<< පෙර සටහන මුලට පසු සටහන >>

ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2567 නිකිණි මස පසළොස්වක නම් තිථිය ලත් බුදදා (ව්‍යවහාර වර්ෂ 2023 අගෝස්තු 30 දා)

විකිපීඩියා

සංස්කරණය

සමස්ත සිංහල ලිපි ගණන: 19,518

විකිපොත්

සංස්කරණය

සමස්ත පොත් ගණන: 17 (පිටු: 459)

වික්ෂණරිය

සංස්කරණය

සමස්ත අර්ථ දැක්වීම්: 1,784

විකිකියමන්

සංස්කරණය

සමස්ත සිංහල කියමන් ගණන: 66

විකිපුවත්

සංස්කරණය

සමස්ත පිටු ගණන: 41

විකිමූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

සමස්ත සිංහල පිටු ගණන: 1,047