< සමාජවේදමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

සන්නිවේදනය
Books in this subject area deal with සන්නිවේදනය, the process of transferring information from one source to another.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:සන්නිවේදනය&oldid=22309" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි