් පතක් සේ සිඳගෙන; සබන්ධ නං හදයං ජෙත්වා, අක්මා සහිත හද මස් කපා ගෙන; තුය්හං මංසෙත පන්ථ සකුණං යජිස්සාමි, තාගේ මසින් මඟ දෙවියන්ට11 බිලියම් දෙමි. [2003]

281. බ්රා හ්මණ; තුය්හං මසෙන, තාගේ මසිනුදු; මෙදෙන, මස්තෙලිනුදු; මත්ථරකෙන, හිස් මුලිනුදු; තව හදයං ජෙත්වා න, තාගේ හද මසුදු කපාගෙන; ආහුතිං පග්ගහෙස්සාමි, හෝම කෙරෙමි. [2004]


282. බ්රා හ්මණ; තුය්හං මසෙන, තාගේ මසින් කරන ලද බිලියම්; මෙ සුසිඪං, මා විසින් මොනවට කරන ලදුයේ වෙයි;1. BC, විනට්ඨස්ස A, පවිට්ඨස්ස FJ. 2. මහවන AB. 3. ABC, දුම්මෙධෙ FJ. 4. කොකු B. 5. මහා B. 6. A, කරන සුළුයේයි C, කරන සුළුයි B. 7. නුණ්ණො A. 8. සරය A, ශරීරය B. 9. ABC, පාස්සති FJ; සරො පාස්සතීති සරො පිවිස්සති J. 10. වජ්න්ධ යිත්වාෙනාති මාරෙත්වාං රුක්ඛා පතිතස්ස තෙ සීසං තාලඵලං විය ලුංවිත්වාස සබන්ධයකං හදයමංසං ඡින්දිසත්වාග පන්ථදෙවතාය පන්ථසකුණං නාම යජිස්සාමි J. 11. මහදෙවියන්ට B. වෙසතුරු දා සන්නය සුහූනං, මොනවට පුදන ලදුයේ වෙයි; කස්මා? යස්මා ත්වංන රාජපුත්තස්ස හරියං පුතේත වා1, වෙසතුරාගේ අඹුව හෝ පුතුන් හෝ; න නසීසස්සි2, නොගෙන යෙහිද; තස්මා, [2005]

283. චෙත පුත්ත සුණොගි මෙ, සෑ රට වැසි පුතැ, මාගේ තෙප්ල3 අස; බ්රාපහ්මණො, බමුණු ද; දුතො, දූත ද; අවජේඣා, මැරිය යුතු නොවෙයි; තස්මා දූතං න හනත්ති, ඒ කරැණෙන් දූතයනුදු4 නොමරති; එස ධමේමා සනත්තනො, මේ දහම්5 පුරාතනයයි - පෙර මහතුන් විසින් නොහෙළා අළියේයි6 [2006]

284. සබේබ සිවයො නිජ්ඣත්තා7, සියලු සිවීහු හඟවන ලදහ - සන්හිදුවන ලදහ; පිතා නං දවිඨුමිච්ජති, පිය රජ ඔහු දැක්කැටියැ; තස්ස මාතා ච දුබුබලා, ඔහුගේ මව් අබල යැ; අචිරා චක්ඛුනි ජියරො8, නොබෝ9 සඳින් මැ ඇස් පෑයෙයි10 - වහස්නා ඈ ඇස් නොලැස් වැ පිරිහෙයි. [2007]

285. තෙසං අහං පහිතො දුතො, මම ඔවුන් විසින් මෙහෙයන ලදුයෙක්මි; චෙතපුත්ත සුණොහි; රාජ පුත්තං නසිස්සාමි, වෙසතුරා ගෙන එමි; සදි ජානාසි මෙ සංස, ඉදින් දනී නම් මට කියවයි කී. [2008]

286. බ්රාජහ්මණ; මෙ පියස්ස, මට කල්හට; පියො දූතො, කල් දූතයෙහි; තෙ පුණ්ණපත්තං11 දදාමි, තට සතුටු පඬුර දෙමි; ඉදං12 ච මධුනො තුම්බා, මේ මී පිරූ ලබුව ද; මිගසත්ථිං ච, මුව කකුල13 ද සතුටු පඬුරු කොට දෙමි; කාමදො යත්ථව සම්මති, වෙසතුරා යම් තෙනෙක14 වෙසේද; තං දෙසං ච තෙ අකඛිස්සං ඉති ආහ, ඒ දෙස ද තට කියමියි කී. [2009]

287. ඵස සෙලො, මේ ගල; ගන්ධඒමාදනො15, පබ්බතො, ගඳමහන් පව්වය; මේ ගල් පාර්ශ්වයෙන් උතුරු දිග බලා යන්නෙහි; වෙස්සන්තරො රාජා, වෙසතුරු මහරජ; සහ පුතේතහි,

1. ච ABC. 2. නෙස්සසි FJ, නසීස්සති A. 3. තෙපල BC. 4. දූතනුදු BC. 5. දහම B. 6. ඇලීයෙයි AB, ඇලියේයි C. 7. නිජ්ඣත්තාති සඤ්ඤත්තා J. 212 බලනු; නිජ්ඣාපෙතුන්ති තුම්හාකං නිද්දොසභාවං ජාතාපෙතුං J (පිට 454). 8. ජියති ABC. 9. නොබොහෝ BC. 10. BC; පැහැයෙහි A; අචිරා චක්ඛුති ජීයරෙති නිවරොද නෙත න විරසේසව චක්ඛුනි ජියිස්සන්තීති J. 11. තව අජ්ඣාසයපුරණං පුණ්ණ පත්තං J, 12. ABC, ඉමං FJ. 13. මුවමස් පිඬක් P (1741), මස් පිඬියක් S (313). 14. තැනක B, තැනෙක C. 15. ගන්ධසමාදනොති එස ගන්ධ(මාදන පබ්බතො එතස්ස පාදෙන උත්තරාභිමුඛො ගච්ජනේතා යත්ථත සක්කදත්තියෙ අස්සමෙ වෙස්සන්තරො රාජා සහ පුත්තෙහි වසති තං පස්සිස්සසීති අ‍ෙත්ථාා J. වෙසතුරු දා සන්නය

දරුවන් සහිතවැ; සත්ථො සම්මති, දෙව් රජහු විසින් මවා දෙන ලද යම් අසපුවෙක වෙසේ ද; තත්ථ‍ නං පස්සසිති1 වදති, එහි ලා ඔහු දක්හි යී කීයැ2 හේ කුමක් කෙරෙමින් වෙසේ ද යත්: [2010]

288. බ්රාසහ්මණා වණ්ණං3, බමුණු වෙස් ද - උතුම් තවුස් වෙස්දැයි සේයි; ආසදඤ්ච4, පක් කඩා ගන්නා දේටිල්ල ද; මසං5, යාග භාජනය ද; ජටං, දළ මඬුලු ද; ධාරෙනේතා, ධරනුයේ; චම්මව‍ාසී, හදුන්6 දිවි සම් හඳනේ; ජමා සෙති, පොළොවැ හොවි; ජාතවෙදං නමස්සති, ගිනි දෙවියාද පුදයි. ඔහු වසන තැන කෙවැනි කිනම් වස්තු ඇද්දැයි යත්7: [2011]

289. එතෙ, මොහු; නීලා පදිස්සන්ති, නිල් වැ පැනෙති8; නානා ඵලධාරා දුමා, නන් නන් ඵල ධැරූ නන් රුක්හු; අබ්හ කූටාව9 උග්ගතා, වලාකුළු මෙන් ගිවියහ; අඤ්ජන පබ්බතාව නීලා, අඳුන් පවු මෙන් නිල්හ. [2012]

290. ධවා, දැව රුක්හු ද; අස්සකණ්ණා, බිබුළු10 ද - මුරුත ගසුදු කියත්, අස් ගසුදු කියත්; ඛදිරා, කිහිරි රුක්හු ද; සාලා, සල් රුක්හු ද; ඵන්ද්නා, කොහොම් රුක්හු ද - බබුරු දමුණු11 කියත්; මාලුවා, එ නැමති රුක්හු ද; සකිං පිතා මාණවා ඉව, එක් වරක්12 පුරා සොඬුන්13 මෙන්; වාතෙන සම්ප වෙධන්ති14, පවනින් වෙව්ලති. [2013]

291. දුම පරියායෙසු15 උපරි, රුක් පදර සාඛායෙහි හිඳ සියොත් ගණා16 හඬ; සංගීතයො ච සුයරෙ, දෙව් ගී17 මෙන් ඇසෙයි; නජ්ජුහා18 කොකිලා සඞඝා, වළීකුළු19 මුළු හා කෙවිලි මුළු දු; දුමා දුමං සම්පතන්ති20, මියුරු හඬ හඬමින් ගසින් ගසට පෙනෙමින් ඇවිදුති. [2014]


1. A, පස්සතීති BC, පස්සිස්සතීති JF. 2. A, කියා BC. 3. බ්රා,හ්මණං වණ්ණන්ති සෙට්ඨං පබ්බජිත වෙසං J. 4. ආකඩ්සිත්වා ඵලානං ගණ්හනත්ථංි අංකුසකං ච J. 5. අග්ගිජුහක කටච්ජු සංඛාතං මසං J. 6. BC, අඳුන් A; චම්මවාසිනී අජිත චම්ම ධරො J. 7. BC, කියත් A. 8. පෙතෙති BC. 9. ABCF, - කූටං ච J. 10. බිබුල C, අසුය බුබුථය මුරුතය M(85). 11. BC, බඹුරු දමුණු A; බහුරුජමුන් D (28 – 24), කොහොමය වල්දමුණු (වැලිදමුණුය - පාඨාන්තර) M (86 – 1) 12. වටක් BC. 13. සුරා සොඬුන් B; එකවාරමෙව පීතා මජ්ජපාන සොණ්ඩා විය J. 14. J, සම්පවෙධෙන්ති ABCF. 15. FJ, පරියාසු ABC; උපරිද්රවමපරියායෙසුති රුක්ඛසංඛාසු J. 16. ගණ BC, oA. 17. දවගී BC, දෙවගියක් A; සංගීතියොච සුයරෙති නානා සකුණානං වස්සන්තානං දිබ්බ සංගීතානි විය සුයන්ති J. 18. නජ්ජුභා A, 19. BC, වළි කුකුළු A. 20. සම්පතන්තීනි විකුජන්තා විවිරන්ති J.

වෙසතුරු දා සන්නය

292. පත්ත1 සමෙරිතා සාඛා, පවනින් කම්පිත වූ සාඛා වෝ; ගච්ඡන්තං අම්හයන්ති ඉව, තමන් පියා යනුවහු කැඳ වනුවහ2; ආගන්තුං රමයන්ති ඉව, එන්නහු ඇල්වති3 - ආගන්තුකයන්4 තමන් කෙරේ ලස් කරවති යි සේයි; නිවාසිනං මොදයන්ති, නිති වසන දනන්5 තුස්වති. යත්ථව, යම් අසපුවෙක්හි; වෙස්සන්තරො රාජා සහ පුතේතහි සම්මති, අඹුදරුවන් සහිතව වෙසේද6 එහි7 ගොස් මේ අසපුයෙහි සිරි දකුයි කී [2015]

293. අම්බා, අඹ ද; කපිත්ථාි, ගිවුළු ද; පනසා, කොස් ද; සාලා, සල් මිලිල8 ද; ජම්ඹු, දඹ ද; විභීතකා9, බුළු ද; හරීතකා10, අරළු ද; ආමලකා, ඇඹුළු ද; අස්සත්ථාජ, ඇසතු ද; බදරාති11 ච, ඩෙබර12 ද; [2017]

294. එත්ථඅ, එහි; චාරු තිම්බ රුක්ඛා ච, රන්වන් තිඹිරි රුක් ද; නිග්රොදධා ච, නුග ද; කපිත්ථතනා, හෙළ කිඳි ඇසතු දු; අත්ථිෙ, ඇත; මධු13 මධූකා ථෙවන්ති, මියුරු රස ඇති මී රුක්හු ද එහි හොබවති14; නිචෙ පක්කා උදුම්බරා ච, මිටියෙහි15 විලකුන් දිඹුලු ද ඇත. [2018]

295. පාරෙවතා, වැල්පලු කිරිපලු ද16; භවෙය්යා ච17, එල්ගෙඳ18 ද; මධුත්ථි8කා19 මුද්දිකා ච, මී පෙන් සමාන රසයෙන් යුත් මිදි ද ඇති; තත්ථෙ, ඒ වෙනෙහි; අනෙළකං මධුං, තිමැසි මී; සකමාදාය20 භුඤ්ජරෙ, එහි වසන්නාහු තුමු මැ සලා ගෙන බුදිති. [2019]

296. එත්ථ , ඒ වෙනෙහි; අඤේඤ අම්බා පුප්පිතා21 තිඨන්ති, ඇතැම් අඹ රුක් කෙනෙක් මල් පිපී සිටිති; අඤේඤ දොවිලා22 තිඪන්ති, ඇතැම් අඹ රුක් කෙනෙක් මැලෑ ගෙන සිටිති; අමා ච1. ABCF, පණ්ණ J. 2. BC, කැඳවනු වැනිවූ හැ A. 3. අල්වති B. 4. A, ආගන්තුක ජනයා BC; ආගන්තුන්ති ආගන්තුක ජනං J. 5. ජනයා BC. 6. සමඟ වෙසෙහි ද A. 7. එතනට BC. 8. BC, සල් මිණිල A. 9. විභීටකා BC. 10. හරීටකා BC. 11. පදරාති F. 12. දෙබර BC. 13. මධූං AB. 14. ABC, ථෙවන්තීති විරොචන්ති J. 15. මිටියෙහිත BC, මිටියෙහි යෙන A. 16. ABC, වල් පලූය කිරි පලුය M (86 – 3). 17. FJ, එවෙය්යා7 ABC. 18. එල්ගෙන්දA A, එල්හෙන්ද, BC; හෙල ගෙන්දි M (86 – 3). 19. මධූත්ථි් කාති මධුමෙව පග්ඝරත්තියො මධුරතාය වා මධු‍ෙත්ථෙව සදිසා J. 20. සකමාදයාති නං සයමෙව ගහෙත්වා භංජන්ති J. 21. JF, පුප්ඵා A, පුප්ඵානි BC. 22. දොවිලාති සංජායමාන ඵලා J. වෙසතුරු දා සන්නය

පක්කා ච තිට්ඨන්ති, ඇතැම් අඹ රුක් කෙනෙක් අමු පකුදු විලික්සුණු1 පකුදු ඇතිව සිටිති. තදූභයං, ඒ අමු විලිකුන්2 දෙපක්හු මැ; භෙකවන්නා, නිල් මැඩියන් බඳුවහ. [2020]

297. අථෙත්ථ , ඒ අසපුයෙහි; පුරිසො, පිරිමිනි; හෙට්ඨා3, යට සිටියේ මැ; වණ්ණ ගන්ධ රසුත්තමෙ, වන ගඳ රෙසෙන් උතුම් වූ; ආමානි චෙව පක්කානි, අමු විලිකුන්; අම්බ පක්කානි ගණ්හති, අඹ පක් කඩා ගනිති4. [2021]

298. අතෙව මෙ5 අච්ජරියං, මට අතිශයින් අසිරි‍ෙයක් පැනෙයි; මං හිඞකාරො6 පටිහාති, මට විස්මය කිරීමක්7 වැටහෙයි; දෙවානමිච ආවාසො, දෙවියන්ගේ නිවාස වූ; නන්ද්නූ පමො, නදුන් වන උයන්8 මෙන්; සොහති, හොබී. [2022]

299. ඛජ්ජුරීනං බ්ර හාවනෙ, කදුරු රුක් සම්බන්ධීු වූ වෙනෙහි; විහෙදිකා නාළිකෙරා, තල් රුකු දු නෙරළු රුකු දු ඇති; ගන්ථිතා මාලා ඉව, සුපිපි රුක් අග්හි9 ගෙතූ මල්දම් සෙයින්10; තිට්ඨන්ති11, කුසුම් පතරහු සිටිත්12; ධජග්ගාති ඉව දිස්සරෙ, ඒ කුසුම්හු සැදූ ධජ අගුන් මෙන් පැනෙති; නානා වණ්ණෙහි පුපෙඵ හි, නන් පැහැ ඇති මලින්; නහං තාරාවිතාමිව13, තරුවැළයෙන් සුසන් අහස බඳුයි. [2023]

300. කුටජී14, සුළු කෙළිඳ ද; කුට්ඨ, උපුල් කොළ ද; තගරී15, තුවරලා ද; පාටලියො ච, ප‍ෙළාල් රුක්හු ද; පුප්ඵිතා තිට්ඨන්ති, පිපී16 සිටිත්; පුත්තාගා, දොඹ රුක්හු17 ද; ගිරිපුත්තාගා, මහ දොඹ රුක්හු ද; කොවිළාරා ච, කොබොළීල රුක්හු ද; පුප්ඵිතා තිට්ඨන්ති, පිපි මලින් ගැවසී ගෙන සිටිති. [2024]


1. විලිකුන් හුනු A, විලික්ෂුපනු BC. 2. A, විලික් BC; තදුභයන්ති උභොපි ආමා ච පක්කා ච මණ්ඩුකපිඩීවණ්ණා යෙව J. 3. අථෙත්ථප අස්සමෙ තෙසං අම්බානං ගෙට්ඨා ඨීතකොව පුරිසො අම්භානි ගණ්හාති ආරෝහණ කිවිචං නත්ථික J. 4. ගත්ති A. 5. J, අථෙව මෙ F, එතෙව මෙ A, මෙ එතෙව BC; අතෙව මෙ අච්ජරියන්ති අතිවිය මෙ අච්ජරියන් J. 6. හික්කාරො ABC. 7. A, කීමක් BC; හිඞකාරොති හිත්තිකරණං J. 8. නඳුනුයන් A. 9. A, අක්හි BC. 10. A, මෙන් BC. 11. BC, තිට්ඨති A, ඨන්ති FJ; මාලාව ගත්ථිතාති සුපුප්ඵිත රුක්ඛානං උපරි ගන්ථිතා මාලා විය පුප්ඵාති විය තිට්ඨන්ති J. 12. සිටිති BC. 13. FJ, තාරා විතානම්ව ABC, 14. කුටජං BC. 15. නගරං C. 16. පිරිවරා BC. 17. කීණ දොඹ M (86 – 7). වෙසතුරු දා සන්නය

301. උද්දාලකා1, එරහැන්ද ද; යොමරුක්ඛා, සොම රුක්හු2 ද; අගරු, කළුවැල් රුක්හු, භල්ලියො, බදුලුහු ද; බහු, බොහොහ3; පුත්තජීවා ච, අවරිහු4 ද; කකුධා ච, සුළු කුඹුක්හු ද; අසනා ච, පියා රුක්හු ද; තත්ථච පුප්ඵිතා, එහි පිපිවන5 සිටිති. [2025]

302. කුටජා, මහ කෙළිඳ ද; සලළා, සලළ රුක්හු ද; නීපා, බක් මී රුක්හු ද; කොසම්බ, කොහොම් රුක්හු ද; ලබූජා, දෙල් රුක්හු ද; ධවා, දැව ගස්හු6 ද; සාලා ච, සල් රුක්හු ද; තත්ථා පුප්ඵිතා තිට්ඨත්ති, එ වෙනෙහි පිපුණු වන7 සිටිති. පලාල බල සන්තිහා, එ දෙරුක් යට වගළ8 මල් රැස්හු පිදුරු කලවිටි වැනියහ - සුදු බව හා බොහෝ බව කියත්9. [2026]

303. තස්සාවිදුරෙ, ඒ අසපුවට නුදුරු තන්හි10; මනොරමෙ භූමිභාගෙ, මනහර බිම් පෙදෙසෙක් හි; දෙවානං නන්ද නෙ ඉව, දෙවියන්ගේ නඳුන් වෙනෙහි නඳුන් පොකුණ මෙන්; පදුමුප්පල සංජන්තා, පියුමුපුලෙන් සුසන් වූ; පොක්ඛරණී අත්ථි , සිව්රැස් පොකුණෙක් ඇත11. [2027]

304. අථෙත්ථක පුප්ඵරස මත්තා, ඒ පොකුණු තෙර රුක්හි වසන පොකුරු මී රසින් මත් වූ; මංජුභාණී12 කොකිලා, මියුරු හඬ ඇතිකුරවී කෙවිල්ලෝ13; උතු සම්පුප්ඵිතෙ දුමෙ, ඍතු සමයෙහි පිපි රුක්හි හිද; පවනං අභිනාදෙන්ති14, තමන්ගේ හඬින් ඒ මහා වනය එක් රැව්15 ගන්වති. [2028]

305. භස්සන්ත16 මකර‍ඬෙන්දකහි, මල් කොන්දෙන් බස්නා රොනින්; පොක්ඛරෙ පොක්ඛරෙ මධු, පොකුරු පත පොකුරු පත මී ඇත; දක්ඛිණා, දකුණු මරුය; අථ පච්ජිමා17, අවර මරුය, උතුරු මරුය, පැදුම් මරුයයි හැම දෙසෙන් පවත්නා; වාතො,1. J, උද්දාලකො B, උඩාලකා F, OA. 2. හෝම ගස M (86 – 8). 3. බෙහෙවැ A. 4. A, අවුරීහු BC, අවජි ගස M. 5. BC, පිපි A. 6. බල රුක්හු BC. 7. BC, පිපී A. 8. වගුළ B; පලාල ඛල සන්නිභ‍ාති තෙසං හෙට්ඨා පග්ඝරිත පුප්ඵපුංජා පලාල ඛල සදිසාති වදති J. 9. A, බවට කීය BC. 10. තෙනැ A. 11. ඇති A. 12. ABC, මංජු භාණිකා JF. 13. BC, කෝකිලයෝ A. 14. AFJ, අභිප්පනාදෙන්ති BC. 15. රැවු BC. 16. ABC, භස්සන්ති FJ; මකර‍ලෙන්ද‍හීතකෙිංජක්ඛතො භස්සන්තරෙණුහි J. 17. අථ පච්ජිමාති එත්තාවතා සබ්බා දිසා විදිසාපි වාතා දස්සිතා හොත්ති J.

වෙසතුරු දා සන්නය

පවන්හු; අථෙත්ථත වායත්ති, දිසා අනු දිසායෙන්1 ඒ අසපුයෙහි හමති; පදුමකිංජක්ඛරෙණුහි, පියුම් කෙසුරෙන් හා රොනින්; සො අස්සමො ඔකිණෙණා හොති, ඒ අසපුව ගැවසී ගත්තේ වෙයි. [2029]

306. එත්ථ,, ඒ පොකුණුයෙහි; ථූලා, මහත් වූ; සිඞඝාටකා, මහවිල් කටුවහ2; සංසාදියා, තමාම උපන් කුදු හැල3 - හුරු හැලැ යි කියත් පසාදියා, එයින් බිම වගුළ හැලුදු4 ඇති; මච්ජ කච්ජප ව්යාුවිඬා5, ලැහැන් බැඳ ඇවිදිනා මස් කැස්බෝ ද ඇත; එත්ථ;, ඒ පොකුණෙහි; උපයානකා, කුළු ඇඹිලියෝ6 ද; බහු, බොහෝග; මධුං හිසෙහි සවති, නෙලූඹයෙන් මී පැණි රස වැහෙයි; ඛීරං සප්පි මුළාලිහි, නෙලුඹු දැලියෙන් වැහෙන රස කිරි මුසු වූ අලුත් ගිතෙල් වැනි7 වෙයි. [2030]

307. නානා ගන්ධස සමෙරිතං, නන් ගඳින් වැහුණු8; තං වනං, ඒ වනය; සුරභි වාති, සුවඳ පවන් වහයි9; පුප්ඵ ශාඛාහි ග‍ෙන්ධඒන, මලත්තෙන් පවත්නා ගඳින්; තං වනය, ඒ වනය; සම්මද්දතෙ ව10, සපත් ජනයා මඩීමය - මද දනවාමය; හමරා හමරහු; පුප්ඵ ග‍ෙන්ධ1න, කුසුමාමොදයෙන්; සමන්තා මහිනාදිතා11, හාත්පසින් හඬමින්; හාත්පසින් හඬමින් ඇවිදිති. [2031]

308. අථෙත්ථ සකුනාසන්ති, නැවත එ වෙනෙහි ළිහිණියෝ ඇත; නානා වණ්ණා බහූ දිජා, නන් පැහැ ඇති බොහෝ දිජයහ; අඤ්ඤමඤ්ඤං පකුජිනො; ඔවුනොවුන්ට කුල්නාහු; භරියාහි සහ මොදන්ති, තමන් තමන්18 අඹුවන් හා සමඟ තුස්ති. [2032]


1. BC. දිශානුදිශායෙන් A. 2. BC, මහ විල් කටුවහා A, මහවිල කටු ය M (86-15); ථුලා සිඞඝාටකාති මහන්තා සිඞඝාටකා BC, 3. A, කඳහැළහා M; කුදු හැල හුරු හැල J. සංසාදියාති සයංජාත ඛුද්දික සාලියො පූකරසාලීතිපි වුච්චති J. 4. බිම වපුළ හැළුදු A, බිම් වගුල හා ලුදු BC, බිම් වගළ හැල M; පසාදියාති තෙ යෙච භූමියං පතිතා J. 5. ව්යා විඞාති පසන්තෙ උදකෙ ව්යාBවිඞා පටිපාටියා ගච්ඡන්තා දිස්සන්ති J. 6. උපයානකාති කක්කටකා J. 7. සමාන BC. 8. වැහුනු AB, වැසුනු C. 9. AC, වෙයි B. 10. සම්මද්දතෙවාති සම්පත්ත ජනං මදයති විය J. 11. සමන්තාමහිතාදිතාති සමන්තා අභිනදන්තා වරන්ති J. 12. තම තමන්ගේ BC.වෙසතුරු දා සන්නය

309. නන්දිCකා1, තුස්වයන ළිහිණියෝ ද; ජීවපුත්තා ච, පුතුන් හා සමඟ දිගාව2 යන ළිහිණියෝ ද; ජිවපුත්තා පියා ච තෙ3, තෝ දිගා චෙ4, ත කල් දරුවෝ ද දිගා වෙත්වයි යන ළිහිණියෝ ද; පියා පුත්තා පියා නන්දාස, තො ද සතොස්වා, ත කල් දරුවෝ ද තුසිත්වයි යන ළිහිණීයෝ ද; දිජා, මේ තාක් ළිහිණියෝ; පොක්ඛරණි ඝරා, පොකුණ ම ගේ කොට ඇතියහ. [2033]

310. නානා වණේණහි පූපෙඵහි, නන් පැහැ ඇති මලින්; කුයංලහෙව සුගන්ථිතා5, මල් කරුවන් විසින් මනා කොට ගෙතු6; [මාලාව,] මල්දම් මෙන් - එ වනහිස් හොබී7; වෙස්සන්තරො රාජා සහ පුතෙතහි යත්ථව සම්මති; යම් අසපුයෙක්හි8 වෙසේ ද, එයට ගොස් මෙතෙක් ආශ්ර‍මපද ශොභාව9 දකුයි10කී. [2034]

311. ඉදං සත්තු හත්තං, මේ මාගේ හත් බත11; මධුනා පටිසංයුතං, මි එව හැනුයේය12; සුකතායො, මනා කොට කරන ලද; මධු පිණ්ඩිකා ච, මිහි පිඩු13 ද ඇත; සත්තුහත්තං14, කකාළ මීයෙන් හත් නැමැති බත්; තෙ දදාමි, තට දෙමි. මේ ගනැයි කී. [2035]

312. සම්බලං15 තුය්හෙව හොතු, තාගේ පළාබත් තට මැ වේවයි; අහං සම්බලං න ඉච්ඡාමි, මම තාගේ පළාබත් නො කැමැත්තෙමි; බ්ර හ්මෙ ඉතොසි16 ගණ්හාති, බමුණ මෙයිනුදු17 ගනු; බ්රමහ්මෙ යථාසුඛං ගච්ඡ, බමුණ සුව සේ18 යයි කියා මඟ පානේ මෙසේ කී. [2036]

313. අයං කෙපදී එති19, මේ එක් පියවර මඟ අපට හමුවැ හේ ද; අස්සමං උජුං ගච්ඡති, අසපුවට ඉදුරා ගියේය20;1. නන්දිිකාති ආදිති තෙසං කාමාති. තෙසු පඨමා සාමි වෙස්සන්තර ඉමස්මං වාස වසන්තො නන්දා ති වදන්ති දුතියා ත්වංි ච සුඛෙන ජීව පුත්තා ච තෙති වදන්ති. තතියා ත්වං ච ජීව පියපුත්තාචෙති වදන්ති. චතුත්ථාස ච ත්වංවච නන්ද පියපුත්තා ච තෙති වදන්ති. තෙන තෙසං එතානෙව නාමාති අහෙසුං J. 2. දිසාව BC. 3. ABC, නො JF. 4. B, දිගාව AC. 5. AB, සුගන්ධීතා B, සුගන්ඩිකා JF. 6. B. ගෙතුවා AC. 7. ගොබ්බි B. 8. අසපුවක AC. 9. BC, ආශ්ර්ම ග්රීං A. 10. දකුවයි B. 11. හත්බත් BC. 12. ගැනූයෙයි A. 13. ම් පිඩු A. 14. සත්තු හත්තන්ති මධුසන්තිහං සත්තු සංඛාතං භත්තං J. 15. සම්බලන්ති පාථෙය්යංC J. 16. ABCJ, ඉතොහි F. 17. A, මිනිදු C, මිනිදB. 18. සුවයෙන් B. 19. එතිති යො එක පදිකො මග්ගො අම්හාකං අභිමුංඛා එති එසි අස්මිං උජු ගච්ඡන්ති J. 20. BC, ගියෙද A. වෙසතුරු දා සන්නය

මේ මඟින් යායි මඟ පෑයැ; තත්ථග, ඒ මඟ; අව්වුතො ඉසිපි, ඒ නැමැති තවුසෙකුදු; පඞකදනෙතා රජස්සිරො, මැලිහුන් දත්1 හා රජස් මුසු2 හිස් ඇතියේ3 වෙසෙයි. [2037]

314. ත්වංය, තෝ; ගන්ත්වා්න, එයට ගොස්4; තං යාචස්සු5, ඔහු අයදු; සො තෙ මග්ගං පවක්ඛති6, හේ තට මඟ වෙසෙසා කියයි කී. [2038]

315. උදග්ග විතෙතා, ඔද වැඩියා වූ සිත් ඇතියේ3 - පිණා ගිය7 සිත් ඇතියේ යයි සේයි. යෙන අච්චුතො ඉසි ආසි, යම් තැනෙක එ නැමැති තවුස් වී ද; තත්ථ. පකකමි, එ තැනට ගියේ යයි වදාළෝ8. [2039]

සුළු වන වැනුම් සමත්9

316. සො හාරවාජො, එ බමුණු; ගච්ජනෙතා යන්නේ; අව්චුතං ඉසිං අද්දස, එනම්10 තවුහා දිටී. හාරවාජො, එගොත11 බමුණු; ත දිස්වාද, ඒ තවුසා දැකැ; ඉසිනා සහ සමෙමාදි, එ තවුසා හා සමඟ පිළිසඳර කෙළේ. [2010]

317. කච්වින්නු හොතො කුසල, කිම භවත්හට රෝග නැද්ද? කචිවි හොතො අනාමයං, කිම භවත්හට දුක් නැද්ද; කවිචි උංජෙන යාපෙසි, කිම? වන මුල් වන පෙලෙන් යපෙහි ද? කවිචිමූල ඵලා බහූ, කිම? මෙතැන අල හා පකාපැකි බොහෝ ද? [2041]

318. කවිචි තෙ ඩංසා ච මකසා ච, ඩැහැ ලේ බොන මැස්සෝ ද, විද ලේ බොන මදුරුවෝ ද; සිරිංසපා, දිග්දැහැ12 සප්හුද; අප්පමෙව13, මඳහු ද? වාළමිගාකිණෙණ වනෙ, වග් වලස් ආදී සැඞ මුවන් විසින් ගැවසී ගත් වෙනෙහි; කවිචි හිංසා14 න විජ්ජති, කිම? ඔවුන් විසින් තොපට වෙහෙස නැද්දැයි කියා පුළුවුසි15. [2042]1. A, දසන් BC. 2. A, රජසුඹුසු B, රජසඹුසු C. 3. ඇත්තේ BC. 4. A, ගොසිත් BC. 5. ABC, පුචඡස්සු FJ. 6. AFJ, පවෙක්ඛති BC. 7. BC, පිනැතියාවූ A. 8. BC, ගියෙයි A. 9. A, සුළුවන කඩයි BC. 10. A, එනමැති BC. 11. A, එහොතු BC. 12. A, දිග්දැහැ BC. 13. අප්පමේවාති අප්පා යෙව J. 14. හිංස‍ාති තෙසං වසෙන තුම්හාකං විහිංසා J. 15. A, පුළුවුති BC. වෙසතුරු දා සන්නය

319. බහූති වස්සපූගාති, බොහෝ අවුරුදු මුළුන්; අස්සමෙ වසතො මෙ1, අසපුවෙහි වසන මට; උප්පන්නං, උපන්; අමනො රමං2 ආබාධං, නොසිත්කලු රෝගයක්; නාහිජානාමි, නොදන්මි. [2045]

320. මහාබ්රපහ්මෙ, බමුණ; තෙ, තා විසින්; සවාගතං, සුවයෙන් එන ලද; අථො තෙ අදුරාගතං, ඒ තා විසින් නිදුකින් එන ලද; භද්දතෙත, භවත3; තෙ පාදෙ පකඛාලයස්සු, තාගේ පා පිරිසිදු4 කර; අනේතා පවිස, ඇතුළු පන්සලට වද යි5 කියා කැඳවා වැද හුන්නවුව “තින්දුනකානි” යනාදිය කීහු. [2046]

321. තින්දුොකාති6, තිඹිරිපක්හ; පියාලානි, පියල් පක්හ; මධුකෙ කාසුමාරියො7, කටු එරමිණිය ය; ඵලානි, මෙ පක්, රුස්හු; ඛුද්ද කප්පානි, දඬුවෙල් බෑ මී මෙන් මියුරහ. බ්රිහ්මෙ බමුණ; වරං වරං, උතුම් උතුම් පක් ගෙන; භුඤ්ජ, වළඳ. [2047]

322. ඉදම්පි පාති්යංළ, මේ කෙළෙහි තුබූ පැනිදු; සිතං, ඇල; ගිරිගබ්භරා ආහතං, ගල් කුසින්8 බට හොයින් ඇළියේ යැ; මහා බ්රංහ්මෙ සචෙ ත්වංර අභිකංඛසි, ඉදින් බියවියෙහි නම්; නතොපිව, එයින් පැනිදු9 බොයි කී. [2048]

323. යං දින්නං, යමක් තා විසින් දෙම්යි කියන ලද ද හේ තා විසින් දෙන ලද; පටිග්ගහිතං, මා විසිනු දු පිළිගන්නා ලද; සබ්බස්ස අග්ඝියං කතං, සියලු පඞුරු දු කරන ලද; සංජ යස්ස සකං පුත්ත, සඳමහ රජුගේ සිය පිත්10 වෙසතුරා; සිවීහි විප්පවාසිගං න ජානාසි, සිවීන් කෙරෙන් වියො වැ වසන බව නොදන්හි ද11? අහං තං දස්සනාය ආගතො, මම ඔහු දක්නා පිණීස අයිමි12. යදි ජානාසි සංය මෙ, ඉදින් ඔහු වසන තැන් දන්හි නම් මට කියයි කී. [2049]

324. භවං, පින්වත්13; සිවිරාජස්ස දස්සනං, සිවිරජහු දක්නට; පුඤ්ඤත්ථං න එති, පින් පිණීස නොඑයි; භව, පින්වත; රඤේඤා පතිබ්බතං හරියං, රජුට පතිනි14 වූ අඹුව; පන්ථභයති15 ඉති මඤේඤ, පතන වනැයි හගිමි. [2050]

1. ABC, මම JF. 2. FJ, අනොපමං ABC. 3. A, භව BC. 4. BC, පිරිසිදු A. 5. BC, පන්සැලට වදැයි A. 6. තිණුඩුකානි F. 7. මධුකෙතා සුකුමාරියො ABC. 8. ගස් කුසින් A. 9. පැනුත් C, පැනුදු B. 10. පුන්හු BC. 11. නොදත්තෙහිද C. 12. ආමි BC. 13. BC, පින්වත A. 14. පැතිනි BC. 15. AFJ, පත්ථමයසි BC. වෙසතුරු දා සන්නය

325. කණ්හාජිනං දාසිං, කණිසිරු දැස් කොට; ජාලිං දාසං ච, දැලිසිරු1 දස් කොට; ඉච්ඡසි2 මඤේඤ, කැමැති වනැයි හගිම්; අථවා, නොහොත්; තයො මාතා පුතේත, තුන් පුතුමවුන්; අරඤ්ඤා නෙතුමාගතො ඉති මඤේඤ, වනයෙන්3 ගෙන යන්නට ආයයි දු හගිම්. බ්රාමහ්මණ, කොළ බමුණ; තස්ස, ඒ වෙසතුරාගේ; හොගා න විජ්ජන්ති, භෝගයෝ නැත; ධන ධඤ්ඤං වා4 ධන ධාන්ය, ද නැත. දුගී වැ වෙසෙයි. ඔහු කරා ගොස් තමන් කෙරෙහිදැයි කී. [2051]

326. අහං හොතා5 අකුඬරූපො, මම භවත්හු විසින් නොකිපියයුතුයෙමි; නාහං යාචිතුමාගතො, මම ඔහු කිසිවක්6 ඉල්වනු පිණි්යය නොආමි. වැළි කුමට අයිද යත්:- අරියානං දස්සනං සාධු, අරීන්ගේ7 - දැක්ම8; සනතිවාසො සදා සුඛො, ඔවුන් හා සමඟ විසීම ද හැම දවස් ම සුවයැ. [2052]

327. සිවි රාජා, සිවි මහරජ; යතො සිවීහි විප්පවාසිතො, යම් තැනෙක පටන් ගෙන සිවීන් විසින් රටින් නෙරනා ලද ද; සො තතො මෙ අදිට්ඨ පුබේධා, එතැන් හිමින් මා විසින් නොදක්නාලදවරීයැ: තෙනාහං තං දස්සනං ආගතො, එහෙයින් මම ඔහු දක්නා පිණිස අයිමි9. [2053]

328. මනොරමෙ භූමිභා‍ෙග, වෙනෙහි සිත්කලු10 බිම් පෙදෙස්හි; විත්තා කරෙරිමාලා, පැතිර සිටි හෙළ ගිරිතිල්ල මල් ඇති11 - කලවැල්12 මල් කියත් මේ. භූමි සද්දලා හරිතා, ඒ බිම හී තණින් නිලැ. තත්ථල රජොන උද්ධංසතෙ, ඒ බිම්හි හිතණීන් ගැවසීගත් හෙයින් මඳ රජසෙකුදු උඩට නොනැ‍ඟෙයි13. [2060]

329. මයූර ගිව සඞකායා, මොණර කර බඳු වූ; තූල පස්ස සමූපමා, හිඹුල් පුළුන් පහස්14 සම උවාම් ඇති; තිණාති, තෘණයෝ; සමන්තා, හාත්පසැ15; චතුරංගුලා නාතිවත්තනති, සතුරගුලෙන් ඉක්ම නොවඩිත්; පරිභොගෙහි රුකෙඛහි, නන් වැදෑරුම් මල් රුකින් හා ඵල රුකින් හා; තං වනං, ඒ වනය; රති වඩ්ඪනං, ඇලුම් වඩයි. [2061]


1. දැලිසිරා BC. 2. BCFJ, ඉච්ඡති A. 3. BC, පවනයෙන් A. 4. ABC, ධනං ධඤ්ඤංච FJ; ධනං ධඤ්ඤච . විජ්ජති. දුග්ගතො හුත්වාර වසති. තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වාB කිං කරියස්සිති J. 5. AFJ, හොතො BC. 6. BC, කීවක් A, කිංචි J. 7. BC, ආර්යයන්ගේ A. 8. A, මැනව C, මනැවැ B. 9. ආමි BC. 10. A, මනහර BC. 11. ඇත BC. 12. BC, කල්මැලි A. 13 නැ‍ඟෙයි BC. 14. සහ පහස් B. 15. හාත් පසිත් BC. වෙසතුරු දා සන්නය

330. මච්ඡ ගුම්බ නිසෙවිතං, මස් කැලන් විසින් සෙවුනා ලද; වෙළුරිය වණ්ණුපතිහං, වෙරළු1 මිණී වන් පැහැ ඇති; ස්වං සුගන්ධංර සලිලං, පිරිසිදු2 සුවඳ පැන් ඇති; ආපො, කඳුරැලියෙන් බස්නා දිය; තත්ථධ පි සන්දාති3, ඒ වන ළැවුහි4 පවත්ති. [2062]


331. තස්සාවිදූරෙ, ඒ වනළැවු5 සමීපයෙහි; [2063]

332. බ්රාාහ්මණ, තසමින් සරසි, ඒ සිවුරැස් පොකුණෙහි; තීණි උප්පල ජාතාති, තුන් උපුල් ජාතියෙක; එකාති නීලාති, එක උපුල් ජාතියෙක් නිල; එකාති සෙතාති, එක උපුල් ජාතියෙක් සුද; එකාති ලොහිතාති, එක් උපුල් ජාතියෙක් රතැ; මෙ උපුල් තුන් ජාතීන් එ පොකුණ; විචිත්රාත6, සැදුම් ලදුවාක් මෙන් හොබියි දක්වා. [2064]

333. බ්රා.හ්මණ එත්ථා සරොපි අත්ථික, බමුණ ඒ වන ළැහැබ විලෙකුදු ඇත; තත්ථ. පදුමා, ඒ විලැ හෙළ පියුම්හු; ඛොම ච7, කොමු පිළි අතුල තැන් වැනියහ; සෙත සොගන්ධිදයෙහි8 ච, හෙළැඹුලින්9 හා හෙල්මැල්ලෙන් ද; කලම්බකෙහි ච, විල පෙලහෙන්10 ද - දිය කුහුරයෙන් එව්. සඤ්ජනේතා, ගැවසුණේ යැ. සො සරො මුචලි‍ෙන්නො ම, ඒ විල නමිනි මුදෙල් විල් නමැ. [2065]

334. අථෙත්ථ6, ඒ මුදෙල් නම් විල්හි; ඵල්ලා පදුමා, සුපිපි පියුම්හු; අපරියන්තාව දිස්සරෙ, කෙළවර නැත්තවුන් මෙන් පෙනෙන්නාහ; ගිම්හා හෙමන්තිකා, හිමන් හිමත්11 සම චැ; ඵුලලා, පිපි පියුම්හු12; ජණ්ණුතග්ඝා උපත්ථතරා13, දණ පමණ දියෙහි පැතිර සිටිති. [2066]

335. විවිත්තා පුප්ඵ සන්ථවතා, විසිතුරු මල් පතරහු; සුරහි සම්පවායනති, සුවඳ පතුරුවති. [2057]


1. A, වෙළුරිය BC. 2. පිරිසිදු B. 3. තත්ථි සි කන්දිති AB. 4. BC, ලැහැප්හි A. 5. ලැහැබ් A. 6. විවිත්රත ABJ; ඉමෙහි තිහි උප්පල ජාතිකෙහි තං සරං විචිත්රංත සජ්ජිත පුප්ඵචඩෙගාටකං විය සොභතීති දස්සෙති J. 7. බොමාවති ඛොමමයා විය පණෟඩරා J. 8. ABC, සොගන්ධිකෙහි J. සොගන්ධිගෙහි F. 9. හෙල් මැලින් A, හෙළ මලින් BC, හෙළැඹුල M (86-16); සෙන සොගන්ධිකෙහි චාති සෙතුප්පලෙස ච සොගන්ධිකෙහි ච J; 229 බලනු 10. AC, විලපෙලහෙන් C, පිලය දිය කුරය M (86-17); 11. A, හිමැ B, හිම C; ගිම්හා තෙමත්තිකාති ගිම්හෙහි ච හෙමන්ති කෙහි ච පුප්ඵිත පදුමා J. 12. BC, පිපියහු A. 13. ජණ්ණූප්පමාණෙ උදකෙ උපත්ථහරා ඵුල්ලා හොන්ති සත්ථතා විය . ඛායන්ති J.

වෙසතුරු දා සන්නය

336. අථෙත්ථඋ උදකන්තසමිං, ඒ විල් දිය අග්හි1; රුක්ඛා තිට්ඨන්ති, නන් නන් රුක්හු සිටිති2. එවුහු කිනම්හ යත් :- ඵුලලා, සුපිපි; කදම්බා, කොළොම්හ3; පාටලී, පළොල්හු4 ද; පුප්ඵිතා තිට්ඨන්ති, පිපී සිටිති; කොවිරාළා, කොබළිල රුක්හ; [2068]

337. අ‍ඬෙකාළා, අගුණ5 රුක්හ - හෙළ කොබළීල ද - යෙත්; කව්විකාරා ච, වැලි කිණීහිරියහ; නොහොත් කව්චි, කලසු6 ය - ඇසටු ය යෙත් මෙ; කාරා ච, කර ගස් ද - කරඳ රුක යෙත් මෙ; පාරිජඤ්ඤා7 ච, හෙරබදු ය; වාරණ සායනා8 රුක්ඛා, නා රුක්හ - අතහර මේ9 පුප්ඵිතා, පිපි; මුචලින්ද.මහිතො සරං, මුදලිඳු විල් වටෙහි; තිට්ඨන්ති, සිටිත්. [2069]

338. සිරිසා මහරී ද; සෙතපාරීසා10, හෙළපළු ද - හෙළ කොබොළීල11 ද යෙත් මෙ; පදුමකා, පියුම් ගස් ද; සාධු වායන්ති, මනා සුවඳ පවත්වති. තුග්ගුණ්ඩී, මහ නමුඬු12 ද; සිරි තිග්ගුණ්ඩි, සිහින්නමුඬු13 ද නොහොත් හෙළ නික රත් නික - මහ නික සුළු නික වේ මෙ. අසනා ච, පියා රුක් ද; එත්ථ- පුප්ඵිතා තිට්ඨන්ති, එහි පිපිවන සිටිති. [2070]

339. පංගුරා, පගුරු රුක් ද - වකුලා, මුහුලු රුක් ද; සාලා, සල් රුක් ද; සොහඤ්ජනකා, මිරිකුළු ගස් ද - මුරුංගා14 යයි සේයි; පුප්ඵිතා15, පිපී සිටි; කෙතකා, දුනුකේ ගස් ද16; කණිකාරා ච, කිණිහිරි ගස් ද17; කණවෙරා18 ච, කණේරු රුක් ද පුප්ඵීතා, පිපි වන සිටිති. [2071]‍‍‍‍‍


1. අක්හි BC. 2. සිටුති A. 3. කොලඹ BC. 4. A, පළඵහු BC. 5. අඟුණු B. 6. ABC, කලුසු M (86-20). 7. AFJ, පාරිභද්ද BC. 8. AJ, වාරණ වරා ය නාග, BC, වාරණා සායනා F. 9. A, අන්හර වෙ මෙ BC, ඇට්ටර M (86-21); වාරණ සායනාති නාගරුක්ඛා J. 10. ABCJ, සෙතවාරිසා F; සෙතපාරිසාති සෙතච්ඡරුක්ඛා. තෙ කිර සෙතක්ඛන්ධා6 මහාපණ්ණං කණිකාර සදිස පුප්ඵා හොන්ති J. 11. BC, කොබලිල A. 12. BC, මහමුඩු A, මහතමුඬ M. (86-22). 13. සිහින් මුඩු A, සිහින් නාමුඩ M. 14. මුරුග්ග BC, oA, මුරුගා M86-23). 15. සුපුප්ඵීතා A, සුපුප්ඵිකා C. 16. BC, දුනුකේ ද A, දුනුකේ වැටකේ ඕකේ කරාකේ M (86). 17. C, කිණීහිරි ගස්ග B, කිණීහිරි ද A. 18. ABCJ, මහානාමා F.වෙසතුරු දා සන්නය

340. අජ්ජුනා, මහ කුඹුක් ද; අජ්ජුකණණා ච. සිහින් කුඹුක් ද - පතුක් ‍ෙයතමෛ: මහානාමා ච, මහ උක්1 ද - කසටිය යෙත් මෙ; පුප්ඵිතා, පිපි වන සිටිති. සුපුප්ඵිතග්ගා2 කිංසුකා සුපිපි අග් ඇති කැලයෝ3; පජ්ජලන්තා ඉව තිට්ඨන්ති, දිලියෙන අඟුරු රැස් මෙන් සිටිති. [2072]‍‍‍‍‍

341. සෙතපණ්ණී, ඇත් දෙමට ද; සත්තපණ්ණා4, සත්පත්5 [ද]; කන්ද2ලියො6, කඳුලු ගෙඩිය ද7; කුසුමහරා, හඹු8 රුක් ද; ධනු තක්කාරි පුපෙඵහි, දුනුවලලා9 හා තිටිඟ රුක් මලින්10 ඒ වන හිස් හොබී. සිංසපා වරණෙහි ච, වරාහසුයෙන්11 හා වරණ රුකිනුදු ඒ වනය හොබී.‍‍‍‍ [2073]‍‍‍‍‍

342. අවජිවා12, අසු ගස් ද: සිබලා රුක්ඛා, තෙලබු13 රුක්හු ද; සල්ලකියො ච, හිංසල්14 රුක්හු ද; පුපුඵීතා, පිපි වන ම සිටිති. සෙතගෙරූ, හෙළ වසු රුක් ද; තගරා15, තුවරලා ද; මංසි, මැසි ගස් ද; කුට්ඨා, උපුල් කොළ ද; කුලාවරා, කුලුවරු16 ගස් ද ඇති. [2074]‍‍‍‍‍

343. එත්ථ‍, එ වෙනෙහි; දහරා ච රුක්ඛා, තරුණ රුක්හු දු; වුද්ධා රුක්ඛා, මහලු රුක්හු දු; අකුටිලා, ඉදිවැ හටගත්හ17; සුපුප්ඵිතා, පිපියහ; අස්සමං උභතො, අසපුව දෙපසෙහි; අග්ග්යාාරං සමනත්තො තිට්ඨනති, ගිනිහල් ගෙය සිසාරා සිටිත්. [2075]‍‍‍‍‍

344. අ‍ෙථත්ථත, එ විල්හි; උදකන්තසමිං, දිය අත්හි; බහු ජාතො, බොහෝ හටගත්; එණිජජකො, අමුණු දු ඇති; මුග්ගතියො, සිහින් මුගු ද; කරතියො, සුළු මැහැ ද; සෙවාලකං, කටු කොහොවිල18 ද; සිංසකං19, ගෝ සී සදුනු දු; බහූ, බෙහෙවැ. [2076]‍‍‍‍‍

345. උද්දාපවනතං20, එ දිය මැඳ මියර ඇතියේ යැ. උල්ලුළිතං, වාතාහතව ඇළලී ‍ෙයමින්21 සිටිති. හිංගුජාලකා, හුගු22 ගස් හා රත්කරවු ගස්හු; මක්ඛිකා, මී මැස්සන්23 විසින්

1. C, මහ හුක් B, මහ කුඹුක් A. 2. ABC, සම්පුපුඵිතග්ගා FJ. 3. C, කැලෑයෝ B, කෑල රුක් A. 4. FJ, සත්තපණ්ණී ABC. 5. A, රුක් අත්තන BCM. 6. BC, කදලියො A, කදළියො FJ. 7. කදුළුගෙඩියො B, කදළුගෙඩිය A. 8. BC, ච හඬු A, ඩහඹු M (86 – 25). 9. දුනුවලා M. 10. හා තිවිඟ රුක්මලින් BC, හාදි රුක් වලින් A, නිවිහ M. 11. ABC, හිරමුසු M. 12. අච්චිවා A, අඛිවා BC. 13. B, තෙල්බූ AC, සිවල් M. 14. BC, හිංසම් A, හින්සලු M (86 – 26). 15. BCFJ, තගරකා A. 16. කුළුරු C. 17. BC, හටගත්A. 18. ABC, කටුසෙවෙල M (87 – 1). 19. FJ, සිංසකා ABC; ගෝසි සදුන් M (87 – 1). 20. උද්දාපවත්තං A, උද්දපවත්තනං C, උඩාපවත්තං F . 21. ඇලලිමින් BC. 22. A, සුඟු BC. 23. මී මැස්සන් BC. වෙසතුරු දා සන්නය

ගැවසී ගතුවහ. දාසි, සුළු අංගෙන්ද1; මකඤ්චක2, මහ අංගෙන්ද3 ද; නීචෙකලම්බකා, හුරු කලන්දහු ද - දුනුකේ යයි ද කියත්; එත්ථ2 බහු, එහි බොහොහ4. [2077]

346. බ්රා හ්මණ; ඵලම්බරක සඤ්ජනතා, හෙළ කලවැලින්5 ගැවසී ගත්; රුක්ඛා තිට්ඨත්ති, රුක්හු සිටිති. සත්තාහං ධාරිය මානානං6, සත් දවස තැබුවහොත්. තෙසං ග‍ෙන්ධාු, ඒ දාසි. මකඤ්චකාදි7, කුසුමයන්ගේ ගඳ; නජිජ්ජති, නොනසී. [2078]

347. උභතො සරං ච මුචලින්දංන, මුවලිඳු විල් වැලෙහි8; පුප්ඵා තිට්ඨන්ති, රිදී පට බඳු වැලි රැස්හු ඇති; ඉන්දීඳවරෙහි සඤ්ජන්නං, එරහැන්දතයෙන් සුසන්; තං වනං, ඒ වනය; උප සොහති, හොබී; අද්ධමාසං ධාරිය මානානං6, අඩ‍‍‍‍‍ මසකුදු; තැබුවහොත්; තෙසං ග‍ෙන්ධාධ, ඒ එරහැන්ද ආදි කුසුමයන්ගේ ගඳ; නජිජ්ජති, නොසිඳේ9. [2079]‍‍‍‍‍

348. නිල පුපුඵී, නිලි මල් - දිය මෙරලිය මෙ වේ10; සෙක ධාරි11, මුතු12 - කැප්පිටිය එව්; සුපුප්ඵිතා, සුපිපි; ගිරිකණ්ණිකා, නිලි කටරොළු දු ඇති; තං වනං, ඒ වනය; කටෙරුකෙහි13, එරුයෙන්14 හා; තුලසිහී ච, තලහයෙන්15; සඤ්ජනං, වැසුණේය16 [2080]‍‍‍‍‍

349. තං වනං, ඒ වනය; පුප්ඵ සාඛාහි ග‍ලෙන්ධ[න, මලත්තෙන් පවත්නා ග‍ඳින්; සම්මද්දතෙව, සපත් ජනයා මඩීමය - මද දනවාමය. භමරා, බමර මුළුහු; පුප්ඵ ග‍ෙන්ධ;න, කුසු(මා) මොදයෙන්; යමන්තාමභිනාදිතා, ඒ විල17 හාත්පසින් හඬමින් ඇවිදිති. [2081]‍‍‍‍‍

350. බ්රා‍හ්මණ; තස්මිං සරසි, ඒ විල්හි; තීණි කක්කාරු18 ජාතාති, තුන් කැකිරි ජාතියෙක; එකාති, එවුන් අතුරෙන් එක් කැකිරි ජාතියෙක්, කුම්භ මත්තාති, මහත් කළ පමණහ. තා උභො, අනික් දෙකැකිරි ජාතීහු; මුරජ මත්තාති, මිහිඟු බෙර පමණහ. [2082]‍‍‍‍‍

1. A, අම් කෙන්ද B, අන් කෙන්ද C. 2. BC, මකචකො F, මකචකො J. 3. අම් කෙන්ද BC. 4. BC, බෙහෙව A. 5. ABC, ගිරි කොළ වැල M (87 – 3). 6. J, ධාරිය මාතාතං ABCF. 7. දාසිමකචකාදිනං J (473 – 14), දාසිමකාදිනං F (536 – 24), දාසිමකාදි A. 8. විල් ඇති වැලෙහි A. 9. A, නොනසී BC. 10. BC, නීල පුප්ඵී, කුසුම් ලිය A; නීල පුප්ඵිතී ආදිකා පුප්පවල්ලියො J, නිල්මල දියමෙරලියය M. 11. AF, සෙතධාරි B, සෙතාධාරී C, සෙතවාරී J. 12. A, මුචි මුතු BC; මුඬුමුරු M (87 – 4), මුඩුමුතු, මුඬුමුතු M (පාඨාන්තර). 13. AJ, කරෙරුකෙහි BC, කවෙරුකේඛහි F. 14. එරුකෙන් C; කණේරු M (87 – 5), කටේරු, කරේරු M (පාඨාන්තර). 15. BC, තලායෙන් A; කළුතලාය හෝතලාය සුවඳ තලාය M (87 – 5). 16. BC, ගැවසුනේය A. 17. විලතැ A. 18. ABCJ. කක්කාරු F. වෙසතුරු දා සන්නය

351. අථෙත්ථේ, ඒ අසපුව අබියෙසැ; සාසපො, සුදුහතුදු; හරිතායුතො, නිල් කොළින් ගහන වූ; නාදියො, සැලුහුණු1 ද; බහුකො, බෙහෙව; අසි තාලාව තිට්ඨන්ති, සිනිඳු බිම නැඟි ඉදි2 රුක්හු ද තල් රුක් මෙන් සිටිති. ජෙජජා ඉන්දිනවරා බහූ, බිම සිට මිටි පුරා බිඳ හැකි වූ රන්වන් එරහැන්දයෝ; බහූ, බෙහෙව3. [2083]‍‍‍‍‍

352. අපෙඵාටා4, ගැහැවි සමණ5 ද; සුරියවල්ලි ච, සිරිවැඩිය ද; කාළියා, කැළිය ද; මධු ගන්ධිියා, මිහිගඳ6 ද; අසොකා, හොමු දමුණු7 ද; මුදයන්තී ව, නීතු දු8; වල්ලිහො, ලබු කොමඬු9 ද; ඛුද්ද පුප්ඵියො, හිගිනි රුක් ද; [2084]‍‍‍‍‍

353. කොරණඞකා, කටු කරඬු ද; අනොජා ච, තීන්මලු ද10 - රන්වන් කටු කරඬු මල යෙත් මෙ; පුප්ඵිතා, පිපියහ. නාගවල්ලිකා, නාලියයෝ11 ද; කිංසුකවල්ලියො, හිරමසු වැල්හු ද - කිරිවැල12 යෙත් මෙ; රුක්ඛමාරුය්හ, රුකට නැංගාහු13; ඵුලලා තිට්ඨන්ති, පිපිවනම සිටිති. [2085]‍‍‍‍‍

354. කටෙරුහා ච, රන්වන් කටු කරඬු ද; වායන්තී14 වෑ කොඳහු ද; යූථිකා, විනිගස්හු15 ද; මධු ගන්ධිියො16, ඉද්ද ද; නීලියා, වැල් සමන් - දැසමනැයි සේයි. සුමනා, ගස් සමන්හු ද; භණ්ඩී, යොහොමු17 ද - වම්බටු යෙත් මෙ; පදුමුත්තරො, ගඳ ඇඹුලුදු18 ඇති - රත් සඳුන් එවි, කළුවැල් එවි; සොහති, මෙකී රුකින් ඒ වනය හොබී - විල කියත් මැනවි. [2086]‍‍‍‍‍

355. පාටලී, සිහින් පෙති පළලු ද; සමුද්ද කප්පාසි, සුරිදු ගස් ද; කණීකාරා, කිණීහිරි රුක්හු ද; පුප්ඵීතා, පිපියාහු; රුවිරා, ලීලා ඇතියාහු; අග්ගිසිඛුපමා, ගිනිසිළු උවාම් ඇතියාහු; හෙමජාලාව19, හයා ලු රන්දැල් මෙන්; දිස්සන්ති, පෙනෙති. [2087]‍‍‍‍‍


1. AC, සලුහුණු B, සැලලූනු M (87-6), සැලුණු, සැසෑලුණු M (පාඨාන්තර) 2. A, හිදි BC, අසිති එවං නාමිකා රුක්ඛා සිනිඩාය භූමියං ඨිතා තාලා විය තිට්ඨ නති J. 3. බොහ B; ජෙජ්ජා ඉන්දි වරා බහූති උදක පරියනෙත බහූ සුවණ්ණ ඉන්දි්වරා මුටඨිතා මන්දි තබ්බා හුත්වාල ඨිතා J. 4. ‍ෙජංපාටා A. 5. A, ගැහැවි සමන BC. 6. ABC, මිගෙන් ද M (87-8) 7. BC, හොමදමුණු A, හෝපලු M (87-8). 8. ABC, නීති M (87-8), නිතු, නීතු M (පාඨාන්තර). 9. ලබුය කොමඬුය M. 10. A, තිවතින් මලුදු BC, තිත් මල M (87-9), තිත්මල, තිත්මල්, නිල්මල් M (පාඨාන්තර). 11. BC, නාගවල්ලියො ද A 12. BC, කිරිවැල්හු ද A 13. නැගහු A, නැගාවූ C. 14. FJ, වාසෙන්ති AC, වසෙන්ති B. 15. A, විතිගස්හු BC, සීනිද්ද M (87-10). 16. BFJ, මධුගන්ධිකා AC; බෝලිද් M (87-10). 17. ABC යොහොඹු M (87-11) 18. ගන්ධ9 ඇඹුඵදු A, ගන්ද; අඹුඵදු BC; ගඳ හැඹුල M 19. හෙමජාලාවාති පසාරිත හෙම ජාලානි විය දිස්සන්ති J. වෙසතුරු දා සන්නය

356. ථලජානුදකාති ච, දියෙහි ගොඩෙහි1 පිපුණාවූ2; යාති කාති ච පුප්ඵාති, යම් කුසුමයෙක් ඇද්ද; සබ්බාති, ඒ සියලු කුසුම්හු; තත්ථ දිස්සන්ති, එ විල්හි පැනෙති. මංහාදධි3, එ මුචලිඳු විල; එවං රමෙමා, සෙමේ රමණීයයි. [2088]

357. අථස්සා පොක්ඛරණියා, ඒ මුචලිඳු විල්හි; වාරි ගොචරා, දිය ගොදුරු කොට ඇතියා වූ; රොහිතා, රෙහෙ මස්හු ද; නළපී, ඉස්සෝ ද - කකුළුවන් කියත් මෙ. සිංගු සුඟු මසුහු ද; කුම්හීලා, කිඹුලෝ ද; මකරා, මුවරු ද; සුසු, සුංසුමාරයෝ ද - තරුණ කිඹුල්හුදැයි සේයි; පහූතා4, බොහොහ. [2089]

358. මධූ, නිමැසි මී දච සුහිකිරි5 ද; මධුලට්ඨී ච, වැල් මී ද; තාලීසා, තලිස් පතුරු ද; පියංගුකා, පුවගු ද කන්ටකුළුනීර6 ද, උත්තකා7, කළු නීර8 ද; හද්ද මුත්තා, වම්මුතු ද; සතපුප්ඵා ච, යහපුහුරු9 ද; ලොලුපා, සුඹුළූ ගඳහු10 ද; [2090]

359. සුරහී, සුවඳ ඇතියාවූ ම; රුක්ඛා, රන්වන් සඳුන් හා; තගරා, තුවරලා රුක්හු ද; පහූතා, බොහෙ‍ාහ; තුංඞගවණ්ටකා, ටිඟහොල්11 හර ද; පද්මකා, පියුම් ගස්හු12 ද; නරදා, නාරි ගඳ13 නම් රුක්හු ද; කුට්ඨා14, උපුල් කොළ ද - කළුවැල් කියත් මෙ; ඣාමකා, දැහැලිය ගෙඳහු15 ද; හරෙණුකා, රෙණීය ගඳහු16; බහුකා, බොහෙ‍ාහ. [2091]


360. හලිද්දකා, දෙකසා ද; ගන්ධාසිලා17, සිරියෙල් ද; හිරිවෙරා ච, හිරිවේරිය ද; ගුග්ගුලා, ගුගුල් ද; විහෙදිකා, ලමජ18; චොරකා, සොර මලු දු19; කුට්ඨා14, තකුලු දු; කප්පුරා ච, කපුරු ද; කලිඩගු ච, කිරිපලු රුක් ද; බහූ, බෙහෙව20. [2092]


1. ගොඩැහි A, ගොඩහි BC. 2. පිපිනාවු AC, පිපිනුවු B. 3. මහොදධිති මහතො උදකස්ස ආධාරභූතො මුචලින්දිස්සාරා J. 4. FJ, බහූ ABC. 5. B, උසූහිකිරි A. 6. AC, කන්තට කුළුර B, 7. FJA, උත්තතා BC. 8. කළුතිර ද පිපියෙත් මෙ AC, කළුනීරද පිපියෙත් මෙ B, කළුනිරිය M (87-18). 9. B, යහඩපු A, සහපුහුරු C; ඕපලු M (87-18) 10. ලොත් සුඹූළු M (87-18). 11. ABC, ටුඟහොල් W (87-19). 12. ABC, කටු පියුම් ගස් M (87-19). 13. ABC, නාරිගෙත් ද M (87-19). 14. FJ, කුට්ඨ ABC. 15. ABC, දැහැලිය ගඳ M (87-20). 16. ABC, රැහැණිය ගඳ M (87-20) 17. FJ, ගන්ධ කසිලා ABC. 18. ABC; ලම්හ M (87-21). 19. සොර දඩුලු M (87-21) 20. ඉතා බොහෙ‍ාහ BC. වෙසතුරු දා සන්නය

361. අථෙත්ථක, එ වෙනෙහි; සිංහ1, සිංහයෝ ද; ව්යුග්ඝා ච, ව්ය,ග්හු ද: පූරිසාලු ච, වෙළෙඹු මුව පක්ෂිනහු2 ද; හත්ථිෝයො, ඇත් කැල3; එණෙය්යය4 පසදා ච, එළු මුවන්5 හා පසද මුවෝ ද; රොහිවව6 සරහා මිගා, තිත් මුවන් හා සරහ මුවෝ ද; [2093]

362. කොත්ථුක7, කැනහිල්හු ද; සුණා8, කොක්නහවෝ9 ද; සුලොපි10 ච, ගිජු නැහැයෝ11 ද; තුලියා, පියා බළල්හු12 ද; නළ සන්නිහා රුක් නහවු13 ද; චමරී, සෙමරහු ද; වලනී, තිත් මුවෝ ද - අනික් තිත් මුව කෙනෙකි. ලංඝි, පනන මුවෝ ද; ඣාපිතා, මහ දළ ගිරා තුඩුවෝ ද - වදුරනුදු කියත්මෙ. මක්කටා, මහාක‍ාළ වඳුරෝ ද; පිඩු, රිළාවඳුරෝ ද; [2094]

363. කණ්ණකා14, ගෝනෝ ද; කතමායා ච, හඟමොරලියෝ15 ද; ඉක්කා, වලස්හු16 ද, ගොණසිරා, දඩ ගොන්හු17 ද; බහූ, බොහෙ‍ාහ18. ඛග්ගා, කග වෙසණහු19 ද; වරාහා, හූරෝ ද; නකුලා, මුඟටියෝ20 ද; කාලකා, ලෙහෙනු21 ද - කලවැද්දන් කියත් මෙ. එත්ථ, බහූතසො, ඒ විල් තෙර බොහෝ වූහ18. [2095]

364. මහිසා, මීහු22 ද; සොණා බල්ලෝ ද; සිගාලා ච, සිවල්හු ද; පම්පකා, හුනපුපුළුවෝ23 ද; සමන්තතො, හාත් පසින් ඇවිදිනා; ආකුච්චා, ගොයි ද; පචලාකා24 ච, ගජ කුඹු1. ABC, සිහ FJ. 2. වෙළෙඹූව පක්ෂීෙහු ABC, වෙළඹුමුව පක්ෂිා M (87-25). පුරිසා ලූති වළවාමුඛ පෙක්කියො F (538-15), පුරිසාලූති වළවාමුඛ යක්තිණීයො J. 3. A, ඇත් කැලො ද BC. 4. ABC, එණෙය්යාහ FJ. 5. BC, එණිමුවන් A; එළු මුවෝය තෙහින මුවෝය M (87-26). 6. ABF, රොහිච්චා J, රොහිතා ච C. 7. ABC, කොට්ඨූ FJ; කොට්ඨූ සුණාති සිගාල සුනඛා. කත්ථු සොණාතිපි පාඨො J. කැත්හි මුවෝ M (87-28) 8. AFJ, සොණෘ BC. 9. කොක්තහ මුවෝ M (87-28). 10. FJ, සලොපී ABC. 11. ගිජු නැහැයෝ A, ගිජු ඇයෝ M (97-28). 12. තුලි යාති පක්ඛ බිළාලා J, පියා බළල්ලු M (87-28). 13. රුක්නහමුවෝ M (87-29); නළසන්නිභාති තළ පුජඵ වණ්ණා රුක්ඛ සුනඛා J. 14. BC, කණ්ටකා A, කක්කටා FJ; කක්කටා කතමායාති වෙ මහා මිගා J. 15. හගමුවොරලියොම ද A, හගමුවො රැලියොම ද B, හගමොරලියොම ද C, අගබෙරලියෝ M (87-30). 16. A, වලස්සු BC. 17. දත්ගොන්නු B, දඩගෝණු M (87-30); ගොණසිරාති අරඤ්ඤා ගොණකා J. 18. BC, බෙහෙවැ A. 19. කගග වෙහෙණහු A, කග වෙසණුවෝ M (87-31). 20. මුගැටියෝ AC. 21. ලෙහෙණහු AC. ලෙහෙ නෝ BC, (87-31). 22. ABC, වල්මීචු M (88-1). 23. A, හුනුපුළුවො BC; පමපකාති; අස්සමපදං පරික්ඛීපිත්වාර ඨිතා මහාවෙණු පමපටිකා J. 24. FJ, පචලකා A පචලිකා BC; පචලාකාති ගජකුම්භම්ගා J. වෙසතුරු දා සන්නය

හු1 ද; විත්රCකා චාපි, විසිතුරු මුවෝ ද - කකුරුහ2 ය යන ළිහිණි කෙනෙකැයි කියත්. දීපියො, දිවියෝ ද; එත්ථ, බහූ, මෙහි බොහෙ‍ාහ. [2096]

365. පෙලකා වාපි3, සහවු ද; විඝාසාදා, සිතිඹිල්ලෝ4 ද; සිහා, බාසුරු සීහු ද; කොතනිසාතකා5 කොක්නහවුන්6 ගෙන කන සැඬ මුව කෙනෙක් ලු. අට්ඨපාද්යස ච, එ නැමැති කෙවුලෝ7 ද; මොරා8 ච, සුවන් මොණරහු9 ද; භස්සරා10 ච, හෙල හංසයෝ ද, කුකුත්ථහකා11, මහ සිනිඹිල්ලෝ ද; එත්ථය පහූතසො. [2097]

366. චංකොරා, සුවර ලිහිණියෝ ද; කුක්කුටා, කුකුළෝ12 ද; නාගා13, ඇත්හු14 ද; අඤ්ඤමඤ්ඤං පකුජිනො, ඔවු නොවුන්ට රැව් පිළිරැව් දෙමින් ඇවිදිනා; බකා, කණ කොක්හු15 ද; බලාකා, කොක්හු16 ද; නජ්ජුහා, බැක්සෝ17 ද; දින්දිවභා, කිරල්හු18 ද; කොක්ච19, කොස් ලිහිණියෝ ද; වාදිකා, දියකාවෝ ද; එත්ථ‍ පහූතසො [2098]

367. ව්ය8ග්ඝීනසා20, දිය වවුලෝ ද, ලොහ පිට්ඨා, රත් කොරළුවෝ21 ද; පම්පකා, හුණ පුපුළහු22; ජිව ජීවකා23,1. ගජකුබුහු B, මහගජකුඹුවෝ M (88-2) 2. B, කකුරුහ AC, කකරංග M (88-2). 3. ABC, පෙලකාව FJ, පෙලකාවාති සසා J. 4. සිනිබිල්ලො A, සුළු සිඹිල්ලෝ M (88-3). 5. FJ, කොකණසාතකා A, කොකනසාතකා BC; කොකනිසාත කාති කොකං ගහෙත්වා ඛාදන සිලා දුට්ඨමිගා J. 6. කොක්ණවුන් B, කොක්ක වුත් M 7. අටපා ‍ෙකවිල්ලෝ M (88-4); අට්ඨපාදාති සරහමිගා J. 8. ABCJ, රොමා F. 9. සුබන් මොකරහු BC, මොණරහු A, රන්වන් මොණරු M (88-4) 10. භස්සරාති සෙතහංසා J. 11. ABCF, කකුත්ථුකා J. 12. ABC, වලිකුකුළෝ M (88-50); කුක්කුටාිත වන කුක්කුටා J. 13. FJ, නාකුලා ABC. 14. ABC, සැදි කුකුළෝ M (88-5). 15. ABC. කණ කොක්කු M (88-5). 16. හෙළ කොක්කු M (88-6), රදා කොක්කු R (116). 17. බැස්සෙ C, බකුස්සෝ M (88-6). 18. A, කිරලහු BC,කිරළු M (88-6). 19. BCF, කුච A, කුංජ J. 20. ව්ය භිතසා F, ව්යඨග්ඝිනසාති සෙනා J. 21. රත් කොරළුවො C; ලොහපිට්ඨාති ලොහිත වණ්ණ සකුණා J. 22. හුණ පුපුල A, මහ මුහුන පපුලහු B, මහ මුහුන පපුලුහු B, මහ මුහුන පපුලුහු C; පමපත ති පම්පටකා J. 23. BFJ, ජීවිජිකා AC; ජීවාජිවකයෝ M (88-7).


වෙසතුරු දා සන්නය

එ නැමැති ළිහිණියෝ ද; කපිඤුජරා, කිඤ්ජිර1 නම් ළීහිණීයෝ ද; තිත්තිරායො, තිත්වටුවෝ ද; කුලාවා2, මහ අලල්ලෝ ද; පටිකුත්තකා, සුළු අලල්ලෝ ද; තත්ථත පහූතසො.

මද්දාලකා, සුළු කෙවෙහි ද: වෙලකෙදු3, සලපිංජෝ4 ද; භණ්ඩු, මහ සැලළිහිණීයෝ ද - ගඩු ‍ෙබල්ලෝ5 ය යෙත් මෙ. තිත්තිර නාමකා, කෑ කරහු ද; චෙලාවකා6, දනවු ළිහිණියෝ ද; පිංගුලා, පිගු හැලි ළිහිණීයෝ ද; ගොධකා, ගෝ ළිහිණියෝ ද; අඞගහෙතුකා, අගු හැලි ළිහිණියෝ ද; [2099]

368. කරවියා ච, කරවී8 ද; සග්ගා ච, ගුරුළුහු ද; උහුංකාරා ච, මහ මුහුණුවෝ ද; කුක්කුහා, ඇවිකුළෝ9 ද; එත්ථ බහූතයෝ, එ වෙනෙහි බොහොහ. නානා දිජ ගණා කිණ්ණා, ඒ වනය නන් සියොත් ගණා විසින් ගැවසී ගත්තේයැ; නානා සර නිකුජිතං10, නන් සර ඇති සියොත් ගණා විසින් කුල්නා ලද්දේයැ. [2100]

369. අථෙත්ථි, එ වෙනෙහි; සකුණා සන්ති, ළිහිණියෝ ඇති; මඤ්ජු භාණකා11, මියුරු හඞ ඇති; නිලකා12, සුවන් නලහුදු13 ඇති; අඤ්ඤමඤ්ඤං පකුජිතො, ඔවුනොවුන්ට රැ දෙමින්; සහ හරියාහි මොදන්ති, තමන් තමන්ගේ14 ළිහිණී මහමගමුන්15 හා සමඟ තොස් වෙති. [2101]

370. අථෙත්ථු සකුණා සන්ති; දිජා, ඒ ළිහිණියෝ ද; මංජුස්සරා16, නොවිසිර පිඬු වැ පවත්නා වූ මියුරු හඞ ඇතියහ. අසිතා17, කළුවහ; යෙතච්ජකූටා18, සුදු පහන් පැහැ ඇස් කෙළවර ඇතියහ; භද්දක්ඛා19, සොඳුරු ඇස් ඇතියහ; අණ්ඩජා, බිජුවටින් ජනතියහ20; චිත්ර9පෙබූනා21, විසිතුරු පත් ඇතියහ. [2102]

1. C, කිජිර B, කීජිර A. 2. FJ, කුලලා AC, කුලලාවා B. 3. ABCF (538-32), වෙතකෙදු JF. 4. BC, සුලපිජො A. 5. BC, ගඩුබෙල්ලො A. 6. ABCF, වෙලාබකා J. 7. BC, ගොහොලිහිති A. 8. කරවියා චක්කවි A, තරගියා චක්කවී BC; පුරවි කෙවිල්ලෝ M (38-8). 9. ABC, ඇටි කුකුලෝ M (88-9). 10. ABC, තිකුජ්ජිතං FJ. 11. FJ, භාතිකා ABC 12. FJ, තලකා A, නළකා BC; තීලකාති චිත්ර.රාජිසතපත්තා J. 13. සුවන්තලහුදු ABC. 14. A, තම තමන්ගේ BC. 15. BC, මාගමුන් A. 16. මංජුස්සරා සිතාති තිබඩ මධුරස්සරා J. 17. ABC, සිතා FJ. 18. FJ, සෙතමච්චිකූටා A, ලහ සෙතවජ්කං BC; සෙතවජ්කූටාති උභයපසෙසසු සෙතෙහි අක්කිකූටෙහි සමන්නාගතා J. 19. ABC, භද්රලකඛෘ FJ. 20. බිජුවටින් ජනිතයහ BC, අණ්ඩජයහ A. 21. AF, චිත්රහ පෙකඛුණා BCJ. වෙසතුරු ද‍ා සන්නය

371 සිඛණඩි, සිඵ ඇතියහ; තිලගීවා, නිල් ග්රීFවා ඇතියහ; අඤඤමඤඤං පකුඡිනො, ඔවුනොවුන්ට පිළිරැව් දෙමින් එ වෙනෙහි ඇවිදිති.‍ [2103]

372 කුකුත්ථ කා1, කඵ තලල් ළිහිණියෝ2 ද ගොස ලිහිණයෙත් පොකඛර සාතකා තල් රෙහෙරහු ද ඉඬිරි ළිහිණියහ යෙත් මෙ3 කාළාම්යො 4, කල ලොහොල්ලෝ5 ද; බලියකඛා, කළු‍ෙහාල ලිහිණියෝද; කදම්බා, දිය කෙරැළි‍යෝ6 ද; සුවා ගිරවුද; සාලියා7, බෝකල කවඩියෝ8 ද. [2104]

373 හලිද්දා අඟුණු බොඵ ද - කසා පිඬුහයි දු කියත් මෙ; රොහිතා9; තඹු තොළුවෝද - තල දිරිත්ත යෙත් මෙ; සෙතා, පඩ සක්හුද; නළකා, නිමිඡයහ යන ළිහිණියෝද; අථෙත්ථ බහු, එහි බොහෝ වූ; වාරණා, ඇත් ගිඡුහු10ද; හිංගු රාඡාව, මහ බෙවුලීහු11 ද; කදම්බා,මහදිය කෙරැළියෝ 12ද; සවා, සඳුන් ගිරව්13ද; කොකිලා, රකතාක්ෂී හු14ද; [2105]

374 නඡ්ඡුහා වලිකුළෝ15ද, මෙඬු මුහුණු කුකුළහ යෙත් [2106]

375 පාරෙවටා 16, පරෙවියෝද; රවිහංසා, හැලිබෝ17ද; නදීවරා, හෝගි හැසිරෙන; වකකචාකා, සක්වා‍වෝද; උහොකාලෙ, දෙවරු මැ; උපකුඡිනො, රැව් දෙමින් ඇවිදිනාවූ; රමමහිරුදා, මනා හඬ ඇති; වාරණ, ඇත් ගිඡුහු19ද; එත්ථව ඒ විල්හි බොහෝ වූහ. [2107]

376 වනං, ඒ වනය; එණෙය්යඒ පසදාකිණණං, එළුමුවන් විසින් හා පසදමුවන් විසින් ගැවසී ගත්තෝය19ද; නාග සං යෙවිතං, ගඳැතුන් විසින් සෙවුනා ලදුයේ ය20, නාග ලාතගි සංඡනනං, නත් ලියෙන් සුසන් වුයේය; කදලී මිග සෙවිතං කෙහෙල් මුවන් විසින් සෙවුනා ලදුයේය. [2112]


1 AFI, කකුත්ථාසකා BC 2A කඵතල් ලිහිණියො BC 3B, පොකඛරසාතකා යනාදි මෙම පාඨය AC පොත්හි නොමැතියි. 4 FJ, කාළමෙය්යා B, කාලාමය්යාා AC 5 කාලාලෙහොල්ලෝ C 6 B, දියකෙරලියො AC 7ABC, සාලිකා FJ 8C, බොකල කැපිඩියෝ A, බොකැල කැවිඩියෝ B 9 ABC, ලොහිතා FJ 10 ඇත් ගිඡිලිහිණියො B 11 මග බෙවිලීහු AC 12, මහදිය කෙරළියෝ C මහදිය කිරලියො A 13 සඳුන් ගිරව් BC, ගිරව් A 14 A, කොවුල්ලෝ BC 15 C, වලිකුකු‍ලෝ A, වලිවකුලෝ B 16 ABCJ, පාරෙලතා F. 17 හැලබොයියෝ M (88-12). 18 ඇත් ගිඡුලිහිණියෝ BC. 19BC, ගතෑ A 20 ලද්දේයැ A,

                   වෙසතුරු ද‍ා සන්නය                   73

377 සාසපො බහු; එ වෙනෙහි හැලි1 සිදුහතු බෙහෙවැ; නිවාරො, හුරුහැලුදු; වරකො, වරා සොර ද ; බහු බෙහෙවැ; සාලි අකවසපාකො ච, නොසැහැට තැන්හි නැගී සිඵ සී සිටිය හැලිද්රව2; උංඡො3, වන මුල් වනඵලද; තත්ථහ අනපපකො, ඒ වෙනෙහි නොමඳයහ. [2113]

378 අයං එකපාදී, මේ එක් පියවර මහ; එති, අප සිටි තැන් බලා ඒ 4; අස්සමං උඡුං ගවඡති, අසපුවට ඉඳුර යේ5, වෙසසන්තරො රාඡා, වෙසතුරු මහරඡ; සහ පුතේතහි, අඹූ දරැවන් ගෙන; යත්ථඡ සම්මති යම් අසපුවක වෙසේද; නත්ථු6 පතේතා, ඒ අසපුවට පැමිණියෙක්; බුදං පිපාසං අරතිං න විඤති, සා පිපාසා උකටලි නොලැබෙයි7. [2114]

379 බ්ර හ්මබන්ධුල ඉදං සුත්ථාඹ, එ බමුණු ඒ තවුසාගේ මෙ8 වදන් අසා; ඉසිං පදකඛිණං කත්වාන, තවුසාපැදකුණු කොට; උදග්ග චිතේනා, ඔද වැඩි සිතැතියේ සතුටු වුයේ; ය්ත්ථු වෙසසනතරො අහු, යම් තැනෙක9 වෙසතුරු මහරඡ වස්න්නේ වී ද 10; තං ඪානං පකකාමි, එතැනට ගියයි වදාළෝ. [2116]

මහ වන වැනුම් 11 නිමි

380 ඡාලි, ද්ලිසිර; උටෙඨහි; නැගී සිටු; පතිනිඨ12, නැගී සිටලා හමුව පෙර ගමන් කරායි13 යෙත්. පොරාණං විය, පෙර 14 සෙයින් පෙර ඡයතුරා නුවරෙහි ලා නන් දෙසින් යදියන් එන ගමනිකින් මෙන් අද යදියක්හුගේ ගමන්; දිස්සති; පැනෙයි; බ්රාේහ්මණං විය පසසාමි, මේ එන යදියා බමුණක්හු මෙන් දක්මි; නන්‍ිඑරයො, සොමිනස්හු; මාහිකීරරෙ15, මා සිත පැතිරෙයි. මේ බමුණා දුටු කල පටන් ගෙන මා කෙරෙහි සොම්නස් පැතිරෙති, නික්මෙති, ගිමන්හි තැවුණහු හිස කළ දහසින් ඕනා කලක් මෙන් සිහිල් 16 විය යන අභිප්රා යි. [2117]


1C, හැළි B, 0A. 2 නොසගහට තැන්හි නැගි සිඵ සී සිටි හැලුදු B, නොසැහැට නැන්හි නැගි එ සී සිටිය හැලිදු C, සාලි අකටඨප‍ාකය A. 3 ABC, උවඡු FJ. 4BC, වැද A. 5 ගියේ A. 6 කං BC. 7 BC, නොලැබේ. A. 8 BC,0A. 9 BC, නෙතෙක A. 10B, වෙසතුරු මනරඡ වසන්නේ වේද C, වෙසතුරු වෙසෙද A. 11 වතකඩ BC. 12 ABC, පතිට්ඨ FJ. 13 කරයි BC. 14 පුරාතනයෙහි BC; පොරාණං විසාති පුබ්බේ ඡෙතුනතර නගරෙ තානාදිසාහි සාවකානං ආගමනං විය අඡ්ඡ යාචකානං ආගමනං දිසසති; 15 මාහිකීරයෙ BC; නන්දි යො මාහිකීරරෙතී එතසස බ්රා හ්මණ සස දිටඨකාලතො පටඨාය මං සොමතස්සානි අභිකීරනති අභික්කන්තී සම්මාභි නත්තස්ස සිසො සිතූදසකස්ස ඝට ඝනසහසෙස්කි අභිසිඤ්වතකාලොවිය ඡාතොතී J 16A, සිසිල් B, සියි C. 74 වෙසතුරු දා සන්නය

381 තාන, බප; අහම්පි පස්සාමි, මමද දක්මී; යො, යමෙක්; බ්රා හ්මාච දිස්සති, බමුණකු මෙන් පැනේද; සො හේ; අද්ධිකො විය ආයාති, මඟියෙකු මෙන් අප කරා බලා එයි. තො අපට; අතිථි භවිස්සති, අමුතුයෙක් වන්නී. [2118]

382 සත්තමාසෙ සත් මසක් දවස්; අරඤෙඤ චසිතං, අරණ්යසයෙහි වසනු වූ; ඡිවසොකිනං, දෙනුවන් පිණිස සොක පත් වූ; නො, අප වසන තැනට; බෙලූවං දණ්ඩං, බෙල්වන්1 හුන දණ්ඩ ද, අග්ගිහුත්තං, ගිනිපුදනකෙණෙස්ස; ද කමණඩලුං, කමඬලාව ද; ආදායං, ගෙන; ආගතං, යනුවක් ඇරැ2 කියනු. දෙවවණ්ණීතං 2, දෙවියන් විසින් වනන ලද; ඉමං4 බ්රාකහ්මණං මේ බමුණා; පඨමං පස්සාම, පළමු කොට දක්මග5 [2123]

383 අථ, පිළිසථර6 කළ ඉක්බීත්තෙන් ආ කරුණු පිළිවිස් නාහු කෙන වණේණන’ යනාදි කීහු. ත්ථංක කෙන වණෙණන, තෝ කිනම් කරුණකින්; කෙන වා පන හෙතුනා, කෙ නම් පසයකින්7; බ්රනහාරඤඤං, මෙ අරනට; අනුප්පතෙන‍ා, පැමිණි යෙහි; මෙ පුවඡිතො, මා විසින් පුඵවුස්නා ලද්දෙහි; තං අක්ඛාති, හ් තා ආ කරුණු ආ පසු8 කියා යි 9 යෙත්. [2127]

384 යථා, යම් සේ 10; පුරො වාරිවහො, පිරුණු පස් නදී යෙහි දියරැස්11; සබ්බකාලං, හැම කල්හිම මැ; න බීයති18, පිපාසිතයන් අවුදු දොහො අතීන්13 බදනෙන් ගනුතුදු 14 නොගෙවෙද; එවං තං තයිදු සැදැහැයෙන් 15 පිරුණු හෙයින් 18 එබඳුමයි 17 හඟනෙමියි18; යාචිතුං ආගඤ්ඡිං, අයදනට අයිමි19 යාවිතො, මා විසින් අයදනා ලදුයෙහි; පුතේත මෙ දෙහි, ත දරුවන්දෙදෙන මට කොට දෙයි කි. [2128]

385 බ්රා,හ්මණ; දදාමි, තා ඉල්වූ දෙදරුවන්20 දෙමි; න විකම්පාමි, කම්පානොවමි; ඉස්සරො නය, තො ම දරුවන්ට


1 බෙලවන් b. 2 ඇර AC 3 ABC, දෙවණ්ණිතං FJ. 4 AFJ, ඉදං BC. 5 දක්නාහ ABC. 6 BC පිළිසඳර A. 7ABC; හෙතුනාති පච්චයෙන J. 8 ආ පසු BC, 0A. 9 A, 0 BC. 10 A, හෙයින් BC. 11C, පස් තදිය දියරැස් A, පස් නදියෙහි දිය වාහ දියරැස් B; වාරිවහොති පංචසු මහා නදීසු උදක චාපකා J. 12 න බියතිති පිපාසිතෙහි ආගත්ත්වා හන්ථ හිපි භාඡනෙහිපි උස්සිංවිත්වාව පිවියමාතොපි (බීයමා ‍තොපිF) න බියති J. 13 BC, දො අතින් A. 14 ඉස ගෙනතුදු C, ඉසගෙවතුB. 15 සැදැයෙන් A. 16 සෙයින් BC. 17 ඵමුදමයයි A, ඵවුදුමගයි BC. 18 හගනෙම් B, හඟනෙයිම් A;ත්විම්පි සඬාය පූරිතතනා ඵවරූපොයෙවාති මඤඤමානො J. 19 ආමි C. 20 දරුවන් දෙන්න‍ා C, දරුවන් දෙදෙනා B. 75 වෙසතුරු දා සන්නය

ස්වාමි යැ එඓයින් කැමැති සේ ගෙන යව යළි දු කියයුත් තෙක් ඇති1; රාඡ පුතනි පාතො ගතා, මොවුන් මවු රදු පකා පැකි පිණිස උදයම ගියා8, උංඡාතො සායං එහිති, වන මුල් සොයා සවස අරණ්යයයෙන් එයි. [2129]

386 එක රක්තිං වසිත්වානන, එක රැයක් මෙහි වැස ඈ විසින් ගෙනෙන ලද මියුරු පකාපැකි කා ‍ෙමතැනින හි මෙ අද එක රෑ වැස යන අභිප්රා යි. පාතො ගවඡසි, අලුයමැ යව උදයම දරුවන් ගෙන යන්නෙහි; බ්රානහ්මණ නස්සා, එ මද්රිසය විසින්; නහාෂත, දරුවන් නහවන ලදුවන්; උපඝාතෙ3, මුදුන සිඹිනා ලදුවන්4, අථ, නැවත ඔවුන්; මාලධාරිනෙ5, විසිතුරු මල් කඩින්අලංකාරවූ6; [2130]

387 නානා පුප්ඵෙහි සංඡනේන, නන් සුවඳ ඇති වන මල් ගැවසුණු7; නානාගන්ධ, විභූසිතෙ, නන්ගඳ විලවුන් ගතුවන්8; නානා මූල ඵලාකිණෙණ, මඟට පළා‍බත්9 පිණිස දුන් නන් අල පකාපැකින් ගැවැසි ගත්වන්10; ආදාය ගච්ඡිස්ස (ඉති බ්රාසහ්මණ, බමුණ) ගෙන යන්නෙහි යයි කිවූ. [2131]

388 වාසං න අභිරොචාමි, මෙහි එක් රැයක් විසීම ‍ෙවසෙසින් නුරුස්වමි11; මය්හං ගමනං රුව්වති මට ගමන් මැ රුස්සි12; ඉදින් මෙහි වියුව; මෙ අක්තරායොපි අස්ස, විසීමෙන් මට ලාභාත්තරාය ද වෙයි.එහෙයින්; රථෙසහ, රිය උතුමැ; ගවඡඤෙඤච, යනු කැමැත්තේමය13 මෙහි නොවෙසෙම්මය, මට දරුවන් දෙයි කීය14 [2132]

389 එතා ඉත්ථිනයො, මේ මාගම්හු; නහියාචයොගි, යාචනා වට යොග්යන නොවෙති- අයදමට සුදුස්සෝ නොවෙති යි සේයි ‘නං’ යනු නිපාතයි15. හුදෙක්; අන්තරාගස්ස කාරියො, දායකයන්ට පුණ්යා්න්තරාය හා යාචකයන්ට ලාභාන්තරාය. කෙරෙති16. මන්තං ඡානන්ති, සත්රීර මායම් මන්ත්ර්යක් දනිත් - දන් වලකන 17. උපායක් දනිති සේයි18. සබ්බං වාමාතොගණහනති, හැම අවැඩ හෙයින් ගන්ති - වාමාග්රාකහී වෙත්19. [2133]


1තොම දරුවන්ට ඉසුරු ව හිමිවසොයමින් ගෙන යා එකෙක් ඇත් B. 2ඵලාපල පිණිස අලුයම ගියාවු මද්රීන A. 3 FJB, උපසිංසිතෙ AC; උපඝාකෙති සිසම්හි, උප සිංසිකෙ J. 4 නද්ර.ල සුඹුනාලදුවන් B. 5 AFJ, මාලධාරිකා B, 0C. 6 මාලාධානෙ, පලදවා A. 7 නොයෙක් මලින් සරසා A. 8 නෙ‍ායෙක් සුවඳින් සැරසුවන් A. 9 පලාපත් ABC. 10 BC, මගට ගත් තන් මුල් තන්ඵල ඇත දරුවන් A. []B,0AC. 11 වෙසෙසින් නුරුස්වම් B, නුරුස්නෙම් AC. 12 යාම මට රුචියැ A 13 A, 0BC. 14 BC, 0A. 15 නහි යාච යොගී,ඉල්ලීම නුසුදුස්සහ A. 16 දානයට හා ලාභයට උපදාවකාරිහ A; දායකානං පුඤඤන්තරායං යාවක‍ානංව ලාභකතරායං කරොන්ති J. 17 දන් වන කන B, දන්වන කල C. 18 BC, ස්ත්රී මායම් දනිත් A. 19 වැඩට නොයදෙත් B. 76 වෙසතුරු දා සන්නය

390 සඬාය දානං දදතො, කම් ඵල හදහන සැදෑහැයෙන් පුත්ර දානය දෙනුයෙහි; ‘දදනෙතා’ යන්නෙහි නකාර ලොප් කොට කියයි. ප්රාථමාථයෙහි ‘ටි’ කොළෝයයි හෝ ගන්නේ 1 ‘මාසං’ යනු2 එසං මාතර මා අද්දකඛි, මොවුන් මව නහමක් දක්වා යි අරුත් කියනු3; සා හෝ - මොවුන් දුටු නම්; අන්තරායමිපි කයිරා, අන්තරාය ද කරන්නීයැ. එහෙයින්4; රථෙසහ ගච්ඡංඑව, මෙහි නොවැස යායටි‍ෙයම්මය5. [2134]

391 තෙ පුතෙත, ත දරුවන්; ආමනතයසසු; දන්වා6 මා හා සමග එත්වායි කියා7; තෙ, එ දරුවෝ; මාතරං, තමන් මව; මා අද්දසුං, නහමක් දකිත්වා; එවං, මෙසේ; සද්ධාය කම් ඵල අදහා; දානං දදතො, දන් දෙන්නහට; පුඤඤං පවඩ්ඪති, පින් වඩී8. [2135]

392 තෙ පුනෙත ආමගතයස්සු, තෙ මාතරං මා අද්දසුං මාදිසස්ස ධනා දත්වාෙ, ම බදු ඡරාපත් යදියක්හට පුත්ර දන් දි; රාඡ මහරඡ; සගගං ගමිස්ස සි, සුවයෙන් අග්රඩ හෙයින් ස්වග්ය්ට ප9 යන ලද දෙවුලෝ යන්නෙහි10. [2136]

393 සචෙ ත්වංස, ඉදින් තෝ; මම පතිබ්බතං, මටපතිනි වූ; හරියං දට්ඨුං න ඉච්ඡයෙ, මද්රිදය දකින්නට නොරිසි ද 11; අපි, අනි කෙක්18 ඇති 18; ඡාලිං කණ්හාඡිතං උහො, දැලිසිරු කණිසිරු යන දෙදරුවන්18; අය්ය,කස්ස දසෙසහි, දෙකුමරුවන්ගේ මුතුන් වූ සඳ මහරඡහට දක්ව වැ. [2137]

394 මංඡුකෙ, සිත්කලු වූ; පියහාණිනෙ14, මිහිරි 15 ‍ෙතපුල බණන; ඉමෙ කුමාරෙ දිස්වාන, මෙ දෙදරුවන්16 දැක ; පතීතො, ඔද වැඩි17; සුමනො, සොම්නස් වු 18; විතෙත, සතුටු වු මුත් රඡ19; බහු ධනං තෙ දස්සති ඉති ආහ තට බොහෝ කොට ද්ර්ව්ය; දෙයි කීහු20. [2138]


1 සඬාය දානං ද දතො, කම් ඵල අදහා දන් දෙන්නහට A; කම්මංච ඵලං සද්ද හිත්වා දානං දදතො J. 2 යනු විදැ ABC; මාසන්ති මා එසං මාතරජ අද්දකකි J. 3BC , දරුවන්නේ මව් නොදක්නේ මැනවැ A. 4 A, තට පුණ්යා0ත්තරාය කෙරෙයිBC. 5 BC, යන්නේමැයැ A. 6 C, දවා B, දන්වවැ A; ආමන්තයස්සුති ඡානාපෙහි මයා සද්ධිං පෙසෙහීති වදිති J. 7 එක්වයි කියා BC, යවවැ A. 8 වැඩි BC, කුසල් වඩන්නේ A. 9 සුවග්ය්ේ BC, 0A; 10 BC, සග්ගං ගමිස්සසි, බඹලොව යහි A. 11 භාය්‍්ඩි ාව දක්වනු නොකැමැත්තෙහි නම්B. 12 B, 0AC. 13 දෙදෙනා B. 14 FJ, පිය භාණි‍ෙනා ABC. 15 BC, ප්රිහය A. 16 දෙකුමරුවන් B. 17 A, බුද්දකා බණිකා ඔක්කන්නා එරණ උබ්බෙගා යන මේ පස් ප්රණකාරයෙන් පැවති ප්රීහත ඇත්තේ BC; 18 A, සොහන වූ මතැස් ඇත්තේ BC. 19 A, සංඡාත තුෂ්ටිඇත්තේ BC. 20 B, බොහෝ ධන දෙ A.

77 වෙසතුරු දා සන්නය

395 අවෙඡ්දනස්ස, මා අතින් දරුවන් ඇස්ඳැ ගැනුම්1; භායාමි, බමි; රාඡ පුත්ත සුණොහි මෙ, රාඡ පුත්රදය, මා කියන්නා අසා8; මං රාඡසණ්ඬාය දඡ්ඡා, මොහුට දණ්ඬනය කරවයි දඬ පිණිස මා රැ දෙන්නේ හොය8; චික්කිණෙය්යු, රඡ මා විකුණන්නේ හොය; හනෙය්ය ව‍ා, මා මරන්නේ හොය4; ධනඤව, ද්රිව්යහ ද5; දාසෙ ච, ම දසුන් ද 6; ඡිනො7, පරදුවෙමි පිරිහිණුයෙම් 8 එවු; බ්ර හ්මඩන්ධු යා, බැමිණිය විසින්9; ගාරය්හො, අස්ස, ගැරැහිය යුතු වෙමි10. [2139]

396 මංඡුකෙ පියභාණිනෙ11 ඉමෙ කුමාරෙ දිස්වානන; ධමේම ධිතො මහාරාඡා, කුසල් ධම්හි සිටි මහරඡ ද;සිචීනං රටඨ වඩඪතො, සිවින්ගේ රට වඩනු වුයේ; පීතිසොමනස්සං ලඬා, ප්රීටති හා සොම්නස් ලදින්; තෙ ධනං බහුං දස්සතිති ආහ, තට බොහෝ ධන දෙයි කීහු. [2140]

397 යං මං ත්වංත අනුසාසසි, මහරඡ තෙපි මට යමක් කියවු ද 12; අහං, මම; තම්පි න කරිස්සාමි, හෙද 13 නොකරමි. අහං, මම දාරකෙ, දෙදරුවන්; බ්රා හ්මණියා පරිවාරකෙ, බැමිණියට දස් මෙහෙයට14; නෙස්සං, ගෙන යෙමි15 [2141]

398 තතො, එව්හු මෙසේ 18 කී ඉක්බිතිත්තෙන්; ඡාලි කණ්හාඡිනා උහො කුමාරා, දැලිසිරු කන්සිරු යන දෙකුමරහු; ලුද්දස්ස භාසිතං සුත්වාන. එ ලුදුහු 17 තෙපුල් අසා; ව්යුධිතා18, වෙව්ලන්නාහු; තෙත තෙන පධාවිසු, ඒ ඒ තැන්හි19 දිවුහු. ඔබමූබ20 දිව සිවුරැස් පොකුණු තොට දියට බැස හිස පොකුරු පතින් වසා දියෙන් පිණිසන් වැ සිටියහයි වදාළෝ21. [2142]1 B, අනවපදනස්ස, අසිදි ගැන්මට A. 2 මහරඡ මකියනු දැ අස BC. 3 මා රැ දෙන්නේ හොය BC, මා රඡහට දුන්නෙහිය A. 4 BC, දිවි ගන්නේ හෝ වෙයි A. 5 BC, ධනයෙන්ද A. 6 BC, දසුන්ගෙන් A. 7 J, ඡානෙ‍ා BF, ඡිතො C, පරිහීනො A. 8 පිරිහණයෙම් BC; පරිහීමද A. 9 BC, විසින් කරන ලද A. 10 ගර්භාවටද පැමිණෙයි කී A. 11 FJ, පියභාණිනො B. මෙම ගාථාවෙහි සන්නය AC පොත්හි නෙමැතියි. 12 A, යමෙක් තෝ මට කිහිද BC. 13 A, ඒ හැම BC 14 A, පිරිවර කොට BC. 15 ගෙන යෙමියි යේ BC. 16 මේ ගස B. 17 ලූදු AC. 13ABCF, බ්යලථිනා J, බ්යභධිතා L. 19 තිනින් B. 20 ඔබනුබ A, ඔබනුබ BC. 21 සිව්රැස් පොකුණ ඡලයට වැද පොකුරු පතින් හිස් වසා සැලවී සිටියහු A; ඉතෙ‍ාවාතො ච ධාවිත්වා. චතුරස්සර පොක්ඛරණි තීරං ගත්ත්වා දළ්හං වාකචීරං නිවාසෙත්වාද උදකං ඔරුය්හ පොක්ඛරපත්තං සීසෙ ඨපෙත්වාත උදකෙන පට්ච්ඡන්නා හුත්වාෙ අටඨංසු J.

 78					වෙසතුරු දා සන්නය

399 තාන පිය පුත්ත, දරුවැ, ප්රිහය පුත්රඨය 1; එහි, සැඟවී සිටි නෙතින් මෙහි ඒ2; මම පාරමි පූරෙථ, මාගේ පැරුම් මුදු‍ෙන් පත් කර3; මෙ හදයං, මාගේ හෘදය4; අභිසිඤෙචථ, බි සෙස්,සවු5. දන් දුන් කල තමනට උපදනා සොම්නස් ගෙන කියත් මම වචනං, මාගේ තෙප්ල6; කරොථ, කරවු. [2143]

400 භවසාගරෙ, බව සයුරෙහි පිහිනන; මෙ මට අචලා නිසල වූ7; යාන නාවා ච හොථ, ගමන් නැවක්8 වෙ; ඡාති පාරං තරිස්සාමි, දැ සයුරෙන් පරතෙර වෙමි. මම පරතෙර වැ9; සදෙවකං, සදෙවුලෝ වැසි සතුනුදු10; සංතාරෙස්සං, පරතෙර කෙරෙමියි කී11. නා ගුරුඵ ආදී තෙසු සතුන් ඇත් ද අධිගම යට තිසියන් කියමින් ‘සදෙවකා’ යි කීහු. [2144]

401 අම්ම පිය ධීත, මනකල් මෑණියෙනි, ප්රිීය දියණියෙනි12; එහි එ නුඹ වරෙවු13; මෙ මට; දාන පාරමී, දානපාරමිතාව14; පියා තොපට වඩා ප්රිවයයැ. [2145]

402 සදෙවකං, සදෙවක ලෝකය; උද්ධරිස්සා, උදුරමි සසර සයුරෙන් නහමි යෙත්. [2146]

403 තතො, ඒ දරුවන් දුටු ඉක්බිතිතෙන්; සීවීනං රට්ඨ වඩ්ඩතො, සීවීන්ගේ ර‍ට වඩනා වෙසතුරු මහරඡ; ඡාලි කණ්හාඡිනා උහො කුමාරෙ ආදාය, කණිසිරු දෑලිසිරු යන දෙදරුවන් දෙ අත්16 ගෙන; බ්රාසහ්මණස්ස; දුදු බමුණුහට16, දානං අදා, දනග දිනි17 - දරුවන් දෙ අත් 18 ගෙන කුණ්ඬිකායෙන් බමුණු අතැ පැන් එව බුදුබැව් පතා දිනැයි සේයිග [2147]

404 විෂකතා, හටගත් සොමිනස් ඇතියේ19; උත්තමං දානං උතුම් දන් කොට; පුත්තකෙ අදා; තමදරුවන් දිනි. [2148]1 තාන, දරුයෙනි; පියපුත්ත, ම කල් පුත් B. 2 මා කරා එවු BC. 3 දන් පැරුම් පුරවූ BC. 4 BC, සිත A. 5 BC, අභිසෙක කර A. 6 A, ම‍ තෙපුල් BC. 7 නිශ්චල A. 8 සානද නැවත A. 9 BC, දෑ පරතෙරැ පිහිනම් A. 10 දෙවියන් සහිත සත්ව ලෝකය ද A. 11 එතෙර කෙරෙමි A. 12 C, මෑණියෙනි ප්රි ය දියණියෙනි A, මනකල් මැණීයෙනි B. 13 BC, මෙහි වරෙවැ A. 14 දන් පැරුම් B. 15 දෙ අතල. 16 බමුණුට A, බමුණුට A, බමුණුහට B. 17 දින් A. 18 දින් A. 19 සතුටු වූයේ B. 79 වෙසතුරු දා සන්නය

405 යම් කලෙක; කුමාරෙ පදින්නමහි, කුමාරයන් දනග දුන්නෙහි; මෙදිනි සමකම්පථ, මහ පොළෝ මොනවට කම්පා වුව. [2149]

406 තදා, එ කල; යංහිංසනකං ආසි, යම් බඳු භයානක යෙක් වීද; තදා, ඒ භය උපන් සැදැ; ලොමහංසනං ආසි, ලොමුදැහැගැන්මෙකුදු වී; සිවීනං රට්ඨවඩිඨතො; [යං], යම් කලෙක; පඤජලි, තමා දෙන දන පහට‍1දක්වා; සුඛ වව්ජිතෙ2 සුවයෙන් වැඩි දරුවන්3; බ්රාතහ්මණස්ස දානං අදා, දුදු බමුණහට දන් දුනිද; [2150]

407 තතො, තමහට දරුවන් දුනි ඉක්බිත්තෙන්; ලුද්දො සො බ්රානහ්මණො, රුදුරු4 එ බමුණු; දනෙත හි ලතං ඡින්දි ය, වැලක් දතින් සිඳගෙන5; ලතාය භත්ථු බනිත්වාෙ, ළදරුවන් කොමළ දෑත් එක් කොට වැලින් බැඳ6; ලතාය අනුමඡ්ඡථ, වැලින් පහර දෙන්නට වැනි7. [2151]

408 තතො සො බ්රාුහ්මණො, එ බමුණු; රඡ්ඡුං ආදාය, රැහැන8 ගෙන; දණ්ඩං ආදාය, දණ්ඩක්9 ගෙන ; සිවිරාඡස්ස පෙක්ඛතො, වෙසතුරා බල බලා සිටියදී10; ආකොටයනෙතා, දෙදරුවන්හට 11 තළමින්; නෙති, යමයකු මෙන් ගෙනයන්ට වනී18. [2152]

409 තතො, ඒ වැල අතින් ගැලවී ගිය ඉක්බිත්තෙන්; කුමාරා, දෙදරුවෝ; බ්රාඒහ්මණස්ස පමුඤචිය, පැකිල හුණු බමුණු අතින් මිදි; පක්කාමුං, හඩමින් බොසත්හු කරා බලා පැලෑහ13 අස්සු පුණේණහි නෙතේතහි,කදුඵ පිරුණු ඇසින්14; සො එ දැලිසිරු පිතරං උදික්ඛති, පියාණන් දෙස බලයි - මුහුණ බල බලා බසක් අරයා සිටියේ යයි වද‍ාළෝ. [2153]

410 අස්සන්ථි පත්තං ච, බොපත් සෙයින්15; වෙධං වෙවුල මින්; පිතු පාදාති වන්දසති16, පියාණන් පා වදී17 පිතු පාදාති වන්දි ත්වාත, පියාණන් පා 18 වැඳ; ඉදං වචනං අබ්රචවී, මේ වදන් කී. [2154]

1 B ඡහට C, 0A. 2 AFJ, සුඛවඩ්ඩිතෙ BC; සුඛවච්ඡිතෙහි සුඛසංවඩ්ඩිතෙ සුඛ වසිතෙ සුඛ පරිප‍ාලිතෙ J. 3 BC, සැපයෙන් වැඩුණු - සැපයෙන් විසු A. 4A, දරුණු BC. 5 දනිත් වැල සිඳ A. 6 එක් වැල් කෙළවරකින් අත බැඳ B. 7 එක් වැල් කෙළවරකින් පිට පහළි B. 8 වැල අතින් B. 9 බෙඵවන් හුණු දඬු B. 10 සිවි රඡුහු බල්ව බල්වා B. 11 එ දරුවන් B. 12 ගෙන යෙයි වදාළෝ BC. 13 BC, පන්සැල මහසත් සමීපයටම ගියෝ A. 14 BC, ලෙයින් තෙත් වූ පිටින් හා කඳුඵ පිරූ දෙ ඇසින් උපලක්ෂිනත වැ; වෙධං වෙව්ලමින් A. 15 අස්වසට පැමිණියක් මෙන් A. 16 ABC, පාදාහිවන්දඛති J, පාදාහිවන්ද ති F. 17 පියා පිපී පියුම්සඟලක්බඳු පා සඟඵවන් වදී B. 18 පායුගළයන් B. 80 වෙසතුරු දා සන්නය

