වෙසතුරු දා සන්නෙ - සංඥාපනය

වෙසතුරු දා සන්නෙ


VESATURU-DA-SANNE


සංඥාපනය


වෙසතුරු දා සන්නය මහජනයා වෙත ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම බලවත් ප්රීයතියට කරුණෙකි. මෙම ග්රටන්ථ ය කරා අප සිත ඇදී ගියේ මීට දොළොස් වසකට පමණ පෙර අප සිංහල ශබ්දව කොෂ සම්පාදනයෙහි යෙදී සිටියදීය. ශබ්දි කොෂයේ ප්රොධාන කර්‍තෘ තැන්පත් ශ්රීිමත් ඩී.බී. ජයතිලක මැතිතුමන්ගේ පැසසුමට එය ලක් වූ වාර බොහෝයි. වෙසතුරු දා සන්නය සකස් කොට පළ කරවීමට ජයතිලක මැතිතුමන් තුළ බලවත් ආශාවක් පැවතියේ වී නමුදු එතුමන්ට එවක ලංකා‍ෙව්‍ ස්වේදේශ කටයුතු භාර ඇමති වරයා වශයෙන් ද, අනතුරුව ඉන්දියාවෙහි ලංකාණ්ඩු‍ෙව් නියෝජිතයා වශයෙන් ද කටයුතු කරන්නට සිදු වූයෙන් මෙම ග්ර න්ථ‍ ශෝධනය සඳහා ඉඩක් නොලැබිණ. ජයතිලක මැතිතුමා ජීවත්ව සිටියදීම එතුමන් ළඟ තුබුණු වෙසතුරු දා සන්න පුස්කොළ පිටපත් දෙකක් වරින් වර ඉල්වා ගෙන පරික්ෂාු කොට බැලූමු. ඉන් එකක් ඒ.පී. ගුණරත්න මහතුන් විසින් අපට පිටපත් කර දෙන ලදි. ජයතිලක ශ්රී්මතුන්ගේ අභාවයෙන් පසු වෙසතුරු දා සන්නය සකස් කළ යුතුයයි අප විසින් නිශ්ච ය කර ගන්නා ලද්දේ මෙ’ තාක් අමුද්රිසත වූ එම ග්රයන්ථසයේ ඇති ශාස්ත්රී්ය වටිනාකම මෙන් ම ජයතිලක ඇමතිතුමන් කෙරෙහි අප සිත් තුළ පැවති කෘතඥතා පූර්ව ක ගෞරවය ද නිමිති කොට ගෙන ‍ෙව්‍.


වෙසතුරු දා සන්නය මෙම සංස්කරණ කාය්ය්ය ය වි‍ෙව්ක ලත් පරිදි කරන්නට සිදුවීමෙන් ඒ සඳහා කලක්ම ගත විය. මෙම සංස්කරණය සඳහා ආශ්රීටත පුස්කොළ පිටපත් තුනෙහිම පායාන්තර මැනැවින් සටහන් කර ඇත. C අඬ්කය දරන තුන්වන පුස්කොළ නො.527 හා නො.648 දරණ පාඨයන්ගෙන් පමණ සිට එය AB යන පුස්කොළ පිටපත් වලින් මුළුමනින්ම පාහේ වෙනස් වන හෙයින් AB පොත්හි පාඨ මෙසේය, C පොතේ පාඨ මෙසේයයි ඒ පාඨ වෙන වෙනම දක්වන්නට සිදුවිය. වෙසතුරු දා සන්න පාඨ සුවසේ අවබෝධ කරගත හැකි පරිදි අවශ්යු සෑම තන්හිම පාහේ පාඨාන්තුර සමඟ, ජාතක අටුවා පාඨ ද යොදා ඇත. ගැටළු නොයෙක් තන්හි අනික් සාහිත්ය,ය ග්රටන්ථයන්හි එන සදෘශ පාඨ හෝ එම පාඨයන්ට අදාළ පාඨ හෝ සඳහන් කොට ඇත. ඉංග්රීාසි අකුරෙන් මුද්රි ත වී. fපවුස්බෝල් මහතුන්ගේ ජාතක අටුවා සංස්කරණයෙහි ගාථා වුවද අඩක සහිතව මුද්රීණය කොටසංඥාපනය


ඇති හෙයින් විදේශීය පඬිවරුන්ට වුවද ලෙහෙසියෙන් බලාගත හැකි පරිදි මෙම ග්රින්ථයේ ගාථා සන්න අවසානයෙහි වරහන් ඇතුළත එම ගාථා අඩක ද සඳහන් කොට ඇත. සන්න පාඨයන්ට මුලින් පිළිවෙළින් දක්වා තිබෙන අඩක අප විසින් යොදන ලදි.


වෙස්සන්තර ජාතක අටුවා‍ෙව්‍ අර්‍ථ වඩාත් පැහැදිලි කිරීම්‍ වස් සපයන ලද පාලි ටීකාවක් ස්වීඩන් ර‍ෙට්‍ හෙල්මර් ස්මිත් පඞිතුමන්ගේ පුස්තකාලයෙහි තිබෙනු දුටිමු. එය ‍ෙම්තාරක් මුද්රිගත නොවූවකි. ඉන් වෙස්සන්තර ජාතකයට අයත් ටීකාව එතුමන් ලවා පිටපත් කරවා ගෙන එය ද වෙසතුරු දා සන්න පෙළ අගට යොදා ඇත. ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් ඉංග්රීමසි ප්රතස්ථාවනාවෙහි දක්නට ලැ‍ෙබ්‍. වෙසතුරු දා සන්නයෙහි එන සෑම වචනයෙකම ප්රායෝග හා ඒ වචන යෙදෙන තැන් ලෙහෙසියෙන් බලාගත හැකි පරිදි වචන සුචියක් ද පොත අගට යොදන ලදි. ඒ වචන සුචියෙහි “ඉකුත් 2 , නිපිළිපහළ, බුමූත්,ම” වැනි විශේෂ සැලකිල්ලට භාජන විය යුතු වූ වචනයන්ට යම්‍ යම්‍ විස්තර ද දී ඇත.


වෙසතුරු දා සන්නය සිංහල සාහිත්යද ග්රදන්ථ අතුරෙහි කෙබඳු තැනක් ගනීදැයි අවබෝධ කරවී‍ෙම් බලාපොරොත්තුවෙන් සිංහල ව්යාහඛ්යාාන ග්රනන්ථ, ඒවායේ අගය,- ජාතකයන්ගේ ප්රිසයංකරත්‍වය, ජාතකයන් ආශ්රි ත ග්ර න්ථ යනාදිය ද විස්තර කොට ඇත්තේයි. වෙසතුරු දා සන්න‍ෙය් ස්වරූපය, එහි විශේෂ ලක්ෂසණ, පාලි ජාතක අටුවා‍ෙව් සංශෝධනය සඳහා වෙසතුරු දා සන්නය කො‍තෙක් දුරට ප්ර යෝජනවත් ‍ෙව්දැවයි යනාදි කරුණු ග්රසන්ථ විස්තාරය වැලැක්වීම සඳහා ද, ස්වදේශීය පඞිවරුන්ගේ මෙන්ම විදේශීය පඞිවරුන්ගේත් ප්ර යෝජනය සඳහා ද ඉංග්රීනසි ප්රිස්තාවතාවෙහිම ඇතුළත් කරන ලදි. සිංහල, පාලි, සංස්කෘත යන භාෂාත්රරයෙහිම ප්රහවීණයෝ පවා සිංහලයෙහි ශබ්දරරීතීන් නොදැනීමෙන් නිරුක්ති දැක්වීමෙහිදී නොමඟ යත්. එහෙයින් භාෂාරසිකයන්ගේ ප්රනයෝජනය සඳහා ආය්‍ර්‍ය භාෂාවන්ගේ ආදි හා මධ්ය්තන යුගයන්ට අයත් ශබ්දන සිංහලයෙහි කෙසේ සිටිත්දැයි යනු නිදසුන් සහිතව සවිස්තරව දක්වා ඇත. මෙම විස්තරය ප්රාැචීන පඞිවරුන්ගේ ද සිංහල ගුරු මහතුන්ගේ ද විශේෂ ප්ර‍යෝජනය සලකා යොදන ලද්දකි.


හුදෙක් ශාස්ත්රාෂභිලාෂීන්ගේ ප්රලයොජනය සඳහා යථාවකාශ‍නේ කරන ලද මෙම කෘතියෙහි යම්කි්සි ප්ර මාද දෝෂාදියක් ඇතහොත් එබඳු තැන් අප වෙත දන්වා එවීම මහඟු ශාස්ත්රී ය සේව‍ෙයකි.සංඥාපනය


මෙම සංස්කරණ කාය්‍ර්‍යයෙහිදී පළමුකොටම කෘතඥතා පූර්වුකව ගෞරවයෙන් සිහිපත් කළයුත්තේ ශ්රී්මත් ඩී.බී. ජයතිලක මැතිතුමන්ගේ ගෞරවාන්විත නාමයයි. එතුමන්ගෙන් ලත් වෙසතුරු දා සන්න පිටපතක් හුදු ශාස්ත්රාිභිලාෂයෙන් මුළුමනින්ම කොපිකර දුන් ඒ.පී. ගුණරත්න මහතාට ද අප අවඞක ස්තූතිය පිරිනැ‍ෙම්‍. වෙසතුරු දා සන්නයේ තුන්වන පුස්කොළ පිටපත බැලීමෙහිදී නොයෙක් පහසුකම්‍ අපට සලසා දුන්, කොළඹ කෞතුකාගාරයේ පුස්තකාලයාධිපතිව සිට දැනට විශ්රා ම ලබා සිටින ඒ.ඊ. ජයසිංහ මුදලිතුමාටද අප කෘතඥතා පූර්වවක ස්තූතිය හිමි ‍ෙව්‍.


පුස්කොළ පිටපත් සැසඳීමේ දුෂ්කර කාය්‍ර්‍යයෙහිදී පුස්කොළ පොත් කියවීමෙන් හා වචන සුචිය පිටපත් කර දීමෙන්ද අපට උපකාර කළ ඩී.ඩී. ලුවිස් මහතාටද අතිශයින් ස්තුති කටයුතුයි.


ස්වීඩන්හි උප්සලා විශ්ව විද්යා ලයේ සංස්කෘතහා පාලි පිළිබඳ මහාචාය්‍ර්‍ය ව සිට දැනට විශ්රා ම ලබා කෝපන්හාගත් පාලි මහා අකාරාදියේ ප්රචධාන කර්‍තෘ ධූරය උසුළන හෙල්මර් ස්මිත් පඬිතුමාද මේ තාක් අමුද්රි ත ලීතත්ථපප්පකාසිනියෙහි වෙස්සන්තර ජාතක ටීකාව පිටපත් කරවා එවීමෙන් හා නොයෙක් උපදෙස් දීමෙන්ද අපට මහඟු සේවයක් කළ බැව් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමු.


වෙසතුරු දා සන්නයේ ප්ර ස්තාවනාව සැපයීමෙහිදී ඇසුරු කළ පොත් අතුරෙන් ආචාය්‍ර්‍ය ඊ.ඩබ්ලිව්. අදිකාරම් මහතුන් විසින් සම්පාදිත ‘ලංකා බුඞ ශාසනයේ මුල් ඉතිහාසය’ නමැති පොත ජාතකයන්ගේ ප්රිියංකරත්වදය අවබෝධ කරවීමෙහිලා බෙහෙවින්ම උපකාරී වූ හෙයින් එතුමන්ටද අප කෘතඥතා පූර්වක ස්තූතිය පිරිණමමු.

මෙම ග්රතන්ථයාගේ සංස්කරණ කය්ය්ද අයෙහි නොයෙක් සංශය ස්ථානයන්හීදී විද්යෝමදය පිරිවෙන්හි උපප්රදධානාචාය්යකර්‍ පණ්ඩිත වැලිවිටියේ සොරත නායක ස්වාමීන්ද්රයයන් වහන්සේ ද, ලඞකා විශ්වවිද්යාවලයේ මහාචාය්යථර්‍ ජි.පී. මලලසේකර මහතාණන්ද අතිශයින් උපස්ථම්භක වූ බැව් ගෞරවයෙන් සඳහන් කරමු.


සංඥාපනය


පාඨශාලීය පොත්පත් ප්ර.කාශ කරවීමට නොඉවසිල්ලෙන් සිටින ප්රශකාශකයෝ රටේ බහුලයහ. එහෙත් ධර්මිශාස්ත්රරයන්ගේම දියුණුව සඳහා සැපයුණු පොත්පත් ප්ර කාශ කරවීමට ඉදිරිපත් වන්නෝ වැඩි නොවෙත්. මෙම ග්රයන්ථයෙන් මුද්රිලත පිටපත් කොපමණ අලෙවි කරගත හැකිදැයි යන ප්රමශ්නය කිසිසේත් ඉදිරිපත් නොකොට එහි ප්රශථම සංස්කරණය ප්රරක‍ාශකරවීමට භාර ගත් සීමාසහිත ඇම්.ඩී. ගුණසේන සහ සමාගමට ද, විශේෂයෙන්ම එහි නියුක්ත ඇම්.ඩී. සිරිසේන මහතුන්ට ද අපගේ ස්තූතිය හිමිවිය යුතුයි. මෙම සංස්කරණයේ සිංහල ප්රොස්තාවනාව, වෙසතුරු දා සන්න පෙළ හා වචන සුචිය ද නොපමාව මහත් ඉවසිල්ලෙන් මුද්රරණය කර දුන් මරදානේ පී.ජේ. කරුණාධාර සහ පුත්රහ සමාගමට ද, එම මුද්රමණාලයෙහි නියුක්ත භවතුන්ට ද අවසාන වශයෙන් ස්තූති කරමු.


මීට, ඩී.ඊ. හෙට්ටිආරච්චි.

ලඞකා විශ්ව විද්යාටලය, කොළඹ