වෙසතුරු දා සන්නෙ - i

වෙසතුරු දා සන්නය.

 නමො බුඬාය1 

1. ‘ඉදං’ යන තැන ‘ජාතක’ යනුවක් අධ්යාvහාර කොට ‘සත්ථා1 කපිලවත්ථුංො2 උපතිස්සාය නිග්රොrධාරාමේ විහරනෙතා ඉදං ජාතකං පොක්ඛරවස්සං ආරබ්හකථෙයි’ යී යොදනු. සසති හිංසතිති සත්ථාද:කෙ සසති කෙ හිංසතීති අත්තනො ව වෙනෙය්ය’ බන්ධනවා නඤ්ච සන්තානගත3 කිලෙසෙ4 සසති5 හිංසතීති වා, සදෙව මනුස්සානං ඉහලොක පරලොක හිතං අත්ථං සාසතිති වා, යස්මා තස්මා සත්ථාදති ලඞනාමො සම්මා සම්බු‍ඬො ලොකගරු6. ‘යදා හි’ යන තැන ‘හි’ යනු නිපාතයි. ‘යදා කපිලවත්ථුං අගමාසි’ යි යොදනු.

පටිජග්ගන විධිං කත්වා , සෙනසුන් නඟන ආදි කළමනා විධි කොට: සාකියා සෑ රජහු;මානජාතියා. මන් පියවි ඇතියහ නොහොත් උතුම් ද හෙයින් මනැතියහ3. භගිතියා පුතෙතා භාගිනෙය්යාි. පිතු දුක්ඛං පුනාතීති පුතෙතා, පියහට උපන් දුක් දුරලානුයි පුත් නමි. නමතීති නත්තා. ‘රාජකුමාරෙ9 ආහංසු’යි යොදනු. ‘හන්දය දානි’ යන තැන ‘හන්ද9’ යන නිපාතය සැහැස්මෙහි10 වැටේ. අගිඤ්ඤා පාදකං යන තැන

ඉඬිවිධා දිඛ්ක සොතො පරවිත්තවිජානතා පුබෙබ නිවානුස්සති දිබ්බ වකඛුති පඤ්චධා

යි කියන ලද පඤ්චාභිඥවට11 පාදක වූ;

ඣානං සමාපජ්ජිත්වාි, සියුතජ්ඣානයට12 සමවැද; පළමු වන දෙවන තුන්වන ධෑන්හි අභිඥා13 නොඉපැද14 එහි උපදනා විසින් සතරවන ධෑන්15 අභිඥා13 පාදක නම් වී. පටිප‍කඛෙ


1 තස්මා තස්ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බඬස්ස C 2. කපිල වත්ථුස්මිං BC 3-ගතිකෙC. 4. කිලෙසාරයො A. 5. සාසති ABC 6-ගුරු BC. 7. විධානං කත්වාි J. විධිං ඤත්වා C, විධීං ඤත්වා න B. 8. මැතාතියහ BC. 9. කුමාරො B. කුමාරො C. 10. සාහස්මෙහි A,සාහස්මෙහි B, සාහස්මෙහි C. 11. පචාභිඤ්ඤවට AC. 12. BC, චතුත්ථික ධ්යාානයට A. 13. අභිඤ්ඤා AC. 14. නොඉපද AC, 15. ධෑන්හි A.

වෙසතුරු දා සන්නය

වාරෙනේතා මද්දනේතා යාති පවත්තති වා පටිහරති1 දිඨි ම‍ානොපහතානං2 සත්තානං විත්තානීති වා පාටිහාරියං’යී කියන ලද යමා මහ පෙළහර ‘රඤ්ඤා3 පන වන්දිවතෙ’ යන තන්හි සත්තමී4 භාව සප්තමී කොට ගන්නේයි5. මහා වෙඝො [වුඪභිත්වාි] පොක්ඛරවයසං වස්සි මහමේ නඟා පොකුරු වැසි වටි. හෙඨා, යට පොළොව යයි සේයි. අච්ඡරිය, විස්ම6 වූ; අබ්භුත, අපූර්ව වූ; විත්තා ජාතා අහෙසුං සිතැතියාහු7 වූහු.

පුබ්බයොගො, පෙර කළ පිනි; දීසතීති දායො මිගානං දායො ඵත්ථාේති මිගදායො. තස්මිං මිගදායෙ. උරං ඡදෙතීති උරව්ඡදෝ, උරව්ඡදෝ ච මාලාවාති උරව්චද මාලා, තං උරව්ඡද මාලං; [ගද්ය ]

2. වරවණ්ණාහෙ, උතුම් වර්ණමප්ර භායෙන් 8 යෙදුනා වූ; චාරු පුබ්බංගි, උතුම් ලකුණු ඇතියාවූ; ඵුයති, ඵුසතිය යන නමැතිය9; පථව්යා , පොළෝ තෙලෙහි; යං තුය්හං මනසෙ’ පියං, යම් වස්තුවෙක්10 තී සිතට ප්රි ය ද; තං, ඒ වස්තුව11; දසධා, දස කොටසක් කොට; වරෙ, දස වැදෑරුම් වූ වරයන්; වරස්සූති ආහ, ගනැයි කී. [1685]

3. දෙවරාජ නමොත්යනත්ථු , දෙවුරජ, තට නමස්කාර වේවයි; ධරණීරුහං, රුකක් සිටි තෙනින්; වාතොව, මහ පවනක් මෙන්; පිං, මා: රම්මා ඨානා, රමණීය වූ මෙතැනින්; වාවෙසි12 පහ කෙරෙයි13; මයා, මා විසින් කිං පාපං [ප]කතං, කිනම් පවක් කරනලද දැයි කිවු [1686]

4. තෙ, තී විසින්; පාපං, පව් කම්. න චෙව කතං, නොම කරන ලද; ත්ථං , තෝ; මෙ, මට; අප්පියා නව අසි14, අප්රි ය නොද වූහු15; යෙන, යම් හෙයකින්; තෙ, තිගේ; පුඤ්ඤං ච, පින් හා ආයු හා; පරික්ඛීණා, පිරිගිණි ද; තෙන, එහෙයින්; අහං, මම; තෙ, තිට; එවං වදාමි, මෙසේ කියමි. [1687]
1. පටිහරති වා BC 2. දිඨිම‍ානොපගතානං AB 3. රඤේඤ ABC 4. සප්තමී BC 5. ගන්නේ BC 6. විස්මය BC විශ්ම A 7. සිතැතියා A 8. වණ්ණ ප්ර.භාවයෙන් C, වර්ණ5 ප්රනභාවයෙන් A. 9. BC, නමැත්තියා A. 10 වස්තුයෙක් BC. 11. ත නං, ඒ ඒ වස්තුව BC. 12. වාවෙති ABC 13. කෙරෙහි නු B, කෙරෙහිනුයි C 14. න වා ආසි BC. 15. වුහ A

වෙසතුරු දා සන්නය

5. මරණං සන්තිකෙ, මරණ ආසන්නය; තුයහං ර්විනා භාවො භවිස්සති, තිගේ අප හා වියෝ වීමෙක්1 වෙයි; පවෙච්ඡ තො මෙ, වර දෙන්නා වූ මාගෙන්; එංත දසවරෙ පතිගණ්හාති, මේ දසවරයන් පිළිගනැයි3 කී. [1688]

6. සබ්බභුතාතමිස්සර, සියලු භූතයන්ට ප්රෙධාන වූ; සක්ක, සක්දෙවු රජ, චෙ මෙ වරං අදෝ3; ඉදින් මට වර දෙනු කැමතියෙහි වී නම්; භද්දනෙත, වැඩෙක් තට වේවයි; තත්ථාව, තා කී පොළෝ තෙලෙහි සිවිරාජස්ස, සිවිරජහුගේ; [නිවෙස නෙ අස්සං], නිවෙස්නෙහි4 වෙම්වයි. [1689]

7. පුරින්දමද, පෙර කල් දන් දුන්නව5; යථා යම් සෙයින්6; මිගි, එක් හැවිරිදි මුවපෙලි; නීලකබි හොති, නිල් පැහැයෙන් නුමුත් ඇස් ඇති වේද; තථා, එ සෙයින්7, නීල නෙත්තා අස්සං, තුන් වියෙහි ම අතිනීල නෙත් ඇති වෙම්වයි; නිල හමූ අස්සං, අති නීල වූ දෙව් දුනු මෙන් යුත් බැමලිය ඇති වෙම්වයි; තත්ථහපි, එහිදු; නාමෙන, නමින්; ඵුසතී නාම අස්සං, ඵුසථි නම් වෙම්වයි. [1690]

8. පතිරාජූහි පිළිරජුන් විසින්; පූජිතං පුදනු වූ; කිත්ති මන්තං, කීර්තාති ඇති වූ; යසස්සිනං, පිරිවර ඇතියා වූ8; යාච යොගං, යාචකයන්ගේ අයදමට යොග්යූ වූ9, අමච්ඡරිං, නොමසුරු වූ; වංදං, හිස් ආදි කොට ඉල් වූ උතුම් වස්තු දෙනු වූ; පුත්තං, මෙකී ගුණයෙන්10 යුක්ත රූ පින් යස්සරි, සියො පුතක්හු; ලභෙත, ලැබෙම්වයි. [1691]

9. ගබ්භා ධාරෙත්තියා; ගබ උසුළනු වූ; මෙ මජ්ඣිමඩ්ගං, මාගේ මඞ්ය.මාඩ්ගය11; අනුත්තතං අස්ස, නොඋස් වේවයි; සමං ලිඛිතං, සම කොට ගා යෙදූ; චාපං ව, දුනුමිටක් සෙයින්; කුච්ඡි, ඒ මඞ්යඛමාඩග යෙනුදු12 කුස මැ; අනුන්නතා අස්ස, නොඋස් වේවයි - නොමහත් වේවයි සේයි. [1692]
1. වීමක් C. 2. පිළිගනුයි B. 3. අදෙ A. 4. නිවෙස්නොමෙහි BC. 5. BC පොත්හි මෙම පාඨය වෙනුවට ‘පුරින්දතර’ යනු ‘පුරින්දයද’ යනුවෙන් අර්ථA වශයෙන් දී තිබේ. 6. සේ A. 7. එසේ හෙයින් B 8. ඇති වූ A. 9. යොග්ගපි. 10. ගුණෙන් BC. 11. මඞ්ය මාඩගයෙන් BC. 12. AB, මඞ්යයමාහා යෙදුනු C. වෙසතුරු දා සන්නය

10. වාසව, දෙව්රජ; මෙ ථනා, මාගේ පයොධර යුගළයෝ; නප්පපතෙය්යුං , නොහෙත්වයි - පුල් පියුම් මඟනා රන් හසුන් සෙයින් මුව පියුම් මඟමින්1 උඩු බලා සිටිත්වයි යනු අභිප්රාපවයි. පලිතා නස්සන්තු, මාගේ හිස නර ද නොපැනේවයි2; කායෙ රජො න ලිපේපථ3, සිරුරෙහි රජස් නොඇලේවයි - වෙර දැලි නොහි‍ඳේවයි4 සේයි; වජ්ඣවාපි පමොවයෙ, රාජපරාධ කළ වධ්යවයකුදු මිදිය හෙම්වයි5. [1693]

11. මයුර කොඤ්චාභිරුදෙ, මොනරුන් හා කෙ ස් ලිහිණියන් විසින් රැව් දෙන ලද; වරනාරිගණායුතෙ, උත්තම ස්ත්රීණ ගණයා විසින් ගැවසී ගත්; බජ්ජ, කුදුන් හා; චෙල6, ලදරුවන් හා කුඞසලයින් කියත්මැයි; ආකිණ්ණ, ගැවසීගත්; බක6, බැලවානයන් විසින්; සූද7, අරක්කැමියන් හා; මාගධ8, කිලිඟුන්9 විසින්; වණ්ණිතෙ, වනන ලද; [1694]

12. විත්රිග්ගළෙරු හුසිතෙ10, සත්රුවනින් විසිතුරු මාර කවාටයන් විසින් පසඟතුරු රැව් බඳු රැව් විහිදුණා වූ: සුරාමංසප්ප බොධනෙ, කව බොවයි රා මස්නෙන් පොබයන ලද ජනයන් ඇති - සිවි රජහුගේ මෙකී ඉසුරෙන් සැරහුණා වූ නිවෙස්නෙහි; භද්දනෙත; පින්වත් වූ දෙව්රජ; තස්ස සිවිරාජස්ස, ජයතුරා නුවර රජකරන ඒ සිවි රජහට; මහෙසියා අස්සං, අගමෙහෙසුන් වෙම්වයි - මේ දසවරයන් ගතු. [1695]

13. සබ්බංග සොහනෙ, හැම අඟින් හොබනාවූ11 ඵුසතිය; මයා, මා විසින්; තෙ, තිට; යෙ දසවරා, යම් දසවැදෑරුම් වර කෙනෙක්; දිනනා, දෙන ලදහු ද; සිවිරාජස්ස විජිතෙ, සිවි රජහුගේ විජිතයෙහි ලා - සිවි රජහුගේ සමීපයෙහි වැස යයි සේයි; තෙ සබේබ, ඒ තී කැමති සව්12 වරයන්; ලච්ජසි, ලැබේවයි. [1696]1. හමනමින් BC. 2. නොපෙනෙවයි BC. 3. ලිමෙප්ත A. 4. නොහි‍ුහෙන්දගවයි BC. 5. මිදියමේවයි B. මිදියවේවයි C. 6. ඛුජ්ජ තෙවලාක්ඛකාකිණ්ණෙ F (පිට 483 – 4), ඛුජ්ජාදි වෙලාපකාතිණ්ණෙ, ඛුජ්ජාදිවෙලාකාකිණ්ණෙ යනුදු එහිම පාඨාන්තරයයි. ඛුජ්ජාදි වෙලාපකාතිණ්ණෙ J (පිට 423), ඛුජ්ජවෙලාපකාකිණ්ණෙ’ති ඛුජ්ජෙහි චෙව වෙලාමකෙහිච ආකිණ්ණෙ L. 7. ABC, සුත JF, සුදමාඝාතවණ්ණිතෙ’ති සුදෙහිච ආඝාතකෙහිච වණ්ණිතෙ L. 8. JF, මාඝත ABC. 9. කිලිඟුවන් B. 10. චිත්රහගලෙරුඝුසිතෙ BC. 11. සොබනාවූ C. 12 A, සිවු C, සියළු B. වෙසතුරු දා සන්නය

14. සුජම්පති, සුජා නම් අසුරාංගනාවගේ ස්වාමි වූ; මඝවා, මඝවා යන නම් ඇති; වාසවො දේවරාජා, වාසව නම් දෙව්රජ; ඉදං චත්වායන, මෙසේ කියා; ඵූසතියා වරංදත්වා , ඵූසතියට දසවැදෑරුම් වර දී; අනුමෝදිත්ථ , අනුමෝ වී - සතුටු වීයයි සේයි. [1697]

දසවර ගාථා

15. සා ඵූසතී, ඒ ඵූසතී දේවී; තතො වුතා, ඒ දෙව්ලොවින් සැව; ඛතතියෙ උපපජ්ජථ, මදු රට කැත1 කුලෙහි උපන; ජෙතුකතරමහි නගරෙ, ජයතුරා නුවර; සඤ්ජයෙන සමාගමි, සඤ්ජය මහරජහු හා එක් වූ. [1698]

16. දොහළිනි හුත්වාු, දොහළිනී වැ; වෙ හදා සමාහටා විහදං විහදමස්සා අත්ථීයති විහදිනී. විහදිනී එව දොහළිනී; තිත්තිං න ගමිස්සතිඤ; දන් දීමෙන් පිරෙන සිතැති බවට නොයේ - යම් පමණ දන් දී නොවැලකෙයි2 සේයි. [ගද්ය.]

17. ඵූසතී, ඵූසතී නම් බිසෝ; දසමාසෙ ධාරසිත්වාින, දස මසක් කුසින් උසුළ; පූරං පදක්ඛිණං කරොන්ති, නුවර පැදකුණු කරන්නී3; වෙස්සානං වීථියා මජෙඣ, වෙළඳුන්ගේ4 වේ මැදෙහි; මමං ජනෙසි, මා ලදු - ගැබින්5 බිහි කළහයි6 සේයි. [1699]

18. මයහං, මට; (වෙසතුරු නාමය7); න මතතිකං8 නාමං, මවුන්ගේ වර්ග යෙන් ආ9 නමෙක් නොද විය; න පෙත්තික සමහවං, පියන්ගේ වර්ග්යෙන් ආ9 නමෙක් නොද විය; යසමා, යම් හෙයකින්; වෙස්ස වීථි‍යං10 ජාතොම්හි, වෙළඳුන්ගේ වීථියෙහි උපනිම් ද; තස්මා, එහෙයින්; වෙස්සන්ත‍රො අහු ඉති, වෙසතුරු නම් වීමීයි කියන ලදි11 . [1700]

19. අහං, මම; යදා, යම් කලෙක්හි; ජාතියා අඪවස්සිකො, උපන් තැන් හිමින් අට හැවිරිදි12; දාරකෙ හොමි, දරු වීම් 13 ද; තදා, එකල්හි; පාසාදෙ නිසජ්ජ, පායෙහි පලක් පිට හිඳ; දානං දාතුං චින්තසිං14, දන් දෙන්ට සිතීම. [1701]


1 BC, කැත් A 2 තෙවලනකයි B. 3කරවන්නී BC. 4 වෙළඳුන්ගේ BC. 5 ගබින් BC. 6 කළායි AC, 7 නාම BC. 8 මාතිකං BC. 9 වූ BC. 10 වීථියා මජ්ඣ A. 11 වීම් A. 12 ඇවිරිදි BC. 13 දරුයෙවම් B, දරුයෙම් C. 14 විචින්තයින් JF.

වෙසතුරු දා සන්නය

20. යදි, ඉදින්; කොවි යාචකො [යාචයෙ], කිසි යදියෙක් ඉල්වී නම්; මම, මාගේ හදයං, හදවත ද; චකඛුම්පි, ඇසුදු; මං සම්පි, මසුදු; රුධිරම්පි, ලේදු1; දදෙය්යංි, දෙනුයෙම්; කායම්පි, කයද; යාවයිත්වම2, මහදනා මැද අස්වා; දදෙය්යංේ, මෙරමා හට දස් කොට දෙන්නෙම්. [1702]

21. අසණ්ඨිතං, මසුරු බැව්හි නොපිහිටි; අකම්පිතං, අචල වූ; සභාවං, භාව සහිත වූ; ඉදින් ඉල්වූවකු ඇතහොත් සිතුවා තාක් දියටි වූ සිත; චින්තයන්තස්ස, සිතන වෙසතුරු කුමරහුයේ සිත් අනුව; තත්ථ්, ඒ තැන්හි; සිනෙරුවන වටංසකා, මෙරගල හා හිමාලය මැ මුහුළු පලඳනා කොට ඇති; පඨවි, මහ පොළෝ3; අකම්පිත්ථැ4, කම්පා වූ5. [1703]

22. පරූළ්හ කච්ජ නඛ ලොමා, දික් වූ කක්ෂ රොම හා නිය හා වෙර ලොම් ඇත්තාවූ; පඞක දත්තා රජස්සිරා, මලහුන් දත් හා රජස් වගුළ හිස් ඇතියාවූ; බ්රාපහ්මණා, බමුණෝ; දක්ඛිණං බාහුං පග්ගයහ, දකුණත නඟා; මං කිං යාචත්ති, මා කුමක් ඉල්වති කී. [1704]

23. සිවීනංරඨවඩ්ඪන, සිවීන් රට වඩනු වූ; දෙව්, මහරජ; රතනං යාචාම, රුවනක් ඉල්වමෝ; ඒ කවර රුවනෙක් ද යත් - ඊසා දන්තං, රිය හිස් බඳු දළ ඇතියා වූ; උරූළ්භවං, දළ වට වූ නොහොත් පිරිවර ඇතියා වූ නොහොත් උසුළනුවූ6; පවරං නාගං, උතුම් වූ ඇත්රුවන; දදාහි, දෙ-අපට දෙයි7 කීහු. [1705]

24. බ්රා[හ්මණා, බමුණෝ; යං මං යාවන්තා, මා යමක් ඉල්වද්ද; පහින්තං, මද ගිලියෙනු ර්ව ; කුඤ්ජරං, ඇසුවවූන් බිය ගන්වන්නාවූ මහත් නාද ඇති3; දන්තිං, යහපත් වූ දළ ඇති8; ඔපවුය්හං, පර පිරිස් යට9 කොට සිය පිරිස් තරවනු වූ10; නොහොත් පිරිවර ඇතියා වූ, නොහොත් රාජව හන වූ; ගජුන්ත මං, ඇත්රජහු; දදාමි, දෙමි, න විකමපාමි, කම්පා නොවෙමි - දී පසු නොතැවෙමි යි11 සේයි. [1706]1. ලෙද BC. 2. සාවයිත්වදන BC, භවෙත්වාද JF. 3. පොලොව AB. 4. අකම්පි තත්ථන JF. 5. කම්පාවූවයි කියන ලද C. 6. උරුළ්භවන්ති උබ්බාහක සමත්ථංක FJ. උරුළ්භවන්ති [වටට හෝ මටඨ] දන්තං අථවා පරිවාර සමලන්නං පභරපි උබ්බාහනසමත්ථංබ L. 7. BC, දෙවයි A. 8. ඇත්තාවූ C. 9. නර C. 10. A, තරනොවූ BC. 11. නොතැළමියි A.

වෙසතුරු දා සන්නය

25. සිවිනං රඪවඩ්ඪනො, සිවීන්ගේ රට වඩනු වූ; රාජා වෙසතුරු මහරජ; චාගාධිමානසො, ත්යා ගයෙහි අධික වූ මනස් ඇතියේ; හත්ථිමක්ඛන්ධාභ ඔරුය්හ, ඇත් කඳින් බැස; බ්රා‍හ්මණා නං, බමුණන්ට; දානං අදාසි1, සියලු ඇත් අලංකාරයෙන් සැදි ඒ පණිඩය2 නම් ඇත් රජහු දනග දිති. [1707]

26. හත්ථි නාගෙ පදින්නම්හි, ඇත් රජහු දන් දුන්නෙහි; ‍‍ෙමදිනී යමකම්පථ3, මහ පොළොව සැලිණ; තදා, ඒ මහ පොළොව සැලුණූ සඳ; යා ගිංසනකං ආසි, යම් පමණ4 භයානකයෙක් වී ද5; තදා, ඒ භයානක වූ වේලෙහි; ලොමහංසනං ආසි, ලොමුදහ6 ගැන්ම ද වී. [1708]

27. තදා, එසමයෙහි; හත්ථියනාගෙ පදින්නම්හි, ඇත් රජහු දුන්නෙහි7; නගරං ඛුබහිත්ථ 8, නුවර සැකෙබිය9 - ඇළල10 ගියේ යයි සේයි. [1709]

28. පුරං සමාකුලං ආසි, නුවර වියවුල් විය; විපුලෙං මහා, පාතිර උස් වූ; ඝොසො ච ආසි, මහදනාගේ ඔල්වර හඬ ද වී [1710]

29. තදා, එසමයෙහි; හත්ථි නාගෙ පදින්නම්හි, ඒ ඇත් රජහු දුන්නෙහි; නගරං ඛුබ්හිත්ථක11, නුවර සැකවිය; අථ, එ නුවර සැකවිය ද; තුමුලො මහා, පැතිර උස් වූ; හෙරවො සද්දෝ, භය ගන්නා හඩෙක්; එත්ථඑ වත්තති, එනුවර පැවැත්තා12. [1712]

30. උග්ගා ව, ප්‍රසිඞයෝ ද13; රාජ පුත්තා ච, රාජ පුත්ර යෝ ද; වෙසියානා ව, ව්යා,පාරයෝ ද; බ්රා1හ්මණා ච, බමුණෝ ද; හත්ථාොරුහා, ඇතරුවෝ ද; අතිකඨා, අසරුවෝ ද; රථිකා, රිය සැරියෝ ද; පත්ති කාරිකා, පයින් ගමන් යන්නෝ14 ද; [1714]
1. අදා JF. 2. A, පඬර BC, පිඬා V (3-31); 614 ද බලනු. 3. FJ, සංකමප්යිථ BC, OA. 4. C, පන B, OA. 5. විය BC, OA. 6. B, ලොමුදැහැ C, OA. 7. C, දුනෙහි B, OA 8. JF, ඛබ්හිත්ථ A, ඛුහිත්ථු BC. 9. සකෙඛියො BC, සතෙබිසො A. ඛුබ්හිත්ථා ති ජෙතුත්තර නගරං සංබුසිතං අහොසි FJ. 10. ඇළලී AB. 11. JF, ඛුහිත්ථබ BC, OA. 12. පැවැත්තා BC, OA. 13. උග්ගාති උග්ගතා පඤ්ඤාතා JF. 14. A, කරන්නාහු BC. වෙසතුරු දා සන්නය

31. කෙවලො චාපි නිගමො, හුදෙක් නියම් ගම1 කෙළෙඹි ජනයෝ ද; සිවයො චාපි, සිවී2 ද; සමාගතා, රැස් වූ එව්හු; නියමාන3 නාගං දිස්වා, බමුණන් ගෙනැ යන ඇත් රජහු දැක; රඤේඤ පටිවෙදයුං, සඳ මහ4 රජහට දැන් වූ5. [1715]

32. දෙව, මහරජ; තව පුතෙතා වෙස්සන්තරො, තා පිත් වෙසතුරා; පත රට්ඨං6 විධමං7, තාගේ රට නැසීය; රට්ඨස්ස පූජිතං, රට වාසීන් විසින් පුදන ලද; නොහත්ථි නාගං, අපගේ ඇත් රජහු; කථං දජ්ජා, කිනම් කරුණකින් කලිඟු රට වැසි බමුණන්ට දින8 හෝ? [1716]

33. ඊසා දන්තං, රිය හිස්9 වැනි දළ ඇති; උරුළ්හවං දළ මට වූ නොහොත් උසුළනුවු10; සබ්බ යුඞානං ඩෙක්ත ඤඤැං, සියලු යුඞයන්ට කෙත් හඳුනනු වූ11 - යුඞ භූමි හඳුනන්නාවූ; සබ්බ සෙතං, හැම අඟින්12 හැළී වූ; ගජුත්තමං හැම ඇතුන්ට උතුම් වූ. [1717]

34. පණ්ඩු කම්බල සඤ්ජනනං, රත් පලසින් වැසුණා වූ, පහින්තං, මද වැහෙනු වූ13, සත්තු මද්දනං, සතුරන් මඩනා වූ; දන්තිං, යහපත් වූ දළ ඇතියා වූ14; සවාල වීජතිං, වල් විදුනා හා සමඟ පවත්නා වූ; කෙලාස සදියං, කෙලෙස් ගල සේ මහත් වූ; සෙතං, එසේ හෙයින් ම සුදු වූ; [1718]

35. සසෙතච්ඡත්තං, සේසත් හා සමඟ පවත්නා වූ; සඋපථෙය්ය 15, බුමුතුරුණු උඩුවියන් ජවනිකා හා සමඟ පවත්නාවූ, යාථබ්බණං ඇත් වෙදුන් හා සමඟ පවත්නා වූ; සගත්ථිපපං, පිරිවැරූ16 පන්සියයක් ඇත්කුලන්17 ඇත් මැඩ ඇත් ගොවුවන් හා සමඟ; රාජවාහිං, රජහු18 උසුළනු වූ; අග්ගයානං, අග්රඇ යාන19 වූ; යානං, අපගේ හස්තියානය20; බ්රාතහ්මණානං, කලිඟු රට වැසි බමුණන්ට; කථං අදා21 ඉති, කවර කරුණෙකින් දිනැයි දැන්වූ. [1719]


1. BC, ගම් A. 2. ACB. 3. තිය්ය මානං AB. 4. සඳ මහා C, සදැමහ B, OA. 5. දැන්වූහු AB. 6. රට්ඨා C. 7. ABJF, විධම C. 8. දින් B. 9. ඉස් AB. 10. 23 බලනු 11. හඳුනන්නාවූ BC. 12. C, ඇගින් AB. 13. C, වැහෙන B, වැහෙන්නාවූ A. 14. ඇති A. 15. F, සඋපාථෙය්යං ABC, සවුපථෙය්යං. J. 16. BC, පිරිවර A. 17. ඇකලගාද AC, පමඇක්ලගාද B (ඇත්තලයන්ද?), සහසිපත්ති පරිවාරකං පංවත්තං කුලසතාතං හත්ථි මෙණඩ හත්ථිල නොපකානංච වසෙන සහත්ථි්පං FJ. 18. රජු A. 19. යහන C. 20. යහනය C. 21. FJ, අදාසි ABC.

වෙසතුරු දා සන්නය

36. සො, ඒ වෙසතුරා; අත්තං පානං ච, බත් පැනුදු; ව ත්ථ සෙනාසනාති ච, වස්ත්රු හා සෙනසුනුදු; දජ්ජා, දේවයි; එතං බො, හෙ ම; දානපති රූප, දනට සුදුසුය; එතං1 බො, හෙ ම; බ්ර හ්මණාරහං, බමුණන්ට සුදුසුයි. [1720]

37. සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪන, සිවීන්ගේ රට වඩනු වූ; සඤ්ජය, සඳමහ රජ; අයං තෙ වංස රාජා නො, මේ තොපගේ පරපුරෙන් ආ රජෙක, වෙස්සන්තරොපුතෙතා, වෙසතුරු නම් ත පිත්, ගජං, ඇත් රජහු; කථං භාජෙති, කිකරුණෙන් කලඟු රට වැසි බමුණන්ට දිනි ද2? [1721]

38. සචෙ ත්වංඟ, ඉදින් තෝ; සිවීනං ඉදං වවනං, සිවීන්ගේ මේ තෙපල3, න කරිස්සසි, නොකෙරෙහි නම්; සහපුතෙතන4 තං, තා පුතු හා සමඟ තොප දෙපුතුපියන්; සිවී හ‍ෙත්ථ කරිස්සරෙ ඉති, සිවි රට වැසියෝ5 තමන් අත් කෙරෙති; මඤේඤ, හඟුම්හ - සිතුම්හයි කිවුහු6. [1722]

39. කාමං, ඒකාන්තයෙන්. ජනපදෝ මාසි, මට දනව්ව නොවේවයි; රට්ඨං වාපි විනස්සතු, රට ද නැසීයේවයි. අහං, මම; සිවීනං, සිවීන්ගේ; වචනා, තෙපුල් කරුණෙන්7; අදූසකං රාජ පුත්තං, නිදොස් රජ පුතු; සකා රඨා න පබ්බාජෙය්යංක, සිය8 රටින් නොතෙරමි9; හිං යම් කරුණෙකින්; මම ඔරයො පුතෙතා. හේ මා ළෙහි ලා වැඩූ සිත් ද; තස්මා, එ කරුණෙන් නෙ‍ානෙරමි. [1723]

40. හි, යම් හෙයකින්; සො මම අත්රනජො පුතේතා, හේ මා නිසා උපන් පිත් ද එ කරුණෙන් ද10 නොනෙරිමි11. [1724]

41. අහං තස්ස නච දුබ්භෙය්යංය, මම ඕහට12 ද්රෝ,හි කොද වෙමි13; හි, යම් කරුණෙකින්14; සො අරියසීලවතො, හේ උතුම් ශිල් හා ව්ර ත ඇත්තේ ද එකරුණෙන් ද්රෝ හී නොවෙමි; මෙ අසිලොකොපි අස්ස, මට අයසුදු වෙයි; බහුං පාපඤ්ච පසවෙ, බොහෝ පව්දු රැස්වෙයි15. මෙසේ අයසුදු16 පව්දු වන බව දැන; වෙස්සන්තරං පුත්තං, වෙසතුරු නම් පුතු; කථං, කෙසේ; ස‍ ෙත්‍‍4න ඝාතයාමයෙ, සැතින් මරම්හයි කී. [1725]

1. තං C 2. C, දිත්ද AB. 3. තෙප්ල A. 4. FJ, සහ පුත්තෙහි BC, සහ පුත්තං A. 5. B, වැසියා AC. 6. BC, කිව් A. 7. AB, කරන්නේ C. 8. සිවි B. 9. A, නොතරිම් BC. 10. කරුණෙහිදු C. 11. AC, නොතරිම් B. 12. BC, ඔහුට A. 13. වෙම් BC. 14. සෙයකින් A. 15. කෙරෙම් AC. 16. අයසසුදු C වෙසතුරු දා සන්නය

42. නං. ඔහු; දණෙඩන ස‍ ෙත්ථීන, දණේඩන් හෝ සැතින් හෝ නොමරව්; හි, යම් කරුණෙකින්; න සො බන්ධතනාරහො, ගේ බන්ධහනයට ද නොතරම් වුව1; අපි ච, එකක් කියමෝ නම් ඒ වෙසතුරා; රඨා පබ්බාජෙහි2, රටින් නෙරපිය3 - මතු; වඩක පබ්බතෙ වසතු, මෙරටින් ගොස් වක්පවුකුස වෙසේවා. [1726]

43. එසො වෙ සිවීනං ඡ‍ෙන්දාක. මේ ඉදින් සිවීන්ගේ රුචි වී නම්, එවහු මෙ රටින් නෙරනු4 කැමති වූහු නම්; ජන්දංුන පනුදාමයෙ, ඔවුන්ගේ රුචි නොනසමෝ - කීවා කරම්හයි සේයි; සො ඉමං රත්තිං වසත, මේ රෑ මෙහි වෙසේවයි; කාමෙ ච පරිභුඤ්ජතු, පස්කම් ගුණ ද අනුභව කෙරේවා, අඹුදරුවන්ට ඔවා දෙමින් මේ රෑ මෙහි වෙසේවයි5. අද එක රැයට ඕහට අවසර දෙව යන අභිප්රා යයි. [1727]

44. තතො රත්යාර විවසනෙ, ඒ රාත්රි යගේ අවසානයෙහි; සුරියස්සුග්ගමනං පති, හිරුගේ නැඟුම වූ කල්හි; සිවයො සමග්ගාහුත්වාි. සිවිහි සමඟව6 ගෙන; තං රඪා පබ්බාජයන්තු7 ඒ වෙසතුරා8 රටින් නෙරත්වයි9 කී. [1728]

45. කතේත, කටයුතු කිස කරන ඇමතිය; උඪෙහි, නැගී සිටු; තරමානො ගන්ත්වාං. යුහුව ගොස්; වෙස්සන්තරං වද, වෙසතුරු රජහට කිය; දෙව මහරජ; සිවයො, සිවීහු ද; නෙගමා, නියම්ගම් කෙළෙඹි ජනයෝ ද10 සමාගතා, රැස්වූවාහු; තෙ කුඩා, තට කිපියාහ11. [1729]

46. සිවිරාජෙන පෙසිතො, සිවි රජහු විසින් මෙහෙයන ලද; සකත්තා, ඒ ඇමැති12; තරමානොව, යුහුව ම; ආමුත්ත හත්ථාතභර‍ෙණා, බහා ලන ලද හස්තාභරණ ඇතියේ; සුව‍ෙත්ථාො, මනාකොට13 පිළි හන්නේ; චන්දලන භූසිතො, චන්දසනයෙන් හෙබියේ. [1732]

47. සිසං නහාතො, හිසින් නැහැයේ; උදකෙයො, තෙත් වූ කෙශ14 ඇතියේ; ආමුත්ත මණි කුණ්ඩලො, බහා ලූ මිණි


1. A, නොකරවව BC. 2. FJ, පබ්බාජෙසි ABC. 3. BC, නෙරපියව A. 4. A. හෙරනා BC. 5. වෙසෙත්වයි C. 6. සමගිව A. 7. FJ, පබ්බාජෙන්තු ABC. 8. A, වෙසතුරු BC. 9. නෙරිත්වයි A. 10. කෙළෙඹිහුද A. 11. කිපියහ B. 12. ඇමති AC. 13. A, OBC. 14. කෙසයත් B වෙසතුරු දා සන්නය

කොඬොල් ඇතියේ; වෙස්සන්තර නිවෙසං, වෙසතුරාගේ නිවෙසුන් වූ; රම්මං පුරං, රම්යස1 වූ පුරයට; උපාගමි එළෙඹිය. [1733]

48. යො ගනත්වා . ඒ ඇමැති2 ගොස්; තිදසානං වාසවං ව, තිදස3 දෙව් පුතුන් මැද සක්දෙව් රජහු මෙන්; අමවෙවගි පරිං කිණ්ණං, සැට දහසක් ඇමැතියන්4 විසින් පිරිවරන ලද; රමමා නං, තමා5 දුන් දන ගුණ කියමින්6 සොම්නස්වැ හුන්7; කුමාරං, මව් පියන් ඇති හෙයින් කුමාරයයි ව්යුවහාරයට8 ගිය වෙසතුරු රජහු; තත්ථක සකෙ පුරෙ, ඒ සිය පුරෙහි9; අද්දස, දීටි. [1734]

49. සො කත්තා, ඒ ඇමති; තත්ථ් ගන්නවා. එයට ගොස්; වෙස්සන්තරං අබ්ර වි10, වෙසතුරු රජහට කී; රථෙයහ, රිය උසහ11-මහරජ; තෙ දුක්ඛං වෙදයිස්සාමි, තට දුක් හස්නක්12 දන්වමි13; මා මෙ කුජඣ, මට නහමක් කිපෙ - උදහස් නොවයි14 සේයි. [1735]

50. සො කත්තා, ඒ ඇමැති15; වන්දි ත්‍ ා රො මානො වැඳලා හඬමින්; රාජානං අබ්රොවි, රජහට මෙසේ16 කී; චෙ සබ්බකාම රසාභරො, මට සියලු ඉසුරු දෙනු වූ; හත්තා ආසි, සාමි විහි; තෙ දුක්ඛං වෙදයිස්සාමි, තට දුක් වූ නොමිහිරි හස්නක් කියමි; තත්ථ,, ඒ දුක් හසුන් දැන්වීමෙහි සපන්17 වූ; මං, මා; අස්සාස සන්න, දෙවයන්ගේ පාදයෝ අස්වසත්වා18-නිසැකව කියයි19 මට කියව යන අභිප්රාසයෙන් මෙසේ කී. [1736]

51. සිවයො මෙ කිස්මිං කුඬා, සිවීහු මට කිකරුණෙන්20 කිපුණාහ? නාහං පස්සාමි දුක්කතං21, මම ඔවුන් කිපෙන පරිද්දෙන් කළ නොකළ22 වරදක් නොදක්මි23 කතේත, සිය24 කිස කරනුව; තං මේ වියාවක්ඛ, ඒ මට විස්තර කර කිය25; මං කස්මා පබ්බාජයන්ති ඉති ආහ, මා කුමට නෙරිද්දැයි26 කීහු. [1740]


1. රම්ම BC. 2. ඇමති AC. 3. ත්ර දශ A. 4. ඇමතියන් AC. 5. BC, තමන් A. 6. A, කියකියා BC. 7. සොම්නසට පැමිණ උන්නාවූ BC. 8. වැවහාරයට B. 9. පුරයෙහිදී A. 10. අබ්ර වී C, බ්රනවි J. 11. රිය උසව C, උතුම් A. 12. අස්නක් A. 13. දක්වම් BC. 14. නොවෙයි A. 15. ඇමති AC. 16. oBC. 17. A, දැන්වීමෙම්සපත් B, දැන්වීමෙවිසපත් C. 18. අස්සාසයන්තු මන්ති තයමිං දුක්ඛ සාසනාරොචනෙ කිලන්තං මං දෙවපාදා අස්සාසෙන්තු (අස්සාසෙත්තා) J. විස්ස‍ෙත්ථංකෙථෙහිනී මං වදෙථානි අධිප්පායෙ නෙවමාහ F. 19. BC, කියව A. 20. කීකරු‍ෙණ් A. 21. දුක්කට A. 22. BC, oA. 23. නොදකිම්හු BC. 24. සියපු BC. 25. විස්තර කියන BC. 26. නෙරිද්දයි BC. වෙසතුරු දා සන්නය

52. යස්මා නාගදානෙන ඛීයන්ති, යම් හෙයකින් ඇත් රජහු දුන් හෙයින් කිපෙද්ද; තස්මා තං පබ්බාජෙන්තිති1 ආහ, එහෙයින් තා නෙරතී කී [1741]

53. අහං හදයම්පි චකඛුම්පි දජ්ජං, මම යදියා ඉල්වූ කල හද මසුදු ඇසුදු දෙන්නෙම්; හිරඤ්ඤං වා සුවණ්නං වා මුත්තා වෙළුරියා මණිවා, අමු රන රත්රන මුතුය වෙරළු2 මිණිය යන; බාහිරක ධනං, බැහැරි ධනය3 - මෙකී මට කුමක් වටීද? [1742]

54. අහං, මම; ආගතෙ, යදියා ආ කල්හි4; දක්ඛිණං5 බාහුං පග්ගයහ, දකුණත නඟා - ‘පග්ගය්හ’ යනුවක් අධ්යායහාර කරනු. යාචකං දිස්වා, ඉල්වන්නහු දැක - ‘යාචමානං’ යී සේයි; දදෙය්යංර අපි, ඒ හිරණ්යා දීන් දෙම්මය; නවිකමෙපය්යං , කම්පා නොවෙමි - දී පසුව නොතැවෙමි යි සේයි මෙ මනො, ම සිත්6; දානෙ රමති, දන්හි ඇලේ. [1743]

55. සබෙබපි සිවයො, සියලු සිවිහු; කාමං, රිසි සේ; මං පබ්බාජෙන්තු, මා නෙරිත්වයි; හනන්තු වා, මරත්වයි; කාමං, රිසි සේ; සත්තධා ජින්දින්තු, සත් කඩක් කොට සිඳිත්වයි; තථාපි, එතෙකුදු වූවත්; දානා නෙව විරමිස්සං ඉති ආහ, දන් දීමෙන් දුරු නොවෙමියි කීහු.

                                               	    [1744]

56. සිවයො, සිවීහු; නෙගමා ව, නියම් ගම් වැසියෝ ද කෙළෙඹියෝ ද; සමාගතා රැස්ව; තං එවං ආහු, තට මෙසේ කිටුහු. පබ්බාජිතා, රටින් නෙරනා ලද7 පොරණං8 රජහු; කොන්තිමාරාය තීරෙන, කොත්මරු නම් හෝ තෙර; ආරඤ්ජරං ගිරිං පති, අඳුන් ගිරි අභිමුඛව; යෙන යන්ති, යම් මඟකින්9 යෙද්ද; සුබ්බතො, වෙසතුරා ද; තෙන ගච්ජතු ඉති, ඒ මඟින් යේවයි10 කී. [1745]

57. දුසකා යෙන ගච්ජන්ති, දෝෂ කළාහු යම් මඟකින් යෙද්ද; සොහං තෙන ගමිස්සාමි, ඒ දොස් [කළ] මම ද ඒ මඟින් යෙමි. අපිව, එකෙක් මතු; අහං යාව දානං දදාමි, මම යම්කල්


1. ABC, පබ්බාජයන්ති FJ. 2. වෙළුරිය BC. 3. බැහැර ධන A. 4. කල A. 5. ABC, J, අදක්ඛිණං වාප’හං බාහුං F. 6. මාගේ සිත් A. 7. BC, නෙරන ලද A. 8. පොරාණ ABC. 9. නියම මගකින් A. 10. යෙයි වෙසතුරු දා සන්නය

පරිවෙඡදයකින් දන් දෙම් ද; තාව, ඒ තාක්; මෙ රතතින්දි.වං බමථ ඉති ආහ, මට රැයකට හා දාවලකට හා ක්ෂනමා කරවයි කීහු - වගවයි සේයි. [1746]

58. ‘සත්ත සත්ත සතකං’ යී කිවමනා තන්හි එක් ‘සත්ත’1 ශබ්දයකට ලොපි. [ගද්යල]

59. රාජා, වෙසතුරු මහරජ; සබ්බඞග සොහිතිං2 මද්දිං ආමන්තයිත්ථ 3, සර්වු4 අගින් හොබනා ඒ මද්රිිය කැඳවා මෙසේ කී; තෙ මසා දිනනං යං කිංචි ධනං ධඤ්ඤං එ විජ්ජති, තිට මා විසින් දෙන ලද යම් කිසි5 ධන ධාන්ය යෙක් ඇද්ද; [1747]

60. හිරඤඤං වා සුවණ්ණං වා මුත්තා වෙළුරියා බහු, මසු රනුදු රත්රනුදු මුතු දු වෙළුරිය මිණිදු එහි බෙහෙව. හෙ ද8; තෙපෙත්තිකං, තිගේ දෙමව්පියන්ගෙන් අළ; යංව ධනං, යම් ධනයෙක් ඇද්ද, හෙද; තං සබ්බං තිදහෙය්යා්සි ඉති ආහ, සියල්ල නිධි කොට තබවයි කී. [1748]

61. සබ්බඞග සොහනං මද්දී රාජපුත්ති, සව් අගින් හො බනා මැද නම් රදූ7 තොමෝ; තං අබ්රිවී, ඒ වෙසතුරු රජ හට කිවු; මහිමි8 වෙසතුරා විසින් මෙතෙක් කල් ධන නිධාන කොට තබව [යි] නොකියන ලද විරීය. දැන් මෙසේ කියයි, කොහි නිධි කටයුතු දෝ හෝ ඔවුහුම පිළිවිසැ දන්මි යි සිතා; දෙව කුහිං නිදහෙය්යාිමි9, මහරජ කොහි නිධි කොට තබමි; මෙ පුචජිතො තං අක්ඛාහි ඉති පුච්ජි, මා විසින් පිළිවිස්නා10 ලදුයෙහි ඒ නිධී පිළිවිස්නා තැන් කියයි පිළිවිස්වු. [1749]

62. මද්දී, මද්රි ය; යථාරහං, සුදුසු11 කොට; සීලවනේතසු දානං දජ්ජාසි12, සිල්වත්නට දන් දෙ - මද්රිාය කොටු ආදියැ නිධි කොට නොතබා13 තී අනුවයන නිධි14 නිධාන කරන්නී සිල්වත්නට දන් දෙයි කියමින් ‘නහි දානා පරං කීහු සබ්බ පාණිනං, සව් සත්නට; දානා පරං පතිඨා නහි අත්ථිද, දනින් ඉතිරි පිහිටක් නම් නැතැයි කී. [1750]


1. සත් BC. 2. A, සොභනිං BC, සොභනං JF. 3. J, ආනෙත්යිත්වාව ABC. 4. සර්ව. A. 5. C; කිසි කවර B, කිසිවර A. 6. දෙද BC. 7. BC, රජදූ A. 8. මහිමියා BC; ‘තමබ්ර4වී’ ති මය්හං සාමිනා වෙස්සන්තරෙන එත්තකං කාලං ධන නිධෙහිති තං වුත්ත පුබ්බං ඉදාකනවං වදති කුහිං නුඛො නිධෙතබ්බං පුච්ඡස්සාමි තන්ති වින්තෙත්වා තං අබ්ර විති J. 9. නිදහෙස්සාමි A. 10. පිළිවිසිනා A. 11. සුදුසු සුදුසු C. 12. දජ්ජා A. 13. තබා BC. 14. BC, oA.

වෙසතුරු දා සන්නය

63. මද්දි පුතේතසු, තිගේ දරුවන් කෙරෙහිද; සස්සුයා, ඵූසතිය කෙරෙහිද; සසුරම්භිව, සුහුරු1 කෙරෙහිද; දස්යායසි2, කරුණාකර; යොව තං භගතා මඤේඤය්යස, පිනැත්තිය, මා ගිය කල යමෙක් ‘මම මෑට සැමි වෙමි’ යි කී නම්; තං සක්කච්චං උපඨහෙ, ඔහු සකස් කොට වට3.

64. මයා තෙ විප්පවසෙන, මා හා තී වියොව විසීමෙන්; චෙ, ඉදින්; භතතා නොමඤේඤය්යෙ, කිසිවෙක් මම තිට සැමි නොවෙමි කීනම්4; අඤ්ඤං ගන්තාරං පරියෙස, අනික්5 සැමියකු සොයා; මයා විනා මා කිසිත්ථ 6, මා හා වියොවීමෙන් තහනමක් [කළ] කුරුවයි7. [1752]

65. අහංගි, මම වනාහි; වාළ මිගායුතං, සැඩ මුවන් විසින් ගහන වූ; ඝොරං, දරුණු වූ; වනං ගච්ඡාමි, වනයට යෙමි; බ්ර්හා වනෙ, මහ වල්හි වසනු වූ; එකකස්ස මය්හං, එකලා වූ මට; ජීවිත සංසයො, දිවි සැකය. ඒකාන්තයෙන් නොවෙයි. සිවුමැලි වූ මා ඒ වෙනෙහි වසනුවට8 මදිවී ඒකාන්ත9 නොවෙයි. නිසැකයෙන් මියෙමි යන අභිප්රා යෙන් මෙසේ කී.

	                                               [1753]

66. මෙ අභුං කථං භණසි, නුඹ මට නොකීමරී තෙපුලක් කියහි නු; වත පාපකං හාසසි, එසේ කියනුයෙහි ඒකාන්තයෙන් ලාමකයක් කියහි. [1754]

67. මහාරාජ ත්වං යං එකකො ගචේඡය්යන, තෝ එකලාව යම් තැ‍නකට යෙහි10 ද; නෙස ධමෙමා, හේ ෂ්වභාව නොවෙයි- හේ කාරණ නොවෙයි සේයි. බත්තිය, කැත්රජ; යෙන ගච්ඡසි, යම් මඟකින් යෙහි ද; අගම්පි තෙන ගච්ඡාමි, මම ද ඒ තා යන මඟින් යෙමි. [1755]

68. තයා සඞිං මරණං වා, තා හා සමග වැස මියන11 මරණ12 ද; තයා විනජීවිතං වා, තා කෙරෙන් වියො වැ පවත්නා


1. සුහුර B. 2. FJ, දයාසි BC, දෙය්යාකසි A. 3. B, වව C, උපස්ථිත වැ A 4. A, සැම් නොතකි නම් BC; සචෙ කොවි අහං තෙ භතතා භවිස්සාමිති තං නමඤේඤය්ය J. 5. නො මා අතික් BC. 6. FJ, මා කිසිත්ථං BC, මා සකිසිත්ථය A; මා කිසිත්ථාතති මයා විනා භූතා මා කිසා භව - මා කිලමිනී J. 7. කරවයි A කරවයි වා කී BC 8. වසන හුට A, වසනුහුට B, වසනුවුව C; තත්ථ සංසයොති න එකන්තිකං සුබුමාලස්ස මෙ මහාවාන වසතො කුතෙං ජීවිතං නිච්ඡයෙන මරිස්සාමතී අධිජපායෙතෙව. මාග J. 9. BC, එකාන්තයෙන් A. 10. යෙයි BC. 11. BC, වන A. 12. මරණය A. වෙසතුරු දා සන්නය

දිවි ද-මේ දෙකින්, තයා විනා චෙ ජිවෙ, ඉදින් තා වියො වැ යම් දිවියක් රකිම් ද; ඒ දිවියට වඩා; තදෙව මරණං සෙ‍ෙය්ය91, ඒ තා හා සමඟ වැස මියන2 මරණ2 උතුම්. [1756]

69. චෙ තයා විනා යං ජීවෙ, ඉදින් තා වියොවැ යම් දිවියක් රකිම් ද ඒ දිවියට වඩා; එකජාල සමාහිතං, එක ජාල කොට; අග්ගිං උජ්ජාලයිත්වා න4, ගිනි දල්වාලා5; තත්ථා, එකජාල වැ දිලියුණු6 දර සෑයෙහි හී; මෙ මරණං සෙ‍ෙය්යා , මා මිය යන බව උතුමි. [1757]

70. හත්ථි තී, ඇතිනිය; යථා, යම් සේ; ආරඤ්ඤකං, වල්හි වසන7; දන්තිං, මනා දළ ඇති8; නාගං, ඇත් රජහු; ගිරිදුගේගසු, ගිරිදුර්ගරයෙහි; සමෙසු විසමේසුව, සම තන්හි ද නොසම තන්හි ද; ජෙස්සන්තං, ඇවිදිනහු9; අන්වඤති, අනුව යේ ද; [1758]

71. එවං, එසෙයින් ම; පුතෙත ආදාය, ම දරුවන් ගෙන; [පච්ඡතො]10 පසුපස්සේ; තං11 අනුගච්ඡාමි, තා අනුවැ යෙමි; තෙ, තා විසින්; සුහරා භවිස්සාම, සුපොෂණ12 කටයුතු වෙමි13; තෙ, තා විසින්; දුබ්හරා න හෙස්සාමි, දුෂ්පොෂණ14 කටයුතු නොවෙමියි ඒ වෙසතුරුට15 කිවු. [1759]

72. මඤ්ජුකෙ පියභාණීනො, මියුරු වූ පිය තෙපුල් බණන; ඉමෙ කුමාරෙ, මේ කුමාරයන් දෙදෙන16; වන ගුමබස්මිං ආසිනෙ, වන ලැහැබ් යට17 හුන්නවුන්; පස්සනෙතා; බලමින්; න රජ්ජස්ස සරිස්සසි, රජය සිහි නොකෙරෙහි. [1760]

73. රමණීයමහි අස්සමෙ, රමණීය13 වූ අසපුයෙහි19; [1762]

74. මාලධාරී අලඞකතෙ, මුල් පැලඳ සැදුණාවූ; [1764]

75. මාලධාරිනෙ කුමාරෙ, මල් පලන් කුමාරයන්; රමණී යමහි අස්සමෙ; රමණීය වූ අසපුයෙහි සිටින්නවුන්; යදා දක්ඛිසි, යම් කලෙක්හි20 දක්හි ද; තදා, එකල්හි; [1766]

1. සෙටෙඨා A. 2. BC, වන A. 3. මරණය A, 4. A, උජ්ජාලයිත්වාව BC, නිජ්ජාලයි ත්වාකන FJ. 5. දල්වා A. 6. දිලිහුනු BC. 7. වල්හිවා BC, වන වසන A. 8. ඇතියාවූ BC. 9. A, ඇවිදිනාහු BC. ජෙස්සන්තන්ති විවරත්තං J. 10. FJ oABC 11. ත්වංද AB. 12. සුපොෂණය BC. 13. කටයුතු යෙමි. B. 14. A, දුෂ්පොෂණය B, දුපොෂණය C. 15. වෙසතුරාට C. 16. දෙදෙනා B. 17. A, වනලැවුහියට BC. 18. යහපත් A. 19. අසපුවෙහි BC. 20. කලෙක A. වෙසතුරු දා සන්නය

76. මාතඞගං කුඤ්ජරං; මහත් අඞග1 ඇති ඇත් රජහු; සට්ඨිභායනං, සැටින් හෙන සුලු මද ඇති2; එකං අරඤ්ඤෙ විචරන්තං, එකලා වැ වල ඇවිදිනාවූ; ‘යදා දක්ඛිසි තදා රජ්ජං න සරිස්සසි’ යී යොදනු. [1768]

77. සායං පාතො3, සවස ද උදාසන ද: විචරන්තං අප වසන අසපුව අබියෙස්හි ඇවිදිනෙයි4. [1769]

78. කණෙරු සඞඝස්ස, ඇතිනිමුළට පෙරටුවූ; යූථස්ස, ඇත් මුළට, පුරතො වජං, පෙරටුවැ5 යන; මාතඩෙගා කුඤ්ජරො සදා කෙංඤ්ච කාහිති, යම් කලෙක්හි කොඤ්චනාද කෙරේ; නදතො තස්ස තං සුත්වා්, නාද කරන්නා වූ ඔහුගේ ඒ හඬ අසා; [1770]

79. කාරිදං6, වෙසතුරා7; වාළ මිගාකිණේණ වනෙ, සැඬ මුවන් විසින් ගැවසී ගත් වෙනෙහි; දුභතො වන විකාසෙ8, දෙපසෙහි පිපි සිටි වනයන් නෙහෙ‍ාත් අහස්හි ඇවිදුනා9 වන ළිහිණීයන්; යදා දක්ඛිසි තදා; [1771]

80. පඤ්චමාලිනං10, පස්මුළක් ඇති මුව රළහු; සායණ්හං ආගතං දිස්වා, සවස ආවාහු11 දැක; නච්චතෙන කිමිපුරිසෙපි දිස්වා, නටන කිඳුරනුදු ඇතියා12 දැක; [1772]

81. සන්ද,මානාය සින්ධු යා, හඬා බස්නා දිය ඇති හොය; ගිග්ඝොසං, ඝොෂා ද; කිම්පූරිසානං ගිතඤ්ච, කිදුරන්ගේ13 ගි ද; යදා ඝොස්සසි, යම් කලෙක අසා14 ද; තදා; [1773]

82. ගිරි ගඞහරචාරිනො, ගල් ලෙණ හැසිරෙන; වස්ස මානස්ස, හඬන; උලූකස්ස15, මහ මුහුණුවාගේ ද; [1774]

83. සිගස්ස, සිංහයාගේ ද; ව්යුග්ඝස්ස, වග්හුගේ16 ද, බග්ගස්ස, කගහුගේ ද; ගවයස්ස17, ගවරහුගේ18 ද; වනෙ වාළානං, වෙනෙහි19 මේ තාක් සැඩ මුවන්ගේ; තිග්ඝොයං, හඩ ද; යදා සොස්සසි තදා; [1775]


1. BC, ඇග A. 2. හෙනසුඵවු BC. 3. පාතොව BC. 4. ඇවිදිනේ A. 5. පෙරටව A. 6. JF, කාමදෝ F හි පිඨාන්තරයි, කාමද AC, කාමදා B; කාමදත්ති මය්හං ස්බබ කාමදදං J. 7. වෙසතුර AC. 8. වන විකාසෙත වනඝටායො J. 9. BC, ඇවිදිනා A. 10. FJ, පවමාලිනිං ABC. 11. BC, ආවහු A 12. ඇත්තේ ABC 13. කිඳුරන්නේ BC. 14. ඇසී BC. 15. ලකස්ස FJ. 16. වගහුගේ BC, 17. FJ, ගවස්ස ABC. 18. ගව රජහුගේ C. 19. මෙහි BC. වෙසතුරු දා සන්නය

84. මොරිහි පරිකිණ්ණං, මොණර කිකිළියන් විසින් පිරි වරන ලද; බරිහිනං, පිල් කලප් ඇති; මත්ථකකාසිනං1, ගල් මුදුනෙහි හුන්; නච්ච නතං මොරං, නටන මොණරහු; යදා දක්ඛිසි2. [1776]

85. අණ්ඩජං, බිජුවටින්; චිත්රන පෙක්ඛුණං, විසිතුරු පිල් ඇති; මොරං නච්චනතං යදා දක්ඛිසි තදා; [1777]

86. නිල ගිවා, නිල් ගල ඇති; සිඛණ්ඩිණං, සිළු ඇති; මොරං නච්චනතං යදා දක්ඛිසි තදා: [1778]

87. හෙමනෙත, හිම අන්තයෙහි - මැදින් දින මස යුසේයි; පුෂ්පිතෙ ධරණි රුහෙ, සුපිපි රුක්3; සුරභි සම්පවායනෙත, සුවඳ පතුරුවනුවන්; යදා දක්ඛිසි තදා; [1779]

88. හෙන්තිකෙ මාසෙ, මැදින් දින මසැ; ඉන්දසගොපක සංජත්තං, ඉඳු ගොවුවන්4 විසින් ගැවසී ගත්තා වූ; හරිතං මෙදිනිං, ගතණින් නිල් වූ පොළොව; යදා දක්ඛිසි තදා; [1780]

89. පුපුඵිතං, සුපිපි; කුටජං, කෙළිඳ ගස් ද; බිම්බජාලඤ්ච5, රත්කරවූ ද - රත් කණේරු කියත් මෙ; ලොද්ද6 පද්මකං, ලොත් ගස් හා පියුම් ගස් ද; සුරභි සම්පවායනේත යදා දක්ඛිසි තදා; [1781]

90. සුපුප්පිතං, සුපිපි; වනං, ඒ හිමාල වනයද; ඔපුප්පානි පද්මානි ච, වඝුළ7 පෙති ඇති පියුමුදු - යටිමිනිය වැ8 සිටි පෙති ඇති පියුම් දැයි9 සේයි. [1782]

හිමවත් වැනුම් සමක්10

91. යසස්සිනී, පිරිවර ඇති; රාජපුත්තී, ඵූසතී නම් රදු11; පුත්තස්ස සුණ්සාස ච, පුතුගේද යෙහෙළියගේද යන12; තෙසං, ඒ දෙදෙනාගේ; ලාලප්පිතං සුත්වාන, බිණීම් අසා; කරුණං පරිදෙවෙසි, බැගෑ හඬින් හැඬූ; [1783]

1 FJBC,මත්ථවකාසිනං A; මත්ථංකාසිනන්ති පබ්බත මත්ථ කෙ නිසිත්නං J. 2 දක්ඛිසි BC. 3 A, රුසාන් BC.4 ඉඳිගොටුවක් AB. 5 බිම්බිජාලව ABC; බිම්බිජාලන්ති රත්තකුරවක රුක්ඛං J. 6 ABC, පලාම IJ.7 A, වගළ BC. 8 යටින් නියව BC, යටින් A; ඔපුප්පානිති පනිත පුපුඵානි J.9 පියුමුදැයි A, පියුම්දැයි BC. 10 හිමාල වණ්ණනා BC.11 BC රජ දූ A 12 A, oBC. වෙසතුරු දා සන්නය

92. අදූසකං වෙස්සන්තරං පුත්තං, නිදොස් වූ වෙසතුරු පිත්1; කස්මා පබ්බාජෙත්ති, මා දිවි ඇතිව කිනම් කරුණකින්2 නෙරිති? එ3 බලන්නා බලාත්4 දිවි හැරපියමි යන5 අදහසින් කියා; මෙ විසං ඛායිතං සෙශ්යො , මා විසින් විෂ කනලද උතුමැ නොහොත්; පපාතා පපතෙය්යා හං, සෙලින් හී මියෙම්දෝ හෝ නොහොත්; රජ්ජුයා බජ්ඣමිය්යා්හං, ගෙලෙහි වැලි බැඳ ඇද මියෙම්දෝහොයි කියා හවයි6 [1784]

93. පතිරංජුහි7 පූජිතං, පිළිරජුන් විසින් පුදන ලද; කිත්ති මන්තං, කිතිතිමත් වූ; යසස්සිනං, පිරිවර ඇති; අජ්ඣායකං, ත්රිනවෙදයෙහි පරතෙර දුටු8; දානපතිං, නොමිහිරක් වළදා9 මිහිරක් දන් දෙන හෙයින් දාන ස්වාමි වූ; යාච යොගං, යාචකයන් ඉල්වූවා දෙන හෙයින් යාඥාවට සුදුසු වූ හෙවත් යෝග්ය් වූ; අමච්ඡරිං10, කිබිසිති කළ දිය කළයක් මෙන් තමා අයත් කිසිවක් නොතබා දෙන හෙයින් නොමසුරු වූ; අදූයකං වෙස්සන්තරං පුත්තං; [1785]

94. මාතා පෙත්තිහරං ජන්තුං, මවුපියන් පොෂණය කරන මහා සත්ත්‍වයා; කුලෙජෙට්ඨාපචායිනං, කුලෙජෙට්ඨාපචායිනං, කුල දෙටුවන් පුදනු වූ; [1786]

95. රඤේඤා හිතං, රජුට හිත වූ; දෙව හිතං11, දෙවියන්ට හිත වූ; ඤ්රනතිගං සබිනං හිතං, නෑයන්ට සබඳුන්ට12 හිත වූ; සබ්බස්ස රඨස්ස හිතං, සියලු රට වැසියන්ට හිත වූ; අදූසකං13 පබ්බාජෙන්ති, නිදොස් මපුතු නෙරිති. [1787]

96. එවුහු නෙරන14 කල්හි - පලාතානි15 මධූති, මී මැස්සන් පැලෑ මී යම් සේ දුටු දුටුවෝ සලාගනිද්ද; ජමා16 පතිතා අම්බා; බිම වගුළ මී අඹ පක් යම් සේ දුටු දුටුවෝ අවුලා ගනිද්ද; තෙ රට්ඨං, තාගේ රට; එවං තෙස්සති, එසේ ම සර්ව සාධාරණ වෙයි17. [1788]


1. A, පුතු BC.? A, කාරණයකින් BC; එවං අමතායං එව මයි කෙන නාම කාරණෙන මම පුත්තං අදූසකං පබ්බාජෙනති J. 3. AB, oC. 4. BC බලා A. 5. C, පිමියන B, පියා මිය යන A. 6. A, වනයි BC. 7. ABC, පතිරාජෙහි FJ. 8. අජ්ඣාය කන්ති තිණ්ණං වෙදානං පාරගතං තානාසිප්පෙසූ ච නිප්ඵත්තිං පත්තං J. 9. A, වළදා ගන C, වළදා ගෙන B. 10. අමඡරං C. 11. ABCJ, දෙවීහිතං F. 12. A, සබඳනට BC. 13. අදේසක C. 14. කෙරණ C, නෙරනා B. 15. FJ, එලිතානි ABC, පලාතාතිති පලාත මකතිකානි මධුති විය J. 16. FJ, ඡමිං ABC. 17. විවයි B.

වෙසතුරු දා සන්නය

97. රාජ අවචෙවහි අපවි‍ෙඞා1, මපුතු හා සමඟ උපන් සැට දහසක් ඇමැත්තන් විසින් පියන ලදුයෙහි2; අනූදකෙ පලල ලස්මිං, දිය සුන් විලැ3 හිඳ වෙහෙසෙන4; නික්ඛීණ පතෙතාව, පත් වගුළ හංසයකු මෙන්; එකො විහියසි, එකලාව හිඳ වෙහෙසෙයි5. [1789]

98. මහාරාජ, තං, ඒ කාරණයෙන්; තං, තට; බ්රෑාමි, කියමි; අ‍ෙත්ථC තෙ මා උපව්වගා, වැඩ තා නහමක් ඉක්මේවා; අදූසකං6, නිදොස් ඒ වෙසතුරා; සිවීනං වචනා, සිවි රට වැසියන් බස් ගෙන; මා පබ්බාජෙහි, නහමක් නෙරුවයි කිවූ; [1790]

99. සිවීනං ධජං විනයං, සිවීන්ට ධවජ වූ7 ඒ වෙසතුරු කුමරහු නෙරනෙයිම්; ධම්මස්ස අපචිතිං කුම්මි, සිවි රට පොරණ8 රජුන්ගේ ප්රුවෙණි ධර්මෙයට පූජා කෙරෙම්; පාණා පියතරොහි මෙ, ම‍ාගේ දිවියට වඩා මට ප්රිෙයයහ. තථා පි, එතකුදු වුව; සකං පුත්තං, මා නිසා උපන් පුතු; පබ්බාජෙමි, නෙරමියි9 කී. [1791]

100. පුබ්බෙ, පෙර; යස්ස, යමක්හුගේ; ධජග්ගාති, වස්ත්රුයෝ; පුප්ඵිතා තණිකාරාව, සුපිපි කිණීහිර රුක්10 මෙන්; යායන්ත මනුයායන්ති, උයන් කෙළි ආදීන් තකා යන්නාහු අනුව යෙද්ද, සො, ඒ වෙසතුරු රජ; අජ්ජ එකොව ගමිස්සති, අද එකලාව වනයට යෙයි. [1792]

101. කණිකාර වනාති ච, සුපිපි කිණීහිරි වනයක් මෙන්; [1793]

102. අනීකාති, ඇත් ඇණී ආදීහු; පුප්ඵිකා කණිකාරාව, ස්වර්ණාිභරණයෙන් හා රන්වන් වස්ත්ර්යෙන් සැදුණු හෙයින් සුපිපි කිණීහිරි තුරු මෙන්; [1794]

103. ඉන්ද්ගොපක වණ්ණාභා, ඉදු ගොව්වන්ගේ පැහැ බඳු පැහැ ඇති; ගන්ධාණරා පණ්ඩු කම්බලා, ගන්ධා ර රට උපන් ලක්ෂව වටනා රත් පලස් පෙරවියහු; [1796]1. A, අපරිටෙඨා BC; අවේවෙහිති මම පුත්තෙන සහ ජාතෙහි සඨිසහසෙසහි අමරිච්චෙහි ජඩ්ඪිතොහුත්වා, J. 2. A, පියනු ලදුයෙහිය BC. 3. දිය සුන් විලෙ A, දිය හුන් විලෙ BC. 4. වෙහෙසන B. 5. A, වෙසෙයි BC; විහියසිති කිලම්ස්සසි. 6. ආද්සක C. 7. ධවජවූ BC, වැඩූ A. 8. පොරාණක BC. 9. AB, මෙරටින් නෙරපමි C. 10. රුකක් ABC; කණිකාරාවති සුවණ්ණාභරණ සුවණ්ණ වත්ථ පති මණ්ඩිතත්තා සුපුපුඵිතා කණිකාරා විය J. වෙසතුරු දා සන්නය

104. යො, යමෙක්; පුබේබ, පෙර; හත්ථි.නා, ඇත් පිටිනුදු; සිවිකාය, සිවිගෙනුදු1; යාති, යේ ද2; සො වෙස්සන්තරො රාජා, ඒ වෙසතුරු රජ; අජ්ජ, අද; පත්තිකො කථං ගච්ඡති, පයින් කුමක් සේ යේද? [1797]

105. චන්ද නලිත්තඩෙගා, සඳුන් ගල්වන ලද අඞ්ග3 ඇති; නච්චගිතප්පබොධනො, ගී නැටුමෙන් පුබුදුවන ලද වෙසතුරා; ඛරාජිනං, අඳුන් දිවි සුමුදු; එරසුඤච, පොරෝ ද; ඛාරි කාජඤ්ච, තවුස් පිරිකර කදද4; කථං හාහිති5, කෙසේ ගෙන යනුය. [1798]

106. බ්රදහාරඤ්ඤං පචිසන්තං, ඒ මහවලට වදනා මපුතුට; කාසාවා, සිවුරු හෝ; අජිනාති වා, අඳුන් දිවිසම් හෝ; කස්මා නාභිහරීයන්ති, කුමට හැර නොදෙද්ද6? වීරං, වාකචිර7 බඳනා සේ දන්නාහු8; කස්මා න බජ්ඣරෙ, කුමට‍ නොබඳිද්ද9? [1799]

107. රාජ පබ්බජිතා ජනා, රජ වැ10 පැවිදි වන ජනයෝ; චීරං, වැහැරී11; කථන්නු ධාරෙන්ති, කුමක් සේ හඳිද්දෝ හෝ; මද්දී, මද්රි දේවිය; කුයමයං චිරං, තණමය සිවුරු12; කථං පරිද හෙස්සති13, කුමක් සේ හඳිද්දෝ හෝ; [1800]

108. කාසියානි ච, කසී රට පිළීද; ඛොමකානි ච උදුම්බරානි ච, කොමු රට පිළී හා උදුම්බර14 රට පිළී ද; ධාරෙත්වා, හැඳ; කුසවීරානි ධාරෙන්ති, දැන් තණ සිවුරු හඳිනී; කථං කරිස්සති, කුමක් කෙරේ දො හෝ; [1801]

109. වය්හාහි, හිදොළුවෙන්15 ද; සිවිකාය, රන්සිවිගෙන් ද; රථෙන ච, රියෙන් ද; පරියායිත්වාො, මේ නුවර ඇවිද; අනුච්චඬගී සා, තිදොස්වැ16 උතුම් සිරුරු17 ඇති ඒ මද්රිය දේවි; අජ්ජ, අද; පත්තිකා, පයින්; කථං ගච්ඡති, මඟ කෙසේ යෙයි; [1802]1 සිවිගේනුදු C. 2 යෙදු BC. 3 A, අඟ B, අඟ C. 4 AC, පිරිකරද B. 5 FJ, ගාහිති, AB, ගාහි C; ගාහිතීනි ඛ‍ෙත්ව කත්වාු හරිස්සති J. 6. A, හැර නොයෙද්ද BC. 7. වාක සිවුරු BC. 8. දන්නහු A. 9. නොවදිද්ද C. 10. රාජ A, රජව BC. 11. වාක් සිවුරු BC, 12. වරය C. 13. FJ, පරිදහෙස්සසි ABC. 14. AC, උමබර B; ඛොමකො දුම්බරාතිචාති ඛොම රටෙඨ කොදුම්බර රටෙඨ ච උප්පත්තානි J. 15. A, හිදළුවෙන් BC. 16. A, දිදොස්වැල BC, අනුවවංගිනි අතින්දි්ත අගරගිත අංගි J. 17. BC, සිවුරුරු B.

වෙසතුරු දා සන්නය

110. යස්සා, යමකගේ; හත්ථා7 චරණා ච, හස්ත පාදයෝ; සුඛෙධිතා, සුවෙන්1 වැඩියාහු; මුදුතලා, සුවයෙන්2 වැඩි හෙයින් ඉතා මෙ‍ාළොක් වූ; සා, ඒ සුවයෙන් වැඩි ඉතා මොළොක් වූ අතුල් පතුල් ඇති මද්රි දේවි; [1803]

111. යා, යමක්; සුවණ්ණාභි පාදුකාහි, රන් මිරිවැඩියෙන් යන්නී; පීළමානාව ගච්ඡති3, කම්පිත වැ සිටියාක් මෙන් සෙයි4; [1804]

112. යාස්සු යමක් තොම5; මාලිනී, මල් පලන්නී; ඉත්ථි1 සහස්සස්ස පරතො ගච්ඡති, දහසක් මාගමුන් පෙරටැව යේ ද; අනුව්වංගි සා මද්දී, නිදොස් උතුම් සිරුරු ඇති ඒ මද්රිා දේවී; අජ්ජ එකිකා, අද එකලා වැ; වනං කථං ගච්ඡති, ඒ මහ වනයට කෙසේයේද? [1805]

113. යා සා6, යමක් තොම; පුරෙ, පෙර මේ නුවර වසන්නී; සිවාය සුත්වා්න, සිගාලගේ හඬ අසා; මුහුං උත්තතයතෙව, නැවත නැවත7 සිහිකොට උත්රාාස ‍ෙව් ද, ගිරුකා, එසේ බනසුලු වූ; අනුච්චංගි සා; [1806]

114. යා, යමෙක්; ඉන්ද;සගොත්තස්ස8, ඉන්ර් ැවයා සමාන ගොත්ර ඇතියා වූ; උලූකස්ස, මහ මුහුණුවාගේ; පවස්සතො සුත්ථාවන, හඬන්නහුගේ හඬ අසා; නදතො ගීතා, ඒ නාදයෙන් බියපත් වී; වාරුණීව පවෙධති, යකු බමුත් යක් සේසකු9 මෙන් වෙව්ලා ද10; [1807]

115. හත පුත්තා සකුණීව, දරු මළ ලිහිණියක11 සේ; සුඤ්ඤං කුලාවකං දිස්වා, සිස් කදල්ල දැක - සෝක දුකින් තැවේ ද; එවං, එපරිද්දෙන් ම; සුඤ්ඤං ඉමං පුරං ආගම්ම, ම පුතු ගිය කල මේ සිස් පුරයට අවුදු; චිරං, බොහෝ කලක්; දුකෙඛන ඣෘසිස්සං, පුත්රව වියොගයෙන් උපන් සොක දුකින් තැවෙමි12. [1808]


1. සුවේ BC. 2. සුවයේ BC. 3. FJ, අච්ඡති ABC, පීළමානාවාති කම්පිත්වා තිටඨත්ති විය ගච්ඡති J. 4. A, සේයි BC. 5. BC, තෙම A. 6. ABC, යාස්සු JF. 7. A, උත්තසකෙනෙව නද නැවතයි B, උත්තසකෙ තෙවතප නැවතැයි C. 8. ABC, ඉන්දතස්ස ගොත්තස්ස FJ; ඉන්දැස්ස ගොත්තස්සාති කොසිය ගොත්තස්ස JF. 9. A, යද්දෙස්සකු BC; චාරුණිවාති දෙවතාභූතාවිටඨා යක්ඛදාසි විය J. 10. A, වෙවුලා ද BC. 11. ලිහිණියක් A, ලිහිණියන් C. 12. BC, පුත්ර. වියොගයෙන් තැවෙමි A; දුකෙඛනාති පුත්ත වියොග සොක දුකෙඛන J. වෙසතුරු දා සන්නය

116. පියෙ පුතෙත අපස්සන්තී1, මනකල් වූ වෙසතුරා හා මද්රි දේවිය නොදක්නෙයිම්2; පණ්ඩු භවිස්සාමි, සෝ දුකින්3 වැහැර සුදු වැ යෙමි. [1809]

118. තෙන තෙන පධාවිස්සං, ඔවුන් සොයා එ ගෙන් එ ගෙට දිවන්නෙමි. [1810]

117. හත ජාපා කුරරීව, දරු මළ උකුසු ලිහිණීය සේ4; සුඤ්ඤං කුලාවකං දිස්වා; [1811]

119. අනූදකෙ පල්ලලසමිං, දිය නැති විල්හි ගොදුරු නො ලදින් හිඳ තැවෙන; චක්කවාකීව, සක්වාචක මෙන්; සා අහං, පුතුන්ගෙන්; වියෝවූ ඒ මම; ඉමං සුඤ්ඤං පුරං ආගම්ම ම පුතු ගිය හෙයින් සිස් වූ මේ රජගෙට අවුදු; චිරං දු‍ෙකඛන ඣායිස්සං ඉති, පුත්රය වියෝගයෙන් උපන් සොක දුකින් බොහෝ කලක් තැවෙමියි6; නූන, හගිම්. [1814]

120. එවං චෙ මෙ විලපන්තියා, මෙසේ මා වලපව වලපවා; අදුසකං6, තං රාජපුත්තං, නිදොස් නිරපරාධ7 ඒ රජහු; රට්ඨා පබ්බාජෙසි, රටින් නෙරහිදැයි8; ජිවිතං මහස්සාමි ඉති මඤේඤ; මා දිවි පියමියි හගිමි9 කිවූ. [1817]

121. තස්සා ලාලප්පිතං සුත්වා , මහණෙනි10, ඒ ඵුසතියගේ වැහැසුම් අසා; සිවිකඤ්ඤා, සඳ නම් සිවි රජහුගේ සියලු ස්ත්රී හු; සමාගතා, රැස් වැ; බාහා පග්ගය්හ පකක න්රංඤ්ඤ ; දොහෙ‍ාත්11 නඟා හැඬූහ. - ඔවුන් එසේ හැඬූ කල, අනෙත පුරෙ සද්දො අහු, ඇතුළු නුවර12 ශබ්ද වී - මහත් ඝොෂා වී යයි සේයි. [1818]

122. වෙස්සන්තර නිවෙසනෙ, ඒ රජගෙයි ස්ත්රීෙන් හැඬූ හඬ අසා වෙසතුරාගේ නිවෙස්නෙයි; පුත්තා ච; කුමරයෝ ද; දාරා ච, ස්ත්‍රීහු ද - එසේම හඬා දෙ රජයෙහි කිසි කෙනෙකුදු සිය13 බැවින් සිටිනට නොපොහොසත් වූහු. මාලුතෙන සම්පමථිතා


1. ABC, අපස්සතී FJ. 2. නොදක්නෙයිම් කියා BC. 3. සොක දුකින් BC. 4. A, ලිහිණිය යම් සේ B, ලිහිණි යම් සේ C. 5. තැවෙමැයි A. 6. අදෙසකං BC. 7 BC, OA. 8. A, තෙරනෙහිදැයි 9. පියම් හතම්, පියමියි 10. මහණිනි 11. , දොහො අත් 12. , නුවරෙහි 13. ... සිස් BC. ඉති විසු රාජ කුලෙසු කෙවි සක්භා‍ෙවසෙණ්ඨාතුං අසක්කොනතා වාතවෙගෙන පමද්දිත සාලා විය පතිත්වා පරිදෙවිංසු J. (පිට 440). වෙසතුරු දා සන්නය

සාලාව, පවන් වේගයෙන් පැහැර වගුරුවා ගත් පිපි සල් වනයක් සෙයින්, පමද්දිතා, සොක නමැති පවන් වේගයෙන් පැහැර වගුරුවන ලද්දාහු; සෙන්ති, හෙති - හී බිම පෙරළමින් හැඬූ හයිසේයි. [1819]

123. තතො රත්යාම විවසෙන, මහණෙනි, ඒ රාත්රිතයගේ අවසානයෙහි; සුරියස්සුක්ගමනං පති. හිරුගේ නැගුම වූ කල්හි - හිරු නැගි කල දන්කැමියා අවුත් “මහරජ, දානවස්තු කැටි කරන ලදැ” යි රජහට කියයි1 සේයි. අථං දන්කැමියා එසේ කී සඳ; වෙස්සන්තරො රාජා, වෙසතුරු මහරජ උදය මැ නගා සව් අබරණීන්2 සැදී3 මියුරු රස බොජුන් වළදා මහජනා4 විසින් පිරි වරන ලද්දේ; දානං දාතුං උපාගමි, සත සතු මහදන් දෙන්නට5 දන්ගෙට ගියේ. [1820]

124. එ දන්ගෙට ගොස් සැට දහසක් ඇමතියන්ට6 කම්සන් කෙරෙමින් මෙසේ කී; වත්ථදකාමානං, පිළී කැමැත්තන්ට; වත්ථාෙති දෙථ, පිළී දෙව; සොණ්ඩානං වාරුණිං දෙථ, සොඞනට රහ දෙව;-මද්යැ දානය7 ඵල8 නැති බැව් දත්ති9. එසේ ද වුව10 රාසොඞහු දනග පැමිණ වෙසතුරාගේ දනග රහ නොලද්දම්හයි11 කිවනු නොලැබෙත්වයි12 දෙවී. භොජනත්ථිදනං භොජනං දෙථා බත් කැමැත්තන්ට බත් දෙව13. [1821]

125. පටිපුජිතා14 ගච්ජන්තු, පිළී පුදමින් යෙක්වයි-මා විසින් පුදන ලදුව මට ස්තුති කරමින් යෙද්ද එසේ කරත්වයි කී15 [1822]1. A, කියයි BC; තතො රත්යාානි හික්ඛවෙ තතො තස්සා රත්තියා අච්චයෙන සුරියෙ උග්ගතෙ දානවෙය්යා]වටිකො දානං පටියාදිතන්ති රඤේඤ ආරො‍ෙවසි. අථ වෙස්සන්තරො රාජා පාතොව නහාත්වාි සබ්බාලඞකාර පතිමණ්ඩිතො සාධුරස භොජනං භුංජිත්වා මහාජන පරිවුතො සත්ත සතක මහාදානං දාතුං දානග්ගං උපාගමි J (පිට 442). 2. A, සියලු අලංකාරීන් BC. 3. සැරි C. 4. මහදනා B, මහාදනා C. 5. BC, දෙනුව A. 6. A, ඇමැත්තන්ට BC; දෙථාති තත්ථඋ ගත්ත්වාො සට්ඨි හෙස්ස අමච්චෙ ආණපෙනෙතා එවමාහ J (පිට 442) 7. A, මද්ය‍පානය BC; වාරුණීන්ති මජ්ජදානං නාම නිප්ඵලන්ති ජාතාති එවං සත්තෙපි සුරා සොණ්ඩා දානග්ගං පත්වා වෙස්සන්තරස්ස දානග්ගෙ සුරං නලභිම්භාති වත්තුං මා ලභත්තති දපෙයි J. 8. BC, රහ A. 9. AB, දත්ති C. 10. A, එතකුදු වුව BC. 11. නොලදමහයි C. 12. A, ලැබෙත්වයි BC. 13. දෙව් A. 14. FJ, පතිපූජිතා AB, පතිපුච්ඡා C; පටිපූජිනාති මයා පූජිතා හුත්වා යථාං මං ථොමයමාතා ගච්ජන්ති තථා කුරොථාති වදති J. 15. කියත් C.


වෙසතුරු දා සන්නය

126. සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪනෙ1, සිවිරට වඩනු වූ; මහාරාජෙ නික්ඛමනෙත, වෙසතුරු මහරජහු නික්මෙන්නෙයි; තෙ වණිබ්බ කා, ඒ දන් ගත් යදියෝ සුමත්තා ඉව, මොනවට මතුන් සෙයිනුදු; සුකිලන්තා ඉව, මොනවට කලාන්තයන් සෙයිනුදු; සම්පතන්ති, පෙරැළි පෙරැළී බිම හෙති. [1823]

127. අදුසකං වෙස්සංතරං, නිදොස් වෙසතුරා; යථා රට්ඨා පබ්බාජෙන්ති, යම් කරුණෙකින් මේ රටින් නෙරිද්ද ඒ කරුණෙන්; හො, භවන්ති, නානා ඵලධරං දුමං, නන් නන් ඵල ධැරෑ කඳ වෙළෙප් සහ මල් පල්ලෙන් මෙසේ රුකක්; අචෙඡව්ඡුං2 වත, කැපුවවුන් වැන්නෝ. [1824]

128. සබ්බ කාම දදං, සියලු කැමැති කැමැති වස්තු දෙන. [1825]

129. සබ්බ කාම රසාහරං, සියලු කාමාස්වාද එළවනු වූ; [1926]

130. යෙ ච, යම් කෙනෙක්; වුඬ ව, මහලුවෝ ද; යෙ ච, යම් කෙනෙක්; දහරං ච, සගයෝ ද; යෙ ච, යම් කෙනෙක්; මජ්ඣිම පොරිසා ච, මැදුම් පිරිමිහු ද; තෙ සබ්බෙ, ඒ හැමදෙන. [1827]

131. අතියක්ඛා3, යකදුරෝ ද; වස්සවරා4, අන්තඃපුර රක්ෂාජ කරන්නාහු ද; රාජිනො ඉත්ථාකගාරඤ්ච, රජහුගේ ඇතොවුරෝ5 ද; [1828]

132. තමහි නගරෙ, එනුවරැ; යා ඉත්ථිරයො6 අහු, යම් තාක් ස්ත්රී හු ද; තා ඉත්ථී.යොපි, ඒ ස්ත්රීථහු ද; තත්ථර කෙක තදුං, එතැන රැස්ව හැඬූ. [1829]

133. යෙ ච බ්රා හ්මණා, යම් බමුණු කෙනෙක් ද; යෙ ච සමණෘ, යම් පැවිදි කෙනෙක් ද; අඤේඤ චාපි වණීබ්බකා, අන්7 සෙසු යදි කෙනෙක් ද ඒ හැමදෙන; වෙස්සන්තරො රාජා, වෙසතුරු මහරජ; සකෙ පුරෙ, සිය නුවරෙහි; යථා යජමානො, යම් බඳු දන් දෙමින් සිවීනං වචන‍ෙත්ථසන, සිවීන්ගේ තෙපුල් කරුණෙන්; සම්හා රට්ඨා තිරජ්ජති, සිය රටින් නික්ම යෙයි. අධමෙමා කිර හො ඉති, භවන්ති8, මේ අධර්මරයෙකැයි; බාහා පග්ගය්හ පක්කන්දුංධ, දොහොත්9 නඟා වැහැස්සෝ. [1830-1] 1. වඩනෙ F. 2. අච්ජෙජ්ජු A. 3. අතියක්ඛාති භූතවිජ්ජා ඉක්ඛණිකාපි J. 4. වස්ස වරාති උඩටබීජ ඔරොධ පාලකා J. 5. ඇතවුරො C. 6. ථියො JF. 7. BC, අනික් A. 8. භවන්ති ABC. 9. දොහොත් අත් A. වෙසතුරු දා සන්නය


134. සබ්බාලංකාර භූසිතෙ, සියලු අලංකාරින්1 හෙබුණා වූ2; සුවණ්ණකචේජ, රන් කස් යොත් ඇතියාවූ; මාත‍ෙඞගා මහත් අංග ඇතියාවූ; හෙම කප්පන වාසසෙ, රතින්3 සිදන ලද්දාවූ; තොමරංකුස පාණිහි, තොමර හා අංකුස ගත් අත් ඇති; ගාමිණීයෙහි4, ඇතරුවන් විසින්; ආරුළේහ, නැඟෙන ලද්දාවූ; සත්ත හත්ථිී සතේ දත්වා්, සත් සියයක් ඇතුන් දී; එය වෙස්සන්තරො රාජා සම්හා රට්ඨා නිරජ්ජිති. [1832-3]


135. ඉල්ලියා5 චාපධාරිහි, දිය නෙළුම්6 හා දුනු ධැරූ; ගාමිණියෙහි, අසරුවන් විසින්; ආරුළ්හෙ, නැගෙන ලද්දාවූ, සබ්බාලංකාර භූසිතෙ, සියලු අලංකාරින්7 හෙබුණාවූ8; ජාතියා, ජාති සම්පන්න වූ; සීඝ වාහිනෙ9, කැමති කැමති තැනට වහා පමුණුවන්නාවූ; ආජානීයෙ ච, පිට හුන්නවුන්ගේ අදහස් දන්නාවූ, සින්ධවවෙ, එනම් දේශයෙහි උපන් අශ්වයන්; සත්ත අස්සසතේ දත්වාව; [1834-5]


136. චාපහ‍ිෙත්ථ හි, දුනු10 ගත් අත් ඇති; වම්මිහි, වම් පොරළු පෙරෙවි11; ගාමිණියෙහි, රිය ඇඳුරන්12 විසින්; ආරුළ්හෙ, නැ‍ඟෙන ලද්දාවූ; සත්තඬෙ, මනා කොට වෙළන ලද්දාවූ; උස්සිත‍ඬජෙ, නැඟූ ධජ ඇතියාවූ; දීපෙ අථොපි වෙස්යෙග්ඝෙ, දිවි සමින් හා වග සමින් පිරියම්13 කරන ලද්දාවූ; සබ්බාලඞකාර භූසිතෙ, සියලු අලංකාරයෙන් හොබනා වූ; සත්ත රථසතේ දත්වාල; [1836-7]


137. නික්ඛ රජ්ජුහි සන්නඬා, රන්මුවා පමු පලන්නාවූ; සුවණේණ්න අලංකතා, රනින් සැදුණාවූ; පීතාලංකාරා, රන්වන් අලංකාර ඇතියාවූ; පීතවයනා, රන්වන් පිළී හත්තාවූ; පිතාහරණ භූසිතා, රන්වන් අභරණින් හෙබුණාවූ; අළාර


1. B, අලංකරින් AC. 2. හොබනාවූ A. 3. වාසයෙන් සැදින් C, වාසකෙ සෙන් සැදින් B; හෙමකප්පන වාසසෙති හෙමමයෙන සිසාලඞකාර සංඛාතෙන කප්ප නෙන හෙම ජාලෙන ච සමන්තාගතෙ J (මහාජනක ජාතක - පිට 43) 4. ගාමණි යෙහීති හත්ථාසචරියෙහි J. 5. FJ, ඉල්ලිය්යාා ABC, ඉල්ලියා චාපධාරිහිනී ඉල්ලියො ච චාපෙ ච ධාරෙනේතහි J (443), F (504); ඉල්ලියා චාපධාරිහිතී ඉල්ලී ච අචාපච ධාරෙනේතහි F. (vi 52); ඉල්ලියා චාපධාරිහිතී ඉල්ලී ච චාපච ධාරෙත්තෙහි J (මහාජතක ජාතක - 43). 6. BC, හිදිය නෙළුම් A. 7. අලංකරින් ABC. 8. හොබනා වූ A. 9. FJ, සීඝවාහනෙ ABC. 10. හී දුනු C. 11. වල පොරළු පෙරවි AC, වල පොරළු පෙරවි B. 12. රථ ඇඳුරන් BC; ගාමිණියෙහිති රථාචරියෙහි J (43) 13 B, පිරිය C, පිරිවරන A; දීපෙ අථොපි චෙය්යිග්ඝෙති දීපිවෂිම ව්යJග්ඝචම්ම පරික්කිනේත J. වෙසතුරු දා සන්නය

පම්භා1, විසල් කොපුල් ඇතියා වූ; හසුලා2, හසුලා වූ - සිනා පෙරදැරි තෙපුල්ඇතියා වූ යයි සේයි; සුසඤ්ඤා, මනා උකුළු කළවේ ඇතියාවූ3; තනමජ්ඣිමා, තුනු4 මැද ඇතියාවූ; සත්ත ඉත්ථිූ සතෙ, සත් සියයක් මාගමුන්; එකමෙකා රතෙඨිතා, එකී එකී දෙනා වෙන වෙන රියෙහි සිටියවුන්5; දත්වාු, දනග දී - අට කම්මුත්තන් පිරිවර කොට6 ඇති රජඟනන් වෙන වෙන රියෙහි සිටුවා දිනැයි7 සේයි. [1838-9]

138. සත්ත ධෙනු සතෙ, සත් සියයක් දෙනුන් ද; සබ්බා, හැම දෙනුන් ම8; කංසුපධාරණා9, කිරි දෙව දෙන්නට දුන් දරුවන්; දත්වා , දී; [1840]

139. සත්ත දාසි සතෙ දත්වාද, හික්මුණා වූ කීකරු වූ සත් සියයක් දැසුන්10 දී; සත්ත දාස සතානි ච, එසේම වූ සත් සියයක් දසුනුදු දී; [1841]

140. මහා දානෙ පදින්තම්හි, ඒ මහ දන් දෙන සඳ11; මෙදිනී සමකම්පථ, මහ පොළොව සැළිණ; තදා, ඒ මහ පොළොව සැළුණු සඳ; යං හිංසනකං ආසි, යම් පමණ භයානකයෙක් විය. තදා, ඒ භය උපන් සඳ; ලොමහංසනකං ආසි, ලොමු දැහැගැන්ම ද12 වී. [1843]

141. යං පඤ්ජලිකතො රාජා, යම් කලෙක රජ ඇඳිලි බැඳ; සම්භා රට්ඨා නිරජ්ජති, සිය රටින් යේද; තදා, ඒ රජු ඇඳිලි බැඳි කල්හි - යම් කලෙක වෙසතුරු මහරජ සත සතු මහ දන් දී ඇඳිලි13 බැඳ තමාගේ14 දනට නම කරනුයේ මේ මට බුදු බවට පස වේවයි ඇඳිලි බැඳියේ15 වී ද එකෙනෙහිදු පොළොව ගුගුළේයයි16 සේයි. [1844]


1. A, ආළාර පමුඛා BF, ආළාර පමුඛා C, ආළාර පමුඛා J; ආළාර පමුඛාති විසාලකබ්ගණ්ඩා J. 2. C, oAB හසුලාති මිහිත පුබ්බඞගම කථා J. 3. B, ඇත්තාවූ AC; සුසඤ්ඤාති සුසේසාණියො J 4. තනු BC. 5. සිටියාවුන් BC. 6. A, OBC. 7. දිනයි BC; එකමෙකා රථෙ ඨීතාති සො කිර එකෙකං ඉත්ථ. රතනං රථෙ ඨපෙත්වාි අට්ඨ අට්ඨ වණ්ණදාසිහී පරිවුතං අදාසි J. 8. දෙන්හුම A. 9. කංසුප ධාරිනා B, කංසුප ධාරිතෙ AC; කංසුප ධාරණාති ඉධ කංසන්ති රජතස්ස තාමං, රජතමයෙන ඛීර පටිච්ජන භාජනෙන සද්ධිඤේඤච අදාසිති අ‍ෙත්ථාස J. 10. දසුන් ABC. 11. පදින්නම්හීති දිසමාතෙ J. 12. A, ලොමු දැහැගන්දු C, ලොමුදැහැගන්දු R 13. A, ඇදිහිලි BC; යං පංජලී කතොති යං වෙස්සන්තරො රාජා මහාදානං දත්වා අංජලිං පග්ගය්ග අත්තතො දානං නමස්ස මාතො සබ්බඤ්ඤැත ඤාණස්ස මේ ඉදං පච්චයො හොතුනී පංජලිකො අහොසි තදාපි හිංසනමෙව අහොසි තස්මිං ඛණෙ පඨවි කම්පිත්ථාොති අ‍ෙත්ථා J. 14. BC, තමන්ගෙ A. 15. A, බදුයේ BC.16. ගුගු‍ෙළයි B, ගුගුලේසි C.

 					වෙසතුරු දා සන්නය

142. රාජා, වෙසතුරු මහ රජ; ධම්මිනං වරං, දැහැමි රජුන් අතුරෙහි උතුම් වූ; තං සඤ්ජයං, ඒ සඳමහ රජහු; ආමන්තයිත්ථධ, කැඳවී යයි සේයි. දෙව, මහරජ; මං අවරුද්ධසි, මා රටින් නෙරනෙහි; වඞකං පබ්බතං ගච්ඡාමි, තා විසින් නෙරන ලද1 මම වක් පව්වට යෙමි. [1845]

143. මහා රාජ, යෙ හි කෙචි, යම් කිසිවෙක්; භූතා, වූ ද; යෙ ච, යම් කිසිවෙක්; භවිස්සරෙ, අනාගතයෙහි වන්නාහු ද වත්මන්හි උපන්හු ද2; තෙ, ඒ හැම දෙන; කාමෙහි අතින්තා යෙච, වත්කම් කෙලෙස් කම් දෙකින් නොපිරුණාහුමය3, යම සාදනං4 ගච්ඡන්ති, යමයාගේ අණ පවත්වන ඔසුපත් නිරයට යෙති. [1846]

144. සො5 අහං, යමි මම; සකෙ පුරෙ, සිය පුරයෙහි ලා; යජමානො, යජමින්6; සකෙ අභියසිං, සිය නුවර වැසියන් පෙළීමි7; සිවීනං වචන‍ෙත්ථසන, සිවි ර‍ට වැසියන්ගේ තෙපුල් හෙයින්; සම්භා රට්ඨා නිරජ්ජහං8, සිය රටින් නික්මුණු මම; [1847]

145. වාළමිගාකිණ්ණෙ, සැඬ මුවන් විසින් ගැවසී ගත්; ඛග්ගදීපිතිසෙවිතෙ, කඟ විසණුන් හා දිවියන් විසින් සෙවුනා ලද; වනෙ යං අභං9, වෙනෙහි යම් දුකෙක් ඇද්ද10 - එබඳු වෙනෙහි වසන්නවුන්11 වින්ද යුතු යම් දුකෙක්ද යී සේයි; තං පති සේවිස්සං, එ දුක් සෙවුමි - විදුමි; අහං හි පුඤ්ඤානි කරොමි, එ දුක් විඳුනාවූ මම වනාහි පින් කෙරෙමි; තුම්හෙ පඞකම්හි සිදථ, තෙපි වනාහි කාම මඩැ12 ගැලෙයි කී. [1848]

146. අම්ම, අන්න; මං13 අනුජානාහි, පුත, තා කැමැත්තක්කරායි මට අනුදන14; මම පබ්බජ්ජා රුච්චති, මට පැවිදි වීම රිසියෙයි15. [1849]


1. නෙරනාලද B. 2. A, වතිමානයෙහි උපන්නාහු ද BC; භවිස්සරති යෙ ච අනාගතෙ භවිස්සන්ති පච්චුප්පන්නෙ ච නිබ්බත්තා J. 3. A, නොපිරිහුනාහූමය BC. 4. F, යමසාධනං ABCJ. 5. AFJ, යො BC. 6. A, අයජමින් BC. 7. A, පෙළීම්ලැ B, පෙළින්ලැ C. 8. නිරජ්ජහන්ති නික්ඛන්තො අහං J. 9. FJ, අප BC, oA; අඝං තන්ති යං අරඤේඤ වසන්තෙන පටිසෙවිතබ්බං දුක්ඛං තං පටිසෙවිස්සා මීති J. 10. C, ද AB. 11. වසන්නාවුන් BC. 12. මඩ ABC; පඞකම්හිති තුම්හෙ පත කාම පඩෙක සීදථාති J. 13. මම AC. 14. A, අනුදනු BC. 15. රිසිසේයි BC.වෙසතුරු දා සන්නය

147. පුත්ත තං1 අනුජාගාමි, පුතා, තට අනුදනිමි; තෙ පබ්බජඣා සමිජඣතු, තාගේ පැවිදි සමාඞ වේවා - ධ්යාතනයෙන් සමාඞ වේවයි සේයි2; අපිනු, එකෙක් මතු; සුසඤ්ඤා, මනා උතුම් කළවේ ඇතියා වූ; තනු මජඣිමා, තුනු මැදි ඇතියා වූ; කල්යාුණි, කල්යා ණ දසුන් ඇතියා වූ; අයං මද්දී, මේ මද්රීන දේවි; සහ පුතෙතහි, දරුවන් හා සමඟ; අච්ඡතං, නවතිවයි; අරඤේඤ කිං කරිස්සති වලට3 ගොස් කුමක් කරන්නිද? ඈ නවතා යා යි4 කිවූ5. [1851]

148. අහං ආකාමා දාසිම්පි, අන්න6, කුමක් කියව? මම7 නොකැමති සේ දැසක ද පොවා; අරඤ්ඤං නෙතුං ත උස්සගෙ, වලට ගෙන යන්නට8 නොහැක්කෙමි. සචෙ මං ඉච්ඡති, ඉදින් මා කැමැත්තී නම්; අ‍ෙත්වවතු, මා හා කැටිව එවයි; සචෙ නිච්ඡති අච්ඡතු, ඉදින් නොඑනු කැමති9 වූ නම් නවතීවයි කීය10. [1852]

149. තතො, ඉක්බිත්තෙන්; මහාරාජා, සඳමහරජ; සුණ්හං, යෙහෙළිය; සාවිතුං පටිප්ජජථ, අයදනට පිළීපනි11; චන්දකන සමාචාරෙ, රත්සඳුන්12 විලෙවුන්13 ගත් සිරුරු ඇත්තිය; රජොජල්ලං, රජස් හා දැලි; මා අධාරයි, නහමක් ධරා - නහමක් උසුළයි සේයි. [1853]

150. කාසියාති ච ධාරෙත්වාබ, කසී රට පිළී හැඳ; කුසවිරං මා අධාරයි14, තණපෙළ නහමක් ධර; අරඤ්ඤස්මිං වාසො දුකෙඛා, වල්හි විසීම දුක; ලක්ඛණෙ ත්වංධ හි මාගමි, මනා සිරුරු ඇතියාව15, තෝ වූ16 කලී නොයා - නවත යි17 කී. [1854]

151. වෙස්සන්තරං විනා මෙ යං සුඛං, වෙසතුරා13 වියෝ මට යම් සුවයෙක් ඇද්ද; නාගං තං සුඛං ඉවෙඡය්යංහ, මම ඒ සුව නොකැමැත්තෙමි; ස්බ්බඞග සොනනා මද්දි රාජසුත්තී, සව් අගින් හොබනා මද්රීම දේවි; තං අබ්රබවි, ඒ සඳ මහරජහට කිවූ. [1855] 1. FJC, තං AB. 2. සමිජ්ඣතුති ඣාජනත සමිජ්ඣතු සමිද්ධා හොතු J. 3. වල A. 4. යයි BC. 5. කිවැ A, කියව BC. 6. A, අත්ත මව BC. 7. මා ABC. 8. යන්ට AB. 9. කැමැත්තී BC. 10. B, කියා C, OA 11. පිළිපන BC. 12. රත් හඳුන් C, සඳුන් A, චන්දකන සමාවාරෙති ලොහිත චන්ද නෙන පරිකිණ්ණ සරීරෙ J. 13. විලවුන් BC. 14. FJ, ධාරයි ABC. 15. ඇතිය BC. 16. OBA. 17. නවතවයි BC. 18 වෙසතුරු B. වෙසතුරු දා සන්නය

152. සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪනො, සිවීන්ගේ රට වඩනු වූ; මහා රාජා, මහරජ; සබ්බංග සොභිතිං1, සව් අගින් හොබනා; තං මද්දිං අබ්රහවි, ඒ මද්රිකයට කී2; ඉඩ්ඝමද්දි, කොළ3 මද්රි ය; වනෙ, වනයෙහි; දුස්සභා, දුසැහිය හැකි4 - දැක දැරිය5 නොකට හැකි; යෙ හොන්ති, යම් කෙනෙක් ඇද්ද; තෙ තිසාරෙහි, ඔවුන් ම ළඟ අසග යි සේයි. [1856]

153. බහූ, බොහෝ වූ; කිටා, බූ පණුවන් හා - කබල් පිටු පණු6 කෙනෙකැයි කියත්; පටඞගා7ච; පළගැටියහ8; මකසාච, මදුරුවහ9; මධුමක්ඛීකා, මී මැස්සහ10; තත්ථට, එහි ලා; තෙපි, ඒ කිටාදීහුදු; තං හිං‍සෙය්යුංන, තී වෙහෙසූ නම්; තං තෙ දුක්ඛ තරං සියා, හේ තිට වෙසෙසින් දුක් දෙන්නෙයි11 සේයි. [1857]

154. නදිනුපනිසෙවිතෙ12, නදී සමීපයෙහි වසන්නාවූ; සන්තාපෙ, දුටු දුටුවන් තවනු වූ; අපරෙ පස්ස, අනික් සත් කෙනකුදු බලග; තෙ අජගරා නාම සප්පා, එවුහු පිඹුරු නම් සත් කෙනෙක; අවිසා, විස නැතියහ13; මහබ්බලා, මහා බල ඇතියහ. [1858]

155. තෙ මනුස්සං මිගං වාපි, එවුහු මිනිසකුදු මුවකුදු වුව; අපිමාසන්තමාගතං14, ඉතා ආසන්නයට ආවහු - තමන් සිරුරු පහසට ළග වුවහු යයි සේයි; භොගෙහි පරික්ඛිපිත්වාව, දරණ වැළයෙන් හසුකොට ගෙන; අත්තනො වසං ආනෙන්ති, තමන් විසී15 කෙරෙති. [1859]

156. අඤේඤපි කණ්හ ජවිනො16, අනිකුදු කළු අවුල් ලොම් සළා ඇතියාවූ; අච්ඡා නාම, වලස් නම් වූ; අඝම්මිගා17, දුක් දෙන මුව කෙනෙක් ඇත; තෙහි දිටෙඨා, ඔවුන් විසින් දක්නා ලද පිරිම්ති; රුක්ඛමාරුය්හ, රුකට නැඟී; න මුවවති, මොවුන් අතින් නොමිදෙයි. [1860]


1. සොභතිං BC , oFJ . 2. BC , කිව් A . 3. කෙල BC . 4. A , දුසැගිය හැකි B , දුසැගිය හැකි C . 5. AB , දකැදිරිය C . 6. වණු BC . 7. ABCJ , පතඞගාව F . 8. BC , පලගැටිය හා A . 9. BC , මදුරුව හා A . 10. BC , මී මැස්ස හා A . 11. B , දෙන්නේයි C , පදන්නියි A . 12. J , තදිනූපතිසෙවිතෙ F , තදිනූපතිසෙවිතෙ ABC , තදිනූපතිසෙවිතෙතී තදිතං උපතිසෙවිතෙ ආසන්නට්ඨානෙ නදීකුලෙ වසන්තිතෙ අ‍ෙත්ථාව J. 13. විසනැතිය හා C; අවිසාති තිබ්බිසා J. 14. අපිපාසත්තමාගතං A, අතිමාසන්න මාගතං C; අපිමාසත්නත්ති ආසන්නං අත්තනො සරීර සමඵස්සං ආගතත්ති අ‍ෙත්ථාත වග 15.විසි A, විසින් BC. 16. FJ, ජටියෙ ABC. 17. අසමමිගාති අසකරා මහා දුක්ඛාවහාති අ‍ිෙත්ථා, J. වෙසතුරු දා සන්නය

157. සිඞගාති සංඝට්ටයන්තා, හං ගහන්නා වූ1; තික්ඛගගා2, ගහා3 හුල් කළ තියුණු හංඅක් ඇතියා වූ; තිප්පහාරිනො, තර කොට පහරන සුලු වූ; මහිසා, වල් මිවු ද4; එත්ථි, ඒ වෙනෙහි; සොතුම්බරං පති, එනම් හෝ අබියෙස්හි5; විචරන්ති, ඇවිදිති. [1861]

158. වනෙ සඤ්චරතං6, වෙනෙහි හැසිරෙනු වූ; මිගානං යූථාති7, මූවමුළුන් හා; ගව යූථාති, ගවරිළුන්8 හා; දිස්වා දැක; මද්දී, මද්රි ය; වච්ජගිඞා ධෙනුව, වස්සන් කෙරෙහි9 ලොල් ‍ෙදනක මෙන් තී දරුවන් කෙරෙහි ලොල් වී; කථං කරිස්සසි, කුමක් කරනුයෙහි? [1862]

159. මද්දි, මද්රිූය; දුමගෙග්සු, ද්රැිම අග්හි; සම්පතිතෙ10, පැන හෙන්නා වූ; ඝොරෙ, විරූප වූ11; පලවංගමෙ, වඳුරන්; දිස්වා, දැක; අබෙත්තඤඤාය තෙ12, බිම් නොහඳුනන්නාවූ තිට; මහබ්භයං, මහත් බියෙක්; භවිතනෙත, වනුයි13. [1863]

160. මද්දියා14 ත්වංි, යම් තෝ; සිවාය සුත්වාමන, සිගාලගේ15 හඬ අසා; පුරෙ, මෙනුවර වසන්නී; මුහුං උත්තසසි16, නැවත නැවත උත්රාොස වෙහි ද; සා ත්වං1, හේ තෝ; වඩ්කං අනුප්පත්තා, වක් පව්වට පැමිණියා; කථං කරිස්සසි, කුමක් කෙරෙහි ද? [1864]

161. මජ්ඣන්තිකෙ සිතෙ කාලෙ, හිරු මුදුනෙහි සිටි කල්හි; පක්ඛීසු සන්නිසින්නෙසු, සියොතුන් සන්හුන් කල්හි; බ්රිහාරඤ්ඤං, මහ වල; සනති ඉව17, හඬන්නාක් වැනි වෙයි; තත්ථබ ගන්තුං, එසේ වූ වලට යන්නට; කිං ඉච්ඡසි, කුමකට කැමැත්තෙහිදැයි කී. [1865]
1. BC, ගන්නාහු A. 2. තික්ඛග්ගාති පහාරිනො FJ. 3. C, oBA. 4. වල්මීහුද A. 5. අබියසහි B, අබිසයහි C. 6. FJ, සචාරිත A, සචරිතං BC. 7. ABC, යූථානං FJ, යුථානත්ති යුථානි J. 8. A, ගවරිමුළුන් BC. 9. වත්සන් කෙරෙ A. 10. සම්පති තෙති සම්පතන්තෙ J. 11. A, විරූපවූ වියදද වූ C, විරූප වූ වියද්ද වූ B; ඝොරෙති වරූපෙ J. 12. අඛෙන්තඤ්ඤායාති අරඤේඤ අභූමි කුසලාය J. 13. වෙනුයි C; භවිතන්තෙති භවිස්සති තෙ J. 14. FJ, යං ABC, 15. ABC, සිවාය සුත්වාවනාති සිගා ලියා සද්දං සුත්වාඛ J. 16. B, උත්තසි AC; උත්තසී F, උත්තසසෙ J; මුහුත්ති නගරෙ වසන්තිපි පුනප්පුන උත්තසසි J. 17. ABC, සනතෙව FJ; සනතෙවාති නදතිව සනත්තං විය භවිස්සති J. වෙසතුරු දා සන්නය

162. රථෙසහ, රිය උතුම; වනෙ යාති එතාති පයටිභයාති1, වෙනෙහි යම් ඒ පිළිබිය කෙනකුන්; මෙ අක්ඛාසි, මට කී ද; සබ්බා ති අභිසමෙහාස්සං2, සියලු ඒ භය තාක් සෙහෙමි - විදුමියි සේයි; ගච්ඡං යෙච, වෙසතුරා හා සමඟ යෙම්මය - නො නවතිමියි යේ. [1866]

163. කාසං, වැලුක්3 ද; කුසං, කුසතණ ද - කරසු තණ යයි යෙත් මැයි; පොටකිලං4, පොතු තණ ද - ඉළුබැයියෙන් මේ. උසීරං, සොඳ හොට ද; මුංජ බටබ්ජං, මුදු කණ හා බබුස් තණ ද; උරයා පනුදහෙස්සාමි5, ළෙන් කස6. කරනුයෙමි - ළැමැඬියෙන් පළා දෙබේ කොට පියා වෙසතුරාට පෙරටව ලා යෙමියි සේයි; නාස්ස හෙස්සාමි දුන්නයා, මේ වෙසතුරා විසින් නොගෙන යා හැකි නොවෙමි. [1867]

164. කුමාරී, කුමාරී; උදරස්සුපරොධෙන7, මනා කොට කා බඩ සහ කිරීමෙනුදු; ගො‍හනබ්බෙඨනෙන ච, ගොහනුයෙන් උකුළු තළා මැඩීමෙනු දු8, පට වෙළා වලහ සිහින් කිරීමෙනුදු; අග්ගිස්ස පරිචරියාය9, ගිනි දෙවියා යදමෙනු දු10; උදකුම්මුජ්ජ නෙන ච, අලුයම්හි දියෙහි ගැලී11 නැඟීමෙනුදු; බහූහි වත චරියාහි, මෙසේ බොහෝ වත්12 පිරීමෙන්; පතිං වින්ද1නෙ, සැමියකු13 ලැබේ; ර‍ථෙසභ,සභ, රිය උසබ14; ලොකෙ, ලොකයෙහි; වෙධබ්බං කටුකං, වැන්දඹු බව මෙසේ දරුණ; ගච්ඡං යෙව, මම වෙසතුරා සමඟ යෙම්මය. [1868-9]

165. අපි, අනික් කරුණෙක් ඇතියේය; යො, යම් අධම ජාතියෙක්; අස්සා, ඒ වැන්දඹුවගේ; උච්චිඨම්පි භුංජිතුං, ඉදුල් බතුදු කන්නට; අප්පතේතා හොති, නොලැගි15 වෙද; සො තං හ‍ෙත්ථ, ගහෙත්වාෙන, හේ ඈ අත ගෙන; අකාමං පරිකඩ්ඪති, නොකැමැති සේ ඇද ගෙන ‍ෙයයි. [1870]


1. පතිභයානි C. 2. අභිසම්හොස්සන්ති සහිස්සාමි අධිවාසෙස්සාමි J. 3. වැලුප් C. 4. FJ, පොතකිලං AB, පොත්තිලං C, පොටකිලන්ති පොටකිලතිණං J. 5. ABCJ, පදහෙස්සාමි F; පනුදහෙස්සාමිති විධා කත්වා. පුරතො ගමිස්සාමි J. 6. කස් A. 7. උදරස්ස්පරොධෙනාති උපවාසෙන J. 8. A, වඩිමේනුදු BC; ගොහනුබ්ඛෙඨ නෙතවානි විසාල කටියො ඔතත උත්තරපස්සා ච ඉත්ථිායො සාමකං ලභන්තිතී කත්වාඩ ගො‍හනුනා කවිතාලකං කොට්ඨාපෙත්වා වෙඨනෙනෙව පස්සාති උපනා මෙත්වා කුමාරිකා පතින් පටිලභන්ති J. 9. පාරිචරියාය A. 10. ය - අයදමුදු C. 11. ගිලී A. 12. වත BC. 13. පතියක A. 14. C, රිය උතුම් AB. 15. B, OAC. අප්පත්තොති තස්සා විධවාය උච්ජිට්ඨකං පරිභුංජිතුං අනනුවජ්චිකො යෙව J.

වෙසතුරු දා සන්නය

166. කෙසග්ගහණමුකෙඛපා, කෙශයෙහි ගෙන නැඟීමෙනු දු; භූම්යාු ච පරිසුම්භනා බිම පැහැරමෙනුදු1; අනප්පකං බහුං දුක්ඛං දත්වා0 ච, නොමඳ වූ2 බොහො දුක් දී ද; නොපක්කමති, නැගී නොයේ - නිසැකව ඒ වැන්දඹුවගේ උ [වන] බල බලා3 සිටිනේයයි. [1871]

167. සුක්කච්ඡවි4, පහන්5 සිවි ඇතියාවූ; සුභගමානිනො, රූමන් ඇතියාවූ6; වෙධවෙයා, වැන්දඹුවෝ7; දත්වාන, කිසි මඳ ධනයක් දී; උලූකං යෙච වාසයා, දහවල්8 මහමුහුණුවක9 අදනා කවුඩු මුළක් මෙන්; අකාමං පරිකඩ්ඪන්ති, නොඉස්සිතිය10 අදිති. [1872]

168. ඵීතෙ, විපුල වූ; කංසපප්ජොතනෙ, රන් කැලුම්11 ඇතියාවූ; ඤාති කුලෙ අපි, මෙබඳු වූ ඉසුරුමත් නෑයන්ගේ ගෙහි12 ද පවා; වසං, වෙසෙමින්; හාතුහ සඛිකාහි ච, කුඩා මල් බෑයන් විසිනුදු සබඳුන් විසිනුදු කියන ලද; අතිවාක්යංස නෙවන ලගෙ, ගරහා නොමුත් තෙපුල් නොලබන්නී13 නොලැබේ මැයි සේයි. [1873]

169. අනොදකා නදි, දිය නැති ‍හෝ; නග්ගා, නග්න නම් වෙයි - නොහොබියි සේයි; අරාජිකං රට්ඨං, රජු නැති රට ද; නග්ගං, නොහොබි; යස්සාපි දස භාතරො, යම් ගෑනියකගේ දසබෑ කෙනෙක් ඇත් නමුදු14; සා විධවා, හෝ වැන්දඹුදු; නග්ගා, නොහොබනී. [1874]


1. ABC; කෙසග්ගහණමුකේඛපා භූම්යා් ච පරිසුම්භනාති අස්සාමිකං ඉත්ථිං පාදෙන කෙසග්ගහණං උකේඛපා භූමියං පාතෙන්ති එතා අවමඤ්ඤනා නාතික්ක මන්ති J. 2. ම‍ෙන්දාඛ මන්දෙ වූ BC, වන්දැුඹු A. 3. උබල බලා ABC; දත්වාෙචාති අස්සාමිකා ස ඉත්ථිAයා ව රූපං බහු අනප්පකං දුක්ඛං පරො පුරිසො දත්වාා නච පක්කමති නිරාසංකො ඔලොකෙන්තොච තිට්ඨති J. 4. FJ, සුඛුමච්ඡවි ABC; සුක්කච්ඡවීති නහානිය චුණ්ණෙන උට්ඨාපිත ඡවි වණ්ණා J. 5. BC, මනා A. 6. රුවන් ඇතියා වූ ABC; සුභගමාතිනොති මයං සුභගාති මඤ්ඤමානා J. 7. AC, වැන්දඹුවන් තපන්වෝ B; වෙධවෙරානි විධවිත්ථිකා J. 8. C, දාවල් A, දවවල් B. 9. AB, මහමුහුණුවකු C. 10. අනුවස්තිය BC, අනුවස්කිය A. නොවස්තිය? 11. A, බැලුම් BC; කංස පජ්ජොතනෙති සුවණ්ණාභාය ජොතන්තෙ J. 12. A, ගෙයි BC. 13. නොලබෙන්තී B; ගරහා වචනං නෙවනලභතී, ලබතියෙව J . 14. කෙනෙකුදු ඇත්නම් BC.වෙසතුරු දා සන්නය

170. ධජො රථස්ස පඤ්ඤාණං1, රියෙහි නැඟූ දද2 ඒ රියට සළකුණ3; ධූමො පඤ්ඤාණමග්ගිනො, ගින්නෙන් නැගි දුම ඒ ගින්නට සලකුණ; රාජා රට්ඨස්ස පඤ්ඤාණං, රජ ඒ රටට සලකුණ - රථාදීහු ධජාදීන් විසින් පහළ වෙතියි4 සේයි. [1875]

171. යා, යම් මාගමක්; කිත්තිමා, කීතිති සම්පත්ත වී; දිළිද්දස්ස, තමා සැමියා දිළිදු වැ දුකට පැමිණි කල; දළිද්දී5 තොමෝ6 දිළිදුවැ7 සම දුක් ඇතිවේද; අඩ්ඪස්ස, ඔහු ධනවත් වැ සුවපත් කල; අඩ්ඪා, ඔහු හා සමග ධනවත් වැ සුවපත් වේද; යා දුක්කරං කරොති, ඒ ඉතා නොකට හැකි8 දෙයක් කෙරෙයි කියා; තං වෙ දෙවා පසංසන්ති, ඈ දෙවියෝ පසසති. [1876]

172. සදා, හැම සඳ; කාසායවාසිනී, කහවත් හඳනෙම්9; සාමිකං අනුබන්ධි.ස්සං, හිමියා හනුබඳිම්10 - වෙසතුරා හා අනුව යෙමියි සේයි; අභෙජ්ජන්ත්යා‍ පථව්යාමපි, නොබෙදු පොළොවෙහි දු11 - සියල් පොළොව එක ඉසුරු හොතුදු යන අභිප්රා යයි12; වෙස්සන්තරං විනාන ඉචේඡ, වෙසතුරා වියොව නොපසසිම්13 - නොකැමැත්තෙමියි සේයි; [1877]

173. සාගර පරියන්තං, සයුරු14 අත්ත කොට ඇත; බහු විත්ත ධරං, බොහෝ සැපත් ධරන15; මහිං අපි, පොළොව ද; නානාරතන පරිපුරං, නන්16 රුවනින් පිරූ; [1878]

174. යා, යම් කෙනෙක්; සාමිකෙ දුක්ඛිතම්හි, සැමියා දුක්ඛිත කල්හි - සැමියා දුක්පත්17 කල්හි; අත්තනො සුඛ මිච්ජන්ති, තමනට18 සුව පසසිද්ද; තාසං හදයං, ඔවුන්ගේ හෘදය; කපන්නු, කිවැන්න හෝ; ඉත්ථිතයො, ඒ මාගම්හු19 සුඛරා වත ඉතාම දැඩියෝයි. [1879]


1. J, පඤ්ඤානං F, පඤ්ඤානො ABC, පඤ්ඤණත්ති පාකටභාව කාරණං J. 2. දදය ABC. 3. සලකුණය A, සලකුණු වූ BC, A, පළ වෙති BC. 5. සා දළිද්දි A; යා දළිද්දති දෙව කිත්ති සමපත්තා යා ඉත්ථි අත්තනො සාමිකස්ස දළිද්දස්ස දුක්ඛජ පත්ත කාලෙ සයම්පි දළිද්දි සමානා දුක්ඛාච හොති තස්ස අද්ධ කාලෙ තෙනෙව සද්ධීං අද්ධෘ සුඛප්පත්තා හොති තම්පි දෙවතා පසංසන්ති J. 6. BC, ඒ දිළිදු තොමෝ A. 7. දිළිදුට A, දිළිදුව BC. 8. A, නොහොකොට ගත හැකි BC. 9. කහපන් හනුයෙම් BC. 10. BC, අනුබදිම් A. 11. පොළොවෙහිදු රප BC; අභෙජ්ජනත්යාධති අභෙජ්ජන්තියා සචෙපි හි ඉත්ථිAයා සකල පඨවිත හිජ්ජති සකලාය පඨවියා සාච ඉස්සරා හොති තථාපි වෙධබ්බං කටුකමෙවාති අ‍ෙත්ථා් J. 12. අභීප්රා යි BC. 13. නොපසිම් BC. 14. සයුර A. 15. ඈ ධාර B, අඩ්යා ර C. 16. තත් වැදෑරුම් BC. 17. BC, දුප්පත් A. 18. BC, තමන්ට A. 19. මාගම්මු BC. වෙසතුරු දා සන්නය

175. සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪනෙ මහාරාජෙ නික්ඛමනෙත අහං තං අනුබන්ධිදස්සං, මම ඔහු අනුව යෙමි; මෙ සබ්බකාමද්දෝ හි, මට සියලු සැපත් දුන්නේයයි කිවූ. [1880]

176. ජාලි කණ්හාජිනා, ජාලිය කෘෂ්ණාජිනා යන නම් ඇති; ඉමෙ තෙ උභො පුත්තා, මෙකී තිගේ දෙදරුවෝ; දහරා, ඉතා ළදරුහ; ලක්ඛණෙ, සිරි ඇතියාව; නික්ඛිප්ප ගච්ඡ. මොවුන් නවතා යා; මයං තෙ පොසියාමසෙ, ඇපි ඔවුන් වඩම්හයි කී. [1881]

177. දෙව ජාලි කණ්හාජිනා උභො පුත්තකා, දෙදරුවෝ; මෙ පියා, මට කල්හ; තෙ, ඔවුහු; ජීවයොකිනං අම්හං, දිවි ඇතිව නෑයන් පිණීස ශොක උසුළන අප සිත්; තත්ථා අරඤේඤ රමෙස්සන්ති, ඒ වල්හි සිත් ඇල්වති1. [1882]

178. මංසූපසෙවනං, මසවුළෙන් යුක්ත වූ; සුචිං, පිරිසිදු වූ; සාලීනමොදනං භුත්වා , හැල් සාලේ බත් කා; රුක්ඛඵලානි භුඤ්ජන්තා දාරකා, නන් රුකින් අළ2 පකාපැකි කන දරුවෝ; කථා කාහන්ති, කුමක් කරනුවහ? [1883]

179. සොවණේණ, ස්වර්ණාමය3 වූ; සතරාජිකෙ, සියක් රාජි ඇතියාවූ4; ඝතඵලෙ කංසෙ භුත්වා , සියක් පල් රනින් කරන ලද කසුන් පාහි වළදා; රුක්ඛ පතේතසු භුඤ්ජන්තා දාරකා, රුක් පතැ5 කන දරුවෝ; කථං කාහන්ති? [1884]

180. නිවාතෙ6 වාතරහිත7 වූ; ඵුස්සිතග්ගලළ, සුපිහිත අගුළු ඇති; කූටාගාරෙ, කෙළි ගෙයි; සයත්වා න, හෙව; රුක්ඛ මූලස්මිං සයන්තා දාරකා, රුක්මුල හෙව නිදන8 දරුවෝ; [1887]

181. ගොණකෙ, කොඳු පලස් අතුළ; චිත්ත සත්ථ;තෙ, නන් විසිතුරු ඇතිරිලි ඇති; පල්ල‍ඬෙක, යහන්හි; සුසයිත්වාගන9, සුව සේ හෙව; තිණ සන්ථාලරෙ සයන්තා දාරකා, තණ ඇතිරියෙ හෝනා දරුවෝ; [1888]


1. A, එවෙනෙහි ඇල්වති BC. 2. අල A, ඇළ BC. 3. සුවර්ණණමය C. 4. ඇත්තාවූ A. 5. පතින් BC 6. ABC, නිවාසෙ FJ 7. A, වාතවවජිත BC. 8. හෙව නිදන A, හෙන BC. 9. ABC; පල්ලඩෙකසු සයිත්වාහන FJ. වෙසතුරු දා සන්නය

182. අගරු චන්ද නෙන ච ගන්ධිAකෙන විලිම්පිත්වා , දෙව්දුරු සඳුන් ගඳින් විලෙවුන් ගෙන; රජොජල්ලානි ධාරෙන්තා, රජස් දැලි1 උසුළන දරුවෝ; [1889]

183. චාමර2 මොරහ‍ෙත්ථධහි, සෙමෙර3 මොණර පිල් කලඹින්; වීජිතඞගා, විදුනා ලද අඟ4 ඇති; සුඛෙ ඨිතා5 දාරකා, සුවෙහි සිටි දරුවෝ; ඩංයෙහි මකයෙහි දට්ඨා, මැසි මදුරුවන් විසින් ඩගන ලද්දාහු6; [1890]

184. සබ්බඬග සොභනා මද්දී රාජ පුත්තී; කදව මා පරිදෙවෙසි, මහරජ, නහමක් හඬා7. ත්වංී මා ච විමනො අහු, තෝ නහමක් දොම්නස්ව; යථා මයං භවිස්සාම, අපි යම් සේ වමෝ ද; දාරකා තථා හෙස්සන්ති, දරුවෝ ද එසේම වෙති; තමබ්රමවී, ඒ සඳමහ රජහට කිවූ. [1891]

185. සබ්බඬග සොභනා මද්දී, සව් අගින් හොබනා වූ මද්රීහ; ඉදං වත්වා8න, මෙ තෙපුල් කියා; පක්කාමි, හියා - යන්නී දු; ලක්ඛණා, මාගම් ලකුණින් යෙදුණි; පුතෙත ආදාය, දෙදරුවන් ගෙන; සිවි මග්ගෙන අ‍ෙත්ථණසි8, සිවි රජහු යායුතු මඟින් ම ගියා. [1892]

186. තතො, ඉක්බිත්තෙන් - මද්රි් දේවිය රථයට නැගී සිටි සඳ යයි සේයි9. ඛත්තියො වෙස්සන්තරො රාජා, කැත්10 කුලෙහි උපන් වෙසතුරු මහරජ; දානං දත්වාතන, ඊයේ වැනි දා11 දන් දී; පිතු මංතු ච වන්දිකත්වා, මව් පිය දෙදෙනා වැඳ; පදක්ඛිණං කත්වාා, පැදකුණු කොට; [1893]

187. චතුවාහිං, අසුන් සතර දෙනකු ඇති; රථං රියයෙන්12; යුත්තං, යොදන ලද13; සන්දවනං, රථයට; සිඝං ආරුය්හ, යුහුව නැගී; පුත්ත දාරඤ්ච ආදාය, අඹුදරුවන් ගෙන; වඞකං පබ්බතං, පායාසි, වක්පව්වට යෙමි යි නික්මිණී. [1894]


1. BC, හා දැලි A. 2. ABC, චමරි FJ, චමරිමොරහ‍ෙත්ථපහිති චාමරෙහි චෙව මොර භාත්ථම ව වීජිතඞගා J. 3. A, සෙමරූන් B, C. සෙමරුන් හා C, 4. AC, ඇග B. 5. ABC, සුඛෙධීතා FJ. 6. ලද්දාවූ A. 7. හඩ B. 8. FJ, අත්වෙති ABC; සිවිමග්ගෙ නාති සිවිරඤේඤා ගන්තබ්බ මග්ගෙනෙව. අන්වෙසිභි තං අගමාසි පාසාදා ඔත රිත්වාB රථං අභිරුය්හ ඨතාති අ‍ෙත්ථාන J. 9. තතොති තස්සා මද්දියා රථං අභිරුභිත්වාත ශීත කාලෙ J. 10. කත් BC, oA. 11. A, ඉයියෙ වැනි දා B, ඉයියේ වෙනිදා C, දත්වා ති හීයො (හිය්යො F) දානං දත්වාඤ FJ. 12. A, රියයෙක් BC. 13. යෙදුනු ලද BC.

වෙසතුරු දා සන්නය

188. තතො, ඉක්බිත්තෙන් - ඔහු නික්මුණු සඳ; යෙන බහුකො ජනො ආස, යම් තැනෙක බොහෝ ජන පිඬු වී ද; වෙස්සන්තරො රාජා තත්ථු රථං පෙසෙත්වාහ මහාජනං ආපුච්ඡ නෙතා, එතැනට රථය මෙහෙයා මහජනයා සමුගන්නේ1; ආමන්තඛො තං ගච්ඡාමි, තොප දන්වා යම්හ; ඤාතයො අරොගා හොන්තු, අප නෑයෝ නිරෝගී වෙත්වයි2 කී - අපි යම්හ තෙපි නිරෝගී වව්3 යන අභිප්රාොයයි4. [1895 සහ ගද්ය ]

189. නගරා නික්ඛමිත්වාාන, නුවරින් නික්ම; නිවත්තිත්වාා විලොකිතෙ5, නැවත නුවර බැලූ කල්හි; සිනෙරුවන වට සංකා, මෙර හා හිමාල වනය මුහුළු පලඳනා කොට ඇති; පඨවි, මහ පොළොව; තදා කම්පි, එදා කම්පිත වුව. [1896]

190. ඉඞඝ මද්දි, කොළ6 මද්රිනය; මම පෙතතිකං භවනං, මපියාණන්ගේ මන්දිරය - මාළිගාව යයි සේයි; නිසාමෙහි, බලග; සිවිසෙට්ඨස්ස ආවාසො, සිවිරජහුගේ නිවාසය; රම්මරූපංච දිස්සති, රමණීයව පෙනෙයි - මෙවැනි යහපත් වූ පහයෙක් මුළු7 දඹදිව නැත මද්රි ය යි සේයි. [1897]

191. බ්රා හ්මණා, බමුණෝ සතර දෙනෙක්; තං අන්වගමුං, ඔහු අනුව ගියෝ8; තෙ, එව්හු; අසේස අසාවිංසු9, ඔහු අස්න් අයැදියහ10 - ඉල්වූහ; යාවිතො, ඒ බමුණන් සතර දෙනා විසින් අයදනා11 ලද්දේ; චතුන්නං, සතර දෙනාට; චතුරො භයෙ, අසුන් සතර දෙන; පටිපාදෙයි, පිළිපයා දිනි. [1898]

192. ඉඞඝ මද්දි, කොළ12 මද්රිසය; නිසාමෙහි, බලග13 - මේ විස්මය බලගයි කී; චිත්තරූපංච දිස්සති, සිතියම්14 රූපයක් මෙන් පෙනෙයි; චත්තාරො දෙව පත්තා මිගා රොහිච්ච වණේණන, දෙවි පුත්හු සතර දෙනෙක් තිත් මුව වෙසින් අවුදු; දක්ඛිණස්සා’ච15, මොනවට ඉකුත් අසුන් මෙන්; මං වහන්ති, මා උසුළති - මේ විස්මය බලග යි කී. [1899]


1. සමුගගගෙන්න BC, oA. 2. A, නිරෝගිත් වෙවයි BC. 3. A, වව BC. 4. B, අභිප්රා9යයි A, අභිප්රාඛවයි C. 5. FJ, විලොකිය A. විලොකි BC. 6.කෙළ BC. 7. සියලු BC. 8. ගියහ B. 9. BC, යාචිංසු A, අයාචිසුං FJ. 10. අයදියහ C, අයදිහ AB. 11. BC, අයදිත A. 12. කෙල BC. 13. නිසාමෙහීති ඔලොකෙහි J. 14. සියුම් C. 15. ABC, දක්ඛිණස්සා FJ, දක්ඛිණස්සා වහන්ති මන්ති සුසික්ඛිත අස්සා විය මං වහන්ති J. වෙසතුරු දා සන්නය

193. අථ, නැවත1; එත්ථව, මේ මඟැ2; පඤ්චමො බ්රා හ්මණො ආග, පස්වැනි බමුණෙක් අය; සො තං රථං අයාවථ, ඒ එව්හු රථය ඉල්විය; යාවිතො, අයදනා ලදුයේ3; තස්ස තං අදාසි, ඔව් හට4 රථය දින; අස්ස මනො, ඔහු සිත5; නච උපහතො, නිපිළි පහළ6 - දී පසුව නොතැවිණැ යි සේයි . [1900]

194. තතො, ඉක්බිත්තෙන් - රථය ඉල්වූ7 කෙ‍ෙණහි; වෙස්සන්තරො රාජා, වෙසතුරු මහරජ; සකා ජනං ඔරො පෙත්වා , අඹු දරුවන් රථයෙන් බහවා; ධනෙසිනො අස්ස බ්රා හ්මණස්ස, ධන පිරියස්නාවූ8 බමුණාට; රථං අස්සාසයි, රථය දී අස්වැසී9 - සතොස් කෙරෙමින් දිනැයි සේයි. [1901]

195. මද්දි ත්වං1 කණ්භාජිනං ගණ්හ, මැද, තෝ කන්සිරුගනැ10; එසා කනිට්ඨිකා ලහුකා, මේ කුඩා දැරි11 සැල් වූ12; අහං ජාලිං ගණ්භිස්සාමි, මම් දැලිසරා ගනිමි; සොහි ජාතිකො ගුරු කො, ඒ මහදරු වනාහි ගරුයි - බරයි සේයි. [1902]

196. රාජා කුමාරං, වෙසතුරු මහරජ කුමරහු ද; රාජ පුත්තී ච දාරිකං, මද්රීරදූ දැරිය ද; ආදාය, දෙදෙනා ගෙන; අඤ්ඤ මඤ්ඤං පියංවදා, එ දෙදෙන ඔවුනොවුන්ට කල් තෙපුල් බණනු වෝ; සමේමාදමානා පක්කාමුං, සතුටු ව සෙමින් කෙළිමින්13 ගියෝ. [1903]

දන් කඬ නිමි.

197. අනුමගේග පටිපථෙ, අනුමග ද පෙරමග ද; යදි කෙවි මනුජා සන්ති14, ඉදින් කිසි මිනිස් කෙනෙක් ඇත්නම්; වඞක15 පබ්බතො කුහිං ඉති, වක් පව්ව කොහිදැයි16; තෙ, ඔවුන් අතින්; මග්ගං පටිපුච්ඡාම, මග පුළුවුසුම්හ. [1904] 198. තෙ, ඒ මිනිස්සු17; තත්ථඔ, ඒ මඟ; අම්හෙ පස්සිත්වාද, අප දැක; කරුණං පරිදෙවයුං, බැගෑ හඞ හැඬූහ; වඞක15 පබ්බතො දුරෙ ඉති, වක් පවු දුරු යයි18; තෙ, ඔහු; දුක්ඛං පටිවෙදෙන්ති, දුක් දන්වති. [1905]

1. නැවැත B. 2. මඟහි BC. 3. ලදයෙ A, ලදවෙයි B, ලදුවෙයි C. 4. ඔහුට B. 5. A, මනස BC. 6. AB, තිපිළී පහළ C; නවස්සුපහතො මතොති තවය්හ මනො ඔලි තො J. 7. A, රැඳවූ B, රැඳු C. 8. .C, පිරිසසතාවූ B, සොයන A. 9. AC, අවැසි B, අස්සාසයීති පරිතොසෙනේතා නිය්යා0දෙසි J. 10. A, කත්සිළු රැගෙන B, කත්සිළු රැගෙන C. 11. BC; ලදැරි A. 12. A, සැල්වූහ B, සලේවූහ C. 13. B, වෙසෙමින් කෙළෙමින් C, සෙමින් A. 14. A, එත්ත FJBC. 15. ABC, වංකත FJ. 16. A, කොයිදැයි BC. 17. A, මහජනයෝ BC. 18. BC, වක් පව්ව දුරයෙයයි A. වෙසතුරු දා සන්නය

199. යදි, ඉදින්; පවනෙ, සමීප වෙනෙහි1; එලිතෙ දුමේ පස්සත්ති, පල ගත් රුක් දකිද්ද; දාරකා, ඒ දරුවෝ දෙබිහින්න; තෙසං ඵලානං හෙතු හි, ඒ පක් පිණිස; උපරොදන්ති, වලප්ති2. [1906]

200. රොදනේත දාරකෙ දිස්වා, වලප්න3 දරුවන් බලා; විප්ඵලා4 දුමා, වෙසෙසින් මියුරු පක් ඇති රුක්හු; උබ්බිග්ගා, කම්පිත වැ - චලිත වැ. ‘හුත්වා ’ යනුවක් යොදනු. සසමෙ වොනමිත්වාෙන, තුමු මැ නැමි; දාරකෙ උපගච්ඡන්ති, දරුවන් කරා පැමිණෙති. [1907]

201. අබ්භූතං, නොවූවිරූ වූ5; ලොමහංසනං, ලොමුදහ ගන්වනු වූ; ඉදං අවේජරකං දස්වා, මේ අසිරි විස්මය දැක; සබ්බඞගසොහනා මද්දී, සව් අඟින් හොබනා මැදි බිසෝ; වෙස්සන්තරස්ස තේජේන, වෙසතුරුහුගේ තෙදින්; දුමා සසමේ වොනතා, රුක්හු තුමුහුම නතු වූ6; ඉදං, මේ; ලොකස්මිං, ලෙව්හි; අබ්භූතං ලොමහංසනං, අපූර්වා ලොමුදහ ගන්වනු; අවේජරං වත ඉති, අසිරි විස්මයෙකැයි; සාධු කාරං පවතේතසි ඉති, සාධුකාර පැවැත්වූවයි කියන ලදි. [1908 - 9]

202. සක්ඛා දාරකෙ අන්කම්පාය, දෙවියෝ දරුවන් කෙරෙහි කරුණාවෙන්; පථං සංඛිපිංසු, මඟ හැකිළුවූ - හුසු කළහයි සේයි. නික්ඛන්ත දිවසෙනෙච; එව්හු නික්මුණු දවස් මැ; චෙතරට්ඨමුපාගමුං, සෑ රටට7 පැමිණියෝ. [1910]

203. තෙ, එව්හු8 සතර දෙනා; දීඝං අඞානං ගන්ත්වාේ, දික් මඟ ගොස්; චෙතරට්ඨමුපාගමුන්; කෙසේ වූය යත්9 :- ඉඞා, ධාන්යා දීන්10 සම්පන්න වූ; ඵීතං, වස්ත්රා භරණාදීන් විපුල වූ; බහු මංස සුරොදකං11, බොහෝ මස් හා රහ දිය ඇතියාවූ; ජනපදං, දනවු ඇතියාවූ12 - මෙසේ සකල වස්තුවෙන් අවිකග ද වූ සෑ රට ගියහයි13 සේයි. [1911]1. ස්වමීප වෙනෙහි BC, සමීප වනයෙහි A. 2. B, වලපති C, වලපිත් A. 3. B, වලපන C, වලපින A, 4. ABC, විපුලා FJ; මධුවිප්ඵලන්ති මධූර ඵලං J (පිට 456). 5. A, නුවූ විරුවාහු B, නුවූ විරුවාහූ වූ C. 6. B, තුමුහුම නතු වූහු C, තුමුම නතු වූහ A. 7. සැරට C. 8. B, එවුහු C, ඔහු A. 9. AC, කෙසේ වුද යත් B. 10. ධන ධාන්යා5දිත් A. 11. BC, සුරොදිකං A, සුරොදනං FJ. 12. දනව් ඇති A. 13. සෑ ර‍ටට ගියේයයි A. වෙසතුරු දා සන්නය

204. චෙතියො, සෑ රට ස්ත්රී.හු; ලක්ඛණං ආගතං දිස්වා, මාගම් ලකුණෙන් පිරිහුන් මද්රිාය1 ආවිය දැකැ; පරිකරිංසු2, පිරිවැරූහු; අයං අස්යාණ සුඛුමාලි3 වත, මෙ බිසෝ ඉතා සිවුමැලි සහ; පත්තිකා පරිධාවති, එතකුදු වුව පයින් අව. [1912]

205. අයං ඛත්තියා, මෙ බිසෝ; වය්හාහි, හිදොළුවෙන්ද; සිවිකාන ච, රන් සිවිගෙන්4 ද; පරියාසිත්වාු, පෙර දවස් ඇවිද; සා මද්දී; අජ්ජ, අද; රඤ්ඤසම්, වල්හි; පත්තිකා පරිධාවති. [1913]

206. චෙතපාමොක්ඛා, සෑ රජහු; තං දිස්වා, ඒ වෙසතුරා දැක; රොදමානං, වලපමින්; උපාගමුං, පැමිණියෝ - සමීපයට ගියෝයයි5 සේයි; දෙව, මහරජ; කච්චින්නු, කියග; කුසලං, රොග නැද්ද; අනාමයං, දුක් නැද්ද; කච්චි තෙපිතා අරොගො6 කියග, ත පිය7 මහරජ නිරෝගී ද? සිවීනඤ්ච අනාමයං, සිවි ර‍ට වැසියන්ට දුක් නැද්ද? [1914]

207. මහාරාජ කො තෙ බලං, තාගේ සෙනඟ කොද? කොහුතෙ රථ මණ්ඬලං, තාගේ රිය මඬුලු කොද? කච්චි අමිතේනහි පකතො8, අමිත්ර1යන් විසින් අභිභූත වීද? අනස්සකො අරථකො, අසුන් රථ නැත්තේ; ඉමං දිසං අනුප්ප තේතා අසි9, මේ රටට පැමිණියෙහිදැයි කියා මෙසේ ස්වාගත කළහයි10 වදාළෝ. [1915]

208. තස්මිං මෙ සිවයො කුඬා, ඒ කාරණයෙන් මට සිවීහු කිපියාහු11; පිතා ච රාජා, ම පිය මහරජ ද; උපහතො මනො, කළ කිරුණු සිතින්12 කිපී; මං අවරුද්ධති13, මා නෙරපිය; වඞකං ගච්ඡාමි පබ්බතං, එහෙයින් වක් පව්වට යෙමි; සම්මා14, සබඳිනි; වනෙ යත්ථ වසාමයෙ, වෙනෙහි යම් තෙනෙක වෙසමෝ ද? තත්ථා නො ධකාසං ජානථ, වෙනෙහි අප වසන්නට නිසි පෙදෙසක් දැන කියවයි කී. [1920]1. මද්රියදෙවිය BC. 2. ABCJ, පරිකිරිංසු F. 3. BCFJ, සුඛුමාලිනී A. 4. රංසිවි ගෙයින් A. 5. ගියායයි C. 6. AC, ආරොගො BF, අරොගා J. 7. තා පියා C. 8. FJBC, අපකතො A; පකතොති අභිභුතො J. 9. ආසි BC. 10. කළායි BC. 11. කිපී යාහයි BC. 12. සිත් ඇතිව C; උපභතො මතොති උපභත විතේතා කුඩොව හුත්වාආ මං ‍රට්ඨා පබ්බාජෙසි J. 13. JF, අවරූඬසි AC, අවරූඬාසි B; අවරූඬතිතී රට්ඨා පබ්බාජෙති J. 14. FJ, සම් BC, oA. වෙසතුරු දා සන්නය

209. මහාරාජ: තෙ, තා විසින්; ස්වාගතං, මොනොවට1 එන ලද; අථො, නැවත; තෙ ආගතං, තාගේ ඊම; අදුරාගතං, නිදොස; අනුප්පතේතා, මෙයට පැමිණියෙහි; ඉස්සරොසි අපට ඉසුරුයෙහි; යං ඉධත්ථිත, තා යම් කැමැත්තෙක් මෙහි ඇද්ද; පවෙදය2, කියා - එ හැම පිළිපයා දෙම්හයි කීහු. [1921]

210. මහාරාජ; ආගතො, ආයෙහි; නොපාහුනො අසි, අපට අමුතුයෙහි; සාකං පක් පලා ද; භිසං, නෙළුඹල ද, මධුං, මී ද; මංසං, මස් ද; සුඞං, පිරිසිදු වූ; සාලීනමොදනං, හැල්බත් ද, පථභුඤ්ජ ඉති, වළඳ යි කීහු. [1922]

211. යං දිත්තං, යමක් තොප විසින් දෙන ලද ද; තං පවිග්ගහීතං, හේ මා විසින් පිළිගන්නා ලද; සබ්බස්ස, හැම දෙනා විසින්; අග්ඝියං කතං, පඬුරු කරන ලද. [1923]

212. චෙතා, සෑ රට වැසියෝ; සිවීනං රට්ඨවඩ්ඪනං, සිවීන්ගේ රට වඩනු වූ; මහා රාජං, සඳමහ රජුට3; නිජ්ඣාපෙතුං4, තා නිදොස් බව දන්වන්නට; යාවිතුං, අයදනට; රඤේඤා සන්තිකං, ඒ සඳ මහ රජහු කරා; යාව ආගමිස්සන්ති5, යම් තාක් කලකින්6 ගොස් එද්දී; රථෙසභ, රිය උසභ; තාව ඉධෙව චෙත රටේඨ, උන් ගොස් එන තාක් කල් මේ සෑ රට; අච්ජස්සු, වස. [1924]

213. චෙත, සෑ රජහු7; ලද්ධපච්චයා, ගොස් රජු අයැද ලද පස් ඇත්තාහු “මැනව, කැඳවා ගෙන එව”යි රජහු ගිවිස්වා ගෙන ආවාහු; පතීතා, අප ගිය කම් නිපනැයි ප්රීිතිමත් වූවාහූ; තං, ඒ කරුණෙන්; තං පුරක්ඛත්‍වා, තා පෙරට කොටලා; පරිවාරෙත්වා න, පිරිවරා; ගච්ඡන්ති, තා ගෙන ජයතුරා නුවර මැ8 යෙති; ඛත්තිය, කැත් රජ; එවං ජානාහි, මෙසේ දනු. [1925]

214. මහාරාජං, මහරජහට; නිජ්ඣාපෙතුං, නිදොස් බව දන්වන්නට9; යාචිතුං, අයදින10 පිණිස; රඤේඤා සත්තිකං, රජු අභියසට; ගමනං මා වො රුච්චිත්ථ , යාම නුරුස්වවු; තත්ථි, ඒ මා නිදොස් බැව් දැන්වීමෙහි; රාජා න ඉස්සරො, රජ ද ඉසුරු නොවේ. [1926]

1. මොනවට BC. 2. පවෙදයාති කථෙහි සබ්බං පටියාත්රඤවා දස්සාම J. 3. රජහුව BC. 4. නිජ්ඣාපෙතුන්ති’ තුමුභාකං නිද්දොස භාවං ජානාපෙතුං J. 5. A, ගමිස්සන්ති BFJ, ගමිස්සා ගමිස්සන්ති C. 6. කලින් BC. 7. A, සෑ රට වැසි රජහු BC. 8. නුවරටම A. 9. දක්වන්ට B. 10. අයදිනා BC. වෙසතුරු දා සන්නය

215. සිවයො, සිවීහු ද; බලත්ථාප1 ච, බල මුදලිවරු ද; නෙගමා ච, නියම් ගම් කෙළෙඹි ජනයෝ2 ද; තෙ, එව්හු3; අච්චුභග්තා හි, ඉතා කිපුණාහු; මම කාරණා, මා ම පිණිසැ; රාජානං පධංයෙතුං ඉච්ජන්ති, රජු නෙරනටත්4 කැමතියහ. [1927]

216. රට්ඨ වඩ්ඪන5, රට වඩන්නවැ; සචෙ, ඉදින්; එත්ථන රඪස්මිං, ඒ රට; එසා පවත්ති, එපවත් වී නම්; චෙතෙහි, පරිවාරිතො, සෑ රට වැසියන් විසින් පිරිවරන ලදු වැ; ඉධෙව රජ්ජං කාරෙහි, මෙහිම රජය6 කරව - අපට අනුසාසනා කරවයි සේයි. [1928]

217. ඉදං ච ඵීතං රඪං, මෙ රට හැම වස්තුවෙන් පිරිණ7; ජනපදො, දනව්ව8 ද; ඉඬො මහා, සමෘඬ ය, මහතැ; රජ්ජස්ස අනුසාසිතුං, මේ රජයට9 අනුසාසනා කරන්නට10; දෙවත්වංද මතිං කරොහි, මහරජ තෝ අපට සිත් දෙ - අප කීවා කරයි11 කීහු. [1929]

218. රට්ඨස්මා පබ්බාජිතස්ස මෙ, රටින් නෙරනා ලද මට; රජ්ජස්ස අනුසාසිතුං12, රට13 අනුසාසනා කරන්නට; ජ‍ෙන්දාත වා මති වා නත්ථිු, රිසිදු බුඬි දු ඇතියේ නොවෙයි, වෙත පුත්තා මෙ සුණාථ, වෙත14 රට වැසියෙනි, ම තෙපුල්15 අසවු. [1930]

219. රට්ඨස්මා පබ්බාජිතස්ස, රටින් නෙරනා ලද වෙසතුරු හට16, චෙතා රජේජභිසෙචයුං17 ඉති, සෑ රට වැසියෝ තමන්ගේ රජය18 දුන්හුල යි; සිවයො, සිවීහු ද; බලත්ථාි19, බල මුදලිවරු ද; නෙගමාච යෙ, නියම් ගම් යම් කෙළෙඹි ජන කෙනෙක් ඇද්ද; තෙ අතුඪා අස්සු, ඒ හැම සදන නොසතුටු වන්නාහ. [1931]1. BFJ, බලග්ගා AC, බලත්ථා්ති බලකායා J. 2. කෙළෙඹි දනයො BC, කෙළෙඹි A. 3. ඔව්හු AC. 4. නෙරිනටත් BC, පධංසෙතුන්ති රජ්ජතො නීහරිතුං J. 5. ABCJ, වද්ධන F. 6. A, රාජ්ජය BC. 7. A, වස්තු විසින් විපුලය B, වස්තූන් විපුලය C. 8. BC, ජන පදය A. 9. රාජ්ජයට C. 10. අනුශාසනය කරන්නට A; රජ්ජස්සමනුසාසිතුනතී රජ්ජං සමනුසාසිතුං අයමෙව චා පාඨො J. 11. කරා යි BC. 12. රජ්ජං සමනුසා සිතුං A. 13. රජහට BC. 14. A, සෙත B, සේත C. 15. මෙතෙපුල් BC. 16. BC, වෙසතුරාට A. 17. JAB, රජ්ජෙහි සෙවයුං FC. 18. රාජ්ජය BC. 19. බලග්ගා AC. වෙසතුරු දා සන්නය

220. මම කාරණා, මා පිණිසැ1; අසමේමාදියම්පි වො, තොප දෙපසැ ඇත්තවුන්ගේ නොසමගි බව2 ද; අච්චන්තං අස්ස, නිරන්තරයෙන් වන්නේය. එසේ කලැ; සිවීනං, සිවීන්ගේ; භණ්ඩනං වාපි විග්ගහො වාපි3 මෙ න රුච්චති, කලහ ද විග්රසහ ද මට නොරිසියෙයි4 [1932]

221. අථ, වැළ දු අසව්; ඝොරං භණ්ඩනං, කැකුළු කලහ ද; සම්පහාරො ච, සම්ප්රළහරණ ද - ඔවුනොවුන් වෙර අවි ලීම දැයි5 සේයි; අනප්පකො අස්ස, නොමඳව6 වන්නේයැ. එසේ කල; මය්හං එකස්ස කාරණා, මා හුදකලාහු පිණිස.; බහුකො ජනො හිංසෙය්යං7, බොහෝ දෙන8 නැසෙතැයි. [1933]

222. ආහුතග්ගි, පුදනලද ගිනි ඇතියාවූ; සමාහිතා, නන් අරමුණට නොයාදී වසග කළ සිතැති වූ; රාජිසි, රජ තවුසෝ; යත්ථන සම්මත්ති, යම් තෙනෙකැ වෙසෙද්ද, එයට යන මඟ; කුසලා යථා පි, වෙනෙහි දක්ෂන වනචරකයෝ යම් සෙයකින් කියද්ද; තථා, එසෙයින්; තග්ඝ, ඒකාන්තයෙන්; තෙ මයමක්ඛාම, තට ඇපි දු9 කියම්හ. ඒ අස මහරජ. [1935]

223. එස සෙලෙ‍ා, මේ ගල; ගන්ධ.මාදනො පබ්බතො, ගඳ මහන් පවු නමැ10; ත්වං, යත්ථග, තෝ යම් තෙනෙකැ; සහ පුතෙතහි සහ භරියාය ව අච්ඡසි, අඹුදරුවන් සමඟ වෙසෙහි ද, මේ ඒ ගලට යන මඟය - මේ ගලබඩින් යයි කියත්. [1936]

224. අස්සුනෙත්තා, කදුළු පිරුණු නෙත්11 ඇති; රුදම්මුඛා, වලප්නා මුහුණු ඇති; වෙතා නං13 අනුයාසිංසු, සෑ රට වැසි රජහු ඒ වෙසතුරා හට අනුසාසනා කළෝ හේ කෙසේ ද යත් :- මහාරාජා; ඉතො, මේ මඟින්; උජ්ජු යෙනුත්තරාමුඛො ගච්ඡ ඉති, ඉඳුරා උතුරු දිග බලා යයි කියා. [1937]

225. භද්දං තෙ භවතු, තොපට වැඩෙක් වේවයි; අථ, ඉක් බිත්තෙන් - උතුරු දිග13 බලා ගිය කල යයි සේයි; නානා දුම ගණාකිණ්ණං, නොයෙක් ද්රැුම ගණා විසින් ගැවසී ගත්; මනො රමං සිතච්ඡායං14, මනහර සිහිල් සෙවණ ඇති; විපුලං නාම පබ්බතං දක්ඛසි, විපුල නම් පව්වක් දක්හි. [1938]

1. A, පිණීස BC 2. අසම්මොදයන්ති අසාමග්ගියන් J. 3. ABC, චාපි FJ. 4. නොසිරියෙයි A, නොපිසියෙයි C. 5. ඇවිලීමදැයි A, අවිලීමුදයි C, අවිලිමුදයි B. 6. නොමනාව BC. 7. BC, බහුනො හිංසෙය්ය A, හිංසෙය්යුංි බහුකෙ ජනෙ BC, 8. ජනා BC. 9. A, අපිදු BC. 10. තම BC. 11. ඇස් BC. 12. ABC, තං JF 13. දික් B. 14. සීතලවජාය BC.

වෙසතුරු දා සන්නය

226. තමතික්කම්ම, ඒ ගල ඉක්මැ; අථ, වැළිදු; පුථුලොම මච්ඡ ආකිණ්ණං, පොත් ලොම් මසුන් විසින් ගැවසී ගත්; සුපතිත්ථං , මනා කොට ඇති; මහොදකං, බොහෝ දිය ඇති; ගම්භිරං, ගැඹුරු වූ; ගිරිගබ්හරං1, ගල් කුසින් බට; කෙතුමතිං ‍නාම, කෙතුමතී නම්; ආපකං2 නදිං, මහත් හොයක්; දක්ඛසි, දක්හි. ඒ හොයැ; නහාත්වාු පිවිත්වාම3 ච, නහා පැන් බී; සපුත්ත කෙ අස්සාසෙත්වාෝ, තමා4 දරුවන් අස්වසා - සතපා ගෙනැ යයි සේයි. [1939 - 40]

227. භද්දං තෙ; අථ, ඔබ්බෙහි; රම්මකෙ සිඛරෙ ජාතං, රම්ය. වූ ගල්හි නැඟි; මනොරමං සීතච්ජායං; මධු විප්ඵලං, මධුර ඵල5 ඇති; නිග්රොනධං දක්ඛසි, නිග්රො ධයක් දක්හි. [1941]

228. අථ, එයිදු පියා ගිය කල්හි6; නානා දිජගණාකිණ්ණං, නොයෙක් ලිහිණි ගණයා විසින් ගැවසී ගත්; කිම්පුරිසායුතං, කිඳුරන් විසින් ගහන වූ7; නාලිකං නාම සෙලං පබ්බතං දක්ඛසි, නාලිය නම් සල පව්වක් දක්හි. [1942]

229. තස්ස උත්තර පූබේබන, ඒ නාලිය නම් පව්වට ඊසාන තන්හි ගිය කල; පුණ්ඩරීකෙහි, හෙළ පියුමෙනු දු; සෙත සො ගන්ධිායෙහි ච, හෙළ මලින්8 හා අම්ගෙන්දකයෙනුදු; සංජනේතා, ගැවසී ගත්; සරො, විලෙක් ඇත; සො මුචලි‍ෙන්දෙ නාම; හේ මුවලිඳු විල් නමැ. [1943]

230. සොත්වාග, හේ තෝ; ආමිසපෙක්ඛී සිහො, ගොදුරු කැමැති සිංහයක්හු; වන සණ්ඩං විය, වන ළැහැබට ගොස් වදනා පරිද්දෙන්; මෙඝ සඞකාසං, නිල්වලා කුළක්9 මෙන් පෙනෙන වනහිස් ඇති; ධුවං හරිත සද්දලං, නිල්10 හී තණ ඇති; පුප්ඵ රුකේඛහි, මල් රුකින් ද; ඵල රුකේඛහි ච, ඵල රුකින් ද; උභයං, දෙකින්; සංජන්නං, ගැවසී ගත්; වන සණ්ඩං11, වනයට; විගාහිය, වැද; [1944]


1. ගිරිගබ්භරත්ති ගිරිකුච්ඡිතො පවත්තං J. 2. FJ, ආවකං ABC; ආපකන්ති ආපගං උදකවාහිකං නදිං J. 3. පීත්වාය AC. 4. C, තා B, OA. 5. පක් BC. 6. C, කල AB. 7. BC, කිඳුරු ගණයා විසින් ගැවසී ගත් A; කිම්පුරිසායුතන්ති කිම්පුරිසෙහි ආයුතං පරිකිණ්ණං J. 8. BC, හෙල මැලින් A; සෙත සොගන්ඩිප්යහිතී නානප්පකාරෙහි සෙතපුප්ඵෙහි චෙව සොගන්ධියෙහි ච සමන්තාගතො J; 333 බලනු. 9. කැලයක් BC. 10. A, විල් BC. 11. වනං BC. වෙසතුරු දා සන්නය

231. තත්ථ , එහි; බින්දු ස්සරා, නොවිසිර1 පිඬු වැ පවත්නා හඬ ඇති; චග්ගු, මියුරු රැව්2 ඇති; නානාවණ්ණා, නන් පැහැ ඇති නොහෙ‍ාත් නන් කුලෙහි; බහු දිජා, බොහෝ සියොත්හු; උතු සම්පුප්ඵිතෙ දුමෙ, ඍතු සමයෙහි පිපි රුක්හි හිඳ, කුජ්ජන්ත මුපකුජ්ජන්ති3, පළමු හැඬුවහු4 අනුවැ හඬති. [1945]

232. ගිරි විදුග්ගානි5, ගල් සෙල් ද, නදීනං පභවානි ච, ඌල්විටු6 ද - හොනු රැළි දැයි7 සේයි. ගන්වාල් න, ගොස්; සොත්වංු, හේ තෝ; කරඤ්ජ කකුධායුතං, කරඳ කුඹුකින් හා ගහන වූ; පූතුලොම මච්ඡ ආකිණ්ණං සුපතිත්ථංා මහොදකං සාදුං8; අප්පටිගන්ධිනයං9, පිළිකුල් ගඳ රහිත මියුරු දියෙන් පිරුණා වූ; සමඤ්ච චතුරස්සඤ්ච, සමව සිවු රැස් වූ; පොකඛරණිං දක්ඛසි, පොකුණක් දක්හි. [1946 - 7]

233. තස්සා උත්තර පුබ්බෙන, ඒ පොකුණම උතුරු පූර්වස කන්හි - ඉසාන කන්හි යයි සේයි; පණ්ණසාලං අමාපය10, පන්සලක් මවා; පණ්ණසාලං අමාපෙත්වාි11, පන්සලක් මවා ගෙන; උංඡාචරියාය12, වනමුල් වන පෙලෙන් යපෙමින් නොපමාවැ; ඊහථ ඉත් ආහංසු, ආරඞ විරිය ඇති වැ වසයි කීහු. [1948]

වන පි[වි]ටු කඬ නිමි13 34. කලි‍ෙඞ්ගසු වාසී, කලිඟු රට දුනුවිටු14 නම් ගම වැසි; පූජකො නාම බ්රා.හ්මණො අහු, දුදු නම් බමුණෙක් විය; තස්ස, එව්හුගේ; න‍ාමෙන අමිත්තතාපනා15 නමින් අමිත්තතැව්නි16 නම් වූ; දහරා හරියා ආසි, ළදැරි අඹුවක් වුව17. [1949]


1. A, නොවිසුරු B, නොවිහිදි C; බින්දුරස්සරාති පිණ්ඩිතස්සරා J. 2. A, හඬ BC. 3. BFJ , කුජන්ත මුපකුජන්ති AC ; පඨමං කුජ්ජමානං පක්ඛිං පච්ඡා උපකුජ්ජන්ති C, . 4. හැඬුවාහු A. , ඇඬුවහු A. 5. AB , ගිරිදුග්ගානි C , ගිරිවිදුග්ගානං FJ . 6. උල්විටු BC . 7. හෙනුරැලිදැයි BC . 8. BF , සාධුං ACJ . 9. අප්පටිගන්ධියන්ති පටිකුලගන්ධං රහිතං මධුරොදකස්ස සම්පුණ්ණං J . 10. පණ්ණසාලං අමාපයාති පණ්ණසාලං මාපෙස්සසි J . 11. අමාපෙත්වාසති මාපෙත්වා J . 12. උංඡාචරියාය ඊහථාති අථ තුම්හෙ දෙව උංඡාචරියිස යාපෙත්තා අප්පමත්තා ඊහථ. ආරඩවිරියා හුත්වා විහරෙය්යා ථාති අ‍ෙත්ථි J. 13. A, වනප්පවෙයො BC, වනප්පවෙස කණ්ඩං නිට්ඨිතං J, වනප්පවෙයන ඛණ්ඩං තිඨිතං F. 14. දුනුවිටි C; දුන්නිවිට්ඨ JF. 15. අමිත්ත තාපා A. 16. A, අමිත්තතාප BCP, අමිත්තතාපා S. 17. BC, වූ A. වෙසතුරු දා සන්නය 235. තත්ථ , ඒ ගම්හි; ඉත්ථි,යො, ස්ත්රීPහු1; උදකහාරිකා නදිං ගතා2, දිය ගෙනෙනුවට හොයට ගියාහු; තං අවොටුං, ඒ අමිත්ත තැව්නියට3 කිවුහු; තා4, ඒ මාගම්හු අනික් කිසිවක් නොකීවහ; කුතූහලා සමාගන්ත්වා්, කුහුල් ඇතියන් මෙන් පිරිවරා ගෙන; තං පරිහාසිංසු5, ඈ හැව්වාහ6. [1950]

236. එවං දහරියං සති7, මෙලෙස8 ළදැරි වූ; තං, තී; යෙ, යම් කෙනෙක්; ජිණ්ණස්ස පාදංසු, ජරායෙන් දිරාගිය මේ කඩදත් මහල්ලාට දුන්නුහුද; තෙ මාතා අමිත්තා නූන, තීගේ ඒ මව සැතිරියකැයි හඟුම්හ9; තෙ පිතා අමිතේතා10 නුන, තිගේ ඒ පියා සතුරෙකැයි හඟුම්හ9. [1951]

237. තෙ ඤාති රහො ගතා, තිගේ නෑයෝ රහසැ හිඳ; අහිතං වත මග්තයිංසු, අවැඩක් බැණ ගත් වන්හු11. [1952]

238. දුක්කරං වත තෙ මන්තයිංසු, තිට නොහොබනක් තරම්හයි බැණගත් වන්හු. [1953]

239. එවං දහරියං12 සති, මෙසේ ළදැරි විය; අමනාප වාසං වසසි, මනා නොවන විසීමක් වෙසෙයි. යා ත්වංේ වසඔ ජිණ්ණස්ස13, යම් තෝ මහල්ලාගේ ලගයි වෙසෙහිද; තෙ ජිවිතා මතං වරං, තීගේ දිවියට වඩා මෙළේ උතුමැ. [1956]

240. කල්යා ණී සොහනෙ, සිත් ගන්නා ශොභීනිය14; එවං දහරියං සති15 තං යෙ ජිණ්ණස්ස පාදංසු; පිතා ච මායා ච, මව් පිය දෙදෙන; තුයිහං අඤ්ඤං හත්තාරං න වින්දිංසසු නූන, තිට අනික් සැමියකු නොලදවන්හයි හඟුමෝ. [1957]

241. තෙ නවමියං ද්ර ය්යි ට්ඨං16, ති විසින් නවමි යාග නොමොනවට ප්ර දන ලදු වන; අකතං අග්ගිහුතතකං, ගිනි පූජා ද ති විසින් නොකරන ලද. [1958]


1. A, මාගම්හු BC. 2. BC, නදීගතා JFA. 3. ABC 4. ථියො නත්ති තායො ඉත්ථී. යො න අඤ්ඤං කිංචි අවොවුං J. 5. JF, පරිහාසිංසු A, පරිගායිංසු B, පරියායිංසු C. 6. A, සුවාහ B, සුවාහුය C. 7. ABCF සතිං J; දහරියත්ති දහරං තරුණ සො භග්ගප්පත්තං සමානං J. 8. A, මෙසෙ B, මෙසේ වූ C. 9. අගුම්හ A. 10. J, අමිත්තා ABCF 11. A, බැඛගත්හු C, බැණගන්හු B. 12. ABF, දහරියා JC 13. ජිණ්ණස්සාති ජරාජිණ්ණස්ස ගෙහෙ J. 14. ශොභනිය A, සොභනිය BC. 15. CF, සතිං ABJ. 16. ද්ර ය්යි ට්ඨං තෙ නවමියත්ති තයා නවමියං යාගං ද්ර8ය්යි.ට්ඨං භවිස්සති. සො තෙ යාග පිණෙඩා පඨමං මහල්ලක කාකෙන ගහිතො භවිස්සති J; නවවක් යාගයෙහි කපුටුවන්ට ලු බත් පළමු කොට කෑ මහලු කපුටියක් වන P (1738).

වෙසතුරු දා සන්නය 242. එවං දහරියං සති යා ත්වංක ජිණ්ණස්ස ගෙහෙ වසසි; සා ත්වං , හේ තෝ; ලෙ‍ාකෙ, ලෙව්හි; සමණෙ, ශ්ර මණ යයි කියන ලද; බ්රාගහ්මණෙ, බමුණන්ද; බ්රිහ්මචරිය පරායණෙ, බඹසර රක්නවුන් ද; සිලවනෙත, සිල්වතුන් ද; බහුස්සුතෙ, බොහෝ ඇසූ පිරෑවන් ද; අභිසපි1 නූන, හැවුය - මේ 2 ඒ පාපයාගේ ඵල වන යන අභිප්රා්යෙන් මෙ කීහු. [1959]

243. අභිනා දට්ඨං න දුක්ඛං, නයින් විසින් ඩහන ලද්දේ දුක් නොවෙයි; සත්තියා හතං දුක්ඛා න, සැතින් පහරන ලද්දේ දුක් නොවෙයි; යං ජිණ්ණකං පතිං පසේස3, යමක් තොමෝ4 යම් මහලු සැමියකු දකී ද; දුක්ඛං වත, දුක් වූ‍ෙයත් හේමය; තිප්පඤ්ච5 තං, සැත් පහරට වඩා වැඩිත් හේමය. [1960]

244. ජිණෙණ පතිනා සහ, ජරායෙන්6 දිරාගිය මහලු සැමියා හා සමඟ; බිඩ්ඩා නත්ථි , කෙළි නැත - නොහොබී; රති නත්ථිව, කාම රති නැත - නොහොබී; අල්ලාප සල්ලාපො නත්ථිම, ආදී බිණිමුදු පසුව බිණිමුදු නැත - නොහොබී7; හසිතමපි8; කඩදත් විවර කොට සෙන්නහුගේ සිනා ද; න සොහති, නොහොබී. [1961]

245. යදා, යම් කලෙක; දහරො ච, ළදරු ළදැරි දෙදෙන; රහො ගතා මන්තයන්ති රහසැ හිඳ ගුප්ත වූ රහස් කියද්ද; තදා, ඵසඳ; එතෙසං9, ඒ දෙදෙනාගේ; හදයතිස්සිතා, ළය ඇසිරු කළ; යෙ කෙචි සොකා, යම් කිසි ශොක කෙනෙක් ඇද්ද; තෙ සබේබ10 නස්සන්ති, ඒ හැම ශෝකයෝ නසිති. [1962]

246. ත්වා] දහරා, තෝ ළදැරියෙහි; රූපවතී, රූ ඇතියහු; පුරියානං අභිපත්ථී.තා, පිරිමින් විසින් වෙසෙසින් පතන ලදුවහු11; ගච්ඡ ඤාති කුලෙ අච්ඡ, නැගී යා, නෑයන්ගේ ගෙයි වස; ජිණෙණා කිං රමයිස්සති ඉති ආහංසු, මේ ජරායෙන් දිරුණු බමුණු තී පස් කම් ගුණෙන් කෙසේ සතුටු කෙරේදැයි12 කීහු. [1963] 1. ABCJ, අභීසසි F; අභිසපීති අක්කොසි. තස්ස තෙ පාපස්ස ඉදං ඵලන්ති අධීපායෙනෙවමාහංසු J. 2. හැව් යන මේ A, හැවුවන් හවනු මෙ BC. 3. පස්සෙය්ය, A. 4. A, OBC. 5. තිබ්බංච A. 6. ජරාවෙන් ... C, OA 7. C, තො හොබි B, තොහොබිය A. 8. ABC, ජග්සිතම්පි FJ; ජග්සිතම්පි න සොභතීති ඛණ්ඩදනෙන විවරිත්වාු භසන්තස්ස මහල්ලතස්ස හසිතම්පි න සොභති J. 9. ABC, සබ්බාසං F, සබ්බෙසං J. 10. සබ්බෙසං සොකා තස්සන්තීති සබ්බෙ එතෙසං සොකා විනස්සන්ති J. 11. ලද්වහ A. 12. B, කෙරෙහිදැයි A, කෙරෙම්දැයි C.


වෙසතුරු දා සන්නය 247. බ්රා හ්මණ තයා ජිණේණන, බමුණ1, මහලු සෙයින් ද; ථියො මං පරිභාසත්ති, මේ ගම ගැහැනු2 මා හවති; තස්මා, එහෙයින්; තෙ උදකහාරියා, තට දාය ගෙනෙනුව; බ්රාවහ්මණ නදිං න ගච්ඡාමි ඉති ආහ, බමුණ, මෙතන පටන් ගෙන හොසට නොයමියි කිව. [1964]

248. ත්වං මෙ කම්මං මා අකරා, තෝ මට මෙහෙ නොකර; මෙ උදකං මා ආහරි, මට දිය නොද ගෙන; අහං උදකමාහරිස්සං3, මම හවතට4 දිය ගෙනෙමි; හොති මා කුපිතා අහූති ආහ, පින්වත මට නොකිපවයි කී. [1965]

249. යං ත්වංන උදකං [ආ]හරෙ5, යම් හෙයකින් තෝ මට දිය ගෙනෙහි ද; අහං හින තමහි6 කුලෙ ජාති, මම එසේ වූ කු‍ලයෙක නූපනිමි. - සැමියන් ලවා මෙහෙ කරවන කුලයෙක නූපනිමි7; බ්රාතහ්මණ අහං ඝරෙ න වච්ඡාමි, බමුණ මම තාගේ ගෙයි නොවිසියටියෙමි; එවං ජානාහි, මෙසේ දනු. [1966]

250. බ්රාවහ්මණ සචෙ මෙ දාසං දාසිං වා නානසිස්සසි, බමුණ ඉදින් මට දසකු හෝ දැසක නොහළහි8 නම්; නෙසනතිකෙ න වච්ඡාමි, තා කෙරේ නොවැසියටියෙමි. එවං බ්රා හ්මණ ජානාහි, බමුණ මෙසේ දනැයි කිව. [1967]

251. බ්රා හ්මණී, බැමිණීය; මෙ සිප්පට්ඨානං වාධනධඤ්ඤං වානත්ථි9 මාගේ ශීල්පයෙක් හෝ ධනධාන්යායෙක් හෝ නැත; අහං හොතියා දාසං වා දාසිං වා කුතො ආනසිස්සාමි, මම පින්වතට දසකු හෝ දැසක හෝ කෙසයින් ගෙනෙම්ද? අහං හොතිං උපට්ඨහිස්ස9, මම පින්වතට මෙහෙ කරමි; හොති මා කුපිතා අහූති ආහ, පින්වත මට නොකිපෙයි10කී. [1968]

252. එහි, මුඛ11 එව; යථා, යම් හෙයකින්12; මෙ, මා විසින්; වචනං සුතං, තෙප්ලෙක්13 අසන ලද ද; තථා, එපරිද්දෙන් නොවරදවා; අහං තෙ අකඛිස්සං14, මම තට කියමි; එස වෙස්සන්තරො රාජා, මේ වෙසතුරු රජ; ව‍ෙඞක පබ්බතෙ වසති, වක් පවු කුස වෙසෙයි. [1969]


1. බමුණු AC. 2. ගෑනු BC. 3. AC, උදකබහාරිස්සං B, උදකමාහිස්සං J, උදකං ආහිස්සං F; උදකමාහිස්සන්ති අහං උදකං ආහරිස්සාමිති 4. A, මම තට B, මතට භව C. 5. හරෙ ABC, ආහරෙ FJ. 6. FJ, තං ABC. 7. A, නූපන්තිමු BC; නාහන්ති යම්හි කුලෙ සාමිකා කම්මං කරොන්ති නාහං තත්ථ් ජාතා J. 8. B, නො කළහි C, නොනලහි A. 9. ABC, උපහිස්සං FJ. 10. A, නොකිපැයි BC. 11. මුබට BC. 12. පරිද්දෙන් BC. 13. තෙප්ලක් A. 14. BFJ, ආචිකිස්සං AC; එහි තෙ අහමක්ඛීස්සන්ති අහං තෙ ආචික්ඛීස්සාමි J. වෙසතුරු දා සන්නය 253. බ්රා හ්මණ ත්වංං ගන්ත්වා න, තෝ ගොස්; තං දාසං දාසිං ච යාචස්සු, ඔහු දසකුදු දැසක ද ඉල්ව; යාචිතො සො ඛත්ති යො, තා විසින් ඉල්වන ලද ඒ කැත් රජ; තෙ දාසඤ්ච දාසිඤ්ච දස්සති ඉති ආහ, තට දසකුදු දසක ද දෙයි කිවු1. [1970]

254. අහං ජිණ්ණො අස්මිං අබලො අස්මි, මම මහල්ලෙමි, බල නැත්තෙමි; අඞා ව දිඝො [සු]දුග්ගමො, මඟ ද දිග, යන්නට දුදුල; භොති මා පරිදවෙසි, පින්වත ; නගමක් හඬ; ත්වං විමනා ච මා අහු , තෝ දොම්නසුදු නොව. [1971]

255. සඞගාමං අගත්ත්වාන2, සටනට නොගොස්; ආයුදෙධාව3, සටන් නොකිරීමෙහි මැ; පරාජිතො යථා අසි4, පැරදියෙක්5 යම් සේ ද; එවමෙච, එසෙයින් මැ; බ්ර හ්මෙ6 ත්වං4 අගන්ත්වාකව7 පරාජිතො, බමුණ තෝ නොගොස් ම පැරැද්දෙහි9. [1972]

256. තෙ අමනාපං කරිස්සාමි, තට නොමැනවක් කෙරෙමි; තං තෙ දුක්ඛං භවිස්සති, ඒ තට දුක් වෙයි. [1973]

257. නක්ඛතෙන, නකත්; උතු පුබෙබසු9, ෂට් සෘතුන් අතුරෙහි ඒ ඒ සෘතුවට පූර්වස වශයෙන් පවතින10 සැණයෙහි; මං අලඬකතං, සව් අබරණින් සැදුණු මා11; අඤේඤහි සඞිං රමමානං, සෙසු13 පිරිමින් හා කෙළිනිය; යද්ය දක්ඛසි, යම් කලෙකැ දක්හි ද; [1974]

258. බ්රායහ්මණ මය්හං අදස්සනෙන, මා නොදැක්මෙන් පරිදෙවතො, හඬන්නාවු; ජිණ්ණස්ස තෙ, තා13 මහල්ලාගේ; හිය්යොද වඞකා ච, වකු දු බොහො වැ යෙයි; පලිතා ච බහූ හෙස්සන්ති, නර ද බොහො වැ යෙයි කිවු. [1975]

259. තතො, ඉක්බිත්තෙන්; සො බ්රා හ්මණො, එ බමුණු14; භීතො, බියපත් වැ; බ්රා,හ්මණියා වසානුගො බැමිණිය වසඟ වැ ගියේ15; කාමරාගෙන අට්ටිතො, කාමරාගයෙන් පෙළෙන ලද්දේ; බ්රාවහ්මණිං එතදබ්රෙවී, බැමිණියට මෙසේ කී. [1976]


1. කිවුහු BC. 2. ABCJ, ආගත්ත්වා F. 3. BFJ, අයුඩෙව AC. 4. A, ආසි BC, oJF 5. පැරදි රජෙක් BC. 6. බ්රා.හ්මණ BC. 7. ආගත්ත්වා3 ව F. 8. A, පරාජිතොව වදෙහි B, පරාජිතොද්දෙහි C. 9. AF, උතුපබ්බෙසු J, ගෙන්ගොලිතු පුබ්බේසු B, ගෙංගොලිතුපුබ්බෙසු C; නක්ඛත්තෙති නකඛත්ත යොගවසෙන වා ඡන්තං උතුනං තස්ස තස්ස පුබ්බ (පබ්බ-) වසෙන වා පවත්තෙසු ජණෙසු F. 10. පවති BC. 11. මා සව් අබරණින් සැදිනිය BC. 12. අන් සෙසු BC. 13. සබ්බ භඬනානවු තා C, oBA 14. බ්රාබහ්මණ තෙම A. 15. ගියෝ AB. වෙසතුරු දා සන්නය 260. බ්රා හ්මණි ත්වං , බැමිණීය තෝ; සඞකුල්යා., [ස]කුලපු ද1; යගුළාති ච, සකුරු පූ ද; සුකතායො මධු පිණ්ඩිකා ච, මනා කොට කරන ලද හත්වට ද; සත්තු, බද හත්වට ද නොබද හත්වට ද; හත්තඤ්ච පලා බත් ද; මෙ පාථෙය්යංද කරොහි, මට මඟ2 උපකරණ කොට දෙ. [1977]

261. මෙථුනකෙ, දෑ ගොත්3 කුල පදෙස විසින් සමාන වූ; උහො කුමාරකෙ, කුමාරයන් දෙදෙනෙකු; දාසත්ථාරය4, තිට දස් පිණිස; ආනයිස්සං, ගෙනෙමි, තෙ, ඔවුහු; රත්තින්දිාවමතන්දිවතො, රෑ දාවල් නොපමාව-නොමැළී වැ; තං පරිචරිස්සන්ති ඉති ආහ, තිට මෙහෙ කෙරෙති කී. [1978]

262. බ්රුහ්මබන්ධු්, බමුණූ; ඉදං වත්වාත5, මෙසේ කියා; උපාහනා පටිමුංවි, වහන් ලීය6; තතො, ඉක්බිත්තෙන්; සො, හේ; මන්තයිත්වාමන, රහස් ඔවා දී; හරියං පදක්ඛිණං කත්වා , අඹුව පැදකුණු කොට; [1979]

263. සො බ්රා්හ්මණො; සහිතබ්බතො7, සමාදන් වූ ව්රපත ඇතියේ - තපස් වෙස් ගත්රසයේ යයි සේයි. රුණ්ණමුඛො, වලප්නා8 මුහුණු ඇතියේ; දාස පරියෙසනං චරං, දස් දැස්9 සොයා ඇවිද්නනේ10; සිවීනං ඵීතං නගරං පකකාමි, සිවීන්ගේ සත් රුවනින්11 පිරුණු හෙයින් විපුල වූ ජයතුරා නුවර පිණිසැ ගියේ. [1980]

264. සො තත්ථ0 ගන්ත්වාි, හේ නුවරට ගොස්; තත්ථව, එහි; යෙ සමාගතා ආසුං, යම් කෙනෙක් පිඬුව සිටියෝ ද; තෙ අච්ච12, ඔවුන්ට කී; කුහිං වෙස්සන්තරො රාජා, වෙසතුරු මහරජ කොහි ද? ඛත්තියං කත්ථ; පසෙසමු ඉති, ඒ කැත් රජහු කොහි දක්මෝදැයි කී. [1981]


1. කුල්යාා කුල පූද A, සංකුල පූද BC. 2. මගට A. 3. දාගොත් A, දැත C, කැත B; මෙථුනකෙති ජාති ගොත්ත කුල පදෙසෙහි සදිසෙ J. 4. උභො දාස කුමාරකෙ FJ; දාස කුමාරකෙති තව දාසත්ථා ය කුමාරකෙ J. 5. AJ, වත්වා න BC, කත්වාි F. 6. ලිය BC, ලා A. 7. සහිතබ්බතොති සමාදින්නවතො. ගහිත තාපස වෙසොති අ‍ෙත්ථාු J. 8. A, වලපන C, වලප BC; රුණ්ණමුඛොති රුදම්මුඛො J. 9. A, දැස් දස් BC; 10. ඇවිදුන්නේ BC; ‘වරං’ ති දාස දාසී පරියෙසනං චරන්තො සිවීනං නගරං ආරබ්භ පක්කාමි J. 11. රුවන් C. 12. අවවාසි BC.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=වෙසතුරු_දා_සන්නෙ_-_i&oldid=5604" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි