විෂයය:සමාජ විද්‍යා

< විෂයය අනුව පොත්

සමාජ විද්‍යා
Books in this subject area deal with the social sciences, which include academic disciplines concerned with the study of the social life of human groups and individuals.
උප කොටස්
තෝරාගත් පොත්
Category:විෂයය:සමාජ විද්‍යා Category:විෂයය:සමාජ විද්‍යා/all booksCategory:Featured books
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:සමාජ_විද්‍යා&oldid=9200" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි