විවිධ රටවල විරුද්ධ පක්ෂ සම්බන්ධව කොමියුනිස්ට්වාදීන්ගේ ස්ථාවරය

එංගලන්තයේ චාටිස්වරුන් හා ඇමෙරිකාවේ කෘෂීකාර්මික ප්‍රතිසංස්කරණවාදීන් වැනි දැනට ක්‍රියාත්මක කම්කරු-පන්ති පක්ෂ හා සමග කොමියුනිස්ට් වරුන්ගේ ඇති සබැඳියාවන් පිළිබඳව II කොටසේදී පූර්ණ පැහැදිලිකිරීමක් සිදුකෙරුණි.