රාහුල විද්‍යාලයීය ඉතිහාසය

රාහුල විද්‍යාලය යන නාමය කියූ විට, එය සිරි ලක දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සුපිහිටි සොදුරු පාසැල බව මතක් කොට දීමට අටුවා වීකා යෙදීම අවශ්‍ය වන්නේ නොවේ.