විෂයය සාකච්ඡාව:ජනසන්නිවේදන

There are no discussions on this page.

Those all the articles in this section are not books. Please be kind enough to change this title or those articles.

විකි පොත් යනු කලින් ලියා ප්‍රකාශනය කළ පොත් සඳහා වෙන්වුනු තැනක් නොවේ. සමූහික වශයෙන් එක්ව ලියැවෙන පොත් සඳහා වෙන්වුනු තැනකි.
please read this. http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:What_is_Wikibooks -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:12, 31 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)
Return to "ජනසන්නිවේදන" page.