රෙදි කළිසම් පොරයසංස්කාරකගෙන්: සංස්කරණය

මැ දි කර සිහල සාහිත මල් කැකුළු ගැ බේ වි දි ලෙස කෙරුණු සංවාදෙක තිබෙන පො බේ රැ ඳි මට සිලිටි පද හද තුටු කෙරෙණ ඉ බේ රෙ දි කිළිසම් පොරය ඔබ අත තබනු ලැ ‍බේ


කිවිදුන් පෙළක් ලැබු විරුදාවලි නේ ක ගරු සංවායකි මෙය කළ පෙර දා ක ඉන් සිංහලෙට ඉතිරෙයි රස අත රේ ක මුළු ලංකාවටම ජය මගුලකි ඒ ක!


සං වාදයක විය යුතු ගරුතර බා වේ අ න් කිම තෙක් සුරැක සාහිතයට ජි වේ ගැ න් වෙන පොතකි අද දින මේ බිහි වූ වේ දැ න් කාගෙත් නුවන් තුටු කඳුලෙහි නෑ වේ


නෙක් අන් දමෙහි නිදසුන් - අබිමවෙහි න මා උ ස් ස න් තදින් කළිසම රෙදි පහත ද මා ඇ ඩ් ම න් ගුණරත්න කිවියර මුදලි තු මා ද ක් ව න් නේය අනුහස කළිසමෙහි ත මා


රැ කු ම් රිසි මුතුන් ඇඳි බැඳි සැටි කැ පී උ තු ම් දැ සිරිත් පිළිවෙත් රැකි “ජේ. පි. වි කු ම් තිලක” මහ කවියා ගුණ හෝ පී‍ සි තු ම් පරිද්දෙන් රෙද්දෙහි බල පා පී!


පෙ න් වන දැයට වුණු කළිසමෙහි කොඩි වි‍ නේ පි න් සර නොතාරිස් මහ කිවිඳුට මෙ දි නේ දෙ න් නට වටින්නේ හිමිකම ලක් දෙ ර නේ සි න් නක්කරද? බද්දද? උකසද? නො දැ නේ


සු න් දර සරසවිය බැඳගත් කර කා ර උ න් තනා කාමි මහ කිමිඳුන රණ වී ර අ න් තිම කවි පෙළෙන් දෙන ලද කස පා ර ක න් නෝ කවරහුද? හරිහැටි ගෙන බා ර


කි ළි සම -ප රෙද්ද යන දෙ අයුරු ඇඳුම් දෙ ක පි ළි බඳ කිවින් බැබලෙව් කවි කමින් ල ක හෙ ළි කළ දෙපස තතු විමසා එකින් එ ක පි ළි ගත යුතු සබවස නුවණැසින් දැ ක


ක වි ය න් අතර ඇතිවුනු රසවත් බේ දෙ න් ඔ බෙ දැ න් අතට පත්වෙන සරසවි නා දෙ න් “කළි ස ම් රෙදි පොරය” යන මේ කවි වා දෙ න් බි හි ව න් නීය! සිරිදුව හෙළ කවි මු දෙ න්!!


ඩේවිඩ් කරුණාරත්න.


1 – 10 - 45

“රත්නගිරි” ‍ කැස්බැව .රෙදි කළිසම් පොරය


එම්බා කළිසම !


තව මෙම බඳු මහත්වරු නැද්ද දිය තු ළේ සුදු ස ම කර ගන්න යටි සිතිනි ඇත ලො ලේ නොව සම වැජඹෙන්න ලැබගෙනම පුර බ ලේ ක ළි ස ම නුඹ තමයි හෙළ දැයට වින ක ළේ


නො ව ස ම වැජඹෙන්න ඉඩ නැති සිතෙහි දු ක සු දු ස ම කරගන්න තවමත් නොහැකි එ ක එ ලෙ ස ම බේද අප’තර ඇතිකළ නො යෙ ක ක ළි ස ම නුඹට වන දෙය මතු බැලිය හැ ක!


ජේ. පී. වික්රැමතිලක


කිළිසමෙන් පිළිතුරු !


(ජේ. පී. වික්රිමතිලක මහාතාගේ කවි පෙළට පිළිතරු යැවෙයි.)


සතර ත් නැණ බලත් ‍ඉදු වදනත් ‍නො යෙ ක බලය ත් දෙලොව සැප දෙන දහමත් නි සැ ක රෙද්දත් කමිසයත් ඇඳි දනහට මි ස ක මට අත් වුන අයට නොම ලැබුනොත් ප වෙ ක


මුළු ලොව මවිත වන මහ පබඳ ගත් කෙ රු දු බ ල ව සිටි අයට පණ දුන්න කිවි ය රු නි සැ ක ව ලොව පුබුදු කළ පුදු ම පඬි ව රු නොමැළව ඇන්ද මට ඇයි? කරනු මෙ නි ග රු


රජ සෙබෙහිද විනිස සැල සටන බිමෙහි ද දිරිතර නැණ බලද කය බල ද එක ලෙ ද අපමණ කිතු යසස් පෑ කලිසමට අ ද සු ප තළ සිහල කිවි‍ඳෙකු කරහනු හරි ද?


ඇඩිමන් ගුණරත්න.


රෙද්දෙන් පිළිතරක් !

(ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්න මහතාගේ කවි පෙළට පිළිතුරු යැවෙයි.)


ලොව ක් ගැන නොවෙයි මගෙ කවිය කිය වු නේ ‍ මෙ ල ක් දිව ගැනයි යලි බැලුව හොත් පෙ නේ බි‍ ‍ඳෙ ක් වත් නොමැත් ගරහන සිතක් අ නේ ‍ෙරා ස ක් නොහනු මැන කළිසමෙහි මහ තු නේ!


4 රෙදි කළිසම් පොරය


කිසිවෙක් හටත් වඩවා ගුණ දමක් ලො වේ මහතෙක් විම නම් සුළු පටු වැඩක් නො වේ ඇ ඳුම ක් ගන්ට මුදලෙන් සුළු යමක් ගෙ වේ මහතෙක් විය හැකිය යමෙකුට මෙලක් දි වේ


කෙනෙකුගෙ හොඳ නොහොද ගති ගුණ මැන ග න් නේ ‍ ඔහුගේ කිරියෙනුයි වෙන කො‍හොමද? ද න් නේ ‍ෙලාව අන්හට කෙසේ මුත් මේ නව ප න් නේ කළිසම හෙළ දැයට කළ දෙය විම ස න් නේ


මුලි ක කම රැගෙණ රට තොට සැරි සැ රු වා ජාති ක පෙම සමඟ ගුණ දම් නැති කෙ රු වා‍ ‍ සාති ක කර කියමි අප මවු බස මැ රු වා ‍ ඒ ටික ගැන කරන යුද්දෙට අග හ රු වා


“හනිමුන්” නිසා කුලකත පතිවත නැ සු වා ‍ ගොවිතැන් එපා විමට මගම සැ ල සු වා එතෙ කි න් නැවතුනිද? බත් ටික රස මු සු වා අ ත කි න් කනු නොදි හැඳි මුවතුළ ගැ සු වා!


“ටි කැ ස් එක” ගන්ට පොදු දුම්රිය ප ල ට වි නි ස් සැලට හෝ රජ කන්තෝ රු ව ට නොගොස් බැරි වැඩක් උදෙසාම ගිය වි ට වෙ න ස් කම් කළා සැම තැනම රෙද්දට!


“කළිසම ගහන කොයි මිනිහත් නමහත්ත් යා රෙදි අඳිනා එකා කෝකත් පහත්ත යා!” මේ ලෙස පිළිගැනීමක් ඇති මෙ වැත්ත යා ඒකම තමයි මෙහි බලවත් අයුත්ත යා


එ ක් කෝ අඳිමු කලිසම නැතහොත් රෙ ද් ද ඔ ක් කෝ ටම ඇඳුම කළිසම කළ හැ ද් ද ලොක්කෝ පොඩිත්තෝ කවුදැයි නොදැ නි ද් ද? රැ ක් ‍කෝ සමගි දැ දියුණුව නො ක ර ද් ද?


පිවිතුරු අදහසින් රට දැය කෙරෙහි රු තී පිළිතුරු පළ කෙළෙමි දත් කවි බසිනි ඉ තී නිරතුරු මුදු වදන් සහ ඇති සොඳුරු ග තී

	ම මිතුරු	ගුණරත්න කිවිඳුට කරමි	තු තී


ජේ. පී. වික්රුමතිලක


රෙදි කලිසම් පොරය 5


කිළිසමෙන් පිළිතුරු.


(ජේ. පීත වික්රුමතිලක මහතාට පිළිතුරු යැවෙයි.)


ක ළි ස ම ඇන්ද පමණින් මහතුමෙක් ව න නොව සම ඊට බිය වැද පුද පවත් ව න ගු ණ ද ම කළිසමේ බලයයි පසක් ව න මෙ ද හ ම අප රටේ මිස නැත තැනෙක් වෙ න


තමහට අයිති බලයත් දැ පෙමත් ඉ තා පරහ ට වැඩ සදන අදිටන් බලය මෙ තා සුලඟ ට විසිකොට වැතිරි දුකින් යු තා විසුම ට කිසි විටෙක කළිසමෙහි ඉඩ නැ තා


දුම්රිය පොලෙහි සහ රජ කන්තෝරු වේ ද විනිස සැලෙහි මහරජ ඇමති සෙපෙ හි ද බියසුලු දුබල බව දුරලන නිසැක ලෙ ද කළිසම මේ රටට වින කෙළෙය කියැ කි ද?


තා පේ වැද සිහල දන දුක් ගන අ ඳු රු දී පේ ලක පැතිර යන ස‍ඳෙහි බිය ක රු බෝ පේ මෙන් සටන් කළ මහරු පඬි ව රු කො පේ නොම ගත්හ කලිසමට කිසි යු රු


ක ළි සම ඇන්ද පමණින් වන මහත්ත යා දි ළි හෙන සතෙකි ඔහු නොම වෙයි මහත්ම යා පි ළි ගත් සතර ඉදු බස් සත් දහම් නි යා මැ ලි වන අය කව්ද? කළිසම පහත් කි යා


පිවිතු රු බසද මනහර කවි ලකර වි දී සිත යු රු හසළ ගුණ ගණ අබරණ පැළ ඳි ම මිතු රු මුදලි පදවිය ලත් විට ලඟ දි පියක රු රෙද්ද සහ මගෙ කළිසමත් අ ඳී!


ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්න.

රෙද්දෙන් පිළිතුරක්


(ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්න මහතාගේ කවි පෙළට පිළිතුරු යැවෙයි.)


කලිසම කළ වරද මහජන ආද ක ර ණ ඉදිරියෙ කියා සිටියට නොම වනු උ ර ණ සාදාරණ විනිස අදිකරණ ය ක ර ණ කිරියෙහි යොදනු ඇත දන නැණ ගුණ ද ර ණ


6 රෙදි කළිසම් පොරය


ම හ ත් දොසට කළ පැමිණිලි ඇති සේ ම ප හ ත් කිරිමක් ලෙස වන්නේ කෝ ම? අ හ ත් විනිස කරුවෙක් පණ නැති කි ම ම හ ත් වරුනි ! නඩුවෙන් වෙයි පැර දී ම


අප රට දැයට ඇල්මක් නැත හොත් මෝ රා ඇඳු ම ට කලිසමක් ගත නොහැකිය තෝ රා කිසි වි ට කළ හැකිද ? හද බැලුමට හා රා එලිපි ට කරණ කිරියෙන් දත හැක බේ රා


ගි නි තැප තැප ඉඳන් ඇල් වතුරෙන් නා න අ නි යම් වීරයොත් වුහු හොඳ ගති පා න මි නි සුන් මුලා කළ කල විය අව සා න ද නි තොත් එබව දැන් යහපත් බව පේ න


සුරු විරු ගන්දි සහ නේරුත් වැනි ඇත් තෝ වැඩක රු වන් විලස්නෙන් ඇඳ බැඳ ගත් තෝ ගරු සරු ගති නොමැත අප රට දනවත් තෝ පඬා ව රු වෙති ජාතියට වග කිය යුත් තෝ


අ යි යෝ ! ලක් මවුනි දුප්පත් එබ බ ඳු වේ දොයි යෙන පුතුන් නැහැ බාරත මවු වැ දු වේ “ටයි හැට්” ආදි දේවල් රැස්කර පො දු වේ ඇ යි දැන් මේ ලඟදි ගිනි දෙවියට පි දු වේ?


ඇ ඳු මෙ න් පැවතුමෙන් සිරිතෙන් පිට රැ ටි යා බොරු වෙ න් රැවටුමෙන් ඔහු අප වැඩි සි ටි යා “ක ළි ස ම් මහතුනේ” ජාතිය යයි වැ ටි යා වි ග සි න් අපට එක්වෙනු ඇති ඔහි සි ටි යා


හී න ය මෙන් පෙනෙන ඔය සැපත ‍ෙබා රු ව කි මා න ය බිඳුනු මැන එය රුදුරු අ ඳු ර කි දා න ය සමා - නැති මවු බිම මළ ගෙ ය කි පා න ය කළ මැනවි සමගිය අම ර ස කි


දෙ ස් බ ස් විදෙස් බස් දැන ගැනුම හොඳ මෙ නේ “දි ස් බි ස්” ගෑවාට නැහැ මිනිහෙක් හැ දු නේ ඇ ස් ඉ ස් සරහ ‍ෙහාඳ ගති ගුණම් දැන ගෙ නේ වි ස් ව ස් තබනු මැන රෙදි අඳින ම හ තු නේ


රෙදි කළිසම් ‍පොරය 7


එ ක ක් කියා අනිකක් කරනා වි දි යේ කෙනෙක් මෙන් මාද එබ සිතනු වැ ර දි යේ න ම ක් මුදලි මා ලැබගන්න අ ව දි යේ කොකෙක් කලුපාට වෙයි කපුටෙකු ලෙ දි යේ


ඔ බ ට පෙනෙයි මහ ලොකුවට මුදලි න ම‍ අ ප ට පෙනෙන්නේ සුළු කරුණක් ලෙ ස ම හොඳ ට සිතා සලකනු මැන නොව පු දු ම එ ය ට මුලත් කළිසම බව කියනු කි ම?


ගේ ට් ටුවේ මුදලි කම ලැබ ගන්න ස මේ කෝ ට් අත් දෙකක් ගෙන එහි දෙපය දැ මේ මා ට් ටුව කරන් ඔබ කියන අන් ද මේ සූ ට් එක ඇන්ද හැක රෙද්ද කළි ස මේ


උ ග ත් මිතුර ඔබ සමගින් මේ වා දා ත ව ත් දුරට කළ හැක නොමැතිව බේ ද වෙන ත් වැඩ එයින් වන මුත් ප ර මා ද ප ව ත් වමු මතුත් මේ කළිසම් වා ද


ජේ. පී. වික්රේමතිලක.

කළිසමෙන් පිළිතුරු.

(වික්රපමතිලක මහාතට පිළිතුරු යැවෙයි.)


ඇ ඳු ම ක් ඇඳ උසස් බව ලොවට පළ ක ළ ද හ ම ක් ඒ නිසා නොබියව පුරුදු ක ළ ය ස ස ක් එලෙස ගෙන දුන් ගුණයෙන් උ දු ල මි සි සෙ ක් මෙ ලොව ඇති විද ඇතිවනු කි කි ල?


වි නි ක ළ සිය බසට ගුණදම් මුලිනි පි ස ප ළ ක ළ තරුණඟන පව “හොනිමූන්” බැ ස ල ක තු ළ රුදුරු විපතක් ඇතිකොට මෙ ලෙ ස හෙ න ක ළ දෙය නැද්ද? “මගෙ කළිසමම” මි ස


ප ති ව ත රකින පියකරු සිහල කු ල ඟ න සි ත යු ත කලිසමට ලොබවුයෙන් කෙ මෙ න ‍ බැ ති සි ත සුරැකි ඇගෙ පිරිසුදු බව ක ල ණ නැති වෙ ත යන වදන’සා මිහි කත සැ ළු න!


8 රෙදි කළිසම් පොරය


කුඹුරට බැස කරන්නට වැඩ බැඳි ආ ලේ හැමොටම හැකිද අමුඩෙම ගසනා කා ලේ කොටකර කළිසමක් ඇන්දොත් සරු ව‍ා ලේ කොපමණ හොඳද මගෙ හිතවත් කිවි රා ලේ?


අ ක් ක ර දහස් ගණනක් වපුරා කු ඹු රු දු ස් ක ර බව කරන්නට එවැඩ නිසි යු රු ඉ ස් ති ර ලෙස දුටුව දුටුගැමුණු බුවි සු රු ප ත් ක ර ගත් සේක මගෙ ඇඳුම පිය ක රු


වි ය තු න් පඬිවරුන්- මහ සෙනෙවියන් ග රු නි රි ඳු න්- කිවිවරුන්- රජ ඇමති- මැති ව රු බෙ හෙ වි න් අදරන බැඳි කළිසමට මෙනි ග රු කෙ රුමෙන් වැඩක් වෙද? මැති සඳුනි කිවි සු රු


ඇඳගත් පමණකින් මගෙ කළිසම සු ව සේ වැදගත් බවක් සහ බලයක් ද දිය කු සේ ඇතිවන පුදුම වදනක් කියන ‍ෙනාව ල සේ කිවි වරු අදත් ඇත ලක්දිව නොයෙක දෙ සේ


ගන්දි අදියි කුලිකරුවෙකුගේ ඇ ඳු ම පෙන්වන්නට ඉන්දුි දෙසේ දිළිඳු ක ම නේරු අඳින‍නේ බෙංගාලෙ කළි ස ම එ නිසා කඩවේද දෙදෙනගෙ මිතුරු ක ම?


දිරියත් නැණ බලත් දුරලන බොරු බේද වියතුන් රකින නිදහස නොව පර මා ද කවියෙන් මෙ ගැන අප’තර වුනමුත් වා ද කළිසමෙ හපන්කම් අද ‍ෙලාව නොපෙ නේ ද?


කළිසම නොයෙක් විට රෙද්දට යටවෙන වා ඒ බව මා අඳින ඇඳුමෙන්ද පෙනෙන වා එනමුත් කළිසමේ බලයක් ද තිබෙන වා කෝකෙත් ‍ෙහාඳ නොහොඳ එක ලෙස පවතින වා


එ නි සා මිතු සඳිනි කව් අම රස රට ට නොලසා බෙදන විට ගැරහුම කළිසම ට සතො සා සිතින් නොම කළ හෙයිනි ඔබ හ ‍ට වි ග සා තුති පුදමි කව් මල් එකතු කො ට


රෙදි කළිසම් පොරය 9


මුදලිකම ලැබුම ගැන මා කී වද න විහිළුවකි එගැන සරොසක් නොගනු මැ න දහසක් මුදලිවරුඅ සිටියතක් මෙදිව යි න කිවි‍ඳෙකුගේ අගය අපි දනිමු නිසැකි න


විනිස සැල නොයෙක් බිවයකරකු අප රා ද ගැනම සවන් යොමුවෙයි නොව පර මා ද මිතුරු කිවියරෙකු හා මෙකෙරෙන වා ද මසිතු තොස වඩයි කියනුම කව රේ ද?


ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්න.

රෙද්දෙන් පිළිතුරක්.


(ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්න මහතාගේ කව් පෙලට පිළිතුරු යැවෙයි.)


අ ඳු රු කල විසූ ඔබ කියන පඬි ව රු රු දු රු විපත පැමිණෙන තුරුම බිය ක රු සොඳු රු ඇඳුම තුල සිට‍ියහ ලබන ග රු නු දු රු මරණ සලකා නොකළෝද දු රු


න ට් ට ම් වි ගියත් දැය -ප නම් පට බ න් දා කු ට් ට ම් සිත් තිබුනි “කෙලෙසුන්” තැන සි න් දා ම ට් ට ම් ගිත පෙනෙන රෙදි ඇඳුමක් හි න් දා ප ට් ට ම් ලොකු ගහන්නට බැරුවද ම න් දා !


එ ක මවු බිමේ දැය දැනු වෙමුය අ පී නි ක රුණ බේද විමු රට කලිසමක හැ පී ‍ සැ ක නැත ඉතා බෙහෙතින් දොස් ඇතත් කි පී එ ක මුතු වෙමු එවිට යයි හුනියම් කැ පී


දැ යේ පොදු දියුණුවක් ගැන හරස් ක පා පි යේ තම සැපතකට හරවන්ට එ පා බි යේ නොව කෙලින් සිට එඩි ගතිය ප පා ගි යේ මුත් මෙපණ නල ගත නොවෙයි අ පා  !


ද හ ම් පල් තුමා සමවන දැ හිතැ ති උ තු ම් බෝසතෙක් ලක ඉපදුනේ නැ ති ඇ ඳු ම් ගැන අපට සියවර කියා ඇ ති ලි යු ම් යලි සොයා පෙරලා බැලිය යු ති


10 රෙදි කළිසම් පොරය


ප ඬි න් රජ ඇමතියන් අඳින බව ව නා කි ය න් නෙහි බලය කළිසමෙහි පුන පු නා ඔ වු න් අනුකරණයෙන් නොකර කල්ප නා අ පෙ න් දැ පෙමද සමගියද නැති වු නා


උ ගු රා තදවෙන්න කරපටි අමුනන වා රු දු රා “වෙස්ටෙන්” බඩගෙඩි හිරවෙන වා ව ඳු රා ලෙස ඇගේ අවයව පෙන්වන වා නු දු රා කල තවත් නොකරා දෝ? මොන වා


හි සේ පටන් දෙපතුල් යට දක් වා ම වැ සේ මුලු සිරුර උර දැමුවක් සේ ම ඇ සේ කන්නාඩි තව ගහ ගත් තා ම කෙසේ නිදහසක් වෙද - නැහැ ඇත් තේ ම


සි ත ල රටට ගැලපෙන කළිසමක් ගෙ නේ රෑ ක ල අඳිනු මිස උදයෙහි ලිහන මෙ නේ මෙ හෙ ල දිවෙහි තද අවුවෙහි මද්ද හ‍ නේ සිං හ ල පුත්තු ඩහදිය හෙලති නික රු නේ!


සිංහල අමුඩයා කළෙ ගොවි තැන ද මි ටු රට අමුඩයා පෑනෙන් ගෑවා කු රු ටු අයියෝ ! ලක් මවුනි දරු කැලන පර පු ටු මැරි ලා ය නොදි යුතුකම කරණු ඉ ටු


දැන් නම් අප සිටින්නේ බියකරු ‍ලෝ කේ සන් සුන් ලෙස සිතනු මැන එන හැටි නා කේ ඉංගිරිසිය බසක් පොදු වුනු කල ලෝ කේ හිංහලයා මළා සැකයක් නැහැ ඒ කේ!


“සැබැවට නිදන්නගෙ ඇහැ අරවනු හැ කි ය බොරුවට නිදන්නගෙ බැහැ” දනුමැන ස කි ය ජූනි විසි හතර දින ‘දිනමිණ’ කතු වැ කි ය බැලුවිට පහසු වෙන් පැන විසඳිය හැ කි ය


ස වි යා ඇතියවුන් තම පසට කර ගෙ ණ දෙ වි යා බඳුය කලිසම ලක වින කර ණ අ වි යා මහා ජන මත සූරතෙහි දර ණ ක වි යා බිය නොමැතියෙකි සිදු වෙද මර ණ


රෙදි කළිසම් පොරය 11


පැ ද ය දැ පෙමින් කවි කියමි මෙ යු රේ බේ ද ය සිතක් නොසිතනු මැනවි මා කෙ රේ හා ද ය ගුණ දරණ රස බසැති සෝයු රේ වා ද ය නිසා වැඩිවිය ඔබට ආද රේ


ජේ. පී. වික්රෙමතිලක.

කලිසමෙන් පිළිතුරු.


(ජේ. පී. වික්රේමතිලක මහතාගේ කවි පෙල ගැනයි.)


පා න ය සමගි සැප දෙන අම රස දහ ර සි න ය කින් කරන්නට හැකි වෙද? මිතු ර මා න ය දුරලීම කළිසම බැහැර ක ර වා න ය සදනු වැනි පොල් පිත්ත අලුක ර


සැ ප ත ක් අපට ගෙන දෙන දුක් අඳුරු බි ඳා මි නි සෙ ක් බිම හෙලන සැම ලෙඩකටම වෙ දා ඇ ඳු ම ක් බව කියන බස සැබව නම් මෙ දා රෙ ද් ද ක් ගත යුතුය මුලු සේසතම පු දා


ඇඳගත් පමණකින් කළිසම හෝ රෙ ද් ද කෙනෙකුගෙ හොඳ ‍ෙනාහොඳ දැනගත හැකි වෙ ද් ද? කළිසම පහත්වි උඩ ගිය හොත් රෙ ද් ද බලතැක මෙරට වන හැටි ‍ෙලාව පර සි ද් ද


නැ දු න් ගමුවෙ සිට මිතු සඳ බයිසි ක ලේ පැ දු ම් කරණ සඳ විඳ දුක් නොව කු හු ලේ ‍ ඇ ඳු ම් ‍ෙහාඳ නැතැයි කලිසමට ලොබ ක ළේ රි දු ම් වෙලාවද සිත රෙද්දට එ ක ලේ?


හු ස් ම ගත නොහැකි ලෙස ‘ටයි’ තදකෙරු ම බ ස ම වි යනසෙ බඩ ‘වෙස්කට්’ ඇඳු ම දි ස් බිස් ගාන්ටත් බැරි මිනිසුන් කෙරු ම වි ස් ම යක් නොවෙ ද? පළපුරුදු නැති ක ම


වි සි කො ට ඇටය ලෙල්ලක් ගෙණ කෙනෙක් ද ද පැ ල කො ට ගසක් තනනට තැන් කරණු ලෙ ද දු රු කො ට සහමුලින් කලිසමට බැන වැ ද සැ දු ම ට හැකිද? ජාතිය අප රෙද්ද ඇ ඳ


12				                රෙදි   කළිසම්  පොරය


‍ ග ණ ද ස කුළුණු මෙත සහ සිය ‍සමය කෙ‍ රේ බැ ති පෙ ම සිය සිරිත් රැක ගැනුම තිර තු රේ ක ළි ස ම නිසා බැරිවිය කියන කිවි ය රේ මෙ ද හ ම මෙසේස නම් මුළු රටම ගන ඳු රේ


“කළිසමෙ බලේ” බිඳනල සිතිනි පිරි සි දු දන මන ඇලේ ඔබ පවසන බසට මු දු ක ව මි ණි වැලේ බබලන අග මිණෙක බ ඳු ‍ ම මි ත රු දිලේ සැප විඳ සමඟ සිරි ල ඳු!


ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්න.


(ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්න මහතාට පිළිතුරු පළවෙයි.)


ගැමුණු නිරිඳු කලිසම් ඇඳි පුවත ස හා නැදුන්ගම වගක් මා ගැන කිව් මි නි හා ඇසුරු නොකළ යුතු බොරු කාරයෙකි ම හා සබඳකම් ඇතොත් දුරහළ මැනවි ව හා


“ම ට සතු රටයි මා දිනු ජාතියය” ලැ දි සෙ ට මහතු‍මෝ දිවි දෙති අගතියෙ නො බැ ඳී ර ට ඇඳුමක අගය දැය දියුණවට දි දි ක ට යුතු බැර‍ිද ? ඔබ වැනි මහතෙකුට සු දී


අදිකරණය ඉදිරියට සිහරද සදි සී මමිතුර රෙද්ද ඇඳගන යනු මැන සතො සී කළිසම වත් ‍ෙනාදන්නා ‍ෙහාඳ ඉංගිරි සී කළ මැන කතා රෙදිදෙන් සිහලෙකු ව‍ිල සී


වියරණ සඳ ලකර පෙර පර බස් මහ රු දැනුමෙන් වැඩ සදන කිවි කම් සහ සොඳු රු ඔබ වැනි ගුණරත්න යක් හා දම් මිතු රූ සැබවින් මම පතමි මෙසසර වසන්තු රූ


මැ‍ රෙ මි න් ඉපදෙමින් හෙලදිව මන රං ගා මෙ ලෙ සි න් වාදකොට දැය සිටුවමු නං ගා මු නි ඳු න් දම් ලෙසින් කෙලෙසුන් කර බං ගා නි ව ති න් නිවි සැනසෙමු අපි ලෙස ඉං ගා


මැ රු ණ ය මහලු පෙළ නිදිමතටම ස තු ටි න් අ රු ණ ය නැගෙයි නිදහස පිළිබඳ අ ව ටි න් ක රු ණ ය කිම ?නිදන මවු බිම සමර කො ටි න් ත රු ණ ය සිහල ජාතක එඩියෙන් නැ ගි ටි න්!


ජේ. පී. වික්ර මතිලක


රෙදි කළිසම් පොරය 13


(ජේ. පී. වික්ර මතිලක මහතාට පිළිතුරු පළවෙයි.)


ම න ර ම් සත හසළ පිරි හද දිරි මා න

	ගු	ණ	ද	ම්	සුරැකි දැන මුනි බස අස	මා න

අප පෙ ම් බර මැතිද දිසි යස සඳ පා න ක ළි ස ම් වාද මින් කරලමු අව සා න


උ ග ත් කිවියරකු හා නොමැතිව බේ ද රොස ක් තොගෙ කල මෙම සුමිහිරි වා ද මෙතෙක් කල් අසා සිටි සැමටම හා ද නැ ත ක් තුති කරමි සිත සතොසින් පෑ ද


දි නු ම ක් පැරදුමක් ගැන ‍නොම තකා අ පී ඇ නු ම ක් කටුක වදනක් නොපවසා කි පී ස තු ට ක් සැමට ගෙන දෙන වාදයක දැ පී දෙ ම ස ක් ගත කෙළෙමු හිත මිතුරෝය අ පී!


ඇඩ්මන්ඩ් ගුණරත්න.


(“සිංහල ‘බෞඬයා” කර්තෘෑ මහතා වාදය අවසන් කරයි.)


කළිසම් නුඹ තමයි හෙළ දැයට වින ක ළේ හෙළ කවි ‍ලොවේ අද වැජඹෙන ඉහළ පෙ ළේ ගම්පහ කිවිඳු නිකමට මෙන් කියු වෙ ලේ මුදලිඳු ගුණරත්න ඒ විහිලුවකි ක ළේ


එනමුත් දිනුම් පැරදුම් නොතකා නො කි පී සුපතල මේ කිවින් දෙදෙනා එකට හැ පී කළ කවි වාදයේ මනරම් ගුණෙන් දැ පී දෙපැත්තටම ජය පිට ජය දෙමුව අ පී!


නොමනා පදයකට බසකට ඉඩක් නො දී දෙමසක් වාද කළ සරසවි මුවග සැ දී ‍ කවියන් දොපොල හට තුති පුද පඬුරු දි දී කිළිසම් විවාදය අවසන් කරන ලදී!


ඩේවිඩ් කරුණාරත්න.


කළිසම වැලපෙයි!


ප හ ත් කෙනෙක් මුත් මා ඇඳගත් කෙ‍ ණෙ හි ම හ ත් මයෙක් වේ - මහිමෙන් මගෙ බ‍ ලෙ හි එ හෙ ත් දැන් අඩුය සැලකිලි මට ල කෙ හි නොහොත් මා ගණන් නොගනිති අද ර ටෙ හි


14 රෙදි කළිසම් පොරය


ම හ ත් තැන් ම මිස දුම් කො - වැටි උ ර න බු ල ත් කකා කාට දෙකොණෙන් කෙල පෙ ර ණ ප හ ත් අය ඇන්දෙ නැති මුත් මා පො ර ණ උ නු ත් දැන් අඳිති මා ඇතුළුව බ ර ණ


දැ න ග ත් ඉංගිරිසි තරමක් දුරට හ රි වැ ද ග ත් අය අඳිනු ලැබු මා ඇතිව සි රි ‍ගො ඩ යො ත් අඳිති අද දින ඉංගිරිසි බැ රි මෙ හෙ ම ත් මට අනේ සිදුවිය “වැරිය” “සො රි”


පි න් බල තිබෙන මා ඇඳගත් සිහල පු තා කො න් ඩය බැඳි පියා හවුවී නොකර ක තා න න් නාඳුනන ලෙස ගිය මුත් විලිව ඉ තා දැ න් ඌ දොඩයි හමූ වූ විට එවිනි පි තා


පෙ ර මා අදිනු ලැබු අය කන්තෝරු ව ල අ ර මින් අසුන් ලියුමුත් කඩදාසි කො ල අ ර ගෙන කැති උදලු මැද සුවිසාල කැ ල ක ර ගොවිතැන් වෙසෙති ගොවියන් වී මෙ ක ල


ම ට ත් ම බසටත් දෙනු පිණිස උස් තැ න ම හ ත් වෙහෙස දරමින් රිසිය දක් ව න අ ය ත් සිටිති තවමත් අතර ලක් ද න එ ය ත් සැනසුමකි මට දැනට දුක් වෙ න


ම බ ස උගෙන මා ඇඳගත් මිනිසු න් ට වෙහෙස නොවි ලොකු පඩි අරගෙන ක න් ට ස ල ස ලා තිබේ රජයද නොදැනෙ න් ට එ ‍ලෙ ස පුළුවන්ද? රෙදි ඇඳි නරය න් ට


හැ කි මු ත් මා නැතිව මැ බස නැතිව බැ රි වැ ද ග ත් වැඩය මා තැනුවේ කොහොම හ රී ඇ ඳ ග ත් ම - මබස දත් අයගෙ සුව සි රී ත ව ම ත් ලක්දිවේ නැත කණ පිටට හැ රී


එ ක ම ඇඳුම වුණු සීමාවුණු බ ස ට ස ක ල බල දරණ මට සහ මගෙ බ ස ට මෙ ක ල මෙසේ සිදුවිය අපමණ ගැ හැ ට මොක ද? කරන්නේ පූරුවෙ කළ ප ව ට


රෙදි කළිසම් පොරය 15


බු ද් දාගම - සිහල බස - සිංහල හා ල රෙ ද් ද ද කම්බාය - අද මේ දේ බා ල බැ ද් ද ට යැවෙන්නට මා ඇද දුන් නූ ල ඇ ද් දේ නැත පෙළක් ඇතිකොට දැය ආ ල


මැ ඇ ඳි අය නමින් පමණක් සිහල කො ට පැ ලැ දි කම් බසට සහ දැයට නැති කො ට ගා හැ ඳි මම ඔවුන් දැමුවෙමි නිවට කො ට ඒ ම දි නැත මටත් ගිය අවුරුදු ටි ක ට !


හක්මන බැන්ටිස් රණවීර.


II [ කළිසම ඇඳගෙන බිම වාඩිවි බණ අසන්ට බැරිය කියන කළිසම්කාර පිරිසකට පිළිතුරක්.]


සු ද් දා ඔහුගෙ දෙවිගෙන් පුදන අද හ න ල ද් දා වු සිරිත් දුරලමු නො පිළි ගෙ න ස ද් දා වෙන් ඇහුම මිස පැදුරෙ ඉද ගෙ න බු ද් දා ගමේ නැහැ උඩ ඉඳ අහන බ ණ !


බො දු නම දරණ කළිසම්කාර අය උ ග ත් හැ දු වත් බංකු බණ බෝකර ලන්න මෙ හෙ ත් පැ දු රක බිම හිඳන් බණ අහගන්න ‍ උ ග ත් බො දු දන වූ අයට කුමටද? “පල්ලි සි රි ත්”


“පැ දු රක ඉන්න බැහැ මේ විසිනුන් අ ස්‍ සේ නි දු මට යමු” යි කළිසම් ඇඳගත් රි ස් සේ ‍බො දු උනහපුලුවන් නිදතත් රෑ ති ස් සේ නො දු වයි බුදුන්ගේ බණ කළිසම් ප ස් සේ!


ලේ සි ය හෝ අලේ සිය විඳ සිත් පෑ හැ දී සෑ සි ගෙ බණ ඇසුව ‍ හොත් මතු මත්තෙ හි දී වා සි ය ඔහුටමය එය අනිකෙක් ‍නො වි ඳි සෑ සි ගෙ දහම කළිසමකට කත් නො අ දී!


“කළි සම ඇඳ ඉඳුම බිම පා දෙක නො සැ ලි අ ලි කරදයකැ”ිය කියතත් නැතිව වි ලි පි ලි යක් හැඳ නොගෙන බණ අහන ලෙස “කු ලි -කළි සම්” දමාගෙන ඊමට කවුද ? ප ලී


16 රෙදි කළිසම් පොරය


ග ම න්- කෙළි - අමුත්තන් පිළිගැනුමෙ - ප වා අ ඳි න් නෙනි! ඇඳුම් වෙන වෙනමම ම හ යා ප හ න් කඩ මාල්ලක් ඉනෙහි පට ල වා අ හ න් නට බැරිද? බණ කළිසම ග ල වා


ගු ණ ද ම් පිරුමෙනුත් බසිනුත් “කැරපො තු ව” මු නි ද ම් බිලිකරන්නට එයට නොන තු ව ඇ ද හු ම් කරව්! ආගම හිත ගරු ඇ තු ව බැ රි න ම් පල්ලි යව ! මළ කරදර නැන තු ව!


අ ය ට හොඳ නොහොඳ දෙක ගැන දැනුම් නැ ති ‍හො ඳ ට උගන්වන්නට ගුණ දහම් පැ තී මු ල ට ගන්නන්ගෙ ඔහොමයි කෙරුම් ග තී අ ප ට ඉපදුනොත් ඉස් මුදුනෙ “අං” ඇ තී!


උඩ ඉඳ අසා යට යන බණ පැවසු ද දු න් ගරුසිත නසා හළමුන් ලොදනගෙ පුහු දු න් එම ගති නිසා යා යුතු නැත නොමග බො දු න් ‍ බිම ඉඳ අසා උඩයන බණ සෙදුවෙ බු දු න්!හක්මන - බැන්ටිස් රණවීර.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=රෙදි_කළිසම්_පොරය&oldid=5920" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි