පද්ධති පණිවුඩ

මේ මාධ්‍යවිකි නාමඅවකාශයෙහිදී හමුවන පද්ධති පණිවුඩයන් ලැයිස්තුවකි. වර්ගීය මාධ්‍යවිකි ප්‍රාදේශීයකරණයට දායක වීමට ඔබ රිසි නම් කරුණාකර මාධ්‍යවිකි ප්‍රාදේශීයකරණය සහ බීටාවිකි වෙත පිවිසෙන්න.
පද්ධති පණිවුඩ
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
නම සාමාන්‍ය පණිවුඩ පෙළ
වත්මන් පෙළ
1movedto2 (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) 3D
3d-badge-text (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) 3D
3d-desc (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Provides support for 3D file formats
3d-nopatent (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) None selected
3d-patent (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Patent permissions:
3d-patents (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) -
3d-thumb-placeholder (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Loading thumbnail...
about (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) පිළිබඳ
aboutpage (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Project:පිළිබඳ
aboutsite (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) {{SITENAME}} පිළිබඳ
abusefilter (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) අපයෙදුම් පෙරහන් කළමනාකරණය
abusefilter-accountreserved (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) අපයෙදුම් පෙරහන මඟින් භාවිතා කිරීම සඳහා මෙම ගිණුම් නාමය වෙන් කර ඇත.
abusefilter-action-block (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) වාරණය
abusefilter-action-blockautopromote (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) ස්වයංපෙළඹවීම වාරණය කරන්න
abusefilter-action-degroup (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) සමූහයන්ගෙන් ඉවත් කරන්න
abusefilter-action-disallow (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) ඉඩනොදෙන්න
abusefilter-action-rangeblock (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) පරාස-වාරණය
abusefilter-action-tag (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) ටැගය
abusefilter-action-throttle (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) අවකරය
abusefilter-action-warn (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) අවවාද කරන්න
abusefilter-add (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Adding abuse filter
abusefilter-autopromote-blocked (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) This action has been automatically identified as harmful, and it has been disallowed. In addition, as a security measure, some privileges routinely granted to established accounts have been temporarily revoked from your account. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-block-anon (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Block anonymous users
abusefilter-block-talk (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) talk page blocked
abusefilter-block-user (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) block registered users
abusefilter-blockautopromotereason (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Autopromotion automatically delayed by abuse filter. Rule description: $1
abusefilter-blocked-display (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) This action has been automatically identified as harmful, and you have been prevented from executing it. In addition, to protect {{SITENAME}}, your user account and all associated IP addresses have been blocked from editing. If this has occurred in error, please contact an administrator. A brief description of the abuse rule which your action matched is: $1
abusefilter-blocked-domains-actions-header (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Actions
abusefilter-blocked-domains-add-explanation (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Here you can add a domain to the list of blocked domains.
abusefilter-blocked-domains-add-heading (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Add a new blocked domain
abusefilter-blocked-domains-add-submit (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Submit
abusefilter-blocked-domains-addedby-header (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Added by
abusefilter-blocked-domains-attempted (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) The text you wanted to publish was blocked by our filter. The following domain is blocked from being added: $1
abusefilter-blocked-domains-cannot-edit-directly (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Create or modify what external domains are blocked from being linked must be done through [[Special:BlockedExternalDomains|the special page]].
abusefilter-blocked-domains-domain (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Domain to block, such as wikipedia.org
abusefilter-blocked-domains-domain-added-comment (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Add blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-domain-header (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Domain
abusefilter-blocked-domains-domain-removed-comment (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Remove blocked external domain $1 with notes: $2
abusefilter-blocked-domains-intro (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) External links matching this list will be blocked when added to a page. These domains are stored in [[MediaWiki:BlockedExternalDomains.json]].
abusefilter-blocked-domains-invalid-entry (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Entry $1 in JSON is invalid - it should be an object with 'domain' and 'notes' fields only, both being strings
abusefilter-blocked-domains-json-error (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) JSON should be an array
abusefilter-blocked-domains-notes (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Notes
abusefilter-blocked-domains-notes-header (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Notes
abusefilter-blocked-domains-remove (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) remove
abusefilter-blocked-domains-remove-explanation-initial (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) On this page you can remove a blocked domain
abusefilter-blocked-domains-remove-reason (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Reason
abusefilter-blocked-domains-remove-submit (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Remove
abusefilter-blocked-domains-remove-title (සාකච්ඡාව) (පරිවර්තනය කරන්න) Remove a blocked domain
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:සියළු_පණිවුඩ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි