විල්ගම්මුළ පබඳ-සූර්ය ශතකයii

සූර්ය ශතකය


ආශු, ශීඝ්ර ව; ප්රමශ්මිත සංස්කරණය

ආශු, ශීඝ්ර ව; ප්රමශ්මිත, සන්සිදුවනලද; බලවත්තාරකා, බලවත්වු නක්ෂත්රමයන්ගේ; ඖර්ජිත්යප. මහත්වයෙන්; ගුර්වී, මහත්වු; ශක්තිම්, සාමථ්යනය; බිභ්රාරණඃ, දරන්නාවු; නොහොත්-අශු. වහ; ප්ර්ශමිත, සන් සිඳුවවලද; බලවත්, ශක්තිසම්පන්නවු; තාරකෞර්ජිත්ය්. තාරකාඛ්ය. අසුරයාගේ ඌර්ජත්වයෙන්, මහත්වයෙන්; ගුරුවීං, උඬතවු; ශක්තිම් අඩයටිය; බිභ්රා ණඃ, දරන්නාවු; අපි, නැවත; ලසව්චන්ද්රං, බබලන්නාවු චන්ද්රියාමෙන්; කාන්තාවභාසම්. මනොඥ කාන්ති ඇති: ශීඛිනනම් වහ්නිහු; අධඃකුර්වාමනඃ, අප්රකකාශකරන්නාවු; නොහොත්-ලසත් චන්ද්රන කාන්තාවභාසම්, බබලනසදැස්පිල්කලබ්ශොභාඇති; ශිඛී නම්, මයුරයා; අධඃකුර්වා්ණඃ, වාහනත්වයට පමුණුවන්නාවු; අන්ධකාරෙ’ අන්ධකාරය ඇතිකල්හි (හෙවත් අන්ධකාරානුභාවයක් ඇතිකල්හි); වීක්ෂණානං, නෙත්රරයන්ට: අතිශයිනීංරතිම්, බොහෝ වු ප්රී,තියක්; ආවහන්, පමුණුවන්නාවු; නොහොත්- අන්ධකාරෙඃ, අන්ධකනම් අසුරයාට ශැත්රැීවූ පරමෙශවරයාගේ; චික්ෂණානං, ත්රිකනෙත්රමයන්ට; අතිශයිනිංරතිම්, මහත්වු, පුත්රවප්රි ත්රිාය: ආවහන්, ඵලවන්නාවු; බාලඃ, අභිනව වු නොහොත් කුමරෙවු; අපරොගුහඉව. අනික් ෂණ්මුඛයෙකු වැනිවු; අහර්පතෙඃ, දිනනාථයාගේ; ආතපඃ. ආලොකයතෙම: වඃ, තොපට; අපාරම්, අනන්තවු; ලක්ෂමීම්, සම්පත්තිය; ආධොයාත් (දදාතු), දේවා.


ජ්යොතත්ස්නාංශ්වාකෘෂ්ට පාඬු ද්යුුතිතිමිරමසීශෙෂ කල්මාෂමීෂජ්

ජෘම්භොද්භුතෙන පිඟංසරසිජරජසා සන්ධ්යුයා ශොණශොවිඃ;

ප්රාභතඃ ප්රාිරම්භකාලෙ සකලමපි ජගව්විත්රිමුන්මිලයන්ති

කාන්ති ස්තික්ෂණතවිෂො’ක්ෂණම් මුදමුපනයතාං තුලිකෙවාතුලාංවඃ


ප්රාතතඃ ප්රාිරම්භකාලෙ, උදාසන දිනමුඛකාලයෙහි; ජ්යොඅත්ස්නාංශූ ආකාෂ්ටපාඬුද්යුතති- ජ්යාපත්ස්නාංශු, චන්ද්රනප්රඅභායෙන්; ආකෘෂ්ට, හාත් පසින් හැඳප්රපකාශකරණලද: පාඬුද්යුපති, ශුභුකාන්තිඇති (හෙවත් සඳ පහන් නැමැති මකුල්හා සුදුසිනිඳු බිම්කරණලද්දාවු); තිමිරමසිශෙෂ කල්මාෂම් - තිමිර, අන්ධකාර නැමැති; මසිශෙෂ, අඤ්ජනමසිශෙෂයෙන් (හෙවත් තැන තැන ශෙෂවසිටි අඳුරු නැමැති අඳුන්කළුවෙන්); කල්මාෂම්, විචිත්රැවණීවූ; ඊෂජ්ජෘම්භොද්භූතෙන ඊෂත්, මදක් ජෘම්භාවිකාශයෙන්; උද්භුතෙන, පහළවූ; සරසිජරජසා, පද්ම මකරන්දයෙන්; පිඟං, රන්වන්කරණලද; සන්ධ්යාඳයා, උෂඃකාන්තියෙන් හෙවත් අරුණුරශ්මියෙන්; ශොණශොවිඃ, රත්පැහැ ඇති (හෙවත් අරුණ රශ්මි නමැති ලාක්ෂාදීන් අඳනාලද රත්බිම් ඇති); සකලමපිජගත් සමස්තජගත්රනයම; චිත්රිම්, විචිත්රගකොට හෙවත් සිතියම්කොට; උන්මිල යන්ති, ප්රලසන්නකරන්නාවු හෙවත් රඳන්නාවු; තුලිකාඉව චිත්රලතුලිකාවක් වැනිවු හෙවත් තෙල්ලක් වැනිවු; තීෂ්ණත්විෂඃ, චණ්ඩකිරණයාගේ; කාන්තිඃ, ප්ර්භාතොමො; වඃ, තොපගේ; අක්ෂණාම්, නෙත්රියන්ට; අතුලාංමුදම්, අසදෘශවු ප්රි,තිය; උපනයතාම්, ඵලවාව හෙවත් කෙරේවා


ආයාන්ති කිං සුමෙරොඃ සරණීරරුණිතා පද්මරාගෛඃ පරාගෛ

රාහොස්විත් සවස්යර මාහාරජනවිරවිතා වෛජයන්නි රථස්ය්,

මාඤ්ජිෂ්ඨීප්රසෂ්ඨවංහාවලිවිධුතශිරශ්වාමාරාලීනු ලොකෛ

රාශඬ්ක්යාීලොකිතෛවං සවිතුරඝනුදෙ ස්තාත් ප්රනභාතප්රිභාවඃ.


ආයන්ති, එන්නාවු; සුමෙරොඃ, මහාමෙරුපර්ව්තයාගේ; පද්මරාගෛඃ. පද්මරාග මාණික්යුමයවු: පරාගෛඃ, (රවිරථාශවයන්ගේ බුරාග්රෛයෙන් සුණුකරණලද) ධූලින් කරණකොටගෙණ; අරුණිතා, සඤ්පාත රක්තවණී ඇත්තාවු: සරණිඃකිම්. මාර්ගණයෙක් දොහෝ නොහොත්- ස්වස්ය් හිරුතමාගේ; රථස්යු, රථයා සම්බන්ධීවු; මහා රඤ්ජන, වණුක්මල් රත්පිළියෙන්: විරචිතා, කරණලද්දාවු නොහොත් මාහා රජනවිරචිතා, ස්වණීයෙන් කරණලද්දාවු; වෛජයන්තිආහොසවිත්, පතාකාවෙක්දෝහෝයි කියාද: මාඤ්ජිෂ්ඨී, මඤ්ජිෂ්ඨාරාගයෙන් රඳනලද; ප්රාෂ්ඨ, අග්රරගාමිවූ හෙවත් ඉදිරියෙහි යන්නාවූ; වහාවලී අශවපඬ්ක්තියගේ; විධුත. කම්පිතවූ; ශීරශිවාමරාලීනු, මුදුනෙහි සෙමෙරවල් පඬ්ක්තියෙක් දෝහොයි කියාද; ආශාඬ්ක්යර, සැකව; ලොකෛඃ, සත්වලොකයා විසින්: එවං, මෙසේ; ආලොකිතා, නිරීක්ෂණය කරණලද්දාවු; සවීතුඃ, ආදිත්යවයාගේ; ප්රේභාතප්රකභා ප්රකහාත කාලයෙහිවු කාන්තිතොමෝ; වඃ, තොපගේ; අඝනුදෙ, පාපවිනාශය පිණිස; ස්තාත්, වේවා.


ධ්වාන්තඬ්වංසං විධත්තෙ නතපති රුවිමාන්නාතිරූපං ව්ය නක්ති

න්යාකත්වං නිත්වාපි නක්තං නවිතරතිතරාං තාවදහ්නස්ත්විෂංයඃ

සප්රා්තර්මානවීරංසීදසකලපටිමා පුරයන් යූෂ්මදශා

මාශාකාශාවකාශවතරණතරුණප්රවක්රපමො’ර්ක ප්රවකාශඃයඃ,


යම් ආලොකයෙක් සංස්කරණය

යම් ආලොකයෙක්; ප්රාරතඃ, ප්රිහාතකාලයෙහි; ධ්වාන්තඬ්වං සංවිධත්තෙ, අන්ධකාරවිනාශය කෙරේද; නතපති, නොතවාද රුචිමාන්, ශොභාසම්පන්නද: රූපං, චක්ෂුෂින්ද්රිතයග්රාගහ්යචවු රූපය නාතිව්යසනක්ති, අතිශයින් ප්රාකාශනොකෙරේද; නක්තං, රාත්රියය; න්ය කත්වං, නීචභාවයට; නිත්වාපි, පමුණුවාත්; අහ්නඃ තවිෂං, දිවය ශොහාව; නවීතරතිතරං, අතිශයින් නොදේද; අසකලපටිමා; අසම්පූර්ණෂවූ පටුත්ව ඇති; ආශාකාශාවකාශාවතරණ තරුණප්රමක්රඅමඃ- ආශාකාශ, දිශාකාශ දෙදෙනාගේ; අවකාශඅතුරෙහි; අවතරණ, බැසගැන්මෙහි; තරුණප්රෙක්රාමඃ, අබිනව සාමාථර්‍්යකඇති, සඃ අර්කප්රා කාශඃ, ඒ සුර්යා්ම ලොකයතෙම; යුෂ්මදාශාම්, තොපගේ තෘෂ්ණාව;. පුරයන්, පුරමින් හෙවත් සඵල කෙරෙමින්; මාවිරංසිත්, නොවලකීවා.


තීව්රංස නිර්වාසණහෙතුර්ය්ි දපිච විපුලංයත් ප්රෘකර්ෂෙපණවාණු

ප්ර්ත්යික්ෂං යත් පරොක්ෂං යදිහ යදපරං නශ්වරං ශාශ්වතඤ්ච,

යත් සර්ව‍ස්ය‍ ප්ර සිඬං ජයති කතිපයෙ යොගිනො යද්විදන්ති

ජ්යොසතිස්තද්විප්ර්කාරං සවිතුරවතුවො ඛාභ්යයමාභ්යදන්තරඤ්ච.


සචිතුඃ, සූර්යා්ෂ ගේ; යත්, යම් තෙජසෙක්; ඛාහ්යංව, පිටතද;, නත්, ඒ; තීවුං, තික්ෂණය: යත්, යමෙක්; ආභ්යෙන්තරං, අන්තස්තත්වවු ඥානස්වරූපද; තන්, ඒ; නිර්වායණහෙතුඃ. මොක්ෂකාරණය; අපි, නැවත: යත්, යම් තෙජසෙක් ඛාහ්ය්ද; නත්, ඒ; අතිවිපුලං. ඉතාපෘථුලය; යත්, යමෙක්; ආභ්යතන්තරං, අභ්යංන්තරයෙහිවුයේද; නත්, ඒ; ප්ර්කර්ෂෙතණ, අතිශයින්; අණුඃ, සූක්ෂ්මය; යත්, යම් තෙජසෙක්; ආභ්ය;න්තරං, අභ්යයන්තරද; නත්, ඒ; පරොක්ෂං, ඉන්ද්ර්ය විෂයාතික්රාුන්තය: ඉහ. මේ ලොකයෙහි; යත්, යම් තෙජසෙක්; බාහ්යං් බාහ්යරද; නත්, ඒ; නශ්වරං, නැසෙනසුලුය හෙවත් ක්ෂණිකය; යත්, යමෙක්; අපරං, අනික් ආභ්ය්යන්තරද; නත්, ඒ: ශාශවතඤ්ච, නිත්යකදවෙයි; යත්, යම්තෙජසෙක්; බාහ්යං්, බාහ්යතද; නත්, ඒ; සර්වඅස්යඉ සියලුලොකයාට; ප්රෂසිඬං, ප්ර්සිඬය; යත්, යමෙක්; ආභ්ය:න්තරං, අබ්යසන්තරද; නත්, ඒ; ජගති, සංසාරයෙහි: කතිපයෙ යොගිනඃ, යොගාවචරවූ යතිජනයෝ කීපදෙනෙක්; විදන්ති. දනිති; ඉති, මෙසේ බාහ්ය්වුද; ආභ්යීන්තරඤ්ච. අභ්යෙන්තරවූද යන; ළුර්ර්ිත කාරම් ප්ර කාරචයක් ඇත්තාවූ; තජ්ජ්යේතිඃ, ඒ තෙජස්: වඃ. තොප; අචතුං රක්ෂාකෙරේවා.

රත්නානාං මඬනාය ප්රපභවති නියතොද්දෙශ ලබ්ධාවකාශං

වහ්නෙර්දාර්වායදි දග්ධුං නිජජඩිමතියා කර්තු මානන්ද මින්දොඃ,

යත්තු ත්රෛ්ලොක්යිභූෂාවධිරඝදහනං හ්ලාදි වෘෂ්ට්යාාශුතවො

බාහුල්යොරත්පාද්යද කාර්යාරඝදහධිකතරමවතාදෙක මෙවාර්කතෙජඃ


රත්නානාං, පද්මරාගාදිරත්නයන්ගේ; යත් තෙජඃ, යම් තෙජසෙක් ඇද්ද; නත්, ඒ; නියතොද්දෙශ, භූෂණවින්යා්සයට නියතවු කණ්ඨප්ර‍ කොෂෟඨාදී ශරීරාවයවයෙහි; ලබ්ධාවකාශං ලබන ලද අවකාශ ඇත්තේ; මඬනාය, අලඬකාර පිණිස; ප්රලහවති, සමර්ථඬවන්නේය; වහ්නෙඃ, අග්නිහුගේ; යත්, යම් තෙජසෙක් ඇද්ද; නත්, ඒ; දර්වාූදි, කාෂ්ඨාදිය; දග්ධුං, භස්මකරන්ට: ප්රාභවති, සමර්ථ වන්නේය; ඉන්දොඃ, චන්ද්රදයාගේ; යත් තෙජඃ, යම් දීප්තියෙක් ඇද්ද; නත්, ඒ; නිජජඩිමතයා, සවශාව ශීතලත්වය හෙතුකොටගෙණ; ආනන්දං කර්තුම්, සන්තෝෂය උපදවන්නට; ප්රතහවති, සමර්ථටවන්නේය; යත්තු, යම් ඒ සූර්ය්ම්වතෙජසෙක්; ත්රෛපලොක්යතභුෂාවධිඃ, තුන්ලොවට අලඬ්කාර සීමාවේද; අඝදහනං, පාපදහනයකෙරේද; වෘෂ්ට්යත, වර්ෂථණය හේතුකොටගෙණ; හ්ලාදී, සියලු ලොකයාට සෞඛ්ය් කරද; බාහුල්යොිත්පාද්යට කාර්යාතු ධි තරම් - බාහුල්යූ, බහුලභාවයෙන්; උත්පාද්යා සම්පාදනය කටයුතුවු; කාර්යාර් කතරම්, ස්වකීයවු භූෂාණදහතානන්දකාර්යාල ගේ අතිශයවත් ආධික්යු ඇති; නත් අතිශයවත් ආධික්යා ඇති; නත් එකමෙවාර්කතෙජඃ, ඒ එකම සූර්ය්ය ඇ තෙජස; ආශු, ශීඝ්රනව; වඃ, තොප; අවතාත්, රක්ෂා කෙරේවා.


මිලච්චක්ෂුර්වීජෘම්භශ්රැ්තිජඩරසනං වීඝ්නිතඝ්රාරණ වෘත්ති

ස්වව්යා්පාරාක්ෂමත්වක් පරිමුෂිතමනඃ ශ්වාසමාත්රා්වශෙශම්,

විසුස්තාඟං පතිත්වා සවපදපහරතා දශ්රිඃයංවො ‘ර්කජන්මා

කාලව්යාාලාවලීඪං ජගදගදඉවොත්ථාශපයන් ප්රා්ක්ප්රජතාපඃ.


කාලව්යාාල, රාත්රිශකාල නමැතිසර්පයා විසින් නොහොත්; කාලව්යා්ල, රාත්රිා නමැතිකෘෂ්ණා සර්පයා විසින්; අවලීඨම්, දෂ්ටකරණ ලද්දාවු; (එහෙයින්ම) මිලච්චක්ෂුඃ, නිමිලතවු ඇස් ඇති හෙවත් පියු ඇස් ඇති; විජෘම්භශ්රැමති, ශබ්දග්ර්හණයයෙහි අසමර්ථිවු ශ්රොලත්ර ඇති; ජඩරසනං, ජඩප්රනකාරවූ ජිවිහාඇති; විඝ්නිතඝ්රා්ණවෘත්ති, විඝ්නවත්වු ඝ්රාපණෙන්ද්රවය ප්රලවෘත්ති ඇති; ස්වව්යාතපාර, සවකීයවු ස්පර්ශොතපලබ්ධි ක්රිවයායෙහි; අක්සමත්වක්, අසමර්ථරවු කායෙන්ද්රිැය ඇති; පරිමුෂිතමනඃ. පැහැරගන්නාලද චින්ත ප්රුවෘත්ති ඇති හෙවත් චින්තව්යාිපාර ඇති. ශවාසමාත්රාඃවශෙෂම්, අවශෙෂවු ආශවාස ප්රකශවාස පමණක් ඇති විසුස්තාඬ්ගං, ලිහිල්වගිය ශරීරාවයට ඇති: පතිත්වා, විවසව වැටී ස්වපත්, නිද්රාතකරන්නාවු; ජගත්, සත්වලොකයා; අගදඉව, ඹෟෂධ විශෙෂයක්මෙන්; උත්ථාපයන්, නගා සිටුවන්නාවු: අර්කජන්මා, සූර්යා ස උත්පත්තිසථානකොටඇති හෙවත් හිරුකෙරෙන් ජනිතවු; ප්රාාක්ප්රවතාපඃ, ප්රපහතාලොකය හෙවත් බාලාර්ක කිරණයතෙම; වඃ තොපගේ; අශ්රීනයම්, අලක්ෂමිය; අපහරතාන්, දුරුකෙරේවා. ත්රිෂභූවනනයනස්යත, ත්රෛවලොක්යේනෙත්ර්යා සම්බන්ධිවු; අශ්රැොලෙශානුකාරි, බාෂ්පජලලවයන්ට අනුක්රිායාකරන්නාවු හෙවත් සදෘශ වන්නාවු; නෛශං, රාත්රිියෙහිවු; අම්හඃ, ජලය හෙවත් තුෂාරජලය; නිඃශෙෂම්, ශෙෂනැතිකොට; ප්ර්සහම්. බලාත්කාරයෙන්; අපනුදත්, දුරුකරන්නාවු; ස්තොකස්තොක, මදින් මදින්; අපනීත පහකරණලද; අරුණරුචිඃ, අරුණරශ්මි ඇති නොහොත් රත් පැහැඇති; අවිරාත්. නොබෝ කලකින්; අස්ත, හරණලද; දොශානුෂඟඃ, රාත්රිිසංයොග ඇති නොහොත් හරණලද; දෙෂානුෂභඃ, තිමිරාදි දොෂසම්බන්ධ ඇති; ප්ර සන්නං දෘෂ්ටිං ප්රබසන්නවු දෘෂ්ටිය; දාතා, දෙන්නාවු; අපරඃ, අද්විතීයවු; සඬාඤ්ජනවිධිඃ, දෘෂ්ටිශක්තිකර සිඬාඤ්ජන විධියක්වැනිවු; බ්රිඬනස්යත, සුර්ය්නව යාගේ; ප්රාකක්තනඃ, පූර්වානහ්ණයෙහිවු; අර්චීඃප්ර චාරඃ, ජ්යොයතිස් සඤ්චාරයතෙම; යුෂ්මද්විරුඬං, තොපගේ අනනුකූලය; ආශූ, වහා; බඬ්යා ත්, නසාවා.


භූත්වා ජම්හස්යස හෙත්තුඃ කකුහි පරිභවා රමහභුඃ ශුඝ්රනහානොං

බිභ්රා ණා බභ්රැහභාවං ප්රිසහමභිනවාම්භොජ ජෘම්භප්රනගල්හා,

භුපා භුයිෂ්ඨශොභා ත්රිරභුවනහවතස්යාිස්යම වෛහාකරී ප්රාරග්

විබ්භ්රාින්ති භ්රාිජමානා විහවතු විභවොද්භුතයෙ සා විහාවඃ.


යම් දීප්තියක් සංස්කරණය

(යා, යම් දීප්තියක්තොම;) ප්රාතක්, ප්ර්භාතකාලයෙහි; ජම්බස්ය් හෙත්තුඃ, ජම්භභෙදියෙහු හෙවත් ඉන්ද්රීයාගේ; කකුභිදික්ඟි; භුත්වා, පහළවඃ, ශූඟ්රෙභානො”, චන්ද්රායාට; පරිහරවාරම්භහුඃ, තිරෂ්කාර ක්රිුයාවට භූමිවෙද; බභ්රැෙහාවං, කපිලවර්ණ‍ භාවය; බිග්රා්ණා, ධරන්නීද; ප්රභසහම්, ලාහෙලා; අශිනවාම් භොජ ජෘම්භප්රරගල්හා - අභිනව, අළුත්වු; අම්භොජ; පද්මයන්රගේ; ජෘම්භ, විකාශයෙහි; ප්ර්ගල්හා, දක්ෂවන්නිද; අස්යොත්රිිභූවනභවනස්යාග, මෙත්රෛ්ලොක්යා නමැති ගෘහයට; භූයිෂ්ඨශොභා, අති බහුලව ශොභාඇති. භූෂා, අලඞ්කාරයෙක්ද; විඟ්රායන්ති, නිස්සන්දෙහව; ඟ්රා‍ජමානා, බබලන්නිද; වෛහාකාරී, විභාකරයා සම්බන්ධිවූ; සාවිහා, ඒ ශොභාතොම; වඃ, තොපට; විභවොද්භූතයෙ, ධනප්රාමප්තිය පිණිස; විභවතු, විශෙෂයෙන් කාරණ වේවා.


සංසක්තං සික්තමුලාදභිනව භුවනොද්යාපන කෞතුහලින්යා්

යාමින්යාස කන්යභයෙමෘතකරකලශාචර්ජිතෙ නාමෘතෙන,

අර්කාලොකඃ ක්රිුයාවො මුදමුදයශිරශ්චක්රා චාලාලවාලා

දුද්යලද්ඛාලප්රිවාලප්රිතිමරැවිරහඃපාදය ප්රා,ක්ප්රොරොහඃ.


අභිනව භුවනොද්යාඛන කෞතුහලින්යාි - අභිනව, අළුත්වූ; භුවන, ජයගත්රල නමැති; උද්යාාන, උයන්හි; කෞතුහලින්යාත, උපන් කෞතුහල ඇති හෙවත් සාභිලාෂවූ; කන්යාෞඉව, බාලස්ත්රිභයක විසින් මෙන්; යාමින්යා , රාත්රිමය විසින්; අමෘත කරකලශාවර්ජිතෙන, චන්ද්ර්බිම්බ නමැති රජතඝටයෙන් වත්කරණලද; අමෘතෙන, ජලයෙන්; සංසක්තං, නිරන්තරකොට; සික්තමූලාත්, තෙමනලද මුල් ඇති; උදය, පූර්වංපර්ව තයාගේ; ශිරශ්වක්රතවාල, ශිඛරමඩලනැමති; ආලවාලාත්, තොතැන්නෙත්; උද්ය,ත්, පහලවන්නාවූ: බාලප්රශවාලප්රිතිම, අභිනව පල්ලව සදෘශවූ; රුචිඃ, ශොභාඇති; අභඃපාදය, දිවසභාගනමැති වෘක්ෂයාගේ; ප්රාවක්ප්රයරොහඃ, ප්රමථමාඞ්කුරයක්වැනිවූ; අර්කාලොකඃ, සූර්යාරා ලොකයතෙම; වඃ, තොපට; මුදම්, ප්‍රිතිය; ක්රිරයාත්, කෙරේවා.


භින්නං භාසාරුණස්යු ක්වවිදහිනවයා විද්රැිමාණාං තවිෂෙවා

ත්වහන්තක්ඹත්රණරත්නද්යුවතිනිකරකරාලාන්තරාලං කවච්චිව,


නාන්තර්නිඃශෙෂකෘෂ්ණ ශ්රි්යමුදධිමිව ධවාන්ත රාශිං පිබන් ස්තා

දෞර්වඃ් පුර්වොර” ප්යරපුර්වොව’ග් නිරිව භවදඝප්ලුෂ්ට යෙ, ‘ර්කාවශාසඃ.


විද්රැ්මාණං, ප්රිචාලයන්ගේ; තවිෂා, දීප්තියෙන්; ක්වවිත්, සමහර තැනෙක; භින්නං, ප්ර භා‍ඟෙදයෙන් විශෙෂිතවූ සමුද්රතයමෙන්; අභිනවයා, අළුත්වූ; අරුණස්යයහාසා, අරුණයාගේ රශ්මියෙන්; ක්වවිත්, සමහර තැනෙක; භින්නං, විදාරණය කරණලද්දාවූ; කවවිත්, සමහරතැනෙක්හි; ත්වඟත්, උද්ගතවන්නාවූ; නක්ෂත්රසරත්න, නක්ෂත්රෙනමැති රත්නයන්ගේ; ද්යුෙතිනිකර, රශ්මි සමූහයෙන්; කාරල, ගැවසීගත්තාවූ; අන්තරාලං, අතුරු ඇති; නාන්තර්නිඃශෙෂ කෘෂ්ණශ්රිායම්, ඇතුළත්හි අවිද්යා;මානවූ ශෙෂනාගය විශ්ණුය ලක්ෂමිය යනමෙයින් අවියුක්තවූ හෙවත් අභ්යරන්තර ගතශෙෂ කෘෂ්ණ ලක්ෂමීන් ඇත්තාවූ නොහොත් ගාන්තර් නිඃශෙෂ කෘෂ්ණශ්රිෙයම්, ඇතුළව සමස්තකෘෂ්ණ ශොභා නැත්තාවූ; උදධිමිව, යථොක්ත කාරණයෙන් සමුද්රුය වැනිවූ; ධ්වාන්තරාශිං, අන්ධකාරසමූහය; පිබන්, පානයකරන්නාවූ ; පුර්වෝපි, දිනමුඛඅග්නිරිව, වඩබාග්නියක් වැනිවූ; අර්කාව හාසඃ, සූර්ය්න් ලොකයතෙම; භවදළප්ලුෂ්ටයෙ - භවත්, පින්වත්වූ තොපගේ; අඝප්ලුෂ්ටටයෙ, පාපදහනය පිණිස, ස්තාත්, වේවා.


ගන්ධර්වෛ,ර්ග්ද්යග පද්යන ව්යගතිකරිතවවොහෘදය මා තොද්ය්වාද්යෛ

රාද්යෛවය්යොර් නාරදාද්යෛ්ර්මගමුනිහිඟිනුතො වෙතවෙද්යෛ්ර්විහිද්ය ,

ආ සාද්යායපද්යත තෙ ය’ පුනරපිව ජගද්ද්යෞිවනං සද්යෛඋද්යි

උද්යොෛතොද්යොයතිතද්යෟරද්යුතු දිවසකෘතො “සාව වද්යා වො” ද්යම.


උද්යොන්, උද්ගතවූවන්නාවූ; යඃ, යම් සූර්ය්ව ලොකයෙක්තෙම; ගන්ධවෛර්ඃ හාහා හුහු ප්රදහෘති දෙවගන්ධර්ව;යන් විසින්; ආතොද්ය්වාද්යෛඃ තතාවනඞ ශූෂිරඝන ලක්ෂණ චතුර්විධ තූර්ය්ි දයන්ගේ වැයීම කරණකොටගෙණ; ගද්යරපද්ය , ගුරුලඝුන්යාමස විවාරයන් නැති ගද්ය‍ය ශ්ලෝකරවනාය යන මෙයින්; ව්ය්තිකරිතවවොහෘද්යුම්, සම්බන්ධාථි ඇති වචනයෙන් ප්රිනයකොට; අභිනුතඃ ස්තුතිකරණලද්දේද; එසේම අවෛතවෙද්යෛඃි, නාරදාදි දෙවර්ෂීන් විසින්; විහිද්යාඑ. විශෙෂකොට; අභිනුතඃ, ස්තුති කරණලද්දෙද; යං, යම් සූර්ය්යා ලොකයකට; අසාද්යෙ, පැමින; ජගත්, ත්රෛසලොක්යදය; පුනරපිව, නැවතත්; පැමානේද; උද්යොතතිතද්යොූ”, දීප්තිමත්කරණලද ආකාශ ඇති; දිවස්කෘත; සූර්යානර ගේ; අසෞඋද්යොනතඃ, මේ ආලොකයෙතෙම; අද්ය‍, අද; වඃ, තොපගේ, අවද්යාෞනි, දොෂයන්; ද්ය්තු, බඞනයෙකෙරේවා.


ආපන්නෛත්ශ්වන්ද්ර.කානෛශ්වුතතිමිරතයා තානවාත් තාරකාණ,

මෙණාඞ්කාලොකලො පාදුපහතමහසා ාමාෂධීතාං ලයෙන,

ආරාදුත්ප්රේක්ෂ්යුමාණ ක්ෂණමුදයයතටාන්තර් හිතස්යානභිමාංශො.

රාහා ප්රාරභාතකිවො” වතු නතු නිතරාන්තාව දාවිර්භවන්ති.


පහවූ අන්ධකාර ඇතිබැවින් සංස්කරණය

චූතතිමිරතයා, පහවූ අන්ධකාර ඇතිබැවින්; තාරකාණං, තාරකාවන්ගේ; තානවාත්, තුති බව හෙතුකොටගෙණ; උපහතමහසාං, විනෂ්ටවූ තෙජස්ඇති; ඖෂධීනාං, ඹෟෂධීන්ගේ; ලයෙන, විනාශයෙන් හෙවත් අප්ර්කාශ්ත්වයෙන්; එණඞ්ක, චන්දුයාගේ; ආලොකලොපාන්, කාන්තිවිනාශය හෙතුකොටගෙණ; ආපනනෛ”, දුකට පැමැණියාවූ හෙවත් ශුෂ්කවූ; චන්ද්රවකාන්තෛඃ චන්ද්රංකාන්ති පාෂාණයන් විසින්; ආරාත්, දුරින්; උත්ප්රෙවක්ෂ්යොමාණ, නිරීක්ෂණය කරණු ලබන්නාවූ; ක්ෂණම්, ඇසිල්ලක්; උදතයට, උදයගිිරිමස්තකයෙන්; අත්තර්භිතස්යක, මුවහවු; අඟිමාංශොඃ, හිරුගේ; ප්රගභාතකී, ප්රිභාතකාලයෙහිවු; තාවත්, ඒතාක්; නිතරම්, අතිශයෙන්; නතුආවිර්භවන්ති; ප්රතකාශනොවෙමින් සිටි; අහා, ප්රකභාතොමො; වඃ තොප; අවතු, රක්ෂාකෙරේවා.


සානෞසා නෞදයෙ තාරුණිතදලපුනර්ය් ස්ව නාතාං වනාතා

මා ලිමාලීඪපූර්වා පිරිභෘතකුහරොපාන්තනිම්නා තනිම්නා,

භාවො’ භාවො පශාන්තිං දිශතු දිනපතෙර්භාසමානා සමානා

රාජිරාජීවරෙණොඃ සම සමයමුදෙතිව යස්යාුව යස්යාන.


රාජිවරෙණොඃ, පද්මමකරන්දයන් සම්බන්ධිවූ; රාජිඃ, පඞ්ක්ති තොමෝ; යස්යාඃු යම් සූර්‍ය්යනකාන්තියකගේ; සමානා, සදෘශවූ, වයස්යාා ඉව, සබීයකමෙන්; සමසමයං, සමකාලවම හෙවත් එකවටම; උදෙති, පහළවන්නිද; ඖදයෙ, උදයපර්වමතයා පිළිඳදවූ; සානෞ, තටප්රගදෙශයෙහි; අරුණිත, හටගත්තාවූ අත්පැහැ ඇති දල පත්රායන් හෙතුකොටගෙණ; පුනඃ, නැවත; යෞවනානාං තරුණභාවය ඇත්තාවූ; වනානාම්, වනයන්ගේ; ආලීං, පඞ්ක්තිය; නආලීඪපූර්වාු, අනාස්වාදිතපූර්වටව; තනිම්නා, කනුත්වයෙන් හෙවත් මදකින්; පරිභෘත, තමාවිසින් පරිහරණයකරණලද හෙවත් වලායන ලද; කුහර, භූමිවිවරාදිරන්ධ්රායන්ගේ; උපාන්ත, පර්ය්ුහරන්ත සමීපයට; නිම්නා. නතුවූ; හා සමානා, දිලියෙන්නාවූ; දිනපතෙඃ, සූර්යා්ය ගේ, සාභා, ඒ කාන්තිතොමො; වඃ, තොපට; අභාවොපශාන්තිං, අවස්තුන්ගේ ව්ය පශමය හෙවත් අවැඩ නැසීම; දිශතු, ප්රවදානය කෙරේවා.

උජ්ජෘම්භාම්භොරුභාණාංප්රාභවති පයසාංයා ශ්රි යෛ තොෂ්ණතායෛ

පුෂ්ණාත්යා්ලොකමාත්රංි නතු දිශති දෘශාං දෘශ්යරමානා විඝාතම්,

පූර්වාතද්රෙලරෙව පූර්වංත දිවමනුව පුනඃ පාවනි දිඞ්මුඛානා

මෙනාංස්යෛානි විභා සා නුදතු නුතිපදෛ කාස්පදම් ප්රාුක්තනීචඃ.


යා, යම් කාන්තියක්තොම; උජ්ජෘම්භාම්හොරුභාණම්, විකසිත පද්මයෙන් සම්බන්ධිවූ; පයසාං, ජලයන්ගේ; ශ්රිරයෛ, ශොභාව පිණිස; ප්ර්භවති, පොහොසත්වන්නිද; උෂ්ණතායෛ, උෂ්ණත්වය පිණිස; නප්රවභවති, පොහොසත්වන්නීද; දෘෂ්ය මානා, සත්වයන් විසින් දක්නාලබන්නිද; දෘශාම්, බලන්නවුන්ගේ නෙත්රදයන්ට; ආලොකමාත්රංව , ආලොක පමණක්; පුෂ්ණති, පොෂණය කෙරේද; විඝාතම්, ව්ය්වසනයක් නතුපුෂ්ණති, නොමපුෂ්ටකෙරේද හෙවත් දුක් නොදේද; පූර්වංෂ, පළමුකොට; පුර්වානද්රෝරෙව, උදයපර්ව්තයා සම්බන්ධවම; පාවනී කරන්නීද; පුන; නැවත; දඞ්මුඛානම්, දිහාමුඛයෙන් සම්බන්ධව; පාවතී, පවිත්රොනරන්නිද; නූතිපදෛකාස්පදම් - නුතිපද. ස්තුතිසම්මතවූ පදයන්ට හෙවත් ස්තොත්රන වචනයන්ට; එකාස්පදම්. අසභායවූ පුතිෂ්ඨවන්නිද; ඵෙනි, සූර්යාන් සම්බන්ධිවූ; ප්රා ක්තනි, ප්රා්තඃකාලයෙහිවූ; සාවිභා, ඒ කාන්ති හෙවත් දුරුකෙරේවා.

වාවාං වාවස්පතෙරප්යතවලහිදුවිනාවාර්ය්ූර්කාණාම් ප්ර්පඤ්වෛ

වෛර්රීඤව්යාපනාං තථොව්වාරිතරුවිරඍවාමාන නානාං චතුර්ණාළම,

උච්චෛර්නාර්වාසු වාව්ය ව්යුුතිශූවිචරිතං යස්යම නොව්යං, විවිච්යර

ප්රාෛව්යංව වර්වශ්වකාසච්ජරිමුපවිනුතාත් තස්යම වඞාර්විසො වඃ.


යස්යෛ, යමක්හුගේ; වාව්යතව්යුකති, වවනියව්යු්තියෙන් හෙවත් දොෂවිගමයෙන්; ශූචි, නිර්මාලවූ; වාරිතං, ගුණවෘත්තිය; වාවස්පතෛ; වීහස්පතීහුගේ; අචලහිදුවිතාවාර්ය්ිර්කාණම් - අචලහිද්. ඉන්ද්රනයාට; උචිත, යොග්යපයූ; ආචාර්ය්ව කාණම්, උපාඞ්යාපයභාවයක් ඇත්තාවූ; වාචාං, චවනයන්ගේ; ප්රථපඤ්වෛරපි, විස්තරායෙන්ද ;තථා, එසේම; උච්චාරිතරුවිරඤ්ව්යා්නාං, මහාබ්රිහ්මයා සම්බන්ධිවූ; චතුර්ණාභ මානනානාම්, චතුර් මුඛයන් සම්බන්ධිවූ; වාචාම්ප්රරපඤ්වෛරපි, වචන විස්තාරායෙන්ද; අර්වාසු ‘පූජායෙහිලා; උච්චෛඃ, අතිශයින්; විචිච්ය්, පරීක්ෂා කොටද; නොව්යංු, වක්තව්යවනොවේද, කියහැකි නොවේද; තස්ය,වඞාර්විසඃ, ඒ වඞකිරණයාගේ; වකාසද්, දෙ දිප්ය,මානවූ හෙවත් අතිශයින් දිලිසෙන්නාවූ; ප්රාරව්යංජ, පූර්වෙදිශාවෙහිවූ; ඡර්වඃ, තෙජස; වඃ, තොපගේ; ශ්රියයං, සම්පත්තිය; උපවනුනාත්, වර්ඞනය කෙරේවා.


මුඞන්යාද්රෙංරේඞාතුරාගස් තරුෂු කිසලොයො විද්රැෙමෞඝස් සමුද්රෙව

දිඞ්මාතඞ්ගොත්තමාඞ්ගෙෂ්වභිනවනිභිතස් සාන්ද්රුසින්දූරරෙණුඃ

සීම්නි ව්යොතම්නඃ ස්වහෙම්නස් පුරශිඛරි භූවොජායතෙ යඃ ප්රුකාශශ්

ශොණිම්නාසෞ ඛරාංශොරුෂයි දිශතුවො ශර්මු ශොභෛකදෙශඃ.


යඃ යම් ප්ර කාශෛකදෙශයෙක්තෙම; ශොණිම්නා, රත්තාභාවය හෙතුකොටභෛණ; උෂසි, රාත්රිණපර්ය්ු න්තයෙහි; අද්රෙඃ් පර්ව,තයාගේ; මූර්ධනි, මස්තකයෙහි; ධාතුරාගඃ ගෛරිකාදිධාතුන්ගේ රක්තභාවවූයේ, තරුෂු, වෘක්ෂවල; කිසලයඃ, අභිනව පල්ලවවුයෝ; සමුද්රෙෙ, සාගරයෙහි; විද්රැවමෞඝඃ ප්ර්වාලසමූහවූයේ දිඞ්මාතග, දිල්දන්තීන්ගේ; උත්තමා‍ඟෙෂු, කුම්හස්තලයෙහි; අභිනවනිහිතඃ, අළුත දෙනලද; සාන්ද්රගසින්දූරරෙණුඃ, ඝනසිනි පිටිරජස්වූයේ; ව්යොවම්නඃ, ආකාශයාගේ; ස්වසීම්නි, ස්වකීයවූ පර්ය්ෂු න්තයෙහි; සුරශිඛරභුවඃ, මෙරු පර්වතතය උත්පත්තිස්ථානකොට ඇති; හෙම්නඃ, ස්වර්ණවයාගේ; ප්රපකාශ;, උද්යොපතවූයේ; ජායතෙ, සම්භාවනා කරණුලැබේද හෙවත් අදහාගන්න ලැබේද; ඛරාංශොඃ, තීක්ෂණාංශූහුගේ; අසෞ, මේ; ශොභෛකදෙශඃ, ශොභාවගේ ඒකදෙශයතෙම; වඃ, තොපට; ශර්මඅ, සැපයක්; දිශතු, දේවා.

අස්තාද්රිකශොත්තමාභශ්රිථතශශීනිතමාඃකාලකුටෙ නපීතෙ

යාති ව්යික්තං පුරස්තා දරුණකිසලයෙ ප්රතත්යුපෂඃ පරිජාතෙ,

උද්යාවන්ත්යාංරක්තපීතාඹරවිශදතරොද්වික්ෂිතා තීක්ෂණභාසො

ලක්ෂමිර්ලක්ෂමිරිවාස්තු ස්ඵුටකමලපුටාපාශ්රදයාශ්රෙීයසෙවඃ.


අස්තපර්වශතනමැති සංස්කරණය

අස්තාද්රික, අස්තපර්වශතනමැති; ඊශ, මහදෙවියා‍ ගේ; උත්තමාගශ්රියත මස්තකය ඇසුරු කළාවූ; ශශනි; චන්ද්රොයා; තම: කාලකූටෙ, අන්ධකාර නමැති කාලකූටවිෂය; නිපිතෙ, පානයකළකල්හි අරුණකිසලයෙ, අරුණාහිනවපත්රිකොටඇති; නොහොත්, අරුණකිසලයෙ, රක්තපල්ලවයන් ඇති; ප්ර්ත්ය;ෂඃපාරිජාතෙ, ප්රලහාතකාල නමැති පාරිජාති වෘක්ෂය; ව්යාක්තංයාති ප්රණකාශබවට යනකල්හි; උද්යාරන්ති, උද්ගතවන්නාවූ, ආරක්ත, මදක් රත්වූ; පිත; රන්වන්වූ; අඹර, ආකාශයෙහි; විශදතර, අතිනිර්මනලවූ; උද්විකිෂිතා, දක්නා ලද්දාවූ; නොහොත් ආරක්ත, දෘඪානුරාගයෙන් යුක්තවූ; පිතාඹර, විෂ්ණුහු විසින්; විශදතර, අතිප්රඪකාශව; උද්විකිෂිතා, දක්නා ලද්දාවූ; ස්ථුටකමලපටාශ්රායා, ව්යශක්තවූ පද්මපුටයන්ට ආශ්රවයවූ; නොහොත් ස්ථුටකමලපුටාපාශ්රවයා, ව්යපක්තවූ පද්මපූටය වාසස්ථානකොටඇති, එහෙයින් ලක්ෂමීරිව, ශ්රීරකාන්තාව හා සදෘශවූ; තීකිෂණහාසඃ, උෂ්ණරශ්මිහුගේ; ලක්ෂමිඃ, ගොහාතොමෝ, වඃ, තොපට; ශ්රෙකයසො, අභිවෘධිය පිණිස; අස්තු, වේවා.


නොදන්වාන් ජන්මඟුමිර්න තදුදරඟුවෙ බාන්ධවාඃ ‍කෞස්තූභාද්යාද යස්යාඃො පද්මං න පාණෞ නව නරක රිපුරඃස්ථලී වාසවෙශ්ම, තෙජොරූපා පරෙව ත්රී ෂු භුවනතලෙස්වාධානා ව්ය වස්ථාං සා ශ්රීානශ්රෙොයාංසි දිශ්යාය දශිශිරමහ‍ෙසා මඬලා ග්රොතද්ගතා වඃ.


යස්යාඃෙ, යම් සූර්ය් ශ කාන්තිශ්රි යකට; උදන්වාන්, සමුද්ර්යතෙම; ජන්මභූමිඃන, උත්පත්තිස්ථානනොවේද; තදුදරඟූවඃ; ඒ සමුද්රාිභ්ය‍න්තරය උත්පත්තිස්ථානකොට ඇති; කෞස්තුහාද්යාඃ්, කෞස්තුහාදි මාණික්යඃයෝ; නබාන්ධවාඃ, බන්ධුහු නොවෙද්ද; පාණෞ, එම සූර්ය්දි ගේ හස්තයෙහි; පද්මං, පද්මයතෙම; නවාසවෙශ්ම, වාසග්රදහනොවේද; නරකරිපු, වාසුදෙවයාගේ; උරඃස්ථලීව, වක්ෂස්තලයදුඃ නවාසවෙශ්ම්, වාසස්ථාන නොවේද: ත්රි්ෂුභුවනකලෙෂු, ත්රෛ්ලොක්යො තලයෙහි; ව්යිවස්ථා ආදධානා, පිහිටීම කරන්නාවූ; තෙජොරූපා, තෙජඃස්වරූපවූ; අපරාශ්රිඃරඉව. අන්යනලක්ෂමියක්වැන්වූ; අශිශිරම්හසඃ, උෂ්ණරශ්මීහුගේ මළඬලාග්රෝද්ගතා, මඬලපර්ය්‍්ථන්තයෙන් උද්ගතවූ; සාශ්රිඃණ, ඒ ශොභාවතොමෝ; වඃ, තොපට: ශ්රෙරයාංසි, මහල්ය කාරණයන්; දිශ්යාඃත්, ‍ෙද්වා. රශ්මිවර්ණ්නායි.


රක්ෂනත්වක්ෂූණ්ණහෙමො පලපටලමලං ලාඝවාදුත්පතන්තඃ

පාතංගාඃපඟවවඥාජිතපවනජවා වාජිනස්තෙ ජගන්ති

‍යෙෂාං විතාන්යවවිහ්නොන්නයමපි වහත මාර්ගමාඛ්යාාති මෙරා

වූද්යෙන්නුද්දම දීප්තිද්යුයමණිමණි ශිලා වෙදිකාජාතවෙදාඃ.


මෙරෟ, මෙරුපර්වපතමස්තකයෙහි; විතාන්යවවිහ්න, විගතවූ අන්යආවිහ්නඇති හෙවත් අනික් සලකුණක් නැත්තාවූ; උන්නයමපි, ඌර්ධවිකරණය ඇතිවද හෙවත් උස්කිරීම් ඇත්කොටද; වහතං, රථොවහනය කරන්නාවූ; යෙෂා, යම් අශ්වකෙනෙකුන්ට; උද්යොන්, උද්ගතවන්නාවූ; උද්දාම දීප්තිඃ, උරිඬවූ දීප්තිඇති; ද්යුකමර්ණ්ශිලා, සූර්ය්තං කාන්තිපාෂාණමයවූ; වෙදිකා, පරිෂ්කෘත භූමිඇති; ජාතවෙදාඃ, වහ්නියතෙම; මාර්ග , ගමන මර්ගාය; ආඛ්යා්ති, කියාද; අක්ෂුණ්ණ, සුණුනොකරණලද්දාවූ; හෙමොපලපටලං, ස්වර්ණවශිලාසංඝාත ඇතිව; අලං, සර්මෙපූර්ණවව; ලාඝවාත්, ලඝුභාවයෙන් හෙවත් අත්ශිඝ්ර ව; උත්පතන්තඃ, උද්ගතවන්නාවූ; පඟවවඥාජිතපවනජවාඃ-පඟවවඥා, පිළුයයි යන අනාදරයෙන්; ජිත, දිනනලද; පවනජවාඃ, වාතයවග ඇත්තාවූ; පතඟාඃ, සූර්ය්ෙන ප්ර,තිබඬයූ; තෙ වාජිනඃ, ඒ අශ්වයෝ ජගන්ති, ත්රිඃභූවනයන්; රක්ෂන්තු, පාලනය කෙරෙත්වා.


පලුෂ්ටාඃ පෘෂ්ඨෙ ශුපාතෛරතිනිකටතයා දත්තදාහාතිරෙකෛ

රෙකාහාක්රාෘන්ත කාත්සනත්රි දිවපථපෘථුශ්වාස ශොෂාඃ ශ්රයමෙණ,

ත්රිහව්රොනදන්යාඃ ත්වරන්තාමහිතවිහතයෙ සප්තයඃ සප්තසප්තෙ

රහ්යාාසාකාශ ගඟාජලසරගලාවාග්රියතාග්රාවනනාවඃ.


අතිනිකටතයා, ඉතා ආසන්න බැව්නි; දත්ත, දෙනලද; දාහතිරෙකෛඃ, අධිකසන්තාපඇති; අංශුපාතෛඃ, රශ්මිපතනයෙන්; පෘෂ්ඨෙ, පිට; ප්ලුෂ්ටාඃ, දග්ධවූ; එකාහ, එකදවසින්; ආක්ර;න්ත, ඉක්මයනලද; කෘත්සනත්රි්දිවපථ, සමස්තාකාශඇති පෘථුශ්වාසශොෂාඃ, මහත් ශ්වාසයෙන් ශොඹනය ඇත්තාවූ; ශ්ර්මෙණ, ශරීර ඛෙදය හෙතුකොටගෙණ; තීව්රන, තදවූ; උදන්යඃත, පිපාසා ඇත්තිවූ; අභ්යාාස, සමීපවර්තීවූ; ආකාශගඟාජල, අහස්ගඟදියෙන්: සරලගල, සපෂ්ටවූ කණ්ඨයන් හා: අවාග්රීපත අග්රා නනාඃ-අවාග්රසත, අවනතාග්ර, කරණලද අග්රා තනාඃ, මුඛාග්ර යන් ඇත්තාවූ; සප්තපප්න‍ෙතඃ, සූර්යාදි ගේ; සප්තයඃ, අශ්වයෝ; වඃ, තොපගේ; අභිතවිහතයෙ, ශත්රැපනාශය පිණිස; ත්වරන්තාං, යුහුසුලුවෙත්වා.

මත්වාන්ය;න් පාශර්වවතො ශ්වාන් ස්ඵටිකතටදෘෂද් දෘශ්යිමානා ද්ර්වන්ති

ව්යවස්තෙ හන්යශස්තසන්ධ්යොයමිති මෘදුපදා පද්මරාගොපලෙෂූ

සාදෘශ්යා‍දෘෂ්යර මුර්තීර්මසරකතතදෘෂදි කලිෂ්ට සූතා සුමෙරොර්

මූර්ඬන්යා වෘත්තිලබ්ධධ්රැරවලතිරවතු බ්රෘඬන වාහාවලීවඃ.


ස්ථට්කතට, ස්ථට්ක මාණික්යරතටය සම්බන්ධිවූ; දෘෂත්, පාෂාණ යෙහි; දෘශ්යකමානා, ප්රකතිබිඹිතව පෙණෙමින්; පාර්ශවතඃ, දෙපසෙහි; අන්යාඃන් අශ්වාන්මත්වා, අන් අශ්වයෝයි සිතා; ද්රිවන්තී, ධාවනය කරන්නාවූ; අහනි, දිනයා: ව්යෘස්තෙ, අසඬ්ක්ෂිප්තකල්හි; පද්මරා‍ෙගාපලෙෂු පද්මරාගමාණික්යි ශිලාතලයෙහි; අස්තසන්ධ්යාි, අස්තපර්වරතයෙහි සන්ධ්යාව තොමෝ; ඉයමිති. මෝයයි යන සන්ධ්යා;ග්රා්න්තියෙන්; මාදුපදා, මොලොක්වූ පාදවාර ඇති හෙවත් ලැසිගමන් ඇත්තාවූ; මරකතදෘෂදි, මරාමිණිමයවු පව්ර,තයෙහි; සදෘශ්යාැදෘශ්යාමූර්තිඃ, වණ්ර; සාදෘශ්යෙය හෙතු කොටගෙණ අදෘශ්යයමාන මූර්ති ඇත්තාවූ; ක්ලිෂ්ටසුතා, මෙසේ කිසි තැ‍ෙනක අස්ථානයෙහි දිවීමෙන්ද කිසිතැනෙක ලැසි ගමනින්ද කිසිතැනෙක අදෘශ්යතමූර්ති ඇති බැවින්ද පීඩිතවූ රථාවාය්යකර්යාද ඇත්තාවූ; සුමෙරාඃ; මෙරු පර්වවතයාගේ; මූර්ධනි, මස්තකයෙහි: ආවෘත්ති, කරකැවීමෙන්; ලබ්ධ, ලබනලද; ධ්රැවවගතිඃ. නිත්යනගති ඇත්තාවූ; බ්රතඬනවාහාවලී, සූර්යාෂද ශවපඬ්ක්ති තොමෝ; වඃ, තොප, අවතු, රක්ෂාකෙරේවා.

හෙලාලොලං වහන්තී විෂධරදමනස්යා,ග්ර ජෙනාවකෘෂ්ටා

ස්වර්වාංහිණ්යාඃද සුදුරං ජන්තජවජයා ස්යනනන්දනස්යත ස්යොදෙන,

නිර්යාාං ජං භ්රාුජමානෙ හරිතිමනි නිජෙ ස්පිත ඵෙනස්මිත ශ්රීද

රශ්රෙවයාංස්ය‍ශ්ව පඬ්ක්තිඃ ශමයතු යමුනෙවාපරා තාපනීවඃ.


හෙලාලොං, අනාදරයෙන් වඤ්වලට; වහන්ති, රථොවහනය කරන්නාවූ: විෂධරදමනස්යඤ, ගරුඬයාගේ; අග්රකජෙන, ජ්යෙෂෂ්ඨග්රා තෘෘවූ අරුණයා විසින්; අවකෘෂ්ටා, ආකෂ්රහණය කරණලද්දාවූ නොහොත්; විෂධරදමනස්යන, කාලායන්ත්ර්වූ කෘෂ්ණයාගේ: අග්රරජෙන, ජෙෂ්ඨග්රාගතෘවූ බලහද්රමයා ව්සින්; අවකෘෂ්ටා, ආකර්ෂෘණය කරණලද්දාවූ; ස්යඅන්දනස්යා, රථයාගේ; ස්යධදෙන, වෙගයෙන් නොහොත්; ස්යාන්දනස්යස ස්යනදෙන, ජලප්රේවාහයාගේ වෙගයෙන්; සර්වර්වාවහිණ්යාඃය, ආකාශගඬ්ගාවගේ; ජයා, උක්තෂිඇත්තාවූ; නිර්යාටා ජංහ්ර ජමානෙ, ස්වාභාවයෙන් බබලන්නාවූ; නිජෙ, ස්වකියවූ; හරිත්මනි, ඛාෂ්ණත්වයෙහි; ස්වීත, බොහෝවු; ඵෙන, පෙනරැස්ම; ස්මිතශ්රීඃා, හාසශොභාකොටඇති; අපරයමුනාඉව, යථොක්ත කාරණයෙන් අනික් යමුනා ගඬ්ගාවක් හා සදෘශවූ; තාප්නී, තපනයා සම්බන්ධිවූ; අශ්වපඬ්ක්ති, අශ්වපරම්පරාතොමෝ; වඃ, තොපගේ: අශ්රෙරයාංසි, අවැඩ; ශමයතු සන්හිඳුවාවා හෙවත් නසාවා.

මාර්ගොපන්තෙ සුමෙරොර්නුවති කාතනතෞ නාකධාමන නිකායෙ

ව්ක්ෂ්යන ව්රීවඩාවතිනාං ප්රිතිකුහරමඛං කින්නරිණං මුඛානි,

සුත සූයත්යෙපිෂජේජඬගතිවහතාං කන්ධරා ග්රෛ‍ව්රංලද්හීර්

වාහානාං ව්ය ස්යගතාවඃ සමමසමහරෙර්භෙෂීතං කල්මෂාණි.


කෘතනතෞ, කරණලද නමස්කාර ඇති; නාකධාර්මානාංනිකායෙ, දෙවසමූහයා; නුවති, ස්තුතිකරණකල්හි; මාර්ගොාපාන්තෙ, සූර්යාින ගේ ගමන මාර්ගූ සමීපයෙහි; සුමෙරොඃ, මෙරු පර්වාතයා සම්බන්ධීවූ; ප්රනතිකුහරමුඛ, පර්වගතගුහාචාරයක්පාසා; ව්රීණඩාවතිනාං, ලජ්ජාවත්වූ; කින්නරිණාං, අශ්වමුඛකින්නරාහනාවන්ගේ; මුඛානි, මුඛයන්; වීක්ෂ්යර, බලා; සූතෙ, රථාචාර්ය්න්න අසූසත්යාපි, ඊර්යා යා කරද්දීත් හෙවත් නොඉවසනකල්හිද්; ඊෂජ්ජඪගති, මදක් මන්දගතිව; වහාතං, රථයඅදනාවූ; අසමහරෙඃ, සප්තාශ්වයාගේ හෙවත් සූර්යාති සම්බන්ධිවූ; වාහානාං, අශ්වයන්ගේ, වලද්හිඃ, අශ්වමුඛීන්ගේ මුහුණු කරකැවී බලන්නාවූ; කන්ධරාග්රෛඃව, ග්රිඅවාග්රවයන්හා; සමං, එකවටවූ; හෙෂිතං, හෙසාරවය තෙම; වඃ, තොපගේ; කල්මෂාණි, පාපයන්; ව්යැස්යහතාත්, දුරු කෙරේවා.

ධුන්වන්තොනිරදාලිර්නිජරවිහරිතාඃ පාර්ශ්වයො පක්ෂතුල්ය ස්

තාලුත්තානෙ ඛලීනෛඃ ඛවිතමුඛරුවඃ ශ්ව්යොකතතා ලොහිතෙන

උඬ්ඩීයෙව වුජන්තො වියති ගතිවශා දර්කවාහා ක්රියයාසුඃ,

ක්ෂෙමං භෙමාද්රිොහෘද්ය ද්රැහමශිඛරශිරහ්රෙඃණි ශාඛාශුකාවැ.


පාර්ශ්වයොඃ, උහයපාර්ශ්වයෙහි; නිජරුවිහරිතාඃ, තමන්ගේ දෙහකාන්තියමෙන් නිල්පැහැ ඇති; පක්ෂතුල්යාඃශ, පක්ෂපත්රගයන් හා සදෘශවූ; නිරදාලීඃ; මෙඝපන්තීන්; ධුන්වන්ත, කම්පාකරන්නාවූ; තාලුත්තානෛඃ වක්ත්රෛඃකදෙශයෙහි හෙවත් තාලුප්ර;දෙශයෙහි ලග් නවූ; ඛලිනෛ, කඩියාලමින්; ශ්ව්යොාතතා, වැහෙන්නාවූ; ලොහිතෙන, රක්තයෙන්; ඛවිතමුඛරුවඃ, කරණලද සුරක්තවූ මුඛශොහා ඇති; වියති, ආකාශයෙහි; ගතිවශාත්, යන විසින්; උඩ්ඩීයඉව, පියාසරකොටමෙන්; ව්රිජන්තඃ, යන්නාවූ; හෙමාද්රිු, ස්වර්ණීමෙරුපර්විත නමැති; හෘද්යාාචිත්තප්රීරතිකරවූ; ද්රැයම, වෘක්ෂයා සම්බන්ධිවූ; ශිඛර, ශෘංගයන්ගේ; ශිරඃශ්රෙවණි, අග්ර‍භාග පඬ්ක්ති නමැති; ශාඛා, අතුපතරෙහි; ශුකාඃ, ගිරවුන්වැනි; අර්කවාහාඃ, සූර්යාරි ශ්වයෝ; වඃ, තොපට; ක්ෂෙමං, ක්ෂාන්තියක්; ක්රිේයාසුඃ, කොරත්වා. අශ්වවර්‍ණනායි.

ප්රාමතඃ ශෛලාග්රනරහෙ රජනිජවනිකාපාය සංලක්ෂ්යාලක්ෂ්මීර්

වික්ෂිප්යාඃපූර්වරපුෂ්පාඤ්ජලිමුඩුනිකරං සූත්රාධාරය මාණඃ,

යාමෙෂ්වඬ්කෙෂ්ව්වාහ්නඃ කෘතරුවිෂු වතුෂ්වෙව ජාතප්රුතෂ්ඨා

මව්යෂත් ප්රනස්තාටයන්වො ජහදවනමශානාටිකං සූර්ය්ාහාසුතඃ.


දිවසාරම්භයෙහි සංස්කරණය

ප්රාෂතඃ, දිවසාරම්භයෙහි; ශෛලාග්‍ර, උදයගිරි ශිඛර නමැති; රහෙ රඟමඬලෙහි; රජනිජවනිකා, රාත්රිශනමැති තිරස්කරණිය; අපාය, පහවීමෙන්; සලක්ෂ්යිලක්ෂමීඃ, දෘශ්යජමානවූ ශොභාඇති; අපූර්වයපුෂ්පාඤ්ජලීම, අභිනව පුෂ්පාඤ්ජලියක්බඳු; උඩුනිකරං, තාරකාසමූහය; වික්ෂිප්යව, විසුරුවා; කෘතරුවිෂු, කරණලද දීප්තිඇති; වතුෂු අඬ්කෙෂුඉව, චතුර්විධනාටක ඬ්කයෙහි මෙන්; අහ්නඃ, සමුත්පන්නවූ ප්ර්තිෂ්ඨාඇති; ජගදවන, ජගත්රමය පරිභ්ර මණඛ්යදවූ; මහානාටිකාං, මහානාටිකාව; ප්රෂස්තිවයන්, ප්රවස්තිවනා කරන්නාවූ හෙවත් ප්රාාරම්භකරන්නාවූ; සූත්ර්ධාරායමාණඃ, නාටකාවාර්ය්ධ යෙකු වැනිවූ; සූර්ය්පය සුතඃ, සූර්ය්ික රථවාර්ය්්පන තෙම; වඃ, තොප; අව්යා ත්, රක්ෂාකෙරේවා.

ආක්රාටන්ත්යර වාහ්ය්මානං පශුමිව හරිණා වාහකො ග්රොඃ ගරීණාං

ග්රාාම්ය්න්තං පක්ෂපාතාජ්ජගති සමරුවිඃ සව්රහකර්ගෛ්කසාක්ෂි,

ශත්රැංි නෙත්ර්ශ්රැෂතිනාමපජයති වයොජ්යෙ‍ජඨ භාවෙ සමෙපි

ස්ථාමතා ධාම්නාං නිධෙර්යඃ‍න්ත සහවදඝනුදෙ නූතනඃ ස්තාදනුරුඃ.


යම්, යම් රථාවාර්ය්්පායෙක්තෙම; හරීණ, හරිශබ්දවාව්ය‍වූ බොහෝ නීලාශ්වයන්ලවා, අග්රඃර වාහකඃ, රථොවහනයකරන්නාවූ අග්රුවාහකවූ; සිංහයා විසින්; අක්රාගන්ත්යව, මර්දනයකිරීමෙන්; වාහ්ය්මානං, ආශ්වාදනයකරණුලබන්නාවූ; පශුමිව, ගවයකුමෙන්; හරිණා, විෂ්ණුහු විසින්; ආක්රාදන්ත්යා්, අභිභවනයකිරීමෙන්; වාහ්ය මානං, උවහනයකරණුලබන්නාවූ; නෙත්රදශ්රැාතිනාං, සර්පයන්ට; ශත්රැංම, ශත්රැ වූ ගරුඬයා; අපජයති, අභිබවනය කෙරේද; සමරුවීඃ, සමානාහි ලාෂ ඇත්තේ අපක්ෂපාතවූයේ; පක්ෂතාත්, පක්ෂප්රයසාරණය කිරිමෙන් නොහොත්; පක්ෂපතාත්, පක්පොතවීමෙන්; ග්රාපම්යසන්තං, ශ්ර මණයකරන්නාවූ; නෙත්රෙශ්රැ තිනාංශත්රැංය, ගරුඬයා; අපජයති, අභිබවනයකෙරේද; වයොජ්යෙ ෂ්ඨහ’වේ තමාගේ වයසින් ජ්යෙපෂ්ඨභාවය ඔහුගේ පක්ෂීන්ට ජ්යෙරෂ්ඨභාවය යන දෙදෙනාගේ; සමෙපි, සමාන කල්හිද; ධාමනාංනිධෙඃ, තෙජොනිධානවූ සූර්ය්ෂ යාගේ; ස්ථාමනා, බලයෙන්: නෙත්රංශ්රැ තීනාංශත්ර ය, ගරුඬයා; අපජයති, මැඩපැවතීද; ජගති, ලොකයෙහි; සර්වරකර්යෛෙක සාක්ෂි, සකල ක්රි යාවන්ට අසහායසාක්ෂිවූ හෙවත් ලොකයෙහි; සකලකමියන් ප්රරත්යෂක්ෂයෙන් දක්වන්නාවූ; නූතනඃ, අභිනවවූ; සඃ අනුරුඃ, ඒ අරුණනමි රථාවාර්ය්්රරතෙම; භවත් පින්වතුන්ගේ; අසනුදෙ. පාපප්රතහාණය පිණිස; ස්තාත්, වේවා.


වයසාංපක්ෂිතාඤ්ජ්යෙතෂ්ඨඃ වයොජ්යෙෙෂ්ඨඃසුපණීඃ

වයසාගරඩස්යත ජ්යෙ ෂ්ඨොවයොජ්යෙකෂ්ඨො ගරුඩාග්රුජොනුරුඃ


දත්තාඝෙර් දුරනමෛවීයති විනයතො වික්ෂිතඃ සිඬාසා‍ෛ

සානාථ්යං් සාරථීර්වඃ ස දශගතරුවඃ සාතිරෙකං කරොතු,

ආපීය ප්රා තරෙව පතතහිමපයඃස්යතනන්දිනිරිනදුහාසො

යඃ කාෂ්ඨාදීපනො ග්රෙර ජඩිතඉව භෘශං සෙවතෙ පෘෂ්ඨතෙංර්කම්.


යඃ, යම් රථාවා්යජර්යෙයෙක් තෙම; ප්රාරතරෙව, උදය කාලයෙහිම, ප්රුතන, නිරන්තරව පතළාවූ; හිම පයඃ, තුෂිර ජපය; ස්යාන්දිනිඃ, වහනයකරන්නාවූ; ඉන්දුහාසඃ, සදපහන; ආපිය, පානයකොට; හෘශං, අත්ය,ත්ථිරවයෙන්; ජඩීතඃඉව, ශිතපිඬිතයක්හු මෙන්; අග්රෙප, අභිමුඛයෙහි, කාෂ්ඨ, ඉන්ධනයන් හෙවත් දර; ආදිපනඃ, උජ්වලනයකරන්නේ නොහොත් කාෂ්ඨාදීපනඃ දශදිගුන් එකාලොක කරන්නේ; පෘෂ්ඨතඃ, පිටිපසින්; අර්කං සෙවතෙ, ඉරිදෙවියා සෙවුනේද හෙවත් අවුතපනේද; වියති, ආකාශයෙහි; දත්තාර්යෛඃශ, දෙනලද අඝඇති හෙවත් කරණ ලද පූජාඇති; විනයතඃ, ආදරයෙන්; දුරනමෛඃ, දුරිනම අවනතවූ; සිබයා‍ෛත්ථිඃත, සිඬගණයා විසින්; වික්ෂිතඃ, දක්නා ලද්දාවූ; දශශතරුවඃ, සහඝ්ර‍රශ්මීහුගේ; සඃ සාරථිඃ, ඒ අරුණනම් රථාචාර්ය්ඃ තෙම; වඃ, තොපට; සාත්රෙකං, අධිකභාවයෙන් යුක්තවූ; සානාත්ථ්යාංර, සනාථ භාවය හෙවත් පිහිට ඇත්බව; කරෙතු කෙරේවා.


මුඤ්චන් රශ්මීන් දිනාදෞ දිනගමසමයෙ සංහරංශ්ව සර්වතන්ත්ර;

ස්තොත්ර ප්ර ඛ්යානතවීය්යො සර විරතහරිපදාක්රාාන්ති බඬාහි යොගඃ,

කාලොත්කර්ෂාමල්ලඝුත්වං ප්රයසභමධිපතෞ යොජයන් යොටිජානා

සෙවාප්රි්තෙන පුෂ්ණා ස්වස්මඉව කෘතසත්රාප යතාං සො රුණෙවඃ.


යඃ, යම් රථාචාර්ය්්මඉර්යොක්තෙම; දිනාදෞ, දින මුඛයෙහි හෙවත් උද‍ාසන්හි: රශ්මීන්,රැහැන්; මුඤ්වන්, ලිහිල්කරන්නේ; දිනගම සමයෙ, දිවසාවසානයෙහි; සංහරඃශ්ව, හකුළුවන්නේද-නොහොත්, දිනාදෞ, උදාසන්හි; රශ්මින්, කිරණයන්; මුඤ්වන්, විහිඳුවන්නේද, දිනගමසමයේ, දිනාපගමන කාලයෙහි; සංහරංශ්ව සංක්ෂෙපකරන්නේද; සර්වතන්ත්රඃන, සෙවච්ඡාචාර ඇත්තේ; තොත්රශප්රකඛ්යා තවීර්යඃරඃන තෙත්ර්, කැහැටදණ්ඩෙන්; ප්රයඛ්යා තවීර්යඃද‍බ , නිෂ්පන්න සාමත්ථිව්යක ඇත්යේනොහොත්, ස්තොත්රය, ස්තුතිකිරීමෙන්; ප්රසඛ්යාිතවිය්යඃෙ, ප්රතසිඬවූ ආනුභා ඇතියේ; විරත, ගමන්නැති; හරිපද, අශ්වපාදයන්; ආක්රානන්ති, ඉක්මපී මෙහි; බඬාභියොගඃ, ජාතොස්සාහ ඇත්තතේ නොහොත්, අචිරත නිරන්තරයෙන්; හරිපද, විෂ්ණුපදයාගේ හෙවත් ආකාශයාගේ, ආක්රාචන්ති, ඉක්මවීමෙහි; බඬාහියොගඃ, ජාතොත්සාහ ඇත්තතේ, කාලෝත්කශාත්, කාලයාගේ උත්කර්ෂඬයෙන් හෙවත් තමා ගරුඩයාට පූර්ව කාලයෙහි ජනිතවූහෙයින්; ද්වීජානං, පක්ෂීන්ට; අධිපතෞ, නායක වූ ගරුඩයා කෙරෙහි; ප්රතසහං, බලාත්කාරයෙන්; ලඝුත්වං, ලඝුභාවය, යොජයන්, යොදන්නේ-නොහාත්, කාලොත්කර්ෂාතත්, රාත්රිංකාලයට දිවසාඛ්ය, කාලයාගේ උත්කර්ෂ ය හෙතුකොටගෙණ; ද්විජානාං, තාරකාවන්ට; අධිපතෞ, නායකවූ චන්ද්රටයාකෙරෙහි; ප්රරසහ, ලාහෙලා; ලඝුත්වං යොජයන්, ලඝුත්වය යොදන්නේ: සෙවාප්රිජතෙන, පරිචර්යාාිප වෙහි සතුටුවූ; පුෂ්ණා, සූර්ය්වත යා විසින්; සුවසමඉවකෘතඃ, ආත්ම සදෘශ කරණලද්දක්හු මෙන් වූයේද; සඃ ඇරුණාඃ, ඒ අරුණනම් රථාවාර්ය් ෙහ තෙම, වඃ, තොප; ත්රාඒයතාං, රක්ෂාකෙරේවා.


මෙහි සර්වතන්ත්රයස්ත්රොෘත්රක යන්නෙහි අරුණයාට විශෙෂණ පක්ෂයෙහි සර්වතන්ත්රඃ්තොත්රා යන පදච්ඡෙදයෙහි විසර්ජන්යහට සකාරවෙයි-සූර්ය්්ත විශෙෂණ පක්ෂයෙහි ඛර්ප්රෙශරිවා ලොපොවක්ත ව්යඃක යන්නෙන් විඝර්ජනිය ලොජ්ව එකමසකාරයෙක්ව තිබේ.

ශාතඃ ශ්යා මාලතායඃ පරශුරිව තමො රණ්යර වහ්නෙරිවිර්විඃ

ප්රඃව්යොවාග්රෙව ගෘහීතුං ග්රෙහකුමුදවනං ප්රා්ගු දග්රො ග්රරහස්තඃ

ඓක්යංශ හින්දන්්යුරඟුම්යොෘරවධිරිව විධාතෙව විශ්වප්ර බොධං

වාහනාං වො විනෙතා ව්යහපන්යතු විපන් තාම ධාමාධිපස්යධ.


ශ්යාාමාලතායාඃ, රාත්රිත නමැති ලතාවට; ශාතඃ, තීක්ෂණවූ: පරශුරිව, පොරොවක් වැනිවූ: තමඃ, අරණ්යිවහ්නෙඃ, අන්ධකාර නමැත් වනයෙහි දාවාහ්නාහුගේ: අර්විරිව, ශිඛාවක් වැනිවූ; ප්රාඅව්යා පූර්වපදිශාව විසින්; අග්රෙද, ඉදිරියෙහි හෙවත් ආදිකොට; ග්ර්හකුමුදවනං, ග්රාහතාරකා නමැති කෛරව සමූහයා; අග්රෙරගෘහීතුං, සෙසුදිගුණට පළමුකොට ඇරගන්නා පිණිස; ප්රාරක්, පූර්වාවම; උදග්රඃග, ඔසවනලද; අග්රිහස්තඉව, හස්තාග්ර,ය වැනිවූ; ද්යුෙහූහම්යාඃා, අහස් පොළෝ දෙදෙනාගේ; ඓක්යංද, එකත්වය; හින්දන්, වෙන්කරන්නාවූ; අවධිරිව, සීමාවක් වැනිවූ; ව්ශ්වප්රවබොධං, ජගත්ර ය වාසීන්ගේ නිද්රා්ප්රිබොධය; විධාතාළුව, කරන්නාමවූ; ධාමාධිපස්යශ, හිරු‍ෙග්; වාහානාං විනෙතා, අශ්වවිනය නයකරන්නාවූ අරුණනම් රථාවාර්ය්ාමාතෙම; වඃ, තොපගේ; විපන්නාම, විපත්නම්දෙය හෙවත් දාරිද්රරය්ය; : ව්යගපනයතු, දුරු කොර්වා.


පෞරස්ත්ය ස්තොයදයර්තොඃ පවනඉව පතන් පාවකස්යොව ධූමො

විශ්වස්යෙනවාදිඝර්ගඃ ප්රවණවඉව පරං පාවනං වෙදරාශෙඃ,

සන්ධ්යායනෘත්යොදත්සවෙව්ජොරිව මදන රිපොර්නන්දිනාන්දීනිනාදඃ

සෞරස්යායග්රෙය සුඛංවො විතරතු විනතා නන්දනඃ ස්යින්දනස්ය .


තොයදර්තොඃ, වර්ෂා සාතුවට: පෞරස්ත්යඃස, පෙරටුව; පතන් හෙන්නාවූ; පවනඉව, මාරුතය මෙන්ද: පාටකස්යට, වහ්නියට: ධූමඉව, පෙරටුව සිටියාවූ ධුමය මෙන්ද; විශ්වස්ය: සමස්ත ලොකයහට; ආදිසර්ග්ඉව, ප්ර ථමසෘෂ්ටි කාලය මෙන්ද; වෙදරාශෙඃ, වෙදසමූහයාට අග්රෙහසරවූ; පරංපාවනං, අත්ශපයින් පවිතුවූ; ප්රඃණවඉව, ඹංකාරය මෙන්ද; සන්ධ්යාරතෘත්යො,ත් සවෙච්ඡාඃ, සන්ධ්යානකාලයෙහි තෘත්යො‍ත්සව කැමැත්තාවූ; මදනරිපොඃ, මහ දෙවියාට ග්රේසරවූ; නන්දි, නන්දිනම් වාද්යසකාරයාගේ; නාන්දිනිනාදඉව, මෘදඬ්ග හෙරිනාදක් මෙන්ද; සෞරස්ය්, සූර්ය්ාද යා ප්රපතිබඬවූ; ස්යඬන්දනස්ය‍, රථයාගේ; අග්රො, ඉදිරියෙහි සිටියාවූ; විනතිනන්දනඃ, විනතාවගේ පුත්රූවූ අරුණතෙම; වඃ තොපට; සුඛං, සුපයක්; විතරතු, දේවා.


පර්යාාදක ප්තං තප්තවාමීකරකටකතටෙ ශ්ලිෂ්ට ශිතෙතරාංශෞ

වාසීදත් ස්යෙන්දනාශ්වානුකෘතිමරකතෙ පද්ම රාගායමාණඃ,

යඃ සොත්කර්පාං ව්භූෂාං කුරුතඉව කුලක්ෂමා භෘදීශස්යර මෙ‍ෙරා

රෙනාංස්යවහනාය දුරං ගමයතුසගුරුඃකාද්රරවෙයද්විෂොවඃ.


යඃ යම් රථාචාර්ය්‍ූෂයෙක්තෙම; ශ්ලිෂ්ටශීතෙතරාශෞ, ලග්න උෂ්ණ රශ්මීහු ඇති; ආසීදත්, හාත්පසින් ගැලෙන්නාවූ; ස්යයන්දනශ්වානුකෘති, රථාශ්වයන් හා සදෘශවූ: මරකෙත, මරකත මාණික්යන ඇති; තප්තචාමීකර කටකතවෙ, උත්තප්නවූ ස්වර්ණතකටකයාගේ පර්ය්‍තෙන්තයෙහි; පද්මරාගායමාණ, පද්මරාග මාණික්යෘයක් මෙන් වූයේ; කුලක්ෂ්මාහෘදිශස්ය , කුලපර්වකතයන්ට රාජන්වූ; මෙරොඃ, මහාමෙරු පර්වයතයහට: සොත්කර්ෂාංද, සාතිශයවත්වූ; භූෂාං, ආභරණයක්; පර්යායක් ප්තං, සම්පූර්ණකොට; කුරුතෙඉව, කරන්නක්හුමෙන්; කාද්රකවෙයද්විෂඃ ගරුඩයාට; ගුරුඃ, ජ්යෙකෂ්ඨහ්රකතෘවූ; සඃ, ඒ අරුණතෙම; වඃ, තොපගේ: එනාංසි, පාපයන්; අහනාය, වහා; දුරං, දුරට; ගමයතු, පමුනුවාවා.


නිත්වාශ්වාන්සප්තකක්ෂ්යාගඉව නියමවශං වෙත්රපකල්පප්රයතොදස්

තූර්ණාධ්වාන්තස්යග රාශාවිතරජතඉවොත්සා රිතෙ දුරහාජි,

පූර්වංශ පුෂ්ඨොරථස්යඩ ක්ෂිතිහෘදධිපතින් දර්ශෙ යංස්ත්රා යතාං වස්

ත්රෛවලොක්යඨස්ථානදානොද්යෘත දිවතපතෙඃ ප්රාශක්ප්රාතිහාර පාලඃ.


රථාශ්වයන් සත්දෙනා සංස්කරණය

අශ්වාන්සප්ත, රථාශ්වයන් සත්දෙනා; සප්තකක්ෂ්යාාඉව, සප්තවිධවූ අභ්යාන්තර භවනස්ථ ජනයාමෙන්; නියමවංශ, නියම වයසට නොහොත් බන්ධනවසයට; නීත්වා. පමුනුවා; වෙත්රි කල්පප්රබතොදඃ, වෙත්රරයෂ්ටිය හා සදෘශ කැහැටදඬු ඇත්තේ; ධවාන්තස්ය රාශෞ, අන්ධකාර සමූහය; දුරහාජි, දුරුතැන්සෙවුනාවූ; ඉතරජනෙඉව, අවශිෂ්ට ජනයාමෙන්: තුර්ණබ, වහා; උත්සාර්තෙ, පහකළකල්හි; පූර්වංා, පළමුකොට; ක්ෂිතිහාදධිපතින්, හියවත් මන්දර පර්වරතාදි රාජයන්; දර්ශවයන්, දක්වන්නාවූ; ත්රෛදලොක්යවස්ථාන දානොද්යතතදිව සප‍ෛතෙඃ-ත්රෛ‍ලොක්යු, ජගත්රධය වාසීන්ට; ආස්ථානදාන ආස්ථානදීමෙහි හෙවත් දැකුම් දීමෙහි; උද්ය-ත, ප්රා‍රම්භකරන්නාවූ; දිවසපතෙඃ, ආදිත්යදයාගේ: ප්රාජක්ප්රයතිහාරපාලඃ, පූර්වාචාරපාලවූ; රථස්යත ප්රසෂ්ඨඃ, රථාග්ර ගාමිවූ අරුණතෙම; වඃ, තොප; ත්රාරයතාම්, රක්ෂා කෙර්වා.


වජ්ර්න් ජාතං ව්කාශික්ෂණකමලවනං හාසි නො හාසි වෙහෙන

තානං නත්වාශ්වපාර්ශ්වාන් නය යම මහිෂං රාක්ෂසා ව්ක්ෂිතාඃස්ථ

සප්තීන් සිඤ්ව ප්රශවෙතඃ පවන හජ ජවං ව්ත්තපාවෙදිතසත්වං,

වන්දෙ ශර්වේති ජල්පන් ප්රවනිදිශමධිපාන් පාතු පූෂ්ණො ග්රමර්ණපර්වඃ්.


වජ්ර්න්, එම්බා වජ්රරපාණිය; ඊක්ෂණකමලවනං, තාගේ සහස්රවනෙත්ර නමැති පද්මෂඬය; විකාශිජාතං, ප්රනබුඬවූයේය; වහෙන, එම්බා වහ්නි දෙවතාව: හාසි, අන්යඑදීයවූ ආලොකය ඇත්කල්හි, නොහාසි, කනාබබලන්නෙගිය; යම, එම්බා යම දෙවරාජය, තාතනත්වා, පියානන් වැඳ: අශ්වපාර්ශ්වාන්, අශ්වයන් කෙරෙන්, මහිෂං, ශාශ්වත ව්රුඬවූ මහ්ෂයානය; නය, බැහැරගෙණයා, රාක්ෂසාඃ, එම්බා රික්ෂසයෙන් ව්ක්ෂිතස්ථ, ගතපි හැම දක්නා ලදහ; ප්රණචෙතඃ, එම්බා වරුණ රාජය; සබුතින්, ශාන්තවූ රථාශ්වයන්, සිඤ්ච, තෙම; පවන, එම්බා මාරුතය; ජවංහජ, වෙගහජනයකර, විත්තප, එම්බා කුවෙරය; ත්වං, තෝ; ආවෙද්තඃ, ස්වාමීනි තුවෙරයා වඳනේයි මා විසින් දන්වන ලද්දෙහිය; ශර්වා, ඊශානය; වන්දෙ. වඳිමි, ඉති, මේ උක්තප්ර්කාරයෙන්: ප්රබතිදිශමධිපාන්, දිශාවක් දිශාවක්පාසා දීඬනාථයන්ට; ජල්පන්, කියන්නාවූ; පූෂ්ණඃ, හිරුගේ; අග්රවණිඃ ග්රෙීසරතෙම හෙවත් අරුණතෙම; ව, තොප; පාතු, රක්ෂා කෙරේවා.


පශානාශාන්තපාලා දරුණ වරණතො මාගෘහිඃ ප්රෙග්‍රහාථිං

තෘෂ්ණං කෘෂ්ණස්යද වක්රෙි ජහිහි නහි රථො යාති මෙ නෛකවක්රඃන

යොක්තුං යුග්යංය කිමුව්චොඃ ශ්රරවසමහිලෂස්යතෂ්ටමං වෘත්තශත්රො ස්

ත්ය්ක්තාන්යාංපෙක්ෂවිශ්වොපකෘතිරිති රවිඃ ශාස්ති යං සො වතාවඃ,


අරුණ, එම්බා අරුණය; ආශාන්තපාලාත්; දිගාන්ත පාලනය කරන්නාවූ; වරුණතඃ, වරුණයා කෙරෙත්; ප්ර ග්රනභාථිං, රථරෑණ පිණිස; පාශාන්, පාශයන්; මාගෘහිඃ නොගණු; කෘෂ්ණස්යක, විෂ්ණුහුගේ; චක්රෙං, සුදර්ශකනනම් චක්ර්යෙහි; තෘෂ්ණාං, ආශාව; ජහිහි, හැරපිය; මෙ, මගේ; රථඃ රථයතෙම; එකචක්රඃහ, එකචක්රංවූයේ; නනයාති, නොයන්නේ නොවෙයි හෙවත් යන්නේමය; වෘත්තශත්රොඃණ, වෘත්තනම් රාක්ෂසයාට ශත්රැෙවූ ඉන්ද්රයයාගේ; යුග්යංඃ, වාහනයොග්යොවූ; උච්චෛඃශ්ර වසං, අශ්වයා; අෂ්ටමං, අටවැනිකොට; යොකතුං, යොදන්නට; කිම්, කුමට; අභිලෂසි, කැමතිවන්නේහිදැයි; ඉති, මෙසේ; ත්යනක්තාන්යකපෙක්ෂවිශ්වොපකෘතිඃ-ත්යෙක්ත, භරණලද; අන්යාටපෙක්ෂ, අනිත් සහායාපෙක්ෂාවකින් යුක්තවූ; විශ්වොපකෘතිඃ, සමස්තලොකොපකාර ඇත්තාවූ; රවිඃ, සූර්ය්ෘත තෙම; යං, යමක්හට; ශාස්ති, උපදෙස්කෙරේද: සඃ ඒ අරුණ නම් රථාවාර්ය්ුක තෙම; වඃ, තොප: අවතාත්, රක්ෂා කෙරේවා.


නො මූර්ජාජින්නවාංජඃ ශ්රඃමවිවශවපුර්තෛව නාප්යාඃස්ය ශොෂි

පාන්ථඃ පථ්යේතරාණි ක්ෂපයතු භවතාං භාස්වතො ‘ග්රෙයසරඃ සඃ,

යඃ සංශ්රී්ත්යෙ ත්රිුලොකිමටති පටුතරෛස්තාප්යය මානො මයුඛෛ රාරාදාරාමරෙඛාමිව හරිතමණිශ්ය මලාමශ්ච පඞ්ක්ත්රිතම්.පාන්ථඃ, අනවරතයෙන් මාර්ග යෙහි ගමනය කරන්නාවූ; යඃ, යම් රථාචාර්ය්රෙඛයෙක් තෙම; නොමුර්ජින්නවාජඃ. අන්යයබථිකයන්මෙන් ගමනමූර්ඡායෙන් විච්ජින්නාභිලාෂයක් නැත්තේ නෛවශ්රුමවිවශවපුඃ, රසේම ගමනශ්ර්මයෙන් අවසඟවූ ශරිරද නොමඇත්තේ; නාප්යානස්යඃශොෂි, මුඛශොෂණයක්ද නැත්තේ; පටුතරෛඃ, ඉතාතීක්ෂණවූ; මයුඛෛ”, සූර්ය්ණය රශ්මියෙන්; තාප්යතමානඃ, තවනුලබන්නේ; හරිතමණිශ්යාෙවලං මාරාමිණි රැසක්මෙන් නිල්පෑහෑඇති; අශ්වපඞ්ක්තිං, රථාශචපරම්පරාව; ආරාම රෙඛාමීව. උද්යා නපඞ්ක්තියක් මෙන්; ආරාත්, ලඟින්; සංශ්රිිත්යේ ඇසුරුකොට; ත්රිමලොකිං, තුන්ලොව; අචති, යේද; භාස්වතඃ, හිරුගේ; සඃ අග්රෙැසරඃ, ඒ පුරොගාමීතෙම හෙවත් අරුණතෙම; භවතාං පින්වත්වූ තොපගේ: පථ්යොතරානි, අපථ්යවයන් හෙවත් අවැඬ; ක්ෂපයතු. ක්ෂයකෙරේවා.

ශිදන්තො ‘න්තර්නිමජ්ජඬඛුරමුෂලාඃ සෛකතෙ නාකනද්යාඃ සෛකතෙ නාකනද්යාඃෙ

ස්කන්දයන්තඃ කන්දතරාලීඃ කනකශිඛරිණො මෙඛලාසුස්ඛලන්ති,

දුරං දුර්වා ස්ථලොත්කාඃ මරකතදෘෂදිස්ථාස්වො’ යාතයාතාඃ

පුෂ්ණො’ශ්චාංපාරයංස්තෛස්තදවතු ජවුනෛර් හූඞ්කෘතෙනාග්රතගොචඃ


යානයාතාඃ, හිරුගේ රථොවහනධුරයට පැමිනියාවූ; අශ්වාඃ, අශ්වයෝ; යත්, යම්හෙයකින්; නාතනදාඃ, ආකාශ ගඟාවගේ; සෛකතෙ, පුලින තල‍ෙයහි: අන්තර්නිමජ්ජන්, ඇත්රආළත නිමග්න වන්නාවූ; ජඩ, එහෙයින්ම තදවූ; බුරමුෂලාඃ, මුසලාකාරවූ ඛුරයන් ඇත්තාහු; ශිදන්තාඃ, පසුබස්නාහු; කනකශිඛරිණාඃ, ස්වර්ණ්මෙරුපර්වූතයාගේ; කන්ද්රාලිඃ, කඳුරැලිපෙළ; ස්කන්දන්තඃ, පන්නාහු; මරකතදෘෂදි, මරාමිණිපහණෙහි; දුරං, දුරින්ම; දුර්වාරස්ථලොත්කාඃ, නිලිගත් ඊතණ පිමෙකැයි යන උත්තකණ්ඨා ඇත්තාහු; ස්ථාස්නවඃ, සිටිනා සුල්ලෝ; මෙඛලාසු, එම මෙරු පර්වුතයාගේ මධ්යසප්රථදෙශයෙහි; ස්ඛලන්ති, ගතිවිඝාතයට පැමිනෙන්නාහුද; තත්, එහෙයින්; හුඞ්තෘනෙතකශාභිඝාතාචී කර්කශ ප්ර;යොගයක් නැතිව හූඞ්කාරමාත්රායකින්; ජවනෛඃ, වෙගවත්වූ; තෛඃ, ඒ අශ්වයන් කරණ කොටගෙණ; පාරයන්, ආක්රඃමණයකරවන්නාවූ; පුෂ්ණාඃ, සූර්යාකර ගේ අග්ර;ගඃ, අග්රෙනසරවූ අරුණතෙම; වඃ, තොප; අවතු, රක්ෂා කෙරේවා. අරුණ වර්ණානාවයි.

පීනොර”ප්රෙතරිතාභ්රෛතශ්වරමබුරපුටාග්රේස්ථීතෛඃ ප්රාගතරද්රා‍

විදිගෙර්ඝාශ ඞ්ගෛරුදස්තො හරිහිරපහතාසඟ නිඃශබ්දචක්රඃ‍, උත්ත,නානූරුමූර්ධාවනතිභඨාභචවීප්රහතිපප්රශණාමඃ

ප්රාගඟ්ණෙ ශ්රොයොවිධත්තාං සචිතරවතරන් ව්යා‍මවිථිං රථොවඃ


පීන, සම්පූර්ණ‍වූ; උරඃ, වක්ෂස්ථලයෙන්; ප්රෙ,රිතාභ්රෛඃප, පහකරණලද මෙඝපටලයන් ඇති; ප්රා‍තරද්රෞර, උදය පර්ව;තයෙහි; චමරබුරැ පුටාග්රිස්ථිතෛඃ, පශ්චිමපාදයෙහි ඛරපුටාග්රණයෙන් සිටියාවූ; ආදිර්ඝෙෂඞ්ගෛ:, හාත්පසින් ආයතවූ ශරීර ඇති; හරිහි:, නිලාශ්වයන් විසින්;උදස්ත:,උක්ෂිප්තවූ; අපගතාඞ්ගෙ, පහවූගැටීම් ඇතිහෙයින්; හෙවත් කිසි තැනෙකත් ස්පර්ශෞවීමක් නැති හෙයින් නිඃශබ්දචක්රඃන, නිඃශබ්දවූ චක්රරයඇති; උත්තාන, උස්වූ; අනූරු, අරුණයාගේ; මූර්ඞාවනති, මස්තකය නම්නකිරීමෙන්; බඨභවත්, බලත්කාරයෙන් වන්නාවූ; ද්වීප්රනතිපප්රහණාමඃ, මනොඥවූ නමස්කාර ඇති; ප්රාෙගෙණ, ප්රීභාතකාලයෙහි; ව්යොපමවිථීං, ආකාශමාර්ග යට; අවතරන්, බස්නාවූ සවිතුඃ, ආදිත්යටයාගේ; රථඃ, රථයතෙම; වඃ, තොපට; ශ්රෙ;යඃ, සැපයක්; විධත්තම්, කෙරේවා.

ධවාන්තධ්වාසෛක දික්ෂාවිධීගුරු මහතා ද්රාපක් සහස්රංෙකාරාණා.

මර්ය්තධ්ම්නා යො ගරිම්නඃ පදමතුමුලපානිය තඞ්යාණසනෙන

සශ්රාතන්තානාං නිතාන්තං හිරමිච මරූතා මක්ෂමාණාං විසොඨුං

ස්කන්ධාන් ස්කන්ධං වජන්වො වෘජිනවිජිතයෙ භාස්වතඃ

ස්යනන්දංනො ‘ස්තු-


යම් රථයෙක්තෙම සංස්කරණය

යඃ, යම් රථයෙක්තෙම; ඬ්වාන්තඞ්වංසෛකදික්ෂාවිධිගුරු, අන්ධකාරවිනාශවූතවිධානයට අසහාය ගුරුවූ; කාරාණාං සහස්රියං, රශ්මිසහස්රාය; වහතා, උසුලන්නාවූ: අර්ය් ත්ම්නා, සූර්යාටා විසින්; අඞ්යාූසනෙන පිහිටවීමෙන්; ගරිම්නඃ, ගුරුභාවය සම්බන්ධිවූ; අතුලංපදං, අසදෘශවූ පදවියට; උපානියත, පමුනුවනලද්දේද; (යඃ, යම් රථයක්;) හරිං, රශ්මි නොහොත් විෂ්ණුහු; විසොඨුං, සහනයකරන්නට නොහොත් උසුලන්ට; අක්ෂමාණාං, නොහැකිවන්නාවූ; නිතාන්තං, අත්යනත්ථිලයෙන්; සශ්රාරන්තානාං, බින්නවූ; මරුතාං, වාතයන්ගේ; ස්කන්ධාත්ස්කන්ධං, සඞ්ඝාතයට නොහොත් කරින්කරට; ද්රානක්වූජන්තිව, අතිශිඝ්ර‍ව යන්නක්හු මෙන්වේද; භස්වතඃ, හිරුගේ; සඃස්යකන්දනඃ, ඒ රථයතෙම; වඃ, තොපගේ; වෘජිනි විජිතයෙ, පාපයන්ගේ අභිභවය පිණිස; අස්තු, වේවා.

යොකත්රිපභූතාන් යුගස්යත ග්රේසිතුමිව පුරො දන්ද්සූකාන් දධානො

චෙධා ව්ය‍ස්තාඹුවාබාවලීවිභිත වීභත්පක්ෂ වික්ෂෙප ශොභඃ,

සාවිත්රඃ‍ ස්යුන්දභනො ‘සො නිරතිශසරය ප්රිොණිතානුරුරෙනඃ

ක්පෙපියො චො ගරුත්මානිව භරතු බරිච්ජා විධෙයප්ර‍ඡාරඃ.


යුගස්යය, රථයාගේ, යොක්ත්රිරභූතාන්, යෙදීමට උපකාරවූ; අන්දසුකාන්, සර්පයන්; ග්රභසිතුමිව, ග්රා‍සයකරණු පිණිසමෙන්; පුරඃ, අභිමුඛයෙහි, දධානඃ, ධරන්නාවූ; වෙධාව්යාස්ත, දෙකක්කොට විදහනලද; අඹුවාහාවලි; මෙඝ පඞ්ක්තියෙන්; විහිත, කරණලද; වෘභත්පක්ෂවික්ෂෙපශොභඃ, මහත්වූ පක්ෂප්රයසාර ශොභාඇති; නිරතිශය; අතිශය වවුත්; රය, වෙගයෙන්; ප්රී,ණිත, සතුටුකරවනලද; අනූරුඃ, අරුණයා ඇති; හරි, අශ්වයන්ගේ කෙහොත් විෂ්ණුහුගේ; ඉච්ඡාවිධෙයප්රතචාරඃ, ඉච්ඡාවශගවූ ගමන් ඇති; ගරුත්මාන්ඉව, ගරුඬය‍ා වැනිවූ; සාවිත්රඃප, සවිතෘහු සම්බනුධිවූ; අසොස්යුන්දනඃ, මේ රථයතෙම; වඃ, තොපගේ; එනඃ, පාපය; ක්ෂෙපියඃ, වහා; හරතු, දුරු කෙරේවා.

ධුධර්වහස්තා ග්රඃග්රසභාණි ඞ්ව්රඇජපටපවනාන්දොලි තෙන්දූනි දූරං,

රාභෞ ග්රාේසාභිලාෂාදනුසරති පුනර්දත්ත චක්ර‍වු්ය්ථානි,

ශ්රා ත්තාශ්වවාසහෙලා ධූතවිබුධධුනි නිර්ඣරාම්භාං සිභද්රංප

දෙයාසුර්වොදදවීයො දිවි දිවසපතෙඃ ස්ය න්දාන ප්රුස්ථිතිනි.


ධූධර්වරස්තා, පළමුකොට විධවංසනයකරණලද; අග්ර්ග්රිභාණි; අභිමුඛයෙහිවූ ග්රරහතාරකාවන් ඇති; ධ්වජපට, ධවජපටයෙහි; පවන, සුලඟින්; ආන්දොලිත, කම්පිතවූ; ඉන්දුනි, චන්ද්රණයාඇත්තාවූ; ශ්රාපසාභිලාෂාත්, ග්රාආසයකිරීමෙහි අභිලාශයෙන්; දුරං, දුරින්; අනුසරති, අනුව එන්නාවූ; රාභෞ, රාහුඅසුරයාකෙරෙහි; පුනඃ, නැවත; දත්තචක්ර;ව්යඅථානි, දෙනලද චක්රාායුධ පීඩා ඇති; ශ්රා;න්ත, ධූත, කම්පාකරණ ලද; විබුධධුනි, අකාශගඟාවගේ: නිර්ඣාරාම්බාංසි, ප්ර්වාබජලයඇති; දවියොදිවි, අතිදුර වූ ආකාශයෙහි; දිවසපතෙඃ, හිරු‍ගේ; ස්යදන්දන ප්රදස්ථිතානී, රථශමන්හු; වඃ, තොපට; භද්රංර, ශොහනයක්; දෙයාසුඃ, දෙත්වා.

උත්කීර්ණමස්වණීරෙණුඃ ද්රැ,තඛුරදලිතා පාශර්වතයොඃ ශශ්වදශෛ්ව

රශ්රාරන්තභ්රාීන්ත චක්රධක්රිමනිඛිල මිලන්නෙමිම්නා භූරෙණ,

මෙරොර්මණමුර්ඞන්යුඝංවො විඝටයතු රවෙ රෙකවිථී රථස්ය .

සේවාෂේණාදස්තාඹුරික්තප්ර්කටිත පුලිනොඬුසරා ස්වර්ධූර්නීව.


මෙරොඃ, ස්වර්ණරමෙරු පර්වපතයාගේ; මූර්ඞනි, මස්තකයෙහි; අශෛවඃ, රථාශ්වයන් විසින්; ශශ්වත්, නිරන්තරයෙන්; පාශ්ර්වමයොඃ, උභයපාශ්ර්වායෙහි; ද්රැ්තපුරදලිතා, ශිඝ්ර ගතිඇති ඛුරයෙන් සුණුකරණ ලද්දාවූ; උත්කිණි. විසුරුවනලද; ස්වර්ණ්රෙණුඃ, ස්වර්ණ්රජස්ඇති; හරෙණ, බොහෝසේ; අශාන්ත, ශ්රුම නොකරන්නාවූ; චක්රුක්රඇම, චක්ර; පරම්පරාවෙන්; නිඛිල, නිඃශෙෂව; මිලත්, යුක්ත වන්නාවූ; නෙමි නිමීවලල්ලෙන්; නිම්නා, වලවූ; ස්වොෂ්ණ, ස්වකියොෂ්ණයෙන්, උද්සත, උරාගන්නාලද; අඹු, ජලයෙන්; රික්ත, සිස්වීමෙන්: ප්රිකවිත එලිවූ; පුලින වැලිතලාවෙන්; උඬුසර. උද්ගතවූ ධූලිඇති, ස්වර්ධුනිව, ආකාශගඟා වැනිවූ; රවෙඃ, සූර්යාෙන ගේ; රථස්යූ, රථයා සම්බන්ධිවූ; එකවිථි, එකමාර්ගශයතෙම: වඃ. තොපගේ: අසං, පාපය: විඝටයකු, තොරකෙරේවා.

අක්ෂෙ රක්ෂාං නිබඞ්ය් ප්රැතිසරලවයෛර් යොජයන්ත්යොල යුගාග්රංර

ධුස්තමහෙ දත්තධූජාඃ ප්රමභිතසුමනසො ගොචරෙ කුඛරස්යය,

ඡර්වාශ්වක්රෙත දදන්ත්යොත මලයජප්යසා සිඬවධවස්ත්රිො සන්ධ්යංං

චන්දාන්තෙ යං ද්යුනමාර්ගෙල ස නුදතු දුරිතාන්යර; ශුමත්ස්ය.න්ද:නොවඃ,


ද්යුාමා‍ර්ඟෙ‍, ආකාශයෙහි; සිඞවධව. සිඞාඟනාවෝ; යුගාග්රං, යොජයන්ත්යඃර, තුල්යෙකාලව නොදන්නාහු හෙවත් එකවිට යොදන්නාහු; අක්ෂෙ, අකුර හෙවත් රථරිකිල්ලෙහි: රක්ෂානිබඞ්යත, රක්ෂා බන්ධනයකොට; ධුස්තම්භෙ, රථධූරානමැති ස්තම්භයෙහි: දත්තධූපාඃ, දෙනලද සුවඳදුම් ඇත්තාහු; කුබරස්යම ගොචරෙ, යුගන්ධර පුදෙශයෙහි හෙවත් කබුල්මුව පෙදෙස්හි; ප්රරහිත සුමනසඃ, පුදනලද සුවඳමල් ඇත්තාහු; චක්රෙෙ, රථසක්භි; මලයජපයසා, චන්දනොදකයෙන්; චර්වාඃදදන්ත්යඃද, පහයින්ගන්වන්නාහු: යං, යථි රථයක්; ත්රිනසන්ධ්යංස, තුන්වෙලේ; වන්දන්තෙ, වඳිද්ද; අංශුමත්ස්ය න්දනඃ, ඒ සූර්ය්යක රථය තෙම; වඃ, තොපගේ; දුරිතිනි, පාපයන්: දුදතු. දුරුකෙරේවා.


නන්තුං නාකාලයානාමනිශමුපයතාං පඬතිඃ පඬ්කතිරෙව

ක්ෂොදොනක්ෂත්රාරාශෙ රදයරය මිලච්චක්රෙපිෂ්ටස්ය දූලිඃ.

හ්රෙදෂාහ්රාරදොහරිණං සුරශිබරිදරීඃ පුරයන්නේ මීනාදො

යස්යාොව්යාරත් තීවුඵානොඃ ස දිවි යථා ව්යයක්තවිහ්නො රථොචඃ.


යස්යා, යම් රථයකට; අනිශං, නිරන්තරයෙන්; නන්තුං, නමස්කාර පිණිස; උපයතාං, එන්නාවූ: නාකාලයාණාං, දෙවියන්ගේ; පඞ්කතිරෙව, පිළිවෙළම: පඞතිඃ, මාර්ගවවේ ද, අදයරයමිලත්, ස්තබ්ධ වේගයෙන් ගැටෙන්නාවූ; චක්ර, රථචක්ර‍යෙන්: පිෂ්ටස්ය;, අඹරණ ලද්දාවූ; නක්ෂත්රතරාශෙඃ, තාරකාසමූහයාගේ; ක්ෂොදඃඑව, චූර්ණවයම; දූලිඃ, රථදූලිවේදඃ සුරශිඛරිදරිඃ, මෙරගිරිඳුරු; පුරයත්, පුරන්නාවූ; හරීණාං, අශ්වයන්‍‍ගේ; හ්රෙමෂාහ්රාෙදඃඵව, හෙෂාරෂයනියම; නෙමිනාදඃ, චක්ර්නෙමිධවනිවේද: භුවියථා, පෘථිවියෙහි යන්නාවූ රථයාගේ මාර්ගප ධූලි චකුනාද ස්වභාවය යම්සේද එපරිද්දෙන්; දිවි, ආකාශයෙහි; ව්යික්තවිහ්නඃ, ප්රරකටවූ මාර්ගිය ධූලිය චක්රෘනාදය යන විහ්නඇති; තීව්රාහභානොඃ, වඞකිරණයාගේ; සඃරථඃ, ඒ රථයතෙම; වඃ, තොප; අව්යා ත්, රක්ෂාකෙරේවා.

ඒකාහෙනෛව දීර්ඝාං ත්රි‍භුවනදවිං ලඞ්ඝයන් යො ලඝිෂ්ඨඃ

පෘෂ්ඨෙ මෙරොර්ගභරීයාන් දලිතමණිදෘෂත් තවිංෂි පිංෂන් ශිරාංසි

යඃ සර්වමස්යොරපරිෂ්ටා දථව පුනරධස්තාදිවස්තාද්රි මූර්ඞනි

බ්රසධනස්යායව්යාපත් ස එවං දුරධිගමපරිස්පන්දානඃ ස්යමන්ද නොවඃ,


යඃ, යම් රථයෙක්තෙම; දිර්ඝාංද, දික්වූ; ත්රි භූවනපදවිං, ත්රෛාලොක්යු මාර්ග්ය; එකාභෙනෛව, එකදවසින්ම; ලඞ්ඝයන්, ඉක්මයන්නේ; ලඝිෂ්ඨඃ, අතිශයින් ලඝුවූයේද; මෙරොඃ, මෙරුපර්වසතයාගේ; පීෂ්ඨෙ, මත්තෙහි; දලිත, විදාරණයකරණලද; මණිදෘෂත්, රත්නමය පාෂාණයන් හෙතුකොටගෙණ; තවිංෂි; දීප්තිමත්වූ; ශිරාංසි, ශිඛරයන්; පිංෂන්, සුණුකරන්නේ ශරීයාන්, අතිශයින් බරවේද; යඃ, යමෙකුත්; සර්වයස්යඃී, සියල්ලට; උපරිෂ්ඨාත්, මත්තෙහිවූයේද; අතවපුනඃ, නැවත වනාහි, අස්තාද්රිසමූර්ධනි, අස්තපර්වනත මස්තකයෙහි; අධස්තාදිව; අධඃප්රවදෙශයෙහි මෙන් පෙණේද; එවං, උක්තප්රහකාරයෙන්; දුරධිගම, පරිස්පන්ද නඃ, නොදතහැකි ගමනින් යුක්තවූ; බ්රතධනස්යා, හිරුගේ; සඃස්යපන්දදනඃ, ඒ රථයතෙම; වඃ, තොප; අව්යාහත්, රක්ෂාකෙරේවා.

නිෂ්පන්දානාං විමානාවලිවිතනදිවාං දෙවබෘන්දාරකාණාං

බෘනෛදරානන්දංයාන්ද්රොාද්යරම්මපි වහතාං, වින්ද තාං වන්දිකතුංනො,

මන්දාකින්යාංමමන්දඃ් පුලිනභෘති මෘදුර්මපන්ද,රෙ මන්දිනරාහෙ

මන්දාරෛර්මමඬිතාරං දධදරි දිනකෘත්ස්යුන්දමනඃ ස්තාන්මුදෙවඃ.


නිෂ්පන්දානාං, නිශ්වලවූ; විමානාවලි, විමාන පඞ්ක්තියෙන්; විතත, ව්යාපප්තවූ; දිවාං, දෙව්ලෝ ඇති නොහොත් ආාශ ඇති; ආනන්දි, සන්තොෂයෙන්; සාන්ද්රූ, ඝනවූ; උද්යිමං, උත්සාහඇතිව; වහතාම්පි, යන්නාවූද; චන්දිතුං, නමස්කාර කරන්ට; නොවින්ද්තාංගති ශිඝ්රකබැවින් නොලබන්නාවූ; දෙවබෘන්දනරකාණාං, ප්රිශස්ත දෙවතාවන් සම්බනුධිවූ; බෘ‍ෛන්දඃහ, සමූහයන් විසින්; මන්දාරෙරඃ, මන්දාර පුෂ්පයන් කරඛකොටගෙණ: මඞිතාරං, සරහනලද දැවිඇති; අරි, චක්රදය, දධත්, දරන්නාවූ; පුලිනහෘති; වාලුකාතලය දරන්නාවූ; මන්දාකීන්යා්ම, දෙව ගඟාතීරයෙහි; අමන්දඃි, දක්ෂවූ හෙවත් අස්ඛලිතවූ ගමන් ඇති; මන්දිරාභෛඃ, ප්රාීසාදාකාර ශිඛර පඞ්ක්තියෙන් යුක්තහෙයින් නුවරක් වැනිවූ; මන්‍දරෙ, මන්දරර පර්වපතයෙහි; මෘදුඃ, මොලොක්ගති ඇත්තාවූ; දිනකෘත්ස්ය්න්දදනඃ, රවිරථයතෙම; වඃ, තොපට; මුදෙ, චින්තප්රී තිය පිණිස; ස්තාත්, ‍වේවා.

චක්රීප චක්රායරපඞ්ක්තිං හරිරපිට හරින් ධූර්ජවීර් ධූර්ඬවජාන්තං

අක්ෂං නක්ෂත්රීනාථො ‘රුණමපි වරුණඃ කුබරාග්රංජ කුබෙරඃ,

රංහඃ සඞ්ඝඃ සුරාණාං ජගදුප්කෘතයෙ නිත්යි යුක්තස්යජ යස්යෙ

ස්තෞති ප්රී්තිප්ර සන්නො ‘න්වහමහිමරුවෙඃ සො ‘වතාත් ස්ය්න්දවනොවඃ,


අන්වහං, දවසක් දවසක් පාසා; ප්රීමති ප්ර‘සන්නඃ, ප්රීදතියෙන් ප්ර,සන්නවූ; චක්රීං, විෂ්ණු තෙම; යස්ය‍, යම් රථයක්හුගේ; චක්රා ර පඞ්ක්තිං, චක්ර;යෙහි දැවී පෙළ; ස්තෞති, ස්තුතිකෙරේද; හරිරපිචශක්රරද; හරින්, අශ්වයන්: ස්තෞති, ස්තති කෙරේද: ධූර්ජටිඃ, ඊශ්වරතෙම; ධූර්ඬවජාන්තං, ධූරයෙහි බඳනා ලද ධ්වජයාගේ පර්ය් ච න්ත ප්රතදෙශය; ස්තෞති, ස්තුතිකෙරේද; අපි නැවත; වරුණඃ, වරුණතෙම; අරුණං, අරුණයා; ස්තෞති, ස්තුතිකෙරේද; කුබෙරඃ, වෛශ්රෙවණතෙම; කුබරාග්රංා, යුගන්ධරාග්රංතෙම; ස්තෞත ස්තුතිකෙරේද; සුරාණාංසඞ්ඝඃ, සෙසු ද්වසමූහතෙම; රංහඃ, වෙගය; ස්තෞති, ස්තුතිකෙරේද; ජගදූපකීතයෙ, ලොකොපකාර පිණිස; නිත්ය යුක්තස්යර, නිරන්තර යුක්තවූ; අභිමරුවෙඃ, තික්ෂණ රශ්මිහුගේ; සඃස්යින්දයනඃ, ඒ රථයතෙම; වඃ, තොප; අවතාත්, රක්ෂාකෙරේවා.

නෙත්රාවභීනෙන මූලෙ විහිතප්රිකරඃ, සාඞ සාඩ්යෛතර්ම්රුද්භිඃ

ජාදොජාන්තෙ ස්තුතො ‘ලං බලිහරිරහසාකර්ෂ ණාබඞවෙගඃ,

භ්රාජම්ය න් ව්යොලමාඹුරශාවශිශිරකිරණස්ය්න්ද‍නඃ සන්තතංවො

දිශ්යානලලක්ෂර්මලමතුල්යා‍ මතුලිතමහිමෙවාජ්රො මන්දනරාද්රිඃ .


මූලෙ, අධඃකායෙහි සංස්කරණය

මූලෙ, අධඃකායෙහි; හිනෙන, විකලවූ; නෙත්රාා, සාරථිහු විසින්; විහිත පරිකරඃ, අනුරූප පුදෙශයෙහි කරණලද අක්ෂචක්රාවදි රථොප කරණයන් ඇත්තාවූ නොහොත් - නෙත්රාහ, නායකවූ; අභිනෙත, සර්ප, රාජයා කරණකොටගෙණ හෙවත් චාසුකී නම් නාගරාජයා කරණ බන්ධන ඇත්තාවූ; පාද, චක්රකයාගේ; උපාන්තෙ, සමීපයෙහි සිටියාවූ; සිඞසාඩ්යෛඃර, සිඞය සාඞ්යරය යන දෙවවිශෙෂයන් විසින්ද; මරුත්භිඃ, දෙවියන් විසින්ද අලං, සම්පූර්ණාව; ස්තුතඃ, ස්තුතිකරණලද්දාවූ; නොහොත් - පාදොපාන්තෙ, අධඃ, ප්රිදෙශ සමීපයෙහි සිටියාවූ. සිඞාසාඩෛඃ, සිඞය සාඞ්යවය යන දෙවවිශෙෂයන් විසින්ද; මරුත්හිඃ, දෙවියන් විසින්ද; අලං, සම්පූර්ණවකොට; ස්තුතඃ, ස්තුතිකරණලද්දාවූ; බලිහරි, බලවත්වූ අශ්වයන්ගේ; රහසා, වෙගයෙන්; ආකර්ෂ ණ, ආදීමෙන්; අබඞවෙගඃ, සංජාත වෙග ඇත්තාවූ නොහොත් - බලි, බලිනම් අසුරය; හරි, ඉන්ද්රඃය යන මොවුන්; රභසා, වෙගයෙන්; ආකර්ෂලණ, ඇදීමෙන්; ආබඞවෙගඃ, ප්රදණිත වෙගඇත්තාවූ; ව්යො,ම, ආකාශ නැමති; අඹුරශෞ, සමුද්ර්යෙහි; නොහොත් - ව්යොමාඹුරාශෞ, ආකාශය වැනිවූ ජලනිධියෙහි; භ්රාශම්ය න්, භ්රොමණයකරන්නාවූ, අතුලිත මහිමා, වැලිත්මන්දලර පර්වඅතයසේ නොව පමණකට නොහැකි මහිම ඇති; අපරොමන්දඅරාද්රිාව, අනික් මන්දවර පර්වසතයක් වැනිවූ; අශිශිරකිරණස්යතන්දානඃ, තික්ෂණරශ්මිහුගේ රථයතෙම; වඃ, තොපට; සන්තතං අනවරතයෙන්; අතුල්යාං , අසදෘශවූ; ලක්ෂමිං, ශ්රි,ය; දිශ්යා ත්, දේව. රථ වර්ණතනායි.

යජ්ජ්යානයො බීජමහ්නාමජ්භෘතතිමිරං චක්ෂුෂා මඤ්රදජනං යද්.

චාරං යන්මුක්තිභාජාං යදඛිලභුවනජ්යොමති පාමෙකමොක,

යවෘෂ්ට්යමම්භොනිධෘනං ධරණීරසසුධානජාන ජාත්රංක මහද්යරද්

දිශ්යා්දිසශ්යො භාසාං තදවිකලමලං මඟලං මඬලං වඃ,


යත්, යම් සූර්ය්ං බීඹයෙක්තෙම; අබ්නාං, ද්නයන්ට; ජ්යා යඃ; අතිශයින් ප්ර්ශස්තවූ; බිජං, කාරණද; යත්, යමෙක්තෙම; චක්ෂුෂාං, නෙත්ර යන්ට; අපහෘතතිමිරං, දුරුකරණලද අන්ධකාර ඇති නොහොත් පහකරණලද කිමිරරොගඇති; අඤ්ජනං, අඤ්ජනයක් සදෘශද; යත්, යමෙක්තෙම; මුක්තිභාජාං, සංසාරමොක්ෂය සෙවුනාවුන්ට; චාරං, උපායග්‍ුතද; යත්, යමෙක්තෙම; අඛිලභුවනජ්යෝතිෂාං, සමස්තලොක ගත ආලොකයන්ට; එකං, අවතීයවූඃ; ඔකඃ, අශ්රයයෙක්ද; යත්, යමෙක්තෙම; මහත්, අක්ෂුද්ර්වූ; ධරණීරසසුධා, පෘථිවිරස සංඛ්යාරත අමෘතයට; පානපාත්රං , පානභාජනද; හාසාංඊශස්යං. තෙජොනායකයාගේ: තන්මඞලං, ඒ බිඹයතෙම; වඃ, තොපට; අවිකලං. සම්පූර්ණතවූ: මඟලං, අභිප්රාියානුකූලවූ අත්ථි සිඞිය; අලං. අත්ය;ත්ථිසයෙන්: දිශ්යාශත්, ප්රොදානයකෙරේවා.

වෙලාවර්ධිෂ්ණු සින්ධොඃ පයඉව ඛමීවාර්ඩොද් ශතාග්රකග්‍.ලඟොඩු

ස්තොකොද්භින්නස්වවිහ්නප්රඉසවමිව මධො රාස්ය‍මස්ය න්මහාංසි

ප්රාකතඃ පුෂ්ණො ‘ශුභානි ප්ර ශමයතු ශිරඃ ශෙඛර භූතමද්රෙඃඩ

පෞරස්ත්ය‍ස්යොණද්ගඟස්තිස්තිමිතතමතමඃ බඬනං මඞලංවාඃ.


සින්ධොඃ, සමුද්ර යාගේ; පයඃඉව, ජලයමෙන්; වෙලාවර්ධිෂ්ණ, වෙරල වැඩෙන සුළුවූ නොහොත් කාලවසයෙන් වර්ධනයවන්නාවූ; ඛමීව, ආකාශයමෙන්; අර්ඩොද්ගත. අධඃප්රමදෙශයෙහි උද්ගතවූ; අග්රවග්ර,හොඩු, ප්රකධාන ග්රශහයන් හා නක්ෂත්රතයන් ඇත්තාවූ; මධොඃ, වසන්තයාගේ; ආස්ය,මිව. මුඛයමෙන්; ස්නොක. මදක්; උද්භින්න, උද්ගතවූ හෙවත් පහළවූ; ස්වචිහ්නප්රූසවං, තමාගේ උද්භවවිහ්නවූ අශොකාදී පුෂ්පයන් ඇති. මහාංසි, තෙජස්; අස්යරත්. විහිදුවන්නාවූ; ස්තිමිතතම, අතිශයින් නිශ්චලවූ; තමඃ, අන්ධකාරය; බඞනං, විද්ර රණය කරන්නාවූ; උද්ගහස්තිඃ, උද්ගතවූ රශ්මිඇති; ගිරඃශෙඛරිභූතං, මස්තකාවතංසවූ හෙවත් මුදුන්මල්කඩක් වැනිවූ; පුෂ්ණඃ, ආදිත්යඛයාගේ; මඬලං, බිඹයතෙම; වඃ, තොපගේ; අශුහානි, අවැඩ; ප්ර්ශමයතු සන්සිඳුවාවා.

ප්රසත්යු ප්තස්තප්තහෙමොජ්වලරුවිරලරඃ පද්මරාගෙණ යෙන

ජ්යාියඃ කිඤ්ජල්කපුඤ්ජං යදලිකුලසිතෙරඹ රෙන්දිරවරස්යය

කාලව්යුලෙස්යි විහ්නං මහිතතමමගොමූර්ඬති රත්නං මහද්යිත්

දීප්තාංශොඃ පුාතරව්යා‍ත් තදවිකලජගත් මඞනං මඞලංවඃ.


තප්තහෙම, තාපිතස්වර්ණ්යෙන්; උජ්වලරුවිඃ, දීප්තිමත්වූ ශොභා ඇති; අචලඃ, මෙරුපර්වතතයතෙම; පද්මරාගෙණ, රත්පියුමකට බඳුවූ පැහැඇති නොහොත් - පද්මරාගෙණ, පද්මරාග මැණික්යමය හාසදෘශවූ;යෙන සූර්ය් ශ බිඹයෙකින්; ප්රිත්යුයප්තඃ, සම්බන්ධද හෙවත් යුක්තද; යත්, යම් සූර්ය් ශ බිඹයෙක්තෙම; අලිකුලසිතෛඃ, භෘඟසමූහයක්මෙන් නිල්වූ; අඹරෙන්දිවරස්ය්, ආකාශ නමැති නිලොත්පලාගේ; ජ්යාභයඃ අතිශයින් ප්රෙශසස්තවූ කිඤ්ජල්කපුඤජං, කෙශරජාලයක් හා සදෘශදඃ,යත්, යම් සූර්ය්දි මඞලයක්තෙම; කාලව්යායසල්යද, කාලනැමැති භුජඟයාගේ; අභොමූර්ධනි, දිවසනමැති මස්තකයෙහි; විහ්නං, සලකුණුවූ; මහිතතමං, අතිශයින් පූජ්යසවූ; මහද්රමත්තං, මහත්වූ රත්නයක් මා සමානද; ප්රා‍තඃ, ප්‍රභාතකාලයෙහි; දීප්තාංශොඃ, තීක්ෂණරශ්මිහු සඹන්ධිවූ; අවිකල ජගත්මඞනං, සම්පූර්ණය; ත්රිතඟුවනභූෂණවූ; තත්මඞලම්, ඒ සූර්ය්ල ජබිඹයතෙම: වඃ, තොප අව්යාිත්, රක්ෂාකෙරේවා,


කස්ත්රාරතා තාරකාණාං පතනි තනුරවශ්යාඞය බින්දුසර්ය්මඞ ථෙන්දූර්

විද්රාාණා දෘක් ස්මරාරෙරුරසි මුරරිපොඃ කෞස්තු භොනොද් ගහස්තිඃ,

වහ්නෙඃ සාපහ්නවෙව ද්යු තිරුදයගතෙ යත්රක තන්මඬලංවො

මාර්තඬියං පුනියාද්දිවි භුවිව තමාංසීව මුෂ්ණන් මහාංසි.


යත්රත, යම් සූර්ය්ීව මඞලයෙක්; උදයගතෙ, උදය පර්ව ත ප්රා ප්ත කල්හි හෙවත් උදාකල්හි; ඉන්දුඃ, තාරකාධිපතිවූ චන්ද්ර්තෙම; තනුඃ, සූක්ෂමවූ; අවශ්යාහයබින්දුර්ය්් ථා, තුෂාරකණිකාවක්මෙන්; පතති, අස්තඟතවේද; එහෙයින්-තාරකාණාං, තාරකාවන්; ත්රා තා, රක්ෂකර්න්නෙක්; කඃ, කවරෙක්ද හෙවත් තාරකාවන් රක්ෂාකරන්නෙක් නැත්තේමයද; ස්මරාරෙඃ, පරමෙශ්වරයාගේ; දෘක්, තෙජස්වරූපවූ තෘතීය දීෂ්ඨීතොමෝ; විද්රා්ණා, බැගෑබවට පැමිනේද; මුරරිපොඃ, විෂ්ණුහුගේ, උරසි, වක්ෂඃස්ථලයෙහි; කෞස්තුහඃ, කෞස්තුහ මාණික්යඃයතෙම; නොදගහස්තිඃ, උද්ගතවූ දීප්ති නැත්තේද හෙවත් ප්ර භාරහිතවේද; වහෙනඃ, වහ්නිහුගේ; ද්යුතතිඃ, දීප්තිතොම; සාපහ්නවාඉව, අපලාප සහිතවූවාක් මෙන්ද හෙවත් මම ගිනි නොවෙයි සඟවා කියන්නියක් මෙන්ද; මෙසේදිවි, ආකාශයෙහිද; භුවිව, පෘථිවියෙහිද; මහාසිං, තෙජසුන්; තමාංසීව, අන්ධකාරයමෙන්; මුෂ්ණන්, පැහැරගන්නාවූ; මාර්තඞියං, ආදිත්ය්යා, සඹන්ධිවූ; තත්මඬලම්, ඒ බිඹයතෙම; වඃ, තොප; පුනියාත්, පවිත්ර්කෙරේවා,

යත් ප්රා‍ව්යාංං ප්රාවක් වකාස්තී ප්ර,භවතිව යතඃ ප්රා්ව්යාසාවුජ්ජිහානා

දිඬං මඬ්යෙ යදහ්නො භවති තනුරුවා යෙන චොත්පාද්ය තෙ’හඃ,

යත් පර්යාෙ ම යෙණ ලොකානවතිව ජගතාං ජිවිතං යච්ච තචො

විශ්වානුග්රමහිවිශ්වං සෘජදපිව රවෙර්මජඬලං මුක්තයෙ’ස්තු.


යත්, යම් මඬලයක්තෙම; ප්රාජක්, පළමුකොට; ප්රා ව්යාංජ, පූර්ව දිශායෙහි; චකාස්තීව, දීප්තිපතුරුවාද: උජ්ජිහ නාත්. උද්ගතවන්නාවු; යතඃ, යම් මඬලයකින්; අඝෞප්රාතවී, මේ පූර්වාදික්තොමෝ; ප්රවභවතිව, පහලවන්නීද; යත්, යම් මඬලක්තෙම: අහ්නඃ, දිනයාගේ; ම‍ඬ්යෙෝ අතුරෙහි; ඉඬංහවති, දීප්තිමත්වේද: තනුරුවා, විස්තාරිත ප්රතභාඇති; යෙන, යම් සුර්ය්ින මඬලයක්හු විසින්; අහඃ, දිනයතෙම; උද්පද්යෙතෙ ජනිත කරණුලැබේද; යත්, යම් සූර්ය්මත මඬලයක්තෙම; පර්යා ප් යෙණ ක්රකමයෙන්; ලොකාන්, ත්රි‍භුවනයන්; අවනීව. රක්ෂාත්කෙරේද; යත් යම් මඩලයක්තෙම: ජගතාං, තුන්ලෝවාසීන්ට: ජීවිතං, ජිවිතද; විශවානුග්රා හි, සමස්තලොකයාට අනුග්රනහකරණ සුලුද; අපි, නැවත විශවං, සියල්ල; සෘජදපි, සෘෂඨීයක් කෙරේද; රවෙඃ, හිරුගේ; නත් මඬල, ඒ මඬලයතෙම; වඃ, තොපට; මුක්තයෙ, පිණිස හෙවත් දුඃඛනිර්වෘවතිය පිණිස; අස්තු, වේවා.

ශුප්යෙන්ත්යුාඪාන්ධකාරා මකරවසතයො මාරවිණං ස්ථලීනාං

යෙනොත්තප්තාඃස්ඵුටන්තොක්ධයටිති තිලතුලාං යාන්ත්ය්

ගෙන්ද්රා්යුගාන්තෙ

තච්වඬාංශොරකාඬෙ ත්රි්භුවනදහනාශඬ්කයා ධාම කෘව්ජුත්

සංහෘත්යාඬලොකමාත්රංා ප්රශලඝු විදධතඃ ස්තාන්මුදෙ මඬලංවඃ.


යුගාන්තෙ සංස්කරණය

යුගාන්තෙ, ප්රතලයකාලයෙහි; යෙන, යම් තෙජසෙක් හෙතුකොටගෙණ; උත්තප්තාඃ, උජ්වලිතවු; මකරවසතයඃ, සප්ත සමුද්රවයෝ; මාරවීණාං මරුභූමියෙහිවු; සථාලිනාං, භූමිතලයෙන්; ඌඪාන්ධකාරාඃ, උසුලන්නාවු අන්ධකාර ඇත්තාහු; ශුෂ්ය න්තෙ, වියලෙද්ද; අගෙන්ද්රාඃට, පර්වඇත රාජයෝ; ස්ඵුටන්තඃ, පිපිරෙන්නාහු; ඣටීති. ශීඝ්රදව; තිලතුලාංයාන්තී, තල බිජු හා සදෘශ බවටයෙද්ද; අකා‍ඬෙ, අප්ර.ස්තාවෙහි; ත්රි්භුවනදහ නාශඬ්කයා, ජගත්රාය දග්ධවෙයි යන ආශාඬ්කාවෙන්; තත්ධාම. ඒ තෙජස; කෘර්වාජුත්, දුකසේ; සංහෘත්යග, හකුළුවා; ප්ර‍ලඝු, අතයල්පවු; ආලොකමාත්රාව, ආලොකමාත්ර යක්; විදධතඃඉව, ධරන්නාක්හු වැනිවු; වඩාංශොඃ, හිරුගේ; මඬලං, බිඹයතෙම; වඃ, තොපට මුදෙ, සන්තොෂය පිණිස; ස්තාන්, වේවා.

උද්යසද්යු්ද්යා්නවාප්යාංී බහලතමතමඃ පඬකපුරං විදර්ය්ත්ර

ප්රාසග්හින්නං පත්ර්පාශෙර්වාෂ්වචීරලමරුණච්ඡායයා විස්ඵුරන්ත්යා්,


කල්යාොණාති ක්රිපයාව” කමලමිව මහත්මඩලං වඩහානො

රන්වීතං තෘප්තිහොතොරසකෘදලිකුලාකා රිණා රාහුණා යත්.


යත්, යම් සූර්ය්ුල බීඔයක්තෙම; උද්යාානවාප්යාංා, ආකාශ නමැති උපවන පුෂ්කරණියෙහි; බහලතම, අතිශයින් ඝනවු; තමඃපඬ්කපුරං අන්ධකාර නමැති කර්දමරාශිය; විදය්යණර්‍, හෙදකොට; උද්යනත්, පහළ, වන්නාවු. ප්රා ක්, පූර්වකයෙහි; පත්රමපාශෙර්ව;ෂු. වාහනාශවයන්ගේ සමීපයෙහි දෝහෝ නොහොත් පත්ර්යන්ගේ පර්ය්රාින්තයෙහි.; විස්ඵුරන්ත්යාය, දීප්තිමත්වු; අරුණච්ඡායයා, අරුණයාගේ කාන්තියෙන් දෝහෝ නොහොත් රක්තකාන්තියෙන්; අවිරලං, සාන්ද්රතවු; හින්නං, විශිෂ්ටවු; අලිකුලාකාරිණා, හෘගශ්රේණියට බඳුවු ආකාර ඇති; රාහුණා, රාහු විසින්; තෘප්ති හෙතොඃ, තෘෂ්ණාපූරණය හෙතුකොටගෙණ; අසකෘත්, නොයෙක්වර; අන්විතං, අනුවයනලද්දාවු; මහත් කමලමිව, මහාපියුමක් හා සදෘශද; වඩහානොඃ, තික්ෂණරශ්මීහුගේ; තත්මඩලා, ඒ බිඹයතෙම; වඃ, තොපට; කල්යාොණානි, අභිවෘඬි කාරණයන්, ක්රි,යාත්, කෙරේවා.

චක්ෂුර්දක්ෂද්වීෂො යන්නතු දහතිපුරා පුර යත්යෙශව කාමං

තාප්තං ජුෂ්ටං මරුද්භිර්ය්දහතදිග නියමිනාං යානපාත්රංම භවාබ්ධෞ,

යද්විතභ්රා්න්ති ශශ්චාද්භ්ර්මදපි ජගතාං භ්රාංන්ති මභ්රාවන්ති හත්ති

බ්රවධනස්යා්ව්යාභද්වීරුධක්රිායමථව හිතාධායි තන්මඩලංවඃ.


යත්, යම් සුර්ය්ව් බිඹයක්තෙම; දක්ෂටීෂඃ, මහදෙවියාගේ; චක්ෂුඃ, නෙත්රතවූයේ; කාමං, කන්දයර්පයා දෝහෝ නොහොත් අභිලාෂය; නතු දහතී, නොදවන්නේ; පුරා, වැලි නොබෝ කලකින් පුරයත්යොව, පුරන්නේමද; යත්, යම් සුර්ය්්ට බිඹයක්; ඉහ, මේ සත්වලොකයෙහි; නියමිනං, වුතචාර්යාමපට වෙහි හැසිරෙන්නාවුන්ට දොහෝ නොහොත් නාවික ජනයන්ට; හවාබ්ධෞ, සංසාර සමුද්රනයෙහි; යානපාත්රංන. නැවක් වුයේ; මරුද්හිඃ, මාරුතයන් විසින් දෝහෝ නොහොත් දෙවියන් විසින්; නාප්තං, නොමෙහෙයනලද්දේ; වැලි-ජුෂ්ටං, සෙවුනා ලද්දේද; යත්, යම් සුර්ය්න් බිඹයෙක්තෙම; ශශ්වත්, සදාකාලයෙහි; භ්රුමදපි, භ්රපමණයකරන්නේද; විනභ්රාඹන්ති, විගතභ්රීමඇත්තේ: ජගතාං, තුන්ලෝ වාසීන්ගේ; භ්රායන්තිං, බ්රා;න්තිය හෙවත් සංශයඥනය: අභ්රා්න්ති, සැකනැතිව; හත්ති, නසාද: මෙසේ-විරූඬක්රි්යාං. විපරිතාවාර ඇත්තේ; අථව, එතකුදුඋවත්; හිතාධායි. අවශ්ය යෙන් ලොක හිතය කරන්නේද; බ්ර ධනස්ය , සුර්යාන් ගේ; තත්මඩලා, ඒ බිඹයතෙම; වඃ, තොප: අවයාත්, රක්ෂාකෙරේවා. මඬල වර්ණඩනායි.

සිඬෛඃ සිඬාන්තමිශ්රංද ශ්රිපතවිධි විබුධෛශ්වාර ණෛශ්වාටුගර්හං

ගීත්යාස ගන්ධර්වමුඛ්යෛ්ර්මුහුරහිපතිහිර්යාතුධා නෛර්යතාත්ම.

සාඝ්යීංි සාඩෛර්මුනින්ද්රෛ‍ර්මුදිතතමමනො මොක්ෂීහිඃ පක්ෂපාතාන්

ප්රායතඃප්රාරර භ්යනමාණස්තුතිරවතු රවිර්විශ්වන්යා ධනස දයොවඃ.


සිඩෛඃ, අණිමාදිගුණොපෙත සිඩයන් විසින්: සිඬාන්තමිශ්රංක, සංවිද් මිශ්රීකොටද; විබුධෛඃ, දෙවියන් විසින්; ශ්රි තවිධි, ආශ්රිකතවු ස්තොත්රනවිධි ඇතිවද; චාරණෛඃ, දිගන්තරයෙහි දෙවියන්ගේ කීර්ත පතුරුවා කුට්ටම් ගි කියන්නත් විසින්; චාටුගහිං, ප්රිරයවචන ගහී කොටද; ගන්ධර්විමුඛ්යෛඃ , ගන්ධර්ව්නායකයන් විසින් ගිත්යා , ගායනා කිරීමෙන්ද; අභිපතිහඃ, වාසුකීප්රධමුඛ නාගරාජයන් විසින්; මුහුඃ, ක්ෂණ ක්ෂණයෙහිද; යාතුධානෛඃ, රාක්ෂසයන් විසින්; යනාත්ම, වශගකරණලද සිත් ඇතිවද; සාඩ්ඃෛ ග, සාඩ්යසනම් දෙවගණයා විසින්; සාඝ්යීංද, පුජාසහිතවද; මුනින්ද්රෛඃධ, සෘෂිශ්රෙිෂෟඨයන් විසින්; මුදිත තමමනඃ, අතිශයින් ප්ර‍සන්නවු සිත් ඇතිවද; මොක්ෂිහිඃ, මොක්ෂාහිලාෂ ඇත්තවුන් විසින්; පක්ෂපතාත්, පක්ෂපාතයෙන්ද; ප්රාඃතඃ, ප්රතභාතකාලයෙහි; ප්රාවරභ්යිමාණස්තුතිඃ. පටන්ගන්නාලද ස්තොත්රක ඇත්තාවු; විශවවන්ය්ුනියඃ, සමස්තලොකයා විසින් නමස්කාර කටයුතු වු උද්ගම ඇති; රවිඃ, ආදිත්යඇතෙම: වඃ, තොප: අවතු, රක්ෂා කෙරේවා.

හාසාමාසන්නහාවාධිකතරපටුනශ්චක්රුවාලස්යත තාපාව්

ඡෙදාදච්ඡින්නගච්ඡන්තුරගඛූරපුටන්යා‍සනිඃ ශඬකට‍ඩෛකඃ,

නිඃසඟස්යික්ද්ගඛූනාගභ්රශමණනිකෂනත් පාතුව ස්ත්රීවප්ර කාරං

කප්නාංශුස්තන් පරීක්ෂාපරඉව පරිනඃ පර්ය්වාලටන් භාටකාද්රී ම්.


ආසන්නභාව, ශ්ලිෂ්ටහාවයෙන්; අධිකතරපටුනඃ, ඉ තා තීක්ෂණවු; භාසාංචක්ර්වාලස්යි, රශ්මීමඬලයාගේ: තාපාත්, තාපනයෙන්ද; අව්ඡීන්නගච්ඡත්, අවිච්ඡින්නව යන්නාවු; තුරග, අශවයන්ගේ; බුරපුටන්යානස, බුරපුටනික්ෂෙපවු; නිඃශඬ්කටඩිකෛඃ, බි‍ඳෙයි යන සැකනැති ගල්කපන කටුයෙන්; ඡෙදාත්, කැපීමෙන්ද; නිසඃඟ, පැකිලීමක් නැත්තාවු: ස්යඡන්දයනාඟ. රථචක්ර්යාගේ; භ්රශමණනිකෂණාත්, භ්රිමණයෙන් ඝර්ෂතණය කිරීමෙන්; ත්රියප්ර්කාරං. මෙසේ තාපනච්ඡෙදන ඝර්ෂ;ණ යන තුන් ප්රණකාරයකින්; තත්පරික්ෂාපරඉව, ඒ කනක පර්වනතය පරික්ෂා කිරීමෙහි තත්පරවූවාක්හුමෙන්: හාටකාද්රිාම්, ස්වර්ණ්මෙරු පර්විතය, පරිතඃ, හාත්පසින්: පර්ය්ිම්ටත්, පරිභ්රඃමණයකරන්නාවු: තාප්තාංශුඃ, ඒ සුර්ය්මෙහතෙම: වඃ. තොප; පාතු, රක්ෂාකෙරේවා.

නොච්ජුෂ්කං නාකනද්යාර විකසිතකනකාම්හො රුහා භ්රාෙජිතන්තු

ප්ලුෂ්ටා නෛවොපභොග්යාය භවති භෘශතරං නන්දෙනොද්යානන ලක්ෂමීඃ,

නො ශෘඟාණී ද්රැෛතානි ද්රැිතමමරගිරෙඃ කාල ධෞතානි ධෞතා

නිධං ධාම ද්යුැමාර්ගෙ මුදයති දයයා යත්රෙ සො’ව්යනදිනොවඃ.


යත්ර , යම් සුර්ය්ි ක්හු; ඉඩංධොම, දීප්තිමත්වු තෙජස්; ද්යුාමාර්ගෙ , දෙවපථයෙහි; දයයා, කරුණාවෙන්: මුදයති. මෘදුකරණකල්හි; විකසිත කනකාම්භෙරුහා; සුපුෂ්පිතස්වණ පද්මයන්ඇති; නාකනද්ය්, ස්වණාදිය විසින්; නොච්ජුෂ්කං, නොවියනලද; භ්රා්ජිතන්තු, වැලිත් විශෙෂයෙන් බැබලීමවේද; නන්දයනොද්යානනලක්ෂ්මීඃ, නන්දවනොද්යා්න සම්පත්ති තොමෝ; නෛවප්ලුෂ්ටා, නොමදග්ධ වුවාද; වැලිත්, හෘශතරං අතිශයින්ම: උපභොග්යාෝහාවති, දෙවියන්ගේ අනුභවයට යොග්යාවන්නීද; අමරගිරෙඃ, මෙරුපර්වඋතයාගේ; කාලධෞතාති, ස්වර්ණලමයවු; ශාභාණි, දියව නොගියෝද; වැලිත්, ධෞතානි, දියුණුව නිර්ම ලකරණලද්දාහුද; සඃඉනඃ, ඒ සුර්ය්දියතෙම; වඃ, තොප; අව්ය‍ත්, රක්ෂාකෙරේවා.

ධවාන්තස්යෛාවාන්තහෙතුර්නභවති මලිනෛ කාත්මනඃ පාප්මනො’පි

ප්රාමක්පාදොපාන්තභාජාං ජනයති නපරං පඬ්ක ජානාං ප්රඃබොධ්ම්.

කර්තා නිඃශ්රොයසානාමපිතු නඛලු යඃ කෙවලං වාසරාණාං

සො’ව්ය්දෙකොද්ය මෙච්ඡා විහිතබහුවෘහද් විශ්වකාය්යෙනොග ‘ර්ය්’ශ්මාවං


යමෙක්තෙම සංස්කරණය

යඃ, යමෙක්තෙම; බලු. එකාන්තයෙන්: ධ්වාන්තස්යෛාව, අන්ධකාරයාගේම: අන්තහෙතුඃනහවති. විනාශයට කාරණ නොවෙයි; අපිතු, වැලිත්: මලිනෛකාත්මනඃ, කෘෂ්ණභාවය අසහාය ස්වභාව කොට ඇත්තාවු: පාප්මතොපි. අකුශලයාගේද විනාශයට කාරණාවේද; ප්රාාක්, පළමුකොට: පදොපාන්තභාජං, පාදසමීපප්රාදෙශය සෙවුනාවු ජනයන්ට: ප්ර්බොධංජනයතින, නත්වඥනය උපදවන්නේ නොවෙයි: පරං, අනිකෙකුත් ඇත; ප්රා‍ක්. ප්රවභාතකාලයෙහි; පාදොපාන්තභාජං රශ්මිසමූහයා සෙවුනාවු: පඬ්කජානාමපි, පද්මයන්ගේද; ප්රසබොධං විකාශය; ජනයති. උපදවාද: කෙවලං. හුදක්: නිඃශ්රෙගයසානං, නිර්වාොණ පදයන්ට; කර්තාන. කර්තෘවන්නේ නොවෙයි: අපිතු, වැලිත්: වාසරාණාමපි, දිනයන්ටත්; කර්තෘ. තර්තෘවේද: මෙසේ- එකොද්යෙමෙච්ඡා විහිතබහුවෘහත් විශව කාර්යඃිනය - එකොද්ය්මෙච්ඡ, එකම උත්සාහයෙන්වු ඉච්ඡාවෙන්; විහිත. කරණලද: බහු. බොහෝවු හෙවත් අනෙක සඬ්ක්යා වෙන් යුක්තවු: වාහත්. මහත්වු: විශවකාර්යාඃ් , සමස්ත ලොකකාර්ය්්යා ඇත්තාවු; සඃ ආය්යලර්මාු, ඒ භගවත් සුර්ය්සේ තෙම; වඃ, තොප; අව්ය ත්, රක්ෂාකෙරේවා.

ලොඨල්ලොෂ්ටා විචෙෂ්ටඃ ශ්රි්තශයනතලො නිශ්චලීභූතද්හඃ

සඤෙහී ප්රාාණීතව්යේ සපදි දශදිශඃ ප්රෙතක්ෂ මාණෙ’න්ධකාරෙ

නිඃශ්වාසායාසනිෂ්ඨඃ පරමපරවශො ජායතෙ ජිවලොකඃ

ශොකෙනෙවාන්යසලොකාභ්යුාදයකෘතිගතෙ යත්ර‍ සො’ර්කො’වතාවඃ.


යත්රන, යම් සුර්ය්ජි යක්හු; අන්ය’ලොකාහ්යුතදයකෘතිගතෙ, අපරලොකයාට අභිවාඬිකරුණු පිණිස ගිය කල්හි: ජීවලොකඃ, සත්වලොක‍ය තෙම, ශොකෙනෙව, ශොකයෙන්මෙන්: ශ්රී‍තශයනතලඃ, ආශ්රමය. කරණලද ශයනතල ඇත්තේ: ලොඨාන්, පෙරලෙන්නේ; ලොෂ්ටාවි වෙෂ්ටඃ, කැටකැබිලිතිමෙන් විගතවොෂ්ටා ඇත්තේ; නිශ්චලීභුතද් හෙඃ නිස්පන්ද වු ගාත්ර ඇත්තේ; ප්රාවණීතව්යෙ . ජිවන්වීමෙහි; සනෙහි, සංශයවත්වුයේ; සපදි, එකෙණෙහි: දශදිශඃ දශදිගුන්; ප්රෙචක්ෂමාණඃ, බලනුයේ; අන්ධකාරෙ, අඳුරෙහි: නිඃශ්වාසායාසනිෂ්ඨඃ, ආශ්වාස. ප්රඃශ්වාස පැවැත්මෙහි ආයාසයම නිශ්චයකොට ඇත්තේ: පරමපර - වශො ජායතෙ, අතිශයින් පරවසවේද හෙවත් තමා වශඟතොවේද . සඃඅර්කඃ, ඒ ආදිත්යසතෙව ; වඃ, තොප : අවතාන්, රක්ෂාකෙරේවා.