411 තාන, පියසුරු අම්මා ච, අන්තිය ද; නිකඛන්තා වලට ගියදෑය1. තාන ත්වංත ච, පියසුරු නුඹද; නො දස්සසි, අප දෙදෙන මෙසේ දරුණු යදි බමුණහට දෙන්නෙහි ය2 - එසේ නොදෙවයි යෙත්. කරුණු කිම යෙත් - යාව අම්ම මපි පසෙසමු, යම් පමණ කලෙකින් අන්නිය දක්මෝ ද; අථ එ කල්හි - අම්මා දැක හඬා වැලප සොක තුනු කළ කල්හි3; තාන, ම පියසුර; නො දස්සසි, අප මේ බමුණහට දෙයි කී4. [2155]

412 තාන, හිමිසුර; ත්වං., තෝ; මා අදදා, තෝ අප නහමක් දෙ5; යාව නො අම්මා පි එති, යම් පමණ කලෙකින් අප මව් රදු ඒ ද; තදා. එසඳ - ඈ ආ කලැ; අයං බ්රා හ්මණො, මේ යදි බමුණු; කාම, රිසි සේ; වික්කිණාතු, ධන කැමැත6 විකොට ගනිවයි; හනාතු වා, මස් කැමැත6 මරා හෝ පියවයි7. [2156]

413 බලංකපාදො8, බකල පා ඇත්තේයැ; අද්ධනබො, කුණු නිය ඇතියේ යැ9; අථො10, එ මතු නොවෙයි; ඔවඩිඪ 11 පිණඩිකො, එලෙන මස්පිඬු12 ඇතියේ යැ; දීඝුත්තරොඪො, මුව පියා සිටිනා උඩුතොල් ඇතියේයැ13; චපලො, වහතොලුය14 කෙළ වැගිරෙන මුව ඇතියෙයි සේයි; කළොරො, ඌරු දළ 15 මෙන් නිකුත් දළ ඇතියේ යැ; භග්ග නාසකො, බුන්වක් නාසා ඇතියේයැ16. [2157]

414 කුම්භුදරො, සැළැක් බඳු උදර ඇතියේ යැ; භග්ගපිට්ඨි, බුන් පිටඇට17 ඇතියේයැ; අථො, වැළිදු කියමි; විසම චකඛුලො18, ඉදි බැලුම් නැතියේ යැ - වමරැසියයි සේයි; ලොහ මස්සු19, ලොහොවන් තඹදැළි ඇතියේයි - රිළවුන් බඳු කෙස් ඇතියේයයි සේයිස. [2158]


1 අම්මා ච නික්ඛනිතා, අප අම්මන්තිදු පකා පැකි පිණිස පන්සලින් නික්මුණාහ B. 2 A, දෙහිය BC. 3 අම්මා දුටු කල්හි BC. 4 BC, අප මේ යදියාව දස් කොට නොදෙයි කී A. 5 BC, දෙව A. 6 A, කැමැති BC. 7 පියාවා A. 8 AFJL, බලංක පාදෙ BC; බලංකපාදොති පත්ථයරිතපාදො J. 9 අඬතඛොතී පූතීතඛො J; නිය පිරිතිය P (1747-11). 10 ABCJ, අථ F. 11 F, ඔවඩ J, ඔමට්ට AC, ඔමට්ට B. 12 පිඬුමස් B; ඔවඩ පිණ්ඩිකොකිති හෙටඨ ශලිත පිණ්ඩිකලංසො J. 13 මුඛං පිදහිත්වාත ඪිතෙත උත්තරොටෙඨන සමන්නාගතො J; දික් වූ තොල් ඇත්තේය P (1747 – 12) 14 මහතොලුය B, 0AC; කෙළ තොලුය P (1747 – 12); චපලොති පග්ඝරිතල‍ාලො J. 15 ශුකර දළ A; කළාරොති සූකරදාඪාහි විය නික්ඛන්ත දනෙනහි සමන්නාගතො J; දන්බොලුය; P (1747 – 12). 16 භග්ගාය සමන්තාගතො J; බිදුණු නාසා ඇත්තේය P. 17 පිට ඇට A, පිට නැමුණු ඇත්තේය P (1747 – 15). 18 චක්ඛුකො B. ලොමහස්සු B. 20 ලොහමස්සුනා තසබණ්ණ මස්සු J; තඹවන් දැළි රැවුලු ඉසකේ ඇත්තේය P (1747 – 13). 81 වෙසතුරු දා සන්නය

හරිතකෙයො, රඵ කෙහෙ ඇතියේය - හිඳුවු යහුල් බදු කෙහෙ ඇතියේ යයි සේයි1; වලිනං2, විලයෙන් ගැවසි ගිය වෙර සමි ඇතියේයැ3 ; තිලකාහතො, කඵ පැහැ තල කඵ යෙන් වැසුණු වෙර ඇතියේයැ4; [2158]

415 පිඬගලො, බළල්ඇස් බඳු ඇස් ඇති හෙයින් පිඟු ඇස් ඇතියේයැ; විනතොච, විසුඵ5 පා ඇතියේයැ; විනතො ච, කටිය පිට කදට යන තුන් නෙතකින් වක; විකතො ච, විසුඵ5 පා ඇතියේයැ - හඬන සඳ6 ඇතියේ යයි දු කියත්7; බ්රුහාකරො8, උස් මහත් පලහ ඇතියේ යයි මේ අ‍ටලොස් පිරිමිනි දොස් යුතු; අඡිනාති ච සන්තධො, අදුන් දිවිසම් ධැරූයේයැ; අමනුසෙසි, පිරික්සත්9 නොමිනිසකු වැන්න; භයානකො, නොමිනිස් බිය ඵළවනුය. [2159]

416 මනුසෙසා, බිය ඵළවන මිනිසෙක් දොහෝ; උදාහු, නොහොත්; මංස ලොහිත භොඡනො, මස් ලේ බොඡුන් කොට ඇති; යකෙඩා, යකෙක් දොහොයි සලකම්; ගාමා අරඤඤං ආගම්ම, ගමින් අරන්යඩයට අවුත්; තාන තං ධනං යාචති, පුත්රම ධනය ඉල්වයි. පිසාචෙන, මිනිස් වෙසින් ආ මේ පියස් 10 විසින් ; නියමානෙ, ගෙන යන ලද අප; තාන කිං ලදික්ටසි, ගිමිය කුමට11 බලහි; [2160]

417 තෙ හදං, තාගේ ළය; අසමා නුන, පහණ කෙළෙ යයි හගීම්; ආයසං12 දළහ බන්ධතනං, යපනිත් තර කොට බඳනා ලද වනැයිදු හඟීම්මය. යො, යමුබඳු තෝ; තො අප; ධනෙසිනා ධන පිරියෙස්නා 13, අව්වායිකෙන ලුද්දෙන14, ඉතා ලුදුව පමණ ඉකුත්; බ්රාධහ්මණෙන මේ දුදු බමුණා විසින්; බඩෙ, බඳනා ලඳුවන්; න ඡානාසි, නොදන්හි ද? තා ළය පහණ15 කළ හෙයින් හා යපතින් පද හෙයින් නොදත් වන්නැයි16 කි. සො, යම් බමුණු; නො, අප; ගාවොව සුම්ගති, ගෙරි පහරතා17 මෙන් පහරී [2161]


1 BC, හරිතකෙසො, උඩු බලා සිටි තඹවන් කෙහෙ ඇතියේයැ A; හරිත කෙසො තී සුවණ්ණ වණුණකෙසො විරුළ්හ කෙසො J. 2JF, වලිතා B, වලිතා AC. 3A, විලි ඇතිසේයැ BC; ඇඟ රැළි ගැසුණේය P(1747-14); වලිකන්ති සරීරවමම මස්ස වලි ගහිතං J. 4 කුඵලපින් කැවසී ගත් සිරුරු ඇත්තේයැ B; කඵ තල කැලලින් ගැවසුන සිරුරූ ඇත්තේය P(1747-15); තිලකාහහොති තිලකකෙහි පරිකඩිතෙනා J. 5 B, විසුල A, 6 සැදෑ BC. 7 විකටොනි විකත පාදෙ අබඩ සන්ඩිකතිපි වුත්තං හොති. කටකටානි විරවනෙනහි අට්ඨිසන්ධිAහි සමන්නාගතො J. 8 බ්ර්හාබෂරා J, බ්රනහාකරොති මහන්නසරීරො L 9 පිරියක්සත් C, 0AB. 10 A, පිසසුං BC. 11 කුමකට BC. 12 FJ, අයසා ABC. 13 A, පිරියස්නා BC. 14 අව්වායිකෙන ලුද්දෙනාති අතිවිය ලුද්දෙන පමාණාතීක්කන්නෙත J 15 පාණ B. 16 නොදන් වැන්නයයි කියා BC. 17 පහරණ A, පහරණ C; සුමහතීනි පොඨෙතී J. 82 වෙසතුරු දා සන්නය

418 කණ්හා ඉධෙවඅච්ඡතං, කණිසිරු මෙහි මැ වෙසේවා නවතිවා; සා කිස්මි චි න ඡානාති, හෝ කිසියම් දුකක් නොදන්නි; බිර සම්මන්තා, කිරින් මත් වූ; යූථා හීනා, මුවරළින්ගිලිහීගිය; මිගව, මුවපෙලි යම්සේද එ මෙන්; පතඤති, මව්1 නොදැක හඬා වැලප මියයෙයි2 කියත් [2162]

419 ඉදං දුක්ඛං මෙ දුක් - මේ මා පහරනා පසයෙන් උපදනා දුක්; මෙ තථා දුක්ඛං තං, මට එසේ දුක් නොවෙයි; අන්තිය නොදක්නා දුකට වඩනා3 දුක් නොවෙයි සේයි. ඉදං, මේ දුක්; පුමුනා, පිරිමිනීහු විසින්; ලබ්හා හි, ලද යුතුමය; අම්මං, අන්නිය; න සෙස‍ාමි නොදකිමි ද, ඒ අන්නිය දක්නා නොලබනු වූ; මෙ, මට; යව, යම් බඳු වු දුකෙක් ඇද්ද; තං, එ දුක්; ඉතො, මේ පහර දෙන4 දුකට වඩා;දුක්ඛ තරං, සත්ගුණයෙන්5 වෙසෙසින් දුකි. [2163]

420 ඉදං දුක්ඛං තථා දුක්ඛං ත, මට එසේ දුක් නොවෙයි. බමන නෙදක්නා දුකට වඩා දුක් නොවෙයි සේයි8 [2164]

421 කපණා, බැගැපත් වූ; සා අම්මා, එ අප මව්; නුන, එකාන්තයෙන්; චාරුදස්සතිං7, මනකල් දසුන් ඇති; කණ්හා ඡිනං කුමාරිං, කණිසිරු නම්8 කුමරිය; අපස්සන්ති, නොදන්නි; චිරරක්තාය, බොහෝ රෑ; රුව්ඡති, වලප්ති8. [2165]

422 අස්සමෙ, අසපුවෙහි හිඳ; චිරං කල් යවා; රුච්ඡති, වලප්ති10. [2167]

423 අඩ්ඪරතෙන වා 11, අඩ රැ හෝ; රතෙන වා මුඵ රෑ හෝ අප සිහිකොට කල් යවා වලප්ති10. නදීව අවසුච්ඡති13, එසේ වැලප හෝ දිය සෙයින් වියළි මිය යෙයි යන අභිප්රාියෙන් කියත්. [2169]


1 මැණියන් B. 2A, පලසිනිමියි BC. 3 A, වඩා BC. 4 A, පහරන C, පහනාණB. 5 සත් ගුණයෙන් B, 0AC, ඉතො පොඨන දුක්ඛතො සත ගුණයෙන දුක්ඛ තරං J. 6B, මෙම සන්නය AC පොක්හි නොමැතියි. 7 BCFJ, දස්සිනිං A. 8 A, නමැති B, ය යන නම් ඇති C. 9 වලපති B. 10 A, වලපති C, වලප්පි B. 11 අඩ්ඪරතේතව රතෙතවාති අඩ්ඪරතේතවා සකල රතේතවා අම්හෙ සරීත්වා චීරං රොදිස්සති J. 12 JF, අවසුස්සති ABC; අවසුචඡනිති අප්පොදකා කුන්නදී විය අවසුස්සිස්සතති (අවසුවඡිස්සති F), යථා සා බිප්පමෙව සුස්සති එවං අරුණෙ උග්ගච්ඡතෙතයෙව සුස්සිත්වා‍ මිරිස්සතීති අධිප්පායෙනෙවමාහ J.

83 වෙසතුරු දා සන්නය

424 ඉමෙ තෙ ඡම්බුකා රුක්වා, මෙව්හු ඒ දඹ රුක්හ. ඇපි 1 යම් දඹරුක් මුලෙකැ හිද කෙළියමෝ ද , මෙව්හු ඒ දඹ රුක්හ යෙත්. වෙදීසා2, එලෙන අතු ඇති3; සින්ධු වාරිතා4, සිඳුවර; විවිධානි රුක්ඛඡාතානි, නන් නන් වැදෑරුම් රුක් දුක5; තාති අඡ්ඡ ඡහාමසෙ, ඔවුන් අද පියා යමෝ. [2171]

425 ඉමෙ අස්සත්ථා , මොහු ඇසතු රුක්හ නොහොත් බෝ රුක්හ; පනසා ච, පනා රුක්හ; නිග්රොසධා ව, නුග රුක්හ; කාපිත්ථා.නා, හෙළ කිදි ඇසටුවග - ගිවුඵ6 රුක්හ යෙත් මෙ; විවිධානි ඵල ඡාතානි; මෙ ඈ නන් ඵල රුක් දැහැ7; [2172]

426 ඉමෙ ආරාමා මේ අරම්හු; තිට්ඨන්ති, තිබෙන්; සිතොදකා, සිහිල් දිය ඇති; අයා නදී, මේ හොය ද, තිට්ඨති, සිටී; පුබේබ‍ පෙර; යත්ථ.ස්සු කිළමෙ, යම් අරමෙක නදියක හිඳ කෙඵමෝ ද; [2173]

427 අස්මිං උපරි පබ්බතෙ, මෙ ගල් මුදුනෙහි; විවිධාති පුප්ඵ ඡාතාති, නන් වැදෑරුම් යම් මල් ඡාති කෙනෙකුන්; පුබේබ ධාරෙම, පෙර පලඳිමෙන්ද; ‘අසසු’ යනු නිපාතයි. කණ්හෙ, කණ්සිර; තාති ඡහාමසෙ, ඔවුන් පියා යමෝ. [2174]

428 ඉමෙ නො හත්ථි7කා, මෙව්හු9 අපගේ කෙළනා ඇත් රූහ 10; අස්සා, අස්රූහ; ඉමෙ නොබලිවද්දා, ගොන්රූහ; යෙහිසුස් පුබෙබ කිළාම, යම් ඇත් රූ ආදි කෙළිබඩු 11 ගෙන පෙර කෙළියමෝ ද; [2176]

429 තෙ කුමාරා, එ කුමරහු; තිය්යමමානා12, යදි බමුණා විසින් ගෙන යන ලද්දාහු; පිතරං එතදබ්ර වුං13, පිය මහරඡහට මේ තෙපුල් කීහු 14; අම්මං, අන්නියට; ආරොග්යංර වඡ්ඡාසි, ආරොග්‍ය කීයා15. තාන ත්වං ච සුඛී භව, හිමිය තොද සුවපත් වා. [2177]

430 තානි අම්මාය දඡ්ඡායි, ඒ ඇත් රූ අස් රූ ආදිය අන්නියට දෙ16; තෙහි සොක විනෙස්සති, ඔවුන් බලා දරු සොක17 දුරුකර ගන්නී18 [2178]1 අපි BC. 2FJ වෙදියා A, වෙදියා BC. 3 කොලකු ඇති; වෙදිසාති ඔලමඛන සාඛා J. 4 සින්දුවාරකා A. 5 BC, ද A. 6 ගෙවුඵ A. 7 BC, රුක්හැ A. 8 තිවඨන්ති, සිටිති BC, 0A. 9 මොවුහු A, මෙවුහු C, මෙසුහු B. 10 A,අතරු BC. 11 යම් ඇත්රූ ආදි කෙළිම්ඹු BC, ඔහු A. 12 BCF, නියමානා AJ. 13 AJ, එතදබ්රැුවුං F, එතදවොවුං BC. 14 කිව් A. 15 කිය A 16 BC, දෙහි A. 17 පුත්ර, සොක BC. 18 දුරු කරන්නී C. 84 වෙසතුරු දා සන්නය

431 අම්මා, අන්නිය; තානි, ඒ ඇත් රූ ආදිය1; උදිකඛන් තී, නැවත නැවත බලන්නී; [2179]

432 සො වෙස්සන්තරො රාඡා, මහණෙනි, ඒ කැත් කුලෙහි වූ වෙසතුරු නම් රඡ; දානං දත්‍වාන, යදි බමුණුහට2 පුත්ර දානය දී3; ත‍තො, ඒ දන් දුන් ඉක්බිත්තෙන් දරුවන් හඬන බැගෑ හඬ අසා; පණ්ණසාලං පවිසිත්වාඉ, පන්සැලට වැද; කරුණං පරිදෙවයි4 ඉති බැගෑ හඬින්5 හැඩි යයි වදාළෝ. [2180]

433 දාරකා, ම දරුවෝ දෙබින්න6; ඡාතා, සාකුසි 7ඇතියාහු; තසිතා, පැන් පවස් ඇතියාහු; කන්වඡ්ඡ උපරුව්ඡන්ති, අද කෙසේ ඔරොවිද්දෝ හෝ 8, සැට යොදුන් මඟ ගොස් කහට කුමක් කියා හඬද්දොහොයි සේයි; සායං සංවෙසනා කාලෙ, මහදනා බත් කන වේලෙහි; කො තෙ භොඡනං දස්සති, කවරෙක්9 ඔවුන්ට බුදුනක්10 ‍දේදොහොයි; [2181]

434 අම්ම ඡාතම්හ දෙථ නො, අන්ත සා ඇත්නම්හ. අපට මියුරු අල පකාපැකි දෙවයි කා අයදිද්දොහෝ? [2182]

435 පතතීකා, ඇත් හය යනාදින් නැති හෙයින් පා ගමන්හි යෙදුණු; අනුපාහනා, වහන් මාතූයකුදු නැති දරුවෝ; සනතා, ගමන්හි මිරිකුණාහ; සුනෙහි11 පාදෙහි, ඉදිමුණු පයින්; පථං කථන්නු ගච්ඡනති, සැට යොදුන් මඟ කෙසෙයින් යෙද්දේ හෝ? කො නෙ හත්ථෙව ගහෙසේසති, ගමන් පැළහැර වස්12 කවර පින්වතෙක් එ දරුවන් අත ගනී‍ෙදාහෝ? [2183]

436 අදුසකානං පුත්තානං, නිදොස් ම දරුවන්; මම සම්මුඛා පහරං, මා බිහි ලා පහරමින්; කථන්නු න ලඡ්ඡෙය්ය්, කුමක් පිණිස ලඡ්ඡා නැති දොහෝ; වත, එකාන්තයෙන්; බ්රා,හ්මණො, දුදු13 බමුණු; අලඡ්ඡි, විළි නැත්තේයි. [2184]

437 යො හි, යමෙක් වනාහි; මෙ දාසිදාසස්ස, මාගේ දැසක ගේ දසෙක් වී ද; වා, නොහොත්; අඤෙඤපන පෙස්සිකො14, අනෙක් මෙහෙකරුවෙක් ද; තස්සාපි සුවිහිනස්ස15, ඕහට ද

1 ආදීන් BC. 2 බමුණහට B, බමුණාට A. 3 පුත්ර දානාදි C. 4FJ, පරිදෙවෙසි A, පරිදෙවෙසි BC. 5 හඬ BC. 6 දෙබින්යඤ C, දෙබින B, 0A. 7 සිහකුස් B. 8 ඹරොද්දොනො A. කවර පින්වතෙක් BC. 10 ආරක් BC. 11 සූණෙහි j ABC, සූනෙහි F. 12 පැලහැර දවස් A, පැලහැර දවස් BC; ගහෙස්සතීති කිලමඵ විනොදනත්ථාුය කො ගණිහිස්සතී J. 13 යදී B. 14 ABCF, පෙස්සියො J. 15 දාසි දාසස්සානි දාසි දාසො අස්ස. අඤෙඤ වා පන පෙස්සියොතී තස්සාපි දාසො තී එවං පරමපරාය යො මය්හං චතුත්ථාද පෙස්සියො පෙසතකාරකො අස්ස, තස්ස එවං සුවිහීනස්සාති අයං වෙස්සන්තරස්ස දාසපතීදාසොති ඤත්වාස J. 85 වෙසතුරු දා සන්නය

වඩා ඉතා හීනයෙක් වේද - මාගේ දෑසකගේ දෑසකුගේ දසකුදු වී නම් යයි සේයි; ලඡ්ඡි, ලඡ්ඡා සමපන්ත වූ; කො, කවරෙක්; පහරිස්සති, පහරනේද? - ‍මේ වෙසතුරාගේ2 සතරවන දැසි දැන ලඡ්ඡා සම්පන්න කවරෙක් මාගේ දසකු3 පහරනේද - මා පෙරටහි ලා ම දරුවන් පහරන4 මේ ලඡ්ඡා නැති බමුණාට මැ යුක්තයයි කියත්. [2185]


438 කුමින මුඛෙ5, කෙමෙන් මුවයෙහි; බඩස්ස, බඳ; මච්ඡසෙසව, මසකුමෙන්; මෙ සතො, මා ඇති වැ; අපස්සතො, මා දක්ව දක්වා ; පිය පුතෙන, ම කල් දරුවන්, අකෙක‍ාසති, අකොල්ලි කෙරෙයි - හවයි; පහරති, පහර ද දෙයි - මේ ඉතා දරුණයෙකැයි 6 වැලැපියෝ. [2186]

439 තතො, ඒ පරිවිතකී උපන් ඉක්බිති; ‘චිතෙතයි’ යනු හා සබඳ; කුමාරානං පිළනං අතිදුක්ඛං, දරුවන්ගේ ඉතා දුක්වු මේ පිළනය - මේ වෙහෙස; අටඨානං, අකාරණය. වත්මන් නෙහි 7 දරුවන් නොදොස් බව කියත්. ඉති දානං දත්වා , මෙසේ ප්ර ත්රව දානය8 දී; [ගද්ය ]

440 ආදු, වළිද්රි - ඔහු ම දරුවන් වෙහෙසෙන බැවිනැයි සේයි; වාමාතො, වම් දසරුවෙන්; වග්ගං බන්ධි ත්වාෙ, කඩුව බැඳ; චාපං ගහෙත්වා,න, මැඩහගු9 යෙදු දුන්න ගෙන බමුණා ලුහුබුඳ ගෙන ගොස් මරාපියා; සංක පුතේත ආනයාමි, ම දරුවන් ඇර ගෙන එම්දෝහෝ? කරුණු කිම යත් - පුත්තානං වඩො දුඛො 10, දරුවන්ට ඔහු දෙන පහර දුකි. [2187]

441 යං කුමාරා විහඤඤරෙ, යම් වෙහෙසකින් කුමරහු වෙහෙසෙද්ද; එතං, ඔවුන් වුඳුනා එ වෙහෙස; මෙ මට;අඬා හි 11, එකින්තයෙන් මැ; දුක්ඛ රූපං දුක් දෙනසුලු යැ;‍ සතඤච, පෙර බොහොසතුන්ගේ 12; ධම්මමඤඤය, ප්රනවෙණි ධම්ය්ත දැන; කො දත්වා, අනුතප්පති, උන් සේ මැවූ කවර නම් බොහොසතෙක්13 දරුවන් යදියක්හට දනගදී එ දරුවන් අනුව තැවේද? එක බොහොසතෙකු දු 14 දන් දී පසු නොතැවෙවයි15 සිතූහු. [2188]


1 පහරන්නේය BC. 2 වෙසතුරුගේ BC. 3 BC, දසක A. 4 පහරනට B. 5 BC, කුම්නමුඛෙන A, කුම්නා මුඛෙ FJ. 6B, දරුණු යකැයි AC; අහො වත දාරුණොති J. 7 වත්මන්නෙහි A. 8 දාන B. 9 මැඩගඟ A. 10 දුකෙඛා BC. 11 ABCF, අටඨානං J. 12 BC, බෝසතුන්ගේ A; සතන්හි පුබ්බ බොධිසත්තානං පංචණියං ධම්මං J. 13 බෝසතෙක් A. 14 බොසතකුදු A. 15 A, පසුව නොනැවෙයි BC.

86 වෙසතුරු දා සන්නය

442 ඉධ එකච්චියා නරා, මෙ ලෙව්හි ඇතැම් සත් කෙනෙක්; යසස, යමක්හු අබියෙසැ 1; සකා මාතා යථා නන්ථි්, වැදූ 2 මව් යම් සේ තැනැතී ද ; තථෙව සො නත්ථිැ, එ සෙයින්3 මැ හෙද නැතැයි යන්නාහු; සච්චං කිරෙවමාහංසු, සැබෑවම කීහු. [2189]

443 කණ්හෙ, කණිසිරු; ධනෙසිනො, ධන පිරියස්නා; අව්වාඨිකස්ස ලුද්දස්ස, අති දරුණු වූ; බ්රානහ්මණස්ස, බමුණාට; ඡතින්දතන දින්නම්හා, දනිදුහු විසින් දෙන ලදුම්හ. එහි, ව‍ෙර‍ා4; මරිස්සාම, මියයම්හ; නො ඡිවිතෙන අ‍ෙත්ථනනෙත්ථිණ, අපට ඡිවිතයෙන් කම් නැති; යො නො ගාවොව සුමගති, යමෙක් අප ගෙරි මරන්නාක් 5 මෙන් පහරී ද ඔහු පිණිස දිවි හරුම්හ යෙත්. [2190]

444 තාති කණ්හෙ ඡහාමසෙ, කණිසිරැ, ඔවුන් පියා යමෝ. [2191]

445 තෙ, දැලිසිරු කණිසිරු යන; උහො කුමාරා දෙ කුමරහු; නීයමානා6, ඒ යදියා විසින් යෙන යන ලදුවෝ; බ්රාමහ්මණස්ස සමුඤචිය, ඒ යදි බමුණා අතීන් මිදී; නෙත, එ කරුණෙන් - යදියා අතින් මිදුණු කරුණෙකැයි සේයි; නෙත7 පධාවිංසු, යම් දිසාවෙකැ 8 ඔවුන් පියේද එ දෙසින් පැලෑහු. පලා ගොස් පියානන් 9 අබියෙමසට මැ ගියහයි වදාළෝ. [2197]

446 තං, ‘තං එතං’ යි බිද; කණ්හාඡිනා, කණිසිරා10; තං 11, ඒ තමා බලමින් හුන් පියහට; එතං අවොච, මෙ තෙපුල් කීවු. හේ18 කිමයත් - තාත, අප හිමිය; අයං බ්රාඑහ්මණො; ඝරෙ ඡාතං දාසියං 13 ඉව 14, තමා ගෙහි දැ දැසක පහරනා මෙන්; ලට්ඨයා පතිකොටෙති, වැල් කෙළවරින් පහරි. [2199]

447 තාත; අයං, මේ; නව බ්රා හ්මණො, නොබමුණෙක; බ්රා,හ්මණා ධමිමිකා හොන්ති, බමුණෝ දැමිටු15 වෙති. යකෙඩා, මේ යකෙක; බ්රාිහ්මණ වණෙණන, බමුණු වෙසින්16 අවුදු;


1 අබියෙස්හි BC. 2 වැදු A, වදැ BC. 3 එසේ හෙයින් B. 4 AC, වරෙව B. 5 B, මරන්නා AC. 6ABCJ, නිය්ය මානා F. 7 නෙත තනාහි නෙත මුත්තඛණෙන යෙන දිසාභාගෙන තෙසං පිතා අක්ෂිB නෙත පධාවිංසු පධාවිත්වාැ පිතු සන්තිකමෙච ආගමිංසුති අනන්ථාෙ J. 8 දිසාවෙහි BC. 9 පියා BC; 10 කනිසිරු AC. 11 තත්ති තං පස්සමානං නිසිනතං පිතරං සිවිරාඡං J. 12 එම A. 13 දාසියන්ති දාසිකං J. 14 A, ච BCFJ. 15 දැමුටු BC. 16 වෙස් මවා B.

87					වෙසතුරු දා සන්නය

තාන නො බාදිතං නෙති, අප කනු පිණිස ගෙන යෙයි. පිසාචෙන නියමානෙ, මේ පිසසු1 විසින් ගෙන යනු ලදුවන්; කින්නු තාත උදික්ඛසි, අප කුමට බලයි? හැම වේලෙහිම සුව පත්වයි2 වැලැප්හු. [2200]

448 ඉමෙ නො පාදුකා3 දුක්ඛා, මේ අපගේ කුඩා පතුල්හු පයින් එන හෙයින් රෙදෙකි; අද්ධා ච දීසො, මඟ ද දිග - දුරු යයි සේයි. සුදුග්නමො, මොනොවට මැ දුදුල; සුරියො ට, හිරුදු; නිචෙ ධලම්බතෙ, යටත්හි සිටියේය. බ්රොහමණො ච, මේ බමුණු දු; නො තරෙති, අප වෙළෙවි කෙරෙයි.4 [2201]


449 පබ්බතාතී ච භූතානි, පව්ත්01ණයෙහි නිපන්5 දෙවියන්ද; වනාහි ච භූතානි, වෙනෙහි නිපන්6 දෙවියන් ද; ඔකඤමසෙ7, නීචවෘත්ති වැ දන්වමෝ; සරස්ස සිරසා වන්දාචම8, මේ පියුම් විල්හි පිරිගාදෙවියනුදු හිසින් වඳුමෝ; සුපතිත්ථර ච ආපකෙ9, හොබනා තොට ඇති නදියෙහි නිපන් 10 දෙවියනුදු වදුමෝ. [2202]

450 තිණා තණයෙහි;ලතා ව ලියයෙන; ඔයධ්යොන ඖෂධයෙනි; පබ්බතානි, පවුවෙනි; වන‍ාති ච, වෙනෙනි; මෙ කි තැන අධිවුත්ථ් දෙවතාවන් පිණිස කියා; අම්මා ආරොග්යං‍ වඡ්ඡාථ, අන්තියට ආරෝග්යධ11 කියව්. අයං බ්රාසහ්මණො මෙ බමුණු; නො නෙති, මරමින් 12 අප ගෙන යෙයි. [2203]

451 හොතෙනා, භවන්තු; අම්හාක මාතරං මද්දිං, අප මෑණියන් මද්රි දේවින්ට; වඡ්ඡනතු, කියත්වා; සචෙ අනුපතිතු කාමාසි, ඉදින් හෝ අප පියෙන් පිය 13 ඉයටි නම්; බිප්පං, වහාම; නො අනුපතියාසි, අප14 අනුව යා. [2204]

452 අයං එකපදී එති, මේ එක්පියමඟ15 අප හමුව එයි; උඡුං අස්සමං ගච්ඡති, ඉඳුරා අසපුවට යෙයි; තමෙව, ඒ හසර මඟම; අනුපතියාසි, අනුව යා; තෙ16 ලහු පසෙසසි, ඔවුන් වහා දකිනෙහි යයි 17 වහා දිවෙයි නම්; අපි, මැනවැයි මෙසේ කියවයි සේයි. [2205]

1 පිසසුන් B. 2 සබ්බදා ත්වං සුඛිතො හොහීති J. 3 පාදුකාති බුද්දපාදා J. 4 BC, අප ගෙන යේ A. 5 පව්ත්න් යෙහි වූ A. 6 වනස්ථ වූ. 7 ඔකන්ර්ා මසීතී අචකන්ර් ය ම අපවිතිං නීචචුන්තිං දසෙසනතා ඡානාපෙම J. 8 සරස්සාති ඉමස්සා පද්රහමසරස්ස පරිග්ගාහිකානෙව නාගකුලානි සිරසා වන්දපම J. 9 FJ, ආවකෙ ABC, සුපතී‍ෙතථ ච ආපකෙති සොඟනතිත්ථාරය තදියා අධිවත්ථම දෙවතාපි වන්දාමමි J. 10 වු A. 11 අරොග BC. 12 0 BC. 13 පියෙන් BC; අනුපතිතුකාමාති ‍සචෙ පි සා අම්හාකං පදානුපදාං ආගන්තුකාමා J. 14 A, ඔවුන් BC. 15 A, හසරමඟ BC. 16 AC, නෙ B, නො JE. 17 වහා දකිනෙහියයි A, සල්හු කොට BC; අපි පසෙසසි නො ලහුන්ති අපි තාම එතාය. එකපදියා අනුපතමාතා පුත්තකෙ අම්හෙ ලහුං පස්සෙය්ය්සීති එවං තං ව්ය දය්යාාථාති J. 88 වෙසතුරු දා සන්නය

453 අහො වත රෙ, හො පිරිහිණි; ඡටිතී, ඡටා ඇති තීය; වන මූල ඵල හාරිකෙ, වනමුල් ඵල ගෙනෙන්නීය; සුඤඤං අස්සමං දිස්වාන, අප නැති හෙයින් සිස් අසපුව දැක; තං තෙ දුක්ඛං භවිස්සති, හේ තිට දුක් වන්නේයැ. [2206]

454 යො නො ගාවොච සුමගති, යමෙක් අප ගෙරිමරිණෙන්2 මරාද; අව්වයිකෙන ලුදේදන, එසේ ඉතා දරුණු වු; ධනෙසිනා ධන පිරියෙස්නාවූ; බ්රාදහ්මණෙන බදෙධ නො, බඳනා ලද අප; යා න ඡානාති, යමක් නොදනී ද; තාය අමමාය, ඒ අන්තිය විසින්; අතිවෙලං, බොහෝ කොට; අනප්පකො, නොමඳ වූ; උඤ්ඡාලදෙධ‍ානූන, හැවිළිලි3 මිහිරි අල පකාපැකි ලබන ලද වනැයි හඟිම්. [2207]

455 සායං උඤ්ඡාතො ආගගං අමමං, මියුරු අල පකා පැකි ගෙන සවස වලින් ආ අන්තිය 4; අඡ්ඡ පසෙසමු අද් දුටුමෝ නම්; අහො, යෙහෙකි. අම්මා, අන්නී; බුදෙදන මිසසිතං ඵලං දඬුයෙල්බෑ5 මීයෙන් හැනු 6 මියුරු අල හා පකා පැකි; බ්රාීහ්මණස්ස දඡ්ඡා, මේ බමුණාට දෙන්නේයැ. [2208]

456 තදා, එකල්හි - තමහට මියුරු 7 පක‍ාපැකි දුන් 8 කල්හි යයි සේයි. අයං මේ යදි බමුණු; ආසි‍ෙතා9, හුන්නේ - හඳ පරිභූකත ඵලාඵල ඇතියේ; ධාතො, සුහිත වුයේ; නොබාළහං තරයෙය්යා, අප දැඩිව නොගෙන10 යන්නේය. නොපාදා සුණාවත11, අපගේ කුඩා පතුල්හු ඉතා ඉදිමුණාහ; බ්රා,හ්මණො, මෙ බමුණු; බාළ්හං තාරෙති, තදව වෙළෙයි කෙරෙයි. ඉති, මෙසේ කියා; මාතුගිද්ධිතො, මවට ගිඡු වූ ලොල් වු කුමරහු; නත්ථිි, ඒ මඟ ගිලා; විලපිංසු, වැලැප්හයි වදාළෝ. [2209]

කුමාර පබබං නිටඨිතං

යං පන තං12, එක කොලාහලං අහෝසි’ යි යොදනු [ගද්යව]


1 A, පිරිහුණ BC. 2 ගෙරි මරන්නෙන් C. 3 BC, ඇවිලි A. 4 ආදන්නිය A. 5 දඬුවෙල්බෑ B. 6 හැනු වැනි A; බුද්දෙන මිස්සිතන්ති තඤව බුද්දකමධූතා මිස්සිතං J. 7 මියෙන් හැනු අල B. 8 ගෙන සවස දුන් B. 9 AC, ආසිතො B, අසිතො FJ; අසිතොති අසිතාසනො පරිභූතන ඵලොJ. 10 දැඩි නොව ගෙන A. 11 ABCJ, සුතා F. 12 BC, oA.

89					වෙසතුරු දා සන්නය

457 තෙසං, ඒ දරු 1 දෙදෙනාගේ; ලාලප්පිතං සුත්වාි, විලාප අසා; හිමිවත2 වැසි දෙවියෝ රැස් වැ; තයො, තුන් දෙන, සිංහා ච, සිංහ ය; ව්යිග්ඝොච, වග; දිපිච, දිවි ය යන නම ඇති; වාළ3 වනෙ මිගා, වෙනෙහි සැඩ මුව වෙස් ගෙන4 දේවිය යන මඟ වලකා හිරු ඇප්සෙෙන තුරු මඟ නොදෙව යන; ඉදං වචන මබ්රවවුං, මෙ තෙපුල් දෙවි පුතුන් 5 තුන් දෙනෙක්හට කීහු. [2210]

458 නො රාඡපුත්තී, අප රදු සායං, සවස; උඤ්ඡාතො වලින්; මාහෙව ආගමා, නහමක් යේවා 6 -සඳපහන සවස මැසේවයි කියත්. අම්හාකං තිබ්හොගෙ වනෙ, අප වසන වෙවෙහි7; මිගා, සැඩ මුවෝ; මා හෙඨයිත්ථ , ඈ නහමක් කළ කිරුවත්වයි - යම් සේ නොකළකීරුවද්ද එසේම ඈට අරක් ගන්වයි8 කියත්. [2211]

459 තං9 ලක්ඛණං, ඒ සිරිබරිය10 ඉදින් රැකවල්11 නැත හොත්; ඔතොට, සිංහයෙක් හෝ; ව්යවග්සො ච, වගෙක් හෝ දීපි ච, දිවියෙක් හෝ; විගෙඨෙය්ය , වෙහෙසන්නේය; ඔවුන් විසින් දෙන වෙහෙස ලදින් ඈ දිවි ගැලවීමට පැමිණිකල්හි; ඡාලි කුමාරො නෙව අස්ස, දෑලි කුමර නොම වන්නේය; කණ්හා ඡිනා කුතො සියා, කණිසිරු කොහි ලා වන්නීය 12? මහලු දරුවන් නැතිවන් කුඩාදරු නැත්තීවාදැයි යන සිතින් කියත්, ලක්ඛණා, මහගම් ලකුණෙන් යුත්13 එ බියෝ; පතිං, සැමියා; පුතෙත ච, දරුවන යන; උහයෙනෙව, දෙකොටසින් මැ; ඡියෙඨ, පිරිහෙයි. එ හෙයින් මනා කොට ඈට රැකවල්14 කරව යෙත්. [2212]

460 මෙ, මා අතින්; ඛණිතතිකං පතති, අල කණන හූල හෙයි15; දක්ඛිණක්ඛි ච එ න්දාති, දකුණැස ද සැලෙයි; අළුලා රුක්ඛා, පක් නැති රුක්හු; එලිනො, පක් ඇතියන් වැන්නහ. සබ්බා දිසා, හැම දිසාවෝ මැ; මෙ මුය්හනති, මට මුළා වැ පැනෙති16. [2213]


1 කුමාරයන් B. 2A, හිමවත් BC. 3 ABC, වාළා JF. 4 මවාගෙන B. 5 දෙව්පුත් A. 6 A, මාහෙව නොආගමා, නහමක් නොයේවා BC; මාහෙව නොයි මද්දී රාඡපුත්තී උංඡාතො යායං මා නො ආගමා වන්ද්ලොකෙන සායමෙට ගචඡතුති වදනිතී J. 7 A, අපගේ වැළදුම් ඇති BC. 8 යම්සේ...... ගන්වයි BC, 0A; යථා න හෙඨෙතී ඵවමස්සා ආරක්ඛං ගණ්හථාති වදන්නී J. 9 BC, තා A, තං FJ. 10 BC, ශ්රිය දේවිය A. 11 රකවල් B. 12 වන්ති ද A. 13 A, මහගම ලකුණු BC. 14 රකවල් BC. 15 ගිණ BC. 16 A, පෙනෙති සේයි B, පැමිණෙති සේයි C. 90 වෙසතුරු දා සන්නය

461 තස්සා, ඒ මා; සායණ්හ කාලම්හි, සවස් කල්හි; අස්ස මාගමනං පති, අසපුවට එන අබියස්හි; සුරියම්හි අත්ථිමිතමිහි, හිරු බටියෙහි1; වාළා, සැඩ මුවෝ; පන්ථෙ උපටඨහුං, මා පෙර මඟ සිටියෝ. [2214]

462 සුරියො ච, හිරු දු නීචෙ ඔලමබතෙ, පාත් වැ එල්බෙයි; අසසමො ච, අසපුවද; දුරෙ වත, ඉතා දුරුය; තෙසං, ඔවුන්ට; යං ච, යම් බොඡනක්2; ඉතො හස්සං, මෙයින් ගෙන යෙම් ද; තං භොඡනං, ඒ බොඡුන්; තෙ භුංඡෙය්යුංප, එව්හු3 බුදුනහ. මෙයින් මුත් අනික් භොඡනයක් නැතැයි කියා4. [2215]


463 සො බනතියො, එ කැත්රඡ; මමං අනායනතිං5 දිස්වා, මා නොඑන්නිය දැක හඩන; ඡාතෙ6 දාරකෙ, සා කුස් ඇති දරුවන්; නොසෙනෙතා, සනසමින්; පණ්ණසාලාය, පන්සැලැ; එකො7 අවඡති නූන, එකලා වැ හිඳිනේ යයි8 ගගිම්. [2216]

464 කපණාය, බැගැහැ9 වූ; වරාකියා, පින් නැති; මය්හං, මාගේ; තෙ පුත්තකා, ඒ දරුවෝ; සායං සංවෙයනා කාලෙ, සෙසු දවස් තමන් කවන පොවන වේලෙහි; ඛිරපීතාව10, කිරි බොන දරුවන් මෙන්; අච්ඡරෙ නූන, හෙව නිදිතී හගීම්. යම් සේ කිරි බොන දරුවෝ කිරි පීණිස හඬා කිරි නොලදින් හඩමින්මනිදි ගනිද්ද එ සෙයින් ම දරුවෝ ද පකාපැකි පිණිස හඬා නොලදින් හඩමින් ම නිදිගත්තෝ වෙතියි කියා. [2217]

465 වාරිපිතාව, පැන් පවස් ඇතියන් මෙන්; අච්ඡරෙ නුන, හෙව නිදිතී හගීම්. යම් සේ පැන් පවස් ඇතියහු පැන් පිණිස හඬා නොලදින් හඬමින්ම නිදි ගනිද්දි එසෙයින්ම හඬමින් මැ නිදි ගත්තෝ වෙති යි කියා. [2218]

466 මා පච්චුග්ගතා, මා පෙර මඟට අවුදු; තිට්ඨතති නූන, සිටිතියි හගීම්. කෙසෙති යත්11 මාතරං මව පෙර මඟට අවුදු සිටිනා; බාලා මච්ඡා ඉව, බාල වත්සන් මෙන්. [2219]1 බැටියෙහි BC. 2 BC, භොඡනයක් A. 3 ඔව්හු A. 4 අඤඤං තෙසං භොඡනං නත්ථි J. 5 ABC, අනායතිං FJ. 6 BCFJ, ඡාතකෙ A. 7 AFJ, එකකො BC, 8 හුන්නේයයි BC. 9 BC, බැගෑ A. 10 බිරපිනාවාතී යථා බීරපකා බීරස්සත්ථාටස කන්දි ත්වාෙ තං අලහිත්වාය කන්ද5නතාව නිදිදං ඔක්කමන්තී එවං ඵලාඵලත්ථා ය කන්දිනත්වාර අලභිත්වාඅ කන්දදමානිව නිද්දං උපගතා භවිස්සන්තීති වදති J. 11BC, කෙස්ය යත් A. 91 වෙසතුරු දා සන්නය

467 උපරි පල්ලලෙ හංසාව, විල් පිට ගස් පිලාවන් සෙයින් [2220]

468 පච්චුග්ගතා, පෙර ගමන් අවුත්; අස්සමස්සවීදුරතො, අසපුව අබියස්හි; තිට්ඨතති නූන, සිටිතියි හගීම් [2221]

469 එකායනො එකක්හු යාහැකි මහ යැ; එකපථො, හෙද එක මඟයැ, දෙම‍ඟෙක් නැත. පහා යත්1 නොපිළිවනි. කරුණු කීම යත්; යෙන අස්සමා ගවේඡය්යං‍, පහව යම් මගකින් අසපුවට යෙම්ද; පස්සතො, දෙපසැ; සරා සොබ්හා ච, විල්වල හෙල්වල2 මිස; අඤඤං මග්ගං න පස්සාමි, අනික් මඟක් නොදකිමි3. [2222]

470 කානනස්මිං, වල්හි; මගබබලා, මහත්බල ඇති; මිගරාඡානො, මුව රඡහට; නමත්ථුක, නමස්කාර වේවා. ධමෙම න, දැහැමින්; හාතරො හොථ, මට බෑ තන්හි වවු4; මෙ සාවිතා, මා විසින් අයදිනා ලදුව; මග්ගං මෙ දෙථ, මට මග දෙවවු5. [2223]

471 අහං, මම; අවරාධස්ස, රටින් නෙරනා ලදු වු; සිරි මතො, සිරිමත්6 වූ පිනැති වූ; රාඡපුත්තස්ස, වෙසතුරු මහ රඡහු; හරියා, අඹුමි7; තඤච, එව්හු; අහං, මම; රාමං අනුබ්බ තා සීතාව, රාමරඡහු අනුගත සිතා දේවිය සෙයින්; නාතිමඤඤමි, හික්ම නොහගිමි - අනිකකු මුහුණ නොබලමි. යමි සේ දසරථ රඡ පින්9 රාමරඡහු 10, සීතා දේවි ඕහට11 අගමෙහෙසුන් වැ ඔව්හු අනුව පතිදේවතාව නොපමාව ඕහට උවසර12 කළා ද , එසේම මම ද වෙසතරායට නොපමාව උවසර13 කරමැයි කියා [2224]

472 තුම්හෙ ව, තෙපි ද මට මඟදී; සාය සංවෙසනං ප, සවස ගොදුරු ගන්නා කල්හි; පුතෙන යම් 18, තොප දරුවන්


1A, පහායක් B, පහායක් C; එකපථොක සො ච එකොට දුතයො නත්ථි , ඔක්කම්ත්වාිප ගන්දන සක්කා J. 2 වැව්වල විල්වල A. 3 C, නොදනිමි AB, 4 BC, පව් A. 5 C, දෙවව් A, දෙවුව B 6 A, සිරි ර පනැති B, සිරිබරි පිනැති C. 7A, අඹුමමු B, අඹුවෙ C 8 BC, ඉක්යැ A, 9A, රඡහුපුත්හු BC. 10 B, රාම රඡහු නංC, රාමරඡ A; රාමං සීතාවනුක්ඛතා - යථා දසරථ රාඡපුත්තං රාමං තස්ස කණිවඨා සීතා දේවි තස්සෙව අග්ගමහෙසී හුත්වා අනුබ්බතා පති දෙවතා හුත්වාම අප්පමත්තා උපට්ඨාසි තථා අගමප වෙසෙන්තරං උපට්ඨහාමි J. 11 ඔහුට BC. 12 උපස්ථතා BC. 13 ABCJ, පස්සථ F.

92 වෙසතුරු දා සන්නය

දක්වා. අහං ච මමද; ඡාලිං කණ්හාඡිතං ච, දැලිදිරා කණිසිරා යන; උහො පුතෙත පසෙසය්යංං, දෙදරුවන් දක්නෙමි; මට මඟ දෙවයි අයදී [2225]

473 ඉදං මුලඵලං, මෙ ‍ම‍ා ගෙන යන අලහා පකාපැකි; බහුං ච, බෙහෙව; අයං හකේඛා ච, මේ කෑ යුතු දෑය; අනප්පකො, නොමඳ; තතො උපඩඪං දාස්සාමි, මෙයින් අඩක්2 දෙමි. යාවිතා මග්ගං මෙ දෙථ. [2226]

474 නො මාතා රාඡපුත්තී ච, අප මවු රදු ය; නො පිතා රාඡපුතෙතා ච, අප පියේ රඡය. [2227]

475 ලාලප්පමානාය, වලප්නා වූ තස්සා, ඇගේ; කාරුඤඤ සංයුතං3, බැගැහැ 4 බැවින් යෙදුණාවූ; නෙලපතිං, මියුරු වූ; බහුං වාචං සුත්වාද, බොහෝ බස් අසා; වාළා පත්ථාල 5 අපක්කමුං, ඒ සැඩ මුව වෙස් මවා සිටි දෙවිපුත්හු තුන් දෙන මගින් පහව ගියහයි වදාළෝ. [2228]

476 පංසු කුණ්ඨිතා6, පස් වැකුණු සිරුරු ඇති; පුත්තකා, දරු බිලිඳුහු; මාතරං, මව පෙර මඟට ගොස් සිටුනා; බාල වව්ඡා ඉව, බාල වස්සන්7 මෙන්; මං පව්වුග්ගතා, මා පෙර මඟට අවුද්රු; ඉමම්ගි නං 8 පදෙසම්හි තිට්ඨන්ති, මෙ තැන සිටිති - අද උන් නොදකිමි යේ. [2229]

477 උපරි පල්ලලෙ හංසාව, විල්පිට හස් පිලා කෙනෙකුන් මෙන් [2230]

478 තෙ; එ දරු දෙබින්න9; උක්කණණා මගා විය, කන් හූවා ගෙන මව පෙර මඟ10 බලා දුවන මුව පොලු කෙනකුන් මෙන්; ආනන්දි තා, මා දැක සතුටු වූවාහු; පමුදිතා, විශේෂයෙන් සතුටු වුවාහු; යමන්තාමහිධාවිනො, වටින් දුවනුවෝ; වග්ග මානාව, පනනුවන් මෙන්; කම්පරෙ, මෙ ම‍ා ළ කපවති11; ඡාලි කණ්හාඡිනා ව තෙ උහො පුනෙති අඡ්ඡ න පස්සාමි, අද නොදකිමි නු. [2232]


1 දෙථ මෙ මග්ගනී යාචතී J. 2 A, සමහරෙක් BC. 3 ABC, සාහිතං FJ. 4 බැගැහ C, බැගැහ B, බැගෑ A. 5 ABCJ, පත්ථාක F. 6 - කුඩිතා C, - කුංඩිකා B. 7 BC වත්සන් A. 8 FJ, තං A, oBC. 9 A, දරුවො දෙබින්න BC, 10 පෙරමගටB. 11 කමපරෙ, සැලෙත් A.

93 වෙසතුරු දා සන්නය

479 ඡාපං, පැටවුන් පියා ගොදුරට ගිය; ඡකලීව, එළියකමෙන්; මිගිව, මුවපෙල්ලක මෙන්; පඤ්ඡුරා මුත්තා, කසල්ලේන මුත්; පකඛීව, ළිහිණියක මෙන් ද; ආමිස ගිඩිනී, ගොදුරු ගිඡු වු; සිහිව, සිංහ දෙනකන1 මෙන් ද; පුතෙත ඔහාය, ම දරුවන් පියා; නික්ඛමිං, ගොදුරට නික්මිණිමියි කීයා. [2233]

480 පබ්බතෙ නාගානම්ව, වසන් සමාහි පවියෙහි ඇතුන්ගේ පියවර සෙයින්; ඉදං තෙසං පරක්කන්තං මේ ඔවුන් ඇව්ද කෙළි තැන පියවර පැනෙයි; අස්සමස්ස අව්දුරතො, අසපුව අබියසැ; චිතකා, රැස් කළ වැලි සෑයෝ3; පරිකිණ්ණායො,විසුරුණහ. [2234]

481 පංසු කුණ්ඨිතා4 පුත්තකා වාලුකායපි ඔකිණ්ණා5 වැල්ලෙනුදු ගැවසී ගතුවෝ; සමන්තාමහිධාවන්ති, වටකොට සිසාරා දිවෙති; තෙ දාරකෙ න පස්සාමි එ දරුවන් අද නො දකිම් නූ. [2235]

482 පුරෙ පෙර දවසැ යෙ යම් දරු කෙනෙක්; අරඤඤ ආයන්තිං මං, වලින් එන මා; දූරතොව, දුරම දැක; පච්චු දෙන්ති 7 පෙරමගට එද්ද [2236]

483 ඡකලිං ව මිගිං ඡාපා8, මවුන් පෙරමගට අවුත්9 සිටිනා එඵ පැටවුන් මුව පැටවුන් මෙන් පෙර දවස; පච්චුගන් ත්වාඅන, මා පෙරමගට අවුදු සිට; මං විලොකෙන්ති10, බලති [2237]

484 ඉදං ච තෙයං කිළිනකං, මේ හැම ඔවුන්ගේ කෙළි මඩු යැ; පතිතං පණුඩු බෙලුං, ඔවුන් අතින් ගිලිහී තුබු විලිකුන් බෙල් පකැ. [2238]

485 මය්හිමෙ ථනා ච පුරා, මාගේ මේ තුන සගළුවෝ ද කිරින් පිරුණාහ; උරො ච, ළය ද, සම්පදාලති, පැළෙන්නා වැන්න. [2239]


1 ත්ධහනුවක A. 2 පව්යෙමේ හි A, පස්පචයෙහි BC; වස්සාරනෙත සානුපබ්බතෙ නාගාතං පද වළංඡං විය J. 3 A, සෑයො පෙනෙති BC; චිත්කාති සංචිත නිචිතා වා ක පුංඡා J. 4 FJ කුඩිතා BC. 5 AFJ වාලුකාය පරිඔකිණ්ණා BC 6 ABC ආයතිං FJ; දූරමායතින්ඨ දුරතො ආගව්ඡනිතිං J 7 පච්චුදෙන්තීති පච්චුග්ගච්ඡන්තී J 8J, ඡකලීව මිගි ඡාපා F, චකලීව මිගීව ඡාපා A 9 අවුදු BC. 10 ABC, පව්ලොකෙන්තී FJ.


94 වෙසතුරු දා සන්නය

486 එකො, එකෙක්; උච්ඡඩෙග විවිනාති1, මා හිණ සොයයි; එකා එකක්2; ථනං විලම්බති, නතයට3 වැද ගන්නී. [2240]

487 යස්සු යෙ අස්සු; යෙ පුත්තකා, යම් දරු කෙනෙක්; පංසු කුණ්ඩිතා4, පස් වැකි සිරුරු ඇතියාහු; චෙ උච්ඡඩෙක විවන්තන්ති5, මා ගිගගි පිරිවැ‍ෙටද්ද; [2241]

488 අයං යො අස්සමො, මේ ඒ අසපුව; පුඛේඛ පෙර දවසැ; මං සමඡේඡා පටිහානි, මට හැමදි6 මඩුල්ලක මෙන් වැටහේ කෙළි මඬල්ලක සෙයින් යෙත් මැයි. තෙ අඡ්ඡ; පුතෙත අපස්සන්ත්යාේ, අද ඒ දරුවන් නොදක්නා මට; අස්සමො හමතෙ විය7, අසපුව කුඹුල් සකක් මෙන් ඇවිදුනා වැනිය. [2242]

489 කිමිදං කිම මේ? අස්සමො අප්පසද්දොව, නිහඬව මැ මං පටිහානි, මට වැටහෙයි; කාකොළාපි8 න වස්සන්ති, වන කවුඩුවෝද නොහඬයි, මළ බන්දහු9; මෙ දාරකා හතා නුන10, ම දරුවෝ කිසිවකු විසින් ගෙන යන ලදහ. [2243]

490 සකුණාපි, සෙසු සියොත්හුද; න වස්සන්ති, නො හඬති ඌ දරුවන් ම බැවින් සිතා නොහඬති හෝ; මෙ දාරකා මතා නූන, ම දරුවෝ මලහ හෝ එයින් නොහඬ තිසි යේ. [2244]

491 කිමිදං තුණ්හි භූතොසි, නිහඩති නො - නොාබණෙහි නො? මෙ මනො, ම සිත; අපි රතේතව, මැදිම්11 යම් සදෑ මෙවෙනි සිහින දුටු වේලෙහි සිත් වැන්න. [2245]

492 කච්වින්නු, කිම හෝ; අය්යවපුත්ත, හිමිය12; මෙ දාරකෙ, ‍මදරැවන්; මිගා බාදිංසු, සිහාදී සැඩමුවෝ කෑහ? ඉරිනෙ13, නිරොඡ 14 වූ; විවනෙ15, විවෙක වූ; අරඤඤ, අරනෙහි16; මෙ දා‍රකා කෙන නිතා, ම දරු‍වෝ කා විසින් රැගන යන ලද ද? [2247]


1 ABC, විවනන්ති FJ. 2 එකෙක් A. 3 A, නතය BC. 4 FJ, කුංඩිතා BC 5 උවඡඩෙග මෙ විවන්තන්තීත මම උවඡඩෙග ආවන්තන්ති විවන්තන්ති J 6 ABC, සමඡ්ඡෝ පටිහානි මන්ති සමඡ්ඡට්ඨාතං විය උපට්ඨාති J. 7 හමතෙ වියාති කුලාල චක්කං විය කමතී J. 8 කාකොළානි වන කාකා J. 9 දළ වන්දු7හු BC, OA. 10 ABC, මතා FJ; මතා නුතානි අඬා මතා වා කෙනවි තිනා වා භවිස්සන්ති J. 11 මැදින් A, මදිම් BC. 12 A, හිමියා පුත B, හිමියා මූන C. 13 ABCJ, ඊරිතෙ F; ඉරිනෙති නිරොඡො J. 14 නිරොල B, හිණිරොප C. 15 විවනෙති විවිනෙත J. 16 අරණෙහි BC, වෙනෙහි A. 95 වෙසතුරු දා සන්නය

493 ආදු; මෙසේද පිළිවිසිම්; තෙ තා ව්සින්; දුතා1, දූත කොට; පහිතා2, ඡයතුරා නුවර සිවිරඡහු අබ්යසට යවන ලදහ3 හෝ? ආදු, වැළිදු කියම්; පියංවදා, කල් තෙපුල් ඇති දරුවෝ; සුන්තා, පන්සලට වැද හෙව නිදද්දෝ4; ආදු, නො හොත්; තෙ, එ දරුවෝ; ඛිඩ්ඩා පසුතා5, කෙළියෙහි6 යෙදී; බහි නික්ඛන්තා නූ, නික්ම බැහැරට ගියෝදැයි පිළිවිසි. [2248]

494 නෙවෙසං7 නෙව එසං, එ දරුවන්ගේ; කෙසා, අඳුන්වන් කෙශයෝ ද; ඡාලිනො8, ඡාලාවනද්ධ වූ; හත්ථක පාදා ච, විසිතුරු වු අත්පා හුද; නෙව දිස්සන්ති, නොම පෙනෙති; සකුණානං ච9 ඔපාතො, ඇත් ගිඡු ළිහිණියන්ගේ බැස්මක් සෙයින් අන් කවර10 ළිහිණි කෙනෙකුන්ගේ බැස්මක් වි ද11; ඒ මට කිය මෙ දාරකා කෙන නීතා? [2249]

495 උහො පුතෙත12, දෙදරුවන්; අඡ්ඡ න පස්සාමි, අද නොදකිම් ද; තතො, එ දරුවන් නොදක්නා පසයෙන් උප, දනා දුකට වඩා; ඉදං තෝ මා හා නොබිණීම; දුක්ඛතරං; වෙසෙසින් දුකැ; දුතියං සල්ලං, දෙවෙනි හූලයි. අපි, නැවත යඤච පුතෙත න පස්සාමි, ම දරුවන් නොදකිම් ද; ත්ධං ච මං නාභිහාසයි, තො ද මා හා නොබෙණෙයි ද; තං ඒ; මම ඉදං හදයං, මාගේ ළය; සල්ල විඨො වණෙයෙථා, හුලින් විදුනා ලද වණයක් සෙයින්; කමෙපති13, තැවෙයි. [2250 - 2251]

496 රාඡපුතූත, වෙසතුරු රඡ, ඉදින්; අඡ්ඡ ඉමං රත්තිං, අද මේ රැ; මෙ න යංසසි, මා හා නොබිණි නම්; මං මා; උක්කත්න සත්තං14, පහ වු දිවි ඇතිව; පාතො, උදය මැ; මතං, මිළිවිය15; දක්ඛසිති මංඤඤ, දක්නෙහි හගීම්. [2252]

497 යසස්සිනී, යස පිරිවර ඇති; මද්දි රාඡපුතනී, මැදි රදු16; වරාරොහා, උතුම් වළඟ ඇත්ති; උඤ්ජාය පාතො ගතොසි, වනමුල් වන ඵලාඵල පිණිස උදය මැ වනයට ගියහු; කිමිදං, මේ කිකරුණෙක; සායං ආගතා තනු ඉති, සවස ආහු නො යි පිළිවිස කී. [2253]

1 FJ, දූතො ABC. 2 FJ, පහිතො ABC. 3 B, ලද AC. 4 A, නිදිති BC. 5 ABC, බිඩිඩිසු පසුතා FJ. 6 A, කෙළෙහි BC. 7 BC, නෙවාසං J, නෙවස්ස FA. 8 FJ, ඡාලිතො ABC. 9 ABC J, ච F. 10 කවරි B. 11 විස BC. 12 AC, ඡාලිකණිහාව, දැලිසිරු කන්සිරු ද , තෙ උහො පුතෙත B 13 A F J, කම්පති BC. 14 F J, ඔක්කන්තසන්තා ABC; උක්කන්තසන්තං මන්ති අපගත ඡිවිතං J. 15 AB, මාලාවිය C; මං කාලසේසට මතං පස්සිස්සතීත අත්ථාා J. 16 රද්රතව AC. 96 වෙසතුරු දා සන්නය

498 යෙ, යම් සිවුපා කෙනෙක්; සරං පාතුමාගතා, පැන් බොන්නට ‍ෙම් පියුම් විලට ආහු දු1 ඔවුන් අතුරෙන්; වින දත්තස්ස, නාද කරන; සිහස්ස ච, සිංහයාගේ හා; ව්යකග්ඝස්ස2, වගුගේ හා අන් ඇත් ආදි සියොත් සිවුපා ගණන්ගේ3, තිකුඡ්ජිතං සද්දං, එකනින්නාද හඬ; ත්වං න අසෙසාසි නනු4 තෝ5 නොඇසීහිදැයි පිළිවිසි. [2254]

499 බ්රුහාවනෙ, මහවල්හි; විචරන්ත්යාන, පකාපැකි සොයා ඇවිදි; මෙ, මට; පුබ්බනිමිත්තං අහු6, දෙ‍වයෙනි මෙ මා දුක් ව්දුනා පිණිස පූව්ර් ‍ නිමිත්තයෙක් විය. හේ කිම යත්; මෙ හත්ථාව, මා අතින්; බණිතෙතා පකිතො, අල කණින7 හූල හෙයි; අංසතො, දත්කුළින්8; උග්ගිවඤච, ඵලාඵලපැය - උගය9 ද ගිලියෙයි10 [2255]

500 තදාහං, එකල්හි මම; ව්‍යථිතා11 හීතා, කම්පිත වැභය ගෙන; පුථුං12 අඤ්ඡ ලිං කත්වාුන, වෙන වෙන ඇදිලි කොට; සබ්බා දිසා නමස්සිස්සං, හැම දස 13 අත් බැන්දෙමු; අපි, කරුණු කිම යත් - ඉතො සොන්ථිස සියා, මෙ මා කළ නමකරින් මහිමි යාට ද දරුවන්ට ද සෙත් වේවයි වැන්දමු. [2256]

501 නො රාඡපුතෙනා, අප හිමි රඡපිත්; සිහෙන වා දීපිනා වා, සිංහයකු විසින් හෝ දිවියකු විසින් හෝ; තතො, කළ කිරුවනලද්දේ; මාහෙව, නහමක් වේවයි; දාරකා ච, දරුවෝ ද ; අච්ඡකොක තරවඡිහි, වලසුන් හා බල්ලන් තරසුන් විසින්; පරාමට්ඨා, ගන්නාලදුවෝ; මාහෙව, නහමක් වෙත්වයි සිතා 14 වැන්දමු. [2257]

502 සිහො ව්ය[ග්ඝො ච දිපි ච , සිනෙක වගෙක දිවිවෙක යන; වාළා වනෙ මිගා තයො, සැඩවු වනමුවෝ තුන්දෙනෙක් ඇත. තෙ මං මග්ගා පරියාවරුං, එව්හු මට ඇවුරූහ; තෙන සායම්හි ආගතා, එ හෙයින් ආමි - හිමි, මට කමා15 කරවයි යේ. [2258]


1 A, අවුදු BC. 2 ව්යයග්ඝස්සවාතී ව්යඑග්ඝස්ස අඤෙඤසංච හන්ථිතආදීනංපචච සලකුණ සඩසස්ස ච නිකුඡ්චතං එකනින්නාද මද්දං J. 3 ABC, සලකුණ සඩඝස්ස J. 4 FJ, නුන ABC. 5 තී A. 6 අහු පුබ්බනිමිත්තන්තී දෙව ඉසේහ මෙ දුක්ඛස්ස අනුභවනන්ථාAය පුබ්බනිමිත්තං ආහෝසි J. 7 කනින්ට ගත් BC. 8 BC, අංසයෙන් A. 9 ABC, උග්ගීවන්තී අංසකුටෙ පචඡිලග්ගනකං J. 10 ගිලී යෙයි B, ගිලිහෙයි A. 11 වැථිතා B, වථිතා C, බ්ය ථිතා J, ව්යා.ධිතා F. 12 පුථු BC. 13 BC, දශා A. 14 A, OBC,. 15 A,ක්ෂිමා BC.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=වෙසතුරු_දා_සන්නෙ_-_ii&oldid=5605" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි