විෂයය:අර්ථශාස්ත්‍රය

< සමාජවේදමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

අර්ථශාස්ත්‍රය
මෙහි ඇති පොත් අර්ථශාස්ත්‍රය පිළිබඳව වෙයි.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:අර්ථශාස්ත්‍රය&oldid=23282" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි