විල්ගම්මුළ පබඳ-අනාගත වංශය නම් වූ මෙතේ බුදු සිරිතx

18 නිමහම


මහා සම්මත පරම්පරාභිජාත විජය රාජොත්තම ප්ර.ම්ඛා ‘නෙක නරපති ශත නැමැති තාරපාරලතායෙහි විරාජමාන මඬ්ය මාණිඛ්යංයක් බඳු චක්රළවාට පර්ය්මැතන්තා ‘නන්ත දිගන්තර ව්යාිප්ත කිර්තිත් ප්ර බන්ධ ඇති සඞර්මරාජ ශාසන ෂ්ථාපනා චර්ය්්පර වූ පරම බොධි සත්ත්වා’වතාර වූ සාමන්තභූපාලමකු‍ට මණිකිරණ නැමැති සලිල ධාරාවෙන් ප්රයක්ෂාලිත පාදපද්ම ඇති කලියුග සන්නානප්රැතාප ප්රවශමයට අභිනව මේඝ පටලයක් බඳු වූ වෛරීරාජ ප්රනතාප බූජංග සමූහයාට ගරුඬරාජයෙක්හු වැනි වූ සුර තරු සුරභිධෙනු ධනෙශ්වරාදින්ගේ, දර්ප භංගය කරන්නාවූ අනචරත ත්යාෙගෞදාර්ය්පූ ඇති දිගන්තරයෂ්ටි කොටියෙහි බඳනාලද විශූඞකිර්තිධ්ටජ ඇති සරස්වතී කාන්තාවට නිරන්තරවාස වූ මුඛ පද්මයෙන් ඇති ශතා රාජ නැමැති හංසයන්ගේ දර්පමර්දනයට වර්ෂාකාලයක් වැනිවූ සඞර්ම නැමැති අත්නාවලියෙන් සරහනලද චක්ෂස්ථල ඇති අනව අත ප්ර්වෘත්ත දශකුශල කරණලද සමස්ත ශාස්ත්ර ඇති රත්නත්ර්යයම පරම ප්රශතිශ්ඨා කොට ඇති ආකාරණ පරමවත්සල ස්වභාව වූ අනන්ත හොගින්ද්රර භොගාවලි සමාන දිර්ඝබාහු ඇති දෙවැනි පණ්ඩිත පරාක්රරමබහු මහා රාජොත්තමයාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ කරුණා සම්පන්න හෙයින් හා සම්පූර්ණ වූ ශ්රරඩාබුඩි ඇති හෙයින් හා අනන්ත සත්ත්වයන් කෙරෙහි පතළ කරුණා ඇති බැවින් අනාගතයෙහි ධර්මදෙශකයන්ගේ ‍නො ලැබීමෙන් මෛත්රි සර්වඥයන් වහන්සේ දැක ලෞකික ලොකොත්තර සම්පත් සිඞ කරණු කැමැති සත්ත්වයන්ට හසරෙක් නො පෙණෙන්නේ යයි සිතා කලියුගයෙහි ණුවණ මද සත්ත්වයන්ගේ සුඛවබොධය පිණිස මේ අනාගතවංශ නම් වූ මහා ප්රසබන්ධය ස්වකීය භාෂාවෙන් ලියවනු කැමැති සේක් මෛත්රි‍ ක්ෂමොපසමාදි ගුණගණාංගයෙන් සමන්විත වූ සර්වඥ ශාසන නැමැති පූර්වපර්වත ශිඛරයෙහි විරාජමාන පූර්ණචනුද්ර මණ්ඩලයක් බඳු වූ ත්රිවපිටක පර්යාරි කප්ති නැමැති ජලනිධිය ප්රාඥා නැමැති මන්දාරාවලයෙන් අලළා එහි සාරාර්ථ නැමැති අමෘතය ගෙණ විබුඩ ප්රපබන්ධයක් ප්රිාණනය කළාවූ ශිෂ්ය වර්ග නැමැති රාජහංසයන්ගේ සන්තොෂයට ගරත් කාලයක් වැනි වූ විල්ගම්මුල නැමැති කනකගිරි ශිඛරයෙහි විජෘම්භමාණ සිංහරාජයක්හු වැනි වූ මහාස්ථවිර පාදයන්වහන්සේට ආරාධනා කළ සේක. උන්වහනසේ ඒ ආරාධනය පිළිගෙණ ශ්රේඞාබුඬි පූර්වංගම අදහසින් පාළිපාඨයෙන් කිසිවකුත් නො පිරිහොළ හසක් එබූ කලක් ‍‍මෙන් පාළි‍යෙන් නිබුලුවා ‍ගෙන ‍මේ අනාගත වංශ නම් වූ ධර්ම ප්ර බන්ධය ස්වභාෂාවෙන් කොට මස්තක ප්රා්ප්ත කළ ‍සේක.

තමහට හිත කැමැති සියලු සත්ත්වයන් විසින් සාවධානව අසා ‍‍ලෞකික ලොකොත්තර සම්පත් සිඬ කටයුතු.


ශුභ මස්තු


නිගමන ගාථා


ලංකා‍මොදක‍රො පරක්කමභූජො රාජාජනානං බහුං

කත්වා සංගහ ‘මුත්තරංව විපුලං සාධෙතුකා‍මො හිතං

භාසා‍යෙ‘ත්ථ ජනස්ස සන්තිසුඛදං සබබඤ්ඤනා ‍දෙසිතං

කත්වා වංශ’මනාගතං පතරිතුං වින්තෙත්ව සඬාධනො.


සම්මා සරොග්ගාච වීහාරමූල

මහාදි‍ථෙරස්ස ගුණා’කරස්ස

අරාධයිත්වා මහතා ‘ද‍රෙන

ඡන්දං නිජං දිපයි සො නරින්දො


පාළික්කමං ‍සො පවරො යතිතං

නිතික්කමිත්වාන ය‍ථෙව මුද්දං

සකාය හාසාය අකාසි වංශං

අනාගතං සාධු ජ‍නොදයාය.