ලක්දිව තැන තැන ඇසූ වදන්

ලක්දිව තැන තැන ඇසූ වදන්
Lee විසිනි.


අන්තර්ගතය සංස්කරණය

ගොබුඩ සංස්කරණය

  •   ගොබුඩ, යන්න සඳහා වික්ෂනරියේ ඇති ලැයිස්තුගත කිරීම

වත්මන් ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ ප්‍රදේශයේ දී අසන්නට ලැබුණි.