"සැළලිහිණි සන්දේශය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

123.176.22.206 මගින් සිදුකල 11007 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා)
(Removed html tabled code in middle of the content. This is just test if it will effect the article. if so i will remove other codes also)
(123.176.22.206 මගින් සිදුකල 11007 සංශෝධනය අහෝසි කරන්න (සාකච්ඡා))
<div id="content">
<div class="page hentry category-uncategorized">
<h2>ආසී</h2>
 
<h2>ආසී</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%">
<p align="left">01.</p>
</td>
<td width="74%">
 
<p align="left">සැරදෙ සුලකළකුරු &#8211; මියුරු තෙපලෙන් රඳනා</p>
</td>
<td width="20%">
<p align="right">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="5%"></td>
<td width="74%">
<p align="left">රජකුල රහසැ මැතිනිය &#8211; සියනිහි සැළලිහිණි සඳ</p><p align="right"><h2>සැපදුක් විමසුම්</h2>
</td>
 
<td width="20%">
<p align="right">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>සැපදුක් විමසුම්</h2>
<p align="center">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%">
<col width="13"></col>
</tbody>
</table>
</td>
 
</tr>
</tbody>
</table>
 
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" width="548">
<col width="544"></col>
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/11008" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි