< පටුන

System-users.svg
විෂය:සිංහල සාහිත්‍යය
Books in this subject area deal with the සිංහල සාහිත්‍යය: academic disciplines which study the human condition, using methods that are primarily analytic, critical, or speculative, as distinguished from the mainly empirical approaches of the natural and social sciences.
Chart organisation.svg
උප කොටස්
Star*.svg
තෝරාගත් පොත්
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂය:සිංහල_සාහිත්‍යය&oldid=6101" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි