රාජාවලිය - රාජාවලිය ii

එලාළ රජු විජිතපුර කෝට්ටය වටලා ඉදිනා අවධියට දඹදිවට පත් ලියා ඇරියාහ. එලාළ රජුගේ මල් වූ භල්ලුකයා කියන එකා තිස්දහසක් දෙමළ සෙනඟ ගෙන දඹදිවින් නැවු නැඟී මාවටුතොටට12 ගොඩබැස්සාහ. එලාළ රජ නැති බව අසා ආයේ දඹදිවට නොයමි සිතා ගැමුණු රජුට පත් ලියා එවා සටනට උන්නාහ. එපත ගෙන ගොස් ගැමුණු රජ්ජුරුවන්ඩ දුන් සඳ පත බලා ‍ගැමුණු රජ දසමහායෝධයන් ගෙන්නවා භල්ලුකයාගේ සටනට සිවුරඟ සෙනඟ පිරිවරාගෙන කඩොල් ඇතාට පැනනැඟී යුද්ධයට සැරසී සූසැටක් හෙරිනාද ගස්වමින් යුගන්ධර පර්වත සෙනහඬ මෙන් ගුගුරුවා පොළොව දෙ‍දරවමින් ඒ ගැමුණු රජ අනුරාධපුරයෙන් නික්ම භල්ලුක‍යාගේ සටනට පිටත් උණාහ. ඒ යුද්ධයට යන විට ක‍ඬොල් ඇතා පසුබැස නො යන්නාහ. එලාළ රජ එකක් අටවිසි සටනක් කරන කල්හි මේ ඇතු පසු බැස්සේ නැත. දැන් භල්ලුකයාගේ සටනට පසුබසින්නේ අපට පරාජයකැයි සිතා ගැමුණු රජ දසමහායෝධයන් අතින් විමසා ඇසූ සඳ එවේලෙහි දසමහා යෝධයෝ කියන්නාහු දෙවයන්වහන්ස 13 අපට පරාජය නොවෙයි. මේ ඇතා පසුබසින්නේ අපට ජයබිමක් බලන්ඩය. ඇතු සිටි බිම ඇර අපි නොයමුව කීවාහ. එසේ ගොසින් භල්ලුකයා ඉන්නා වාඩියට 14 ළං නොවී ඇතා 4. යෝධයාට - හ . ර . අ . ක . ම . 5. පිංගුත්තර දීඝජන්තුවාගේ - බ . : දිගන්තුවාගේ - ක . : දීගජන්තුවාට - ර . ස . ප . ම . : දීගිජන්තුවාට - ධ . 6. නැමුනු - ප . හ . අ . : නැබුරු උනු - ක . ස . 7. දිගාන්තුවාට - ක . : දීඝිජන්තුවාට - හ . : පිංගුත්තරයාට - බ . 8. කුලන්තවාපි - මහා . : කුලත්ථවාපි - මහා . ටිකා. 9. “ ඇත් . . . අන්නවා ” කොටස : ඇත්දෙදෙන දළින් දළ අන්වා - ග . ව . : ඇතුදෙදළ දන අන්වා - ප. : ඇත්දෙදෙන දන අන්නවා - ක . : ඇත්දෙදල දල අන්වා - ම . 10. “ තෝ . . . දමා ද ” යන කොටස : තො මරා ද මා මරා ද - ම . ර . : තෝමරය දමා - බ . : තෝමරය දමයි - ප . ස . : තොමරදමා මරාද - හ . : එලාළ රජහට තෝමර දමා - ග . ව . 11. දෝලාකුනම් - ම . 12. මාවත කෝට්ටයට - අ. ස . : මවතු කෝට්ටයට - හ . : මාතුකෝට්ටය - ර . : මාවටු කෝට්ට - මට - ප . : මාවතු කෝට්ටයට - ම . 13. දෙවෙනිව - හ . ස . : රජ්ජුරුවෙනි - ක . 14. භූමියට - ඩ . බ . ග . ව . : පරක්කුවට - ප . : තැනට - ක .


රාජාවලිය 183

සිටියාහ. ගැමුණු රජ සිටින වාඩියට භල්ලුකයා ඇවිත් යුද්ධයට වන්නාහ. රජුට විදිමැයි කියා අඬගැසීය. කථා කළ විට කටට විදිමැයි විදීමට දක්ෂකම් ඇති ඒ භල්ලුකයා අඬගැසීය. රජ අඬගැසීම අසා ඇතා පිට ඉඳ ඇතු පස්සේ ඵුස්සදේව 3 යෝධයා ඉඳුවා භල්ලුකයාට විදින්ඩ උන්නාහ. රජ භල්ලුකයාගේ බසට පලියෙන් 4 මූණ වසාගෙන ඇයි ද නිවට දෙමළො යි කියා අඬගැසූ විට ඒ හඬට භල්ලුකයා සැරය විද්දාහ. දුට‍ුගැමුණු රජුගේ මුඛය වසා තිබූ පලිහේ 5 වැදී සැරය බිම වැටුනාහ. ගැමුණු රජ කට පුරා තිබූ බුලත්සප බිමට දැමුවාහ. භල්ලුකයා ඒ දැක ගැමුණු රජුගේ කටට විදපීමි කියා මහත් කොට හඬ ගැසීය. ඒ හඬට ඵුස්සදේව 6 යෝධයා භල්ලුකයාගේ කටට සැරය 7 හෙළීය. ඔහු වැටුණු පසුව තිස්දහසක් දෙමළ සේනාව මැද දසමහයෝධයෝ මහසෙනඟට වැද කොට දෙමළුන් විනාශ කරවා යුද්ධ ජයගෙන ආපසු ඇවිත් මහපෙරහරින් අසුරයුද්ධ ජයගත් ශක්ර දෙවෙන්ද්රඇයා මෙන් අනුරාධපුර නුවරට වන්නාහ. මිහිඟුණාවෙ සිට භල්ලුකයාගෙ සටන නිමවන තුරු මැරූ දෙමළ සෙන් සැවොම දසලක්ෂ අසූදහසක් දෙමළ සෙනඟ යයි දැනගත යුතුයි. මේ රජ බුද්ධශාසනය එළි කරන නිසා මහපින් ඇතුව උපන්නයි දත යුතුයි. මේ රජ ඒකාසංඛ්යන කල්පලක්ෂයක් පෙරුන් පුරා එනවාය. මෛත්රී බුදුන්ඩ දකුණත් සවු බවත් දැනගත යුතුයි. තිස්ස කුමාරයා මෛත්රීු බුදුන්ඩ වමත් සවුව උපදිනවා දැනගත යුතුයි. ශ්රීතලංකාබීපය පරසතුරන් නසා මිරිසවැටි දාගොබ කරවා ගල්ටැම් කප්පවා පෙළකට සතළිසක් බැගින් සකළිස් පෙළක් ඉඳුවා බිම්මාල් නව ලක්ෂයක් හා උඩුමාල් අනූලක්ෂයක් හා සෙවිල්ලට 8 උඩ ලෝපට තට්ටුව හා දඹදිව දේසවලින් බුදුන්ගේ ධාතුපූජාවට ඒ ඒ රටින් අහසින් වැඩි මහාසංඝයා අනූකෙළක් වැඩ හිඳුවා මහපායේ සත්දවසක් දන් දී සිවුරු පිරිකර දන් දී නාග භවනයෙහි තිබූ ධාතු ගෙන්නවා රුවන්වැලි මහදාගොබ පිහිටුවා දාගොබ බඳවා සතුන්ඩ පව් නොකරන්ඩ අවවාද දී 9 පින් රැස් කොට සූවිසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර දෙව්පුර ගියාහ. ගැමුණු රජුගේ මල් සැදහැතිස්ස 10 රජු රාජ්ජයට පැමිණ දිගානක 11 වෙහෙර කරවා මුල්ගිරිගල වෙහෙර කරවා දසඅටක් මහවැව් බඳවා තිස්හත් අවුරුද්දක් 12 රාජ්ජය කර දෙව්පුර 13 ගියාහ. ඔහු පුත් තුල් නම් 14 රජ එක් අවුරුදු 3. පුස්පදෙව - අ . ක . හ . : පුස්පදෙව - ම . 4. පලිහ - ප . : පලිස - ස . අ . ක . බ . ර . හ . : පලසකින් - ධ . 5. පලඟයෙ - ස . අ . හ . : පලඟය - යි . : පලිස - ක . ව . 6. පුෂ්පදෙව - ම . ධ . : පුස්පදෙව - අ . ක . හ . 7. . - අ . ක . බ . ර . ධ . හ . : 8. හෙවිල්ලට - අ . හ . ස . ධ . ම . 9. “ අවවාදදී ” - ග . ව . අ . ක . ධ . ර . හ . ස . ම . පොත්වල නැත : ආඥාකොට - ප . 10 . සැධැතිස්ස - ක . : සැදෑතිස්ස - ග . ව . : සැදැහතිස්ස - ම . : සැදැහැතිස්ස - රාජරන්. 11. පැමිණි දින - ස . : පැමිණිදා නබා - ර . : දිගන - ම . අ . හ . : දිගන ශ්රි - බ . : ගිනනස්සි - ක . 12. අටළොස් අවුරුද්දක් - පූජා . මහා . දීප . 13. තොසිතපුර - ක . බ . : තුසිතපුර - ග . : තුසිපුර - ව . 14. ඵුල නම් - හ . ස . : තුල්ලනා - බ . : ථුල්ලන - ධ . : තුල්ය නම් - ල . : තුල්නා - ක . ග . ව . : උපුල් - නම් ප . : තුල්නම් - පූජා . : ථුලථන - මහා .


184 රාජාවලිය

අට මසක් 7 රාජ්ජය කර අනුරාධපුරයෙහි 8 වෙහෙර කරවා සිටි විට ඔහු 9 මරා ලැමිණිතිස්ස 10 රජ තිස්නව අවුරුද්දක් 11 රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඇවෑමෙන් වළගම්බාහු රජ රාජ්ජයට පැමිණ පස්මසක් රාජ්ජය කරන කල සොළී රටින් දෙමළෝ සත් දෙනෙක් සත්දහසක් දෙමළ සෙනඟ ගෙන මේ ලක්දිවට ගොඩබැස වළගම්බාහු රජ එලවා ලුහුබඳවා එක දෙමළෙක් රජහුගෙ අග බිසව ගෙන ගියාහ. එක දෙමළෙක් අප බුදුන් වැළඳු පාත්රඅය 12 ගෙන ගියාහ. අනික් දෙමළෝ පස්දෙන වෙන වෙන ම පිළිවෙළින් තිස්නව අවුරුද්දක් 13 රාජ්ජය කරන කල පසුව වළගම්බාහු රජ මායාරට ගල්ලෙන්වල ඉඳලා සෙනඟ ගෙන අනුරාධපුර නුවරට වැද රජ කරන දෙමළුන් මරා රාජ්ජය ගෙන පෙර තමන් වල් වැද ඉඳිනා අවධියේ ගල්ලෙන් දැකලා ඒ ගල් කටාරම් කොටවා දොළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. මහදැළියාතිස්ස රජ පන්සියයක් රහතුන් වඩාහිඳුවා පොත්සඟලක් 14 කරවා තබා පනස් අවුරුද්දක් 15 රාජ්ජය කෙළේය. පසුව වළගම්බාහු රජුගේ පුත් රාජ්ජයට පැමිණ අටළොස් වෙහෙරක් මුලින් 16 කඩා දමා රාජ්ජය කරන සඳ දඹදිව රජකරන සාගල් නුවර මිලිඳු 17 රජුගේ අධර්මයෙන් එරජ එක් බැමිණි ස්ත්රිනයකට 18 ලොභයෙන් ඇගේ නිවරද පුරුෂයාට වරද තබා මරා දමන්ට සිතන්නේ පුරුෂයා නිවරද්දේ මරන බව සරි නැතකියා මොන වරදක් දමාලාවත් මට කියව යි සේවකයන්ඩ කී සඳ එබමුණු වෙළඳාමට යන මග සේවකයො රැක ඉඳලා දැදුරු කඩකට බමුණු බටු විට අදිකාරන් හන ගැසූ 19 ගොනා බමුණාගේ ඉස්සරට දක්වා සේවකයො සැඟවී සිටි විට ගොනා මගඅරින්ඩ 20 ඉඩ නැතුව ආපසු කරකැවී බමුණා ගොනා පස්සේ එනවා දැක මේ ගොනා සඟවාගෙන කොයි යෙයි දැයි කියා බමුණා අල්ලා ගෙන ගොසින් රජ්ජුරුවන්ඩ දුන්නාහ. ඒ රජ බමුණා මරාදමාපු විට එකල බැමිණියට සැළව මම පතිව්රවතාධර්මය 21 රැක්කා සැබෑ වී නම් මේ රජුගේ රට නසින්ඩ ඕනෑය කියා යටිපල්ලේ අඳුන්22 7. එක් අවුරුඩක් - ක . : එක්මස් දසදවසක් - පූජා . මහා . දීප . 8. ආනුභාවයෙන් - ප . හ . ධ . : අනුබාවයෙන් - ර . : අනුභවනේ - ද . : ආනුභාවෙන් - ම . : ආඥාවෙන් - ක . : අඥා - බ . 9. එතුල්යය නම් රජ - ල . 10. ලැමැනිතිස්ස - හ . ධ . : ලාතිස්ස - ර . : ලමාතිස්ස ල . : ලැමිණිතිය - ග . ව . ප . : ලැමණිතිස්ස - ස . 11. තිස්අවුරුද්දක් - බ . : තිස්සතර අවුරුද්දක් - ර . : නව අවුරුදු අටමස් දෙපෝයක් - පූජා . 12. පාත්රාුධාතුව - අ . ධ . : පාත්රාුධාතුව - ග . ව . 13. තිස්අවුරුද්දක් - ර . බ . : - තුදුස්අවුරුද්දක් - ග . ව . : තුස්නීන්භූතව - ල . : තුදුස්අවුරුදු සත්මසක් - පූජා . මහා . 14. පොලත්සඟලක් - බ . : පොත්ගුල් - ග . ව . 15. තුදුස්හවුරුද්දක් - පූජා . මහා . 16. මුලිනුපුරා - ප . : මුල්සිඳ - ල . 17. මහ - බ . : මිනි - ක . : මිහිදුමහ - ධ . 18. ස්රිනුපුයක් - ක . : ඉත්රී යට - අ . : ඉස්ත්රි්ට - හ . ර . : කුමාරිකාවක් කෙරෙහි - ල . ප . 19. “ අදිකාරන් හන ගැසූ ” වෙනුවට : අදිකාරන් ගැසූ - හ . ප . : අධිකාරන් ගැසූ - අ . ම . ධ . ර . ස . : අදිකාරන් ගසාපු - ක . : අදිකාරං හන ගසාපු - බ . : අධිකාරම්ගේ සාපු - ග . ව . 20. . - ල . ස . ප : ඉඩන් - ක . බ . : ඉන්ඩන් - ර . 21. පතිව්රනතාව - බ . : පතිව්රංතාවසිලය - ධ . : පතිධමඋරතාපය - ක . 22. දුන් - ස . : අගුරු - ක . බ . : අඳුන්අඟුරු - ග . ව .


රාජාවලිය 185

ගාගෙන දිය තුන් අල්ලක් 3 ඉස යටිපල්ලෙන් තුන් විටක් අත්පොළුහන් 4 ගසා ගෙට වැද දොර වසාගෙන මළාහ. එවිට සක්දෙවි රජ කලකිරී වැසි නැතිව දොළොස් අවුරුද්දක් තිබුණාහයි දත යුතුයි. ලක රජ කරන වොරනාග 5 රජ වෙහෙරවල් නැසූ හෙයින් එකලට සිරිලක බැමිණිගෙ සායෙන් 6 තුන් අවුරුද්දක් වැසි නැතිව තිබුණා දැනගත යුතුයි. එදා පටන් බැමිණියගේ සාය හා ශකවර්ෂවය පැමිණුණයි දැනගත යුතුයි. පසුව ලෝ වැස්සන් විසින් වොරනාග 7 රජ මරා දැමුවාහ. වොරනාග රජ දොළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කළේය. අප තිලෝගුරු බුදුන් පිරිනිවී බුඬවර්ෂනයෙන් 8 සත්සිය 9 විසිතුන් 10 අවුරුද්දක් ගියයි දැනගත යුතුයි. ඔහු පසුව මහදැළියාතිස්ස 14 රජුගේ පුත් කුඩාතිස්ස 15 රජ තුන්අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. 16 අගබිසව ඒ රජ වස දී මරා සුරත් 17 කියන ඇමතියා ලවා එක් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු වස දී 18 මරා මුකවෙට්ටි 19 දෙමළා ලවා එක් අවුරුද්දක් 20 රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු වස දී 18 මරා ප්රො1හිත 21 බමුණා ලවා එක් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය . ඔහු වස දී මරා තොමෝ සාර මසක් රාජ්ජය කෙලේය. පෙර කී සූය්ය්් රවංශයෙන් ආ කුඩාතිස්ස 22 රජුගේ පුත් මලකන්තිස්ස 23 රජ සමණත් 24 මැරූ බිසව මරා දෙවිසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් භාතිය රජ රජ කරන අවධියට රුවන්වැලි දාගොබ ඇතුළෙ රහතුන් වහන්සේලා පිරිත් කියනවා අසා අද මම දාගොබ ඇතුළතට නොගොස් මිස නොයමි කියා සිතා රුවන්වැලි දාගොබ මළුවේ නිරාහාරව රජ උන් විට ශක්රමභවන 25 උණුව සක්දෙවියෝ ඒ දැකලා සක්දෙවියන්ගෙ සහායෙන් දාගොබ ඇතුළට වැදලා එදා භාතිය රජ සිත් සේ දාගොබට වැඳ උයන්වතු කරවා මලින් රුවන්වැලි දාගොබ වසා නොයෙක් වාරයෙහි පූජා කොට අටළොස් 26 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කොට දෙව්ලොව ගියාහ.

3. ඇලලක් - ක . ර . ස . ධ . හ . : හෑල්ලක් අහසට - ග . ව . 4. අත්පොඩි - ක . බ . : අත්පොළසන් - ග . ව . ස . ප . 5. වෝරඟ - ක . : වොරඟන - අ . : මොරඟන - ම . බ . : වොරගන - ස . : මොරගාන - ධ . 6. ඒ බැමිණි දේවිගෙ සහායෙන් - ම . 7. වොරඟන - ර . : වොරගාත - හ . : වෝරගන - අ . : මොරගාන - ධ . : මෝරගන - බ . : වොරාගන - ස . 8. බුඬවෂි - ධ . ර . අ . ස . ම . 9. සසිය - ග . ව . 10. විසි - අ . ධ . ර . ස . ම . 14. මහදැලිය තිස්ස - ර . ස . : මහධෑලියතිස්ස - හ . : මහදැලිය - ල . ප . : මගදිලියා - බ . 15. “ රජුගේ පුත් කුඩාතිස්ස ” - ර . හ . අ . පොත්වල නැත. 16. තුන්අවුරුදු සත්මසක් රජ කරන සඳ - ල . ප . 17. සුරත - ර . : සුරණ් - ධ . : ඉන් පසුව රාම - ල . ප . : සුරකිත් - ග . ව . ක . 18. සදිකර - ග . ව . 19. මුකසෙට්ටි - ක . : මුඛවෙඩි - ර . : මඛරවට්ටි - ප . : කාමෙට්ටි - ල . 20. අවුරුදු සාරමසක් - ල . ප . 21. පොරොහිත - ස . ක . : පුරෝහිත - ග . ව . 22. කුඩ - හ . : කුඩා - අ . ක . ස . : කුඩාතිස් - ර . ග . ව . 23. මකලන්තිස් - ග . ව . : මකලන්තිස්ස - ක . බ . : මලක්කංතිස්ස - වන්රා . 24. පියරජජුරුවන් - ග . ව . 25. ශක්රජයන්ගෙ භවන - බ . : ශක්රමයාගෙ භවන - ල . ප . 26. අට - ධ . හ . ර . අ . බ . ක . ය . : අටවිසි අවුරුද්දක් - පූජා මහා.

186 රාජාවලිය

ඔහු මල් මහදැළියා 1 රජ සෑගිරියේ 2 ඇඹුළු 3 දාගොබ කරවා කොළොන් හොය 4 සිට සෑගිරි 5 දාගොබට පිළී 6 පිටින් ගොසින් වැඳ ලක්දිව 7 වැසියන් විසින් දෙන 8 අයබදු නොගෙන අනුරාධපුර නුවරට සතර දිගින් සතර ගවුවක් උයන් 9 කරවා සීනිද්ද , බෝලිද්ද , දොඹ , දුනුකේ , වැටකේ , දෑසමන් , සපු නා උයන්වතු 10 කරවා නොයෙක් වර රුවන්වැලි දාගොබට පූජාකොට 11 එකුන්සීයක් මුළුල්ලෙහි මුහුදු පිට ඔරු 12 බැඳ යොදුනක තැන් පටන් ඔරුවට පිළි බැඳ නානාප්රමකාරයෙන් සරසා සූවිසිදහසක් මහාසංඝයාවහන්සේ මුහුදු පිට ඉඳුවා පෙරවරු තුලාහැර දන් දී පස්වරු මහදන් දී තුන්යම් රාත්රි්යෙහි ලක්දිව මුළුල්ලෙහි ගිතෙලින් පාන් පූජා කර මෙසේ කුසල් කර දොළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය.13 ඔහු පුත් අඩගැමුණු රජ අමාවළක් සේ 14 ලක්දිව බෙර ලවා සතුන් නොමරන පරිද්දෙන් සතහට මිහිරිබස් දී සතුන් පව් නොකරවා පින් රැස් කරවා නව අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර දෙව්ලොව ගියාහ. 15 ඔහු පුත් වක්නැසිනම්බප 16 රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. එරජ රජ කරන අවධියට සොළී රටින් දෙමළ සෙනඟ ගෙන සොළී රජ මේ ලංකාවට ගොඩබැසලා හිර දොළොස් දහසක් අල්ලා ගෙන සොළි රටට 1. මහදලියන - අ . : මහාදෙලියා - බ . : මහදැලිය - ම . ධ . : මහාධැලිය - හ . 2. සාගිරියෙන් - ධ . ර . ක . : ශාගිරියෙහි - ප . : සීගිරියෙහි - ල . : සූගිරියෙ - බ . 3. අබුළු - ධ . හ . : අඹුළුවට - ක . : ශාගිරියෙහි - ප . : සීගිරියෙහි - ල . : සූගිරියෙ - බ . 4. හෝ - ක . බ . : වෙහෙර - ග . ස . ල . අ . ර . හ . ම . 5. සාගිරි - ක . ර . : සූගිරි - බ . : ශාරි - ධ . : සෑගිරියෙන් - ස . : ශාගිරියේ - ප . 6. පියවිලි - ග . ව . ල . 7. ලක්දිවට - හ . ර . අ . බ . 8. “ වැසියන් විසින් දෙන ” වෙනුවට : දවසින් දෙසන්ට - ධ . ර . : දවසින් දවසට - ම . : දවසින් දෙසවානට - හ . : දහස්ගනම් අය වෙන වෙන - ප . 9. උයන්වතු - බ . ල . ප . 10. උයන් - අ . ධ . හ . ම . ර . : මල්වතු - ල . ප . 11. . - අ . ධ . ර . හ . ග . 12. ඔරුඅගුල් - ල . : ඔරුඅගුළු - ප . 13. කොට දෙවු ලොව ගියාහ . ල . ප . : කොට දෙවුලොව උපන්නාහ - ස . 14. ග . ව . : අමවලක්සේ - අ . : මාවලක්සේ ර . : අාමාවලක්ෂෙ - ප . : අමාවලෙක්ෂ - ල . : අමාවිලක්සෙ - ස . 15. මෙතැන්සිට මහාවංසාදී අනෙක් වාර්තාවන්හි දැක්වෙන පරිදි රජුන් අටදෙනෙකුන් පිළිබද පුවත රාජාවලි පිටපත් නොදක්වයි. ඒ රජුන් සම්බන්ධ පූජාවලී පාඨය මෙසේය : “ ඔහු මල් කිණිහිරිදළ මහරජ බෑරජහු මරා තෙමේ තුන් හවුරුද්දක් අධර්මයෙන් රජ කොට අපායගත විය. පෙර කී අඩගැමුණු මහරජහු පිත් කුඩා අබා රජ හවුරුද්දක් රාජ්යයය කෙළේය. ඔහු නං සිංහවල්ලි නම් බිසොව සාරමසක් රජ කළාය. දඩගැමුණු රජ බෑන එළුන්නා මහරජ ඇය තමහට බිසෝ කොට සහවුරුද්දක් රජ කෙළේය. ඔහු පිත් සදමුහුණු රජ අ‍ටඅවුරුදු සත්මසක් රජ කෙළේය. ඔහු මල් යසසිළු නම් රජ සත්අවුරුදු අටමසක් රාජ්යිය කෙළේය. ඔහු මරා සුභ නම් බලතෙන් සාවුරුද්දක් රජ කෙළේය. ඔහු මරා ලමැණිවංශයෙන් ආ වහජ් රජ අනුරාධපුර නුවර එකි එකි අතින් සතර සතර ගවුවෙහි සොළොස් ගවු සියාරා මහ පවුරක් ලවා නිතුපත්පාණ කොළමහලුරේරුතානාකැටි කැලි කොළොම් නා කැලි වසා මුගුණු ඇළවඩුන්නා රතුපුල කව සියඹලා මතුළු මුගුණු අක්වඩුන්නා යන මහවැව් සොළොසක් බඳවා ථූපාරාමයෙහි වටදාගෙය කරවා සූසාලිස් අවුරුද්දක් රජ කොට දෙව්ලොව ගියේය. ” ( පූජාසු . 2 පිටුව ) 16. එන්නැසිනම්බප - ග . : වන්නැසිසිතනම්බප - ත . : සිතනබප - අ . : සිතනන්බප - ර . : සිනනම්බප - යො . : සිතතඹපා - හ . : සිතඹ ධ . : සිතනඹ - ම . : සිතනර - ස . : සින්නසුබු - ප . : සීන්කසුඹු - ල . : වන්නැසිනඹා - වන්රා . : වක්නැහැතිස් - පූජා . : වංකනාසිකතිස්ස - මහා .


රාජාවලිය 187

ගියාහ. වක්නැසිනම්බප 2 රජුගේ පුත් ගජබාහු රජකමට පැමිණ ඉන්නා අවධියට රජ රාත්රි යේ නුවර ඇවිදිනාකොට එක් කනවැන්දුම් ගෑනියක් 3 තමාගේ දරුවන් සොළී රජ අල්ලාගෙන ගියාට රාත්රිදයෙ අඬනවා අසා ඒ ගජබාහු රජ මේ නුවර අතඩුවක් ඇත කියා ඇගෙ දොර සුණු ගා රජ මාලිගාවට ගියාහ. එරජ උදෑසන ඇමතියන් ගෙන්නවා මෙනුවර නඩුඅනඩු මොනවා ද කියා රජ ඇමතියන් අතින් ඇසූ සඳ මහරජ මඟුල් ගෙයක් මෙන් තිබෙන්නේය කියා ඇමතියෝ සැළකළෝය. එවිට ඇමතියන්ඩ උදහස් වදාරා දොර සුණු ගෑ ගෙයි ස්ත්රි ය ගෙන්වා රජ ඇගෙන් ඇසූ විට සොළී රජ 4 දොළොස්දහසක් සිර අල්ලා ගෙන යන කොට මාගේ දරුදෙන්නාත් අල්ලා ගියාට ඇඬුවාය කී සඳ පියරජහට 5 උදහස් වදාරා සොළී පුරයට සෙට යෙමි කියා සෙනඟ එක්කරගෙන යාපාපටුනට 6 ගොස් සොළී රජ බලපා ගෙනිච්ච සෙනඟ ගෙනෙම් කියා සේනාවට අවසර දී නීලා 7 යෝධයා කැටුව ගොසින් යගදාව 8 ගෙන දිය දෙබෑ 9 කොට සිට ගොසින් 10 සොළි පුරයට වැද සොළී රජ භය ගන්වා ගෙන සක්රජ මෙන් සිංහාසනයෙහි වැඩ හිඳගත 11 නීලා 7 යෝධයා එනුවර ඇතුන් අල්ලා එකෙකුගේ ඇ‍ඟේ එකෙකු ගසා දෙන්න මරන්නාහ. මෙසේ සොළී පුරය පාළු කරන විට සොළී රජහට ඇමති සැළකළාහ. සොළී රජ එබසට සිංහල සේනාව මෙපුර වනසන්ඩ ආවා ද කියා ගජබාහු රජ්ජුරුවන් අතින් ඇසූ සඳ එබසට ගජබාහු රජ කියන සේක් කැටුව ආ කුඩා කොලු මිස වෙන නැත හමුදාව කියලා නිල 7 යෝධයා ගෙන්නවාගෙන ගජබාහු රජ සිටියාහ. එබසට සේනාව නැතුව රජ තනිව ආවේ මන්දැයි කියා ඇසූ විට නුඹගේ පියමහරජ මාගේ පියාණන් අවධියේ සිර දොළොස් දහසක් ගෙනාවාය. මම ඒ සිර ගෙනියන්ඩ ආමි කී සඳ දෙව්පුර ගොසින් අසුරයුද 12 ජයගත්තේ පළමු අප කුලයේ රජෙක කියා සෙනග ගෙන්වා දෙන්ඩ බැරිය කී සඳ එබසට ගජබාහු රජ කෝපව මෙනුවරත් නසා අළුකර දමමි කියා පමා නැතුව මාගේ සෙනගට සූවිසිදහසක් දෙව යි කියා වැලි මැඩ දිය මිරිකා පෑය. යගදාවෙන් 13 දියමිරිකා පෑය, සොළි රජ භයගන්වාගෙන සූවිසිදහසක් පොළී ලා සිරගෙන පත්තිනි 14 දෙවියන්ගේ 15 2. වන්නෑසිනම්බප - ග . : වඩ්කනාසිකතිස්ස - ව . : සිතනම්බප - ක . : සිතනබපර - අ . : සිතන්බ - ර . : සිතනඹ - ම . ප . හ . : සීතංබප - ධ . : සිත්තඹ - ස . : සින්නම්බප - යො . : සීන්කසුබු - ල . : සින්නනන්බඹ - බ . : සිනඹා - වන්රා . 3. ගෑනියෙක් - බ . : ගැහැනියෙක් - ධ . : ගෑනිකෙනෙක් - ප . : ගෑනුකෙනෙක් - ල . : ගැහැනියක් - ග . ව . 4. ඔබවහන්සේගේ පියරජ්ජුරුවන්නේ අවධියේදී සොළි රජු මෙ ලක්දිවට ගොඩබැසලා - ක . 5. . - ධ . : ඇමතියන්ට - ල . ප . : දැරියහට - හ . අ . : දුප්පත් ස්ත්රිුයහට ම . 6. යාප්පටුනට - ල . 7. . - ල . : නීලමහ - ග . ව . 8. යකදාව - හ . ක . ස . ල . 9. දෙපෙත් - ක . : දෙපළු - ල . 10. පිටිපතුල් නොතෙමා පින්බෙලෙන් ගොසින් - ප . : මහරජ මූද මැද සිට රජුගෙ පින් බලෙන් සෙනඟගෙ පිටිපතුල් නෙතමා ගොඩ නංවාගෙන ගොසින් - ල . 11. ඉඳ - ම . අ . ධ . ර . ල . : හිදිනාවිට - ක . 12. අසුර - හ . ර . බ . ස . : අසුරරජය - ප . : අගරජකම - ල . 13. යකදාවෙන් - ල . ප . ධ . බ . ක . 14. පතිනි - ධ. 15. දෙවිඳුගෙ - ම . බ . ස .188 රාජාවලිය

රුවන්සලඹත් ගෙන සිවුදේවාලේ දෙවියන්ගේ ආයුධත් ගෙන්වා ගෙන වළගම්බාහු රජ අවධියේ ගෙනිච්ච පාත්රගධාතුවත් ගෙන්වා ගෙන මතු මෙවැන්නක් නොකරන සැටියට තරවටු 4 කරගෙන පිටත්ව ඇවිත් මේ ලංකාවට ගොඩබාගෙන ප්ර වේණි හිර තමතමන්ගේ ප්රපවේණිවලට ඇර පුරවැඩි 5 සිර අලුත්කුරුවෙ 6 ඉන්ඩ සලස්වා දී සූවිසිඅවුරුද්දක් රාජ්ජය කර ගජබාහු රජ දෙව්ලොව ගියාහ. 7 ඔහු පුත් භාතියතිස්ස 8 රජ කිරිපලු වෙහෙර 9 කරවා පූජා කර සූවිසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් 10 කුඩානා 11 රජ විසිඅවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පිත් වේරතිස්ස 12 රජ දෙවිසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් අබාසෙන් 13 රජ දෑවුරුද්දක් 14 රාජ්ජය කෙළේය. පෙර කී වේරතිස්ස 12 රජුගේ පුත් ශ්රීජනාග 15 රජ දෑවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහුට පසු 16 විජලිඳු 17 රජ සාවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ලැමැණි වංශයෙන් ආ සංඝතිස්ස රජ සතර අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඇවෑමෙන් ශ්රී සඟබෝ රජ දැහැමෙන් සෙමෙන් රාජ්ජය කරන අවධියේ දී දුර්භික්ෂයෙන් වැසි නොවසිනවා දැකලා තමාගේ සීලතේජසින් වැසි වස්වා රූණු 18 ජනපදයෙහි රතැස් 19 නම් දළරාක්ෂයාට 20 භයින් තැති ගෙන ඇස් රතු කරවා බලා21 ඔහු දැක මුත් නොයමි සිතා පෙහෙවස්ව තමාගේ සීලතේජසින් 4. තරඔට්ටු - ස . ර . ම . 5. වැඩිපුර - බ . 6. අලුත්කුරුවෙ සාරසියපත්තුවේ යටිනුවර උඩුනුවර තුම්පනේ හේවාහැට පන්සිය - පත්තුව එගොඩතිහ මෙ‍ෙගාඩතිහ යන මෙකී රටවල බෙදා හැර - ල . ප . ග . ව . : ල . පොතේ පමණක් “ යන මෙකී රටවල බෙදා ඇර ” නම් පද වෙනුවට : “ දුඹර මැදසියපත්තුවෙ වලපනෙ වෙල්ලස්ස බින්තැන්න ඌව බදුල්ල මාතලේ නුවරකලවුව තමන්කඩ සත්කෝරලය යන මෙ නවකෝරලය ඇතුළුව රටවල් සහ දිසාවලද ගෙනා සෙනග සිටුවමින්. ” 7. මෙතැනදී “ ඔහු සුහුරුබඩු මහලු මානාරජ සාවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය ” යන වාක්යනයක් - අ . පොතේ ඇත. “ ඒ ගජබා රජ ඇවෑමෙන් ඔහුගේ බිසවුන් පියවූ මහලුනා රජ රාජ්යයශ්රීවයට පැමිණියේය. මොහු මහලුව සිටි බැවින් ඕහට මහලු නා යන නම විය. මේ රජු විසින් අබතුරකොටහල් උදපහන් ඇල්ගිරි ආදි විහාර කරවා සාවුරුද්දක් දැහැමෙන් රාජ්ජය කරන ලද්දේය ” - ව. 8. බාතිස්ස - ධ . හ . : භාතිස්ස - ම . ස . ප . වන්රා . : භාතිය - ල . : ශිනිතිස්ස - බ . : තිස්ස - ස . 9. ගසමුලදාගොබ - ය . : ගසමුල පලපාළුදාගැබ - ක . : ගසමුලපලළු - බ . : ගසමුල පළුදාගැබ - ග . ව . : ගසමුල පලුදාගෙය - පූජා . : රුකමුල කිරිපළු දාගොබ - වන්රා . 10. පුන් මල් - ල . ප . ධ . හ . ර . ස . 11. කුඩා - හ . ර . ස . : නා - ක . : කුඩාතිස්ස - ල . ප . : කුඩාරන් - ධ . : කුඩානා - වන්රා . 12. වෙහෙරතිස්ස - ක . : තිස්ස - බ . : වෛරතිස්ස - ම . : වොහාරතිස්ස - ග . ව . : වෙරතිස්ස - වන්රා . : වේරතිස්ස - පූජා . 13. අඹා - ම . ල . ර . හ . වන්රා . : අබා - ස . : අඹ - ප . : අඹාහේනේ - ක . : අබායෙන් - පූජා . 14. සිවුඅවුරුද්දක් - හ . ස . : සිවුරුද්දක් - ර . : විසිඅවුරුද්දක් - ල . ප . 15. ශ්රීඅ නා - ක . ස . : ශ්රීදනාගර ර . : සිරිනාග ග . ව පූජා . : ශ්රිපනාග - වන්රා . 16. ඔහු පුත් - ර . ල . 17. සුවිජය - ර . : සුවිජලිඳු - ල . : විජයිඳු - ග . ව . පූජා . : විජලිඳු - වන්රා . 18. රුහුනු - ධ . බ . : රූණ - ක . : රුහුනුරට - ප . 19. රරැස - ක . : රතැසි - ග . ව . ප . 20. දාලරාක්ෂයකුට - ර . ධ . : දලරාක්ෂයකුට - හ . : දලරාක්ෂයෙක් - ප . 21. පිස්සු හුකොට - ක . : පිස්සුනුකොට - ධ . හ . ර . ස . : පිසසුනුකොට - ම . : ඇස් රතුව නසිති අසා - හ .රාජාවලිය 189

යක්ෂයා 5 ගෙන්නා කුමක් පිණිස මාගේ රාජ්ජයට පීඩා කරා දැයි විචාරා කී විට එක ගමක මිනිසුන් දුන මැනව 6 සෙසු සතුන්ට පීඩා නොකරමි කී විට ඔහු ක්රගමයෙන් ගිවිස්වා එසේ වී නම් එකෙකු දුන මැනව යි කීය. අනිකෙකු නොදෙමි කියා මා ගනුව කී කලට ස්වාමීනි නුඹවහන්සේ වැනි ධර්මිෂ්ඨ 7 රජෙකු කන්ඩ මා වැනි රාක්ෂයින් සියයකටත් බැරිය කීහ. 8 එරජ ඔහු කෙරේ පැහැද ඔහු ගිවිස්වා ඒ රාක්ෂයාට බලි දෙන නියමයෙන් 9 ඔහුගේ උවදුරු සන්සිඳුවා බලිබත් දි 10 වැවහාර 11 කර මෙසේ දැහැමෙන් සෙමෙන් රාජ්ජය කරවූසේක. ලැමැණි ගොළුඅබා 12 ඇවිත් රාජ්ජය ගත් කල්හි ඒ ශ්රීවසඟබෝ රජ දසධර්මයට 13 යෙදි සටන් නොකරමි සිතා රජවෙස් හැර මහණවෙස් ගෙන කැලණි වෙහෙරට ඊශාන දිග්භාගයෙහි 14 අත්තනගලු වෙහෙර දාගොබ කරවූ 15 තැන සැඟවී උන්නාහ. ගොළුඅබා 16 රජ ශ්රීුසඟබෝ රජුගේ ඉස ගෙනා කෙනෙකුන්ඩ බොහෝ සැපත් දෙමි කියා රට හැම තැන ම බෙර ලැවූහ. නැතක් 17 මිනිසුන්ගේ ඉස් කප‍ාගෙන ගොස් ගෙළුඅබා රජුට දුන් තැන 18 ශ්රී සඟබෝ රජුගේ ඉස නොවෙයි කියා දැමූහ. එක් දුප්පත් ස්ත්රිවයක් තමාගේ පුර්ෂගයාට මාවී බතුන් හාල්මැස්සනුත් මලාව දී. මාගේ පුර්ෂ්යාණෙනි, ශ්රීෂසඟබෝ රජුගේ ඉස ගෙනාවොත් අපට බොහෝ සැපත් දෙති කියා තමාගේ පුර්ෂනයා අත්තනගල්ලට 19 පිටත් කර යැවූහ. ඒ දුගී පුර්ෂමයා වල්වැද අවුත් අත්තනගල්ලේ ගල්පොත්තට බැස එරජ උන් තැනට ඇවිත් කතා කර උන්විට දෙදෙන එක්ව සිට ඔහු රජ බැව් නොදනීය. එරජ , තෙපි කොයි යෙද්දැයි ඇසූ විට තමා ආ තතු ඒ රජහට කී සඳ නැතක් මිනිසුන් නැසුණාහ යි කී සඳ සිතට දුක් වැද ඒ දිළිඳුහට සැපත් ඉල්ලා දෙමි සිතා, නුඹ ගෙනා බත් කමුව කියා දුගියාට කී විට ඒ බත්මුල මුදා දෙදෙන කන්ඩ උන් විට බත් බෙදාගෙන කන්ඩ ඉද එරජ මට බුදුබව සිද්ධවේ නම් මේ හාල්මැස්සා දියේ දුවන්ඩ කියා දෙවියන්ඩ දෙස් කියා දැමූ 5. ඔහු - ස . ක . හ . ධ . ර . බ . ම . 6. මැනවැයි කී බසට - ස . ධ . හ . ර . බ . ම . 7. සඬම්ර්මද - ග . ව . අ . බ . : ධම්මස්වර - ම . 8. “ කන්ඩ මා වැනි . . . කීහ ” වෙනුවට : “කාන්තා තබා නුබවහන්සේගේ සීල තේජසින් මාගෙ ජීවිතය නොතිබෙයි. මට අභය දෙවා වදාළ මැනවැයි කියා නමස්කාරකර සිටියේය ” - ල . ප . 9. නියායෙන් - බ . : නිසා - ධ . හ . ර . ම . 10. බලිබිලිත් දි - ක . : බලාබත්දී - ග . : බලිබිලිදී - බ . : බලිබිලිදීම - ග . : බලිදීම - ව . 11. බැවහාර - බ . ක . : ව්යිවහාර - ග . ව . 12. ගොඨභය - ල . ධ . හ . : ඝොටාභය රජු - ස . ප . : ගොළුඅම්බා - ක . : ගොඨාභයරජු - ම . 13. දසධර්මයෙන් - ග . ව . 14. වෙහෙර වනාසන්නයෙහි - ධ . හ . ප . ස . : වෙහෙර වනාසන්නදිබ්භාගයෙහි - ම . 15. කරන - ස . ක . හ . : කරවන - ධ . ම . 16. ගොළුඅම්බා - ක . : ගොළුඅඹා - බ . : ගොඨාභය - ස . ධ . ර . හ . ම . 17. එවිට නැතක් - ල . : එවිට ඒ ශ්රීීසඟබෝ රජුගේ ඉස කියා නැතක් - ක . 18. “ ගොස් ගොළු . . . දුන් තැන ” ධ . හ . ර . බ . ස . පොත්වල නැත : දෙති - ල . ප . : ගියද - ග . : යන්නට වන ගෙන ගිය ගෙන ගිය හිස් - ව . 19. අත්තනගල්ලේ ගල්පොත්තට - ධ . හ . ර . ස .190 රාජාවලිය

විට ඒ හාල්මැස්නා පොකුණේ දිය කෙළ ඇවිද්දාහ. මා වී බත් දැමූ විට එවලේම මලගත 2 බුදුබව ලබන නිමිති දැක එරජ බත් කා ශ්රී සඟබෝ රජ නම් මමය. ඉස කපා යව යි කියා එදිළිඳුහට කීහ. 3 එබසට මිනිහා භයින් තැතිගෙන දිවීය. එරජ කියනසේක් මගේ ඉස නොවෙයි කීවොත් 4 සඳුන් කිරිපැන් ඉස සුද 5 දමා පුට‍ුවක් පිට තබව. එවිට දෙවියන්ගේ බලයෙන් මාගේ ඉස දෙස් කියයි 6 කියා ඒ දුගියාහට 7 මෙලෙස කියා සළුපට ගසා 8 බැඳ කරකවා ඒ දිළිඳුන්හට 9 ඉය කඩා දන් දුන් සඳ ඒ දිළිඳු මිනිසා ඉස ගෙනවුත් ගොඨාභය රජහට දුන්නේය. ඒ දුටු ගොඨාභය රජ සිරිසඟබෝ රජුගේ ඉස නොවෙයි කී සඳ දිළිඳු තමහට 10 පළමු කී සැටියට කළ විට දෙවියන්නේ බලයෙන් තුන් විටක් උඩ පැන ශ්රීයසඟබෝ රජ මමය කියා කැඩූ 11 බසින් දෙස් කීහ. ගොඨාභය රජ භයින් තැතිගෙන එදිළිඳුහට දහසින් බැඳි පියල්ල හා බොහෝ සෙසු දෙයක් දුන්නාහ. 12 ගොඨාභය රජ ශ්රීනසඟබෝ රජු ඉස දන් දුන් තැනට අවුත් අත්තනගල්ල වට බෙර ලවා 13 වටදාගෙය කරවා 14 මහා පූජා කරවා 15 නැවත අනුරාධපුර නුවරට ගොසින් ලෝවාමහාපාය පස්මාල් 16 කරවා තෙලෙස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. 17 ඔහු පුත් කලකන්දෙටතිස්ස 18 රජ පියරජු සාධාගත නුහුණු කලාවැස්සන් සැම දෙනා අල්ලා ගෙන 19 උල ඉඳුවා මරා දමා රාජ්ජය ගෙන අදිපත්තු 20 කොට පියාණන් කරවාපු ලෝවාමහාපාය 21 කොත් පලඳවා මහාපූජා කොට වැව් හයක් බඳවා පැලන්ගිරිය , 22 මුල්ගිරිය , 23 ගල මුන්නරු 24 2. පැලගත - ධ . : පැලවි සිටගත - බ . : පැළවිය - ග . ව . 3. දාන්හ - ර . : දුන්නාහ - හ . : කීසඳ - බ . ක . 4. කීවිට - ස . හ . ර . බ . ම . 5. සුදක් - හ . : සුවඳ - ක . ස . 6. කියත් - ධ . හ . ර . බ . 7. දුගතියට - හ . බ . ස . 8. ගසක - ග . ව . බ . 9. දුගියාහට - ග . ව . 10. දිළිඳුහට - ධ . ස . ප . : දිළිදු පුෂියා තමහට ල . : දිළිඳු කමහට - ග . ව . 11. කැපු - ධ . ක . බ . ල . ප . 12. “ ‍ගොඨාභය රජ . . . දුන්නාහ ” යන වාක්යදය ඇත්තේ - ල . ප . පොත්වල පමණය : “ ඒ දිලිදාහට බොහෝ ශපත් ඉල්ලා දි ඒ රජ විසිදෑවුරුඩක් රාජ්ජය කෙළේය ” - ක . බ . ධ . ග . ර . ස . : “ ඒ දිළිඳුහට බොහෝ තෑගි ලැබුණේය ” - ග . ව . 13. “ වට බෙර ලවා ” - ක . බ . ග . ව . පොත්වල නැත. 14. “ වටදාගෙය කරවා ” - ධ . හ . ර . ස . ම . පොත්වල නැත : වටදාගොබ කරවා - බ . : දා‍ෙගාබක් බඳවා - ල . : දාගොබ බඳවා - ප . 15. බොහෝ පූජා සත්කාර කරවා එ වෙහෙරට ගම්වර දි මිනිසුන් සදා මහ සඟහට භාර කොට දී - ල . ප . 16. . - ප . : පස්මාලයක් - ක . බ . : පස්මාලෙන් - ධ . හ . ර . ම . 17. කර දෙව්පුර ගියාහ - ක . බ . 18. කලකැන්දේතිස්ස - ක . : කලකැන්දෙටතිස් - ග . ව . : කලකැන්දෙටතිස්ස - ල . ස . ප . ධ . හ . ර . බ . : කැලකැන්දෙටාතිස්ස - වන්රා. 19. “ කලාවැස්සන් සැමදෙනා අල්ලාගෙන ” - ල . ප . පොත්වල නැත : ලමැණින් කැලැ වැස්සන් සැම දෙනා අල්ලා ගෙන - ග . ව . : කල දෙමළුන් ශටක් - බ . : ලැමැන්නන් සැට දෙනකු අල්වා මරා - පූජා . : ලැමනින්නං ශට දෙනෙකු අල්වා මරා - වන්රා. 20. අධිපත්තු - ස . : එදිපාත්ර - ක . : එදිගාන්තරය - බ . : එකාතපත්ර - ග . ව . පූජා . 21. ලෝවාමහාපායෙහි තුබූ සතරමාල් නිමවා - ග . ව . පූජා . 22. පැලැගිරිය - ධ . : පැලංගිරිය - ල . ප . බ . : පැල්ලංගිරිය - වන්රා . 23. මුල්ග්රියය - ල . : මුලංගිරි - ස . : මුලංගිරිය - ග . ව . : මුලංග්රි ය - ධ . : මුල්ගිරිය - වන්රා . : මුල්ගිරි - වෙහෙර - පූජා. 24. මුන්නරු - ල . : මුන්නරුව - ස . ර . හ . ම . : ගලමුන්නරුව - ධ . : ගල්මුන්නාරුව - වන්රා . රාජාවලිය 191 වෙහෙර එළුගල් 1 වෙහෙර යන මේ විහාර සතරක කරවා මහාපූජා කොට දස අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් 2 මහසෙන් 3 රජ යකුන් අතින් මෙහෙ ගෙන මින්නේරි වැව බඳවා කරගඟ 4 මින්නේරියට දිය යන අමුණු බඳවා දෙවියන් පෑ ලකුණෙන් තලවතුඔය 5 බඳවා ඒ දියෙන් විසිදහසක් අමුණු 6 කුඹුරු කරවා 7 මුවගමුව 8 සුරල්ල. 9 දිදොර 10 මහමිණිය. 11 කොක්කාවැව. 12 පුස්කුඹුර 13 රත්තැල්ල.14 මහළුවාව 15 සුළුගුරුව 16 කළවාණ 17 කිඹුල්වාණ. 18 වැටමොදරගල්ල. 19 බෙලිපිටිය වඩුන්නාව 20 සීරුවලය, 21 රන්තිස 22 මිණිහිරිය 23 ඇතුළු වූ 1. ඵගල් - ල . 2. පුත්මල් - හ . ර . ල . ස . ප . ම . 3. මහාසේන - බ . : මහාසෙන් - හ . ක . 4. කරාගඟ ම . ක . ල . ස . : කරාගම - ප . ර . : කරාගළුගම - හ . 5. තලාවතුඔය - ම . ල . ස . ධ . හ . ර . : තලාවතුවැව - ප . : තලයතුඔය - බ . 6. . - හ . ර . ක . බ . ස . ම . ග . ව . : අමුනු වපුරඬ - ධ . 7. කරවා නැවත - ග . ව . : කරවා දෙන දාතු නැත්තෙන් සංගයාට දංදෙවා රුහුනු රජ කර - ධ . : කරවා අමුණු කරවා වපුරංඩ දෙත ද දාතු නැත්තේය - හ . : කරවා අමුනු වපුරධ දෙන දා දාතු දතේනන් සංගයාට දංදෙවා රුනු රජ කර - ර . : කරවා අමුනු වපුරධ දෙන දා දාතු දතේනන් සංගයාට දංදෙවා රූනු රජ කර - ර . : කරවා අමුනු වපුරධ දෙන දා දෙන දාතු නැත්තෙන් සංඝයාට දනුවරු පේ කරවා - බ . ක . : කරවා අමුනු වපුරඩ දෙන දා දාතු නැත්තෙන් සංඝයාට දං දෙවා රුහුනු රජ කර නැවත - ස . : දෙනානඩයෙහි සංඝයාට දන්වරු පෙත්කොට ලවා නැවත - වන්රා . : දෙනනකයෙහි සංඝයාට දන්වරු පෙත් කොට ලවා නැවත - පූජා. 8. මුවඅගමුව - ම . ස . ධ . : ගල්ගොමුවැව - ල . ප . : අගමුව - වන්රා . : මුවගමුව - පූජා . : ගල්ගමු වැව - රාජරන් . : මහාගාම - මහා . 9. . - ල . ප . : සුරක්කල - ස . : සුරල්ලක - ර . ම . වන්රා . : සුරල්ලකුර - ග . ව . බ . : සුරල්ලකරවා - ධ . : සුරුල්ල - පූජා . : ඡල්ලුරාවැව - රාජරත් . : ජල්ලුර - මහා. 10. දියදොර - ක . : දී‍ෙධාර - ම . : දියදොරවැව - ල . ප . : කන්දියදොර වන්රා . : කැණදියදොර - පූජා . : බාණු - මහා . 11. මහමිනියාව - ධ . වන්රා . : මහාමිනිය - ම . ක . : වෙහාමිනිය - ර . : හෙමිනියාවැව - ල . : රාජරත් . : මහාමිනියාවැව - ප . : මහාමිණි - මහා. 12. කොක්කහාව - ර . ම . : කොක්කගාව - ධ . : පොක්නොව - ක . : පෙන්නාව - බ . : කොනනාහාව -ස . : පොන්නාව - ග . ව . : කොක්කාදනවුව - වන්රා . පූජා . : කොකවාත - මහා . 13. පුසකුඹුරු - ධ . : පුස්කුඹුවැව - ප . : පිස්කුඹුවැව - ල . : පුසකුඹුර - ම . 14. . - ධ . ර . ස . : රංගළුවාවැව - ප . : රත්ගල - ක . ග . ව . : රත්තලකවුඩුගල්ල වන්රා . : රත්තල කවුඩු - පූජා . : රතතමාලකණ්ඩක - මහා . : රත්මල්කඩවැව - රාජරත්. 15. . - ල . ප . : මහළුව - ක . බ . : මළුවාව - ම . : මාගලු - පූජා . : මාගලුවැව - රාජරත් . : මහාගල්ලක මහා. 16. . - ක . : සුලගුරුව - ධ . : සුළුගුලව - බ . : සුළුගුරුවාවැව - ල . ප . : සුගුළුව - ග . ව . ස . : සුලුගුලු පූජා. 17. කල්වානය - ක . : කල්ලවාන - බ . ග . ව . : කළවන්න - පූජා . වන්ර . : කලුනලුවැව - රාජරත් . : කාළුපාසාණවාපි - මහා. 18. කිඹුල්වන් - ක . බ . : කිඹුල්වාණාවැව - රාජරත් . : කිඹුල්වාණ - වන්රා . පූජා . 19. වැටොප්පොදාරගල්ල - ස . : වැටප්පොාදරගල්ල - ර . ම . ධ . : වැටසෝදාරගල්ල - ක . : වැටපොදාරගල්ල - බ . ප . : දොරගල්ල - ග . ව . : ගැටුප්වානරාගළු - වන්රා . : ගැටුප්පාදරගලු පූජා . : මහදරුගල - රාජරත් . : මහාදරගලුලක - මහා . 20. බෙලිපිටිය වඩුන්නාව - ග . ව . : බෙලිපිටිය වඩුනාව - ක . : බෙලිපිටිය ඩුන්නාඔය - ල . : වෙලගවැව - රාජරත් . : වෙලංගවිට්ඨික - මහා . 21. සිරුවලස - ස . ක . ර . : සිරුවලය - ප . : සිරුවල - ල . : සයිරුවලස - බ . : සිරුවැලස - ග . ව . ධ . : සිරුවලා - පූජා . : සුරුල්ල - වන්රා . : වීරවාපි - මහා . : සිරුවැව - රාජරත්. 22 . - ල . : රත්තිය ස . : රණ්තිව - ම . : රන්තිව හ . ධ . ස . : රන්නිව - ර . : රන්නිය - බ . ක . ග . ව . : රන්තිසෑ - පූජා . : ඊනිස - වන්රා . : තිස්සවඩ්ඩමානක - මහා . : තිස් වඩුන්නාවැව - රාජරත්. 23. මිහිරිය - ධ . : මිනිගිරිය - බ . ල . : මිනිගිරිය - ම . : මිනිගිරි - පූජා . වන්රා . : මිණිගිර මහා .

192 රාජාවලිය

පසළොස් වැව් යකුන් අතින් රාත්රිජයෙහි 18 මෙහෙගෙන දවාල මිනිසුන් ලවා මෙහෙ ගෙන 19 බඳවා දෙනානක මහසෑය බඳවා 20 ධාතු නැත්තෙන් 21 ආකාශය බැලීය. ඔහු වෙහෙස වූ නිසා ‍එකෙණෙහි දෙවියෝ 22 අප බුදුන් බැඳි පටීධාතුව ගෙන එල්ලුවාහ. පටිධාතුව ගන්ඩ රජු අත දික් කරපු විට දෙවියෝ මඳක් ඔසවාපුවාහ. 1 රජ නැවත ඊට වඩා අත දික්කළ විට නැවතත් දෙවියෝ අත ඔසවාපුවාහ. 2 එසේ රජ අත දික් කළ සේ දෙවියෝ අත උඩ ගත්තාහ. එරජ කිපී කගය අතට ගෙන අසූරියනක් අහසට පැන නැගී පටීදාතුව පළුවක් කපා ගත. අඩපළුව දෙවියෝ දෙව්ලොවට ගෙන ගියාහ. එරජ කපාගත් පටීධාතුව ගෙන දාගොබ පිහිටුවා එක්සියසතළිස් 3 රියනක් දාගොබ බඳවා මහාපූජා කොට සූවිසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර දෙව්ලොව ගියහ. විජය රජු පටන් මේ මහසෙන් රජු දක්වා 4 මහාවංසයෙහි ඔටුනු පැලඳි රජදරුවෝ තෙසැට 5 දෙනෙක් වූහයි 6 දැනගත යුතුයි. මේ මහාවංශය 7 කෙළවරට 8 අප බුදුන් පිරිනිවී අටසිය සූසාළිස් අවුරුදු නවමස් පස්විසි දවසක් ගියයි දත යුතුයි. මහසෙන් රජුගෙන් 9 මහාවංශ රජුන් 10 එතෙකියි දැනගත යුතුයි. සුළුවංශය නම් මවුපක්ෂයවත් පියපක්ෂයවත් දෙකින් එකක් සූය්ය්මහා කුලයෙන් 11 තිබෙයි. එකක් 12 ශ්රීර මහාබෝධිය ගෙනා වංශයත් 13 දළදා ගෙනා වංශයත් 13 කලබැගෑනිව තිබීමෙන් 14 පැවත එන නිසාත් සංඝරත්නය සාඬිගමන් 15 තෙරවරු 16 නැතිනිසාත් , ශක්ර යා 17 මේ සිරිලක නොබලන නිසාත් , පින් ඇති කෙනෙක් නැති නිසාත් , අනුරාධපුරය පාළුවෙන නිසාත් , රටට බිජු පලදාව අඩුවෙන නිසාත් , කුඩාව යන නිසාත් සුළුවංශය යි නම් විය. 18 . - ධ . හ . ර . බ . ක . ස . 19. “ දවාල . . . මෙහෙ ගෙන ” - ධ . හ . ර . බ . ක . ස . ම . පොත්වල නැත ; “ අන්තයෙහි දහස්ලක්ෂ ගනම් කුඹුරු කරවා බොහො දුර්භික්ෂ අරවා ලොවැඩ කරවුහ ” - ල . ප . 20. “ දෙනානක මහසෑය බඳවා . ” ධ . ම . හ . ර . බ . ල . ප . පොත්වල නැත. 21 . “ නැත්තෙන් දෙවියන්ට යැද ” - ග . ව . : “ නැත්තෙන් බුදුසසුන් හෙබවා බොහො පින්රැස් කෙරෙම් සිතා ” - ල . ප . 22. “ ඔහු වෙහෙස වූ . . . දෙවියෝ ” වෙනුවට : “ රජහුගෙ තේජසින් වෙසමුනි රජ්ජුරුවො භයව නැතිගෙන සක්දෙවුරජහට කීහ . සක්දෙවු රජ ” - ල . ප . 1. උසුවාහ - ස . හ . ර . : උස්කලාහ - බ . : ඔවුවාහ - ධ . : ඔසුවුවාහා - ක . 2 . ඔසවාපූහ - එ . : ඔසපුහ - ධ . : එසවූහ - ග . ව . ක . 3. සකළිස් - ක . බ . : එක්සියවිසි - හ . ර . 4. අවසන් කොට - බ . ග . ව . : අවසන් - ක . 5. දෙශට - ප . ධ . 6. . - ධ . හ . ර . ම . ස . : විය - බ . : වියැයි - ක . 7. මහාවංශ - ර . ස . ග . ව . : මහාවංශරජුන් - ක . 8. කෙළවර - ධ . හ . ර . ස . ම . 9. රජුගෙ - හ . ර . : ගෙන් - ග . ව . ධ . ක . 10. මහාවන්ෂරජ - හ . ර . : මහාවංශය රජ - ස . : මහාවංශය - ධ . ග . ව . : වංසර - ම . 11. කුලය - ක . : කුල - හ . : කල - ස . ම . ධ . : කල් - රා . : කලක - ප . ල . 12. . - ග . ව . : එක් - ක . 13. වගවත් - ප . : මගවත් - ල . : වාටත් - ස . : වගත් - ම . : වගවත් - හ . : වගත් - ධ . ර . : වන්ෂයවන් - බ . : වන්ෂවත් - ක. 14. කලාබැගිනිනව තිබීමෙන් - ක . : කලබැගැනිව බිමින් - ධ . : කලබැගැනිවීමෙන් - ස . ව . : වැවහාර තිබෙයි. මේ ආකාර - ල . 15. සෘඩිමත් - ග . ව . 16. . - ල . : තෙරවරුන් - ග . ව . 17. ශක්රාතදිදෙවියො - ල . : ශක්ර.දිව්යහරාජයා - ප .


රාජාවලිය 193

ඉක්බිති සුළුවංශයට ආදියෙහි 18 මහසෙන් රජ පිත් 19 කිත්සිරිමෙවන් 20 රජහු රාජ්ජය ලත් නව වැන්නෙහි කලිඟු 21 නුවර ගුහසීව 22 නම් රජ අත දකුණු 23 දළදාසාමීන් 24 තිබුනා දැනගත යුතුයි. ඒ කලිඟු රජ දළදාසාමීන් වැඳ පුදා සිටියා දැනගත යුතුයි. 25 ඒ දළදාසාමීන් ගන්නට සැවැත් නුවර රජ සටනට ආ විට කලිඟු රජ තුමාගේ දුව රන්මාලි 1 නම් කුමරිය ඒ රජුගෙ බෑනා දන්ත නම් කුමාරයාට බාර කර දි , ඒ රජු තමාගෙ දූටත් බෑනටත් කියනුයේ මාගේ යාළුවා කිත්සිරිමෙවන් 2 රජ ලකට රජකම් කරනවාය . මම යුද්ධයට ගොසින් පරාජය වී නම් රතු කොඩි බඳනවාය. මේ ධාතූන්වහන්සේ ඒ සතුරු රජුට නොදී තොපි දෙදෙනා ආඬි වෙස් ගෙන දළදා ගෙන ගොස් කිත්සිරිමෙවන් 2 රජුට දෙවයි කියා යුද්ධයට ගොසින් කලිඟුරජ පරාජය වූ විට රතුකොඩි බැඳ කොට වැටුණාහ. ඒරජ කී සැටියට රතු කොඩි දැකලා දුවත් බෑනාත් දළදාසාමීන් ගෙන ආඬි වෙස් ගෙන අතරමග ගෙවා තූත්තුකුඩියෙන් 3 නැව්නැඟී 4 මේ ලංකාවට ගොඩබැස කිත්සිරිමෙවන් 2 රජහට දළදා දීලා සිටි සඳ එකුමාරයාට කුමාරියටත් බෙලිගල් කෝරළේ කීරවැල්ල 5 යන ගම ඉන්ඩ සලස්වා දී බොහෝ උපකාර දී උන්නාහ දැනගත යුතුයි. කිත්සිරිමෙවන් 2 රජ දළදාසාමීන් ගෙන දළදා ගෙයක් කරවා දළදා ගෙට 6 ගම් පූජා කොට නිත්ත නිරන්තරයෙන් 7 පූජා කර ඒ රජ අටවිසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් දෙටතිස්ස 8 රජ දළදා කරඬුවට සඳුන් කිරිපැන් ඉසලා 9 තමාගෙ සිය අතින් පිළිම නෙලා මතු ලක්දිවට ඇඳුරු කොට නටබුන් වෙහෙර හැම කරවා 10 ලොවට වැඩ කොට දසඅවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. 18. ආදිහි - . : ආදියේ - ධ . : ආදිකොට - ස . : ආධිකොටම - ල . 19. . - ල . : ඉක්බිති - ස . හ . ර . : ඉක්බිත්තෙන් - ප . 20. කීති ශ්රීක දෙවන් - ර . : ක්රි.ස්සිදෙවන් - හ . : කී ශ්රී දෙවන් ස . : කිස්සිදෙවන් - ම . : කීර්ති ශ්රීන මේඝ - ල . 21. කාලිඟුරජ කලිඟු - ක. : කලිඟුරට කලිඟු - බ . 22. ගුහාසිංහ - ස . ධ . : ගුහාසීවල - ල . : ගුහසිංහ - හ . : ගුවසි - ක . : ගහාතිසි - ර . : ගුසිහවත් - බ . : ගුහාසින්හ : - ම . : ගුහාසීහ - ය . : ගුහසීව - ම . හ . ව . 23. . - ව . : අප බුදුන්ගේ දකුණු - ල . 24. දළදා සාමීන්වහන්දේ - ල . ව . 25. මේ වාක්ය-ය ල . ස . ප . ධ . හ . ර . පාත්වල නැත.

1. 	රන්වල්ලි - ල . ක . ර . : රණ්වලි - ම . : රන්වලි - ස . බ . : රතනවල්ලි - හ .
2. 	කීර්තිග්රී මේවන් - ල . : කිත්ශ්රී.මෙවන් - ප . : කිත්සීමේ - ධ . : කියාශ්රී. - හ . : කී ශ්රී මෙවන් - බ . : කීශ්ශ්රීර - ර . : කිස්සීමේ - ම.

3. තූත්තුකුඩියට බැස - ල . ප . 4. . - ධ . හ . ර . ල . ස . ප . ම . 5. කීලවැල්ල - බ . : කීරවැලිපොල - ල . ප . 6. එ දළදා වහන්සේට - ල . ප . 7. නිරන්තරයෙන් - ග . ව . : නිත්තනිරන්ත්ර යෙන් - ධ . : නිත්තනිරාන්ත්රතයේ - ක . 8. දෙවෙනිතිස්ස - ල . බ . : දෙවතිස්ස - ක . ස . ප . ධ . හ . ර . ම . : දෙටතිස් - ශ . ව . පූජා . : දෙවාතිස්ස - වන්රා . 9. “ දළදා කරඬුවට . . . ඉසලා ” වෙනුවට : “ දළදා සාමීන්ට මල්පහන් සඳුන් කිරිපැන් ආදි නොයෙක් දෙසින් බත් හා අටලොස් වර්ග පුප ජාති ආදි වූ බොහෝ දේ පූජා කොට ” - ල . ප . : “ දළකඩ සඳුන් දඬු කිහිරිසලයෙන් ” - ග . ව . 10. හැම පුස්කොළ පොතකම : “ අමා කරවා ” ප්ර්කෘතිමත් කරවා - ග . ව .194 රාජාවලිය

ඔහු පුන් බුජස් රජ ලක්දිව සංඝයාට 11 සිවුපස දී බණ පොත් ලියවා 12 වෙදෙකු නැකැත්තෙකු ගමකට බණ පොත් කියන පණ්ඩිත කෙනෙකුන් බැගින් ගම ගම ඉඳුවා පොහෝ දිනවල හැම ගම්වල ම බණ කියන්ඩ සලස්වා ඇර අනුරාධපුර නුවර මහවෙහෙර පස්විසි රියනක් කරවා දෑසමන් මලින් පූජා කොට නිල්බිත්ති නිල්පට සෙවිලි 13 ඇතිව ලෝවාමහපාය කරවා මෙසේ හැම විහාර කරවා 14 සාංඝික 15 කොට පිළිගන්වා 16 සංඝයා සීයයකට 17 නිතිපතා දන්දෙවා කොළොන්ගම් 18 මහගම් 19 දන්වරු සේ 1 දෙවා මොරපාය 2 පැපිලිවෙහෙර 3 කරවා බොහෝ සංඝාරාම කරවා බුදුබව පතා අසූවක් අවුරුදු 4 රාජ්ජය කර දෙව්ලොව ගියාහ. ඔහු පුත් උපතිස්ස රජ පලාවතු වෙහෙර 5 කරවා තෝපාවැව බඳවා දෙසාළිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් 6 මහානාම නම් රජ විසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. එකලට බුද්ධඝොෂ නම් අටුවා කර්තෲන් වහන්සේ 7 දඹදිව සිට මේ ලංකාද්වීපයට වැඩ 8 බුදුන් වදාළ දෙලක්ෂ පන්සැත්තෑදහස් 9 දෙසිය පනස් ග්රදන්ථ 10 සංඛ්යා වක් පමණ ඇති 11 ආගමට 12 තුන්ලක්ෂ එක්සැටදහස් 13 සත්සියපනස් ග්රඛන්ථ 14 සංඛ්යා වක් පමණ අටුවා කථා ලියා 15 ආගමයෙහි 16 පහන් නැඟු සේකැයි දත යුතුයි. මේ 17 මහානාම 18 රජහු නොසමාන දරු වූ සෙන් 19 නම් රජ පෙරවරු රජව දාවල් සඟරදුන් විසින් දුන් විස කා පස්වරු මළේය. සත්ගාහක නම් 11. සගහට - ස . : සතහට - ධ . හ . ර . ම . 12. “ සිවුපසදි බණපොත් ලියවා ” පාඨය ඇත්තේ බ . පොතේ පමණය. 13. සෙවෙලි - බ . ල . ප . ස 14. “ මෙසේ හැම විහාර කරවා ” වෙනුවට : මෙසේ මහනිල්මලසේ විලි හැමරාමවල්ඩ කරවා - ප . : උඩුමාල් කරවා ලෝවාමහපාය : දොරකඩ - ක . බ . : ලෝවාමහාපාය දොරකම - ධ . හ . ර . ස . 15. සශ්රියක - ක . බ . හ . ග . ම . 16. පිළිමකරවා - ග . ව . 17. මහාසංඝයාවහන්සේට - ල . ප . 18. කොලොන්ගම් වෙහෙර - ල . ප . : කෝලාංගම් - ස . : කෝලාන්ගම් - ම . : කෙලමන්ගම් - හ . : ගොලගම් - ග . ව . 19. මහණගම් - ග . ව . : මහාගම් - ක . ධ . : මහගම - ඩ . හ . : මහාගං - බ . : මහගං - ස . 1. දම්වරුගමාස් - ක . : දන්වතුරු - බ . : වරුසේ - හ . ම . ස . : ‍වර්ෂේ - ර . : දන්වර - ග . ව . 2. මොණරජා - ශ . ව . 3. පැපිලියාව - ප . : පැපිලියාන - ල . : පැපිලියවෙහෙර - ම . : පිරිවෙහෙර - බ . ක . : පිරිවෙණ - ග . ව . 4. අසුඅවුරුද්දක් - ග . වන්රා . : දෙසාලිස් අවුරුද්දක් - ක . : එකුන්තිස් අවුරුද්දක් - ව . පූජා . 5. පිරිවෙන - ම . ර . හ . ස . ප . වන්රා . : පූජා 6. පුත් - ස . ම . 7. “ බුද්ධඝොෂ නම් අටුවාකර්තෲන්වහන්සේ ” වෙනුවට : බඞගොත්ත නම් මටුවක්ක මහාසෙන් - ර . ග . : බඩගොත් නම් වටුතතුං මහසෙන් -ම.ස:බඬගොන් වටුවක් තැන් මහාසෙන්-ක:බඬගොත නම් චටුතතුං මහසෙන්- බ . : ඔහු පුත් බඩගොත්ත නම් රජු - ල . ප . 8. “ වැඩ ” යන පදය එක ද පුස්කොළ පොතක හෝ නැත . අවුත් - ග . ව . : වැඩ පූජා . වන්රා . 9. දහස් - ධ . හ . ර . බ . ක . ල . ම . 10. ගන්ද - ක . : ග්ර න්ද - ධ . ර . : ගන්ධ - හ. ම . 11. . - ධ . හ . ර . බ . ක . ස . 12. ආගමයකට - ධ . හ . ර . : ආගමයව - ක . : ආගම - බ . : ආගමකට - ස . 13. එක්දහස් - ධ . බ . : එක්සියදහස් - හ . ර . ස . 14. ග්රමන්ධභාසා - බ . : බාස - හ . ර . : බාසා - ස . 15. ලියවා - ධ . හ . ර . බ . ස . ල . ප . ම . 16. ආගමට - ග . ව . හ . 17. මෙසේ - ධ . ර . ක .බ . ස . ම . 18. මහමන - හ . ර . : වමගමහ - ධ . : මහමනා - ම . 19. සෙන්ගොත් ග . ව . : ශොනහ - ධ . : සේන - බ .


රාජාවලිය 195

රජ අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. 20 ඔහු ඉක්බිති මත්සෙන් නම් 21 කරල් සොරෙක් 22 රාජ්ජය ලදින් දවසක් දළදා වඳින්ඩ ගොස් නැවත රජගෙට එනුයේ දළදාගේ දොරකඩ සිට මඟලැතු ගෙනෙව යි කියා ඇමතිහට කි විට ඇමතියෝ මඟුලැතු පසුවිය 23 මඳක් බලව යි කීහ. 24 එබසට රජ කිපි උන්නාහ . උළින්සුණෙන් බැඳ නැඟු 25 මහත් ඇත්රුවක් 26 බලා තෝ 27 මට පිට නොදේ දැයි කීහ. එවේලෙහි උළුඇත් රජු කරා ඇවිත් පිට ඉඳුවාගෙන නුවරට ගොස් රජ ගෙයි ඉඳුවා ගියේය. මේ පින් යට ජාතියේ එක මලක් සිත පහදවා පිදුවායින් පලදුන්නාහ. ඒ කරල්සොර 28 රජ හවුරුද්දක් 29 රාජ්ජය කෙළේය. එකල 1 සොළිරටින් 2 දෙමළු සත්දෙනෙක් සත් දහසක් දෙමළ සෙනඟ ගෙන ශ්රිවලකට ගොඩබැස කරල්සොර 3 රජ මරා රාජ්ජය ගෙන සත්දෙන වෙන වෙනම විසිහත් අවුරුද්දක් 4 රාජ්ජය කෙළේය. එකල දාසෙන්කැලිය රජකුමාරයා 5 බාල අවස්ථාවේ මහණ වෙලා උන්නාහ. පසුව ලක්දිව සේනාවගේ ආරාධනාවෙන් මහණ වෙස් ඇර නුවර වැද රජ කරන දෙමළුන් මරා රාජ්ජය ගෙන අටළොස් වැවක් බඳවා අටළොස් විහාරයක් කරවා අටළොස් මහපූජාවක් කරවා අටළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු නොසමාන 6 ශ්රී්කසුබු 8 රජ පියරජ මරා රාජ්ජය ගෙන ශ්රිබයාගල 9 නුවර 10 කරවා එහි වැස අටළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර අන්තඃකල්පයක් 11 දුක් ගන්නා අවීචියේ වැටුණහ. ඒ දාසෙන්කැලිය රජුගේ සමාන වූ 12 මුගලන් රජ ශ්රි යා 13 රජුට භයින් දඹදිවට ගොසින් බලපිරිස් ගෙන පියාණන් මැරූ ‍ශ්රී‍කසුබු 14 රජ මරා අටළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. 20 . මේ ඡේදයේ මුල සිට මෙතෙක් කොටස ල . ප . පොත්වල නැත. අනෙක් පුස්කොළ පොත්වල අවුල් සහිතය. 21. “ මිත්සෙන් නම් ” - ල . ප . පොත්වල නැත. ඒ වෙනුවට : විසෙස - ස . : විසේස - හ . ම . ර . ක . : විසේවින්ෂේ - ධ . : විසෙස - වන්රා. 22. සොර රජ - ල . ප . : සෝ රජ - බ . 23. පසු කලාහ - හ . ම . ර . ක . බ . : පසු කර ගෙනාවාහ - ධ . 24 . . - ධ . හ . ම . ර . බ . ස . : කියා - ල . ප . 25. “ උළින් සුණෙන් බැද නැගූ ” - ධ . හ . ර . බ . ක . ස . පොත්වල නැත : වන්රා . ඇත . 26. රුවනක් - ධ . හ . ර . බ . ක . ම . 27. “ බලා තෝ ” - ධ . හ . ර . බ . ක . ස . ම . පොත්වල නැත : වන්රා . ඇත. 28. කරල්සොරා - හ . : කරල්ලෝ - බ . : කරල්භෝ - ක . 29. . - ර . : සාවුරුද්දක් - ම . ධ . : සාඅවුරුද්දක් - ක . : සාවුරුද්දක් - ග . ව . බ . ස . ල . ප . ය . 1. එකලට - ක . බ . ග . ව . : ඔහු ඉක්බිති - ල . ප . 2. සොළීකරින් ල . ප . 3. කරල්සොරා - ධ . හ . : කල්සෝර - ක . : කරල්සෝ- බ්. 4. “ විසිහත් අවුරුද්දක් ” - ල . ප . පොත්වල නැත : “ විසි අවුරුද්දක් ” - බ . 5. රජුගේ කුමාරයි - ධ . හ . ර . බ . ක . ම . ය . : රජහුගෙ කුමාරයා - ල . 6. නොසමනා - ම . ස . ර . : නොසමා - බ . : නොමනාදරු - වන්රා . : නොසමාන දරු - ග . ව . පූජා. 8. ශ්රීන කමුදු - ක . : ශ්රීර කසුඹ - ධ . : ශ්රී.කසුඹු - ල . ම . : සීගිරිකසුබු - පූජා. 9. සිරියාගල - ක . ම . ස . : ශිරියාගල - හ . : ශ්රීරසාගල - ප . : සිසිරයේ - ල . 10. . - ම . ධ . හ . ර . ක . බ . ස. : නුවරක් - ග . ව . 11. . - ග . ව . 12. සමනවූ - ධ . හ . : සමාවූ - ර . : අසමාන - බ . ක . : සමානදරු වූ ග . ව පූජා. 13. සීගිරියේ - ග . ව . 14. ශ්රිරකසුඹු - ම . ල . : ශ්රී කබු - බ . ර . : සීකසුබු - හ . : ශ්රිජකබුදු - ක . : කසුබු - ග . ව . : සීගිරිකසුබු- පූජා - වන්රා. 196 196 රාජාවලිය

ඔහු පුත් කුමාරදාස 15 රජ මහපණ්ඩිතව නව අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර 16 කාලිදාස 17 යාළුවා මළ ගිනිවළට පැන යාළුවා නිසා මිය පරලොව ගියාහ. ඔහු පුත් කීර්තිසේන 18 නම් රජ නව අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මයිල් 19 මැදිසිවු 20 රජ බෑනා මරා පස්විසි අවුරුද්දක් 21 රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මරා ලැමිණිඋපතිස්ස 22 රජ අවුරුද්දකුත්දසමසක් 23 රාජ්ජය කෙළේය. මේ රජුහු දඹදිවින් ආවයි 24 දැනගත යුතුයි. ඔහු පුත් ‍දාසෙන්කැලිය 25 රජ සමසක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මරා මොහු බෑනා දළමුගලන් රජ විසි 26 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් කුඩාකිත්සිරිමෙවන් 27 රජ එකුන්විසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මරා ඔක්කාක 1 වංශයෙන් ආ සෙනෙවිමානා 2 රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මරා ලැමිණිසිංහ සලාදළ 3 රජ නව 4 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. මොහු බෑනා ඔහු මරා මානා රජ අක්බෝ රජ කුරුඳු වැව බඳවා මනු රජ පිළිවෙළ 5 කරවා තිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු දවස දැහැමෙන් 6 තෙර සුනත් වදාළහයි 7 දැනගත යුතුයි. දැහැමිත්තෙබෑබිරියො 8 15 . කුමාරිදාසි - ක . : - ග . ව . : කුමාරදාස - පූජා . : කුමරාදහස් - වන්රා. 16. “ ඔහු පුත් කුමාරදාස් . . . කර ” - ධ . හ . ම . ර . ස . ල . ප . පොත්වල නැත. 17. කාලිදාසි - ස . ධ . ම . හ . : කාලිදාස් - ල . ග . ව . බ . 18. කෙර්තතිසේනා - ක . : කෙන්ථිසෙන - හ . ස . : කෙර්තකිසේන - ර . : කීර්තතිසේන - ධ . : කීත්ථිසෙන - ම . : සොර්තතිසේනා - බ . 19. මැයිල් - බ . : මල් - ල . ස . ප . ධ . ර . ම . 20. මැයිසිව් - බ . : මැදිරිසිව් - හ . : මැදිසි - ර . : මැදිසි - ධ . : මැදිසිරි - ස . : මැදිසෙන් - ප . : මැදිසේන - ල . 21. දවසක් - මහා . පූජා . වන්රා . 22. ලැමැණිතිස්ස - ස . හ . ම . ර . බ . : ලැමැතිස්ස - ල . : මැමිනිතිස්ස - ධ . 23. එක් අවුරුදු සමසක් - ධ . : ඖරුද්දක් - බ . 24. “රජහු දඹදිවින් ආවයි ” වෙනුවට : “ රජහු දවස දහම් දා දඹදිවින් ආවයි. ” - ග . ව . පූජා. 25. දාසෙන්කැලි - ල . : දාසෙන්රකැලි - ප . : දාසෙන්කැලිය - හ . ර . බ . ක . : සෙන්කැලිය - ධ . : දාපුළුසෙන් - ග . ව . පූජා . : දාපිළුසෙන් - වන්රා . 26. විසින් - ර . වන්රා . 27. කුඩාකීශ්රී මෙවන් - ම . ස . හ . : කුඩාකිස්සීමෙවන් - ර . : කුඩාතිස්ස ශ්රී:මෙවන් - බ . 1. සාක්ක - ක . : ශාක්ය - ග . ව . බ . : ඔක්කාක - වන්රා . : ඔකා - පූජා. 2. සෙනෙවි - ධ . හ . ර . ම . වන්රා . : සේතුවිජය - බ . : අසේතුවිජය - ක . 3. ලැමිණිසිංහරජ සාලඩාලනම් - ධ . : ලැමිණිසිංහ - සලාදාල - ර . බ . : ලැමිණිසිංහ පලාදාල - හ . : ලැමිණිසිංහ රජසලාසඳලා - ස . : ලැමිණිසිංහරාජරාජ්ජය ගෙන - ල . ප . : ලැමිණිසිංහ නම් - සලදළබෝනා - ග . : ලැමිනිසින්හරජසලාදලා - ම . : ලැමැණි සඟානා - ව . : ලැමිනිසිංහ - ගලාදලානං - වන්රා . : ලැමැණිසිඟාන්සලදළානාබෝ - පූජා. 4. දසමස්නව - ල . ප . 5. මනාරජ පිලිවෙලින් - බ . : මනාරජ පිලිවෙල - ක : මානුරජ පිලිවෙල - හ . : මානුරජ පිලිවෙල - ර . : මනාරජ පිරිවෙන - පූජා . : මොනර පිරිවෙන - වන්රා. 6. දැහැම්කිත් - ග . ව . : දැහැමෙන් සෙමෙන් - ල . ප . : දැහැමින් - වන්රා . : දමි මහතෙරහු - පූජා. 7. “ සුතන් වදාළහයි ” වෙනුවට : සුතනම වදාල ගාථාහයයි - ම . ස . : සුත නම් වදාල ගාතා අසයි - ක . : සුන් නම් ගාථා බනක් ලායවා බොහෝ පින්රැස් කොට ලෝවැඩ සසුංවැඩ කොට මිය පරලොව ගියාහ - ල . ප . 8. දැහැමිනේ බැමරියෙ - ධ . : දැහැමින්නේ බැමරියෝ - ක . : දැහැමෙන්නේ බැමරියෝ - බ . : දැහැමින්නෙ බැමරියො - ර . : දැහැමින්නෙබැමරියො - හ . : දැහැමින් රත්තෙබෑමරියෙ - වන්රා .

රාජාවලිය 197 දලගොම් 9 පුරවාපු සුදසලාකම 10 කිත්සිරි 11 කැස්බාකොට ඇප 12 යයි යන දොළොස් 13 කවීබවන 14 එ රජ දවස වූහ. 15 මොහු බෑනා කුඩාඅක්බෝ රජ දහතුන් වැවක් බඳවා ගඟනාවිට 16 වෙළුන්නා 17 වෙහෙර කරවා මහත් පූජා කරවා දස 18 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් සංඝතිස්ස රජ දෙමසක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මරා මැදිබොමුගලන් රජ සාවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මරා අසිග්ගාහක 19 රජ නව අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් ශ්රීේසඟබෝ රජ සොළොස් 20 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු එලවා කොරලමණිකරටු 1 දෙටතිස්ස 2 රජ රාජ්ජය 3 කෙළේය. නැවත ශ්රීකසඟබෝ රජ පරදෙශයෙන් 4 බලසෙනඟ ගෙන ආපසු ඇවිත් දෙටතිස්ස 5 රජු මරා රාජ්ජය ගත. ඔහු මරා ලැමිණි දළපතිස්ස 6 රජ පලාවතු 7 වෙහෙර කරවා පූජා කොට දොළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මරා ශ්රීවසඟබෝ රජු මල් පැසුළුකසුබු 8 රජ නව අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. පසුව ඔක්කාක වංශයෙන් ආ දාපුලු 9 රජ රුහුණින් ගොඩනැගී අනුරාධපුර නුවරට ගොසින් එහි තිබුණු සුන්බුන් වැඩ කරවා නැවත රුහුණට ගොස් 10 9. දාලගොම - හ . : දලගොදලගොම - ර . : දලගොන් - බ . : ධලගොම - ධ . : දලගොම - ම . වන්රා . 10. පුරාපුසුදැකලා කුම - බ . : පුරවාපු දුදසලාකා කුම - ක . : පුරවාපු සුදසලා කුමතින් - ම . : පුරවාපු සඳසල කුන - වන්රා . 11. කින්කිත් ශ්රී - ක . : කින්ගිරි - වන්රා . 12. කැස්බා කොට ඇප - බ . : කැසැබැකොට අප - ර . : කැස්බා කොට අපා - හ . : කැස්බ කොට අස - ධ . : කනස්බා කොට අප - වන්රා . : කැස්බා කොට අප - ම . 13. දෙලස - ර . : දෙලසක් - ඟ . : දෙස් - ක . බ . : දොම්දොල - ධ . : දම්දෙලස - ම . : දොලොස - ස . : දොංදොලස - වන්රා . 14. විබාවත් - හ . : කමන්මනා - බ . : කවිමනා - ක . : කවීහු - ග . ව . 15. රදවස් යවූහ - ර . : රජදවස් යුහා - හ . : රජ ඔහු දවස් යවුවහ - බ . : රජ දවස යව්වාහ - වන්රා . අක්බෝ රජු දවස වූවාහ - ග . ව . කවීන්ගේ නම් ඇතුළු මේ වාක්ය ය ල . ප . පොත්වල නැත . මෙම වාක්ය දෙක ව්යාගකූලය. “ ඔහු දවස දැමී මහතෙරහු සුනත් වදාළහ යි දත යුතු. දැමි. තෙමල් , බැමිරියෝ , දළබිසෝ , අනුරුත් , දළගොත් , සුරියබාහු , පුරවඩු , දළසලකුමාර. කිත්සිරි , කස්බ කොට ඈපා යයි මෙතෙක් දොළොස් කවීහු මෙම රජ දවස වූහ ” - පූජාස . 16. . - ල . ප වන්රා . : ගගානාවිට - බ . : ගගන විට - ස . ම . ධ . හ . : ගන - ර . 17. වේළුවනං - ප . : වේළුවන - වන්රා . : වේළුන්නා - ම . 18. දහතුන් - ල . ප . 19. අසිපත - හ . : අසිසත් - ස . : අසිත - ධ . : අසිත නම් - ල ‍. ප . : අසිස්ත්රහ - ක . : අසිසතර - ම . 20. දොලොස් - ක . 1. කොරලමාතිකරටු - හ . : කොරලමතික්රිමටු - ක . : කෝලමනිකටු - ධ . : කොරලමතීවු - ප . : කොලමවු - ල . : ලමණිකටුසර - ග . : ලැමැනිකටුර - වන්රා . : ලැමැණිකටුර - පූජා. 2. දෙවතිස්ස - ල . ම . ධ . : දෙවෙනිතිස්ස - හ . ස . : දෙදෙවතිස්ස - ර . : දෙවෙනිපෑතිස්ස : දෙවතිස් - ග . පූජා . : දෙටුතිස් - ව . : දෙටාතිස්ස - වන්රා . 3. පස්මයත් රාජ්ජය - ග . ව . පූජා . වන්රා . 4. පරදෙසෙන් - ල . : ප්ර දෙසයෙහින් - ස . : ප්රමදෙශයෙන් - ධ . ම . : ප්රවදෙසෙන් ර . : ප්රාදේසින් - ක. හ. 5. දෙවතිස්ස - ල . ප . ම . : දෙටතිස් - ග . : දෙවුතිස් - ව . 6. දලපති - ල . ම . ස . ක . ධ . හ . වන්රා . : දලහති - ර . : දළුපතිස් පූජා. 7. වලාවකු - ක . : පලවත - ර . : පලවතු - වන්රා . 8. පසුළුකසුබු - ප . ස . ධ . : පසුව ළූකසුබු - ර . : පසුවෑකාසුබු - හ . : පැළුකබුළු ක . : ලවසඹ ල පැසුළු කසුබු - වන්රා . පූජා. 9. දසපුළු - ල . ප . 10. “ රුහුණට ගොස් ” - ධ . හ . ර . ස . ම . වන්රා . නැත. 198 රාජාවලිය

රූණු වෙහෙර කරවා කිරෝ 11 බෝරාගල 12 වට්ටුන්න 13 කොටදොරටු 14 කරවා මාගම 15 පසික්කලම 16 කසාගුළුව 17 දළකසුපා 18 වෙහෙරගම 19 සුප්පා 20 කෙවිල්ලගම් 21 කුඩානා 22 වෙහෙර පහිල්මුඩු 23 මහදිවු 24 වියල යන 25 වෙහෙර 26 කරවා මහත් පූජා කොට දස 27 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. නැවත ලැමිණි දළපතිස්ස 28 රජ පෙර තිබූ 29 වෙහෙර 30 කරවා නව අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු බෑනා ශ්රීූසඟබෝ රජ සියගල් 31 වෙහෙර කරවා දෙවෙනු ව නුවර 32 කරවා දෙව්රජ සහයෙන්33 සො‍ළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඉක්බිතිව ඔක්කාකවංශයෙන් ආ වල්පිටිවාසි 34 රජ දස අවුරුද්දක් 35 රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඉක්බිති හුන්නන්තරු 36 රියන්දළ 37 රජ සමසක් රාජ්ජය කෙළේය. පෙර කී පැසුළුකසුබු 38 රජ 39 දරු ධර්මහල් 40 11. කීරො - ධ . : කිපො - ර . : කීරොල - ග . ව . පූජා . : කිරල - වන්රා . : බදිරාලි විහාර - චූල 12. බෙල - ධ . : බොරගුල් - ග . ව . පූජා වන්රා . : බරාගල - ල . ප . : බෙරාගල - ර . : බොරගල - ම . 13. වට්වසුන්න - ම . : වට්සුන්න - ස . : වටඩුන්න - ක . ධ . : වටයුන්න - හ . : වඩන්න - ග . ව . පූජා. වන්රා . : වට්ඨන්ත - ර . 14. කොට දොරපවු - ග . ව . වන්රා . පූජා . 15. “ කරවා මාගම ” වෙනුවට : තෙරතවාගම - ම . : රෙතවාගම - ර . : රෙතබාගම - ක . : කරවා නම් - ස . : තවාගම - හ . : රෙත්වාගම - ධ . : රණවාගම - ග . ව . : සඹොගමු - වන්රා . : රණසම්බෙගමු - පූජා . 16. පසික්කලකම - ස . : පසික්කලමා - ම් . : පසින්කලම -ර . : පඩික්කුල්ලම - ක . : පඩික්කුලම - ග . ව . : පාසිග්ගල වෙහෙර කරවා - ල . ප . : පාඩික්කුලම - වන්රා . : පඩික්කුළම - පූජා. 17. ගසාගුකුළුව - ස . : කගසාකුගුළූව - හ . : කසාකුගුළුව - ම . ධ . : කසාගලු - ග . ව . පූජා . : කසා කුංගුළු - වන්රා . : කසාකුරු වෙහෙර කරවා - ල . ප . : පාසාකුගුළු - ර . 18. දලසුපා - ස . : දලකසුප - ර . : කසුපා - ප . : කසුප්පා - ල . : දළකසුප්ගිරි - ග . ව . පූජා . වන්රා . 19. පෙරගම් - වන්රා . : පෙහෙරගම් - පූජා. 20. සුප්පා වෙහෙර - ප . : පුප්පා - ධ . : සප්ත - ර . : සුප්පාදු - ක . : කප්පදුරු - වන්රා . පූජා . 21. කෙල්ලගන් - ධ . ම . හ . : කෙල්ලගත් - ර . ස . : කෙලගන් - ල . ප . : කෙවිල්ලගම් - පූජා. වන්රා . 22. කූඩනා - ක . : කූඩත හ : කුඩා - ස . : කඩුත්තා - ර . : කුමන - ග . ව . : කුඹන - පූජා . : කුඩාන - වන්රා . 23. පහිල්මුඩු වෙහෙර ප . : පිහිල්මුබු - ල . : එහිලවුඩු - ර . ස . ම . : ළූගිලිවුඩු - හ . : එගිලගිලඋඩ - ධ . : එහිල්උඩු - ක . : වෙරහිල්කවුඩු - ග . ව . : හිල්පුල් කෞඩු - වන්රා . : වෙරලු හිලිපුල් . කවුඩු - පූජා . 24. මහාදෙවු - ක . : මහාදිවු හ . ම . 25. . - ක . : වෙහෙර යන - ප . : වියලත - ර . : වියල්යන - වන්රා පූජා. 26. වෙහෙරවල් - ල . : විහාර හතරක් - ක . : මේ එකුන්විස්සක් පමණ රජමහ විහාර - ව පූජා . වන්රා . 27. දහතුන් ල . : දසතුං ප . : තුන්අවුරුදු - පූජා. 28. දලපතිස9 - ර . : තිස්ස ල . : ලැමිනිදල උළුතිස්ස - ම . 29. පෙරපින් - ම . : පෙරාතු - ප . : පෙරපිනින් - ස . ධ . ර . ක . ස . ම . ප්ර පිනිම් - ග . : කපරා - ව . : කපාර - පූජා . : කපාරාපිරි වන්රා . 30. වෙහෙරක් - ම . ස . ර . හ . : පිරිවෙන - ව පූජා . වන්රා . 31. සියල් - ර . : සියල්ගල් - ල . ප . : සියකල් - ධ . : පියගල් - ග . ව . : පියගළු - වන්රා . 32. දෙවන නුවර - ක . හ . ර . : දෙවෙනුව වෙහෙර - ධ . : දෙනුවරක් - ල . : දෙනුවර - වන්රා . : දෙවිනුවර - ග . ව . පූජා. 33. දෙවිරජගෙය කරවා - ල . ප . : දෙවිරජගේ සහායෙන් - ග . ව . : දෙවුරජ සහයෙන් - වන්රා. 34. වල්පිටිවැසිදත් - ග . : වල්පිටිවසුදත්ත - ව . : වල්පිටිවැසිදත්ත - පූජා . : වල්පිටසිදත් - වන්රා . 35. දෑවුරුද්දක් ට . : දෑවුරුදු මසක් - පූජා . වන්රා . 36. සුහනන්නරු ර . : හුහන්තරු - ස . හ . : හුගන්නතරු - ක . : හුගන්නතරු - ම . : සුහන්නතරු - ප . : හුනනතරු - වන්රා . : හුණන්තරු - ග . ව . පූජා . : උණ්හානගර - වුල . 37. රින්දල - හ . ප . : රුදලරිය - ධ . : දලරියන් - ම . : පියන්දල - වන්රා . : හත්ථදාඨ - වුල . 38. සකුව - ස . ප . හ . : සකළූ - ර . : කුළු - ධ . : සළු - ම . : සත් කුසුළු කසුබු - බ . : සත්කුපුළුරක බළුදු - ක . : සංකුපුළු - වන්රා . 39. රජු දරු මහලෑපාණෝ - ග . ව . පූජා . 40. ධම්මහල - ර . : ධර්ම.හල් - බ . : ධර්ම හල ම . ධ . හ . : ධර්මාලතාවට වන්රා .

රාජාවලිය 199

තොටට ගොසින් කසාවට්ටි 1 රටින් බලපිරිස් ගෙන අවුත් හුන්තන්තරු 2 රියන්දළ 3 රජ මරා රාජ්ජය ගෙන දෙව්නුවර 4 කරවා වැව් අටක් බඳවා පන්තිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් අක්බෝ රජ සාවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් කසුබු 5 මහරජ හෙළගම් පිරිවෙන 6 කරවා සත් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් මිදෙල්පනා 7 රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු බෑ 8 දරු අක්බෝ රජ සතළිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. මිදෙල්පනා 7 රජ දරු කුඩා අක්බෝ රජ සාවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. අක්බෝ රජ දරු සලමෙවන් 9 මිහිඳු රජ බලාන්කාරයෙන් රජය ගෙන 10 විසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඉක්බිති උදා 11 මහරජ පස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඉක්බිති හැළිගැරවිල් 12 ඉස්කෑබෝ 13 මිහිදු රජ සතර 14 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඉක්බිති අක්බෝ රජ එ‍ෙකාළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් දාපුලු 15 රජ බොධිගෙය කරවා 16 මහපූජා කරවා දෙ‍ාළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු දවස අනුරාධපුරය පැහැර බෙරමිණිපාය 17 ගෙන ගියාහ. 18 ඔහු මල් නුගයින්වැසි සෙන් 19 නම් මහරජ ශ්රීය ලංකාද්වීපයේ සිංහල බලසෙන් ගෙන දිව ගොස් පඬි රජ මරා රාජ්ජය ගෙන 20 බෙරමිණිපාය 21 ගෙන්වා ගෙන ලොවාමහපාය 22 කටුකොහොල් පෙරලවා එහි රන් බුදුන් 23 1. සාවට්ටි - ප . : කසාවෂ්ටි - ක . : කසාපට්ටි - බ . : කසා - ධ . : කසවට්ටි - වන්රා . 2. නුගන්තරු - ක . : හුන්නාතනතරු - හ . : හුන්නන් - ර . : හුන්නන්න - ස . : ඔූනසුතනම්තරු බ . : හුණන්නරු - ග . ව . පූජා . : හුනන්නරු - වන්රා . 3. දළරියන් - හැම පුස්කොළ පොතක ම මෙසේය. 4. දෙනුවරක් - ල . : දෙවෙනුවර - ර . : දේවනුවර - ක . : දෙනුවර - වන්රා . 5. “ මල් කසුබු ” වෙනුව‍ට : මල්බෑ - ධ . හ . ර . : මල්බෑ අක්බෝ - ල . ප . : මල්කයබා - ක . : මල්බා - ස . ම . මිදෙල්පානා - ර . : මිදෙල්ලජාතා - ල . : සලාදේවමින් - බ . : මිහිදෙල් පූජා . 6. පිරිවෙහෙර - ම . ස . : වෙහෙර - ධ . හ . ර . ක . 7. මිදෙල්ලන්පානා - ක : 8. මල්බෑ - ක . ග . 9. . - ල . : සලාමේවම් - බ . : සලාදෙවන් - ස . හ . ර . 10. “ රජය ගෙන ” - ම . බ . හ . ර . ල . ස . ප . ක . පොත්වල නැත. 11. ලද - ල . ප . ස . ක . හ . ර . 12. හැලිගැරඩින් - හ . : හැලියගරවිල් - ක : හාලිහරමිනි - ර : හැලිගරටින් - ස . ම . ප : කාලිඟරටි . - ල . : හැලිගැරවිල් - වන්රා . පූජා . 13. ඉස්කාබෝ - හ . : ඉස්ක.බෝ - ර . ක . ම . ස . : ඉස්බො - ල . ප . : ඉස්ක් බො - වන්රා . : ඉස්කෑ - පූජා. 14. සත් - ග . ර . : හත් - ක . : සතර - වන්රා . පූජා . චූල . 15. දහපුථ - ස . ධ . ම . ක . : අහපුථ - බ . : දගා පුළූ - ර . : දහපුළුමෙවන් - ප . : දහසෙ .- ල . : දහපුත - ග . 16. බොධියකරවා - ධ . හ . ම . ර . : මහබොධිය වට බොහෝ අලංකාර කොට සරහා - ල . ප . 17. බෙරඋමිනිපාය - හ . ම . ස . : ‍ රෙවුම්නිපාය - ර . : බෙරමිනිපාද - ක . : ජයබෙරමිණිපා - ග . ව . 18. “ ඔහු දවස අනුරාධපුරය පැහැර . . . ගියහ ” - වෙනුවට : “ ඔහු අනුරාධපුරය හැර බෙරමිනිපාය ගෙන දෙමලට අනුරාධපුර නුවර දී තමා පොලොන්නරු ගොස් ජයමහමිනිපායට බොහෝ පූජා කරවා ජයගෙයි පිරිවෙන කරවා පරලොව ගියාහ. ” - ල . ප . 19. නුගයින්වැසිසෙන් - ක . : හුයින්වැසියෙන් - බ . : මනුගසක් - ධ . : ඔදගන්වැසිසෙන් - වන්රා . : මුගයින්සෙන් - ග . ව . : මුගයින්වැසිසෙන් - පූජා. 20. “ රාජ්ජය ගෙන ” - වෙනුවට : ලුහුබඳවා - ස . ධ . හ . ර . බ . කා . 21. රජබෙරමිණිපාය - ර . ම . : රබරමිණිපාය - ක . : ජයබෙරමිණිපාය - ග . ව . 22. . - ධ . හ . ර . බ . ක . ස . : මහපිරිවෙන - ල . ප . : ලොවාමහපා වෙහෙර - වන්රා . 23. රන්බුන් - ස . ම . ධ . ර . බ . ක . : රන්බුන් - හ : සුංබුං ල . ප . : රන්බඳුන් - පූජා වන්රා .


200 රාජාවලිය කරවා තුන්යම මහා ප්රී ත්යෙන් ලෝවැඩ සසුන් වැඩ කොට 1 පන්තිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් උදා 2 මහරජ රූණු රට මහතුඹරුප් 3 වෙහෙර කරවා රන්රිදීපතින් වසා පූජා කොට සතළිස් 4 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඉක්බිති කසුබු රජ සාවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. එකල ඔහුගේ 5 සඟාරදු 6 නම් බිසව ලෝවාමහපාය කටුකොහොල් පෙරළවා කොත් පැලඳවීය. පසුව දාපුළු 7 කුමාරයා සත් මසක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් කුඩාදාපුළු 8 කුමාරයා සොළී රටින් ආ දෙමළුන් මරා ලුහුබඳවා දොළොස් 9 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔවුන් අයාමෙන් උදා 10 රජ අට අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් සෙන් 11 නම් රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඉක්බිති උදා 12 රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. පසුව සෙන් 13 නම් රජ නව 14 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් සෙන් නම් රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පසුව මිහිදෙල්සලා 15 රජ සොළී රටට එකතුව කතා කර ගෙන 16 ඌරාතොටට දෙමළ රජුගේ සෙනඟ ගෙන ඌරාතොට ඉඳ දෙ‍ාළොස් 17 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු අයාමෙන් 18 සලමෙවන් 19 රජ දෙමළුන් මරා ලුහුබඳවා රාජ්ජය ගෙන වාසය කරන සමයෙහි 20 සෙනවි රජ දඹදිව ගොසින් පසානූදහසක් දෙමළ සෙනග ගෙන ලංකාවට ගොඩබැස ඔවුන් හා යුධ කොට 21 දස අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් මිහිඳු රජ අටසාලිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. 1. “ මහා ප්රීේතියෙන් . . . . . කොට ” - වෙනුවට : නුන් ලොසසුන් සෙමයෙහි තබා - ස . හ . : තුන්ලොසසුන් සෙමයෙහි තබා - ර . : අහුන් ලොසසුන් සෙමයෙහි තබා - ක . බ . : ලොවසසුන් සමයෙහි තබා - ධ . : තුන්නකය දහම් ගන්වා ලෝසසුන් සෙමෙහි තබා - ග . ව . පූජා . : තුන් රට හුන්ටම ලෙස සෙමයෙහි තබා - වන්රා . 2. ලද - ස . ධ . හ . ර . : උද - බ . : උදය - ක . : දඹ - ල . : දබැ - ප . 3. මහාතුඹුරුප්පෙ - ස . හ . ර . : මහතුඹුරු - ධ . : මහාතුරුප්පේ - ක . : මහතුඹරුප්පෙ - ම . : ඔරුප්පා - ල . : මහකුඹුරුප්පෙ - ග . : මහකතුඹරුප් - පූජා . 4. දස - බ . : සතලිස් - වන්රා . : එකොළොස් - පූජා . චූල . 5. . - ග . ව . : ඔහු - ස . ධ . හ . ර . ක . ම . 6. සගා - ග . ව . : සන්ගාරදු - ක . : සඟරාදුන් - ර . : සඟරාදු - හ . : සඟරාධු - ම . ධ. : සගාරදු - වන්රා. පූජා. 7. දාසුළුදා . ස . : දාපුළූදා - හ . : දාපුළූන්දා - ර . 8. කුඩාදාසපුළු - ල . : කුඩාළු ධ . : කුඩාදාළු - ක . : කුඩාපුළු - බ . 9. සොළොස් - බ . වන්රා . : දොළොස් - පූජා . වුල . 10. උද - හ. ර . ම . ස . : කුඩා - ක . : උදාර - වන්රා. 11. සොන් - හ . ම . : සොන්න - ධ . : සෝන - ස . : සොන - ල . : සෝ - බ . . . සොමා - ර . : සොන්න් - වන්රා . 12. උද - ර . හ . : උදය - ක . : උදාර - ධ : උධා- ම . 13. සොන් - ර . ම . : සුග - හ . 14. තුන් - ධ . හ . ර . ම . 15. කුඩාමිහිදෙල් සලා - ක . බ . : මිහිදෙල සලා - ස . ප . : මිහිදෙලසාලා - ර . : මිහිදොල - ම . : මෙහිදොල සලා - හ . : මිහිඳු දෙ‍ාල්සලා - ල . : මිහිදෙල් - පූජා . : මිදෙල්ලසාලා - වන්රා. 16. “ එකතුව කතා කරගෙන ” - වෙනුවට : “ රටින් ” - ග . ව . පූජා . : ගොස් එහි රජ කරන සොළී පොඩි රජ හා කතා කරගෙන - ල . ප . 17. සොළොස් - වන්රා . පූජා. චූල . 18. අයියානෙවන් - ක . : අයියානේවත් - බ . : ආය්ය් න වන් - ධ . ල . : ආය්ය්එහි - ර . ම . හ . : ආය්යාූජා - ස : අසායානෙවුන් - වන්රා . 19. . - බ. : සලාමෙවන් - ම . : සලාමේවන් - ක . : සලාමේවන් - හ . : සාලාවෙන් - ර . : සලා - මෙව . - ස . : ශලැවමි - ධ . : ෂාලමෙවන් - ල . : 20. “ රාජ්ජය ගෙන . . . සමයෙහි ” වෙනුවට : ලූවාහ - හ . ර . ක . : ලන්නාහ - බ . : හළුවාහ - ස . 21. “ ඔවුන් හා යුද්ධ කොට ” වෙනුවට : ඔහු මරා - ල . ප . : ඔහු යුද්ධකොට - ම .

රාජාවලිය 201

ඔහු 1 ඉක්බිති වික්රයමබාහු 2 රජ පියරජුන් 3 සමයෙහි ලක්දිව පුරා උන් දෙමළ පිරිස් එලවා 4 රූණ ඉඳ දොළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. පසුව මහලේ 5 රජ තුන් අවුරුද්දක් 6 රාජ්ජය කෙළේය. පසුව වික්ර මපණ්ඩිත රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඉක්බිති ගජබාහූ 7 රජ සතර 8 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඇවෑමෙන් පරාක්රිමබාහුපඬිත 9 රජ සාවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. එකල සොළී රටින් දෙමළු නැවත ලක්දිවට ගොඩබැස ලොකශාසනය නැසුවාහ . එකල ලොකේශ්වර සෙනෙවියන් 10 ඇතුළුව සයාසූ 11 අවුරුද්දක් සොළින්ට වසඟ වූ 12 ලක්දිව මහලුවිජයබැයු රජ පැනනැඟී ලක්දිව උන් දෙමළුන් මරා ලුහුබඳවා තුන් රාජ්ජය එක්සත් 13 කොට පළමු දෙමළුන් විසින් කසා 14 වස්ත්රර පොරවාපු කෙනෙකුන් නැතිව වැනසූ හෙයින් ශීලාචාර භික්ෂු කෙනෙකුන් නොදැක ලක්ෂ ගණන් මිණිමුතුමැණික් පටවා අරමණ 15 දෙශයට ඇරලා සිල්වත් අය 16 විසිනමක් ගෙන්නවා සමයම 17 බෝ 18 කරන සැටියට මහලුකම් 19 කරවා දහසක් භික්ෂූන් ඇති කරවා මහවිහාර කරවා ලංකාතිලකය 20 බඳවා කොත්පලදවා අනුරාධපුරයෙහි බොහෝ විහාර මුල්පස කරවා කටුකපා පෙරලා දමා ලොකශාසනයට වැඩ කර අසූපස් අවුරුද්දක් 21 රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් විජයබැහු 22 රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු ඇවෑමෙන් මහලු විජයබාහු පුත් වික්රරමබාහු රජ අටවිසි 23 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. 1. මේ වචනය ඉදිරියෙන් “ පසුව වික්රඅමපණ්ඩිත රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය ” යන වාක්යෙයක් සෑම පුස්කොළ පොතක ම දැක්වේ. 2. විමලබාහු - බ . 3. ජයරජුන් - ක . ර . ස . : ජයරජුගෙන් - බ . : ජයරජු - ම . 4. එලවා මූදට නංගවා - බ . : එලවාදියපිට නංවා - ක . හ . ධ . ර . 5. මාරේ - ර . ක . : මලේ - ම . : මලෙ - හ . ස . : මල් - ප . : මල්ලව - ල . 6. අවුරුදු සත්මසක් - ල . ප . 7. ගජබාහුජාල - බ . : ගජාබාවිජයපාල - ප . : ගජබා - ම . : විජයපාල - ල . : ජගත්පාල - ග . ව . පූජා . : ජගතීපාල - චූල . : ගජබාහුපලනා - වන්රා . 8. . - ග . බ . : නව - ධ . හ . ර . ල . ස . ප . ම . ක . 9. පඬිතපරාක්ර්මබාහු - ප . : පඬිතපරාක්කන්බාහු - ල . : පංඩිත ප්රා්ක්කම් - ධ . : ප්ර ක්ක්ර:ම්බාහු පඩිත - ක . : වික්රාමබාහු පඩිත - බ . : පරාක්රේමබාහු පඩි - ග . ව . : පරාක්ර්මපාඩි - පූජා . : ප්රා්ක්ක්ර මබාහු පඬිත - වන්රා . 10. සෙනෙවිරත් - ල . : සෙනෙවිරජ - ධ . : දෙවියන් - බ . 11. සයඅසූ - ධ . ක . : සයානු - ග . ව . ල . ස . ප . : සාවාසූ - හ . බ . 12. සොලීන්ට වසගතුව දෙමළුන්ඩ හිමිව තුබූ - ධ . හ . ර . ක . ස . 13. එදිප්පති - ම . ස . : එදිපති - ර . : අධිපති - හ . : ඒදිපාත්ර - ක . : එදිපාත්ර. - බ . : එකාපපත්ර- - ග . ව 14. කාසා - ධ . හ . : කාපාය - ග . ව. 15. ඇරමාන - ර අරමොන - ක .

       16. සිල්වතු . - බ . : සිල්වත් භික්ෂූන් - හ . : සංඝයා - ල . ප . 

17. සමාගම - හ . : බුඬ සමාගම - බ . : සමයම් - ධ . : ආගම - ග . ව . 18. බොහෝ - ධ . ර . හ . ස . ම . 19. මළුකම් - ල . ප . : මළුැකන් - ර . : මහඑකක් - ක . : මහන - බ . : පැවිදි - හ . 20. ලංකාතිලකය ත්රිලවන්සය - ක . : ලන්කාතිලකය තිරවන්පය - බ . :ලංකාතිලකයතිවංකය - ග . : මහාලන්කාතිලකය - ම . 21. අසූවක් අවුරුදු - ග . : පස්පනස් අවුරුද්දක් - ව .චූල . : සූපනස් අවුරුද්දක් - පූජා . : අසූපස් අවුරුද්දක් - වන්රා. 22. ජයබා - බ . : ජයබාහු - පූජා . : චූල . : විජයබුහු - වන්රා . 23. අට - බ . : එක්විසි - ට . : අටවිසි - පූජා වන්රා .


202 රාජාවලිය

ඔහු පස්ව කිත්ශ්රීටමෙවන් රජ පුත් පරාක්ර:මබාහු 3 රජ ඔටුන් පැලඳ රජතන් පත්ව වළගම්බා රජයෙහි පටන් නානාප්රෙකාරව තුබූ ශාසනය සමග 4 කොට පොළොන්නරුවේ සෑගිරියේ 5 අටඅයතැනට 6 පිළිම කරවා මහපිළිම ගෙයක් කරවා ඔත්පිළිමගෙයක් කරවා රන්වන් සුළුගෙයක් 7 කරවා බොහෝ සංඝයා පැවිදි කරවා දහස් ගණන් මහදන් දි ඉසිපතනාරාමය ජේතවනාරාමය වේළුවනාරාමය 8 යන මේ මහවිහාර නම් තබා කරවා සංඝයා වැඩ හිඳුවා හෙදෙන් දී එරජ අවදියෙ බිඳී තිබූ රුවන්වැලිසෑය දෙනානකය බයාගිරි වෙහෙර තූපාරාමය බඳවා කොත් පලදවා අනුරාධපුර නුවර බොහෝ විහාර මුල්පිස 9 කරවා ශ්රීබමහාබෝධීන් වහන්සේට බෝධිගෙයක් කරවා ලෝවාමහපාය කරවා වැව් අටක් බඳවා නොයෙක් වාරයෙහි පරසතුරන් විසින් බැස ලොකශාසනය නසන හෙයින් එරට මිථ්ය්දෘෂ්ටි ගත් රජුන්ඩ උදහස් වදාරා දඹදිව නසමි කියා තමාගේ සෙනඟ ගෙන දඹදිව කොටන්ඩ යන්ඩ පිටත්උණාහ. මහාසංඝයා යන්ඩ නොදී මහ සරස් කරපු හෙයින් දසදෙනා බැගින් තෝරා එක්විසිලක්ෂ පස්විසිදහසක් සේනාව ගෙන්නවා එක්කර නැවූ සිය ගණනක් පිටත් කරවා සෙනග නැවූ නංවා ඇර සොළී රට කොටා ජය ගෙන පඬි රජුගේ රට කොට ජයගෙන අරමණ රට කොටා ජය ගෙන අයබදු මේ ශ්රීඬලංකාවට ගෙන්නවා සමනළයට ගොස් ශ්රීටපාදය වැඳ සමන් දෙවිඳුගේ දේවාලය කරවා අරමණ දෙසයෙන් ද පඬි රටින් ද සොළී රටින් ද අවුරුදු පතා අයබදු ගෙන්නවා දඹදිවට අණසක පතුරුවා ශ්රීනලක සතුන්ඩ මගුල්ගෙයක් සේ ස‍ාදා බුද්ධශාසනය එළිකරවා බුදු බව පතා දෙතිස් 10 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර දෙව්ලොව ගියාහ. ඔහුගේ බෑන විජයබාහු රජ හවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. 11 කිලීකෙස්බා 12 එ‍ඬෙරදුව නිසා ඔහු මරා තෙමේ 13 පස් දවසක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මරා දළදා ගෙන කාලිංගයෙන් ආ කීර්තිනිශ්ශඬ්ක රජ 14 පොළොන්නරු වෙහෙර 3. වික්රකමබාහු - ක . 4. සාසන සම - ම . ධ . හ . ර . වන්රා. 5. පොලොන්නාසුගිරියේ - ක . : කොලොන්නාසුගිරියේ - හ . : කොලොන්නාසුරිගි - ර . : කොලොන්නාසුරිග්රීායේ - ම . : කොලොන්නාසුරිගිරියේ - ධ . : කොලොන්නාශඟිය - බ . : කොලොන්සුරිගිරියෙ - ස . : පොලොන්නරුපුරය - ල . ප . : කොලොන්නාසුරිරියෙ - වන්රා . පොලොන්නරුවේ සැගිරියේ - ග . ව . පූජා. 6. අට්ටාඅය තැනට ර . : අයතැනට - හ . : අට්අය තැනට - ම . ස . : අටඅයතැන - ග . ව . : අයට්ට්ඇය තැනට - ධ . : අට්ටාලය තැනකට - බ . : අට්ටාලය තිබූ තැන - ක . : අටළුයෙහි ආයතනය - වන්රා . : අටආයතයට - පූජා. 7. සුළුවා ගෙයක් - ක . වන්රා . : සුළුවා දෙණිගෙවල් - ග . ව . පූජා. 8. වෙළුවනාරාමය . පූර්වාරාමය - ල . ප කුසිනාරාමය - ල . ප . 9. මුල්පියස - ධ . හ . ර . 10. දෙවිසි - ධ . : තෙතිස් - පූජා . චූල . 11. ඔහු බෑනා රාජ්ය යට පැමිණි විජයබාහු රජු - ග . ව . : “ හවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය ” යන්න පිටපත්වල නැත. 12. . - ල . ප . : කිලිංකෙස්බා - ධ . : කිලිංකෙස්දා - ග . ව . : කිලිකෙස්බා - වන්රා . : කෙලිංකෙස්දා තෙම - ග . : කෙස්දාකිලිං මිහිඳා දීපනා නම් - පූජා. 13. තොමෝ - හැම පුස්කොළ පොතක ම . 14. “ ගෙන කාලිංගයෙන් . . . රජ ” වෙනුවට : ගෙනා කලිග්රු නම් රජ කීර්තතිස්ස . රජ - ස . : ගෙනා කලිහ නම් රජ කීර්තතිස්ස - හ . ර . ධ . : ගෙන කල් ගනන් රජ ත්රිගකීර්තතිස්සා දනන්ත - බ . : ගෙන කස්ගණ්ණ රජ කෙර්ත්තිස්ස අම්බ - ක . : කාලිඟ නං රජ කීර්තතිස්ස අංක රජ - වන්රා . : කීරතතිස්සි රජහු ගෙන් පැවත අනඟ නම රජ රාජ්ජය ගෙන - ප . : දන්තකුමාරඉන්නෙන් පැවත අනඟ නම් රජ රාජ්ජය ගෙන - ල .

රාජාවලිය 203

කරවා දළදාගෙය සැටපැයින් කරවා එහි වටදාගෙය කරවා සෙනග සමඟින් සමනළට ගොස් බුදුන් සිරිපා වැඳ ලක්දිවට තමා නමින් ලකුණු ආරම්භ කරවා 15 දඹුලු වෙහෙරට ගොසින් දෙසැත්තෑ දහසක් පිළිම කරවා රන්ගිරි දඹුල්ල යයි නම් තබා බොහෝ පින් රැස් කරවා නව අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. වීරබාහු 16 රජ සෙනෙවිරජුන් විසින් මරා දමාපුව පසුව වික්රජමබාහු රජ තුන්මසක් රාජ්ජය කෙළේය. පසුව සෙනෙවි රජතෙම වොඩගඩ්ග රජු මරා දමා පරාක්රනමබාහු රජුගේ අගබිසව ලවා තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. පසුව ඔක්කාක වංශයෙන් ආ ‍රජෙක් නව අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. පසුව එලළුඅහා 1 සෙනෙවි රජු රාජ්ජය යන නිශ්ශඞක 2 රජුගේ බිසව ලවා සාවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. පසුව ධර්මාශොක නම් දරු වූ කුමරුවෙක් පස් මස පිරි උන් රට තබා 3 සාවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. පසුව ඇනියඟ 4 නම් රජ 5 දඹදිවින් බලසෙන් ගෙන අවුත් ලක්දිවට ගොඩබැස පොළොන්නරුව ගෙන තමාගෙ පුතුන් ලවා ධර්මාශොක කුමාරයා එල්ලවා 6 සෙනෙවි රජු මරා තමා පහළොස් දවසක් 7 රාජ්ජය කෙළේය. පසුව මනකම් 8 සෙනෙවි ඔහු මරා පෙර රජ කළ ලිලාවතී බිසවලවා සාවුරුද්දක් 9 රාජ්ජය කෙළේය. පසුව ලෝකෙශ්වර රජ පරදෙසින් 10 දෙමළ පිරිස් ගෙන කඳයුරු බැඳ පස්මසක් රාජ්ජය කෙළේය. පසුව ලීලාවතී 11 බිසව සාරමසක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔවුන් පහ කොට පාඬිරටින් බලසෙනඟ ගෙන පරාක්රාමපඬිත රජ තුන් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ලංකාවාසීන්ගේ කිසියම් ධර්මයක් නැති හෙයින් අහේතු කොට පව් ළුල දෙන හෙයින් ලකට අරග්ගත් දෙවියන්ගෙන් කිසි අපේක්ෂාවක් 12 නැති හෙයින් අධර්මකම් පහළ වන්නේය. 13 කලිඟු රජ විසිදහසක් මල්ලව සෙනඟ ගෙන ලක්දිවට ගොඩ බැස කඳයුරු බැඳ පෙ‍ාළොන්නරු නුවර 15. “ ලකුණු ආරම්භ කරවා ” ආරාම කොට - ග . ව . 16. වික්රඳමබාහු - බ . හ . 1. එලළු අනබා - ක . : එල්ලුං අහා - හ . ර . ස . ප . : එලළුහු අඹා බ . : පුළුම් අබා - ධ . : වල්ලුං වන්රා . : එළලුඅබෝ - ග .ව . පූජා. 2. නිස්සක - ස . ක . හ . : තස්ස - බ . : තිස්ස - ර . ල . ප . 3. “ උන්රට තබා ” වෙනුව‍ට : උන් රට ලබවා - ර . : උන්රට නිලබව දැක - හ . : උන්රටනලබාව - ධ . : උන්රටනිලබාවා - ස . : හට නිලකරභාරකර - ප . : උන්නුරට තිබා - වන්රා. 4. ආනියගන - ර . : අනියයගත් - ස . : දිනියග . ක . : දිනියා - බ . : අතිසුගති - ප . : අතිසුගත - ල . : අනියඟ - වන්රා . : ඇනියඟ - පූජා. 5. . - ස . ධ . ස . ර . බ . ක . වන්රා . : රට දෙමලෙක් - ල . ප . 6. “ තමාගෙ පුතුන් . . . එල්ලවා ” වෙනුවට : තමා පුතු ධර්මාශොක කුමරු එළලු අබෝ ධ . හ . ර . බ . ක . ස . වන්රා . : “ එලලු ආ‍බෝ ” යන්නෙහි පාඨන්තර මෙසේය : අල්ලා අහා - ධ . : එල්ලාඅංබා - ර. : එල්ල ආබා - ස . : එල්ලඅඹා - හ . : එළුඅන්බා - ත . 7. අවුරුද්දක් - ල . ප . ස . ධ . බ . හ . 8. මනාකම් - ස . : මනානනම් - ම . : මනාකන් - ක . : මානාකම් - රු . : මනාකැන් - බ . : වනකානම් - ධ . : මනකං - වන්රා . : මනක්කා - පූජා. 9. . - බ : හාවුරුද්දක් ල . ර . ධ . වන්රා . : සාහවුරුද්දක් - ප . : අවුරුද්දක් - ග . ව . පූජා. 10. ප්රදදේසයින් - බ . : පරදේසීන් - ක . හ . : පරදේසයෙන් - ග . ව . : දඹදිවින් - ල . ප . 11. කල්යානනවර්තති - ස . හ . ර . වන්රා . : කැලනිවර්නත - බ . : කල්යා ණවිවර්ථි - ධ . : පවරකල්ල්යාජනවර්තති - ක . 12. උපෙක්ෂාවක් - ක . බ . : ප්රනමාදයක් - ප . : බැල්මක් - ල . 13. “ අධර්මාකම් පහළ වන්නේය ” වෙනුවට : අධර්මකකමින් මනුශ්ය යන්ගෙන් දෙවියො මග ඇරියහ - ල . ප .


204 රාජාවලිය

ගෙන පඬි රජු අල්ලා ඇස් උදුරා ලොකශාසනය නසා රුවන්වැලි ද‍ාගොබ බිඳුවා සෙසු දාගොප් බිඳුවා නොයෙක් සර්ධාවන්ත 14 රජුන්ගේ චෛත්යග 15 නමැති කීර්ති ශරීරවල කොත් නමැති ඔටුනු හා රුවන් නමැති ගිම්මස 16 ගෙන ධාතු නමැති ජීවිතය 17 දෙමළුන් ලවා නසා ලක්දිව කුලවාසීන් උතුන් කරවා කීර්ති පවත්වා ජාතිභෙද කරවා කුලදරුවන් දිළිඳු කරවා සිරිලක මිථ්යාරදෘෂ්ටි කරවා සිල්වත් අය අල්වා ධන විකාරයට පමුණුවා ලංකාව ගිනිගත් ගෙයක් සේ පමුණුවා ගම ගම දෙමළුන් ඉඳුවා බලාත්කාරයෙන් එකුන්විසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. මේ ලක්දිව නසන 1 කල්හි ශ්රීකමහා බෝධීන්වහන්සේ වඩා ගෙන ආ ශ්‍රීසඟබෝවලිය 2 නොනැසී පැවත එන විජයමනු රජ 3 මායා රට ඉඳ අන්ධකාරයෙන් පැනනැඟීගත් ගිනිකඳක් සේ පැනනැඟී සිංහල සෙනඟ ගෙන ඒ ඒ තැන සිටි දෙමළ කඳයුරු අරවා පොළොන්නරුව කොටා වන්නිවල උන් දෙමල සෙන් එලවමින් දෙමළුන් නැසූ තූපාරාමය ද රුවන්වැලිසෑයද බඳවා කොත්පළඳවා මහාපූජා කරවා ශ්රීැ ලංකාව මුළුල්ලෙහි දෙමළුන් බිදි හැම විහාර එළි කරවා කැලණි වෙහෙර බඳවා දෙමළුන් විසින් ලංකාවේ සිල්වත් අය නැසූ හෙයින් දඹදිවට සීලාචාරකෙනෙකුන් ඇර සිල්වත් අය දසදෙනෙකු ගෙන්නවා දසයක් සංඝයා පැවිදි කරවා මායාරට ඇතුළුව තුන්රට ම එක්සත් කරවා ගෙන අයබදු ගෙන්නවා ගෙන වැස ඉන්නා සඳ කරවුරුව 4 පටන් පොළොන්නරුවට ඌරතොට දකිනා තුරු දෙමළුන් කඳයුර බැඳගෙන ඉන්නාහ. විජයබාහු රජ මායාරට ඉඳගෙන රාජ්ජය කරන සඳ විජයබාහු රජහට ජාතක දරු දෙදෙනා ළඟට කැඳවා ගෙන දුටු ගැමුණු සැදෑතිස්ස දෙන්නා මෙන් තොපි දෙදෙන එකසිත්ව පරසතුරන් නසන පින්බල ඇතියාහ. සතුරන් මරා ලුහුබඳවා දෙමළුන් නසා මායාරට ජය ගෙන 5 එහි සමුර්ඬිපුර නුවර 6 කරවා එහි ම ඉඳ රජ කරන සඳ පොළොන්නරුවේ තිබූ පාත්රාල ධාතුව ද ජයකොන්තය ද දළදා සාමීන් ද කොත්මලය සඟවා තිබුවා රට්ටු සැළ කළ විට මහත් සන්තෝෂයෙන් මහත් පූජාසත්කාරයෙන් කොත්මලයට ගොස් දළදාසාමීන් ගෙන සත්රුවන් පූජා ලදුවාසේ සන්තොෂයෙන් ගම ගම මහත පූජා කරවමින් වඩා ගෙනවුත් මතු 14. සද්ධර්මවනසන - ක . : 15. වෛනෙ - ම . ස . ර . හ . : වෛනේ - ‍ධ . : වෛර - බ . : චේතනාවක - ත . : නෙත්ත්ර - වන්රා . 16. ගම්මස - ධ . : ගිම්මයා - ර . : ග්රි යන්මයැ - ක . : ග්රී-වසයෙන් - වන්රා . : හෘද්මාංශ - පූජා . හෘදයමාංස - ග . ව . 17. . - ස . ධ . හ . ර . ක . ම . වන්රා . 1. ශැම - ම . : ශම - ස . හ . : වසන - ක . : වනසන - වන්රා . සිරිලක මිථ්යාදෘෂ්ටිකව සිල්වත්. අය අල්ලා නසන - ග . ව . 2. ශ්රී සඟවලිය - හ . ම . ර . බ . ක . ධ . : සිරිසඟබෝපෙළෙන් - ග . ව . 3. විජයකුමාරයො - ල . ප . : වීරජමනුරජ - ස . : විජමනුරජ - ර . : විජමුනුරජ - ක . : වියමනුරජ - ධ . : විජයබාහු මනුරජ - ග . ව . 4. කරඌරම - ක . : කරුනරුව - බ . : ක්ර මරු - ධ . : 5. කරගෙන - හ . ක . : එක්කොරගෙන - ර . : කරන - ධ . 6. යමුර්දි පුර නුවරක් - ර . ක . : සමුදී නුවර - හ . : සර්වධපුර නුවර - බ . : ජම්බු ද්රො:ණි - පූජා චූල.
රාජාවලිය 205

අරාජිකයක සතුරන්ගෙන් පීඩාවක් නොවන සේ 7 දළදා සාමින්ඩ ගෙයක් කරවා බෙලිගල් විහාරය කරවා සතුරු කෙනෙකුන් නොයන හැටියට පර්වත මුදුනේ දළදා සාමීන් සඟවා තබා ලින් ආදි සියල්ල ම කරවා පෝදින නිත්තනිරන්තරයෙන් 8 පූජාසත්කාර කරවා ලක්දිව පොත් දෙමළුන් විසින් නැසූ හෙයින් බුදුන්ගේ සුවාසූ දහසක් ධර්මස්කන්ධය පණ්ඩිතයින් ලවා ලියවා අප්රනමාණ පූජා කරවා හැම සංඝයා රැස්කරවා සත් දවසක් දන් දි අටපිරිකර දී තමන් නමින් විජයබාහු විහාරය 9 කරවා මහත් පූජා කොට කැලණි වෙහෙර දෙමළුන් විසින් බින්දා ආපසු බඳවා කොත් පලඳවා බොහෝ පින් රැස් කොට විසිහතර 10 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර පරාක්රොමබාහු වැඩිමහලු කුමාරයින්ඩ රාජ්ජය පාවා දී බාල කුමාරයින්ඩ යුවරජ තනතුර දුන්නාහ. දළදා 11 සාමීන් සමුඩිපුර 12 නුවරට ගෙන්වා රන් කරඬුව ලවා සත් දවසක් මහාපූජා කරවා පිය රජහු 13 මෙන් ලංකාවාසින්ඩ දුක් නොදි අයබඳු ගෙන 14 මරන වරදට 15 දඟගෙයි ලමින් 16 සතහට දුක් නොදි රජ කරන සඳ එකලට පොළොන්නරුව පටන් ඌරාතොට දකිනා තුරු අතුරු නැතිව සතුරු කඳයුරු සතළිස් දහසක් බැඳ උන් දෙමළුන් වටලා පොළොන්නරුව ඔහු උන් කලට 17 පරාක්ර මබාහුගේ පින් බලෙන් උපන් කෙනෙක් සෙයින් 18 සේනාව ගලවා ඇරීමෙන් ඒ දෙමළ සෙනඟ වටලා ගෙන පොළොන්නරුවට 19 උදවියට ඌරාතොට උන් දෙමළ සෙනඟ උදවියට අවුත් මහකැලෑවලදී සිංහල සෙනග වටලා අල්ලා ගෙන ගොසින් පරාක්රඅමබාහු 20 මල් යුවරජුන්ට 21 දුන්නාහ . ඒ දෙමළ සෙන් නොමරා පොළොන්නරුව උන්නාහ. ඔවුන් ඊට යන්ඩ අවසර දුන්නාහ. ඒ සිටි නොබෝ දවසකින් නැවතත් චන්ද්ර බාහු 22 මල්ලව 23 සෙනඟ ගෙන යුද්ධයට ලක්දිවට ගොඩබැස සටන් කරනවිට පරාක්ර මබාහු රජුගේ මල් 7. “ අරාජිකයක . . . නොවනසේ ” යන කොටස පැහැදිලි නැත. පුස්කොළ පොත්වල : අජානක් නොවන සේ - ර . ක . : අජාන් නොවන සේ - ධ . : අපානක් නොවනසා හ . : අයසයක් නොවන සේ - ග . බ . 8. නිත්තනිරාර්තයෙන් - ධ . : නිජාන්ත්රනයේ - බ . : නිරන්තරයෙන් - ග . ව. 9. විජයබාහු විහාරයක් - ර . හ . බ . ග . ව . ස . : විජයසුන්දරාරාමයක් - ප . 10. විසි - ධ . : විසිහතර - වන්රා . : සතර අවුරුද්දක් - පූජා . . . චූල . 11. ග . ව . පූජා . පොත්වල “ දළදා ” යන පදයට පෙර “ ඉක්බිති පියරජහ ඇවෑමෙන් පරාක්රමමබැහු රජ පැනනැගී ජම්බුද්රෝ ණිපුර ” යන කොටසක් ඇත. අන එක ද පුස්කොළ පොතක හෝ එය නැත. 12. සමුඨි - බ. : සමුර්දදිහ . : සමුද්රත - ක . : සමෘදි - ග . ව . 13. ජයරහු - ර . : ජයරාහු - ධ . බ . : රයරාහු - ක . 14. නොගෙන - ධ . බ . ක . ස . 15. මරන්ට කර වරදට - බ . : මරණ කෙලවර - ර . : මරනකෙලවරට ධ . හ . ක . 16. නොලමින් - බ . : ණොදමා - හ . 17 . “ පොළොන්නරුව . . . කලට ” - ග . ව . පොත්වල නැත . ඒ වෙනුවට : පොළොන්නරුවේ වටලා ඔහු වුන් කලට ” - ස . : “ පොළොන්නරුව වටලා යනු උන්කලට ” - හ . ර . : “ පොලොන්නරුව වටලා උන් කලට ” - ක . 18. “ උපන් කෙනෙක් සෙයින් ” වෙනුවට : උපන් දවසෙ - හ . ර . ස . : උමන්දාව සෙ - ක . : උමංදාවෙ කී - ග . ව . 19. පොළොන්නරුවේ ක . ග . ව . 20. ප්රානක්ක්ර මබාහුහට - ක . : පරාක්ර මබාහුට - ග . ව . 21. යුවරජ - ධ . ක . ර . 22. චන්ද්රවභානු - ග . ව : චන්ද්රලබාහු රජ - ම . 23. මලල - ග . ව . : දෙමළ - ක . : මල්ලව රජුගේ - බ .

206 රාජාවලිය

යුවරජ ගොසින් යුද්ධ කරවා දෙමළ මල්ලව සෙනග කොටා යුද්ධ ජය ගෙන 14 පරසතුරන් නසා එකාතපත්රළ 15 කොටා ලක්දිව එළි කරවා ලක්දිව හැම තැන ම බැඳි දාගොප් එළි කරවා සුනුපදන් 16 ලවා හැට විහාරවල නිතිපතා පාන් අවුළුවා විධාන සිටුවා මායා රට ද පිහිටි රට ද රූණු රට ද මේ තුන් රට එක හැටියට විහාරවල් ද හැමතැන ම දාගොප් ද බඳවා නිත්තනිරන්තරයෙන් 17 පාන් අවුළුවා පිරිත් බණ නිතිපතා කියවා විසිදහසක් ළමයින් අකුරු කරවා ඔවුන් පැවිදි කරවා මහපූජා කරවා කඨින දන් පවරා ඉර මුදුනෙන් මෙපිටදී බොහෝ පින්කම් කරවා දඹදිවින් බිසෝවරරුන් ගෙන්නවා තම කුමාරයින්ඩ පාවා දී දඹදිව රජදරුවෝ පඬුරු පාක්කුඩම් මිණිමුතු ද අවුරුදු පතා අයබදු ද පරාක්රිමබාහු පින්බකලෙන් ගෙන දෙන්නාහ. බුද්ධනීති ධර්මනීති බෝ කරවා රාජනීති පිළිවෙළ බෝ කරවා සිරිලක වැසි නැතිව තිබුණා දැක දළදා සාමින් එළියට ගෙන්නවා වැසි වස්වා එරජ මෙසේ කුසල් කර දළදා සාමීන් දවස්පතා වැඳ ඉදිනා සඳ මේ රජ බොහෝ කාලයක් සැප විඳ රජකර තමහට ජාතක පුත් කුමාරවරුන් විජේබාහුය. භුවනෙකබාහුය ශ්රීතභුවනෙකබාහුය 18 පරාක්රකමබාහුය ශ්රීබවිජයබාහුය , 19 යන පුත්රකයින් පස්දෙනාය. වීරබාහු 20 බෑනාය සදෙනා ළඟට කැඳවා පෙර දඹදිව සැටදහසක් රජදරුවෝ දඹදිව බදාගෙන කැවුය. වෙන වෙන ම නුවර කරවා උන්නාහ. ඒ දඹදිව බෙදාගෙන කැවුය. වෙන වෙනම නුවර කරවා උන්නාහ.ඒ දඹදිව දෙවනුව දසබෑ රජදරුවෝ බෙදාගෙන කැවූය. දඹදිව රජුන් ‍තොපට නෑ කරවාපීමි. සොළි පාඬි රජුන් ගෙන්නවා පාමුල රැස් කරවාපීම්. තොප සත්මුත්තකට දකිනා තුරු තිබෙන්ඩ වස්තු රැස් කරවා තිබාපීමි. තොපි සදෙන උනුඋනුන් ‍විරොධ නොවී සිරිලක බෙදා ගෙන කවයි කියා පරසතුරන්ඩ ඉඩ නොහරුවයි කියා දළදා සාමීන්ඩ හැම මල් නොවරදවා පූජා කරවන්ඩ කියා නිරන්තරයෙන් 21 මල්පහන් පුදන්ඩ කියා ශ්රී ලක හැම දාගොප් හැම විහාරවල් බඳින්ඩ 22 නෑර අවුරුදු පතා සුණු පදම් ලවයි කියා මහාසංඝයාට මාස්පතා නිතිපතා දන් දෙන්ඩ කියා මපියාණන් කළ එක රට තිබා තුන් රාජ්ජය ම එක්සත් කර ගතිමි. මායාරට දෙලක්ෂ පණස් දහසක් ගම් ද පිහිටිරට හාරලක්ෂ පණස්දහසක් ගම් ද රූණුරට හත්ලක්ෂ හැත්තෑ දහසක් ගම් ද යන මෙකී රටවල සතහට අනඩුවක් නැතුව සතහට මගුල් ගෙයක් මෙන් දුක් නැතුව සව්සත රැක්කෙමි කියා කුමාරයින් සදෙන ළඟට කැඳවා සිඹ සනසාගෙන විරොධ නොවන්ඩ කියා දිවුරුවා වැඩිමහලු පුත් ජ්යෙසෂ්ඨ විජයබාහුට රාජ්ජය භාර කර දී තිස්දෙකක් අවුරුදු රාජ්ජයක් කර දෙව්ලොව ගියාහ. 14. ගෙන සිංහල - හ . ර . බ . ක . ස . : සිංහලයෙහි - ග . ව . 15. ඒදිපාත්රල - ක . : එහිදීපර්තක - බ . : එකච්ඡට්ර. - හ . 16. සුනුපදලන් - ධ . ස . : සුළුදලන් - ම . 17 . නිරන්තරයෙන් - ර . : නිත්තනිලාන්ත්රදයේ - ධ . හ . : නිලාන්ත්රයයේ - බ . 18 . - ධ . ක . 19 . විජයබාහුය - ධ . හ . ර . : කිවිජයබාහුය - ක . : සිරිවිජයබාහුය ග . ව . 20. විජයබාහු - හ . ර . 21. නිරන්තරයෙහි - ප . : නිලාන්ත්ර යෙන් - ධ . : නිලාන්ත්ර යේ - බ . : නිලාන්තරයේ - ක . : නිරතුරුව - හ . 22. . - ර . : වලවල් බඳින්ඩ - ක . : වල්බැ‍ඳෙණ්ඩ බ . : බි‍ඳෙන්ට ග . ව .


රාජාවලිය 207

විජයබාහු රජ රජකරන අවදියට මහාජිනේ දොස් රජ 3 සෙනඟ 4 ගෙන මේ ලකට ගොඩබැසලා පඬුරුප්පාක්කුඩම් ගෙන එනවාය කියා මායම් කර පරාක්ර මබාහු රජ රජ කරන අවදියේදි දේසවලින් පඬුරැපාකකුඩම් ගෙනෙන්නාහ 5 ඒ සැටි සිතා ගෙන ඉඳලා විජයබාහු රජ අනුවනකම්‍ කොට දොස් 6 රජුට අසු ව උපායෙන් අල්ලාගෙන ගියාහ. ඒ රජුගේ මල්බෑ 7 සතරදෙනාත් නැසීලා 8 නැතක් හමුදාවත් වැටිලා අල්ලාගෙන් දොස් 9 රජ මහාජිනයට ගියාහ. පසුව ලංකාවේ රජුන් නැති හෙයින් අලකේශ්වර 10 මන්ත්රිතයා රයිගම් නුවර විසුවාහ. පරාක්රඅමබාහු රජ බෑනා ගම්පල නුවර උන්නාහ. යාපාපටුන ආය්ය්විසචක්රරවර්ත්ති 11 රජ උන්නාහ. මේ රජුන් අතුරෙන් ආය්ය්ාව චක්රටවර්ත්ති රජුගේ සේනාව බලයෙන් උඩරටින් ද පාතරටින්ද නවතොටමුණෙන් 12 ද අයබදු ගෙන්වන සඳ එක් දවසක් අලකේශ්වරය‍ා 13 තමාගේ සේනාව දැක බලා මෙවිතර සේනාව ඇතුව ඉඳ රජෙකුට අයබදු දීම සුදුසු නොවෙයි සිතා ඉඳ ජයවර්ධන කෝට්ටය බැඳ ජලය පිරී සිටින්ඩ අමුණු ගිල්ම බැඳ අවුරුදු ගණනකට කන්ඩ වී පොල් ලුණු රැස්කොට තිබාගන ආය්ය්ුණ චක්රණවර්ත්ති රජුගෙන් ඒ ඒ තැන 14 බදුවලට සිටියවුන් එලවා 15 දැමුවාහ. එපවත් ආය්ය්ය චක්රආවර්ත්ති රජු අසා විපඝොර නාගයෙකුට දණ්ඩෙන් ගැසුවා සේ කෝපයෙන් සොළී රටින් දහස් ගණන් දෙමළ සේනාව ගෙන්නවා ගම්පලටත් ජයවර්ධන ‍කෝට්ටයටත් එක දා කොටන සැටියට සෙනඟ පිටත් කර එවුවාහ. ගොඩින් ආ සේනාව මාතලේ වාඩි ලා ගත්තාහ. මූදෙන් ආ සේනාව පානදුරේ තොටින් කොළොන්තොටට ගොඩබැසලා දෙමටගොට ගොරකාන යන තැන අතුරු 16 සිදුරු නැතුව වාඩිලා ගත්තාහ. බුවනෙකබාහු රජ ගම්පල නුවර ඇර බයින් රයිගන් නුවරට වන්නාහ. උඩරට සේනාව අප වැනි සේනාවක් ඇර ගිය රජුන්ගෙන් කම් කිම් ද කියා පස්ර‍ෙට් සේනාව තමුන් කතාකර ගෙන රාත්රිකයේ වාඩියට පැනලා 3. මහා ජිනෙම්දේස් රජ ක - ක . : මාපිත්තෙම දොලොස්රජ - හ . ස . : මාපින්නේම දොලොස් රජ - ර . : මාපින්ශේම දොලොස් රජ - ධ . : දඹදිවින් දොලොස් රජ - ප . : දේසවල්වලට පඬුරු නොගන්නාහ එගම් සිතාගෙන ඉඳලා විජයබැහු රජ අනුවනකන් කොට දොලොස් රජුට අසුව යට මහා පිනෙන් දොස් රජ - බ . : දොස් රජ - වන්රා . : මජිනෙන් දෙස්රජ - බ්රින . : මපිපනම්දොස්රජ - ය . 4. දොලොස් දොලොස් දහසක් දෙමල සේනාව - ප . : සියගණන්සෙනඟ - ර . : දෙමල සෙනඟ වන්රා . 5. හෙන්නන්නාහ - ර . : ගෙනෙන සේක - හ . : ගන්නාහ - බ . : ගත්තාහ - වන්රා. 6. දේස - ක . : දෙස් - ය . : ගොස් - ර . : දොලොස් දෙමල - ප . : දොලොස් - ධ . ම . හ . ස . 7. මල් - ක . බ . ය . 8. නැඟිලා - ර . හ . ස . ග . : නැඟිලා - ම . වන්රා . 9. දේස් - ක . : ගොස් - ය . ර . : දොස් - ග . වන්රා දොලොස් - ධ . හ . ර . ම . ස . 10. අලගේස්වර - බ . : ඇරලොගොස් - වන්රා . : අලගෙස්වරයා - ස . 11. ආරාමයක් කරවා චක්කුවර්ත්ති - ධ . : ආරාමයක්කරවා වන්නි - ර . : ආරාමයක් කරවති එහි - හ . : ආරාමයක් කරවන්ති - ස . : 12. නවතොටමුනයෙන් - ක .හ . ර .ම . ස . 13. අලගේස්වරයා - ක . : අලගේශ්වර මන්ත්රි යා - බ . ය . : අලගේස්වර - වන්රා . 14. “ ඒ ඒතැන ” වෙනුවට : එතන - ස . හ . ර . : එන අය - ධ . : ඒ ඒ තැන්වල - ද . 15. අල්ලා - බ . : එල්ලා - ධ . ය . හ . ර . ග . ස . ම . බ්රි . වන්රා . : අල්වා එල්ලා - ප . : 16. අඳුරු - ධ . : ඇදුරු - ස . ප . ර . බ . ස . ම .
208 රාජාවලිය

දෙමළ සෙනඟ වටලැ ඇන වාඩිකුලප්පු කොට නැතක් දෙමළ සෙනඟ මැරුවාහ. අනිකුත් 17 දෙමළ සෙනඟ බිදි යාපාපටුනට ගියාහ. අලකේශ්වරයා දෙමටගොඩ ගොරකාන වාඩිවලට පැනලා කොටා දෙමළ සෙන් විනාස කරවා පානදුරා‍ තොට තිබූ නැවුත් පොඩිකර දමා යුඬ ‍ජයගෙන රයිගන් නුවරට වන්නාහ. ගම්පල බුවනෙකබාහු ගම්පලට ගියසේක. ශ්රීජ බුඬවර්ෂ යෙන් එක්වාදහස් නවසිය පනස්අටක් වූ වෙසඟපුර සතවක ලත්බෘහස්පතින්දා පුසේ නැකතින් විජයබාහු රජ අල්ලාගෙන 18 ගිය අවදියේදි එරජුගේ බිසව සුනේත්රා දෙවී කුමාරයාත් 19 කැඳවාගෙන නුවරින් නික්ම වීදාගම වෙහෙරට 20 වන්නාහ. වීදාගම තෙරස්වාමීන් එකුමාරයා ජාතකය බලා මහපින් ඇති බව දැකලා පින්කෙත් වූ වෘක්ෂදයෙකැයි 21 කියා මතු ශ්රී ලංකාවට රජකරන බව දැන 22 ඒ කුමාරයා වීදාගම ස්වාමීන් ගණපන්තියේ ලාගෙන උන්නාහ. එකල 1 අලකේහ්වරයාට සැළව ගිය විට සතර කෝරලය රුකුලේ පොල්වත්තට 2 එගම ගමයාටත් 3 ආචාරියාටත් භාරකර ඇරියාහ. රාත්රි යේ ගමගෙදරට ගොසින් ඉන්නාහ. දවල් දවස ආචාරියා‍ෙග පැටියත් 4 එක්ක කෙළින්නාහ. එවග අල‍ෙක්ශ්වරයාට සැළව පණිවිඩකාරයින් ආචාරියාගේ ගෙදර විමසා බලන්ඩ ඇරියාහ. ආචාරියාගෙ ගෙදරට ආ පණිවිඩකාරයින් දැකලා පතුවැල ගෙන තමාගේ පුතුටත් 5 ගසා හරක් බලන්ඩ කියා කුමාරයිනුත් පුතුත් එලවීය. ඒ පණිවිඩකාරයෝ ආචාරියාගේ දරුවෝයයි 6 සිතා ආපසු රයිගමට ගියාහ. ඔවුන් ගිය පසුව කුමාරයා ආචාරියා කැඳවාගෙන ගොස් එම ගමරදළගේ ගෙදරට ඇරලා ඇති තතු ගමරදළට කියාලා ආපසු ගමට ආවේය. මෙසේ ඒ කුමාරයා සොළොස් හැවිරිදි වයසට පැමිණි විට වීදාගම තෙරුන් වහන්සේ ප්රළධානිවරුන් 7 ගෙන්නවා කතාකරගෙන එඒකුමාරයා ගෙන්වමින් අලකේශ්වරයින්ඩ රහසින් වෙසඟපුර සතවක ලත් ගුරුදින පුසේ නැකතින් 17. . - ක . ධ . හ . ර . බ . ම . ස . : බන්පසු සිටි - ග . 18. දෙමළු අල්ලාගෙන - ප . 19. කුමාරයන් - ධ කුමාරයින් - ස . 20. විහිදාගම වෙහෙරට - බ . ක . : විසිදාගමට - ග ත 21. “ පින්කෙත්වූ වෘක්ෂයෙකැයි ” වෙනුවය : පින්කෙත වූ ව්රගක්ෂයකැයි - ස . : පිංකෙස්වරයකැයි - බ . : පින්වත් ලංකේශ්වරයෙක - ග . : පිනැති කුමාරයෙකැයි - වන්රා . 22. දැකලා - ධ . : ජාතකයෙන් බලා - බ . : ජාතකය බලා - හ . ර . ම . 1. ඒක - ක . : ඒවග - ග . 2. රුකුලේ පල්වත්තටත් - බ . : රුලෙ පෙල්වත්තට - ම . ර . ස . : කුරුලේපොලවත්තට - ධ . : රුකුලේ පොල්වත්තේ - වන්රා . : පොල්වත්ත - ග . 3. “ එගම ගමයාටත් ” වෙනුවට ; ඒ ගමරදලටත් - ක . : එගමයාටත් - ස . : ඒ ගම කරන - බ . : කියන ගමේ ගමයාටත් එම ගම - ග . : ගමයාටත් එම ගම - වන්රා . 4. ආචාරියන් - හ . ර . : ආචාරියාත් - ස . ම . : ආචාරියා - ධ . : ආචාරිගෙ පැටියන් - බ . : ආචාරියාගේ දරුවන් හ - වන්රා . 5. පුතාටත් - බ . ක . : පුතුඩ - ස . : පැටියාට පාරක් - ග . 6. ලමයෝයයි - බ . ක . : ලමයොයි - ධ . ර . : ලමයයි - ලමයායයි - ග . 7. . - ල . : ප්රාධානවරුන් - ග . : ප්රහනිවරුන් - හ . ර . ම .
රාජාවලිය 209

මහාසේනාවට ඒ කුමාරයා භාරකර දී අලකෙශ්වරයින්ඩ සදි කොට ශ්රින පරාක්රාමබාහු නමින් සිංහසනප්රාවප්ත කළාහ. බුඬවර්ෂවයෙන් එක්වාදහස් නවසිය සූසාළිස් අවුරුද්දක් ගිය සඳ 8 ශ්රීහ පරාක්රෂමබාහු රජ තුන් අවුරුද්දක් රයිගන් නුවර වැඩ ඉඳ පසුව ජයවර්ධන කෝට්ටයට 9 වැඩමවා මහාසංඝයා වැඩහිඳිනා පන්තිය ද 10 රජමාලිගාව ද වීදි ආදි වූ සියල්ලක් ද කරවා හීම පහුරු කෝට්ට බැඳ කීරවැලලේන් බිසෝ කෙනෙකුන් ගෙන්නවා අගමෙහෙසුන් කොට සේනානායක සපුමල් කුමාරයින් ඇති කොට අඹුළුගල උන් කුඩා කුමාරයින් ඇති කොට මහරජකර්මර කරන සඳ ලංකාවෙහි දෙවන කෙනෙක් 1 රජසිරි විඳීම සුදුසු නොවෙයි සිතා සේනානායකසපුමල් කුමාරය්නඩ මහාසේනාව භාර කර දී ඇරිය තැන යාපාපටුනට අඩුත්තු ගම් කීපයක් කොට හිර අල්ලාගෙන කෝට්ටේ නුවරට ගෙන පරාක්ර මබාහු මහරජහට පාවා දී සිටි සඳ නැවතත් සේනාව භාර කර දි සේනානායක සපුමල් කුමාරයින් ඇරිය තැනේදි යාපාපටුනට වැද ඒ ඒ තැන බැඳි කෝට්ටවල් අරවමින් යාපාපටුන නුවරට වදිනා විට සපුමල් කුමරු නිල් අශ්වයා පිටට 2 පැනනැගී නුවරට වැදී දොළුවර දෙමළ සෙනඟ රජුටත් අශ්වයාටත් 3 කොන්ඩ සැඟවී සිටි කල සපුමල් කුමරු 4 මනා වෑයමෙන් 5 අසු විහිදුවා කොටමින් ඒ 6 දෙමළ සෙනඟ මැදට වැදී කොටා යාපාපටුනු නුවර වීදිවල 7 ලේවතුරු හෙළමින් 8 ආය්ය්ළුවචක්රදවර්ත්ති රජු මරා ඔහුගේ අඹුදරුවනුත් අල්ලාගෙන කෝට්ටයට ඇවිත් පරාක්රතමබාහු මහරජු දැක්කාහ. පරාක්රාමබාහු මහරජාණන් වහන්සේ බොහෝ තාන්න මාන්න දී යාපාපටුන භාරකර දී සපුමල් කුමාරයින් ඇරියාහ. ඉන් පසුව මේ රජ වෙළඳාමට සම්බානක 9 බඩු පටවා ඇරිය තැනේදී අයපට්ටනම 10 වීරරාම 11 කියන මලවරා 12 නැව හා බඩු උදුරා ගත්තාහ. එබව පරාක්රනමබාහු රජ අසාවදාරා නැවු සියගණනක් පිටත් කරවා වීරරාම 13 කියන මලවරාටත් කොටා මරා දමා සොළීරටින් ගම් කීපයකුත් පට්ටනමකුත් 14 කොල්ලකාගෙන සොළීරටින් මකුඩන්කෝට්ටය 15 කියන ගම් හතරකින් 16 අයබදු අවුරුදු පතා ගෙන්නවා ගත්තාහ. 8. “ බුඬවර්ෂයෙන් . . . සඳ ” - මෙය ග . ව . පොත්වල නැත. ගියාහා ස . ය . 9. නුවරට - ස . ධ . ර . බ . ක . : පුරයට - ග . 10. පන්ති - ද - ධ . හ . ර . ක . : තෙන පන්තිය ද - බ . : ගණපන්තීන් ද - ග . 1. දෙවතා කෙනෙක් - ස . : රජදේවතාකෙනෙක් - ධ . : දෙතකා - ක . 2. අස්වාහනයකට - හ . ම . ර . ස . : අස්වාහනයට පිට - ධ . 3. රජුන්ටත් අස්වයාටත් - ර . : රජුන් අස්වයාට - ක . : රජුටත් අස්වාහනයටත් - ධ 4. රජ - ක . හ . ර . ස . වන්රා. 5. මනා වායාමෙන් - ක . : මනාවැයමෙන් - වන්රා . : මානවකයා මෙන් - ම . ර . ස . : මානවනයා - ධ . : මානවයාරසේ - හ . 6. ඒ කුමාරයා - ධ . හ . ර . : එකුමරු - බ . ම . 7. විල්වල - බ . 8. හෙලවමින් - බ . ර . : එලවමින් ධ . හ . ම . 9. . - ප . : නැවත - ල . 10. අයපට්ටම - ධ . ම . හ . ස . : අයපට්ටනමේ - ග . : අය්යො ත්තිපට්ටලම - වන්රා . : 11. විරාරාම - ර . ක . ස . : වරමා - ල . 12. මලවරෙක් - ල . : මලහොරෙක් - ප . : මලව - බ . : මරවරා - ම . 13. විරාරාම - ස . ක . බ . ර . : වරමා - ල . 14. . - ල . ප . : පට්ටනමත් - හ . ස . ම . බ . : පටනමත් - ධ . : පට්ටලමත් - ර . 15. මකුඩන් කෝට්ට - බ . : කුඩංකොට්ටය - වන්රා . : 16. හතකින් - ද . හ . : හතකිම ක .


210 රාජාවලිය

ශ්රී1 පරාක්ර්මබාහු රජ ඔටුනු පැළඳ පනස්දෙකක් අවුරුදු මහරජකම් කර උඩරට රජකරන සෝජත 1 සිටුරජ 2 අවුරුදු පතා එවන අයබදුත් නේවා වැඩට එන මිනිසුනුත් නේවා ප්ර්මාද කර අංගම්පොර 3 ඇර ඉඳිනා බව අසා මහසේනාව එක්කරවා අඹුළුගල 4 උන් කුඩා කුමාරයින්ඩ භාර කර දී උඩරට ජයගන්ඩ අවසර දුන්නාහ. අඹුළුගල රජ උඩරට කොට ජයගෙන ඒ රජුගේ වරිගෙන් කීපදෙනෙකුත් අල්ලා කෝට්ටේ නුවරට එවුවාහ. ගම්පල රජවලියෙන් පැවත එන රිවිකුලය ඒ රාජකුමාරයින්ඩ 5 හා ඇමැත්තයාට 6 උඩරට 7 භාරකර දී අයබදු ගෙන්නාගත්තාහ. අඹුළුගල රජ කෝට්ටේ නුවරට ඇවිදින් පරාක්ර්මබාහු මහරජාණන් දැක බොහෝ තානාන්තර 8 ලැබ අඹුවගලට ගියසේක. ශ්රීා ප‍රාක්රගමබාහු රජ පනස්දෙකක් අවුරුදු රාජ්ජය කර ‍එරජුගේ දුවණිය වූ උලකුඩය 9 දේවීගේ පුත්රහයාට වීරපරාක්රුමබාහු නම් තබා සිංහාසනප්රාණප්ත කොට දෙව්ලොව ගියාහ. වීරපරාක්රොමබාහු රජු රට කරන විට 10 යාපාපටුනට සැළව සේනානායක සපුමල්කුමාරයා යාපාපටුන නඩත්තුකර 11 හිටින ප්රාධානිවරුන් හා සේනාව එක්ක යාපාපටුනෙන් පිටත්ව කෝට්ටේ නුවරට වැද ජයවීරපරාක්රනමබාහු රජ්ජුරුවන් රාජ්ජය කරන අවධියට පස්යොදුන් 12 කෝරළය කැකුලන්දොල 13 ශ්රීුවර්ධන පතිරාජයා 14 කළුගඟින් එපිට වලඔය 15 දකිනා තුරු එකසිත්ව කතාකරගන කූරගම 16 හිමියාණන් 17 එක්ක සිංහල පෙරළි කළාහ. ශ්රී් භුවනෙකබාහු රජ එපවත් අසා වදාරා තමාගේ මල් වූ සතර කෝරළේ උන් අඹුළුගල කුඩාකුමාරයින් ගෙන්නවා සත්කෝරළේ නොයෙකුත් පඩත්තලවරුන් 18 ගෙන්නවා නොයෙකුත් හමුදාව ගෙන්නවා අඹුළුගල කුමාරයින්ඩ 1. යෝජණා - ම . : යෝජනා - හ . ර . ස . ධ . : යොජා ත - වන්රා . : ජොතිය - යූ . 1 . : ජෙය - යූ . 2 . 2. සිවුරජ - ක . : සිටිරජ - බ . : සිටුරජ - වන්රා . : සිටුනම් වූ තෙම - යූ 1 . : සිවුනම් වූ රජ තෙම - යූ. 2. 3. අගන්පො - හ . : අංගංකපොර - බ . : අහන්පොර - ම . 4. අන්ගම්වල - ක . : ඉලංගංවල - බ . : අඟම්මන - වන්රා . : 5. රාජකුමාරයින් - ධ . හ . ර . ක . ස . 6. ඇමැත්තයා - බ . : ඈපතට - හ . ර . : ඇපයට - ම . : ඇපීව - ධ . : ආපනතට - වන්රා . 7. . - බ . : උඩරටට - හ . ර . : 8. ඨානාන්තර - හ . : මාන්න - බ . ක . : තාන්න - ධ . : තාන්නමාන්න - ග . 9. උලකුඩ - ස . ම . හ . : උලකුන්ඩල - ක . : ලකුඬා - ර . 10. කොට - ම . ර . ස . : කල්හි - හ . : බව - ග . : අවදියට - ය . 11. තඩුත්තුකරගන - බ . : තඹුත්තුකර - ධ . 12. පස්දුන් - ධ . ම . ස . වන්රා . : පස්තුන් - හ . 13. කැලණිදොල - ග . : කැකුණදොල - වන්රා . 14. ප්රදතිරාජයා - බ . : පතිස්වරරජ - හ . 1‍5. වලවය - හ . : වලවේඔය - ග . වන්රා . 16. කුරගොම - හ . : කරගම් - බ . : කෑරගල - ක . ධ . : කුරාගම - වන්රා . 17. ඉම්යානන් - ක . ධ . හ . වන්රා . : ඉපියනම් - ර . : සිටානම් - බ . : ඉපියානම් - ම . 18. පච්චත්ථලයිං - බ . : පන්ඩිතවරුන් - ක . ධ . ර .


රාජාවලිය 211

යුද්ධයට යන්ඩ අවසර දුන්නාහ. අඹුළුගල රජ පස්යොදුන් 1 කෝරළය මැද වාඩිලා ඉඳ පතිරාජයක් කූරගම 2 හිමියාණොත් 3 දක්වාගෙන මහසෙනඟ පිරිවරාගෙන ජයවර්ධන නුවරට ඇවිදින් භුවනෙකබාහු රජහට පතිරාජයා භරකර දී සිටි විට ඒ පතිරාජයා මා විසින් කළ වරදට මා දඟගෙයි ලන්ඩ කී විට ඒ සැටියට පතිරාජයා හිරගෙයි ලැවූහ. අඹුළුගල රජ අඹුළුගලට ගියාහ. ශ්රීා භුවනෙකබාහු මහරජ ඔටුන පැලඳ හත්අවුරුද්දක් මහරජකම් කොට ස්වර්ගපදවියට ගියාහ. 5 භුවනෙකබාහු උකුත් වන්ඩ 6 පළමුවෙන් පතිරාජයින් සිරෙන් ඇර කූරගම 7 හිමියාණන්ට 8 ඇතිකළ කුමාරයින් භාරකර දී උන් විට ඒ කුමාරයින්ඩ 9 පණ්ඩිත පරාක්ර මබාහු නම් තබා සිංහාසනප්රානප්ත කළාහ. භුවනෙකබාහු රජ උකුත් වූ බව අසා අඹුළුගල රජ සතරකෝරළේ නොයෙකුත් හමුදාව ගෙන්නවාගෙන කෝට්ටයට යුඬයට පිටත්ව සීනාකෝරළේ 10 වාඩි ලා උන්නාහ. කැලණිය වාඩි ලා ඉඳ ඉන්කෙන්ද 11 කියන ගම දී යුඬ කර පතිරාජයාත් කුරගම හිමියාණොත් 12 වැටී යුද්ධ පරාජය වූහ. අඹුළුගල රජ කෝට්ටේ නුවරට වදින කල පණ්ඩිත පරාක්රුමබාහු රජ මාලිගාවල් දොර අගුල්ලා බිසෝවරුන්ඩත් ‍ඇන මරා බණ්ඩාරවරුන් 13 තුන්දෙනෙකු කැටුව උන්නාහ. අඹුළුගල රජ මධ්යබම රාත්රිැයේ පණ්ඩිත පරාක්රමමබාහු රජ මරා දමා එදා රෑ පසු වූ විට රාජබවනය සරහා වීරපරාක්රාමබාහු 14 නම් තබා සිංහාසන ප්රාවප්ත කළාහුය. අඹුළුගල රජ කුමාරවරු සතරදෙනෙකුන් කුමාරිකාවියකුත් 15 ලැබ සැප සේ ම විසිඅවුරුද්දක් රාජ්ජය කර ස්වර්ගපදවිය ලැබූහ. 16 ඉක්බිති එරජුගේ පුත් වැඩිමහලු කුමාරයින්ඩ ධර්මපරාක්රමමබාහු නම් තබා සිංහාසනප්රාජප්ත කළාහ. විජයබාහු රජ්ජුරුවෝත් අප රාජසිංහ රජ්ජුරුවොත් මැණික්කඩවර නුවර කරවා බාල අවස්ථාවේ ම එක තැන එක දෝලියට සැමනී 17 විසුවාහ. අනික් කුමාරයා රයිගමනුවර 18 විසුවාහ. ධර්මපරාක්ර මබාහු 1. පස්තුන් - හ . 2. කුරගම - ක . හ . : කුගම - ර . : කුරගල - ධ . : කුරාගම - වන්රා . 3. ඉමනන් - ස . : ඉමයානම් - ධ . ක . : ඉමනායාන - ර . 5. ස්වර්ගපදවි ලත්තාහ - ක . බ . : ස්වර්ගපදප්රා.ප්තවීහ - හ . : ස්වර්ගපදවිය ලද්දේය - ග . : ස්වර්ගපදවිසුවාහ - ය . 6. ඉකුත්වන්ඩ - බ . ධ . : උපුන්වඩ - ය . 7. කූරගල - ක . 8. ඉම්යානන්ට - ම . ස . ර . : ඉමියානන්ටත් - ධ . : ඉමියානන් - ක . : ඉමියාණමට - හ . 9. කුමාරයන් - ර . ක . : කුමාරයාත් - ස . හ . : කුමාරයින් - ධ . 10. සීනා කෝරලය - ස . ර . : හිනාකෝරළේ - බ . : සියනෑ කොරලය - ය . : හීනාකෝරලය - වන්රා . 11. ඉන්දකොන්ද - ධ . : ඉනකොධ - බ . : කෙන්දා -වන්රා . 12. ඉමියානොත් - ධ . ග . ර . බ . : ඉමියානෝ - ම . 13. බණ්ඩාරිවරුන් - ක . : බඩරිවරුන් - ක . : බන්ඩාරි - ය . 14. විජයපරාක්රනමබාහු - හ . 15. කුමාරිකාවකුත් - බ . හ . : කුමාරියකුත් - ම : 16. ස්වර්ග පදවිය ලැබූ සේක - හ . : ස්වර්ගපදවි ලත්තාහ - ක . 17. සන්වාසය යෙදී - ධ . : සම්වාසව - හ . : එකදොලිය සරණපාවාගෙන - ග . :එකකුව ඉඳ සමගව - ය . 18. රවිගන් නුවර - ස . ර . : ‍රෛගං නුවර - බ . : රයිගම - ක .
212 රාජාවලිය

රජු මවුබිසවට නඟා වූ කුමාරිකාව අඹුළුගල රජහට දුන්නාහ. 3 අගමෙහෙසුන් කොට ඉඳ බාලබිසෝ අදහසින් එරජහට ජාතකකර වැදු කුමරුන් දෙදෙනක. 4 ඔහු නම් සකලකලාවල්ල රජය තනියවල්ල 5 රජය. මේ දෙදෙනාගෙන් සකලකලාවල්ල රජ උඩුගම්පල උන්නාහ. තනියවල්ල 5 රජ මාදම්පේ උන්නාහ. ධර්මපරාක්ර මබාහු රජ කරන අවධියට කායලපට්ටනමේ 6 කදිරායන 7 නම් යොනෙක් සලාවත මුතු කිමිදින්ඩත් බලයෙන් 8 ඇතුන් ගන්ඩත් බොහෝ යොන්ගොල්ලකුත් ඇවිත් හලාවතට ගොඩබැස උන්නාහ. ධර්මපරාක්රගමබාහු රජ එපවත් අසා වදාරා සකලකලාවල්ල රජ ගෙන්නවා මහාසේනාව භාර කර දී යුඬයට යන ලෙසට අවසර දුන්නේය. මහසෙනඟ පිරිවරා සකලකලාවල්ල රජ මාදම්පේට ගොසින් තමාගේ මල් වූ තනියවල්ල 9 රජ හා කථාකරගන සකලකලාවල්ල රජ අශ්වයාට පැනනැඟී තනියවල්ල 10 රජ ඇත්වාහනයට පැනනැඟී දෙමුණෙන් ගොසින් යොන් සේනාව මැදට පැන බොහෝ යොනුන් 11 මරා කදිරායන 12 මුදලියාටත් ඇන මරා මුතුකිමිදින්ඩ ආ යොන් ගොල්ලත් අල්ලාගෙන සම්බාන් 13 ඇතුන් ලවා පොඩිකරදමා අසුන් නවදෙනෙකුත් 14 අල්ලාගෙන ජයවර්ධන නුවරට ඇවිදින් පරාක්රතමබාහු රජ දැක බොහෝ තාන්නමානන් ලැබගෙන රජදෙකට්ටුව තමතමන්ගේ නුවරට ගියාහ. එකලට උඩරට රජකරන රජ සිංහාසන පැනනැගී පණම්රන් 15 ගස්වමින් අංගම්පොර අරිමින් අයබදු නොදී ඉඳිනා බව අසා මැණික්කඩවර උන් ශ්රීම රාජසිංහ රජුජුරුවන් ගෙන්නවා මහසේනාව භාර කර දී සතරකෝරළය 16 වාඩි ලා ඉඳ තමාගේ සුහුරු 17 වු කීරවැල්ලේ මහරාලහාමින්ඩ මහුදාව දී ඇරිය විට යුඬයට යටිනුවර වාඩි ලා කුණුකොහුපිටිය ඇල්ලූ තැනේදී උඩරට රජ පණම් 18 තුන්ලක්ෂයකුත් ඇතුන් තුන්දෙනෙකුත් 19 දෝලියට තමාගේ

3. දෙන්නාහ - ක . : දෙන්නා - ස . ධ . හ . ර . ම . ය . 
4. දෙදෙන - බ . : දෙදෙනෙක් - ර . : දෙ‍න්නෙක් - ධ . ස .

5. තනිවල්ල - ධ . ර . බ . ක . : තිනිවැල්ල - හ . : තනිවලලභ - ම . : තනිබල්ලභය - ය . 6. . - ම . : කායේ පට්ටනමේ - ක . : කාඉන පට්ටනමේ - බ . : කායෙල පට්ටනමේ - හ . ර . : කායෙල්ල පට්ටනමේ - ධ . : කායෙල පට්ටනමෙන් - ය . 7. කදිරාසන - බ . : අදිරාය - ක . : අධිරයරා - යූ 1 . : අදිරාසරා - යු 2. 8. බලෙන් - ක . : බලෙසෙං - බ . : බලාත්කාරයෙන් - ග . 9. තිනිවල්ල - ධ . ක . : තනිවැල්ල - හ . ර . : තනියවල්ලභ - ම . 10. තනිවල්ල - ක . : තනිවැල්ල - ධ . හ . ර . 11. යොන්නු - බ . : දෙමළූන් - ධ . හ . ර . : දෙමළුම් - ස . : දෙමළුන් - ම . 12. අධිරයන - ස . : අදිරායන - හ . : කයිරායන - බ . : අදිරියායන - ධ . : ආඬිරායන - ර . : අධිරායන - ම . 13. සඹාන - ස . : සඹන් - ධ . : සබං - බ . : සඹානත් - හ . 14. අසූනවදෙනෙකුත් - ධ . බ . ක . : අසූනවදෙනෙකු - හ . 15. අපනරත් - ස . හ . ර .ම . : පනත්රන් - ධ . : පනමරම් - ක . : පනංගං - බ . :රනපන්පන් - ය . : අණබෙර - ග . 16. ගලබඩ කෝරලය - ර . : ගල්බොඩ කෝරලය - ස . : ගල්බඩ කෝරලය - හ . බ . : කල්බොඩ කෝරලය - ක . : ගන්බඩ කෝරලය - ධ . : 17. සුරු - ක . ර . ය . ස . : සුර - ධ . : සුහු - බ . 18. පනන් - ම . ය . ක . : පනං - බ . : පනස් - හර . . 19. දෙන්නෙකුත් - ක . බ . ස .
රාජාවලිය 213

දෝණිකෙනෙකුත් එවා සන්තාන වූවාහ. ඒ කුමාරිකාවී කීරවැල්ලේ රාලහාමීන්ඩ සැවනී ඉඳ 6 වැදූ අය ජාතකය දැනගත යුතුයි. වැලිකෝරළේ 7 රාලහාමිය , ගුම්ගොමුවේ 8 රාලහාමිය , ඔබ්බේරිය රාලහාමිය , වළගෙයි 9 රාලහාමිය , ඇන්නොරුවේ 10 රාලහාමිය , කීරවැල්ලේ රාලහාමිය , ජයවීර 11 බණ්ඩාර ගාවා 12 උන් බිසෝ අදහසින් ඇතුළුව සත්දෙනෙකු වැදුවයි දැනගත යුතුයි. ඒ සිටි නොබෝ දවසක් ගිය කල සතර කෝරළය අවුල් කළාහ. ධර්ම පරාක්ර මබාහු රජ අසා වදාරා තමාගේ මල් වූ උඩුගම්පල උන් සකලකලාවල්ල රජුට මහාසේනාව භාරකර දී උඩරට අල්ලන්ඩ ඇරියාහ. සකලකලාවල්ල රජ යටිනවර වැද වාඩි ලාගත්තාහ. උඩරට රජ ඉදිරියට අවුත් සකලකලාවල්ල රජුට වඳිනා හැටියට ආකාර දක්වා මුතුකුඩයත් හක්පලිසත් තමා කර බැඳි දෙරිසනයත් එවූ තැනේදී ඒ දෙරිසනය මුල් කරගෙන ශ්රී් පතුලේ බැඳ එමවිට ඒකානායක මුදලින්ගේ කරේ ලමින් මතු මෙවැනනක් නොකරන හැටියට තරවටු 13 වදාරා ජයවර්ධන නුවරට අවුත් ධර්මපරාක්රකමබාහු රජ දැක තමාගේ නුවර උඩුගම්පලට ගියසේක. සකල ජම්බුබීපයෙහි 14 ප්රරතිකාල් 15 දෙශයෙන් නැවක් පිටත්ව අපගේ ස්වාමි වූ 16 යේසුස්ක්රිබස්තු 17 වර්ෂ යෙන් එක්වාදහස්පන්සිය 18 විසිදෙකක් වූ 19 දෙවානුභාවයෙන් 20 අනන්තසමුද්රරයෙහි 21 කිසි උපද්රඑවයක් 22 නැතුව කොළොන්තොටට ගොඩබැස ඉඳිනා කල තොටේ සිටිය අය ඇවිත් පරාක්රයමබාහු රජහට මෙසේ සැළකළාහ. ඒ කෙසේ සැළකළෝ ද යත් අපගේ කොළොන්තොට ඉතා සුදු පැහැය ඇති ජාතියක් බොහෝ රූපශ්රීපයෙන් යුක්තව යකඩ හැට්ට ඇඟලාගෙන යකඩ තොප්පි ඉසලාගෙන විගසක් එක තැනක 6. වසඟත්වය සිට - හ . ජාතක කර - ග . ව . 7. වැලිකෝ - ක . : වැලිකොල - ග . . 8. ගම්ගොමුවේ - ම . ර . : මීගොමුවේ - හ . 9. වලගේ - ක . 10. ඇන්තරුවෙ - හ . ම . ර . : අන්ඔළුවේ - බ . : ඇන්ඔරුවේ - ක . 11. ජාවී - බ . : ජවි - ක . 12. ගෙන - බ . : බණ්ඩාරගේ - ග . 13. තරඹටු - ක . ස . : තරඔට්ටු - ර . : තරඔට්ටුව - හ . : තරව‍ටුව - ම . : තරවටු කර උදහස් - ග . 14. සක්වල දඹදිව ජඹුද්වීපයෙ .- ම . බ . : සකල දඹදිව ජඹුද්වීපයේ - බ්රිහ . : සකල දඹදිව ජඹුදීපයෙහි - ධ . හ . ර . ක . : එකලට ජම්බුබීපයෙහි වූ - ග . ව . : ශ්රී ජම්බුද්වීපයෙහි - යු 1 . යූ 2 . : සකල දඹදිව ජඹුද්විපයෙන්හි - ය . 15. ප්රයතිකාල - ස . ග . 16. “ අපගේ ස්වාමි වූ ” - ධ . බ්රිා . පොත්වල නැත. 17. යේසුස්ක්රි්ස්තු - ර . : යේසුංක්රිලස්තු - බ . : යෙසුන්ක්රිීස්තු - සං . : යේසුන්ක්රිවස්තු - හ . 18. . - ධ . හ . ර . ස . ම . වන්රා . : එක්වාදහස්තුන්සිය - බ . බ්රින . : එක්දහස් පන්සිය - ග . ව . 19. . - ධ . හ . ර . ස . ම . වන්රා . : විසිදෙවැන්නෙහි - ග . ව . : අළකෙශ්වර යුඬය නම් පොතේ “ වර්ෂයෙන් එක්වාදහස් පන්සිය විසිදෙකක් වූ ” යන පද නැත. 20. දෙවෙනුභගවයෙන් - ස . : දෙවනුභාවයෙන් - ර . : දෙවනුව බාගවයෙන් - හ . : දෙවනුව බාරගවයෙන් - ධ . : දෙවනුවබවෙන් - ය . : දෙ‍වෙනිබාගයෙන් - ක . බ . 21. අන්තරාසමුද්රෙයෙහි - ග . : අන්ත්ර්සමුද්ර යෙහි - හ . ක . : ආන්ත්රාපසමුර්ධයේහි - බ . : යෙන්ත්රොසමුද්ධයෙහි - ධ . : අන්ත්ර්සමුදායෙන්හි - ස . : අන්තසමුද්ර්යේහි - බ්රිබ . : අන්තාසමුර්ධයෙන්හි - ය. 22. උපද්රනයක් - ස . ක . : උපදායක් - ය .
214 රාජාවලිය

නොසිට සක්මන් කරනවාය කියාත් , 10 පාන් මුද්දිරප්පලං 11 අරක්කු කනු බොනු දැක කුඩුගල් සපා කමින් ලේ බොන්නන්න 12 කියාත් , 13 එක මාළුකූරියාට 14 එක දෙසිගෙඩියට 15 රිදීරන් දෙක තුන දෙන්නන්න කියාත් , 16 උන්ගේ කාලතුවක්කුව 17 කියන 18 වෙඩිල්ල 19 ශබ්ද යුගන්ධර පර්වත සෙනහඬටත් 20 වැඩිය කියාත්. කාලතුවක්කු උණ්ඩය 21 ගවු ගණන් ගොසින් වන් කල ගල්කෝට්ට යකඩකෝට්ටවල් පොඩි වෙයි කියාත් 22 පමණක් නැතිව විස්තර වශයෙන් සැළ කළෝය. 23 ධර්මපරාක්ර මබාහු රජ මෙසේ අසා වදාරා තමන් සහෝදර මල් වූ රජ සතරකට්ටුව තමාගෙ නුවරට ගෙන්නවා අනිකුත් ප්රතධානිවරුන් හා නැණවත්වූ 1 ඇමතිවරුන් හා 2 මෙපවත් වදාරා සන්තාන වෙමු ද , ඔවුන් හා යුඬ කරමු ද කියා වදාළ තාන චක්රාෙයුධ රජතෙම මම ගොසින් මාගෙ ඇසින් ඔවුන්ගේ ගති බලා දෙකින් එක සැළ කරමි කියා අප්රතසිද්ධ වෙශයෙන් කොළොන්තොටට වැඩමවා ප්රිතිකානුන්ගේ ගති බලා ඇඳිනගෙන නැවත නුවරට වැඩ මොවුන් හා යුඬයෙන් කම් නැත කියා දක්වා ගැනීම යහපතැයි කියා ප්රැතිකානුන්ගෙන් එකෙකු දෙන්නෙකු දක්වාගෙන තෑගිබෝගත් දී ඔවුන්ගෙන් පඬුරුපාක්කුඩමුත් ගෙන්නවාගෙන ප්රගතිකාල් මහරජුජුරුවන්ඩත් නැතක් සම්මාන දෙවා ප්රගතිකාල් රජ්ජුරුවන්ඩ ඉෂ්ටමිත්රතව උන්නාහ. එදා පටන් ප්රාතිකානෝ කොළොම්තොට විසුවාහ දැනගත යුතුයි. ධර්මපරාක්රහමබාහු රජ දත් ඇති ඇතුන් දසදෙනෙකු 3 පිටදෙශවාසීන්ඩ 4 දී දෙවිස 5 අවුරුද්දක් මහරජකම් කර උකුත් වූවාහ. මේ රජ උකුත් වූවාම මහාසේනාව හා මහාමන්ත්රී වරු උසාවිකරගන නුවරින් පිටත්ව උඩුගම්පලට ගොසින් සකලකලාවල්ල රජ්ජුරුවන් වැඩමවාගන ජයවර්ධන නුවරට ඇවිදින් මහරජකමට මහසේනාව ආරාධනා කළ විට සකලකලාවල්ල රජ ඊට කාරණා කීපයක් ඇති කියා ධර්මපරාක්රවමබාහු රජුගේ එක කුස උපන් මැණික්කඩවර උන් ශ්රීකරාජසිංහ රජ්ජුරුවන් හා විජේබාහු රජ්ජුරුවන් හා දෙන්නා බාල අවස්ථාවෙහි සිට එක දෝලියට ම සැමනී 6 උන්නයි දැනගත යුතුයි. 10. කියා - හ . : කීපයක් - ක . : කියත් - බ . ය . 11. මුද්දිප්ළුලං - හ . : මුද්ද්රනප්පලං - බ . : මුර්ධගපාන් - ක . : මුදිරප්ළුලන් - ම . 12. බොන්නන් - ධ . හ . : බොන්න - ස . 13. කියන් - බ . ර . ක . 14. මාළුකූරයියකුට - ධ . : මාළුපෙත්තට - බ . : මාළුඅව්වාට - ර . : මාළුඇව්වාට - ර . යු 1 . : මලමව අව්වාට - හ . මස්ටකයාට - ග . 15. දෙහිගෙඩියට - ස . ම . ග . : දේහි ගෙඩියකට - ද . 16. දෙති - ග . : කියත් - ම . ධ . ස . 17. කාලතුවක්කු - ධ . : කාලතුවක්කුවලින් - ග 18. . - බ . : තිබන - ග . 19. වෙඩිල්ලේ - බ . : වෙඩිලි - ග . 20. සෙනහඩ - ම . ස . ර . : සෙනහඬට - ක . : පසනහඩසේ - බ . : සෙනහඩක්මෙන් - හ . 21. මුන්ඩය - බ . ක . : මුඬය - ස . 22. කියත් - ධ. ර . බ . ක . ම . 23. කලේය - ධ . හ . ර . බ . ස . ම . 1. නැවැත්තූ - හ . : නැවැත්වූ - ස . : වංකයක් නැති - බ . : නුවණ ඇති - ග .ව : 2. ඇමැත්තවරුන් හා - ක . : ඇමැත්තවරු හා - බ . : අමාත්යගවරුන්ට - ග . ව . 3. සදෙනෙකු - ස . බ . : ‍සදෙනෙකුන් - ග . ව . 4. දෙශවාසින්ඩ - ධ . ර . : පිටට දෙශවාසින්ඩ - බ . : පිනට දෙශවාසීන්ඩ - ම . ස . ක . : පිනට ඇර දෙසවාසින්ඩ - ග . ව . 5. . - . : විසි - ධ . ක . ස . 6. සරණට - බ . : මෛථුනයෙයි - ධ . : සරණපාවාගෙන - ග . ව .


රාජාවලිය 215

අප රාජසිංහ 7 රජ මැණික්කඩවර දී උකුත් වූවාහ. බාල විජයබාහු රජ 8 උන්නා සකලකලාවල්ල රජ නුවරට ගෙන්නවාගෙන ඔටුනු පලඳවා විජයබාහු නම් තබා සිංහාසනප්රාරප්ත කොට මහාසේනාව දක්වා දී සකලකලාවල්ල රජ උඩුගම්පලට ගියසේක. අප 9 රාජසිංහ රජ්ජුරුවොත් විජයබාහු රජ්ජුරුවොත් එකගෙයි 10 ඉන්නා අවධියට දෙදෙනාට ජාතක කර වැදූ කුමාරවරු තුන්දෙනෙක් වූවාහ. මේ කුමාරයින්නේ මවුබිසෝ අදහසින් උකුත් වූවාහ. මාතාපිතා දෙදෙන උකුත් වූවායින් පසුව විජේබාහු රජ්ජුරුවන්ඩ කීරවැල්ලෙන් බිසෝකෙනෙකුන් ගෙනැත් එම කීරවැල්ලෙන් කුමාරයෙකුත් ගෙනැවිත් ඇතිකළාහ. විජේබාහු රජ කරන විට දෙවනුව නැවක් ප්රනතිකාල් දේසෙන් එන විට සේනාවන් ආවුද අර‍ගන සිටියා දැකලා උන්නේ නැවෙන් කාලතුවක්කු ගෙන වෙඩි තිබූ විට උණ්ඩය කොස් අත්තක වැදී බිඳගෙන ගියා දැකලා ඒ හමුදාව බිඳී ජයවර්ධන නුවරට අවුත් විජේබාහු රජ්ජුරුවන්ඩ සැළකළාහ. විජේබාහු රජ ප්රරතිකානුන්නෙන් හතරපස්දෙනෙකු නුවරට ගෙන්නවා දක්වාගෙන තැගි දී යන්ඩ ඇරියාහ. විජේබාහු රජ කරන අවධියට ප්රෙතිකානෝ කොළොන්තොටමුණ වෙළඳාම් කර උන්නයි දැන ගත යුතුයි. මේ විජේබාහු රජ එකගෙයි කන 11 අවධියට වැදූ කුමාරයො තුන්දෙනාට අහිමි කොට ඇතිකරපු දෙවරාජ කුමාරයාට රට දෙන්ඩ ඕනෑ කියා කඳුරේ බණ්ඩාරත් එකනායක මුදලියත් දෙන්නා බස් ගිවිස්වා මේ කුමාරයින්ඩ සදියට උසාවිකර යෝජනා 12 කළාහ. මෙ කුමාරයො තුන්දෙන කිනම්හු ද යත් භුවනෙකබාහුය රයිගම්බණ්ඩාරය මායාදුන්නේ රජය. මේ කුමාරවරු තුන්දෙනා තමන්ට සදියට 13 උසාවි කරන බව දැකලා ගණපන්තියට වැද සැඟවි ඉඳලා රාත්රිසයේ කරුණාධිපති 14 වාසලින් පිටත්ව බොරලැස්ස පාරේ 15 මීගමුවට ගොසින් යාපාපටුන කරුණාධිපතියාගෙ 16 ගෙදරට ගොසින් වැඩිමහලු රජ දෙදෙනා එගම පටබැන්දාට භාරකර දී බාල රජ කන්දඋඩ ගියසේක. කන්දඋඩ කුමන උදව් නිසා ගියේ දැයි දැනගත යුතුයි. කීරවැල්ලේ රාලහාමින්ඩ ගෙනා බිසෝ අදහසින් වැදු දරු සත්දෙනා අතුරෙන් ගෑණු කුමරිය 17 උඩුගම්පල උන් සකලකලාවල්ල රජ ඉඳිනා අවධියේ ම උඩරට රජ කරන ජයවීර රජ්ජුරුවන්ඩ දුන්නාහ. ඒ කුමාරියට අක්කා කියන්ඩ යොග්ය් නිසා කන්දඋඩ උදවියට මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවෝ වැඩියයි දැනගත යුතුයි. අගිරු කෙශරසිංහරාජයෙකු මෙන් ගජතුමද නොබා යන 7. අපරජසිංහ - ර . හ . : අප්ප්රිරාජසිංහ - ක . බ . බ්රිග . 8. විජයරජ - ධ . ක . : විජයරජු - ර . : විජයරජව - බ . : විජයබාහුකුමර - ග . ව . 9. අප්ප්ර - බ . බ්රි. . : පර - ධ . ර . ස . : ශ්රි- - ග . ව . 10. එකගෙයි බිසව කෙරෙ - හ . 11. වසන - ධ . හ . ර . 12. යෝදනා - ධ . ක . : යෝධනා - ර . බ . 13. “ තමන්ට සදියට ” වෙනුවට : සදිය - ක . : සේදියට - බ . : තුන්දෙසයට ධ . හ . 14. කරුනාදපොති - ක . : කන්ර්නපති - හ . ර . : කන්ර්නාවති - ධ . 15. . - ධ . හ . ර . බ . 16. කරුනාද පතිරාජයාගෙ - ක . : කරුනාධිපතිරාජයාගෙ - බ . : කරුදිප්යාගෙ ධ . 17. ගෑනු කුමාරි - ක . : ගෑනු කුමාරිකාව - හ . : ගෑනු කුමාරියක් - ධ .
216 රාජාවලිය

කෙසරිඳු මෙන් සෙංකඩගල නුවරට වැද ජයවීර රජ්ජුරුවන දැක්කාහ. ඒ රජ්ජුරුවන්ඩ රන් දි 10 තමාගෙ පියරජ කළ කාරණා කියා උඩරටින් බොහෝ උදවියක් ඒ ජයවීර රජ්ජුරුවන්නෙන් ඉල්ලාගෙන කන්දෙන් පහළට පිටත් කරගෙන ඇවිත් කැලණියේ වාඩිලූහ. වැඩිමහලු රජදෙකට්ටුව ගෙන්නවා සිටිනාකොට , විජේබාහු රජ යුද්ධයට යන ලෙසට නියම කළ විට , කෝට්ටේ සේනාව උඩප්පරන් 11 කර , රජකුමාරයින්ඩ අපි යුද්ධ නොකරමුව කියා සිටි විට සන්තානයට පනිවිඩකාරයින් විජේබාහු රජ එවුවාහ. ඒ පනිවිඩකාරයින් රජතුන්කට්ටුව දැක මෙපවත් කී විට අපට මෙතෙක් අන්තරා යෙදු කඳුරේ උන්දැත් 12 ඒකනායක මුදලියත් අප සමීප‍යට එවු විට හන්තාන වෙනවාය කියා රජතුන්කට්ටුව ගිවිසුවාහ. විජේබාහු රජ ඒ දෙදෙනා කැලණියට එවා කඳුරේබන්බාර තළාදැමුවාහ. ඒකනායක මුදලි උපායෙන් ගැලවී ගණපන්තියට වන්නාහ. රජතුන්කට්ටුව රහසින් 13 හමුදාව සදාගෙන කෝට්ටේ නුවරට වන්නාහ. විජේබාහු රජ මා සිතූ දේ සිද්ධ වේවයි කියා නැතක් 14 හමුදාව කුඩාවත්තේ හිටුවා මාලිගා දොරවල් අගුල් ලා උන්නාහ. විජේබාහු රජ ඇති කළ දෙවරාජ කුමාරයින් අතින් මායාදුන්නේ රජ කිමෙක් ද මේ නුවර කාරණ‍ා ඇසූ විට ඒ දෙවරාජ කුමාරයා තමා නිසා පියරජ කරන කාරණා නොදැන සත්ඇවිරිදි වයස නිසා මේ කුමාරයා මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන්ඩ කියන්නේ . නැකත් හමුදාව උඹලාට හදියට කුඩාවත්තේ හදාගෙන ඉන්නවාය කී විට එපවත් මායාදුන්නේ රජ වැඩිමහලු රජදෙකට්ටුවට කියාලා රජ තුන් දෙන කරුණාධිපත් 15 වාසලින් පිටත්ව ඇවිදින් දෙදෙනා ඉස්සර කර දොර පිටිඅතින් වසාගෙන පිටකෝට්ටයට ගොසින් තමා කැටුව ආ සේනාවටත් නුවර සේනාවටත් මාලිගා බිඳ කොල්ලකන්ඩ කියා නිරෝගි කෙළ 16 ඉක්බිති අන්තඃපුරයට 17 වැද මාලිගා බිඳ කොල්ලකන්ඩ වන්නාහ. මාලිගා බිඳ පත්තායම් 18 බිඳ පෙට්ටගම් බිඳ රාජවස්තුව පටපිළි මුතුමැණික රිදී රත්රන් කොල්ලකාගෙන නුවර විදි කොලලකනකොට අණබෙර 19 ලා අමන්තුකළාහ. ඒ කොල්ලයට විජේබාහු කොල්ලය නම් විය. ඉක්බිති රාත්රි වූ කල විජේබාහුහට හදියට කීපදෙනෙකුන්ඩ කී විට අපි රාජඅපරාධ නොකරමුව කී විට සලමාන් 20 කියන ආගන්තුගයා ලවා හදි 10. වරන්දිණ - ර . : රන්කෙණ්ඩියක් හා බොහෝ දෙයක් දෙවා - අලයු. 11. උඩප්ප්ර න් - හ . : උඩප්රො - බ . : උඩප්පරම් - ර . 12. කඳුරෙඋන්දත් - ර . : කඳුරේඋන් අයත් - ක . 13. ශරසී - ධ . : ශරහි - හ . ර . : ශැරහි - ම . 14. ශටක් - ධ . ක . : ශැටක් - ම . : ශටක් පමණ - හ . : හැටක් - ර . : සපං - බ . 15. කරුණාද - ර . ක . : කරුනා - ධ . බ . : කරුණයෙදි - හ . : කරුනාදවා - ම . 16. නිරෝසිකෙල - ධ . : නිරොසි කල - බ . : නිරොශිකල - ර . : රෝසි කෙල - ක . : නිරොගි කෙලෙස - ස . : නියෝග කෙලෙය - හ . : නිරොහ කල - ම . 17. අනන්තපුරයට - බ . ක . 18. පත්තායන් - හ . ම . ක . : පත්යා යං - ධ . : පන්ථායන් - බ . 19. හඩබෙර - ධ . හ . : අඩිබෙර - ර . 20. සලමන් - ධ . : සාලවන් - හ . : සලමාල් - ර . : සල්මාන් - ම . : සලඹයා - යු 1 . : සැලඹයා - යු 2 . : සලමා - වන්රා .රාජාවලිය 217

කරවා විජේබාහු මරාදැමූහ. පසුවදා රාජභවනය සරහා වැඩිමහලු කුමාරයින්ඩ භුවනෙකබාහු නම් තබා සිංහාසනප්රා්ප්ත කර නුවර සේනාව දක්වාගෙන උනන්හ. විජේබාහු රජ්ජුරුවන්නේ ඇවැස්ස බෑනා වූ වීරසූය්ය්ුව 7 නම් පිලස්සේ වීදියේ බණ්ඩාර කියන අයත් මනම්පේර් 8 අස්වල 9 ආරච්චිලත් නුවරින් පිටත්ව අලුත්තුරුව මැදින් ගොසින් සාපිටිගම් කෝරළය මැද අඹන පොහොන්නරුව 10 කියන ගමට ගොසින් පෙරළි කර උන්නාහ. මායාදුන්නේ රජ සේනාව ගෙන ගොසින් යුද්ධ කරවා පිලස්සේ රජ්ජුරුවන් හා මලම්පේරි 11 ආරච්චිලත් දෙන්නා මරා දමා සාපිටිගම් කෝරළයේ ප්ර්ධාන් අයගේ ගම් කීපයක් තණ කපන 12 පන්නයින්ඩ දුන්නාහ. භුවනෙකබාහු රජ ඔටුන පලඳින මඟුලට රජදෙකට්ටුව වැඩ සිට ඉක්බිති එක් රජකෙනෙක් රයිගම වැඩ උන්නාහ. මායාදුන්නේ රජ ආය්ය්ක 13 නම් මන්ත්රීර ඇර 14 සීතාවක නුවර කරවා එහි වැඩ උන්නාහ. භුවනෙකබාහු රජ්ජුරුවන්ඩ උඩරට ගම්පලවරිගෙන් 15 බිසෝ කෙනෙකුන් දෝලියට ගෙනැවිත් කුමාරිකාවියෙකුත් ලැබගෙන මහරජකම් කරන සඳ භුවනෙකබාහු රජ්ජුරු‍වන්නේ ඇවැස්ස බෑනාවරු දෙදෙනෙක. ඔහු කවුරු ද යත් වීදියේ බණ්ඩාරය තම්මිටබණ්ඩාරය. මේ දෙදෙනාගෙන් වැඩිමහලු වී‍දියේ බණ්ඩාරට භුවනෙකබාහු රජ්ජුරුවන්නේ දියණියන් දී උන්නාහ. ඒ කුමාරිකාවී වීදියේ රජහට ජාතක කර කුමාරයෙකු වැදුවාහ. භුවනෙකබාහු රජ එකුමාරයා ගෙන මුනුබුරුකමට 1 ඇතිකළාහ. මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවෝ රයිගම්බණ්ඩාර එක්ක කතාකරගෙන වැඩිහිටිකම් නොවලා භුවනෙකබාහු රජ්ජුරුවන්ගේ රටවලට 2 අවුල් කළාහ. භුවනෙකබාහු රජ්ජුරුවන්ඩ සවිලන්ඩ උපායක් නැතිව සකල දඹදිව රජුන් අතුරෙන් ප්රවතිකාල් රජ්ජුරුවන් සාමාන්න 3 රජෙක් නැත කියා ප්රිතිකාල් රජ්ජුරුවන්ඩ බොහෝ සේ පඬුරුත් දී පත් ලියා ඇර තමා ඇති කළ කුමාරයා සැටියට රන්රුවක් කරවා ඒ කුමාරයා ප්රුතිකාල් රජ්ජුරුවන්ඩ භාරකර දුන් සැටියට වාසල නෑර සිටිනා සල්ලප්පු 4 ආරච්චිල ප්රජතිකාලයට ඇරියාහ. ඒ ගිය ආරච්චිල ප්රලතිකාල් රජ දැක පඬුරු දී තමා ගිය කාරිය පිරිමසාගෙන බොහෝ උදව් 5 ගෙන්නා ගත්තාහ. 7. වීය්ය්රල සූය්ය්ප - ක . ර . : විජයසූය්ය් ඇ - හ . : විසිසුයි - බ . 8. මනන්පේරි - ක . : මනම්පෙරිය - බ . : මාදම්පේරි - හ . : මනම්පේඩි - ධ. 9. අස්වොල - ක . : අස්සල - ග . ව . 10. පොහෙන්නෝරුව - ධ . : පොහොන්ඔරුව - බ . ක . : පොහොන්නේරුව - ම . : පොන්නරුව - ස . : පොසොන්නොරුව - ග . ව . 11. මනන්පේරි - ක . : මහනම්පේරි - ර . : මනම්පෙරිය - බ . 12. තණකොලදෙන - ග . : තනලන - ම . ස . ර . : තනාලන - ම . ස . ර . : තනාලාන - ධ . 13. අරිය - හ . : ආරිය - ර . ස . ම . 14. ඇතිව - ක . : ඇමතිව - ස . ර . : ඇමතියා - හ . : ඇතුළුව - ග . ව . 15. ගම්පල නුවර රජ වලියෙන් - බ . : ගම්පල රජවරිගෙන් - ක . : ගම්පල නුවරින් - ධ . හ . ර . ම . ස . 1. මුනුබුරාමහරජකමට - බ . ක 2. රටට - ක . : රටවොලට - ස . : රට - ග . ව . 3. සමාන - ග . ව . : සමන්නා - ක . 4. සලඅප්පු - බ . : සල්අප්පු - ග . ව . ර . 5. උදවියක් - ධ . : උදවිය - ග . ව . බ . ස .
218 රාජාවලිය

ධර්ම.පරාක්ර මබාහු රජු විසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කරන කල ප්ර-තිකානෝ කොළොම්තොට වෙළඳාම් කර උන්නයි දැනගත යුතුයි. විජේබාහු රජ 1 පහළොස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කරන කල ප්රසතිකානෝ කොළොන්තොට උන්නයි දැනගත යුතුයි. දැන් භුවනෙකබාහු රජ විසි අවුරුද්දක් රාජ්ජය කරන කල ඒ අවධියට දේසක්කාරයින්ඩ රට දී ලොවට අනඩු කර ශාසනයටත් අනාදර පමුණුවා ප්ර්තිකානුන් ගෙන්නවා සීතාවක නුවර කොටන්ඩ පිටත්ව භුවනෙකබාහු රජ ප්රාතිකාල් සේනාවත් සිංහල සේනාවත් ගෙන ජයවර්ධන නුවරින් 2 පිටත්ව සීතාවකට යන මග බලගතු කෝට්ටවලුත් අරවමින් යන විට මායාදුන්නේ රජ මාලිගාව සරසා වියන් බඳවා වට තිර ඇද මාලිගාවේ පානුන් අවුළුවා තමාගේ රජකට්ටලයත් 3 සේනාවත් ගෙන බටුගෙදරට ගියසේක. භුවනෙකබාහු රජ සීතාවකට වැද මාලිගා සරසා තිබුවා දැකලා කීපදවසක් සීතාවක වැඩ හිඳ ආපසු කෝට්ටයට වැඩිසේක. මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවෝ බටුගෙදර තුන්අවුරුද්දක් වැ‍ඩඉඳ නැවත සීතාවකට වැඩ කෝලිකට්ටුවෙන් 4 වඩක්කරුන් ගෙන්නවා කුඩලිමරක්කලයන් 5 ඇතුළුව නිලමක්කාරයින් 6 දෙන්නාත් බොහෝ වඩක්කරුනුත් සීතාවකට ගෙන්නවා යුද්ධයට ආරම්භ කළාහ. රයිගම්බණ්ඩාරත් සීතාවකට ගෙන්නවා මාපිටිගම ඉන්ඩ සලස්වා රයිගම්බණ්ඩාර නැවත සීතාවකට යන මග කෝට්ට බඳවා යුඬපුණ්ඩු කරවා කෝට්ටයට අයිති රටවලට අවුල් කළාහ. නැවත පෙර කී පරිද්දෙන් භුවනෙකබාහු යුඬයට සැරසී ප්රාතිකාලුන් පිරිවරාගෙන සිතාවකට යන විට මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවොත් වඩක්කරුත් ගිරාබඹුලට ඉදිරියෙන් ඇවිත් 7 ගුරුබෑවිල්කඩදී යුඬපුණ්ඩු කර ප්රලතිකානුත් එක්ක වඩක්කරුන්ඩ යුඪකරන්ඩ බැරිව මායාදුන්නේ රජ පරාජය වී සීතාවක ඉඳගත නොහී දැරණියගලට අස්ව ගියාහ. භුවනෙකබාහු සීතාවකට වැඩමවා නුවර ගිනි ලවා නැවත කෝට්ටේ නුවරට වැඩිසේක. මායාදුන්නේ රජුජුරුවෝ කෝට්ටයට පනිවිඩකාරයින් එවා සන්තානයට 8 කතාකළ විට වඩක්කරුන් දුරුකළ විට 9 සන්තාන 10 වෙනවාය කියා භුවනෙකබාහු වදාරා එවූ නිසාත් වඩක්කරුන්නේ අවගති නිසාත් මුන්නිල 11 වඩක්කරු දෙන්නත් අල්ලා බැඳලා කෝට්ටේ නුවරට එවා සන්තාන 12 උනාහ. 1. රජ කොලොන්නරුව ඉඳ - ධ . හ . ර . ස . : රජ කොලොන්තොට ඉඳ - ම . 2. කෝට්ටයට - ධ . හ . ර . ම . 3. රජකට්ටුවත් - හ . : රාජකට්ටලය - ක . : රජකට්ටලයක් - ර . 4. කෝලිකුට්ටුවෙන් - ධ . හ . ර . : කෝලිකැට්ටුවෙන් - ග . ව . :කොල්ලිකොට්ටුවෙන්-බී.:කෝලිකෝට්ටවෙන-ක.:කෝල්ලක්කාවෙන්-ගව.:වඩක්කදෙ‍නේ-වන්රා. 5. කුඩලි කියත මරක්කයත් - හ . : කුඩලිමත්තලසන් - බ . : කුඩාලිමරක්කලයා - ධ . : කුණ්ඩලිමරක්කලයා - ග . ව . : කුඩලිමුක්කලයන් - වන්රා . 6. නියමක්කාරයින් - හ . 7. “ ඉදිරියෙන් ඇවිත් ” - ධ . හ . ර . ස . පොත්වල නැත. 8. සන්තානට - ම . ර හන්තානට - ධ . ස . හන්තානවන්ට - බ . ස . : හන්තානාවෙන්ඩ - හ . : සමාවන්ට - ල . 9. දුරුකළොත් ග . ව . : දුරුන්දුරුකලවිට - බ . 10. හන්තානා - ධ . හ . : හන්තාන - ර . බ . : සමා - ල . 11. . - ප . : මත්තිල - ර . බ . : මුන්ගෙන්නිල - හ . 12. හන්තාන - ස . ධ . හ . ර .


රාජාවලිය 219

මාදම්පේ 10 වැඩඋන් 11 තනියවල්ල 12 රජ්ජුරුවන්නේ දෝණියො 13 සමුද්ර දේවී සොළී රජෙකුහට ජාතක කර වැදූ කුමාරයින් විදියේ අදහසින් තම්මිට අදහසින් යන දෙදෙනාගෙන් වැඩිමහලු විදියේ අදහසින්ඩ 14 භුවනෙකබාහු රජ දුවණියන් දීලා මාදම්පෙන් කෝට්ටයට ගෙන්නවා භුවනෙකබාහු රජුගේ දුවණියෝ යක්ෂඅවගතියකින් 15 උකුත්වූවාහ. නැවත සන්තානයට 1 මායාදුන්නේ රජ්ජුරුවන්නේ කුඩාටිකිරි අදහසින් විදියේ රජ්ජුරුවන්ඩ දෝලියට 2 ගෙනත් සන්තාන විය. 3 රයිගම්බණ්ඩාර මාපිටිගම ඉඳ උකුත් වූවාහ. බොහෝ අවුරුදු ගණනකට පසුව ගිය කල නැවතත් කෝට්ටයට අයිති රටවලට මායාදුන්නේ රජ අවුල් කළාහ. භුවනෙකබාහු පෙර කී පරිද්දෙන් ප්රලතිකාල් සේනාව හා සිංහල සේනාව ගෙන යුද්ධයට යන හැටියට කැලණියේ වාඩි ලා දියපිට මතුමාල්ගෙයි දොරවල් ඇර ගඟ ඉහළ පහළ බලබලා භුවනෙකබාහු රජ සක්මන් කරන විට ප්රෙතිකානෙක් 4 වෙඩිල්ලක් තිබිය . 5 ඒ වෙඩිල්ල භුවනෙකබාහු‍ෙග් සිරසේ වැදී එවෙලේ ම රජ උකුත් වුනාහ. මේ හදියෙ දැන කල හදිය සමහරක් කියත් දෙකින් එක දෙවියෝ විනා 6 නොදනිත්. ප්රයතිකානුන් එක්ක අත් වැල් බැඳ අනුවණකම් කළ භුවනෙකබාහු රජ තමා ඇති කළ කුමාරයින් ප්රලතිකාල් රජුට භාරකර දී අනුවණකම් කළ කමින් එරජුට ප්රමතිකානෝ හදි කළයි මතු සිරිලකට 7 උපදිනා සතහට අනාදරවල් ඒ භුවනෙකබාහු රජ විසින් පැමුණුණයි දැනගත යුතුයි. මතු බ‍ුඩශාසනයට අනාදරවල් එ රජ විසින් පැමුණුණයි දැනගත යුතුයි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=රාජාවලිය_-_රාජාවලිය_ii&oldid=5618" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි