විල්ගම්මුළ පබඳ-සූර්ය ශතකයiii

සූර්ය ශතකය


ක්රාතමල්ලොලො’පි ලොකංස්තදුපකෘතිකෘතා වාස්ථිතඃ ස්ථෛර්ය්න කොටිංනෲණං දෘෂ්ටිං විජිහ්මාං විදධදපි කරොත්යොන් තරත්ය න්න භද්රාංම්, යස්තාපස්යා පි හෙතුර්බභවති නියමිනාමෙක නිර්‍වාණදායි භුයාත් ස ප්රාරගවස්ථාධිකතරපරිනාමොදයො’ර්කඃ ශ්රි්යෙවඃ


යඃ, යම් සූර්ය්රි යෙක්තෙම; ලොකාන්, ත්රිරභුවනයන්: ක්රාාමන්, අවක්රෘමණය කරන්නේ: ලොලොපි. ශිඝ්රයලොහවසයෙන් වඤ්චලවූයේද; තදුපකෘතිකෘකෞ, ඒ ත්රෛබලොක්ය වාසීන්ට උපකාරකිරීමෙහි; සථර්ය්යේ කොටිං, ස්ථිරත්වයාගේ උක්තෂියෙහි; ආස්ථිතඃ, පිහිටියේද; නෘණං මනුෂ්යවයන්ගේ; දෘෂ්ටිං. අවලොකනය; විජිහ්මාංවිදධදපි, කුටිල කරන්නේවේද හෙවත් නිපොපිකරන්නේවේද: අන්තඃ අභ්යපන්තරයෙහිවූ; දෘෂ්ටිං, ප්ර්ඥාදෘෂ්ටිය, අත්යපන්න භද්රාජකරොති, අතිශයින් ශොභන කෙරේද; තාපස්යු, උෂ්ණසන්තාපයට; හෙතුඃඅපි, කාරණ වූයේද; නියමිනාම්, යොගිපුරුෂයන්ට; එකනිර්වාාණදායි භවති, අසහායවූ නිර්වදණ‍ශෛත්යර දායකවේද; ප්රාසගවස්ථා, පූර්ව්කාලාවස්ථිතවූ වස්තුධර්මභයට වඩා; අධිකතරපරිනාමොදයඃ, අතිශයින් අධිකවූ පරිනාමයෙන් යථොක්ත උදය ඇති; සඃඅර්කඃ, ඒ සූර්ය්ිනාභගවත්තෙම; වඃ තොපට: ශ්රි යෙ, ත්රිවවර්ගසසම්පතිතිය පිණිස; භූයාත්, වේවා.

ව්යාොපන්නර්තුර්නකාලො ව්යිහිවරති ඵලං නෞෂධිර්වෘිෂ්ටිරිෂ්ටා නෙෂ්ට්යාි තෘප්යපන්ති දෙවා නහි චහති මරුන නිර්මිලාභානි භානි, ආශාඃ, ශාන්තානභින්දයන්තළුවධිමුදධයො බ්රි්භ්රනති ක්ෂමාභෘතඃ ක්ෂමාං යස්මින් ත්රෛතලොක්යෙමිත්ථො නවලති තපති ස්තා ස සූර්යඃෂම ශ්රිරයෙවඃ.


යස්මින්, යම් සූර්ය්ිත යක්හු: තපති සති, ආතපය පවත්වනකල්හි; කාලඃ, සංවත්සරාදි කාලයතෙම; ව්ය පන්නර්තුර්න, අන්ය ථාත්පයට පැමිනි සෘතුන් ඇත්තේ නොවේද ස්වභාවයෙන් පවත්නා ෂට් සෘතුන් ඇත්තේද; ඔෂධීඃ ඵලපාකාන්තයෙහි විනශ්චරවූ කදලිධාන්යාසදි ඔෂධීතොම; ඵලංනච්යාභිවරති, ඵලප්රාදානය නොවරදවාද හෙවත් ඵල ප්ර්සවය කෙරේද; වෘෂ්ටිඃ වර්ෂාපතොම; ඉෂ්ටඃ ප්රිෙයවේද; දෙවඃ, දෙවියෝ; ඉෂ්ට්යා , යාගයෙන්; නහිනතෘප්යසන්ති, තෘප්තිනොවන්නාහු නොවෙද්ද හෙවත් තෘප්තියට පැමිනෙන්නාහුම වෙද්ද; මරූත්වහති, රශ්මිහෙතුඃ වායුඃජායතෙ යනු අගම හෙයින් මාරුතය හමාද; හානි; නක්ෂත්රමයෝ; නිර්මිලාහානි, චන්ද්රයමසොනක්ෂත්රාෙනඤ්ච ප්රිභා ආදිත්ය්ස්යය ප්රිභාවාදෙව භවති යනු අගම හෙයින් නිර්මඅල ප්රාභාව ඇත්තාහු වෙද්ද; ආශඃ, දිශාවො; ශාන්තඃ විගත අන්ධකාරවෙද්ද; උදධසඃ සමුද්ර යෝ; අවධිං, මර්යාොහත දාව: න භින්දගන්ති. හෙදනොකෙරෙද්ද; ක්ෂමාභෘතඃ, පර්වයතයෝ දොහෝ නොහොත් රජදරුවො ක්ෂමාං, පෘථිවිය බිභ්ර්ති, ධරද්ද; ඉත්ථං, මේ ආකාරයෙන්: ත්රෛ,ලොක්යංබ. ලොකත්රදය: නුවලති, චලින නොවේද හෙවත් අන්යයථාත්වයට නොපැමිනේද; සඃ සූර්යඃතිප , ඒ ප්රුභාකාරතෙම; මඃ තොපට: ශ්රියයෙ, සම්පත්තිය පිණිස: ස්තාත්, වේවා.

කෛලාසෙ කෘත්තිවාසා විහරති විරහත්රාිස දෙහොඪකාන්තඃ

ශ්රාසන්තඃ ශෙතෙ මහාභවදිජලධි තපශ්ඡද්මනා පද්මනාහඃ,

යොගොද්යො‍ගෛකතානොගමයති සකලං වාසරං ස්වං ස්වයම්භූර්

භූරිත්රෛ‍ලොක්යනචින්තාහෘති භුවනවිභෞ යතු භාස්වාන් සවො ‘ව්යා.ත්’


භුවනවිභෞ, ත්රෛොලොක්යහනායකවූ: යත්රය, යම් සූර්ය්ාක යක්හු; භූරිත්රෛ‍ලොක්යෛචින්තාභෘති. බො‍හෝවූ ත්රිේභුවනකාර්ය්සූරස්මෘති ධරණ කල්හි; කෘත්තිවාසාඃ, මහාදෙවතෙම: විරහත්රාකස. වියොගභයින්: දෙහොඪකාන්තඃ, ශරීරයෙන් ධරණලද කාන්තාව ඇත්තේ: කෛලාසෙ, කෛලාස පර්වවතයෙහි; විහරති, ක්රීතඩාව කෙරේද හෙවත් සිත් අලවාවෙසේද; පද්මනාහඃ, විෂ්ණුතෙම: ශ්රාතන්තඃ අසුරවාදයෙන් බෙදයට පැමිනියේ; අධිජලධි, සමුද්රභයෙහි; මහාභෞ, ශෙෂනම් මහා නාගහොගයෙහි; තපස්ඡත්මනා යොගනිද්රා;ව්යාිජයෙන්: ශෙතෙශයනය කෙරේද; ස්වයම්භූඃ, බ්රාහ්මතෙම; යොගොද්යො‍ග, චිත්තවෘත්තිනිරොධ ප්ර;යත්නයෙහි; එකතානඃ, එකාග්රජවූයේ; සකලං, සියලු; ස්වංවාසරං, කල්පලක්ෂණවූ ස්වකීය බ්ර හ්ම දිනය: ගමයති, ඉක්මවාද; සඃ භාස්වාන් ඒ ආදිත්යපතෙම; වඃ. තොප; අව්යා ත්, රක්ෂාකෙරෙත්වා.

එතද්යාන්මඬලං ඛෙ තපති දිනකෘතස්තා සෘවො ර්විංෂි යානි

ද්යෙයතන්තෙ තානි සාමාන්යෘයමපි පුරුෂො මඬලෙ ‘ණුය්යවජුංපි,

එවං යං වෙද වෙදත්රිෙතයමයමං වෙදවෙදි සමග්රොු

වර්ගඃං ස්වර්ගානපවර්‍ගප්ර‍කෘතිරවිකෘතිඃ සො’ස්තු සූර්යඃා ග්රිලයෙ වා.


දිනකෘතඃ, දිවඝකරයාගේ: එතත්යත්මඬලං, යම් මේ බිඹයෙක් තෙ; ඛෙ, ආකාශයෙහි: තපති. දිලියේද: තාඃ, ඔව්හු; සෘවඃ, සෘග්වෙදයෝය; යානිඅර්චිංෂි, යම් රශ්මි කෙනෙක්; ද්යොරතන්තො,


සන්න සහිත සංස්කරණය

ප්රනකාශවබබලද්ද; තානි, ඔහු; සාමානි, සාමයෝය හෙවත් ගිතිවිශෙෂ යෝය; මඬලෙ, බිඹයෙහි; අණුඃ, සූක්ෂමාකාරයෙන් දෘශ්යනමානවූ; අයමපිපුරුෂඃ මේ පුරාණ පුරුෂද; යජුංෂි, යජුර්වෙමදයෝයි; එවං මෙසේ; යං යම් සූර්ය්ෂඃ යක්හු; වෙදත්රිුතයමයං, සෘක් සාම යජුස් සංඛ්යාූත වෙදත්ර්ය (ම යයි) ; සමග්රඃා, සියලු; අයංවෙදවේදීවර්ගඃය, වෙදඥ වූ මේ බ්රාකහ්මණතෙම; වෙද, දනිද; අවිකෘතිඃ, විකාර රහිතවූ; ස්වර්ගාංපවර්ගඥප්රරකෘතිඃ, ස්වර්ගාරපවර්ගද ස්වරූපවූ; සඃ සූර්යඃියල , ඒ දිනකරතෙම; වඃ, තොපට; ශ්රිරයෙ, සම්පත්තිය පිණිස; අස්තු, වේවා.

නාකෞකඃප්ර ත්යසනිකක්ෂතිපටුමහසාං වාසවා ග්රෙ‍සරාණං

සර්වෙඃෂාං සාධුපාතං ජගදිදමදිතෙරාත්මඡත්වෙ සමෙ ‘පි,

යෙනාදිත්ය භිධානං නිරතිශයගුණෛරාත්මනි න්යමස්තමස්තු

ස්තුත්ය්සෛත්රංලොක්යෛව‍ෛන්ය්ස්තස්ත්රිරදශමුනි ගණෛඃසොංශුමාන් ශ්රෙපයසෙවඃ.


නාකෞකඃප්ර ත්ය්නික, අසුරයන්ගේ; ක්ෂති, හිංසායෙහි; පටුමහ සාං, දක්ෂවූ තෙජස්ඇති; ඉදංජගත්, මේ ත්රෛයලොක්යතය; සාධුපාතාං පක්ෂපාතයෙන් රක්ෂාකරන්නාවූ; වාසවාග්රෙසසරාණං, ශක්රයය පෙරදැරි කොටඇති; සර්වෙිෂාං, සියලු දෙවියන්ට; අදිතෙඃ අදිතිනම් දෙවමාතා වගේ; අත්මජත්වෙ, පුත්රිභාවය; සමෙපි, සදෘශකල්හිද; යෙන, යම් සූර්ය්තය යක්හු විසින්; ආදිත්ය්භිධානං, අදිතෙ රජත්යරමාදිත්යඃට යන මාතෘ සමානවූ අදිත්යදනාමය: නිරතිශයගුණෛඃ, ත්රි‍භුවනාන්ධකාර දූරි කරණාඛ්යලවූ අනන්යෘ සාධාරණ ගුණයෙන් හෙතුකොටගෙණ; ආත්මනි, තමාකෙරෙහි; න්ය්ස්තං පිහිටුවන ලද්දේද; ත්රෛ;ලොක්යුවනෛද්යඃෙ, ජගත්රසය වාසීන් විසින් නමස්කාරකටයුතුවූ: ත්රිේදශමුනි, ගණෛඃ, දෙවර්ෂි සමුහයා විසින්; ස්තුත්යඃ‍, ස්තොත්රුකටයුතුවූ: සඃ අංශුමාන්, ඒ ප්ර හාකාරතෙම; වඃ, තොපට; ශ්රෙ‍යසෙ, ශුභය පිණිස; අස්තු වේවා.

භූමිං ධාම්නො ‘භිවෘෂ්ට්යාං ජගති ජලමයිං පාවතිං සංස්මෘතානා

මාග්නෙයිං දාහශක්ත්යාභ මුහුරපි යජමානං යථ ප්රාවත්ථාර්තාතෛර්ථඃු,

ලිනාමාකාශ එවාමාතකරඝටිතාං ධ්වාන්ත පක්ෂස්යජ පර්වත

ණ්යෙමවං සූය්යොෂස්ය ‘ෂ්ටහෙදං භවඉවං භවතඃ පාතු බිභ්රෙන් ස්වමූර්තිම්.


භවඉව, ක්ෂිති ජල පවන හූතාශන යජමානාකාශ සොම සූර්යාො ං ඛ්යභ අෂ්ටමූර්තිධරවූ පරමෙශ්වරයාමෙන්: ජගති, ලොකයෙහි; ධාමනඃ තෙජසට: භූමිං, භූමිවූ හෙවත් පෘථිවිමුර්තියද: අභිවෘෂ්ට්යාා, ආදිත්යා්ජි ජයතෙ වෘෂ්ටිඃ යනු හෙයින් වර්ෂපණ කිරීම හෙතුකොටගෙණ; ජල මයිං, ජලමය මූර්තියද; සංස්මෘතානාං, සිහිකරන්නවුන්; පාචනීං, පවිත්රංකරන්නාවූද හෙවත් පවනමය මූර්තියද; දාහඹක්ත්යාන, දහනසාමාත්ථිට්ය් හෙතු‍කොටගෙණ: ආග්නෙයිං, අග්නිමය මූර්තියද: යථාප්රානත්ථ් ස තානෛර්ථඃර යථෙප්සිතාත්ථිකයන් සම්පාදනයකිරීමෙන්: මුහුරපි. නැවත නැවතත්: යජමානං, යාගකරන්නාවූ හෙවත් යජමාන මූර්තියද; ආකාශ ළුව, ආකාශයෙහිම: ලීනාං ශ්ලිෂ්ටවුද හෙවත් අහෙදොපචාරයෙන් ආකාශමූර්තිවුද; ධ්වාන්තපක්ෂ්ය්හි . කෘෂ්ණපක්ෂය සම්බන්ධිවූ; පර්ව;ණ, පර්වස සන්ධියෙහි හෙවත් අමාවාස්යාසයෙහි: අමෘතකරඝටිතාං, චන්ද්රවයා හා යුක්තවූද හෙවත් චන්ද්රන මූර්තියද තද්යොාගයෙන් සූර්ය්ඝට මූර්තිවූදෑයි; එවං උක්තප්ර්කාරයෙන්: අෂ්ටහභෙදං, අෂ්ටප්ර්කාරවූ; ස්වමූර්තිම්, ස්වකීයවූ මූර්තිය; බිභ්ර්ත්, ධරන්නාවූ; සූර්යඃ් , හිරුතෙම; භවතඃ පින්වත්වූ තොප: පාතු, රක්ෂාකෙරේවා.

ප්රාවක්කාලොන්නිද්රුපද්මාකරපරිමිලනාවිර්බහ වත්පාදශොහො

භ්රාක්ත්යාො ත්යවක්තොරුබෙදොද්ගතිදිවි විනතාසු නූනා නියමානඃ

සප්තාශ්වාප්තාපතන්තාන්යනධිකමධරයන් යො ජගන්ති ස්තුතො ‘ලං

දෙවෛර්දෙවඃ ස පයාදපරඉව මූරාරාතිරහනාං පතිර්වජ;


යඃ, යම් දින්නාථයෙක්තෙම; අපරොමුරාරාතිඃඉව, විතිය නාරායණයකුමෙන්; ප්රයක්කාල. ප්රිභාතසමයෙහි; උන්නිද්රස, විකසිතවූ; පද්මාකර, පියුම් වනයෙහි; පරිමිලන, කිඤ්ජල්කයෙන්: ආවිර්බභවත්. පහලවන්නාවූ: පාදශෙඃහඃ. රශ්මිකාන්ති ඇත්තේද නොහොත්-ප්රාපක් කාල, පූර්වකකාලයෙහි: උන්නිද්රන. පිබිදගියාවූ: පද්මා. ලක්ෂ්මියගේ; කර. හස්තයෙන්: පරිමිලන. සම්බාහනය කිරීමෙන්: ආවිර්හවත්, ප්රමකාශ වන්නාවූ; පාදශොභඃ, ස්වාමිභක්තියෙන්; ත්යරක්ත, හරණලද: ඌරු බෙද, පාදශ්රාමයාගේ; උද්ගති. උත්සවය ඇතිව හෙවත් ස්වාමිභක්තියෙන් නොසලකනලද පාදදුඃඛොද්ගමය ඇතිව: දිවී, ආකාශයෙහි; නියමානඃ, ගෙණයනුලබන්නේද නොහොත් විනතා සූනූනා, ගරුඬයා විසින්; භක්ත්යාද. ආදරයෙන්; න්යනක්ත, හරණලද: ඌරු, මහත්වූ; බෙදොද්ගතිඃ ශ්රාමොද්ගමනය ඇතිව: දිවි, ආකාශයෙහි; නියමානඃ පමුනුවනුලබන්නේද; සප්තාශව. අශ්වයන් සත්දෙනා කරණකොට ගෙණ; ආප්ත, පැමිනෙනලදින්: අපතන්තානි, පතිතනොවන්නාවූ; ජගන්ති, ත්රිුභූවනයන්; අධිකම්, සාතිශයව; අධරයන්, අභිනවකෙරේද, නොහොත්-ආප්ත, ත්‍රිපද වික්රහමකාලයෙහි පාදපුමාණයකරණලදින්, අපතන්තානි, පතිත නොවන්නාවූ: සප්තජගන්ති, සප්තවිධලොකයන්; ආශ, ශිඝ්රතව; අධිකං, විශෙෂයෙන්; අධරයන්, යටත්කෙරේද, දෙවෛඃ; ත්රබයත්රිංනශන් කොටි ප්රකමාණ දෙවතාවන් විසින්; අලං, සම්පූර්ණ කොට; ස්තූතඃ, ස්තොත්රනකරණලද්දාවූ; සඃ අහ්නාංපතිර්දෙවඃ, ඒ දිවස නායක දෙවතෙම; ටඃ, තොප; පායාත්, රක්ෂාකෙරේවා.

යඃ ප්රෙෂ්ටාපාං පුරස්තාදවලවරසමභ්යුනන්නතෙ හෙතුරෙකො

ලොකානාං යස්ත්ර්යාණං ස්ථිතඋපරි පරං දුර්විලඞ්ඝ්යෙෙන ධාම්නා;

සද්යඃා සි‍ාඬෙඃ ප්ර සන්නද්යුෙතිශ්ර්භවතුරාශාමුඛස්තාඃ විභක්තො

වෙධා වෙධා යථාවිෂ්කෘතකමලරුචිඃ සොර්විෂාමාකරොවඃ.


යඃ, යම් සූර්ය්ිඃ යෙක්තෙම; වෙධායථා, බ්රඛහ්මයා මෙන්; අපාංසුෂ්ටා, ආදිත්යාධජ්ජායතෙ වෘෂ්ටිඃ යනු හෙයින් ජලදායකවේද; පුරස්තාත්, පූර්ව්දික්හි; අවලවර, පර්වෙතශ්රෙහෂ්ඨයාගේ; සමහ්යුරන්නතෙ, ප්රිකාශයට හෙවත් උදයපර්වධතයයි යන ප්රවසිඬියට; එකහෙතුඃ, අසහාය කාරණද-නොහොත් පුරස්තාත්. අපළුවසජ්ජාදෞ යනු හෙයින් පූර්ව කාලයෙහි; අපාං ජලයන්, සුෂ්ටා, නිර්මාජණයකෙරේද; අවලවර, මෙරු පර්වපතයාගේ; සමභ්යුුන්නතෙ, උද්භවයට; එකහෙතුඃ, අසහායකාරණද හෙවත් සෘෂ්ටිකාරණද: යඃ, යමෙක්තෙම; පරම්, අත්යඅත්ථිවයෙන්; දුර්විලඬ්ඝ්යො ධාම්නා, අවිලඬ්ඝනියවූ තෙජසින්; ත්ර්යාණාං ලොකානාං තුන්ලෝවාසීන්ට; උපරිස්ථිතඃ. උපරිස්ථානයෙහි සිටියේද; යඃ යමෙක්තෙම; පරම්, අතිශයින්; දුර්විලඬ්ඝ්යෙයන, අනතික්රාමණියවූ, ධාම්නා, වාසස්ථානයෙන්: ත්ර්යාණං ලොකානං ත්රිවිධලොකයන්ට; උපරිස්ථිතඃ, මත්තෙහි පිහිටියේද: යඃ යමෙක්තෙම; ප්රිසන්නද්යු්තිශුභවතුරාශාමුඛඃ-ප්රතසන්නද්යු ති, ප්රරසන්නවූ ශොභාඇති; ශුභ, එහෙයින්ම විහතාන්ධකාර ඇති හෙයින් ශොභනවූ; චතුරාශාමුඛඃ චතුර් දිශාමුඛයන් ඇත්තේද: නොහොත් ප්රරසන්නද්යුතති, නිර්ම ලවූ කාන්ති ඇති; ශුභ, දර්ශමනීයවූ; චතුරාශාමුඛඃ, චතුර්දිශාප්ර,වෘත්ත මුඛය ඇත්තේද; යඃ, යමෙක්තෙම; වෙධා විභක්තඃ, අභ්යචන්තර තෙජ ස්වරූපවූ පුරුෂ බාභ්යදනෙජශ්වරූපවූ මඞලයයි දෙපරිද්දකින් විභාගකරණ ලද්දේුද; නොහොත්-වෙධා විභක්තඃ, අභ්යයන්තරවූ ඥනස්වරූපය බාහ්යරවූ තෙජස්වරූපය බාහ්ය වූ තෙජස්වරූප මූර්තියයි දෙපරිද්දෙකින් විභාග කරණලද්දේද; යඃ, යමෙක්තෙම; අවිෂ්කෘතකමලරුචිඃ, ප්රරකාශ කරණලද පද්මයන්ගේ ශොභාඇත්තේද; නොහොත්-ආවිෂ්කෘතකමල රුචි: ප්රණකාශකරණලද පද්මකාන්තියට බඳුවු දෙහෙප්රතභාඇත්තේද; සඃ අර්විෂාමාකරඃ, ඒ කිරණොත්පත්තිස්ථානවූ සුර්ය්රත තෙම; සද්යාඃම, දැන්; වඃ, තොපගේ: සි‍ඬෙඃ, නිෂ්පත්තිය පිණිස හෙවත් අභිමතාත්ථිලය පිණිස; ස්තාත්, වේවා.

සාද්රිතද්යුයර්විනදිශා දිශති දශදිශො දර්ශේයන් ප්රාපක් දෘශොයඃ

සාදෘශ්ය් දෘශ්යායතෙ නො සදශශතදෘශි ත්රෛරදශෙ යස්ය්දෙශෙ,

දිප්තාංශුර්වඃි ස දිශ්යාිදශිවයුගදශාදර්ශිතවාද ශාත්මා

ශාස්ත්යශශ්වාන් ශර්ම් යස්යාුශයවිදතිශයාන් දන්දස ශුකාසනාද්යඃය.


යඃ, යමෙක්තෙම; ප්රා්ක්, පළමුකොට; සාද්රිඃද්යුපර්විනදිශාඃ, පර්ව‍තාකාශ පෘතිවිසමුද්ර‍ සහිතවූ: දශදිශා, දශදිගුන්; දර්ශසනයන්, දක්වන්නේ; දෘශඃ, දෘෂ්ටිය; හිශති, දේද; සදශශදෘශි, සහස්රායක්ෂියා සහිතවූ; ත්රෛ් දශෙදෙශෙ, දෙවලොක ප්රතදේශයෙහි; යස්යද, යමක්හට; සාදෘශ්යං;, සදෘශභාවයෙක්; නොදෘශ්යවතෙ, නොදක්නාලැබේද; අශිවයුගදශා, අකල්ය්ණවූ කල්පාන්ත සඤ්ඤිත අවස්ථායෙහි හෙවත් යුගාන්තකාලයෙහි; දර්ශිත, දක්වනලද; චාදශාත්මා, චාදශ ප්රහභෙදස්වරූප ඇත්තේද; යස්යි, යමක්හුගේ අතිශයාන්, චපලවූ; අශ්වාන්, අථාශ්වයන්; ආශයවිත්, අභිප්රාවයදන්නාවූ; දන්දූශුකාසනාද්යඃ,, ගරුඬාග්රහජවූ අරුණ තෙම; ශාස්තිභික්මවාද හෙවත් වශඟයෙහි පිටිටුවාද; සඃ දීප්තාංශුඃ ඒ තික්ෂණ කිරණතෙම; වඃ, තොපට; ශර්මි, සැපයක්; දිශ්යාාත්, ප්ර්දානය කෙරේවා.

තිත්ථාංශ නි ව්ය ත්ථ්ිභිකානි භ්රරදනදසරසී නිර්ඣ රාම්භොජිනීනාං

නොදන්වන්තොනුදන්ති ප්රේතිභයමශුහං ශ්වභ්රිපාතානුබන්ධි,

ආපොනාකාපගායාමපි කලුෂමුෂෙ මජ්ජතාං නෛව යත්රව

ත්රාාතුං යාතෙ ‘න්යවලොකං සදිශතු දිවශස්යෛකක හෙතුර්හිතං වඃ


යත්රා, යම් සූර්ය්යව යක්හු; අන්යහලොකං, අනික් ලොව; ත්රා තුං, රක්ෂා කරනු පිණිස; යාතෙ, ගිය කල්හි; හුද ගම්භිරජලාශය හෙවත් හෙබය; නද, ක්ෂුද්රභශ්රො තස; සරසී, මහවිල; නිර්ඣර, ප්රතපාත ජලය හෙවත් හැලිය, අම්හොජිනිනා, පද්මතටාකය යන මොවුන්ගේ; තිර්ථානි, ස්පර්ශහපරිෂෙකාදි පරිභොගජලය; ව්යමත්ථුකානි, නිෂ්ඵලවෙද්ද; උදන්වන්තඃ, සමුද්රියෝ; ප්රාතිභයං, භයඞ්කාරවූ; ශ්වභ්රාපාතානුබන්ධි, නරක ප්ර්පාතයන්ට අනුගතවූ; අශුභං, පාපය; නොනුදන්ති, පහනො කෙරෙද්ද; නාකාපගායාමපි, දිව්යපගඟාවෙහි පවා; ආපඃ, ජලයෝ; මජ්ජනාං, අවගාහනයකරන්නවුන්ගේ හෙවත් ස්නානයකරන්න වුන්ගේ; කලුෂමූෂෙ, පාපප්රයහාණය පිණිස; නෛව, නොවන්නාහුද; දිවසස්යෝ, දිනයට; එකහෙතුඃ, අසහාය කාරණවූ; සඃ, ඒ ආදිත්ය;තෙම; වඃ, තොපට; හිතං, හිතසෞඛ්යෙකාරණය; දිශතු, දේවා.

එතත් පාතාලපඞ්කප්ලුතමිව තමසෙවෛක මුද්ගාඞමාසී

දප්ර ඥතාප්රමතර්ක්යංා නිරවගති තථාලක්ෂණං සුප්තමන්තඃ,

යදෘක් සෘෂේටඃ පුරස්තාන්නිශිනිශි නිබීලං ජායතෙ තාදෘගෙව

ත්රෛ්ලොක්යංන යචියොගා දවතු රිරසෞ සර්ග තුල්යොපදයො වඃ.


යග්වියොගාත්, යම් සූර්ය්යො යක්හුගේ විප්රොවාසය හෙතුකොටගෙණ; එතත් නිඛිලං ත්රෛඃලොක්යංය, මේ සියලු ජගත්‍රය; පාතාලපඞ්කප්ලුතමීව, රසාතලයෙහි කර්දමයෙන් ව්යායප්තවූවාක්මෙන්; තමසා අන්ධ කාරයන්; උද්ගාඞමිව, වෙෂ්ටනයකරණලද්දක් මෙන්; එකං ආසිත්, කෙවලවිද;-හෙවත් ප්රාාක්සෘෂ්ටෙඃ; කෙවලාත්මනං යනු හෙයින් ප්රමකෘතිස්වභාවූයේ; අප්රරඥත, ප්රාත්යසක්ෂනූවූයේ ඥානයට ගොවරනුවූයේ; අප්රරතර්ක්යං; එක ජල බින්දුවකින් සියලු සමුද්රරයාගේ ලාවණ්යයය කල්පනායමෙන් තර්කයට විෂයනුවූයේ-එහෙයින්ම; නිරවගති, දැනගත නොහැකිවූයේ; තථා, එසේම; අලක්ෂණං, පරිඥානයට විභ්නයක් නැත්තේද; සුප්තමන්තඃ අන්තර්ගයතවූ නිද්රාේඇත්තේද; සෘෂ්ටෙඃ, සෘෂ්ටියට; පූරස්තාත්, පූර්වනභාගයෙහි; යාදෘක්, යම්බඳුද; නිශිනිශි, රාත්රීඃයක් රාත්රිටයක් පාසා; තාදෘගෙවජායතෙ, එබඳුමවේද; එහෙයින්-සර්ගප තුල්යොඃදයඃ, සාෂ්ටිසමානවූ උදයඇති; අසෞරවිඃ, මේ සූර්ය් ්ගතෙම; වඃ, තොප; අවතු රක්ෂාකෙරේවා.

අසීදිදන්තමොභුතමප්රරඥාත්මලක්ෂණම්

අප්රිතර්ක්යාමවිඥෙයං ප්ර සුප්තමිව සර්වෞතං

යන ස්මෘති ග්රතන්ථානුසාරයෙන් කියන ලදී.


ද්වීපෙ සො ‘ස්තාවලො’ස්මින් භවති බලු ස ළුවාපරත්රො‍දයාද්රිඃ

යා යාමින්යු්ජ්ජ්වලෙන්දුාද්යු තිරිභ දිවසො ‘න්යයත්රරදීප්තාතපඃ සඃ,

යද්වශ්යෞ් දෙශකාලාවිති නියමයතො නොත්වං දෙශකාලා

වව්යා්ත් ස ස්වප්රාභුත්වාහිතභුවනහිතො හෙතු රහ්නාමිනොවඃ.


අස්මින්ද්විපෙ, මේ ජඹුද්ද්වීපයෙහි; යොස්තාවලඃ, යම් අස්ත, පර්වපත යෙක් ඇද්ද; සඃළුව, ඒ අස්තර්වයතයම; ඛලු. එකාන්තයෙන්; අපරත්ර , අපරද්විපයෙහි; උදයද්රිඃ භවති, උදය පර්වතතවන්නේය; ඉහ, මේ ජඹුද්වීපයෙහි; උජ්ජවලෙන්ද්ර;ද්යුදතිඃ, ප්රහකට චන්ද්රාේතපයෙන් යුක්තවූ; යායාමිනී, යම් රාත්රිරයෙක් ඇද්ද; අන්යරත්රය අපරද්විපයෙහි; දීප්තාතපඃ, දීප්ත ආතපයෙන් යුක්තවූ; සඃ, ඒ තෙම; දිවසඃ, දිවාභාගය වන්නේය; ඉති, මේ උක්තප්රුකාරයෙන්; දෙශකාලෞ, දෙශ කාල දෙදෙන; යවශ්යෞඃර යම් සූර්ය්යෙ යක්හු වසයෙහි පවත්නාහුද; අයන්තු, මේ සූර්ය්ෙදෙ වනාහි, නොදෙශකාලෞ, දෙශකාල වශගනොවන්නේය හෙවත්දෙශවශ්ය‍ත්වයෙන් නිර්ජලස්ථානයෙහි හිංසාවට පැමිණෙන ලිහිණියා මෙන්ද කාලවශ්ය ත්වයෙන් දහවල් කවුඩුවාගෙන් පීඩා ලබන උලුකයා මෙන්ද දෙශකාල වශගනොවී ඒ දෙශකාලයන් තමා වශගයෙහි පවත් වන්නේය-මෙසේ ස්වප්රොභුත්ව, දෙශකාලාදි අන්යා පෙක්ෂාරහිතවූ ශ්වකියවූ ප්රේභූත්වයෙන්ම-ආහිත, කරණලද: භුවනහිතඃ, ලොකහිතය ඇත්තාවූ; අහ්නාම්, දිනයන්ට; හෙතුඃ, කාරණවූ; සඃඉනඃ, ඒ සූර්ය්යවූ භගවත්තෙම; වඃ, තොප; අව්යා්ත්, රක්ෂාකෙරේවා.

ව්යයග්රෛවරග්ර්ග්රවහෙන්දුග්රඉසනගුරරුහරෛර්නා සමග්රෛරරැදග්රෛඃභ

ප්රයත්යෛගෛරිෂදුග්රෛර රුදයගිරිගතො ගොගණෛර්ගොුධයන් ගාම්,

උද්ගාඪාර්විර්ලිනා මමරනගනගභ්රාෛවගර්හාමි වාහ්නා

මග්රෙඪ ‘ග්රෙග යොවිධත්තෙ ගලපයතු ගහනං ස ග්රගහග්රාධමණිර්වඃෛ.


යඃ යම් සූර්ය්ෙ නයෙක්තෙම; අහ්නාං, දිනයන්ගේ; අග්රෙගඅග්රෙී; ප්රාසරම්භයක් ප්රාමරම්භයක් පාසා; උදයගිරිතඃ, උදයපර්වොත මස්තකයට පැමිනියේ; අග්රමග්ර්හෙන්දුග්රෙසනගුරුහරෛඃ-අග්රරග්රවහ, බුධාදිමුඛ්යර ග්ර හයෝය; ඉන්දු, චන්ද්රතය යන මොවුන්ගේ; ග්රනසන, අහිභවයයි කියන ලද; ගුරුහරෛඃ, ගුරුවූ කාර්ය්ුන භාරයෙන්; ව්යහග්රෛඃි, කාර්ය්ින පරවශවූ; න සමග්රෛඃද, අසම්පූර්ණර නොවන්නාවූ හෙවත් සම්පූර්ණයවූ; උදග්රෛඃභ, උන්නතවූ; ඊෂත් උග්රෛඃක, මදක් තික්ෂණවූ; ප්රණත්ය;ග්රෛඃග, අභිනවවූ; ගොගණෛඃ, රශ්මිසමූහයෙන්; අමරනගනඅග්ග්රා වගර්භාං-අමරනග, දෙවාධිෂ්ඨානවූ මෙරුපර්විතය; නග, වෘක්ෂයෝය; ග්රාරව, පාෂාණය යන මොවුන්; ගර්භාං, ගර්භකොටඇති; ගාම්, පොළොව; ගොධයන්, වෙෂ්ටනය කෙරෙමින්; උද්ගාඪාර්විර්විලිනාමිව, තීව්රයරශ්මියෙන් ද්රභවවූ වාක්මෙන්; විධුක්තෙ, කෙරේද; සඃ ග්රවහග්රාශමණිඃ, ඒ ග්ර්හසමූහනායක තෙම; වඃ තොපගේ; ගහනං, මොහය; ගල්පයතු, ක්ෂයකෙරේවා.

යොනිඃ සාම්නාංවිධාතාමධුරිපුරජිතො ධූර්ඡටිඃ ශඬ්කරො ‘සෞ

මෘත්යුඃා කාලො ‘ලකායඃ පතිරපි ධනදඃ පාවකො ජාතවෙදාඃ

ඉත්ථංු සංඥා ඬවිත්ථාජදිවදමෘතභූජාං යා යදෘච්ඡාප්ර‘වෘත්තාස්

තාසාමෙකො ‘භිධෙයඃ තදනුගුණගණෛර්යඃං ය ස සූ‍ය්යෙ;ර්‍ වතාවඃ.


විධාතා, සම්නාං යොනිරාදිත්යග උව්යයතෙ යනු හෙයින් සාමවෙදයට කාරණනොවන බ්ර හ්මතෙම; සම්නාං, සාමගීතින්ට යොනිඃ උත් පත්ති ස්ථානයයි කියාද; මධුරිපුඃ; ජරාසන්ධිප්ර භාතින් විසින් අභිභුතවූ වාසුදෙවතෙම; අජිතඃ, කිසිවක්හු විසින් නොමඬනාලද කාරණයෙන් අජිතයයි කියාද; අසෞධූර්ජටිඃ, ප්රයත්යමක්ෂයෙන් කිසිවක්හට සැපයක් නුදුන් මේ ඊශ්වරතෙම; ශඩ්කරෙඃ, සෞඛ්ය්කාරක හෙයින් ශඩ්කරන මැයි කියාද; මෘත්යුඃ , සූර්යාාව මෙන් නිමෙෂාහොරාත්රා දි ලක්ෂණ කාලයට කාරණ නොවන්නාවූ අන්තකතෙම කාලඃ, කාලනමැයි කියාද; අලකායඃ පතිරපිඃ, කවරක්හටත් කිසිවක් නොදෙන අලකාධිපති වෛශ්රසවණද; ධනදඃ, ධනදාන නිමිත්තෙන් ධනද නමැයි කියාද; ජාත වෙදඃ, කිසිවක් පවිත්රය නොකරණ වහ්නිතෙම; පාටකඃ, පවිත්රනකරණා ත්ථිවයෙන් පාවකනමැයි කියාද; ඉත්ථං, මේ උක්ත ප්රදකාරයෙන්; අමෘත භුජං, බ්රිහ්ම විෂ්ණු මහෙශ්වර යම වෛශ්රොවණ වහ්නි යන දෙවියන්ට; ඩවිත්ථාදිවත්, ඩවිත්ථය ඩිත්ථය යනාදී ප්රමවන්ථත්ති නිමිත්ත නිරපෙක්ෂවූ රූඬිසංඥාවන්මෙන්; යදෘච්ඡා ප්රතවෘත්තාඃ, කාමාචාරයෙන් ප්රකවෘත්තවූ; යාඃසංඥා, යම් සංඥාකෙනෙක් ඇද්ද; තාසාං, ඒ සංඥා වන්ට; එකඃ, කෙවලවූ; යඃ, යම් මූර්ය්ඥා යෙක්; තදනුගුණගණෛඃ, ඒ සංඥානුරූප ගුණයන් හෙතුකොටගෙණ හෙවත් අත්ථාරනුගත සංඥා වසයෙන්; අභිධෙයඃ, වාව්ය වේද; සඃසූර්යඃෙණ හ, ඒ සූර්ය්; සභගවත් තෙමඃ; වඃ. තොප අවතාත්, රක්ෂාකෙරේවා.

දෙවඃ කිං බාන්ධවඃ ස්යායත් ප්රි යසුහෘදථවාචාර්ය්ෛඃං ආහොසවිදාය්යොගු

රක්ෂා චක්ෂුර්නු දීපො ගුරු රුත ජනකො ජිවිතං බිජමොජඃ,

එවං නිර්ණයතෙ යඃ කයිති නජගතාං සර්වොථා සර්වජදසෞ

සර්වාිකාරොපකාරී දිශතු දශහතාහී පූරහ්යසර්ථිතං වඃ.


දෙවඃ කිම්, දෙවියෙක් දෝහෝ; බාන්ධවඃස්යාථත්, බන්ධුකාර්ය්ත කරණ හෙයින් ‍ඥතිකෙනෙක්දොහෝ; අථවා, නොහොත්; ප්රිුය සුහෘද්, ඉෂ්ටමිත්රයයෙක්දෝහෝ; ආහොස්විත්, නොහොත්; ආචාර්යඃිත , ලොවට ගුරුකෙනෙක්දෝ‍හෝ; අර්යඃවිත , ස්වාමියෙක්දෝ‍හෝ; රක්ෂා, ගුප්තියක්දෝහෝ; වක්ෂුඃනු, ජගත්ර්යට නෙත්රරයෙක්දෝහෝ; දීපඃ, අලොකයෙක්දෝහෝ; උත, නැවත; ගුරුඃ, උපඬ්යාෝයයෙක්දෝහෝ; ජනකඃ, පිතෘභූතයෙක්දෝ‍හෝ; ජීවිතං, ප්රාඃණයෙක්දෝ‍හෝ; බීජං, ඵලහෙතුයෙක්දෝහෝ; ඔජඃ, ශක්තියෙක්දෝහෝ; කඃඉති, කවරෙක්දෝ‍හෝ; එවං, මෙ පරිද්දෙන්; ජලතාං, ජගත්ර යවාසින් විසින්; යඃ, යමෙක්තෙම; නනිර්ණීයනෙ; නිශ්චයකටහැකිනොවේද; සර්ව;ථා, සර්ව්පකාරයෙන්; සර්ව;දා, හැමකල්හි; නිශ්චයකටහැකිනොවේද; සර්වවථා. සර්ව්පකාරයෙන්; සර්ව;දා, හැමකල්හි; සර්වායකාරොපකාරී, සර්වාථකාරයෙන් ලොකොපකාර කරණ සුලුවූ; අසෞදශශතාභිෂුඃ, මේ සහස්රල කිරණ තෙම; වඃ තොපට; අභ්ය්ර්ථීතං, අභිමතාර්ථේය; දිශතු, ප්රතදානය කෙරේවා. සූර්ය්්ව වර්ණවනායි. සූර්ය්ාර ශතකම් සමාප්තම්.ඕංනමඃ ත්රිරභුවනෛක චක්ෂුෂෙ සූර්යාා ය.

ශෙලාකලොකස්යණ භුත්යෛෂ ශතමිති රචිතාඃ ශ්රීාමයුරෙණ භක්ත්යා්

නිත්යංො වෛතාන් පඨෙද්යඃු සකෘදපි පුරුෂඃ සර්වාපාපෛර්විමුක්තඃ,

ආරොග්යංක සත්කවිත්වං මතිබලමතුලං කාන්ති මායඃපුකෂිං

විද්යයමෛශ්වර්ය්්ව මත්ථිංඃ සුකෘතමපි සදෙයාත් ස සූර්ය්යා්ප්ර‍සාදාත්.


ඉතිං , මෙසේ; ශ්රි‍මයුරෙණ, ශ්රීයමත්වූ මයුරනම් මහකවිහු විසින්; ලොකස්යං, සත්වලොකයාහට; භුත්යෛක, ඓශ්චර්ය්නම් පිණිස ශතං ශතසඞ්ඛ්යාා පරිමිතවූ; ශ්ලොකාඃ. ශ්ලොකයෝ හෙවත් සියයක් පමණ ශ්ලොකයෝ; රචිතාඃ, රචනාකරණ ලද්දාහ එතාන්, මේ ශ්ලොකයන්; යඃපුරුෂඃ, යම් පුරුෂයෙක්; සර්වකපාපෛර්විමුක්තඃ, සකල දුශ්චරිත නිලමයෙන් නිර්මතලවූයේ; නිත්යංෙ, අනවරතයෙන් හෙවත් දවස්පතා; සකෘදපි, එකවරෙකවී නමුත්; භක්ත්යාක, ආදරයෙන්; පඨෙත්, භද්රසරාද හෙවත් උච්චාරණය කෙරේද; සඃ, එතෙම; සූර්ය්්ව ප්ර්සාදාත්, ස්තොත්රද කරණලද සූර්ය්රු භගවත්හුගේ ප්රශසාදය හෙතුකොටගෙණ; සදා, හැම කල්ම; ආරොග්යංර, නිරොගි බවටද; සත්විත්වං, ශොභනවූ කවිත්වයටද; අකුලං, අසදෘශවූ; මතිබලං, ප්රොඥා ශක්තියටද, කාන්තිං, ශරීර කාන්තියටද; ආයුඃ ප්ර,කෂිං, ආයුෂයාගේ උත්කර්ෂතයටද; විද්යාංත, ශාස්ත්රශ පරිඥානයටද; අත්ථිංා, ධනලාභයටද; සූකෘතමපි, කුශල වර්ධනයටද; ඊයාත්, පැමිනේනේයි.


චත්වාරිංශත් ප්රදහායාස්ත්රිරහිරධිකමථො වාජිනං ෂට්කමෙකං

පශ්වාන්නෙතුර්ද්විෂට්කං දශසහිතමථස්ය න්දමන ස්යෛමකමුක්තං,

භුයො ‘ෂ්ටෞ මඬලස්යක ස්තුතිරපිච රවෙර්වීංශතිඃ ශ්රිෛමයුරෙ

ණෙත්ථන ශශ්වත් පඨෙද්යඃ‍ ශතක මනුදිනං සූර්ය් ශ්සායුජ්ය මෙති.


ප්ර්හායාඃ; රශ්මිහූගේ; ස්තුතිඃ, ස්තොත්රයපද්යම; ත්රි්හිරධිකං, තුනකින් අධිකවූ; වත්වාරිංශත්, සතළිසෙක; අථො, නැවත වාජිතාං, අශ්වයන්ගේ ස්තොත්රයපද්ය ; එකංෂට්කං, එක්ෂට්කයෙක; අථ, නැවත; පශ්චාත්, ඊට පසුව; නෙතුඃ, රථාචාර්ය්ත්රයාගේ ස්තොත්රකපද්ය ; ද්විෂට්කං, ද්විෂට්කයෙක; අථ, නැවත; ස්යචන්දයනස්යය, රථයාගේ ස්තොත්රවපද්ය්; දශ සහිතං, දශයකින් යුක්තවූ; එකං එකෙක; භුයඃ, නැවත; මඬලස්ය , බිඹයාගේ ස්තොත්රදපද්යෙ; අෂ්ටෞ, අටෙක; අපිව, තවද; රවෙඃ,

හිරුගේ; ස්තුතිඃ, ස් තොත්ර පද්ය ; විශතිඃ, විස්සෙකැයි; ඉත්ථං, මෙසේ; ශ්රීගමයුරෙණ, ශ්රීයමත්වූ මයුර නම් මහකවීහු විසින්; උක්තං, විරචිතවූ; ශතකං, සොලෝ සියය හෙවත් මේ සූර්ය් ඃ්ශතකය; යඃ, යමෙක්තෙම; අනුදිනං, දවසක් දවසක් පාසා: ශශ්වත්, එකාවන්ව: පඨෙත්, කියන් නේවිනම්; සඃ, එ්්තෙම; සූර්ය්පා සායුජ්යං්, සූර්ය්හක භගවත්හු සහභාවයට; එති, පැමිනේනේයි.

ෂට් භාෂෘ පරමෙශ්වර ත්රි්පිටකවාගිශ්වර ශ්රීව රජගුරු ගලතුරු මූල මහා ස්වාමිපාදයන්ගේ ප්රතධාන ශිෂ්යවවූ ශ්රී‍පරාක්රතමබාහු විල්ගම්මුල මහාථෙර සාමින් විසින් පළමු මයුරනම් මහාකවීහු විසින් කළ සූර්ය්්රීස්තොත්රර ශතකයට අමුතුකළ අත්ථි් ව්යා ඛ්යාිනයයි.


සිඬිරස්තු.

ශුභමස්තු.

ආරොග්යනමස්තු.