විෂයය:ජෝන් ද සිල්වා

< නූර්තිමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

ජෝන් ද සිල්වා
This subject area contains study guides on literature in ජෝන් ද සිල්වා: a genre in which the writer seeks to amuse the reader, sometimes with subtlety and as part of a carefully woven narrative; sometimes, above all other considerations.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:ජෝන්_ද_සිල්වා&oldid=6301" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි