රාජාවලිය - රාජාවලිය i

රාජාවලිය

නමො තස්ස භගවතො අරහතො සම්මා සම්බුඬස්ස.

අනන්තාපරිමාණ සක්වලට උතුම් වූ කෙළලක්ෂයක් සක්වළ ද ඊට උතුම් වූ දසදහසක් සක්වළ ද ඊට උතුම් වූ මේ මඟුල්සක්වළ ද‍ මේ මඟුල්සක්වළ සතිස්ලක්ෂ දසදහස් තුන්සිය පනස් යොදුන් ගල්පවුරය. එහි මැද ත්රි කූට තුන පිට මහමෙර තිබෙන්නේය. ත්රිගකූට තුන තිස්දහසක් යොදුන් උසය. ඊ පිට එක්ලක්ෂ අටසැටසහස් යොදුන් උස මහමෙර තිබෙන්නේය. මහමෙර වට දසදහසක් යොදුනය මහමෙර උඩ දසදහසක් යොදුන් ශක්රමභවනය පිහිටියේය. මහමෙර යට දසදහසක් යොදුන් අසුර භවනය පිහිටියේය. ත්රි‍කූටයටත් මහමෙරටත් වටකොට එක එකට අඩගාගව මිටිව සප්තකුලපර්වත සතක් පිහිටියේය මහමෙර සතර පැත්තට නැගෙනහිරට පූර්වවිදෙසය දහඅටක් යොදුන්හ එහි පිරිවර පන්සියයක් ක්ෂුධ්රි දිවයින් පිහිටියේය දකුණු දිග පැත්තට ජම්බුබීපය පිහිටියේය. එහි දසදහසක් යොදුන්හ පන්සියයක් පිරිවර දිවයින් පිහිටියේය. බස්නාහිර පැත්තට අපරගොයානය පිහිටියේය. එහි සත්දහසක් යොදුන්හ. පන්සියයක් පිරිවර දිවයින් පිහිටියේය. උතුරු දිග

1. උපගුන්ථය 1 බලන්න. 2.සක්වල - අ සක්වල ද - බ 3. ඊට උතු - බ : වඩා උතුම් - ව 4.ඊටත් - ල ; ඊට වඩා - ට. 5. - අ ; දසදහසක් සක්වළ ද ඊට උතුම් වූ මේ - ර . ග . ; දසදහසක් සක්වළද ඊටත් වඩා උතුම් 6. තිබෙන්නේය. මේ - ග. ව. 7.සක්වලට වටින් - ව සක්වළවට - ග. 8. යොදුන් සක්වළට - ධ. ර. අ. : යොදුන් සක්වළ වට - ක . බ . ල . ස . ප . 9. ගල්පවුරද - ග . ව . ; ගල්පහුර - ක . ; ගල්පරය - ර . ; ගල් පහුරය - ක. ල . හ. ; ගල්පසරය - ප. ; පවුරස - බ. 10. ඉපිට - අ . ; පිහිට - බ. ; පිහිටි - ල . ; පිහිටියේය . ඉපිට - ර .; පිහිටියේය . එහි මත්තෙහි - ස . 11. එහි මැද ත්රි කූට - බ . ; එත්රි්කූට - ල . ප. 12. “ ඊ පිට ” වෙනුවට ; මහමෙර - . ; මහමෙරු පර්වතය - ව. 13. යොදුන්හ - අ. ; යොදුන - ල . ස. ප . ; යොදුන් - ර. 14. ත්රිනකූට තුනටත් - . ; ත්රි කූටත් - අ . 15. මහමෙරත් - අ. 16. “ ත්රිරකූටයටත් මහමෙරටත් ‍වටකොට ” වෙනුවට ; ත්රි.කූටයට පිටින් මහාමෙරුව වට කොට නාගභවනය පිහිටියේය - ව . ; නාගභවනය ත්රි කූටය පිටින් මෙර වටකෙ‍ාට පිහිටියේය - ග. 17. - ල . ; අඬභාග - ග. ව . ; අඬගබාගව - ක . ; අඩබා - හ . ; අඩබ අඩබ අ. ම. ; අර්ධ අර්ධ ප්රභමාණ . ස . ; එකක් - ර. 18. කුලපව් - ග. ව . ; සත්කුල පවුරු - ක . ; සත්කුල පහුරු - ධ . හ . අ . ප . ල . ස . ; සප්තකුල පහුරු - බ. 19. සක්වලට තිබෙන්නේය - ක . බ . ; මෙරවට තිබෙන්නේය - ධ . ම . ; මෙරවට පිහිටා තිබෙන්නේය - හ . අ . ල . ස . ප . 20. පූර්වවිදසය - ල . ස . ප . ; පූර්ව විදෙහ ය - ග . ව . 21 යොදුනය හ . ; යොදුන් - ග . ව . 22. “ සතර පැත්තට නැගෙන හිරට . . . එහි පිරිවර ” වෙනුවට : නැගෙනහිර දිසාභාගයෙහි ව . ; නැගෙනහිර පැත්තට අටදහසක් යොදුන් පූර්ව විදෙහය ද එහි පිරිවර - ග. 23. පිහිටියාය - ල . ; තිබෙන්නේය - ක. බ . ර . ග . 24. -ක .බ . හ . ධ . අ . ම . ; මෙහි - ර 25. යොදුන් - ක . බ . හ . ර . ම . 26. ක . බ . ස . ධ . හ . අ . ම . 27. අපරගොදානය - අ . ක . හ . ධ . ර . ; අපර ගොධානය - ප. 28. සක්සිය දහසක් - අ . ; දහසක් - ස . ප . ; දසදහසක් - ල.


රාජාවලිය 147

පැත්තට අටදහසක් යොදුන්හ. – 1 උතුරු කුරු දිවයින ද එහි පිරිවර දිවයින් පන්සියයක් ද තිබෙන්නෙ ය. මේ තුන් බීපයට 2 ජම්බුබීපය උතුම් වන්නේය. 3 ජම්බුබීපය දියෙන් ගොඩින් දසදහසක් යොදුන්හ. 4 මූදට සාරදහසක් යොදුන් ගියේය. 5 තුබූ සදහසෙන් 6 තුන් දහසක් යොදුන් හිමාලපර්වතය 7 පිහිටියේය. 8 ඒ හිමාලය 9 වට සූවාසූදහසක් පර්වතය. එක එක පර්වතය යොදුන් පන්සියයක් 10 උසය. ඊ පිට අනෝතත්ත විල තිබෙන්නේය. හිමාල පර්වතවලින් 11 ගංගා පන්සියයක දිය අනෝතත්ත විලට වදින්නේය. 12 එවිල වට දිග 13 පනස් 14 යොදුන්හ. 15 උස 16 දෙසියයක් යොදුන්හ. 17 මහාපර්වතවල් පසක් විල වටකර තිබෙන්නේය. අගින් නැමී විල වසා සිටින්නේය. අනෝතත්ත විල දිග පළල ගැඹුර ද පනස්පනස් යොදුන්හ. ඒ විල වටකර සයක් විල් තිබෙන්නේය. සිවුමහාගංගා ඒ අනෝතත්ත විල වට තිබෙන්නේය. ඒ විලෙන් 18 එක මුඛයක් සිංහමුඛයෙක ; එක මුඛයක් ගජමුඛයෙක එක මුඛයක් අශ්වමුඛයෙක ; එක මුඛයක් ගොන්මුඛයෙක දඹදිව මැදින් සිවු මහා ගංගා වැටුණාහ. මහාමුනියන්ගෙ 19 හිසින් 20 සොළීකරේ මැදින් ගංගා වැටුණාහ 21 . සුදර්ශන 22 පර්වතය , චිත්රොකූට පර්වතය. කාළකූට පර්වතය , ගන්ධමාදන පර්වතය , කෛලාසකූට 23 පර්වතය. එහි 24 ගුහා තුනය. එකක් රන්ලෙණය. එකක් අනගිමිනි ලෙණය. එකක් රිදී ලෙණය. පසේබුදුන් වසන විමාන පන්සියයෙක. ගාන්ධර්ව 25 දෙවිඳුගෙ 26 විමානය ද ඒ හිමාල -

1. යොදුන් - ක . බ . ග . ව . 2. “ මේ තුන් බීපයට ” වෙනුවට : මෙකී සතර දිවයින අතුරෙන් ව .: මේ සතර දිවයිනෙන්ග. 3. වන්නාහ - ක. බ . හ . ස . ප . ම. 4. යොදුන - ග . ව . 5. ගියහ - අ . හ .: ගියාහ - ර .: ගියාහා - බ . ස . ප . ම .: විය - ල. 6. හදහයෙන් - ප. ර .: හදාහයෙන් - බ .: දහසෙන් - අ .: දහසයෙන් - ම .: දහසෙන් - ධ . හ . ස . 7. හිමාලයට - .: මනුෂ්යයපථය විය. අනිකුත් තුන් දහස හිමාලය ට - ව .: හිපාලපවර්තධ - ධ . හ . ල . ය . අ .: හිමාලකූටය - ර.: හිමාලයට මහමෙර - ක . 8. . - ර .: ගියෙ - ග. ව .: ගියාහ - ක. 9. - ර .: මහමෙර - ධ . අ . හ . ස . ප . ම.: මහාමේරු - ක .: පර්වත - ල . 10. “ එක එකපර්වතය යොදුන් පන්සියයක් ” වෙනුවට : පර්වතය යොදුන් පන්සියයක් - හ .: එහි පන්සියයක් යොදුන් - ර .: එක එක පන්සිය යොදුන් - ක . බ .: යොදුන් පන්සියයක් - ල . බ . 11. මහ පර්වතවලින් - ර . ක . බ .: මහාපර්වතයෙන් - ග . ව . 12. වදින්නාහ - ක . ර . හ . ල . ස . ප . අ. 13. - ග. ව .: දිය - ර . 14. පස් - උ .: පන්සියයක් - ල . 15. යොදුන්හා - ග . ව .: යොදුන් - ර. 16. - ග. ව . ර .: ගැඹුරු - බ . 17. යොදුන් උස - ග . ව .: යොදුන් - ර . 18. විලවට - හ .: විල්දියෙන් ආ - ර .: විලදියෙන් - බ .: විලවටදියෙන් - ල . ස . ප . ම .: විලදියෙන් ගිය - ක : විලදියෙන් දිය - උ. 19. - ල .: මහාමුනියන්සෙගෙ - අ .: මහාමුනින්ගේ - ග . ව .: මහාමුනියන්සේග - හ . ම .: මහා මුනියන්සේ - ධ . ස . 20. - ල .: විසින් - අ . ධ . ස . ර . ම . හ . බ . ක . ය . 21. මැවුනාහ - අ . බ . ක .: වැටුනාහුය - ල . 22. සුපිරිපස - ක .: හිමාලයෙහි සුදර්ශන - ග . ව . 23. කෛලාස - ග . ව . ල . ස .: කෛලාෂණ - ප .: කෛලාසන - ම . බ . ධ . අ . 24. තිබෙන්නේය එහි - ග .: පිහිට‍ා තිබෙන්නේය එහි - ව . 25. ගන්ධමාන - උ .: ගන්ධ - ස . හ . බ . ම අ .: ගන්ද - ධ .: ගංධර - ර .: ගජ - ක. 26. දෙවියන්ගෙ - ග . ව .: දෙවිදුන්ගෙ . ප .: දෙවිවැසෙනා - ධ. 148 රාජාවලිය යෙහි මැවී තිබෙන්නේය. පොහෝ දින කෛලාසයෙහි1 දෙවිඳුන්ට බණ දෙශනා කොට පින් දී එවිමානයෙ වෙසෙති. එයින් 2 මේ දඹදිව පින් කෙතය. මේ දඹදිව සදෙව්ලොවට ද බඹලොවට ද උතුම් වන්නේය. 3 මධ්ය1දේශයට 4 බොධිමණ්ඩලය 5 උතුම් වන්නාහ. 6 බෝධිමණ්ඩලයට නැගෙනහිර දිසාභාගයෙහි සසියයක් 7 ගවු ගිය කල කජංගල 8 නම් නියම් ගමෙක් ඇත. ඒ ගමට නැගෙනහිර ඉකා මහත් වූ ශාලද්රැඩමයෙක 9 බොධිමණ්ඩලයට අග්නිදිග්භාගයෙහි සලලවති 10 නම් ගංගාවක් 11 ඇත. බෝධිමණ්ඩලයට දක්ෂිණ දිග්භාගයෙහි පන්සියයක් ගවු ගිය කල ශ්වෙතකර්ණි 12 නම් නියම් ගමෙක් ඇත. බෝධිමණ්ඩලයට බස්නාහිර දිග්භාගයෙහි සසියයක් 13 ගවු ගිය කල ථූන 14 නම් බමුණු ගමෙක් ඇත. බෝධිමණ්ඩලය උතුරු දිග්භාගයෙහි පන්සියයක් ගවු ගිය කල උශිරධ්වජ 15 නම් පර්වතයක් ඇත. නැගෙනහිර කී සල්ගස 16 පටන් බමුණුගමට එක් දහස් දෙසීයක් ගවුය. 17 දකුණුදිග කී ශ්වෙතකර්ණිකාවේ 18 පටන් උතුරු දිග කී 19 උශිරධ්වජ 20 පර්වතයට දහසක් 21 ගවුය. මෙසේ අයමින් තුන්සියයක් යොදුන්හ. 22 පළලින් දෙසියපනස් 23 යොදුන්හ. 24 වටින් 25 නවසියයක් යොදුන්හ. 26 මේ බොධි 27 මණ්ඩලයට පූර්ව 28 දිග්භාගයෙහි හස්තිපුර නුවරය , මාතඬ්ග නුවරය , සචීර 29 නුවරය. 30 සෞරාෂ්ටිර 31 නුවරය. පුණ්ඩරික 32 නුවරය , කලිඟු 1. - ල .: කෛලාසන - උ .: කවිලාස - ස .: කයිලාසනයෙ - ප .: කවිලාසන - ධ . හ . ම .: කෛලාස කූටයෙහි - ව .: කයිලාසකූට - ර 2. - ක . බ . ධ . ස . ප . ර . අ . ව .: මෙයින් - ව . 3. වන්නාහ - ක . බ . ස . හ . ධ . ම . අ. 4. මධ්ය දෙසය - අ . උ . ධ . හ . බ . ම . ස .: මැද්දෙසය - ක . ල . ප . 5. බොධිපණ්ඩලයට - ක . ල . ප . ර . ස . ම . අ . උ 6. වන්නේය - ග . ව .: “ බොධිමණ්ඩලයට උතුම් වන්නාහ ” - ධ . හ . පොත්වල නැත. 7. සසීයක් - හ .: සයියක් - ක .: සියයක් - ර .: සියක් - ප . ව .: පන්සියයක් - ග . ව. 8. කජඩ්ගලා - ව .: භූජගමාලා - ල .: භූජඟමාලක - ස . ප . ම .: කජංග - බ .: කුජල - ර 9. - ල .: සාලමුඩුයෙක - උ .: සල්ධ්රැ මයක් - ප .: සල් ධාමයෙක - ස .: සල්වෘක්ෂයක් ඇත බ .: සල්වෘක්ෂයක් පිහිටියේය - ව .: සල්වෘක්ෂයෙක - අ . ග . 10. සලාවතී - උ .: සලල්වතී ල .: සලලාවතී - හ. 11. ගමෙක් - උ . 12. ශ්වෙතකර්ණික - ග . ව .: ස්වෙතකණ්ණිකානි - ක .: ශ්වේත කර්නන - ධ . ස . හ . ප . 13. සියක - උ . ර . 14. ථුල - යි .: තුන - ග . බ . හ . ර . උ . ප . 15. උරන්ඩ - ල .: උසිරඬ - ප .: උසිරඬ - බ . ධ . හ . අ . ම . 16. සලකුන - බ .: සලය ර. 17. ගවුඇත - ල .: ගවුහ - බ . බ්රි. . 18. ශෙවත කර්නනිකාවෙහි ල . ප .: සෙවතුකර්නනිකාවෙ - අ .: සෙවතකර්නනාවෙ - හ . ර .: සේවකර්නනිකාවෙ - ක .: සෙසුඛකර්නනික‍ාවෙ - ඛ .: ශෙවතකර්ණිකායෙහි - ව. 19. “ උතුරු දිග කී ” යන පද ස . ප . උ . ල . අ . හ . 20. - ක.බ .: උසීරඬ ප .: උසීරන්ධ - හ 21. දසදහසක් - බ. 22. යොදුන් - ල . හ . අ .: යොදුන් හා . ග . ව . 23. දෙසියයක් - ස . ර .: දෙසියපනසක් - ධ. 24. යොදුන් - ල .: ගවුහ . බ . 25. වට - උ . ර . 26. යොදුන් ය - හ .: යොදුන් ඇත්තේය - ව .: යොදුන් තිබෙන්නේය - ල . 27. මැඩ - උ . අ .: මද්ද ක .: මැද - ර .: මැද්ද - ල .: මධ්යද - ධ . ස . ප . 28. අග්නි - ල . ප . 29. ස්වීර - ක .: වීරය - උ . අ . 30. “ සවීර නුවරය ” යන පද ල . ස . ප . ධ . හ . බ . පොත්වල නැත. 31. සවුරුට්ට - ර .: සවුදරාඪ - ධ .: සවුරාඪ - ක .: ගොරාෂ්ඨ - උ .: සසුරාෂ්ට - ප .: සවුරාෂ්ට - ල . ස .: සවුරාට - භ .: පෞරාට්ඨ - බ .: සවුරාඨ - අ. 32. පුඩ්ඨරිකා - අ. රාජාවලිය 149

නුවරය, රුවන්ආකර 1 නුවරය, 2 මේ නුවර සක 3 පිහිටියේය. බෝධිමණ්ඩලයට අග්නිදිග්භාගයෙහි සැවැත් නුවරය. ජයතුරා නුවරය 4 සාගල 5 නුවරය. කුසාවතී නුවරය , රජගහ නුවරය, මියුලු 6 නුවරය. මේ නුවර සය 7 සලලවතී 8 ගංගාව 9 දිසාවෙහි 10 පිහිටියේය. බෝධිමණ්ඩලයට දකුණු දිග්භාගයෙහි අරිෂ්ට 11 පුර නුවරය. කුලසවුංග නුවරය. 12 අයොධ්යද 13 පුර නුවරය, ඉඳිපත් නුවරය, කුරුරටය, බරණැස් නුවරය. කිඹුල්වත්පුර නුවරය. මේ 14 නුවර සත 15 දකුණු දිග්භාගයෙහි පිහිටියේය. බෝධිමණ්ඩලයට බස්නාහිර දිග්භාගයෙහි සිංහබාහු නුවරය. 16 අරිෂ්ට 17 පුරවරය, විසාලා මහනුවරය, කොසඹෑ 18 නුවරය. පැළලුප් නුවරය, කරණගෞඩ නුවරය, දත්තපුර නුවරය, මේ නුවර සහ බස්නාහිර දිග්භාගයෙහි පිහිටියේය. ථූන 19 නම් බමුණු ගම දිසාවට පිහිටියේය. බෝධිමණ්ඩලයට උතුරු දිග්භාගයෙහි උත්තර 20 පඤ්චාල නුවරය, රොජගය , වසාවස්ස 21 නුවරය, තක්සලා නුවරය , කුසිනාරා නුවරය, තාම්බ්රඩපර්ණි දෙසය 22 ,ගෞඩ දෙසය, ගන්ධාර දෙසය යන මේ අටමහනුවර පිහිටියේය. 23 මේ පන්තිස් නුවරට අඩුත්තුව 24 ලොව්තුරා බුදුන් හා පසේබුදුන් හා අසූමහ සවුවන් හා චක්රරවර්ති රජ්ජුරුවන් හා මහෙශාක්යබ දෙවියන් හා ධන සිටුවරුන් හා උපදිනා ස්ථාන යයි දැනගත යුතුයි. 1. රුවන්කාර - . : රුවන් ඇහැ - ල . 2. නුවරසයියන - ව . 3. සත්නුවර - අ . ල . ස .ප . : නුවරහත - ක . බ . උ . ර . : නුවර - යි. 4. “ ජයතුරා නුවරය ” බ . ධ . අ . හ . ල . ස . ප . පොත්වල නැත. ජයතුරු නුවරය - ර . : ජයතුරුපර නුවරය - උ. 5. සාගල් - ල . ධ . : සාගල් පුර - හ. 6. මිවුල - ර . : මුවුළු - උ . ස . 7. නුවරවල් - ර . : නුවරපස - ල 8. සල්ලාවතී - හ . : සල්ලාවතී නම් - අ . : සිලලවතී - බ . : සිලල්වතී නම් - ල . : සල්වතී නම් උ. 9. ගඟ - ක . : ගංගා - උ . ග . ව . 10. දිසාවෙන් - ක . හ . අ . ස . ප . : දිසාවයෙහි - ර. 11. අරිටු - හ . : ආරිඨ - අ . : අරිට්ඨ - ව. 12. කුලසවුවග නුවරය - බ . : කුලසවුගහ - ක . : කුලසවුගය - ර උ . : කුලසවුගා නුවරය - ල . 13. අයොද - ධ . : අයොධ්යා - ව. 14. යන ගම් - ස . : යයි යන ගම් - ව. 15. - හ . : හත - බ . අ . ර . ස . ප . : හතය - උ 16. සීහපුරය - ර . : සිංහබා නුවරය - ක . හ . ල . ස . : සිංහගා නුවරය - අ . 17. අරිට්ඨ - ග . ව . 18. කොසඹ - අ . : කුරුවාල - ධ. 19. තුන - උ . ග . ව . : ජුල්ල - ස . : තුන්න - බ. 20. උත්ර. - බ . ර . හ . ල . ස .ප . : උත - අ . 21. රොවට්ටා - බ . : රොජගවාසාවස්ස - ර . : රොජගවසාවස්ස - ක . : රජගහ ග . : රොජවස්සා - උ .: රොජවස්ස - ල. 22. නුවරය - ග . ව . ස . : දිවයිනය - බ . ර . හ . ප .ධ . : 23. උත්තර දිසාභාගයෙහි පිහිටියේය - ග . : උතුරු දිශාභාගයෙහි පිහිටියේය - ල . ග . ව . ස . 24. අයිතිව - ව . : අඩුත්තුස - බ . : “ මේ පන්තිස් නුවරට අඩුත්තුව ” - ක . ධ . හ . ප . ල . ස . උ . පොත්වල නැත.
150 රාජාවලිය බංගලාදෙසය ,1 අරමණරටය ,2 වගුරටය , කොංගනරටය ,3 කන්නාඩි රටය ,4 සින්ධුරදෙසය , 5 ඕරංගලදෙසය ,6 නොරපාල්රටය ,7 ගුර්ජරරටය ,8 තිඟුරරටය ,9 දොළුවරරටය ,10 සබරරටය ,11 වඩිගරටය ,12 වීරකුලීරටය ,13 කල්යාිණරටය ,14 පුරණරටය ,15 වෙගුරටය ,16 කර්ණාටරය .17 ලලාටරටය,18 පල්ලරරටය ,19 තිමිරරටය ,20 කාකරටය ,21 කර්ණදෙසය ,22 ගෞඩදෙසය , 23 මල්ලරටය ,24 මලයුරරටය ,25 පඬරදෙසය ,26 ඡීනය ,27 මහාඡීනය ,28 කාස්මීරය , යෙනකදෙසය , 29 බබුරුදෙසය ,30 ප්රසතිකාල්දෙසය ,31 ස්පාඤ්ඤය ,32 අල්මඤ්ඤය ,33 තලියානය ,34 වෙල්වකකය ,35 රෝමේය ,36 නොරමානය ,37 1. බන්කාල දෙසය - බ. ල .: මඟල දෙසය - උ .: බඟලි - ල .: බඟාලි - ර. 2. . - අ .: අමරණීදෙසය - ධ . හ .: අරණරටය - බ .: අරමණදෙසය - ස . ප . ම .: අරමනය - උ . 3. කොහණීරටය - හ . ප .: කොගරටය - බ .: කෝසලරටය - ල .: කොනාගමය - උ . 4. . - ධ .: කන්නධීරටය - ක . ව .: කඩිරටය - උ . 5. සින්ධුදෙසය - ග . ව . ර .: සින්ධූරය උ . 6. . - ල .: ඕරංගලය - උ . ර . 7. . - ල . උ . ධ . හ . ර . ම .: නෙරපාල්රටය - ග .: නෙපාලරටය - ව .: නොරපාල රටය - ක. 8. ගුජ්ජරරටය - ප . ල . ම .: ගුජ්ජරය - උ . ර .: ගුජ්ජරමය - බ. 9. . - ධ .: තිඟුරය - උ .: තිඟුරුරටය - ක .: තිඟුඑටය - හ . බ . ම . 10 . . - ක . ස . ල . ප . ධ .ග .: දොළුවරය - උ . 11. . - ල . ප . ධ . හ . ප .: සපරරටය - බ .: සබරලය - උ . ර . 12. . - ල . ස . ධ . හ . ප .: වඩිගය - උ. 13. . - ල . ස . ධ . හ . ප .: වීරකුලීරය - උ .: වීරකාලිරටය - බ. 14. . - බ . ල . ස . ධ . හ .: කල්යා නපුරය - ර .: කුල්ල්යරනය - උ. 15. . - ර. ල . ස . ධ . හ .: පුරණය . උ .: පුරාණරටය - බ .: අරණරටය - ව. 16. . - ර . ල . ධ . හ .: වගුරටය - උ . ක . 17 . . - බ .: කර්නනාෂ්ටරටය - ධ ප .: කර්ණනාස්වර - ක . හ .: කර්ණනාස්වරටය - ස .: කර්නනරටය - ල .: කර්නාටය - උ . ර . 18. ලළුරටය - ක . .: ලලාටය - උ . ල . ප .: ලාටරටය - ව . 19. පලල්රටය - ල . .: පලාටය - උ . .: පාරලය - ර . 20. තිඹිරරටය - ස .: තිමිරය - උ . .: තිබිරිරටය - හ . .: තිඹිරටය - ක . .: තිම්බිරටය - ධ . .: සිමිරය - ර . .: කීරරටය - බ . .: හීරරටය - ග . ව . අ . 21. නාකාරය - උ . .: කපාලය - ර . 22. කර්නනාටදෙසය - ක . බ .: කන්නාඩිදෙසය - උ . ර . 23. වුඩදෙසය - උ .: වුඩ දෙශය - ග . ව . අ . ර . 24. .- ප .: මල්ලරටය - ප .: මල්ලවරටස - ක . ල . බ්රිර .: මල්ලවසෙදය - බ .: මාලවරය . උ .: මලපුරය - ර .: මාලවරටය - ග . ව . අ . 25. . - මයුරරටය - ධ . හ .: මයුරදෙසය - ල . ස . ප .: මල්යුරදෙසය - බ .: මලපුරය - ර .: මල්පුරය - උ. මලයුර දෙශය - ග ව . 26. . - ගාඩාරදෙසය - ල .: පඩරය - උ .: පාන්ඩරය - ර . 27. . - චීනරටය - ග . බ .: ජීනරය - ල .: චීනය - ව . 28. .- උ .: මහා චීනය - ව .: මහාචීනරටය - ග . බ .: මහාජිරනය - ල . 29. . - සොණදෙශය - ක .: සොන්දෙරසය - හ . බ .: යොනදෙශය - ස .: යොන්රටය - ල . 30 . .- බබුරදෙසය - ස . හ .: පබුරුදෙසය - ධ .: බබුරුදෙසය - උ . 31. . - ප්රරතිකල්ල දෙසය - උ. 32. . - ඉස්පඤ්ඤ - බ .: සාතංඥණය - .: සතාඥාය - ප .: සන්දවය - ර .: සතදය - උ : සතාඥය - ස . 33. . - අලමඤ්ඤය - බ .: ආලමන්දයය - ක .: ඇල්මදය - ධ . ස . ප . හ .: ඇල්මාධය - උ .: ඇල්මන්‍දය - ර . 34. . - නලිනය - හ .: නලිය - ධ .: නලියනය - ප .: යලිනය - ර .: තලියනාය - උ . 35. . - වෙල්මාක්තය - උ .: වෙලිවක්තාය - ර .: පොල්වක්තය - බ .: වලවක්තා - ධ .: වෙල්වක්තරය - ප .: පෙල්වක්කය - ග . ව . ක . 36. රෝමය - උ . බ . ර .: රෝමයය - ග . ව . 37. ධ . හ . ස .: අරමනය - උ .

රාජාවලිය 151

කොපමානය , 38 ඔරමානය, 39 පාඬිරටය , 40 ‍ සොළීරටය 41 මේ 42 පරසමයන් 43 දෙසවල් බුදුන්ගේ සමයට 44 පිට නුවරවල් 45 දැන ගත යුතුයි.46 මෙසේ මේ කපට 1 පෙරුම් 2 පිරූ පස්බුදුවරයන්ගෙන් 3 පළමුව කකුසඳ බුදුන් බුදුව දෙවනිව කෝනාගම 4 බුදුන් බුදුව තුන්වෙනිව කාශ්ය3ප බුදුන් බුදුව , සතරවෙනිව ගෞතම බුදුන් බුදුව , පස්වෙනිව මෛත්රීව බුදුන් බුදු වන කල්පය 5 මේ මහාභද්රවකල්පය යි නම් විය. 6 දස අවුරුද්දෙහි 7 සිට 8 වැඩී ගොසින් 9 අසංඛ්යියට පිරී සිටි කල්හි පව් කළ අය 10 ආයු අඩුව පාත බැස දස අවුරුද්දට ආයු අඩු වුණ 11 විට රොගාදියෙන් එකක් මුල් කොට සතුන් නැසී යන කල්හි මේ අතර අන්තඃකල්පයව 12 තිබෙන්නේය යි දැනගත යුතුයි. පළමුව බඹ උපත සිට අන්තඃකල්පයට ලොවට රජ කළ මහාසම්මත රජ විය. පළමුවන අන්තඃකල්පයෙහි සූය්ය්ස මණ්ඩලය 13 සතර දීපයෙහි 14 අඳුරු දුරලා සතහට 15 එළිය කර දෙන්ටත් මේ කප පස් 16 සර්වඥවරයන් බුදුව නිරාදුක් විඳිනා17 සතහට නිවන් සැප දෙන්ටත් සූය්ය් ජ දිව්ය පුත්රකයා පහළවන දා ලොවට එළිය වන කොට එදා 18 උපන් පින්වත් කුමාරයා බඹ උපතින් පහළ වූ මනුෂ්යනයන් 19 හැමදෙනාගේ සම්මතයෙන් 20 ගත් හෙයින් මහාසම්මත නමින් රජ කළාහ.21 ඒ රජ ගිරුරැස්කළඹක් සේ ආලොක ඇත්තේය.22 ආකාශයෙහි පලක් බැඳ සිට මහජනයාට අනුශාසනා කරන 38. . - උ . ක . බ . අ . ග . ව . 39. . - ඔරාමානය - ප .: ඕරාමය ල .: පුරනරවය - උ . ර . 40. . - පඬිරටය - උ . ස . 41. . - ර . ල . ස . ධ . හ . ප . 42. . - ල . ස . ප . හ .: යන මෙකී - ධ . 43. . - ල .: පරසමසක් - ධ .: පරසපන් - ක . 44. . - සමයමට - හ . ප . ධ .: සමයමයට - ම . ක .: සමාගමයට - බ . 45. . - නුවරවල් යයි - ග .: නුවරය - බ . 46. . – “ මේ පරසමයන් දෙසවල් . . . දැනගත යුතුයි ” වෙනුවට : “ යන මේ රටවල් ලොවුතුරා බුදුවරයන් හා චක්රයවර්ති රජවරුද නුපදනා බැව් දත යුතුයි.” - ව.

 1.  කපකට - ක .: කල්පයට - ර .: කල්පයකට - උ.
 2.  බුදුවන්ට පෙරුම් - ග .: බුදුවන්නට පෙරුම් - ව .
 3.  බුදුවරයො පස්දෙනෙක් හා - උ . ර .: පස්බුදුවරයන් - ක . බ .: බුදුවරයන්ගෙන් ප.
 4. කොනාගමන - ග . ව .
 5. කල - ල . ස .: කල් - ප .: මේ කප - බ .: කල්හි - ක . ඩ . හ . අ .උ .: හෙයින් - ව .
 6. දැනගත යුතුයි - අ .				7. අවුරුද්දේ - ස . හ .: අවුරුද්දෙන්
 8. - ක . බ . ර . ද . ස .
 9. ගොස් - ල . ප .: හෙයින් - ක . ය . අ . හ . ර.: සෙයින් - ධ.

10. කළාහ - අ . ස . බ . ර . ධ . හ .: කරලා - උ . ග .: අය කම්බහුලවීමෙන් - ව්. 11 . ආ - ස . හ .: වූ - ධ . අ . ප . ම . 12. කල්පය - ස . ධ . හ . අ . ම .: කල්පව - ල. 13. . - උ . ග . ව .: සූය්ය්ම් මණ්ඩලයට - ධ . අ . ල . ස . ප . ම . 14. දීපය - ක . ල . හ .: දීපයට - ර . බ . ක . ධ . ස . ප . ම . 15. අඳුරුව උන් සත්වයන්ට - ව .: සතුන්ට අඳුරු හැර - ර .: සතුන් අඳුර උන්නට - ල . ස . ප . අඳුර උන්සනහට - ග . ම . 16. පස්වන - අ . හ . ල . ස . ප . 17. රිදි - ර . උ . ව . 18. “ පහළ වන දා . . . එදා ” වෙනුවට : “ පහළව ලොවට එලිය කළ දා ” 19. මනුෂ්ය යො - ක . ධ . හ . ස . ප .: මනුශ්යදයන්ට - ල . 20. සම්මතකොට ක . ධ . හ . අ .: සම්මතයෙන් සම්මතකොට - ඛ. 21. කළේය - උ . ග . ට . 22. කළේය - උ . ග . ට .152 රාජාවලිය

සෘඩි ඇත්තේය. 23 සිඬවිද්යා ධරයො සතරදෙනෙක් කඩු ගෙන සතරදිග 24 රැකවල් ගෙන සිටිති. ඔහු සියලඟින් සඳුන් සුවඳ විහිදෙන්නේය. ඔහු බැණනැහි කල්හි මුඛයෙන් යොදුනක් තැන් මහනෙල්මල් සුවඳ විහිදෙන්නේ ය. ඒ රජ මෙසේ වූ සෘඩි ඇතිව 25 ජරා පිළිකුල් නැතිව අසංඛ්යුයක් අවුරුදු රාජ්යෘය කෙළේය. 26 එකල සියලු සතුන්ට අසංඛ්යනයක් ආයුසය.27 ඒ අවදියට සිවුපාවෝ සිංහ‍යා රජකමට ගත්තාහ. පක්ෂීජාතීහු හංසයා රජකමට ගත්තාහ. මූදේ 28 මෂ්ටකයො 29 ආනන්ද 30 මත්ස්යායා 31 රජ කළාහ. මහාසම්මත රජු පුත් රෝජ නම් රජ අසංඛ්ය යක් අවුරුදු රජ කෙළේය. ඔහු පුත් චරරෝජ නම් රජ අසංඛ්ය්ක් අවුරුදු රජ කෙළේය. ඔහු පුත් කල්යාුණ රජ අසංඛ්යරයක් අවුරුදු රජ කෙළේය. ඔහු පුත් උපොසථ රජ අසංඛ්යයයක් අවුරුදු රජ කෙළේය. ඔහු පුත් මහාමන්ධාතු රජ චක්රයවර්ති රජව මහත් වූ ආඥාවෙන් තේජස් ඇතිව සත්රුවන් 1 වැසි වස්වා 2 වරින් තිස්යොදුනක් පමණ සත්රුවන් 3 ධන ගොඩකරවා පුරවන්නේය. 4 ඒ රජ මෙසේ මිනිස් ලොව බොහෝ කලක් සැප විඳ එම ආත්මභාවයෙන් ම දෙව්ලොව නැඟී සතිස් ශක්රම කෙනෙකු‍න්ගේ ආයු පමණින් එක්සිය විසිනවකෙළ සැට‍ලක්ෂයක් අවුරුදු දිවසැපත් විඳ නැවත එම ආත්මයෙන් මිනිස්ලොවට බැස ඒ ඇතුළුව අසංඛ්යරයක් අවුරුදු රජ කළාහ. 6 ඔහු පුත් වරමන්ධාතු රජ අසංඛ්යඒයක් අවුරුදු රජ කෙළේය. ඒ රජ ඇමතියන් කැමති කරවා ප්රනසාද දෙමි සිතා 7 පාදඝර්ෂණය 8 කළ 9 විට කැමති සම්පත් පැතිරෙයි. ඔහු පුත් වර නම් රජ අසංඛ්යදයක් අවුරුදු රජ කෙළේය. ඔහු පුත් උපවර නම් රජ අසංඛ්යරයක් අවුරුදු රජ කෙළේය. ඔහු පුත් චෙතිය රජ අසංඛ්ය යක් අවුරුදු රජ ‍කළේය. එරජ එක ගුරුන්ගෙන් ශිල්ප උගත් කොරකලා 10 බමුණා ලවා 11 අග්රකප්රොඅහිත 12 තානාන්තර 13 දෙමි කියා නුවර බෙර ලවා සැළ කර 14 ඔහුට බැණ කපිල

23. ඇත්තාහා - ධ . හ. අ . ල . ස . ප .			24. රජුට සතරදිය - ග . ව . ර . උ .

25. ඇත්තාවූ - ධ . ක . ල . අ .: අන්නාවූ - ස . ප . ර . ම .: ඇත්තේය - ග . ව . 26. කලාහා - හ . ර. ල .: කලහ - ක. 27. අසංඛ්යූආයුසවෙයි - ක .: අසංඛ්ය ක් ආයුස යයි - හ . ස . ධ . ප .: අසංඛ්ය යට ආයුසය - ග . ව . අසංකයයි ආයුසය දැන ගත යුතුයි - අ . 28. මූදට - ක . බ . අ . උ . ම . ග .: මුහුද - ව . 29. . - බ .: මෂ්ටකයන් ට - ස . ප . ධ . ක . ම .: මත්ස්යතජාතීන්ට - හ .: මත්ස්යසයින්ට - උ . ග . ව . 30. ආඳා - ර .: ආනන්ද නම් - උ . ධ . බ . 31. . - ර .: මසු - අ . ස . ප . ම .: මසුත් - ල .

 1. රුවන් - ර . බ .				2. වස්වමින් - ධ . ර .: වස්සවා - ද .
 3. රුවන් - ග . ව . ල . ක . උ . 			4. පුරවන්නාහුය - ක . ධ . හ . අ . ල . ස . ප .
 6. කළේය - ග . ව . 				7. සිතුවිට - ක . බ . උ . ස . ල . ප . ර . ව .
8. පාදයන් ගැටීම - ව .: තුන්විටක් අත්පොලසන් - ඩි .: අත්ලගත් - ක .: අත්පොළුහන් - හ. අත්පොලසන්-ල . ස . ප .
9. දුන් - හ . අ . ල . ස . ප .

10. . - ල .: කොරකාල - උ . ක .: කොරකල - හ .: කොරකලග - ර .: කල - බ. 11. බමුණාට - ග .: බමුණුට - ව . 12. පුරොහිත - ග . ව . ධ . ක . 13. තානාන්තරය - බ .: තනතුරු - ල . ව .: ඨාන්තර - ග . 14. “ දෙමි කියා . . . සැලකර ” වෙනුවට :- දෙමියි කියා - ග . ව .: දෙමි කියා ශලකර - ක . ර .
රාජාවලිය 153 නම් ප්රෙ.හිතයා 15 බොරු කියා බාල 16 කරවා දමා කොරකලා බමුණු 17 මහලු කොට තානාන්තර 18 දෙමි කියා නුවර බෙරලවා සැළ කර ඒ ඇසූ රාජ්ය” වාසීන් බොරු නම් සුදු දෝ හෝ රතු දෝ හෝ කළු දෝ හෝ නිල් දෝ හෝ යි අද ඒ බලම්හ යි රැස් වූ කල්හී කපිල රුසී වලක්ව වලක්වා නොවැලක 19 ලොවට බොරු උපදවා එකෙණෙහි ම මහ‍ෙපාළොව ගැළ 20 ඡන්දටයන් අවීචියට ගියාහ.21 බොරු ඉපදවූ ඒ චෙතිය රජහට1 පුත්රකයෝ පස් දෙනෙක් වූහ. කපිල 2 රුසිගේ 3 අනුශාසනා වූ පරිද්දෙන් ඔවුන්ගෙන් 4 එක්කෙනෙක් බරණැසට පූර්ව දිබ්භාගයෙහි හස්තිපුර නුවර කරවා විසූහ. එක්කෙනෙක් දකුණු දිබ්භාගයෙහි සිංහපුර නුවර කරවා විසූහ. එක්කෙනෙක් පශ්චිම දිබ්භාගයෙ දන්තපුර නුවර කරවා විසූහ. එක්කෙනෙක් උතුරු දිබ්භාගයෙ උත්තරපඤ්චාල නුවර කරවා විසූහ. එකලට පළමු යෙදූ වර්ණයෙන් 5 මුසාවාද ලොව පහළ විය. එතැන් පටන් දෙවියෝ රජුන්ට අරග්ගෙන නොසිටිනාහ. එකල ඇමති දෙවියන් 6 නොලදින් මල් 7 රජකුමරුවො සතර දෙනෙක් රජුන්ට කඩු ගෙන අරග්ගෙන සිටිනාහ. ඔවුන් 8 සතරදෙනාගේ දරුමුනුබුරො සුවහස් ගණන් ඇති වූහ. තව වැඩිව 9 උපනුපන් 10 රජුන්ට ආත්මාරක්ෂාවෙහි නියුක්තව දැන් ගණන් නැති රජදරුවෝ පැවැත්තාහයි දැනගත යුතුයි. ඒ චේතිය රජුගේ පුත් මහාමුචලින්ද 11 නම් රජ පියරජ ගිලූ හෙයින් 12 බොරු නූපදවා පෙර රජ කල කාය්ය්1 හ නොවරදවා අසංඛ්ය1යක් අවුරුදු රජ කළාහ. ඔහු පුත් මුචලින්ද නම් රජ අසංඛ්යකයක් අවුරුදු රජ කළාහ. ඔහුගේ සැට දහසක් පමණ පුත්රමයෝ මුලු දඹදිව වෙන වෙන ම සැටදහසක් පමණ රාජධානි උපදවා වෙන වෙන ම චක්රනවර්ති ප්ර තිරූපයෙන් රාජ්ජය කොට මහාසම්මත 15. පුරොහිතයන් - ග . ව . 16. බල - හ .: බාර - ධ . 17. කොරකල බමුණාට - හ .: කෝරකලා බමුණාට - ධ . ක . අ . ස .: කෝරකලා බමුණා ර : කෝරකලා බමුණාට - උ .: කෝරකලා බුවන් - ප .: කෝරකාලබයන් - ල : 18. ඨානාන්තර - ග .: තනතුරු - ව. 19. - ක . ර . හ .: නොවශක - උ .: එනොවලැක්ක - ල . 20. ගැලපීහිඑහි - ල . ප .: ගැලී - ධ .: පලාගැල - ක . 21. ගියේය - ග . ව .

1. “ ඒ චේතිය රජහට ” වෙනුවට : රජහට - ග .: චෙසියරජුගේ - ර .: ඔහුගේ රජහට - අ . බ .: ඔහුගෙ රජහට - හ . ධ 	. ස . උ . ප .
 2. කප්පිල - බ .
 3. රුසින් - හ .: රුසින්ගේ - අ .: රුසින්නේ - ර .: රුසියාගෙ ධ .: පුර්ෂයන්ගෙ - බ .: රුසින්ගෙ - ස .: ඉර්ෂීන්ගෙ - ල 	. ප .
 4. . - ල . ස . ප . හ . ක . බ . ර .		5. . - ග . ව .
 6 . දෙවියො - ධ . හ . ස . ප .		7. මල්ලව - ර .: මල ස . උ .
 8. ඔහු - ක .: ඔහු පුත් - උ . ර .		9. වැඩි - අ . ධ . හ . ක .: වැඩියෙන් - ර .

10. . - ල .: උපන් - ර . බ . උ .: උපන් උපන් - ග . අ . 11. මහලින්ද - හ .: මහමලින්දඋ - අ . ප . ම .: මහළුමුචලින්ද. - බ .: මහාබලින්දට - ධ . 12. ගිල්ලුහයින් - අ .: ගිළුනුහියින් - ර . බ .: ගිළුනහයි - ධ .: ගිළූහයි - ස .: ගිළුනුබව ඇසුහයින්. ල .: ගිළූබව අසා හයින් - ප .

154 රාජාවලිය

රාජවංශ නමැති මහාලතාවෙහි 13 මල් පිපී වැනී 14 ගියා සේ රාජවංශය 15 අසංඛ්ය ගණන් වර්ග කළාහ. ඔහුගේ 16 වෙනවෙන ම වර්ගපරම්පරාවෙහි ඔහු 17 මුනුබුරු කාලයක් ගිය කල ඔවුනොවුන්ගේ වර්ග 18 විභාග නොදැන වෙනවෙන ම රාජවංශය 19 බැවහාර කළාහ. මුලින් හැම රජ්ජුරුවෝ ම මහාසම්මත වශයෙහි 20 යයි දැනගත යුතුයි. ඒ සැට දහසක් රජුන් අතුරෙන් සාගර නම් මහලු පුත් 1 අසංඛ්යජයක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් භරත 2 නම් රජ අසංඛ්යසයක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් භගීරථ 3 නම් රජ අසංඛ්යසයක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය ඹහු පුත් රුචි 4 නම් රජ අසංඛ්ය2යක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් සුරුචි 5 නම් රජ අසංඛ්යපයක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් ප්ර.තාප නම් රජ අසංඛ්ය යක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් මහාප්ර තාප නම් රජ අසංඛ්යරයක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඒ රජුගේ බිසව කුමාරයන් සත් මැසි වයසේ දි රජු එනකොට නොනැගිටි උන්නයි කියා ඒ වරදට අභිමාල 6 වධකයා ලවා ධර්මපාල කුමාරයින් අත පය 7 ක්ප්පවා වධ කොට මරාපීය. 8 ඒ රජ ඒ පවින් අවීචි මහානරකයෙහි වැටුණාහ. 9 එකල ප්රාරණඝාතාදිය ලොවය පහළ විය. උපනුපන් අකුශලඉලයෙන් ධර්මයක් නැතිව අන්තර්ධාන වන හෙයිනුත් 10 නැවත රජුන් අධාර්මික වන හෙයිනුත් රජුන්ගේ ආයු අඩු වෙයි. ක්රනමක්රරමයෙන් 11 රජුන් 12 වර්ණයෙන් අඩුඅඩුව ගියාහ. මහාප්රවතාප නම් රජුගේ පුත් පනාද නම් රජ අසංඛ්යායක් අවුරුදු රාජ්ජයකෙළේය. ඔහු පුත් මහාපනාද නම් රජ සක්දෙව් රජුගේ නියෝගයෙන් මිනිස් ලොව ඉපද සත්රුවන් මහපායක දසදහසක් නළුවන් හා සමග අසංඛ්ය්යක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඒ මහාපනාද 13 රජුගේ පුත් සුදර්ශන 14 නම් රජ චක්රුවර්ති රජව සත්රුවන්පාය සමාන වූ දොළොස් යොදුන් මහ - 13. මහාලතායෙහි - ග .: මහවලියෙ - ර .: මහලියයෙහි - ධ . හ .: මාලිගයෙහි - අ .: මහාලිලායෙන් - බ .: මහාලිලාවෙන් - උ .: මහලියයෙහි - ල . ප .: මහලිතායෙහි - ස .: මහාලීලාවයෙහි - ක . 14. .- උ . ක . ර . 15. රාජවංශ - උ . ස . ල . ප . හ .: වංශයට - බ. 16. ඔවුන්ගෙ - ග . ව . ක . 17. . - ස . ව .: ඔවුන්ලගේ - ග . 18. වර්ග පරම්පරා - ල .: වර්ගපරම්පරාව - ප . 19. රාජවංශ - ල . ර . ග . ව . 20. වංශ - ර . අ . ක . බ . උ . ප . 1. “ මහලු පුත් ” වෙනුවය : මහලු පිත් - ව . පූජා .: රජ - ල .: මහරජ - හ .: මහපුත් - ර . බ .: 2. බරථ - ස . ම .: භාරත - හ .: භාගිර - බ .: හරුතර - ක .: බගිරතන - ර .: භගීරථ - ග . ව . 3. භගිරී - ධ : බාගීරථ - හ .: බහිරත - ර . හරථ - ග . ව . 4. සූය්ය්පු - ල . 5. රුචි - ස .: ශරිවි - උ .: සූරිවි - හ . ම . 6 . .- ව .: අභිමාලක නම් - ල . ධ . ප . 7. අතපය කන්නාසා - ල . ප . 8. මැරුවාහුය - ක .: මරවාපීහ - ධ . උ . ස . ප .: මරාපූහ - ල . 9. වැටුණේය - ග . ව .: වැටිගියාහ - ධ . හ . අ . ස . ප . 10. අධර්මවන හෙයින් - ක .: අනදර හෙයින් - ධ .: අනාදර හෙයින් - හ . අ . ස .: අන්ත්රිස්ධාන හෙයින් - බ .: අන්තර්ධාන වී ගියාහ - ර .: අධර්මයෙන් අනාදර හෙයින් - ප . 11. ක්ර්මයෙන් ක්ර මයෙන් - ක .: ක්රිමයෙන් - ධ .: කමර්මයෙන් - ල . 12. රජුන්ගේ - ල . ස . ප . ග . 13. . - ධ .: පනාද - ල . ස . හ . බ . ම .: පනද - උ .: පනාදර - ප . 14. සුධර්පණ - උ .: සුදර්ප - ල . සුධසන - .: සුදස්සි - ධ . අ . ක . බ . ම . ග . ව .: සුදස්සන - මහා. දීප.
රාජාවලිය 155 නුවරකදී 15 අසංඛ්ය යක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් නෙරු 16 නම් රජ අසංඛ්යීයක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් මහානෙරු 17 නම් රජ අසංඛ්යීයක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් අසිමත් 18 රජ අසංඛ්යමයක් අවුරුදු රාජ්ජය කෙළේය. මේ මහාසම්මතය දැනගත යුතුයි. මේ විසි අට දෙන ම අසංඛ්යායක් අවුරුදු 2 රජ කළ රජුය. 3 අසිමත් 4 රජුගේ දරු මුනුබුරො අසංඛ්යංයක් ආයු නොලදින් කෙළගණන් ආයු වළඳා මියුලු නුවර රාජ්ජය කළාහ. එහි රාජ්ජය කරන කල මඛාදෙව රජ ඉස නර කෙසක් දැකලා 5 ඒ රජ ඒ නර කෙස කපුවා ලවා උදුරවා කපුවාට නානාන්තර 6 දෙවා 7 තමාගෙ මාඛාදෙව 8 නම් පුතුට රාජ්ජය පාවා දීලා මඛාදෙව8 නම් අඹඋයන දී සුවාසූදහසක් අවුරුදු තපස් කොට ගොසින් බඹලොව 9 උපන්නාහ. 10 ඒ රජ පටන් මහාසම්මතය නම් පෙරළි මඛාදෙව 11 වංශය නම් විය. ඒ රාජ වංශයෙහි දරුමුනුබුරු 12 සුවාසු දහසක් රජදරුවො 13 පළමු නරකෙස දැකලා පෙර රජුන් කළ 14 සිරිත් 15 නොවරදවා රාජ්ජය හැර තපස් කර බඹලොව උපන්නාහුය. එක එක රජ 16 තුන්ලක්ෂ තිස් 17 දහසක් අවුරුදු ආයු වළචදා මියුලු නුවර රාජ්ජය කෙළේය. පසුව රජහු ජරාපිළිකුල් බොහෝ දැක තපසට නොගියාහ. ඒ මඛාදෙව 18 වංශය නම් පෙරළි කෙළවර අශෝක නම් රජෙක් විය. ඔහු පුත් ප්රඒතාප නම් රජෙක් විය. ඔහු පුත් 19 ඔක්කා ක නම් රජෙක් විය. ඒ වංශය කුසරාජ වංශයයි පැවසූය. අදය , දසරථය , රාමය යනාදී වූ ලක්ෂයක් රජුන් ඔක්කා කවංශ රජදරුවෝ පනස් දහසක් අවුරුදුය. සමහරු සතළිස් දහසක් අවුරුදුය. සමහරු තිස්දහසක් අවුරුදුය , සමහරු විසිදහසක් අවුරුදුය , සමහරු පහළොස්දහසක් අවුරුදුය , සමහරු දසදහසක් අවුරුදුය , සමහරු පන්දහසක් අවුරුදුය , බැස බැස ආයු වළඳුවාහ.

15. මහානුවරක් කරවාදී - ක . බ .: නුවරක් කරවා - උ .: බරණැස් නුවර - ග . ව . ල . ප . 16. නෙරළු - ක .: නෙරූපු - ධ . ග .: නොරුපු - ස .: ගණරූපු - ප .: නෙරූපු - ග .: ථෙරපුත්ත් - ල .: නෙරු - දීප . මහා. පූජා . 17. මහානෙරුළු - ක .: මහාතෙරුපු - ග .: මහානෙරු - පූජා. 18. අසමත් - උ . ර .: අසිමන්ත - ල .: අර්විස්මත් - ව .: අවිචිමන්ත - පූජා .: අවිච්ඡා - දීප. මහා. 2. අසංක ගණන් අවුරුදු - ර .: අසංඛකයක් - ග . බ . ප .: අසංකගනම් - උ .: අසංඛ්යා - ග .: අසම්ඛයා සූෂ්කව - ව. 3. රජහුයයි දැන ගත යුතුයි - ප .: රාජ්යයය කළ රජදරුවන් බැව් දත යුතුයි - ව . 4. අර්විස්මත් - ව .: අසමත් - ර .: අස්මන් - ක .: අසීමන්ත - ල . 5. “ කළාහ . එහි රාජජය . . . කෙසක් දැකලා ” වෙනුවට : කරන කල පළමු ඉස නර කෙසක් දැකලා ඔහුට අපල විය - ධ . ක . හ . අ . ස . 6. ඨානාන්තර - ග . ව . ස . 7. දි - ධ . බ . ල . ප 8. මසාදෙව - ල . උ .: මහාදේව - ස . ප . ම .: මහාදෙව - ක .: මහදෙවු - බ .: මාසදෙව - අ . 9. බ්රමහ්මලොකයෙහි - උ . ග . ව .: බ්රයහ්මලොව - ර . 10. උපන්නේය - ග .: උපන්න - ව .: උපන්නාහුය - හ . අ . ස . ප . ම . 11. මහාදේව - ධ . ප . ස . ම .: මඝාදෙව - ර . ල . අ .: මහාදෙව - උ . හ . ක . බ . 12. රජ මුනුපුරො - ධ . හ .: රජමෙනුබුරො - ස . ම .: දරුමුනුබුරො - ල . ප . බ .: රජදරු මුනුබුරො - ක .: රජදරුවො - ග . 13. .- ධ . බ .: දරුමුනුබුරො - ග . ධ . ර . 14. රජකල රජුගෙ - ල .: රජකල රජ - ස .: රජකල රජහුගෙ - ප .: රජකල රජ හ . ධ . අ . ක . 15. ශ්රී - ධ .: සිරි - අ . ක . 16. රජුට - ක . ස . අ . උ . හ . ර . බ .: රජක්හට - ප .: රජහට - ල .: රජුන්ට - ධ . 17. තිස්හත් - ග . ර. 18. මඝාදෙව - උ . අ . ර .: මගාදෙව - ස . ප . ම .: මහාදෙව - ක . බ . හ . 19. “ නම් රජෙක් විය ඔහු පුත් ” - ම . උ . ස . ක . බ . ධ . හ . ර . අ . පොත්වල නැත.

156 රාජාවලිය

තව ද එක් ලක්ෂයක් රජුන් අතුරෙන් කෙළවර වීතිය ඔක්කාක රජෙක් විය. ඔහුගේ පුත්රෙයො පරම්පරාවෙහි 1 උදය 2 භද්දය 3 ධනංජයය කොරව්ය ය වෙස්සන්තරය සිංහවාහනය 4 යනාදි වූ ලක්ෂයක් රජුන් රාජ්ජය කරන කල්හි දසදහසක් අවුරුදු පටන් මෑත කණිෂ්ඨ වූ ආයු වළඳා රාජ්ජය කළාහ. ඒ වංසයට කෙළවර සුත 5 නම් රජුගේ පුත් අරිෂ්ට 5 නම් වූ තෘතිය ඔක්කාක නම් රජෙක් විය. ඒ රජුගේ පන්සියයක් බිසවුන්ට සොභාවතී නම් බිසව අගමෙහෙසුන් කර උන්නාහ. හස්තපාලා 6 නම් බිසව පිරිමි පුතුන් හතර දෙනෙකු හා දුන් 7 පස් දෙනෙකු වදා මිය පරලොව ගියාහ. 8 එකල රජ අනික් බිසවක් අගමෙහෙසුන් කළාහ. ඒ බිසව ඒ රජුට ජාතක කර ජන්තු නම් පුතෙකු වැදුවාහ. ඒ කුමරු පස්මැසි වයසෙදි නාවා මලින් ගඳින් සරහා සුවඳ මල් පළදවා මල්දමක් සේ කුමරු දෑතින් ඔසවා ගෙන ගොසින් හිමි තොපගේ පුත් රූසිරු බලව යි කියා රජු අතට වැඩුවාහ. එරජහු කුමාරයාට මහත් වූ ප්රේරමයෙන් සිඹ සනසා පෙම් පතුරුවා සිනාසෙනු දැක බිසව මූණ බලා මෙවැනි පුත් රුවනක් වදා දුන් නුඹට 9 සිත් කැමති 10 වරයක් ගනුව යි බිසවට කී සඳ හිමි මට දුන් වරය මා කැමති දවසක ගනිමි කියා ඒ කුමාරයා වැඩිවිය පැමිණි විට ඒ බිසව හිමි මට දෙමි කී වරය 11 මා පුතුට රාජ්ජය දෙව යි කියා රජු අතින් ඉල්ලූහ. එබසට රජු කිපී කොල චණ්ඩාල කෙල්ල 12 කප්රුක වැනි මපුතුන් සතරදෙනෙකු ඉස්ද දී තී පුතුට රාජ්ජය ඉල්වයි ද කියා රජ කිපි ශ්රී යහන්ගෙට වන්හ. 13 තව ද මෙයින් කීප දවසක් ගිය කල රජු හා ප්රිෙයසංවාසයෙන් 14 වසන සඳ එබිසව තොප වැනි ධර්මිෂ්ඨ 15 රජුන්ට බොරු කීම සුදුසු නොවෙයි , පෙර බොරු කී රජ පොළොව පළාගෙන ගියා නෑසූ ද , තොප වැනි ධර්මිෂ්ඨ 16 රජුන්ට බොරු කීම සුදුසු නොවෙයි , කැමති වර දෙමි යි පළමුව කියා දැන් මා ඉල්ලූ විට නොදෙමි කීමාට නොයෙක් වර නින්දා බැණ රාජ්ජය ඉල්ලූහ. 17 එරජ බොරු කීබවට ලැජ්ජා ඇතිව පිළිකුලක් ‍‍සේ සිතාගෙන පළමු පුතුන් සතර දෙනා ළඟට කැඳවා , මගේ දරුවෙනි , ස්ත්රී මායන් දනිති. 18 ජන්තු 1. පුත්ර පරම්පරාවෙන් - ග .ව . 2. උදෙය - බ . : උභය - ල . : උඩ - උ . 3. භද්ර‍ය - ල . : බන්ධය - බ . 3. සිංහවසය - ස . : සිංහවය - උ . : සිංහය - ප . : සිංහමය - ල . : සීහබවය - අ . : සියහවාස - ර . : සිංහවාහය - බ . 5. සුතා - ර . : යුතා - උ . : තයුත්ත - ධ . : සුජාතා - පූජා. 6. හත්ථිපාල - ප . : හස්තපාල - අ . හ . ක . ස . : හස්තා - පූජා. 7. ගෑනු - උ . හ . බ . : ගෑනුන් - ර . : ගෑනුපුතුන් - ස . : ගෑනුකුමාරිකාවන් - ප . : කුමාරිකාවරු - ල . 8. මිය පරපුරගියාහ - ක . බ . ප . ස . : කාලක්රිුයා කළාය - ග . ව . 9. තිට - ල . ස . ප . ධ . හ . ස . 10. සිත්කලු වූ - ධ . හ . අ . බ . ල . ස .ප . 11. වරය දෙන්නෙහි නම් - ග . ම . 12. දුව - උ . ක . බ . ර . අ . ධ . ග . ව . 13. ගියහ - ධ . හ . ර . : වන - ප . ස . ග . ව . 14. ප්රිගයවාසයෙන් - ක . ග . ව . : පිරිසවසයෙන් - ර . 15. සඬාවන්ත - උ . : සඬම්ම - ර 16. සධම - ර . : ධම්ම - උ . 17. ඉල්වයි - ක . බ . ග . ව . 18. “ ස්ත්රීය මායන් දනිති ” වෙනුවය : ස්ත්රී: ජාති දස මායන් දනිති - ල . : ස්ත්රීම මායමෙහි දක්ෂය : මායන් දනිති - ප . : ස්ත්රීාමායන්දනිමි - ස . : ස්ත්රීන ශතිරිය . මායන් දනිති - බ . : කාමයට ලොභයෙන් ස්ත්රී‍ මායමට රැවටීම් නොසලකා - ර .රාජාවලිය 157 කුමාරයාට ‍රාජ්ජය පවා දිනිමි, 19 මම බන්ද දී ම තොපි මේ නුවර නොසිට කැමති තැනකට යව යි කියා මාගේ වල්විදුනාව හා නළල්පට හා මඟුල් කඩුව හා රුවන්මරවැඩිය හා 20 දළපුඩු සේසත හා මෙපණක් තිබිය දී තොප කැමති රන්රුවන් ගෙන. කැමති සෙනඟ ගෙන අනික් තැනකට යව යි කියා පුතුන් සතරදෙනා සිඹ සනසා තුරුලු කරගෙන කඳුළු වගුරුවා යන්ට සමු දුන්නාහ.21 එකල කුමාරයො සතරදෙන පියරජුහට වැඳ අවසර ගෙන කැමති පමන රන්රුවන් ගෙන කැමති පිරිස් ගෙන නුවරින් නික්මුණාහ. එරජුගෙ දූවරු පස්දෙන එපවත් අසා අප මල් කුමරුවෝ රටින් යෙත් නම් අපි කවුරුන් බලා ඉඳිමෝ දෝ හෝ යි කියා ඒ කුමාරිකාවෝ කැමති රන්රුවන් ගෙන කැමති ස්ත්රීෝන් පිරිවරා ගෙන නුවරින් 1 නික්මුණාහ. එකල නුවර අසුරයන්වන් ශක්රරපුරය ලෙසට 2 ඇළලී ගියේයත 3 අපගේ රජදරුවෝ රටින් යෙත් නම් අපි කවුරුන් බලා ඉදිමු දැයි කියා සුවහස් ගණන් ඇමතියෝ නික්මුණාහ. බ්රාෙහ්මණයන් හා ධනසිටුවරුන් 4 හා නික්මුණාහ . වෙළඳවරුන් හා දහස් ගණන් නික්මුණාහ. පළමු වන දවසට සතර ගවුවක් පිරි සිටියාහ. 5 දෙවන දවසට අට ගවුවක් පිරී සිටියාහ. 5 තුන්වන දවසට දොළොස් ගවුවක් පිරි සිටියාහ. 5 එදවස රජ කුමරුවෝ බරණැසට අග්නිදිබ්භාගයෙහි වන මැද යොදුන් ගණනක් ගොසින් සිට ඔවුනොවුන් සමග කථා කර අපි දඹදිවින් කැමති නුවරක් ගන්නේ වී නම් ඒ අපට බැරි නොවෙයි , පිළිකුල යි සිතා අපේ ඔක්කාොක වංශයට නුවරක් කරවන්ට සුදුසු බිමක් බලම්හ යි කියා එක් තැනක සෙනඟ සිටුවා මහ වනය කපා එලිකර වැව් අමුණු බඳවා කෙත්වත් සාදවා නුවරක් කරවන්ට බිම් බලා වනාන්තරයේ ඇවිදිනාහුය. එවන මැද විලකට නුදුරු තාන බෝ රුකක් මුල කපිල නම් තාපස කෙනෙක් උග්රත තපස් රක්ෂා කරන සඳ 6 එවන මැද ඇවිදිනා රාජ කුමාරයින් දැක 7 කුමාරයිනි මේ වන මැද කුමක් සොයා ඇවිදිනාහු දැයි විචාළාහ. එබසට කුමාරයෝ රටින් ආ බවත් නුවරක් කරන්ඩ බිමක් බලා ඇවිදිනා බවත් කීහ. එකල මහාබෝධිසත්වයෝ ඒ රාජකුමාරයන් කි බසට උඩින් අසූ රියනක් හා භූමියෙන් 8 අසූ රියනක් පමණ ලක්ෂණ බලා ඒ කුමාරයින්ට කිඅයන සේක්, කුමාරයිනි, නුවරක් කෙරෙත් නම් මාගේ මේ පන්සල් භූමිය ගනුව යි කියාල‍ා 19. දීම් - ර . බ . ප . : දිපීම් - අ . ක . උ . ග . ව . 20. “ රුවන්මරවැඩියා හා ” වෙනුවට ; රුවන්මාලාව වැනි - අ . ක . ධ . හ . : රුවන්මිරිවැඩි සඟල - බ . : රුවන්මාල - ර . : රන්මාලාව හා - උ . : රුවන්මාලාව හා - ල . : රුවන්මාලාව වැනි - ස . ප . 21. දුන්න - ල . ර . ව . : දුන්නේය - ග . 1. . - ක . බ . අ . ට . ධ . හ . ව . : යන්නට - ර . 2. ලෙසට අලපත දිය සේම - ග . අ . බ . ර . ක . ල . : සේ ද අලපත දියත්තක් සේ ද - ධ . 3. ඇලලී ගියාහ - ධ . හ . : අලසවිය - බ . : ආලාසවිය - උ . : සැමවගියාහ - ර . 4. ධනසිටුවරු - ග . ව . 5. පමන පිරී සිටියාහ - ධ . : පිරීගියාහ - ස . : පිරිවර සිටියාහ - ල . : පිරී සිටි පිරිස විය - ග . ව . : පිරිස සිටියාහ - ප . 6. කරන්නාහ - ල . ප . : කර හිදිනා සඳ - උ . : කර හිදිනාහ - ර . : කර බොහො දුක විඳනා සඳි - බ . : කර සෝදුක් විදිනා සද - ක . 7. දැක ඇදින - ධ . අ . ල . ස . ප . 8. භූමිය යටින - ක . ග . ව .158 රාජාවලිය

මේ භූමිය නම් සාවුන් ‍පාරේ කැනහිල්ලු 9 එලවාගෙන ආ කල ආපසු සාවෝ කැනහිල්ලු 9 පාරේ ලුහුබඳවා ගනිති. මීයන් හා මැඩියන් පාරේ නයින් 10 එලවාගෙන මේ භූමියට 11 වන් උන් ආපසු කරකැවී නාගයින් පාරේ එලවා ගනිති. මුවන් ඌරන් පාරේ දිවියන් එලවා ගෙන ඇවිත් මාගේ මේ පන්සල් භූමියට වන් කල මුවෝ දිවියන් පාරේ ලුහුබඳවා ආපසු එලවා ගනිති. මතු මේ පන්සල් භූමියෙහි උපන් 12 පුරුෂයෙක් ඇත් නම් දිව්ය බ්රිහ්මයන්ගෙන් උපකාර ලබති. මේ මාගේ පන්සල් භූමිය ගනුව යි කියා, චක්ර්වර්ති පිරිසක් ආවත් පරාජය යි කියා. මේ පන්සල ගෙන නුවරක් කරව , මට තොප කරන උපකාර නම් මේ නුවර කරවා නිමි කල්හි මාගේ නමින් කපිලවස්තුපුර යයි කියා නම් තබව යි කීහ. ඒ කුමාරවරු සතරදෙනා නුවර කරවා නිමි කල්හි කපිලවස්තුපුර නුවර යයි කියා නම් තිබූහ. ඒ රාජකුමාරවරු අපට අනික් රජෙකුගෙන් සරණක් ගන්ඩ සුදුසු නැත. අප රාජවංශයට කිළුටෙක. අප නඟුන් දෙන්ඩක් සුදුසු රජෙක් නැත. මේ නඟුන් සතරදෙනා ඔවුනොවුන් සතරදෙනාට පාවාගෙන වැඩිමහලු බිසව මව් තනතුරෙහි තබා රාජ්ජය කළාහ. එකල පියරජ එපවත් අසා මා දරුවෝ රටින් ගොසිනුත් ජාතිසම්භෙදයක් කොකළෝ ය යි සාධුනාද පවත්වා ශාක්යස වංශයෙහි රාජ කුමාරයෝය යි කියා තුන්විටක් සාධුනාද පවත්වා ගර්ජනා 1 කළාහුය. ඒ ඔක්කාක රජ උදාන 2 කළ තැන් පටන් ඔක්කාක වංශය නම් පෙරළී ශාක්ය. වංශය විය යි දත යුතුයි. මෙසේ ශාක්යකවංශයෙහි එම 3 කිඹුල්වත්පුර නුවර රජ කළ රජුන් 4 දෙලක්ෂ සතළිස්දහස් සත්සිය සැත්තෑවත් 5 රාජධානි 6 රාජ්ජය කළාහුය. පළමු කපිලවස්තුපුර නුවර කරවූ රජුන් සතරදෙනාගෙන් තමාගෙන් තමාගෙ නඟුන් වූ කුමාරිකාවෝ තම තමන්ට සරණ පාවා ගෙන වැඩිමහලු බිසව මවු තනතුරෙහි තබ‍ාගෙන උන්නාහ. ඒ බිසවට කුෂ්ඨරොගයක් වැදුනාහ. 7 ඒ රජදරුවෝ ඒ කාරණාව දැකලා අපට මේ රෝගය බෝ වෙයි කියා සතරදෙන කථා කරගෙන බූනණියන් රථයක නංවාගෙන දියකෙළියට යම්හ යි කියා වනාන්තරයට යොදුන් ගණනක් ගොසින් බිම වළ කපා වළ යට පෝරු අතට බොහෝ අවධි ගණනකට කන්ඩ කෑම දිය දර වළ යට තබා ගිනිකබල් ආදි උපකරණ සපයා තබා බිසව වළ යට ඉඳුවා වළ මතුපිට පෝරු අතුට පස් වසා ආපසු ඒ රජදරුවො තමන්ගේ නුවරට ගියාහුය. එකල බරණැස රජ කළ රාම රජුට ඒ කුෂ්ඨරෝගය වැද පුතුට රාජ්ජය පාවා දී පියරජ වල් වැද මහහිමයෙහි ඇවිදිනාහු ක්ෂුධාව 8 ඉවසාගත 9. කැනවිළුන් - ර . : කැනගිලුන් - ග . ව . 10. නාගයො - හ . අ . ල . ස .ප . : නාගයන් - ධ . : උරගුන් - ක . 11. භූමිප්රතදෙශයට - ල . ස . ප . :භූමියෙප්ර දෙශයට - ධ . : ගමපෙදෙසට - අ . 12. . - . : වසන - ව . : උන් - උ . ප . ක . ර . 1. ගායන - උ . ක . බ . ග . ව . 2. උද්යා න - ධ . ක . අ . ර . ල . : උද්ය:න - හ . 3. . - ර . : රජුන් එම - ල . උ . ස . ප . ධ . හ . අ . ක . : රජහු - ව . : රජහු එම - ග . 4. . - ග . ව . : රජුන්ගෙන් - ල . උ . ප . 5. සත්තෑදෙනෙක් - ග . ව . 6. . - ග . ව . 7. වැළඳුනාහ - ග . බ . : වළදුනේය - ව . 8. රෝග - ක . : සුදුව - ධ . හ . : රොගය - බ . ර . අ . ග . ව .රාජාවලිය 159

නොහී දුටු යම් ගසක මල් පොතු කොළ සපා කා ඇවිද රෝගය දුරු කරවා ගෙන වනාන්තර මධ්ය්යෙහි එක් කොළොම් වෘක්ෂයක බිලාඬුවක් 9 දැකලා දොළොස් රියනක් ගස උඩ පෝරු කපා 10 මැස්ස බැඳගෙන ගිනිකබල් තබාගෙන සිංහව්යගඝ්රහයන් විසින් සිවුපාවුන් මරා කා ඉතිරිව තිබූ මස් ගෙනවිත් අනුභව කොට උන්නාහ. රාත්රිඑයෙහි ඒ බිසව ඉදිනා වළ මතුපිට ව්යරඝ්ර්යෙක් යන විට මිනී ගඳ අසා පස් ඇර අතුරපු පෝරුව උගුල්ලාපු විට බිසව උඩ බලා ව්යාාඝ්ර යා දැක භයින් තැති ගෙන මොරගැසුවාහුය. 11 ව්යාඩඝ්රළයාත් භයින් මොරඅඬගසමින් දුවන්නට පටන් ගත්හ. රාම රජ කොළොම් බිළයෙහි ඉඳ ඒ රාත්රි යේ අඬගැසූ හඬ මිනිසෙක් මොර ගෑ හඬය යි සිතා උදෑසන ගසින් බැස වනාන්තරයේ ඇවිද පෝරුව දමා තිබෙනවා දැක පෝරුව ඉවත් කර වළ උන් මිනිසා 1 දැක තෝ කවුරු ද කියා ඇසූ විට මම මිනිස් දුවය යි කී විට මමත් මිනිසෙකැයි ගොඩ එව යි කී විට මම ඔක්කාක රජුගෙ දරුවෝය. ජීවිතය නසිතත් වංශය නොනසමි කීහ මමත් බරණැස් නුවර රාම රජය. ගොඩට එව යි කීහ. ස්වාමීනි මම කුෂ්ඨ පිළිකුල් ලෙඩක කී සඳ මමත් ‍එවෙනි කුෂ්ඨයක් වැළදී වනාන්තරයේ වැද සුවකර ගතිමි. ඖෂධ දනිමි කියා ගොඩට ගෙන කොළොම් ගස ඉඳුවා පෙර තමන් කෑ ඖෂධ දීලා ඒ කුෂ්ඨරෝගය සන්සිඳුව‍ාගෙන ඒ බිසව කෙරෙහි ප්රෙසමයෙන් වාසය කරන කල්හි සොළොස් වාරයක් නිබුලුන් 2 දෙන්න දෙන්නා බැගින් තිස්දෙන්නෙකු කුමාරයින් වැදුවාහ. මෙසේ එරජ කොළොම් ගස ඉඳනා සඳ බරණැස් නුවර වැද්දෙක් වනාන්තරයේ ඇවිදිනා විට රජු දැක වැදිපුත් රජ්ජුරුවන් ඇඳින මම අසවල් ගම වැදි යයි කීහ. ඔහු කී බස් අසා රජ පුතණුවන්ගේ සුවදුක් අසා සන්තෝෂව උන්නාහ. එරජහුගේ දෙතිස් කුමරුවෝ රජු වට කරගෙන සිටියාහුය. ඒ වැදිපුත් කුමාරයින් දැකලා මොවුන් කාගේ කුමරුවෝ දැයි ඇසූ විට මාගේ කුමාරයෝය යි රජ කී සඳ ඒ වැදිපුත් බරණැසට ඇවිත් රජ්ජුරුවන්ට කියනුයේ නුබවහන්සේගේ පියමහරජ්ජුරුවෝ වනාන්තරයේ ඉදිනාහයි කීහ. එකල බරණැස් රජ්ජුරුවෝ සිවුරඟ සෙනඟ ගෙන වනාන්තරයට 3 ගොසින් පියරජු දැක වැඳලා නුවරට යන්ඩ ආරාධනා කළාහ. එරජ නොයමි කී විට නුවරට පනිවිඩකාරයින් එවලා උදලු කැති කුන්තානි යහුල් පොරෝ ආදි වූ සියල්ලක් ගෙන්නවා මහා සේනාව ගෙන්නවා කොළොම් ගස කප්පවා මුල් උදුරවා නුවර කරවා වැව් අමුණු බඳවා කෙත්වත් තනවා සේනාව 9. . - ධ . හ . ල . අ . : විලාඬුවක් - බ . : බිලඅඬුවක් - ක . : බිලක් - ප . : බිල්ලයක් - උ . 10. පෝරුවකපා - ග . ව . බ . ර . ස . ග . : පෝරු කප්පා - ධ . 11. අඬගැසුවාහුයා - ඩ . හ . අ . ස . ප . : හඬගැසූහ - ල . : මොරහාඇඬුවාහ - උ . : මොරගැසූහ - ක . : මුරගැසුවාය - ග . ම . 1. බිසව - ල . ප . උ . 2. නිමුකන් - උ . : නිමුන්නු - ස . ධ . හ . ක . : නිබුළු - බ . 3. වනාන්තරගතව - ධ . හ . අ . ල . ස . ප .

160 රාජාවලිය

එහි ඉඳුවා රැකවල් ලවා එරජ නැවත තමාගෙ බරණැස් නුවරට ගියාහ. ඒ නුවර කොළොම් ගස නමින් 4 කෝලිය නුවර යයි නම් තිබා 5 දෙව්දැහැ 6 නම් විය. 7 ඒ කුමාරයින් දෙතිස්දෙනා කපිලවස්තුපුර 8 එබිසවගේ මල් වූ කුමාරයින් සතරදෙනාගේ අට අටදෙනා බැගින් සතරදෙනාගේ දුන් ඒ රාජකුමාරයින්ඩ ගන්ඩ ඇසූ විට කොළොම්ගස් සිදුරෙහි උපන් කුමාරයින්ඩ 9 සරණ 10 නොදෙමුව කියා අපගේ වංශයට කිළුටෙක කියා මැලි කර කී සඳ ඒ කුමරුවෝ රහසින් පත් එවා කුමාරිකාවුන්ඩ දියකෙලියට එන්ඩ කියා ඒ කුමාරිකාවුන් ගඟදිය කෙළිය දි ඔවුනොවුන් අත් අල්ලා ගෙන කෝලිය නුවරට ගියාහ. ඒ බිසවුන්ගේ පියරජහු බෑනාවරු 11 සුරුවෝය. බැදෑ 12 බිසවුන් ගෙන ගියෝය යි කියා සිනාසී උන්නාහ. එදා පටන් කෝලිය කිඹුල්වත් රජදරුවන්ඩ දෙනුවරින් සරණමඟුල් පැවැත්තාහ. දෙවුදැහැ නම් නුවරත් කිඹුල්වත් නුවරත් එක වර්ගයයි දත යුතුයි. මේ මහාසම්මත රජු පටන් සුදොවුන් 1 රජුට සත්ලක්ෂ සත්දහස් සත්සිය සත්අනූවක් රජදරුවො රාජ්ජය කළාහ. ඉන් ඔටුනු පැලඳි රජ්ජුරුවො තුන්ලක්ෂ තිස්සතරදහස් පන්සිය තුන්අනූවක් බව දත යුතුයි. සුද්ධොදන රජුගේ එක කුස උපන් මල් වූ අමිතොදනය , ධොතෝදනය 2 යි දත යුතුයි. මෙ ශ්රීම ලංකාද්වීපයට ආ රාජවර්ගය 3 මෙසේ දත යුතුයි. කලිඟු රජ සක්විති රජ කරන අවධියට ඔහුගේ දුව වගු රජුට දුන්නාහ. ඒ වගු රජුට ජාතක කර දුවෙකු වැදුවාහ. ඒ බිසව බිහි වූ නැකත බලා යකඩ ගෙයක ලූවත් මේ බිසව සිංහයෙකුට ජාතක කර දරුවන් වදා ඉඳිති කියා නැකත දුටු හැටි රජුට කීහ. එවිට ඒ රජ සත්මාල් ප්රා සාදයක ලා රැකවල් ලවා ඇති කරන සඳ ඒ බිසව වැඩිවිය පැමිණ මදනවිකාර බැවින් 4 මගධ රට සිට ආ වෙළඳුන්ඩ එක්ව යන්ඩ රාත්රියයෙහි රැකවලුන්ඩ නෙපෙනී මතුමහලින් පැන රකතුව වෙළඳුන් කැටිව ගොසින් අතරමග ලාට දේශයේ වන මැද දී සිංහයෙකුට අසුව ඔහුට අඹු කොට ඉඳ නිබුලුන් 5 දෙන්නෙකු 4. තිබු නිසා - උ . ර . : නමින් නම්තබා - ල . : නම - ස . 5. තිබූහ - ර . ල . උ . ව . : තබ - ස . ප . 6. දෙවුදෑ - බ . : දෙවුදන - ක . 7. “ දෙවුදැහැ නම්විය ” උ . ර . ල . පොත්වල නැත “ දෙව්දැහැනුවර යයි ප්ර6සිද්ධ වූයේ මෙම කෝලිය නුවර බැව් දත යුතුයි ” - ව . 8. කපිලපුර - ල . ප . බ . හ . අ . ක . 9. “ කොළොම්ගස් සිදුරෙහි උපන් කඅමාරයින්ඩ ” වෙනුවට : බරණැස් රජුගේ දරුවන්ට - උ . ග . ක . බ . ර . : බරණැස් රජුගේ කොළොම්ගස් සිදුරේ උපන් දරුවන්ට - ව . 10. . - ධ . හ . ර . අ . ස . : මඟුල් - ල . ප . 11. බෑනො - ධ . හ . අ . ල . ස . ප . 12. “ සුරුවෝය බැදෑ ” - ර . උ . බ . පොත්වල නැත. හුරුඔය බැදලිය - ප . 1. සුදසුන් - ධ . බ . හ . ර . ල . උ . ස . ප . 2. . - ල . ස . : දෙනොදනය - හ . ක . : පුප්පොදනය - බ . ක . : පුෂ්පොදනය - ග . ව . : සුක්කොදනය - ර . 3. රජවර්ගය - ධ . හ . ර . බ . : රජවර්ග - පරම්පරාව - ප . : රාජපරම්පරාව - ල . 4. “ මදනවිකාර බැවින් ” වෙනුවට : මදනවිකාරයෙන් - බ . ර . : මදනවිකාවි බැවින් - ක . : මද - නොන්මද බැවින් - ව . : තරුණමොහයෙන් - ල . 5. නිබුල්ලු - ධ . : නිබුළු - බ . : නිබුන්නු - ර . : නිමුනුන් - උ . : නිමුන්නන් - හ . : නිමුනුදරුවො - ප .
රාජාවලිය 161

වැදුවාහ. එකෙක් පිරිමියාය , එකෙක් ගෑනිය යි දැනගත යුතුයි. සිංහයාගෙ පුත් වැඩිවිය පැමිණ මවු ළඳ අතින් අසනුයේ තොප දෙදෙනා එක සැටි නැත්තේ කුමක් නිසා දැයි අසා ආගිය තතු විමසා පසුවදා සිංහයා පාරේ සරස් කරපු දොර ඇර පනස් යොදුනක් පමණ පාරේ ගොසින් දුර යන බව දැන ඒ පනස් යොදුන් පෙරවරු ම ඇවිත් මවු හා නැගණියන් දෙදෙන දෙවුරෙ ඉඳුවාගෙන වගු රට දිසාවට ඉස් තිබාගෙන ඇවිත් වගු රට බැසපීය. එකලට වගු රට රජ කරන රජ ඒ බිසවට මයිල් රජුගේ පුත් වූහ. ඒ බිසව හා කුමර කුමරි තුන්දෙන ගොසින් එරජු දකලා එනුවර උන්නාහ. සිංහයා ගොදුරට ගොසින් ආ තැන ගල්ලෙණ උන් අඹුදරුවන් නොදැක සොකින් ඉඳ පසුවදා ‍පාරේ ඇවිත් වගුරටින පසල් 1 ගමකින් මිනිසුන් ඇල්ලුවාහ. එපවත් වගුරජ අසා සෙනහ රැස්කරවා සිංහයා විදහෙළා අල්ලන්ඩ කීහ. සිංහයා උන් වනාන්තරය වට කර බලන විට සිංහයා නාද කර පැනපු විට සෙනඟ බියවැද බිඳී දසඅත ගියාහ. සමහරුන් 2 අල්ලා මරාදැමීය. ආපසු සෙනගඇවිත් රජහට කී විට රජ කියන්නේ සිංහයා මැරූ යම් පුරුෂයෙක් ඇත් නම් ඔහුට රාජ්ජයෙන් පළාතක් දෙනව යි කියා නුවර මුළුල්ල බෙර ලැවූහ. තුන්වරක් බෙර ලූ 3 විට සිංහයාගේ පුත් බෙර නවතා සිංහයා විදින්ඩ දුනු හී ගෙන ගොසින් සිංහයා උන් වනයට වැද වරෙ යි කියා අඬගැසූ විට පුතාගේ කටහඬ අසා අමාපැන් කණ වක්කළාක් මෙන් දිවගෙන ඇවිත් සිංහබා කුමරු දැකලා හීය විදින විට මූණ කරකැවී වැටුනාහ. දෙවනු තුන් වෙනු ද හීය මූණ කරකැවී වැටුණාහ. සතරවෙනි හීය දැතිවර 4 ලාපු විට මා මරන්ඩය යි සිතා සිංහරජ කිපී කාදමමී 5 රොස්ව බැලූ විට ඒ සැරය කෙසරිඳුගේ නළලත වැද බිම වැටී විලාප කියමින් පුතණුවන් ළඟට කැඳවා හිස උකුලේ තබා මවු හා දෝණියන් මතක් කළ බව කියන්ඩ කියා මළේය. එවිට සිංහබා කුමරු සිංහයාගේ හිස කපා ගෙන ඇවිත් රජුට දීලා සිටි විට ලාඩදේශයේ සිංහබාපුර නුවර කරවා සිංහපල්ලි කුමාරිය අගබිසෝ කොට සිංහබා කුමාරයාට ජාතක කර සොළොස් වාරයෙක නිමුනු දරුවන් දෙතිස් දෙන්නෙකු වැදුවාහ. ඉන් පළමුව උපන් පින්වත් විජය කුමාරයා බිහි වුණ නැකත මුවසිරිසේ නැකතය. ගුරුගේ හෝරාවෙන් ගුරු දින මීනරාසියෙන් උපන් පින් බලයෙන් සිරිලක යකුන් වනසා රජකමට පැමිණෙන නිසා ඒ නුවර සත්සියයක් පිරිමින් විජය රජ උපදින දා උපන්හ යි දැනගත යුතුයි. ඒ සත්සියය පිරිවරාගෙන එනුවර සතහට කරන පද මෙතෙකැයි කියනු බැරි නිසා සත හැම එක්ව සිංහබා රජහට කී විට හිමි තොපගේ කුමාරයාත් ඔබවහන්සේත් ඉඳිනු මිස අපි නොසිටිමුව කී විට සිංහබා රජ විජය කුමාර -

1. පසල - ර . : පහල - ධ . හ . අ . ප . ස . 2. සමහරු - බ . ග . ව . : සමහරෙක් - ධ . හ . ස . ප . : සමහරක් - අ . ක . 3. එන - ක . අ . ග . ර . ස . ප . 4. දෑතින්වර ධ . හ . ක . : දෑතින්වෙර - උ . අ . ර . ග . ව . 5. තාමරාදමමි - ප .162 රාජාවලිය

යින්ඩ උදහස්ව අප තිලෝගුරු බුදුන් පිරිනිවන් පෑපු සත් වෙනි ද‍ින සිංහබා රජුගෙ පුත් විජය කුමාරයාට පිය රජු රොසින් එකදා උපන් සත්සිය යොධ පිරිවරත් නැවට දමා මූදට නංවා ඇරිය තැන නැව රුහුණු රට දෙසට ගොඩ බලා උන් විට එනුවරවාසීන්ගේ උගහටින් සමන්තකූට පර්වතය මහමූද මැද දී දැක්කාහ. අප ඉඳිනට දිවයිනකැයි සිතාගෙන ගොඩකරේ දැක තම්මැන්නා තොටින ගොඩ බැස නුගගස සෙවණේ උන්නාහ. එකලට යක් ප‍ිසස් රකුසන් මිස මිනිස් පදවියක් සිරිලක නැත්තාහ. අප තිලෝගුරු බුදන් බුදුවන්ඩ පළමුව සිරිලක රාවණාගේ යුද්ධයෙන් පසුව 1 යකුන්ඩ අතඇරී එක්දහස් අටසිය සූසාළිස් අවුරුද්දක් ගියාහ. අප බුදුන් බුදුව දසදහසක් සක්වළ එක මඟුල් ගෙයක් සේ සව්සතුන් මොක්පුර හැර රජගහ නුවර වෙළුවනා‍රාමයේ ‍වැඩ ඉඳිනා දිනයෙහි 2 සිරිලක යකුන් ඉඳින බව දිවසින් බලා පෙර බුදු වූ තුන්දෙනා වහන්සේගේ ශාසනය පිහිටුවා දාගොප් බඳවා සතුන් උන් බව දිවනෙතින් දැක වෙළුවනාරාමයෙන් අහසට පැනනැගී බුදු වූ 3 නවවන 4 මස පිරීගිය දුරුතු මස පුර ගුරුදින පුසේ නැකතින් පොහෝදින සිරිලකට වැඩමවා මයියඬ්ගණයේ 5 අහසින් 6 වැඩසිට යකුන්ගෙන් අවකාශ ඉල්වාගෙන ජයකොන්තය සිටුවන්ඩ බිම ගෙන මහත් අන්ධකාරයක් මවා බුදුරැස් දසදහසක් සක්වළ ද බඹලොව ද නාලොව ද එකපැහැර රතින් සුදින් නිලින් විහිදුවා සිට ගිනිකඳක් මවා පෑ සේක. එකල යක්සෙනඟ මුදුවෙරළට වැද බියපත්ව අඬා විලාප කී විට තමන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් යග්ගිරිදිවයින ගෙන්නවා යක්ෂයින් එහි පිහිටුවා 7 පෙර තිබූ තැනට යන්ඩ අධිෂ්ඨාන කළසේක. යග්ගිරිදිවයින පෙර තිබූ තැනට ගියාහ. බුදු වූ 8 සවෙනි 9 අවුරුදු වෙසඟපුර පසළොස්වකින් කැලණිපුරයට 10 වැඩමවා කැලණිපුර නාගයුද්ධය සමන්නා මිණිපලඟ බුදුන්ඩ නයි පිදූ විට තුන්දවසක් වැඩ ඉඳ 11 කැලණියේ නයින්ඩ බණ වදාරා දෙවුරම් වෙහෙරට වැඩිසේක. තුන්වෙනි වර බුදු වු නවවෙනි 12 අවුරුදු පිරීගිය විට ඇසළ මස පුර පසළොස්වක් ලත් දින උත්රවසලේ 13 නැකතින් සොළොස්මස්ථානයේ මොහොතක් මොහොතක් කල් සොළොස් තැනක වැඩ සිට ජේතවනාරාමයට වැඩිසේක.

1. මෙපිට - ල . ස . ප . ධ . හ . 2. දින - බ . ක .: සමයෙහි - ර . ල . උ . 3. බුදුව - අ . ක . ධ . හ .: බුදුං බුදුව - ල . ප . 4. නමවෙනි - ල .: නවන් - ස . ප . 5. මහ්යවඩ්ගණයට - ග . ව . 6. අහස - ල . ස . ධ . හ . අ .: එද්දියෙන් - ර . 7. යක්ෂයින් එහි සිටුවා - අ . ක . ධ . හ . ස . පොත්වල නැත : යකුන්නඟවා - බ .: යක්ෂයින් එහි සිටුවා - ල . 8. එතනින් සමන්තකූට පවතෙ ශ්රීිපාද පද්මය තබා වදාරා ජේතවනාරාමයට වැඩි සඳ බුදුන් - ර .: එවිට අප තිලෝගුරු බුදුරජාණන්වහන්සේ සෘඩියෙන් වැඩමවා සමනල සමන්ත - කූට පවතෙ ශ්රීිපතුල කැලනියට වැඩිසේක. බුදුවූ - උ .: අප බුදුන් බුදුවූ - ල . ප . 9. පස්වෙන් - ල . 10. .- අ . ක . ධ . හ . ය . උ . 11. “ තුන්දවසක් වැඩ ඉඳ ” ල . ස . ප . ධ . අ . හ . පොත්වල නැත. 12. සවෙනි - ප .: නවවෙනිවණ - ක . 13. උත්රිසල් - උ . ස . ප .: උතුරුසළ - ග . ව .


රාජාවලිය 163 පිරිනිවන් පාන දින කුසිනාරා නුවර දී දසදහසක් සක්වළ දෙව්බඹුන්ට බණ වදාරා මාගේ ශාසනය පන්දහසක් අවුරුදු පවතිනා අනුසස් ඇත්තේ්ය. ශ්රීර ලංකාද්වීපයෙහි පෙර බුදු වූ කකුසඳ බුදුන්ගේ මහරිබොධිය 13 පිහිටුවා ශාසනය ඇති කෙළේය . 14 කොණාගම බුදුන්ගේ උදුම්බරා බොධිය පිහිටුවා ශාසනය ඇති කෙළේය . 14 කාශ්යුප බුදුන්ගේ නිග්රොරධබොධිය පිහිටුවා ශාසනය ඇති කෙළේය . 14 දැන් මාගේ ශ්රීශමහාබෝධිය පිහිටුවා මිහිඳු තෙර කෙනෙකුන් ශාසනය පන්දහසක් අවුරුදු පවත්නේය යි දසදහසක් ශක්රායන් අතුරෙන් මේ මඟුල සක්වළ බලන ශක්ර යන් ළඟට කැඳවා ශ්රී ලංකා ව භාරකර දී විජය කුමාරයාට ආරක්ෂාවට පිරිත්නූල් හා පිරිත්පැන් දී උපුල්වන් දෙවිඳුහට ද ශ්රීක ලංකා‍ව භාරකර දී පිරිනිවන් පෑ වදාළසේක. විජය රජ නුගසෙවණේ උන් විට උපුල්වන් දෙවිඳු තපස් වෙස් ගෙන කසාවතින් ඇවිත් විජය කුමාරයාහට පිරිත්නූල් කර ලා සක්සියයක් යෝධයින්ඩ පිරිත්පැන් ඉස දෙව්ලොව ගියාහ. එදා යකුන් යග්ගිරිදිවයිනට ඇරිය දා ඉතිරි වුණු යක්කු තම්මැන්නා වනය සැඟවී සිට ලග්ගල ලොග්ගල උන්නාහ. 1 කුවේණිගේ ළැමඳ තන තුනින් මැද තනය මැකුනු විට හිමිකෙනෙකුන් ඇති බව ඉසිවරු 2 කීවාට 3 ළැමඳ තනය මැකුණේය. 4 හිමියෙකු ආ බව දැන නුගගසමුලට 5 පස්පාටකින් වර්ණ මවාගෙන බැලිවෙසින් 6 ඇවිත් නිරිඳුගේ පය ඉඹලා වෙණිය ගසා 7 නොසිට ගියාය. මෙපුර ගමක් ඇත කියා සෙබළුන් ඇරිය විට කුවේණි ගියගියවුන් අල්ලා නෙළුම්පත් යට සඟවා උන්නාය. 8 සෙබළුන් නා බව දැක රජ පිරිත්හුය 9 කර ලමින් කගය අතට ගෙන විල් තෙරට බැස සිටි විට බැසපු පිය 10 මිස ගොඩනැගූ පියවර නුදුටුවෙන් නිරිඳු සිතට දුක් බිය වැද උන්නු විට නුගසෙවණේ ඉඳ කපු කටින රන්ලියක් සේ ඉඳිනා යකින්නිය දැකලා මාගේ යෝධයන් මෑ විසින් කන ලදහයි 11 සිතා ඈ ළඟට ගොස් යෝධයන් කොයි දැයි කියා අල්ලා ඉසකෙස් පටලා තෝ මාගේ යෝධයන් කියව යි කී විට මා නොමරව යි කියා ම‍ා බිසෝ කර ඉඳිතොත් සත්සියයක් යෝධයන් දෙමැයි කී විට දිවුරුන් දෙව යි කී විට ළැමද තනය ගිවිස්වා දිවුරුන් දුන්හ. මෙ ශ්රීද ලංකාව ඉසි බිජුව යන්ඩත් සවුවිල්ව යන්ඩත් බඩුපලදාව ඇට ආදිය බොල්ව යන්ඩත් මෙබස් තුන 13. මහාශ්රී්බොධිය - හ . : හරිබොධිය - ර . : බොධිය - බ . : මහබොධි - ල . : මරිබොධිය - උ . : මහරිබොදි - ක . 14. ඇති කලසේක - බ . ර . ල . : පැවැත්වූවාහ - උ . : පැවතුණේය - ග . : පැවැත්වුයේය - ව . 1. ශගවී උන්නාහ - අ . බ . : ගියාහ - ල . 2. ඉර්සීහු - ල . : ඉර්ෂිවරූහු - ප . : ඉර්ෂිවරහු - හ . : ඉසිවරහු - ක . : ඉසිවරුන් - බ . : ඉර්ෂිකෙනෙකුන් - යි . 3. කීවිට - උ . ක . බ . : කිවුවාය - ල . : කීනිසා - ධ . 4. මැකුනේ - ස . ප . උ . හ . ර . 5. නුගගසසෙවනට - ස . ප . : නුගසෙවනට - ල . ධ . හ . ර . 6. . - ල . : බැල්ලි වෙසින් - ධ . ර . අ . ස . : බැල්ලි වෙහෙසින් - හ . ස . : බැලිවෙහෙසින් - ක . බැලීවෙස් මවාගෙන - උ . ප . 7. සලා - ග . ව . ක . බ . : ගසාලා - උ . 8. උන්නේය - ල . ස . ක . ධ . හ . අ . : උන්නාහ - ර . ප . : උන්නේ ද - බ . 9. පිරිත්තුව - බ . ල . ප . : පිරිත්තුවක් - ස . හ . 10. බට පිය - බ . : බැස්සු පියවර - ල . ප . : බැස පිය - ස . : බැසපුවො - ර . : බටුපිය - ග . උ . ව . 11. කල දෙයකැයි - ස . ප . උ . ධ . හ . ක . අ . : සඟවන ලදැයි බ . : ශඟුවයි - ල .164 රාජාවලිය

කියා දිවුරුන් දී නුඹ ඇර අන් බිසවක නොගනිමි කියා දිවුරුන් දුන් සඳ සත්සියයක් යෝධයන් ගෙන රජුට පාවා දී තම්මැන්නා අඩවිය විමන කරවා වසන්කර 12 තිබූ වී සාල් පොල් ගෙන යෝධයන්ඩත් රජුන්ඩත් කවා රෑ ඒ විමන සැතපී උන් කල එදා රෑ ලග්ගල යකෙකට ලොග්ගල යකින්නක් ගෙනෙන මඟුල් ඝොසාව රාත්රි යේ කෝලාහල මේ කිමෙක් දැයි මේ පුර කෝලාහල කුවේණිය අතින් ඇසූ විට ලග්ගල යකුට ලොග්ගල යකින්නක් ගෙනෙන මඟුලකැයි කීහ. එවිට විජය රජ කියන්නේ මෙසේ යකුන් ඇති රට අපට ඉඳිනු බැරිය කී සඳ කුවේණි කියන්නේ මම වෙළඹ වෙසක් මවාගෙන රජුපිට ඉඳුවාගෙන යකුන් කොටා මරමි කියා නිරිඳුට කීහ. උදෑසන වෙළඹ වෙස් මවාගෙන නිරිඳු පිට ඉඳුවාගෙන සත්සියයක් යෝධයන් පිරිවරාගෙන මඟුලට රැස් වූ යකුන් කොට මරවමින් සිරිවත් 13 පුර උරිරු වතුරු ඵලවමින් යකුන් වනසා තම්මැන්නා නුවරට වැද කුවේණිය බිසව කර ඉඳිනා සඳ යෝධයින් සත්සියය රැස්ව වැඳ ඔටුනු පලදින්ඩ කී සඳ යකිනිය සමග ඉඳ බැරිය කී සඳ පඬිරජුට 14 මිණිපඬුරු ඇර බිසෝ කෙනෙකුන් හා සත්සියයක් ගෑනු පිරිවර 15 ද පංචකර්මාන්ත වැඩකාරයින් ද ගෙන්නවා කුවේණිය එලවා පඬිබිසව අගමෙහෙසුන් කර සත්සියයක් ගෑනු පිරිවර යෝධයින්ඩ පාවා දී රජ ඔටුනු දරා උන සඳ කුවේණි විදුරුදිව මවා විජය රජ මරන්ඩ ආ විට බුදුන් ලක්දිව භාර කර දුන් නිසා ශක්රව බ්රවහ්ම මහෙශ්වර කිහිරැළි උපුල්වන් සමන් බොක්සල් කතරගම කන්දකුමාර විජය රජුට අරග්ගෙන විදුරුදිව කඩමින් 1 කුවේණිය ගල් කරමින් විජයිඳුට 2 සැප සාදා දෙමින් 3 තිස්අට අවුරුද්දක් විජය රජ රාජ්ජය කර දෙවිපුර පදවි ලත්තාහුය. 4 විජය රජුගේ බිසව බඩ වඳ හෙයින් සිරිලක රජෙකු නැති හෙයින් උපතිස්ස ඇමැත්තයා මහජනයා විසින් රජකමට පමුණුවා තම්මැන්නා නුවර හැර තමා නමින් උපතිස්ස නම් නුවරක් කරවා වසන සඳ විජය රජුගේ එක්කුසේ උපන් සුමිත්ත රජුගේ පුත් 5 සාගල නුවරින් දෙතිස්දෙනෙකු ඇමතියන් ගෙන නැවු නැගී තම්මැන්නා තොටින් ගොඩබැස උපතිස්ස නුවරට වන් සඳ ඒ නුවර රජ කරන ඇමතියා ද පඬුවස්දෙව් කුමරු පඬුවස් යන නමින් 6 රජකමට තබා උන් සඳ එරජ ඔටුනු නොපැලඳ බිසවක් නැතුව උන්නාහ.

12. වනය - ක . බ . ධ . උ . ග . ව . 13. . - ල . : ගිරිවන් - ධ . : සිරිමත් - බ . : ශ්රීඅමත් - ම . ල . ප . ස . අ . හ . : ශ්රී.මත් - ස . : ගිරිමත් - උ . : ශ්රී ලක - ර . 14. පඩිරටට - ල . ස . උ . ප . ධ . : පඬිරට රජුට - අ . 15. ගෑනුන් පිරිවර - අ . : ගෑනු මිනිසුන් - උ . : ගෑනු මිනිස්සු - ල . 1. කඩවමින් - අ . ස . : කපමිං - උ . : කප්පවා - ල . ප . 2. විජලිඳුට - බ . ධ . අ . හ . ස . : විඩයරජුට - ල . ප . 3. දුන්නාහ - ග . ව . 4. “ දෙව්පුර පදවිලත්තාහුය ” වෙනුවට : ස්වර්ගයට පැමුනුනාහ - ල ; දෙව්පුර ඉපද ගත්තාහ - බ . : දෙව්පුර පදවි ලද්දේය - ග . ව . 5. පුත් පඬුවස්දෙව්රජ - ග . : පුත් පඬුව්ස්දෙව කුමර - ව . 6. නමින් පඬාවැව බඳවා එනමින් - ල . ප .රාජාවලිය 165

අප තිලෝගුරු බුදුරජාණන්වහන්සේ ගේ පියරජහු සු‍ඬොදනය ධොතොදනය 7 අමිතොදනය යන මේ රජුන් අතුරෙන්. අමිතොදන රජු 8 කුමාරවරුන් සදෙනෙකු හා කුමාරියක ලැබගෙන ඉන්නා අවධියට කුමාරිකාවිය කසා වස්ත්රු හැඳ දෙතිස්දෙනෙකු ගෑනු පිරිවරින් දඹදිව කිඹුල්වත් පුරයෙන් නික්ම මහමුහුදට වැද නැව් නැඟී මෙලක්දිවට ගොඩබැස පඬුවස්දෙව් රජ දකිමින් සිටි විට එරජු ආගිය තතු විමසා කසාවස්ත්ර ය හරවා අගබිසෝකමට ගෙන කැටුව ආ පිරිවර දෙතිස්දෙන තමා කැටුව ආ දෙතිස්දෙන්නාට පවා දී ඔටුනු පැලඳ එජ කරන සඳ ඒ බිසවගේ අයියාවරු 9 සදෙන කිඹුල්වතින් නික්ම කතර 10 ගෙව‍ාගෙන නැව් නැගී මේ ලක්දිවට ගොඩබැස පඬුවස්දෙව් රජ දැකකථා කරගෙන නැඟණියන් අතින් සුවදුක් විචාරා තමතමන්ගේ පිරිවරට ඉන්ඩ ඒ ඒ තැන් විමසා උන්නාහ. රාමගොත්රව ශාක්යත කුමාරයා උන් තැන් විල්ඛා නම්නුවර විය. 11 විජිත ශාක්යප කුමාරයා උන් තැන් විජිතපුර නුවර විය. අනුරාධ ශාක්ය් කුමාරයා උන් තැන් අනුරාධපුර නුවර විය. සු‍ඬොදන ශාක්ය කුමාරයා උන් තැන් ගම්පල නුවර විය. සවෙනි ශාක්යු කුමාරයා උන් තැන් මාගම් නුවර විය. ඒ කුමාරයින්ගේ නැඟණියෝ පඬුවස්දෙව් රජුට ජාතක කර දරු දෙන්නෙක් 12 වැදුවාහ. වැඩිමහලු කුමාරයා අභය 13 කුමාරයා 14 නම් විය. බාල කුමරිය 15 මන්ත්රීාසිත් 16 බිසව විය.

පඬුවස්දෙව් රජු රජ කරන අවධියට විජය රජුට පැමිණි දිවිදොස් පඬුවස් රජුට වැද සීන දැකලා 1 මූර්ජාව 2 නැඟී නොසිට වැද ඔත් සඳ පුරඳරා 3 ලක භාර කළ නිසා ලකට පැමිණි පඬුවස්දෙව් රජුට වන් දිවිදොස් 4 දැකලා මලරජු 5 සිරිලකට ගෙනියන්ඩ මායමක් කර 6 ඊශ්වර 7 රාහු කැඳවා කී සඳ රාහු ගොස් මලරජුගේ උ‍යනට ඌරුවෙස් මවාගෙන පාළුකරන්ඩ වන්නාහ. ඒ මලරජ මොණරයතුරු 8 පැද ගිය බිසව 9 ඇති කරපු කුමාරයො යයි දැනගත යුතුයි. තපස්වරයා 10 මහාආනුභාව ඇති කෙනෙක. මානෙල් 11 මලෙන් උපදවා දුන්නයි 12 දැනගත යුතුයි. ඒ මලරජ උරුවෙල් දනව්වේ නුවර කරවා උන්නයි දැනගත යුතුයි.

7. පුත්තොදනය - ම . හ . ස . : පුත්ථොදනය - ධ . බ . අ . ක . : පුෂ්පොධනය - උ . : සව්නොදන - ල . ප . 8. රජුගෙ - ල . ස . උ . ප . බ . ග . ධ . 9. අයියාවන රාජකුමාරවරු - ල . ප . : සහෝදර කුමාරවරු - ව . 10. අතර - බ . ස . ප . ල . ම . අ . ක . උ . 11. “ විල්බා නම් නුවර විය ” වෙනුවට‍ : විල්බාන නුවරවිය - බ . : විල්බා නුවර විස - හ . ර . : විල්බා නම් විය - ධ . හ . ස . ප . : බිංඹා නුවර විය - ල . 12. කුමාරයින් දෙන්නකු - ක . බ . ධ . හ . අ . ල . ස . උ . ප . : කුමාරයකු සහ කුමාරියක - ග . ම . 13. අඹ - ක . ස . ප . හ . : අඔා - ධ . අ . 14. කුමාරිය - ක . ර . : කුමාරි - බ . හ . අ . 15. කුමාරයන් - ක . 16. මන්ත්රී - ල . හ . ර . : උමතුසිත් - ග . ව . 1. සීහන්නැතුව - ර . : සීනේ දැකලා - හ . : සීනලාභයට - ල . ප . 2. මුච්ඡාව - ප . : මුරුත්තාව - ක . ප . : මුර්ත්තුව - හ . 3. . - ල . : පුරඳරාට - ක . ව . : පුරදරාවට - බ . 4. දිවි ‍දොස් දෙවියො - බ. 5. මලේරජු - හ . : මලයරජු - ක . : මලරජුට - උ . 6. . - . : කරවයි - ග . ව . 7. රුසිවරයො - ධ . : ශක්රජබසිවර - උ . : පෞෂිවරයො - ස . ප . ර . හ . : ඉසමිවර - බ . ක . ප . 8. දඬුමොණර යන්ත්රනය - ල . : මොනරයන්ත්ර්ය - ර. 9. සීතාපති බිසව - ල 10. තපස්වරයො - අ . බ . : තපස්විවරයො - ප . 11. මානිල් - ක . බ . ස 12. දුංහයි - ස . : දුන්නු කුමාරයෝ යයි. ර . : හත් කුමාරයයි - ල . ප . ව . : ගත් කුමාරයෝයයි - ග .


166 රාජාවලිය මලරජ උයන පාළු උණු බව අසා සෙනඟ ගෙන වට රක්කවා ගෙන බැඳිගැසූ 13 විට ඇවිත් 14 ඌරා මලරජුගෙ කොටුපතට පැන්න විට මලරජු විදි සැරය වලකා සිට රජු මුදුනතින් 15 පැන දුවන්ඩ වන් විට රජු පාරේ එලවමින් මලරජුගෙ නුවරට වැද මාලිගා බිඳ දුවන විට මලරජු 16 කිත්සිරු , 17 සඳලිඳු 18 යන 19 තුන්දෙන අතින් දුනුදඬු 20 ගෙන ඌරා පාරේ එලවමින් ලුහුබඳවාගෙන අවුත් තූත්තුකුඩියට වන් සඳ එතනින් මූදට වන් සඳ සෘඬි බල ලත් මලරජු, 21 කිත්සිරු , 17 සඳලිඳු 18 යන 22 තුන්දෙන එතනින් මූදට වැද පීනා එන විට එදාට මූද ශ්රි ලකට අතරතුර පළමු රාවණාගේ නුවර විය. රාවණාගේ අධර්මයෙන් රාවණාගේ කෝට්ටයත් මාලිගා පස්විස්සත් වීදි සාරලක්ෂයත් මූදට ගිලී ගියයි දැනගත යුතුයි. ඒ මුහුදු තලාවෙන් 1 රාවණාගේ මේ ශ්රීමලකට 2 ගොඩනැඟී ආ තොටට ඌරතොට නම් විය. මලරජ 3 පාරේ එලවමින් ශ්රී ලක මුළුල්ලක් දුවපු ඌරා 4 ගල්කුඝක් මවා දමා රාහු 5 ගිය සඳ මලරජු එගල්කුළට කොටා කුමන කාරණාවක් දැයි බලා සිටි සඳ සක්දෙව්රජ මලරජුට පෙනී සිටි සඳ මලරජුට පඬුවස්රජුට වන් දිවිදොස් මුදා සීසන්න කරවන්ට 6 කී සඳ ඒ මලරජ බමුණු වෙස් 7 මවාගෙන යාග කොට දිවිදොස් මුදා සීසන්න කරවා ගිය සඳ පඬුවස්දෙව් රජ තිස්අවුරුද්දක් 8 රාජ්ජය කළාහ. 13. බැල්ම ගැසු - ල . 14. “ පාළු උණු බව අසා . . . බැදි ගැසූ විට ඇවිත් “ වෙනුවට : “ පාළු කරනවා දැක උයගොවුවො ඌරා දැක හයපත්ව මේ වග මලෙ රජුට ශලකලවිට මලෙ රජ සිනා පහල කර සිට මාගෙ උයන පාළු කරන්ට ඌරකුට බැරීය කීහ. එවිට උයංගොවුවො ශල කරන්නේ ඇඹල ඉහල මානෙල් කොකිල ඔළු නෙළුන් පරසතු පිච්ච පෙතං නා පනා අඹ දොඹ බෙලි දිවුල් දෙහි දොඩං නාරං නන්නාරං සිදරං වැල වරකා අන්නාසි දෝතළු කටු කිතුල් උක් කදලි රඹකැන් මෙසෙ උයනෙහි ශදි පෙලින් තිබූ පලාපල රස මේ ඌරා පාළු කලේය. එවිට මලෙ නිරිඳු උයන පාළු කල බව අසා සෙනඟ පිරිවරා ගන කොටුපත් වට කරගෙන බැදි ගස්වලට ඇවිත් ” - ල . 15. මුදුනින් - ල . : මූන ඉස්සරං - ර . : මුහුනතින් - ක . : මුදුන - බ . 16. මලරජුගෙ මල්වූ - . : මලරජුගෙ - ධ . ඡ . : මලරජුගෙ මල් - ක . බ . ස . හ . අ . ප . උ . ග . ව . 17. ක්රීුසත්රීෙය - ප . : ක්රීරස්ත්රිම - ප . : ඵස්ත්රීුද - ල . : ක්රිරස්ත්රි ය - ධ . ර . : කිස්ති - හ . අ . : කිරිත්සිරුන්සිරුත් - ක . : කිත්සිරුත් - බ . : කිස්ත්රික - ම . 18. සදලය - ධ . : සදලිදුයදුනු - ර . : සඳසිරුල - බ . : සඳසිරු - ක . : සඳසිරු මල සිරු - ග . . : ශදලිදුය - උ . 19. . - ධ . ක . ර . බ . ග . ව . උ . ස . අ . හ . ම : “ මල රජු කිත්සිරු සදල යන ” වෙනුවට : “ මල රජුගෙ මලකඩා යන්ඩ ” - ම . 20. “ අතින් දුනු දඬු ” වෙනුවට : දුනුහීය අතින් - බ . : අතින් දුනු දඬුත් - ම . ල . ස . : අතින් හී දඬු - ප . : දුනුදඬු - උ . : දඬුපත් - ග . ව . 21. එවලේ රජු - ල . : මලයරජද - බ . : ලෙරජහා - ග . ව . 22. . - බ . ක . අ . ස . ග . ව . 1. කලාවෙන් - උ . ස . ප . ක . බ . අ . ධ . ම . : කලවෙන - ර . 2. ශ්රීෙලක - අ . හ . ම . ක . : සිරිලක - ස . : සිරිලංකාවට - ල . 3. මලරජ ඌරා - ල . : මලරජහු ප . 4. ඌරු - ස . හ . ක . බ . ධ . ම . : රාහු - ග . ව . 5. . - ග . ව . 6. “මුදා සීසන්න කරවන්ට ” වෙනුවට : පසිදිඬ - උ . : මුදන්ඩ - ල . ප . ම . ස . ධ . ක . 7. බමුණු දෙදෙනෙකුගේ විලස් ක . : සාබමුනො දෙදෙනෙකුගෙ විලාස - බ . : බමුණන් දෙන්නකු දෙව්ලෙස - උ . 8. තිස්දෙකක් අවුරුදු - ම . ග . ව .රාජාවලිය 167 ඔහු පුත් අභය 9 රජ විසිඅවුරුද්දක් 10 රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු න නමමයිල් කුමාරයන් කෙරේ ඉඳ පඬුකාභය 11 කුමාරයා වැදුවාහ. ඒ කුමාරයා වැඩිවිය පැමිණ ඇවැස්ස මයිල් නවදෙනෙකු මරාදමා හැරිකුඩ 12 රජුගේ දුව පල්ලවතී 13 බිසව ගෙන තිස්අවුරුද්දක් 14 රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් පඬුකාභය 15 රජ රජ කරන අවධියේ දී දිගින් සතර ගවුවක් පළලින් සතර ගවුවක් මුල් උදුරා වීදි ආදි සියල්ලක් කරවා අටළොස් ගවුවක් පහුරු කරවා සිංහලකුණු කොටවා තිසාවැව බඳවා නුවර 16 සිංහයාගේ ආකාර කොට ගල්ටැඹ ඉඳුවා සැත්තෑඅවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් ගණතිස්ස 17 රජ සතළිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් මොටාතිස්ස 18 රජ මහමෙවුනා උයන කරවා සැටඅවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් දෙවෙනිපෑතිස්ස රජ රජ කරන අවධියට දඹදිව අගරජකමට පැමිණි ධර්මාශොක රජ්ජුරුවොත් දඹදිවට නායක චක්රඹවර්ති රජු මෙන් දඹදිව තමා ආඥාව 19 පවත්වා උන්නාහ. 20 මේ දෙවෙනිපෑතිස්ස රජ්ජුරුවොත් ධර්මාශොක රජ්ජුරුවොත් යටගිය ජාතියෙහි එක කුස ඉපිද මීපැණි වෙළදාම් කර රැකෙන අවධියට පසේබුදුන්ඩ එක කුස ඉපිද මීපැණි වෙළඳාම් කර රැකෙන අවධියට පසේබුදුන්ඩ එක මීපැණි පාත්ර යක් දන් දි බාල මලණුවෝ දඹදිවට අගරජ වෙමි පතා දන් දුන් හෙයින් දඹදිවට නායකව ඉපිද සැප විදිනා සඳ මද්දුමා අයියා දෙවෙනිපෑතිස්සට ශ්රීෙ ලංකාවෙහි උපන්නාහ. වැඩිමහලු අයියා නිග්රොරධ සාමණෙරව උපන්නාහ. මේ ධර්මාශොක රජ්ජුරුවො සුවාසූදහසක් ‍දාගොප් කරවා දඹදිව මුළුල්ලේ ම හැම දේසවල ම බුදුන්ගේ ශාසනය ඇති කරවා ඒ ඒ රටවලට ඇර තමාගේ මිහිදු කුමාරයා අටළොස් අවුරුද්දෙන් මහණ කරවා තුන්පිටකය ඉගෙන රහත් බවට පැමිණ උන් සඳ 1 මිහිඳු හිමියාණන් දඹදිවින් අහසට නික්ම මේ ශ්රී්ලංකාවට වැඩමවා මිහින්තලේ දී දෙවෙනිපෑතිස්ස රජුට පෙනී බුද්ධශාසනය පිහිටුවා සිරිලක රජුන්ඩ 2 දහම් දෙසා දෙවෙනිපෑතිස්ස රජ තිසරණ පිහිටුවා අප බුදුන්ගේ දකුණු අකුධාතුව ශක්රහ භවනයේ තිබුවා ගෙන්නවා ථූපාරාමයේ තබා බන්දවා දඹදිව සිට ධර්මාශොක රජු ළඟ තිබූ පාත්රයයක් පමණ ධාතු ගෙන්නවා ගවුවෙන් ගවුවට දාගොප් 9. . - ල . : අඹා - ධ . හ . අ . ස . අ . ප . ම . : අඹ - ක . 10. විසි දෑවුරුද්දක් - ර . හ . ස . අ . උ . ම . ප . ක . බ . : දෑවුරුද්දක් - ල . : විසි දෙකක් අවුරුදු - ග . ව . 11. පඬුබය - . : පඬුබකබය - ක . : පාන්ඩුකාඅභය - ප . : පස්තුඹා - උ . 12. හරිකඩ - ග . : හැරිකු‍ඩා - හ . : හැරිකුඹ - ධ . : හැරිකුබබ - ර . : හරිකුඩ - බ . : හැරිකුන්ඩ - උ . : හැරිකුඹු - ල . : ගිරිකණ්ඩ - ව . 13. පාවතී - ස . ධ . හ . ම . : පවිතී-ල.ප.ර:පාවිති - අ . 14. තිස්දෑවුරුද්දක් - ර . 15. පාන්ඩුකඅභය - ර . : පාඩුකාඹය - ධ . : පඩුබය - ක . : පඩුකාභය - ල . : පඩුහස් - උ . 16. . - ර . ප . : නුවරවැව බඳවා - ක . බ . ධ . හ . අ . ල . උ . : පරනවැව බඳවා - ප . 17. තිස්ස - උ . : ගුනතිස්ස - ල . : ගණ්තිස්ස - ර . : ගනපතිස්ස - ක . බ . : ගණපනතිස්ස - . 18. මුටතිස්ස - ග . ව . : මෝටාසිංහ - ල . 19. ආඥා - ල ඩ අනාඥා - ස . ප . බ . අ . හ . :අනාඥාව - ක . ධ . 20. ඉන්නා සඳ - ක . අ . ධ . හ . ර . ස . උ . ම . 1. උන්සඳ මේ ශ්රී ලංකාබීපයට - ල . ස . ප . ක . හ . අ . බ . ර . ධ . 2. සතුන්ට - බ . : වැසියන්ට - ග . ව .168 රාජාවලිය බන්දවා තිස්සමහාවිහාරය කරවා දඹදිව සිට බුදුන් පිටදුන් ශ්රීසමහාබෝධීන් වහන්සේගේ දකුණු ශාඛාඅත්ත 3 රන්තෙල්ලෙන් සිරියල් 4 ඇඳ ශ්රී ලංකා බීපයට වඩින්ඩ ආරාධනා කළ විට කියතකින් කැපුවාක් මෙන් අහසට පැනනැගී සෘඩියෙන් මේ ලක්දිවට ගොඩබැස පෙර බුදුන් තුන්දෙනා වහන්සේගේ බොධි පිහිටි නිල තැනට අහසින් ඇවිත් පිහිටි සඳ රන්කලස අල්ලවා ඒ බිම ශ්රීටමහාබෝධීන්වහන්සේ පිහිටුවා මිහින්තලා ගල වට අටසැට ලෙණක් ගල් කටාරම් කොටා මිහිඳු මාහිමියාණන් ප්රටමුඛ කොට ඇති 5 මහාසංඝයා වඩාහිඳුවා මහදන් දී ඒ දෙවෙනිපෑතිස්ස රජ බොහෝ කුසල් කර දැහැමෙන් සතළිස් 6 අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර දෙව්ලොව ගියාහුය. දෙවෙනිපෑතිස්සරජුගේ මල් 7 රජ්ජුරුවන් ඉන්නා අවධියේ ම වැව් බදින්ඩ ගියාහ. වැව් බදිනා තැනට දෙවෙනිපෑතිස්ස රජුගේ කුමාරයා ගියාහ. ඒ කුමාරයාට රාජ්ජය හිමි කර දෙන්ඩ ඕනෑ නිසා එබිසව අඹ ගෙන්නවා සැළියක ලා මතුපිට විස යොදා තිබා සැළිය වැසුම් බැඳ ඇරියාහ. වැව බඳිනා තැනට එවුවේ මක්නිසා ද කීවොත් පළමු සැළිය මුදා රජ්ජු‍රැවෝ කති සිතා ගෙන ඇරියාහ. පසුව කුමාරයාට දෙති සිතා ඇරියාහ. ඒ සැළිය ගෙන වැව බඳිනා තැනට ගොස් රජු සිටිනා තැන තිබුවේය. ළඟ සිටි කුමාරයා සැළිය කඩවැස්ම මුදවා මතුපිට තිබූ විස පෙවූ අඹය කමින් එවලේ ම නැසුණේය. මනරජ 8 ඒ බව දැකලා බැදෑ 9 බිසෝ කෙරේ ආසා සන්සිදී දෙවෙනිපෑතිස්ස රජ රජ කරන අවධියේ මාගම් ගොස් රූණමාගම නුවර කරවා 10 වතු කුඹුරු කරවා එහි ම රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු පුත් යටාලතිස්ස 11 රජ කැලණි වෙහෙර කරවා එහි නුවර කරවා රාජ්ජය කළාහ. ඔහු පුත් ගොඨාභය 12 රජ දෙවෙනිව රූණමාගම රාජ්ජය කළාහ. ගොඨාභය 12 රජුගේ පුත් කාවන්තිස්ස රජ එහි ම රාජ්ජය කළාහ. කැලණියේ රජ කරන කැලණිතිස්ස රජ කැලණි නුවර කරවා රාජ්ජය කලාහ. දෙවෙනිපෑතිස්ස රජුගේ මල් සූරතිස්ස 13 රජ දස අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. ඔහු මල් උපතිස්ස රජ දස අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. රූණමාගම 14 රජ 3. ශාඛා අත්තට - ප . : ශාඛාව - ග . ව . ර . 4. . - උ . : හිරියල් - ල . බ . : හිරියල්තිලක - ප . 5. “ ප්ර මුඛ කොට ඇති ” - ක . බ . ධ . අ . හ . ස . පොත්වල නැත ; වහන්සෙ . ල . : වහන්සේගෙ - ප . 6. සාලිස් - ක . : පන්සාලිස් - ධ . හ . ර . අ . ස . ප . 7. මල් දෙවෙනිපෑතිස්ස - බ . : මල්වූ - ප . : මල්වූ මහානාම - ල . 8. රජ - ම . ධ . හ . ර . ද . ස . ප . ල . : මානරජ - ග . ව . 9. . - ක . ල . : බදා - ස . : බදෑනි - ප . : බැද - ර . බ . : බැධැ - හ . 10. කරවා එහි විසූහ - ල . ස . ප . හ . අ . 11. ජටාලතිස්ස - ස . ක . ර . : ජටිලතිස්ස - බ . : ජටලතිස්ස - හ . : ජටාතිස්ස - බ . 12. මහාගොඨාභය - ල . : ගොටබා - බ . : ගොටැඹා - ක . 13. නිල්සූරතිස්ස - ල . ස . ප . 14. රූණමාගම කැලණිය නුවර - ග . : රූණමාගම කැලණිය යන නුවරවල - ව . : රුහුණුමාගම රාජ්ජය කරන - ප .රාජාවලිය 169 දරුවො අනුරාධපුර නුවරට කප්පන් නිතිපතා දෙන්නාහ. උත්තිය 8 රජ රජකරන අවධියට ලක්දිවට අසුන් ගෙනා අස්වරී 9 දෙදෙනෙක් 10 උත්තිය රජ මරා රාජ්ජය ගෙන දෙමළු දෙදෙන විසිදෑවුරුද්දක් රාජ්ජය ගෙන දෙමළු දෙදෙන විසිදෑවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. මෙසේ ඒ දෙමළුන් දෙන්නා ලුහුබඳවා අල්ලා මරා දමා දෙවෙනිපෑතිස්ස රජ මල් අසේල 11 රජ දස අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. මෙසේ අසේල 12 රජ රාජ්ජය කරන අවධියට සොළී රටින් එලාළ නම් දෙමළ රජෙක් බොහෝ දෙමළ සෙන් ගෙන මාවිලි 13 ගඟ මූදට වැටුණු ගංමෝදර තොටින් ගොඩබැස්සේය. එතොට මහවටු 14 තොට යයි නම් විය. එලාළ රජ අනුරාධපුර නුවරට වැද කොටා අසේල 15 රජ අල්ලා මරාදමා රාජ්ජය ගෙන දෙතිස් දෙමළ කඳයුරු කෝට්ට බැඳ ගෙන විසිමහයෝධයන් ඇති කරවා ගෙන දසලක්ෂ අසූදහසක් දෙමළ සෙනඟ ගෙන දෙවෙනිපෑතිස්ස රජු බැඳි අනුරාධපුර නුවර නැතක් දාගොප් බිඳ අධර්මයෙන් සූසාළිස් අවුරුද්දක් රාජ්ජය කෙළේය. එකලට කාවන්තිස්ස රජ රූණමාගම ඉඳ දෙමළ රජුට කප්පන් දී ඉඳිනා සඳ මේ රජවලිය 16 රූණමාගමත් කැලණියත් ශ්රීදලකට රජබිජු නොනැසී තිබුණාය දැනගත යුතුයි. කැලණිතිස්ස රජහට මලණු කෙනෙක් ඇතියාහ. ඒ කුමාරයා කැලණිතිස්ස රජුගේ බිසව හා සංවාසයෙන් 18 දවස් අරිනා සඳ එබව කැලණිතිස්ස රජුහට සැළව ගියේය. කැලණිතිස්ස රජ රහසින් රොඩියා 19 ගෙන්වා කියන සේක : මම රජ සෙනඟ ගෙන්නවා මල්බෑ කුමාරයින් ගෙන්නවා තට වඩා අඩුකුල ඇද්දැයි ඇසූ විට එකගෙයි ඉන්නා බාල බෑයන් 20මට වඩා අඩුකුලය යි කියව යි උගන්වා ඒ රජ ඒ සැටියට ඇසූ විට මගසෙනඟ මැද දී එක ගෙයි ඉන්නා බාලබින්න මට වඩා අඩුය යි කී සඳ ඒ කියාපු වචනය කුමාරයා ලජ්ජාවෙන් කැලණියෙන් පිටත්ව ඇවිත් උඩුගම්පල උන්නාහ. එකලට කැලණිවෙහෙර එක් තෙරකෙනෙකුන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් මල්පහන් පුදා පිරිත් පුරවා පිරිවර හා සමඟ රජගෙයින් දන් වළඳා කැලණියේ වැඩඉන්නා සඳ කැලණිතිස්ස රජුගේ මල් මේ තෙරුන්වහන්සේගේ අකුරු හැටියට ලියනවාය. 21 කැලණිතිස්ස රජුගේ මල් උඩුගම්පල ඉඳගෙන

8. උපතිස්ස - ක .				9. . - ල . : අශ්වාචාරී - ර . : අසරු - ග . ව . 

10. දෙබෑකෙනෙක් - ග . ව . 11. අසොල - හ . බ .ස . : අසෝල - ප . : අසොල් - ධ . : මල්ලවයෝක - ල . 12. අසොල - බ . : චන්ඩශෙල - ර . : මඩසේල - හ . ල . ස . ප . ම . 13. මාවිල් - ක . : ‍මාවෙලි - ප . : මාවැලි - ග . ව . 14. මහවටුවා - ර . : මහවතු - ධ . : මාවටුවා - ල . : මහාවටුවා - ප . 15. අසොල - බ . : අසෝල යි.හ.ප.:ආසේල-ස:අලේලා-ම. 16. රාජවල්ලිය - බ . : රාජාවලිය - ල . : රජවලියේ - ග . : රාජාවලියේ - ව . 17. “ රජ බිජු නොනැසී ” වෙනුවට : රජබිජු නොහැර නොනැසී - ල . ප . : රජබිජුව නො නසී - ස . : රාජබීජයන්සේ - ව . 18. සංයොගයෙන් - ග . ව . ල . 19. රොඩින - ධ . : සොඩියා - අ . : ශඩොළුන් - ල . ප . 20. මල්බෑයන් - බ . : බින්නයන් - ර . ස . ධ . : බින්නයා - හ . : බිනනඅය - ප . : 21. ලියනවාහ - ක . ධ . : ලියවූහ - බ . : ලියන්නේය - ග . : ලිවීමට ද ඉගෙන ගත්තේය - ව .170 රාජාවලිය

එක පුරුෂයෙකු කසාවස්ත්රහයක් පොරවා පතක් ලියා දී බිසවට බොහෝ දුක්විලාප කියා ඒ කසාවත් සොරා අතට දි ඇරියාහ. මෙසේ තෙරුන්වහන්සේත් පන්සියයක් පිරිවරත් රජගෙට එක්ව දන්වළඳන්ඩ යන විට නුඹත් ඒ මැදට වැද කෙළවර අස්නක ඉඳ දන් වළඳා යන තෙරුන්වහන්සේට ගමන් පසුව එබිසෝ අදහසින් මාලිගාවෙන් දොරට හත් අඩියක් වඩිනවා ඇත. නුඹ මේ පත බිසව ළඟට දමව යි කියා ඇරියාහ. ඒ සොරා දන් වළඳන හැටියට ගිය විට සැඟවී සිට බිසවගේ ළඟට පත දැමුවාහ. ඒ පත බිම වැටුණු හඬ රජුට ඇසී පිටිපස බලා බිසව අතට ගත් පත දැක රජ ඇවිත් බිසව අතින් ගෙන බලා මේ අකුරු අනිකෙකුගේ අකුරු නොවෙයි. මේ සොරා ම‍ාගේ බිසවට පත් එවන්නේ ය යි සිතා රහතුන්වහන්සේ අල්ලා තෙල්කටාරමේ දමා උණුකරන්ඩ වන පත ගෙනා සො‍රා අල්ලා මරා ගඟට දැමුවාහ. බිසව බැඳ ගහට දමාපීහ. අනුවණකම් කළ ඒ කැලණිතිස්ස රජ තමා මලණුවන්ගේ අත්අකුරු නොදැන ගුරුවරයාගේ අත්අකුරු සැටියට ඒ කුමාරයා ලියුව යි ‍ෙනාදැන කැලණිතිස්ස රජ මදනුවණින් ඒ තෙරුන් වහන්සේ තෙල් කටාරමේ ලා සත් දවසක් උණු කරන විට ඇල්පැන් සේ තිබෙන්නේය. යටිගිය ජාතියක ඒ තෙරුන්වහන්සේ එඩෙරව ඉපිද කිරි උණු කරන විට මැස්සෙක් මැරෑ පව පලදෙන බව තෙරුන්වහන්සේ දිව නෙතින් බලා පෙර කල පවස යි සිතා සිනා සි මේ අත්බැව් බුදුබවට කිළුටෙකැයි මේ බව එළිකොට සතහට ඇසෙන සේ හඬගසා කී විට අළු රැස්ව ගියාහ. එදාට මූද කැලණියට සත් 1 ගවුවක් පමණය දැනගත යුතුයි. ලකට අරක්ගත් දෙවියෝ කිපී මූද ගලන්ඩ වන්නාහ. චාපරයුගයේදි 2 රාවණාගේ අධර්මයෙන් පෙර පානේ තුඩ 3 සේ මේ තිබුණාවූ 4 මන්නාරමින් එපිට 5 තූත්තුකුඩියට අතරතුර රාවණාගේ කෝට්ටයත් මාලිගා පස්විස්සත් වීදි සාර ලක්ෂයත් මූදට ගිලී ගියාහ. දැන් මේ කැලණිතිස්ස රජු අවධියට මූදට ගිලුණු ගම්ලක්ෂයක් පටුනුගම් හා නවසිය සැත්තෑවක් කෙවුලන්ගේ 6 ගම් හා සාරසිය සැත්තෑවක් මුතුකිමිඳිනා ගම් හා ලංකාවට අඩුත්තු දෙසින් 7 එකොළොසක් මහමූදට ගිලී ගියාහ. මන්නාරම ඉතිරිව තිබුණේය. පටුනුගම්වලින් කටුපිටිමාදම්පේ 8 ඉතිරිව තිබුණේය.

1. තුන් - ධ . හ . ර . ල . ස . ප . ම . 2. දුවාපර යුගයේදී - ග . : දුවාරයුගෙ - බ . : වාරයුගයේදී - ද . : වාරයෙහිදී - ල . ප . : වාරයුගයෙදී - ස . 3. පානු කුඩ - ධ . හ . ව . : පාත්රමකූඩයක් - ස . ප . 4. තිබුවාවූ - හ . : තිබුන - ධ . : වෙනිබව - ක . බ . අ . 5. මෙපිට - ල : ස . ප . ධ . ම . : පිට - හ . 6. කෙවුල් - බ . : 7. දෙසෙන් - හ . : දේසෙන් - ම . : දෙසවලින් - ධ . : දොලහෙන් - ක . : දොලහයෙන් - බ . : දොළසෙන් - ග . ව . 8. කඩුපිටිය මාදම්පාය මීගමුව - ල . : කටුපිටිමාදම්පය මීගමුව - ප . : කටුපිටිපාදම්පය - හ . ස . : කඩුපිටිය මාදන් - බ . : මන්නාරමත් කඩපිටිමාදම්පය - ර . : කඩුපිටිමාදන්පය - ම .
රාජාවලිය 171 මූද ‍ගලනවා අසා කැලණිතිස්ස රජ තමාගේ දුවණිය කන්යා කුමරිකාව ඉස් සෝදා නාවා නොයිඳුල් දුහුල් සළු 9 අන්දවා ආභරණ පලඳවා ඔරුවක් ගෙන රාජකුමාරිකාව ඔරුව ඇතුළේ ඉඳුවා පියන්පත වසා ඔරුව මතුපිට පත ලියා බැඳ මූදට ඔරුව ඇර කැලණිතිස්ස රජ මූද ගලනවා බලන්ඩ ඇතුපිටට පැන නැඟී ගියාහ. මූදට අරක්ගත් දෙවියො 10 කලකිරී ඒ අතුගල්වා 11 ඒ රජ අවිචිමහනරකයෙහි ගිනිදැලින් 12 වෙළුවාක් මෙන් දියජලින් 13 වෙළා වසා ගෙන ලෝකබල දිය නසන තැනට ගොස් වන් සඳ ඒ රජ නරකයේ 14 වැටී වද විඳිනාහ . 15 මූදට බිලි දුන් කුමාරිය මහපින් ඇති බැවින් මෛත්රී1බුදුන්ට මවුව උපදිනා හෙයින් ඒ පින් බලයෙන් වලාහක දෙවියෝ ද මූදමණිමෙඛලාවෝ ද දැකලා පවනවාතයෙන් දකුණුදිග දුවමින් ඒ ඔරුව 16 රූණට පාඋණාහ. කාවන්තිස්ස රජුජුරුවන්ට මස් දෙන කෙවුලෝ මූද තිබූ ඔරුව දැකලා පියන් පත වසා මතුපිට තිබූ අකුරු දැකලා රජ්ජුරුවන්ධ කීහ. කාවන්තිස්ස රජ එපවත් අසා ගොසින් මූද තිබූ ඔරුව ගෙන්නවා මතුපිට තුබූ අකුරු බලා කියවා කැලණිතිස්ස රජුගේ දුව මුදට බිලි දුන්නයි කියා තිබුණේය. ඔරුව පියන්පත වසා තිබුවා ඇර ඒ කුමරිය රුවන්රැසක් පිට සිටුවා අත පැන් වත්කොට අගබිසෝකමට ගෙන එතන විහාරයක් කරවා විහාරමහාදේවී යයි නම් තබා මාගම් නුවරට මහපෙරහරින් වැඩමවූවාහ. ඒ කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන් කෙරේ ඉඳ ඒ බිසවට දරුඋපතක් සිට මෙසේ දොළක් උපන්නාහ. ඒ කෙසේ වූ දොළක් ද කිවොත් සැටරියන් මීවදයක් ගෙන මහාසංඝයාට දන් දි ඉතිරි වුණු දේ කන්ඩන් එලාළ රජාගේවිස්සට මුල්ලීන 17 යෝධයාගේ ඉස කැපූ කඩුව පිට සිට ඉසුනානය කරන්ඩත් අනුරාධපුර නුවර මහනෙල් කෙතේ මල් පලඳින්ඩත් මෙසේ දොළක් උපන්නාහ. කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන්ඩ වේළුසුමන යොධයා මිස එකලට වෙන යෝධයෝ නැත්තාහ. කාවන්තිස්ස රජ වේළුසුමන යෝධයා කැඳවා දොළ උපත කීවාහ. වේළුසුමන යෝධයා මී බලා ඇවිද මීගමු තොටමුණේ කෙවුලෝ ගොඩ ඇදපු ඔරුවක මීමැස්සෝ බැඳ උන්නාවූ හැටරියනක් මී වැදැල්ලක දැක ගෙන ගොස් දොළ පසිඳලීය. ඒ මීය දුටු දින පටන් මීගමුව නම් විය.

9. දිවසළු - ස . ක . හ . අ . ර .: වතක් - බ .: දිව්වසළුවක් - ධ .: සළුදිවසළුවසේ - ල .: දුහුල්දිවසළුව සේ සළුවක් - ප .

10. “ මුදට අරක්ගත් දෙවියො” වෙනුවට : මූද - ක . බ . ධ . හ . අ . ර . ස . ග . ව . 11. ඇතුගල්කරවා - ල . ප .: හා රජු ගල්වා - ග .: හා රජු පොළොව ගිල්වා - ව . 12. . - .: ගිනිජලය - ම . ස . ක . හ . අ .: ගිනිජල - ධ .: ගිනිජල් අවුත් පොළව දෙපලු කර - ල . ප . 13 . ගිනිජලින් - ක .: ගිලිජල් - ප .: ගිනිදලින් - ල . ග . 14 . “ දියනසනතැනට . . . නරකයේ ” වෙනුවට : වඩභාග්නියට ම වන . එ අවිචියෙහි එ රජ - ල . ප . 15 . විදිනාහ . එරජහු හා ඇතු පොළව ගිළූ වල දැන් කෙරගෙ පොකුණ විය . එදජ තෙක් අද දක්වා ඇතුන් නොයන්නාහ. මේ කප පවතිනා තෙක් අදිෂ්ටාපනයෙක - ල . ප . 16 . “ ඒ පින් බලයෙන් . . . ඒ ඔරුව ” වෙනුවට : කප්ලක්ෂයක් පිරූ පාරමිතා හෙයිනුත් ලක්දිවට අරක්ගත් සමන් දෙවියන් හා මූදට අරක්ගත් මුදමණිමෙඛලා දෙවින් දැකලා තවද වලැහක දෙවතාවන් දැක දකුණු දිගට ඔරුව හරවමින් - ල . ප . 17. “ විස්සට මුල්ලීන ” වෙනුවට : විස්සට මුල්ලික - ස . හ .: විස්සට මුල්ලිකරන - ධ .: විස්සට මුල්ලක - ක .: විස්සට නායක - ර .: විසිමහයොධයින් ඩ නායක - ල . ප .: විස්සට මුල්වින - ම .


172 රාජාවලිය වේළුසුමන යෝධයා දෙවෙනි දොළ සන්සිඳවන්ඩ අනුරාධපුර නුවරට ගොසින් ඇවිද බලා දෙමළුන්ගේ රැකවල් බලා දෙමළ රජුගේ අසුන්ගෙට 1 ගොස් බලා සිඟා ඇවිදිනා ලෙසට ඇවිද බලාගෙන අද රූණමාගම් නුව‍රට යෙමි සිතා මානෙල්මල් කෙතට වැද මල් කඩාගෙන අසු සිටිනා ගෙට ගොස් අසෙකු මුදාගෙන අසුපිටට පැන නැඟී මම වේළුසුමන යෝධයාය පුළුවන් කෙනෙක් අල්ලව යි කියා හඬගසා දුවන්ඩ වන. අසු විහිදුවා එන හඬ දෙමළ රජු අසා විස්සට මුල්ලීන 2 යෝධයා කැඳවා වේළුසුමනයා අල්ලන්ඩ කියා දෙමළ යෝදයා අසු පිටට නැඟී එලවන්ඩ වන් කල්හි දෙදෙන අසුන් විහිදුවන සවියෙන් දෙරණ දූවිලි නැගී පස්ව යන දෙමළ යෝධයාට ඉස්සර යන වේළුසුමනයා නොපෙනෙන්නේය. ඒ බව වේළුසුමනයා දැක 3 මග අතුරොදට මුවාව කඩුව මග හරහට අල්ලාගෙන සිටිය විට දෙමළ යෝධයාගේ අසු දුවන සවියෙන් මග පෑ සිටි කඩුවේ වැදී දෙපළු කොට කපා වැටුණාහ. වේළුසුමන යෝධයා දෙමළ යෝධයාගේ ඉස කපාගෙන උගේ අතේ තිබූ කගපතත්ගෙන රූණමාගම් නුවරට ඇවිත් කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන්ඩ පෙනී දොළ පසිඳ දුන් සඳ මෙසේ දසමස පිරී කුමාරයෙකු වැදූ සඳ ඒ කුමාරයාට ගැමුණු කුමාරයාය කියා නම් තිබුවාහ. ඒ කුමාරයා උපන්දා ම ඡද්දන්ත 4 විලෙන් ඇතින්නක් මහහිමාලය ගෙවා ගෙන ඇවිදින් තූත්තුකුඩියට වැද මේ ලක්දිවට ගොඩනැගී රූණ 5 මූද ළඟ කඩොල් කැලේක වදා දමා ආපසු ඡද්දන්ත 4 විලට ම ඇතින්න ගියාහ. බිලීබා ඇවිදිනා වැද්දෙක් කඩොල් කැලේ ඉන්නා ඇත්පැටියා දැකලා ඇවිත් රජ්ජුරුවන්ට සැළකළාහ. ඒ ඇත් පැටියා ගෙන්නවාගෙන ඇතිකරලා. ගැමුණු කුමාරයාට පවා දුන්නාහ. ඒ බිසව දෙවෙනිව කුමාරයෙකු වැදුවාහ. ඒ කුමාරයාට තිස්ස කුමාරයෝ යයි නම් තිබුවාහ. මෙසේ ඒ කුමාරයෝ වැඩිවිය පැමිණි විට බත්තලියක ලා තුන් කොට්ඨාසයක් කොට පියරජ දරු දෙන්නාට මේ බත් කොට්ඨාසය මහාසංඝයාට විමති නැතුව ඉඳිම්හ යි කියා කව යි කී සඳ ඒ බත් කොට්ඨාසය කැවුය. දෙවෙනිව තොපි දෙදෙන විවාද නොකරන්නේය යි කියා කව යි කී සඳ ඒ බත් කොට්ඨාසයත් කැවුය. තුන්වෙනි කොට්ඨාසය මා සේ ම සැඩි දෙමළාට උරණ නොව ඉඳිමැයි කියා කව යි කී සඳ තිස්ස කුමාරයා ගත් බත් පිඬ බිච්චියට ගැසීය. ගැමුණු කුමාරයා ගත් බත් පිඬ තලියේ හෙළා අතපය වක ගසා ගෙන වැදහොත්තාහ. විහාරමහාදේවීන්වහන්සේ ගැමුණු කුමාරයා ළඟට ගොස් අතපය වකගසාගෙන ඉන්නේ මන්ද පුත ගැමුණු 1. අසුගෙට - ධ .: අස්වලට - ප .: අශ්වශලට - ල . 2. මුල්ඊන - ධ .: මුල්ලික - හ . ස .: මූලික - ල . ප .: නායක - ර . 3. දැක හීවර පිටතට වන්විට - හ .: දැක හීවර පිටතට වෙමින් - අ .: දැක සීවර පිටතට වන්විට - ධ .: දැක ඉවර පිටතට වන්විට - ස .: දැක හිමවර පිටත වන්විට - උ .: දැකවිය උර පිටට වන්විට - ප .: දැක කඩු උරපිට ඇල්ලු විට - ල .: දැක බිමවරා පිටතට වැන්විට - ක .: දැක හිමයට වන් කලට - බ. 4. සද්දන්ත - ධ . ක . බ . 5. . - ල . ප .: රූණමාගම - බ .: රූණමාගම් නුවර - ධ .රාජාවලිය 173 කුමාරයෙනි කියා ඇසුවාහ. මෑණියෙනි , දකුණු දිග ගොළු මහ නිල් මුහුදය. මාවිලි 1 ගඟින් එතර සැඩිදෙමළෝය. මම අතපය දිග අරින්නේ කොතන දැයි කීවාහ. අනුරාධපුර නුවර දකුණුදිග කඩරොද 3 යන ගම කෙළඹි කුලයක ඉපද වැලිකෙළියේ ළමයාගේ ඉඟ වරපට බැඳ දාගලේ බැඳලා ළමයා ගෙයි ඉඳුවා මෑණියෝ ළිඳට ගියාහ. දනගාගෙන දොරට එන විට එළිපත 5 පඩියේ තට්ටුව ඇදපු සවියට වරපට බිඳී ගියාහ.6 ඒ සවිය දැක මෑණියෝ නන්දිමිත්රේයෝ යයි නම් තිබුවාහ. නන්දිමිත්රගයෝ 7 වැඩිවිය පැමිණි බලසම්පන්න පිරිමියෙකැයි දත යුතුයි. නන්දිමිත්ර යෝ අනුරාධපුර නුවරට ගොස් ශ්රීවමහා බෝධීන්වහන්සේට මල් පහන් පූජා කොට ථූපාරාමයට ඒ සැටි මල්පහන් පූජා කොට වන්දනාමානාදියෙන් සත්කාර කොට තමාගේ ගෙදරට ගියාහ. එදා පුදාපු මල්පහන් දෙමළෝ කඩාදමාපුවාහ. උදෑසන නන්දිමිත්රඑයෝ ගොසින් බලා ඇවිත් ඉඳ මේ සැඩිදෙමළුන් මරමි සිතා රාත්රි.යේ අනුරාධපුර නුවරට වැද දෙමළන් අල්ලා හිමාපහුරෙන් එපිට වැටෙන්ඩ ගසන්නාහ. මෙසේ ම රත්රිුයේ වැද නැතක් දෙමළන් මැරුවාහ. මෙසේ මරන විට නැතක් දෙමළෝ අඩු වුණාහ. දෙමළ ඇමතියෝ එක්ව එලාළ 8 රජුට කී විට තොපි සැම දෙන ම එක්ව රාත්රි යේ බලන්ඩ 9 කී සඳ ඒ සැටි මුරසිටිනා කොට නන්දිමිත්රමයා දැක අල්ලන්ඩ බැරිව 10 දෙමළුන් කීපදෙනෙකු මරාදමා ගමට ගියාහ. මට මෙසේ දෙමළුන් මරා එතෙක් කරන්ඩ බැරිය යි සිතා රූණමාගමට ගොස් පින්වත් රාජකුමාරයෙකුට එක්ව පස්වාදහසක් 11 පවතිනා ශාසනය එළිකරමි සිතා උදෑසන පිටත්ව ඉර මුදුනට එන්ඩ පළමුවෙන් කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන් දැකිකාහ. නන්දිමිත්රළයාට බෙ‍ාහෝ තෑගි දි සිටුවා ගෙන ගැමුණු කුමාරයාට භාර කළාහ. නන්දිමිත්රියා මේ බලේ ලබන්ඩ යට ජාතියේ කවර පිනක් කළේ ද යත්: කකුසඳ , කොණාගම , කාශ්යාප , ගෞතම බුඬාන්ත්රකයේ දි කිරිපිඬු දන් දී මේ බලේ ලැබුවයි දත යුතු දිගාබල කුමාරයා කසාතොට සැඩිදෙමළුන් එලවා වට මුර සිටුවාහ. 12 කාවන්තිස්ස රජුජුරුවන්ගේ මෙහෙ‍වරින් ඒ කුමාරයාට එකී එකී කුලවලින් ලියාගන්ඩ පනිවිඩ නිසා ලියාගත්තාහ. ගොඩිගමුව යන නම කෙළඹි කුලයක සත්දෙනෙක් ඇතුවාය ඒ කුමාරයාට ශලව ගියාහ.බන් එකෙකු ලිවුවාහ. සත්දෙනා අතුරෙන් බාල නෙර්මලයා කියන පුරුෂයා කිසි වැඩක් 1. මාවෙලි - ප . බ . : මහවැලි - ග . ව . 3. කඩරෙද්ද - ස . ර . හ . අ . ම . : කඩරෙද්දය - බ . : කඩරෙඩ - උ . ධ . : යකඩරෙද්දය - ප . 5. එලිපතු - ධ . හ . ර . බ . : එලිපත් - උ . ප . 6. ගියාය - උ . ධ . : ගියේය - ග . ව . 7. නන්දිමිත්රර - ක . : නන්දිමිත්ර යොදයො - ධ . : නන්දිමිත්රුයා - ග . ව . උ . ල . 8. “ එක්ව එලාළ ” වෙනුවට : එක්වෙලා - ග . ව . අ . ල . : එක්වෙලා එලාළ - උ . ප . 9 . බලවයි - ග . ව . 10. බැරුව - ර . : බැරිවිය - ක . : බැරිවිය නන්දිමිත්ර:යා - ග . ව . 11. පස්වාදහසක් අවුරුදු - ප . : පන්දහසක් - ක . : පන්දහයක් අවුරුදු - බ . 12. සිටියේය - ග . ව . : “ නන්දිමිත්ර:යා මේ බලේ . . . මුර සිටුවාහ” යන කොටස - ධ . හ . අ . ර . ස . උ . ප . ම . පොත්වල නැත :
174 රාජාවලිය

නැතුව ගෙයි කාලා ඉන්නාහ. අනික් සදෙන කිසි කර්මාන්තයක් නොකර ඉන්නා මලයාට දිගාබල කුමාරයින් ළඟට යන්ඩ කියා මවුපිය දෙදෙනාට කී සඳ අනික් සදෙන කොතෙක් උන්නන් මාතා පිතා නෙර්මලයින්ඩ මහත් වූ සර්ධාව 2 ඇත්තාහ. නෙර්මලයා උදෑසන නැගී සිට මවු අතින් හිල්බත් කා පසුම්බියට 3 හාල් පතක් 4 ගෙන මවුපිය දෙදෙනාගෙන් අවසර ගෙන නික්මුණාහ. නෙර්මලයින්ගේ බලේ මවුපියා නොදනිති. ගොඩිගමුවේ සිට කසාතොටට තිස් ගවුවය. ඒ දිගාබල කුමාරයා උදෑසන ඇතුගෙට ගොස් 5 ඇවිත් බත් කන වේලාවට පාන් වු පස් 6 පැයක් ගියාහ. ඒ වෙලාවට නෙර්මලයා ගොසින් දිගාබල කුමාරයින් දැක්කාහ. ඒ කුමාරයා කවදා නුඹ පිටත් වුණේ දැයි ඇසුවාහ. මම උදෑසන පිටත්ව ආමි කීහ. ඔහුගේ බස රාජ කුමාරයාට සැබෑ බොරු නොදැනෙන නිසා සිතාගෙන ඉඳලා විමසමි සිතා පතක් ලියා දි හීල්බත් කා පාන් වු අටපැයට පිටත් කෙළේය. එතනට තිස්ගවුවය. දැමිටිගම 7 ඉන්නා මාගේ යහළු බමුණාට මේ පන දී දුන් බෙහෙත් ගෙනෙව යි කියා පිටත් කළාහ. ඒ පත ගෙන නෙර්මලයා ඉර මුදුනට එන්ඩ පළමුවෙන් ගොස් බමුණාට දුන්නාහ. ඒ බමුණු පත බලාගෙන අද ආවා ද කියා විමසූ විට අද දැන් ආවාය කියා මට ග්රී ෂ්ම තදය , 8 පැන් ඇති තැනක් කියව යි කී සඳ එතනට සතර ගවු දුර අනුරාධපුර නුවර සිට සතර ගවු දුර සතර වාසල්කඩ සතර ගවු දිග පළලය, සතර පළින් වෙන‍ වෙන ම බෙහෙ‍ත් බඩු සතරක් අරගෙන තිසාවැවෙන් නාගෙන එන්ඩ කියා ඇරිය සඳ නුබට කන්ඩ බත්මාළු උදව් කරමි කියා යන්ඩ ඇරියේය. නෙර්මලයා තිසාවැවට ගොස් නාගෙන මානෙල්මල් කඩාගෙන සතර දොරටුවකින් බෙහෙත් බඩුත් ගෙන නුවර මුළුල්ලත් බලා ඇවිද නැවත බමුණු ගෙදරට බත් පිස බාන වේලාවට ඇවිත් ගෙනා බෙහෙත් බඩු බමුණාට දීලා සිටියාහ. ඔහුගෙ බල බමුණු දැකලා බොහෝ විස්මයට පත්ව 9 ඕහට බමුණු මසුරන් සියයක් දී පතක් ලියා දිගාබල කුමාරයාට දී මේ පුරුෂයා උතුම් පිරිමියෙකැයි කියා දෙමළුන්ඩ අසු වී නම් නපුරැයි කියා තොප ස්වමීපයෙ ඉඳීමට සුදුසු නොවෙයි කියා කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන් ස්වමීපයට කඩිනමට ඇරිය මැනව යි පත ලියා ඇරියාහ. ඒ පත ගෙන මිකෙළිනා වේලාවට ඇවිත් ගෙනා බෙහෙත්බඩු හා මහනෙල්මල් දිගාබල කුමාරයාට දුන් සඳ ඒ කුමාරයා ඔහුගේ බලේ දැකලා මසුරන් දහසක් දි නුඹ ගමට ගොසින් මවුපියන්ට කියා රූණමාගමට යන හැටියට සෙට රව යි කියා ඇරියාහ. ඒ මසුරන් ගෙන ගොසින් මවුපියහට දි සිටි විට වැඩිමහලු බෑයෝ ගෙට ඇවිත් 2. ස්නේහ - උ . ප . 3. පයිඹියට - අ . ක . : පසින්බියට - හ . : පසුබිපයියට - ප . 4. . - ධ . : පසක් - ක . බ . අ . හ . උ . ප . 5. “ ඇතුගෙට ගොස් ” වෙනුවට : අත්මුව සුද්ධකරගන - ප . : අත්මුව සෝදා - ව . 6. . - උ . : තිස් - ප . : සත් - ක . ග . 7. දැවිටිගම - ක . : දැවටිගම - බ . : ගැදැහැමිටිගම - ර . 8. . - බ . : නදිය - ක . අ . ධ . ස . ප . 9. වික්ෂොපව - ක . ස . : වික්ෂොපව - ම . ප . : විශ්ශොපව - උ . : විස්සොපව - ම . අ . හ . : විස්සෝ පවි - ධ . : විස්මව - බ . : විස්මයට පැමිණ - ව .රාජාවලිය 175

සිට නෙර්මලයාගේ බලේ නොදැන මේ සොරා කසාතොටට ගොස්න් මග සිට ආවාය කියා උරණ තෙපුල් කී විට මවුපියො තරහ තපුල් ඔහු සදෙනාට 1 කී විට පසුවදා නෙර්මලයන්ඩ බත් මාළු උදව් කර දිලා වැඳ අවසර දුන්නාහ. කසාතොටට ගොස් දිගාබල කුමාරයා දුන් පත ගෙන ගොස් කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන්ඩ පෙනී අතට දුන් සඳ එරජ ඒ පත බලා ඔහුගේ බලේ ලියා තිබුවා දැකලා මසුරන් ලක්ෂයක් දි ගැමුණු කුමාරයාට පාවා දුන්නාහ. කොණාගම කාශ්ය ප බුදුන්ගේ ශාසනයේ දී කිරිපිඩු දන් දී මේ බලේ ඇතුව උපන්නාහ. මෙසේ ම අනික් යෝධයෝ අ‍ටදෙනාත් සෙසු පින්කම් කර බලේ ලද්දහ යි දැනගත යුතුයි. කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවෝ දසමහ යෝධයින් ගැමුණු කාමාරයන්ඩ බාර කර දී උන්නාහ. තිස්ස කුමාරයින්ඩ දිගාමඬුල්ල දුන්නාහ. කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවෝ දසමහ යෝධයින් ගෙන්නවා මේ දෙබෑ කුමාරයෝ රට ලොභයෙන්වත් වස්තු ‍ෙලාභයෙන්වත් ඩබරව සටනක් වී නම් දාසමහයෝධයන් එක් කුමාරයෙකුට වී නම් අනික් කුමාරයා නසිති සිතා පළමුවෙන් දසමහා යෝධයන් ගෙන්නවා මේ දෙබෑ කුමාරයන් කරන සටනක් ඇත්නම් තොපි ‍දසදෙනා දෙදෙනාට එක් නොවී සිටුව යි කියා බුඬ ශාසනයට අත් නගි දිවුරුන් ගත්තාහ. ඒ දසදෙනා ඒ සැටියේ දිවුරුන් දුන්නාහ. මෙසේ ගැමුණු කුමාරයා කසාතොටට සේනාව ගෙන ගොසින් සිටි සඳ පියාණන් ස්වමීපයට එවනසේක මම මාවිලි2 ගඟින් එගොඩ යන්ඩ පියාණන් අතින් අවසර බල්වා එවූ සඳ මේ කුමාරයා සැණෙකින් නසිති සිතා දරුවන් රකිනා නිසා යන්ඩ එපාය කියා ලියා පත් ඇර දසලක්ෂ අසූදහසක් දෙමළ සෙනාවය, විසි මහායෝධයෝය. ගඟින් මෙගොඩ අපට ඇත කියා වලකා ඇරිය සඳ මෙසේ තුන්වාරයක් පියාණන් ස්වමීපයට පත් ලියා එවා මාවිලි 2 ගඟින් එගොඩ යන්ඩ අවසර නොදි කුමාරයන් රැකගන්ඩ ඕනෑ නිසා තුන්වරක් එපාය කියා පත් ලියා පුතුණුවන් ස්වමීපයට ඇරියාහ. සතරවෙනි වර ගෑනුන් පලඳින ආභරණ එවා මපියරජ ගෑනිය. පිරිමියෙක් නොවෙයි කියා ගෑනු පලදින ආභරණ එවූසේක. පියාණෝ ඊට සිත කෝපව සැණෙකින් මේ කුමාරයා නසිති කියා රැහැණිව උදහස්ව හිමි කරමි සිතා පියරජ කී බසට ගිලිමලයට 3 ගොසින් සැඟවී කීපදවසක් සිට කොත්මලයට ගියසේක. කාවන්තිස්ස රජ ඔටුනු පැලඳ සැට අවුරුද්දක් රාජ්ජය කර තුසිත 4 පුරයෙහි සැප විදිනාහුය. කාවන්තිස්ස රජ්ජුරුවන් උකුත් වුණා ම තිස්ස කුමාරයා ඇවිත් පියරජු දෙණක ලා ‍කඩොල් ඇතත් මෑණියන් විහාරමහ දේවින් වහන්සේත් කැඳවා ගෙන දිගාමඩුල්ලට ගියාහ. ගැමුණු කුමායා පියාණන් උකුන් වූ බව අසා කොත්මලයට පිටත්ව මාගම් 5 නුවරට ඇවිත් තිස්ස කුමාරයින්ඩ පත් ලියා ඇර මෑණියනුත් මා 1. සතරදෙනාට - අ . : සදෙන - බ . : ඔවුන්සදෙනාට - ස . : ඔහු සදෙනාට - උ . ප . 2. මාවෙලි - බ . : මහවැලි - ග . ව . උ . 3. ගිරිමොලෙට ර . :ගිරිමලයට හ. 4. තොසිත - ක . බ . 5. මගක් - හ .176 රාජාවලිය

උපන් ද‍ා උපන් ඇතත් එවන්ඩ පත් ලියා ඇරිය විට 5 තිස්ස කුමාරයා නේවා උන්නාහ. තුන්වරක් පත් ඇර නේවු විට සටනට නික්ම ගැමුණු රජ සෙනඟ ගෙන යුදඟනාපිටියේ 6 දී දෙබෑයෝ යුද්ධ 7 පුණ්ඩුව 8 ගැමුණු රජුගෙන් තිස් දහසක් සෙනාව වැටී යුද්ධ පරාජයව බිඳි දුවන විට තිස්ස කුමාරයා 9 පාරේ එලවාගෙන එන විට මහාසංඝයා ඇවිත් මග හරස් කර සිටියහ. යුඬ කර ආ තිස්ස කුමාරයා එදැක ආපසු දිගාමඬුල්ලට 10 ගියාහ. නැවත සේනාව එක් කරගෙන ගැමුණු ගුමාරයා සටනය නික්මුණා‍හ. මෙසේ සේනාව නසා යුඬ කර මතු දෙමළ සටන් බැරිය කියා සිතා අපි දෙන්නා කොට ගෙන දිනව්ව 11 කෙනෙකුන්ඩ එටය කියා පත් ලියා ඇර තිස්ස කුමාරයා ‍ක‍ඬොල් ඇතාට 12 නැගී ගියාහ. ගැමුණු රජ අස්වෙළඹට 13 නැඟී ගොසින් යුදඟනා පිටියේ දී 14 දෙදෙනා සමඟිව අස්වෙළඹ 15 විහිදුවා කඩොල් ඇතාට උඩින් පන්නවා කඩුව පිටින් තිස්ස කුමාරයින්ඩ ගසා සිටි කල්හි කඩොල් ඇතා කිපී මා පිට උන්නේ ගෑනිය, අස්වෙළඹ පිට උන්නේ පිරිමියාය කියා සිතාගෙන කඩොල් ඇතා තිස්ස කුමාරයා බිම හෙළාපීහ. 16 ඒ කුමාරයා දුවන කොට ගැමුණු කුමාරයො ප‍ාරේ එලවා ගෙන යන විට මොහු අල්ලා සිර කරමි සිතා නැවත සෙනඟ ගෙන ආපසු සටන් කරමි සිතා ඔහු අල්ලන්ඩ පාරේ ගියාහ. තිස්ස කුමාරයා ගණපන්තියට වන්නාහ. 17 ගැමුණු කුමාරයො ප‍ාරේ එලවා ගෙන ගොසින් විහාරයේ දොරකඩ රැක ගත්තාහ. තිස්ස කුමාරයො ගණපන්තියට වදිනා කොට ගැමුණු කුමාරයො පාරේ එලවා එනවා දැකලා උන් සංඝයා සිටිසේක. සිටි සංඝයා උන්සේක. 18 තිස්ස කුමාරයො දැන් ආවා කොහි ද ස්වාමීනි ඇසූ විට අපි උන් තෙක් 19 සිටි තෙක් දුටුවේ නැත කීසේක. මියෙච්චි 20 සඟරුවනක් සේ සාමණේර දෙනමක් 21 සිවුරු වසා බැඳ ගෙන විහාරයෙන් පිටතට ගෙන ගියාහ. ගැමුණු කුමාරයා කියනසේක තිරනැති සසරට 22 තිස්සයා සංඝයාගේ කර පිටින් යන්නවුව 23 කියා ගැමුණු කුමාරයා ‍කඩොල් ඇතත් මැණියන් විහාරමහා දේවීත් කැඳවා‍ ගෙන මාගම් නුවරට ගියසේක. තිස්ස කුමාරයො සංඝයා 5. “ එවන්ඩ පත් ලියා ඇරියවිට” වෙනුවට : එවයි කී සඳ - ග . ව . 6. යුද්ධගණ - ර . : යුද්දගන - ක . 7. යුද්ධයට - ප . බ . 8. පුඩුකොට - ස . 9. කුමාරයා ගැමුණු කුමාරයා - ග . ව . : කුමාරයො ගැමුණු කුමාරයා - ප . 10. දිගාමඩලයට - අ . ධ . ස . 11. දිනච්චි - ස . : දිනාප - බ . : දිනූ - ග . ව . 12. ඇතා පිටට පැන - අ . ප . : ඇතාපිට - ග . ව . 13. අශ්වයාට - බ . ක . : අශ්වයා පිටට පැන - අ . : අශ්වයා පිට - ග . ව . : අස්ළුලෙයි - ධ . 14. යුද්ධයන - අ . ක . 15. අස්වවෙලඹ - ස . 16. හෙලුව - ධ . : හලා එලා පිය - ක . : එලූහ - හ . ර . අ . ස . ප . 17. ගියාහ - අ . ධ . : පැන්නාහ - ප . : වන්නේය - ග . ව . 18. ඉඳගත්සේක - බ . ක . : සිටියාහ - ග . ව . 19. . - ධ . ප . 20. මියෙච්චි - ක .හ . ම . ප . : මියජ්ජ - බ . : අපවත් වූ - ග . ව . 21. “ සේ සාමණෙර දෙනමක් ” - ග . ව . බ . පොත්වල නැත ; ගෙනියන ලෙසට සංඝයා - ර . : සංඝයා - ධ . හ . අ . ක . ස . ම . 22. සසර - හ . ස . : කයට - ග . ව . 23. යනවා ස - බ . : යවව - හ . : යන්නට ඒකාය - ක . : නොය - ප .


රාජාවලිය 177

වහන්සේට කියාල බෑයන්ට 1 කියාලා සන්තානට ගණපන්තියට ඇවිත් පිටත් කරවූ සේක. මාගම් නුවරට අවුක් සංඝයා ගැමුණු කුමාරයා දැක එපවත් කියා තිස්ස කුමාරයො ගෙන්නවා ගැමුණු කුමාරයින්ඩ භාර කර දුන්සේක. කුමක් නිසා වැඩියා ද ස්වාමීනි කියා මා අත වරද නොවෙයි තිස්ස කුමාරයින් අත වරදය කියා දහස් ගණන් සෙනඟ නසාගත්තාහ යි කියා මහාසංඝයාට වැඳ අවසර ගෙන සිටිසේක. පසුව දා රජ සර්වාභරණයෙන් 2 සරසා පියාණන්ගේ මළකඳ දවා අඬා දෙදෙන ඔවුනොවුන් වැළඳ සිපගෙන අඬා පියාණන් දුක සන්සිඳුවා දෙදෙන ම උන්නාහ. දසමහයෝධයෝ අවුත් ගැමුණු කුමාරයින් දැකලා පියාණන් වහන්සේ දෙබෑයෝ සටන් කෙරෙති කියා අප දසදෙනා ගෙන්නවා දිවුරුන් ගත්තාහ. අපි දසදෙන අහක උන්නයි 3 කීහ. ගැමුණු රජ එබසට සන්තෝපව විහාරයට ගොසින් මහාසංඝයාට වැඳ සිට ස්වාමීනි. මම මාවිලි 4 ගඟින් එගොඩ යන්ඩ අවසර ගන්ඩ ආමී කියා අවසර ගෙන නුවරට ඇවිත් මලණුවන් කැඳවා සිප තුරුලු කරගෙන මම දෙමළ සටනට යෙමි , නුඹ විසින් ගොයම් කරවයි කියා මලණුවන් සිඹ සනසා සිවුරඟසෙනඟ ගෙන කසාතොටින් එගොඩට තුන්ගන්කසටපිටියේ 5 වාඩි ලාගත්තාහ. අප බුදුන් පළමු යකුන් දුරු කර සිට මයියඩ්ගණ 6 බිම බුදුන් වැඩි දා සමන් දෙව්රජ බුදුන් වැඳ සිටි විට කේශධාතු මිටක් දී සමන්දෙව්හට වදාරණ සේක් සමන් දෙවිරජ පන්දහසක් පවතිනා සේ දාගොබක් කරව යි කීසේක. ඒ කේශධාතු ගෙන බුදුන් වැඩසිටි බිම සත්රියනක් රත්තරනින් දාගොබක් බඳවා සමන් දෙවුරජ වැඳ පූජාකර ඉන්නාහ. නැවත බුදුන් පිරිනිවන් පෑ විට කුසිනාරා නුවර දී දරසෑය මහසොප් 7 මහතෙරහු ගිනිදුක් විට සරඟු නම් රහතන්වහන්සේ 8 දරසෑය ගිනි නිවෙන්ඩ පළමුවෙන් ග්රීහවා ධාතුව ගෙන ඇවිත් මිහිගුණා වෙහෙ‍ර රත්තරනින් ගෙයිතිබා 9 වැඩිසේක. ඊට පසු මිහිඳු මහතෙරුන්වහන්සේ දෙවෙනිපෑතිස්ස රජ්ජුරුවන්ඩ කියා සතළිස් රියනක් රන් ද‍ාගොබ මැදිකොට බැන්දාහ. එතන රත්රන් ඇතුවා දැන මේ සැඩිදෙමළු ‍ගන්ඩ ඇවිත් රැගෙන ඉන්නාහ. සමන්දෙවිරජ බැඳි රන් ‍දාගොබ දැක ගිනිදැල් ඇවිළී බුදුරැස් පිටත්ව ගියාහ. දෙමළෝ මේ කාරණාවට භයපත්ව උන්නාහ. පන්දහසක් අවුරුදු පවතිනා ශාසනයෙහි අනුහසින් අද වෙන තුරු සෑම දිනක ම රතින් නිලින් සුදින් බුදුරැස් පිටත් වෙයි දැනගත යුතුයි. මේ සැඩි දෙමළො පෙරනෙත්තියට 10 කඳයුරු බැඳ එතන උන්නාහ.

1. බැනන්ට - ර . හ . අ . 2 . - ග . ව .: බවන - ක . 3. උනිම්හයි - බ .: උන්නාහයි - ප .: උන්නෙහු යයි - ග . ව . 4. ම‍ාවෙලි - බ .: මාවැලි - ග . ව . 5. තුන්ගන්කසාපිටියේ - ධ . ල . ස . ප . අ .: තුන්ගන්කඩ - ක .: වතුගම්කසාරිටියෙ - ර .: තුන් ගම්කටුපිටියේ - ග . ව .: කුඩාපිටියේ - වන්රා. 6. මෛහන්ගන බිම - ධ . ප .: මහ්යයඞගණයෙහි - ශ . ව . 7. මහසුප් - ග . ව . 8. ශරියුත් තෙරිඳු - ක . බ . වන්රා. 9. දා ගැබ බැද සැරියුත් තෙරිඳු - ක . බ .: ශරියුත් තෙරිඳු - වන්රා . 10. පරනෙතතියට - ක .: පෙරත්තෙනියට - හ .: පෙරනෙත්තියාට - ස .


178 රාජාවලිය

දැන් මේ ගැමුණු රජ සිවුරඟ සෙනඟ ගෙන මිහිගුණාවෙ 7 කඳයුරු බැඳ වටලාගෙන ඒ කෝට්ටය සමසකින් අරවා ගෙන ඒ දාගොබ දෙවනුව ගල්පෝරු 8 කප්පවා ගැමුණු රජ බැන්දෙවුවාහ. මිහිගුණාවෙ කෝට්ටය අරවාගෙන සෙනඟට පඩි දී නිරෝගී 9 කෙළ මහත් ඔල්වරහඬ ගසමින් එතනින් පිටත්ව ගොස් කිහිරිගම 10 කෝට්ටය වටලා තුන්මසක් සටන් කොට අරවා ගෙන මහත් පෙරහරින් ගොස් මානෙල් නුවර කෝට්ටය වටලා අරවමින් තුන්මසක් සටන් කොට ජයගෙන නෙයියාඩන් කෙළ එතනින් ගොස් අඹුළු 11 කෝට්ටය වටලා දෙමසකින් සටන් කොට අරවා මහපෙරහරින් එතනින් ගොස් මහත් බල ඇති සත්බෑ කෝට්ටය 12 වටලා සත්බෑ දෙමළු සත්දෙනා ඇතුළුව 13 බොහෝ දෙමළුන් මරා සාරමසකින් ජය ගෙන එතනින් ගොස් අතුරොබා 14 කෝට්ටය වටලා සමසක් සටන් කොට අරවමින් මහත් සන්තෝෂයෙන් නෙයියාඩන් කෙළ එතනින් ගොස් දෙනගම 15 කෝට්ටය වටලා දෙමසක් සටන් කොට අරවා ජය ගෙන එතනින් ගොස් හලාකොළ 16 නුවර කෝට්ටය වටලා දෙමසක් සටන් කොට අරවා ජයගෙන එතනින් ගොස් පහොවත්ත 17 කෝට්ටය වටලා තුන් මසකින් අරවා ජය ගෙන ගැමුණු රජ මහසෙනඟට රන්රුවන් පඩි දී එතනින් පිටත්ව ගොස් දිගාබයගොල්ල 18 කෝට්ටය වටලා සාරමසකින් සාධා ජය ගෙන මහත් කොට හඬ 19 ශබ්ද පවත්වමින් නෙයියාඩන් කෙළි කෙළ එතනින් ගොස් කසාතොට 20 කෝට්ටය වටලා දෙමසක් සටන් කොට අරවමින් එතනින් ගොස් මහාවෙට්ට 21 නුවර කෝට්ටය වටලා සාරමසක් සටන් කොට ජය ගෙන එතනින් ගොස් 22 බානාගම 23 කෝට්ටය වටලා දෙමසකින් සටන් කොට අරවමින් එතනින් ගොස් නිලගම් 24 කෝට්ටය වටලා සටන් කොට අරවමින් කුඹගම් 25 කෝට්ටය වටලා අරවමින් නන්දිගම් 26 7. මිහිඟුනාව - ක . වන්රා . : මියුගුණ වෙහෙර - ග . ව . 8. ගල්පෝරුව - බ . : ගැඩොල් - ප . 9. නිරොග් - අ . ධ . ස . ප . : නිරොගි - ල . අ . ව . න්. රා . : නිරොගි - ර . 10. කිනිහිරිගම - අ . ස . ල . ප . ම . හ . ර . : ගිරිගම - බ . 11. අඹු - ධ . හ . ර . ම . ය . : අඹුළුව - ක . : අන්බුඩුව - බ . : අඹටුවා - ග . ව . : අම්බතිත්ථක - මහා . : අඹටුව - ස්තූප : අඹුළුවාගල - වන්රා . 12. බෑයකොට්ටය - වන්රා . : දෙමළ සත්රජකෙනෙක් - මහා . : සත්බෑකෝට්ටය - ස්තූප . 13. අතුරෙන් - ග . ව . ක . ට . වන්රා. 14. අතුරුබා - බ . : අකුරෙබො - වන්රා . : අන්තරාසොබහ - මහා . : ඇතුරොබ - ස්තූප . 15. දෙනගමු - ව . : දෙණ - මහා . : මහාකොල - ස්තූප . 16. හලාකෙල - වන්රා . : හාලකොල - මහා . : මහාකොල - ස්තූප . 17. පොහොන්වත්ත - ක . : පෝවට්ටන් - බ . : පොහොවතු - ව . : පොල්වත්ත - ස්තූප . : තාළිසොබ්බ - මහා . 18. දිසාභයගොල්ලක - මහා . : දිඝාභයගල්ල - ස්තූප. 19. අධ - ක . වන්රා . : ප්රී-ති - ග . ව . 20. කහතොට -බ . : කච්ඡතිත්ථ - මහා . : කඝාතොට - ස්තූප . 21. ටහිට්ඨ - මහා . : වෙඨ - ස්ත්රී.ප . : මහවෙහෙර - වන්රා . 22. “ මහවෙට්ට . . . එතනින් ගොස් ” - ධ . හ . අ . ස . ප . පිටපත්වල නැත. 23. බානන්ග . - ධ . : බානග . - අ . හ . ස . ප . : විල්බාගන් - බ . : බනග . - වන්රා . : භාරණක - ස්තූප . 24. නිලාගම් - ග . ව . : නිල්ගන් - ධ . : නීලන්ගන් - බ . : බනගං . - වන්රා . 25. කුඹාගන් - බ . : කුඹාගම් - අ . : කුඹාගං - ධ . : කුඹ නම් ගම ස්තූප . : කුම්බගාම - මහා. 26. නන්දිගං - ධ . හ . : නන්දිගන් - බ . ක . : නන්දික නම් ගම - ස්තූප . : නන්දිගාම - මහා.


රාජාවලිය 179

කෝට්ටය වටලා අරවමින් විල්බාගම් 8 කෝට්ටය වටලා අරවමින් තඹගම් 9 කෝට්ටය වටලා අරවමින් මේ හැම සාරමසකින් සාධා ජය ගෙන මහත් පෙරහරින් ගොස් මුදුන්නරුවෙ 10 කඳයුරු ලා කොටන විට දෙමළ සෙනඟත් ගැමුණු රජුගේ සෙනඟත් කොටන විට දෙගොල්ල කලබැගෑනිව තෝරාගන්ඩ බැරිව සිටින විට ගැමුණු රජ සිතට දුක් වැද මම රාජ්ජයට ලොභයෙන් නොවෙයි. පස්වාදහසක් මුළුල්ලෙහි 11 පවතිනා බුද්ධශාසනය එළි කරමි සිතා පරසතුරන් නසා ජය ගනිමි සිතා කොටන මාගේ සේනාව ඇඳි වස්ත්රුත් ආයුදත් ගිනි සේ දිලිහි දිලිහී තිබෙව යි සත්යටක්රි යා 12 කොට අඬගැසූ සේක. ඒ සැටියට තමාගේ සේනාව ඇඳි වස්ත්රෙත් ආයුදත් ගිනි සේ බබලවා සිටි විට සේනාව තුරන්දු කරගන දෙමළුන් මරා ජය ගෙන මහත් වූ සන්තෝෂයෙන් ප්රි යව සෙනගට රන්රුවන් පඩි දී එතන සිට ඔල්වරහඬ ගසමින් ගොස් විජිතපුර යටනට ගොස් අතරමඟ වාඩි ලූහ. විජිතපුර කෝට්ටය කොහොම ද කිවොත් අගල් තුනක් කපා වට කර දිය පුරවා තිබෙන්නේය : වට කර ලෝ පහුරකින් සෑදී තිබෙන්නේය : දසඅට රියන් දොරකින් වසා තිබෙන්නේය 13 සෙසු කෝට්ටයක් මේ සැටියේ අරවැපුවායින් නැත. අනුරාධපුර නුවර ඇර සෙසු කෝට්ටයක් මේකට සරි නැත. මේ පසුවුණු කොට්ටවල් අරවන කල් දසමහ යෝධයෝ සටනක් බොහෝ කෙටුමට නෑර මහසෙනඟ කෙටුවාහ. දුටුගැමුණු රජ දසමහ යෝධයන් බල විමසන පිණිස රජ්ජුරුවන් දකින්ඩ එන විට උදෑසන නන්දිමිත්ර යාගේ ඉස්සරට කඩොල් ඇතා කෝප කරවා තරහවන්ඩ බස් බැණ පිටට ගල් හෙළන කලට එවේලෙහි ‍කඩොල් ඇතා ඇවිස්සී 14 මහනිරයේ ගිනි වෙවුළුවා 15 මෙන් ගුගුරුවා නන්දිමිත්රඒයාගේ ඉස්සරට දුවන්ඩ වන්හ. ඉස්සරට එන ඇතා දැකලා මා වැනි යෝධයෙකුට හිසකෙස් පිට හෙළා ගෙන දිවීම සුදුසු නොවෙයි සිතා ඇත් රජුට මම කියටියක් 16 දනිමි ‍සිතා වමත හකුළුවා දකුණතින් දෙදළ අල්ලා බල්ලෙකු සේ උක්කුටුකයෙන් බිම ඉඳුවා පීය. එවේලෙහි මහසෙනග නන්දිමිත්ර්යාගේ බලේ දැකලා ඔල්වරහඬ ගසමින් මහත් කෝලාහල ශබ්ද පවත්වා හඬගැසූ සඳ දසකුලයක ඇතුන්ඩ වැ‍ඩි හෙයින් ඡද්දන්ත කුලයට උතුම් බල ඇති හෙයින් මේ කඩොල් ඇතා ඡද්දන්ත නම් විල උපන් හෙයින් මේ ශ්රීය ලංකාවේ ඉන්නා ඇතුන් සියයක 17 බල දරන්නේය. 8. විල්ලබග - හ . අ . ධ . 9. තංබංග - බ . : තඹගන් - ස . වන්රා . : තඹුන්න නම් ගම - ස්ත්රී ප . : තම්බගාම - මහා . 10. මුදුන් තරුවේ - ධ . : මුදුණ්නරුවෙ - අ . : මුහුන්තරුවෙ - ව . : මුහුන්තරුවේ - ග . බ . : දමුන්නරූයේ - ස්තූප . : මදුතරුවෙ - වන්රා . 11. මුළුල්ලෙහි පන්දහසක් අවුරුදු - ස . ද . හ . ක . බ . ම . 12. සත්තක්ක්රි යා - හ . අ . : සත්තක්රිහයා - ස . වන්රා . 13. සිටින්නේය - ආ . හ . : සිටින්නේය - ස . 14. ඇවිසී - ක . බ . : අවේසව ප . : අවීචි - ග . ව . 15. වෙළුව - හ . : වෙළුවා - අ . : වෙළුවාක් - ප . : වෙවුළුවාක් - ග . ව . 16. කී ශබ්යක් -බ . ක . හ . 17. සියයකට - බ . : සියකෙල - ක . : සියක් ලක්ෂ ප . : සියක්කෙළක - ග . ව .180 රාජාවලිය

නන්දිමිත්රජයාගේ බලේ දැකලා ගැමුණු රජ විජිතපුර සටනට භය නැත කියා විජිතපුර කෝට්ටය වටලාගෙන දිය අගලතුන වටලා පැනගෙන ගොසින් දකුණු වාසල්දොරට කඩොල් ඇතා සටන් විය. නැගෙනහිර වාසලට වේළුසුමන යෝධයා අසු පිටට පැනනැගී බොහෝ දෙමළුන් මැරීය. එවේලෙහි දෙමළු වේළුසුමන යෝධයාට භයින් තැතිගෙන ආයුධ දමා ඇතුළු නුවරට වැදී කෝට්ටවලට වැදි1 අට්ටාලවල දොරවල් වසාගෙන උන්නාහ. එවිට ගැමුණු රජ කියන සේක. 2 නන්දිමිත්රො යෝධයා ද නෙර්මල යෝධයා ද කඩොල් ඇතා ද මේ තුන්දෙන දකුණු වාසල්දොර සටන් විය. සේන 3 නම් යෝධයා ද ගොඩිම්බර 4 යෝධයා ද ථෙරපුත්ත 5 යෝධයා ද නැගෙනහිර වාසල්දොර සටන් විය. බස්නාහිර වාසල 6 ද උතුරු දිග වාසල 6 ද අනිකුත් යෝධයෝ සටන් විය. කඩොල් ඇතා කුඤ්චනාද කොට ගුගුරුවා දියකොටුවල සිටි 7 දෙමළො අනෙකප්රතකාර ආයුධ විදිමින් සිටි විට ඇතු පසු නොබැස සිටි විට හුණු කරපු යබර 8 ඊයන් ගෙන ඇතු පිට වක්කළෝය. එවිට ඇතු වේදනාවෙන් මොරගාගෙන දිය අගලේ වැටී ගිලී සිටියාහ. ඇතු පිටට ඇළුණු ඊයන් යබර 8 උගුළුවා ඇතුගේ වණයට වෙදකන් කර හොඳ කරගෙන ගැමුණු රජ අඳින සළුපිළිවලින් ඇතු පිට වසා ඊපිට තඹපට අතුට මා උපන් දා උපන් ඇත් රජය කියා සියලු ලක්දිව නුබට දෙමි කියා දොර 9 බිඳින්ඩ වදාළ විට එවේලෙහි ඇත්රජ සෙනහඩ මෙන් ගුගුරුවා ගොස් පෙර අත් බිම ඔබා යදොර 10 දෙදළින් උගුළුවා පීය. යදොර 10 මුලින් ඉගිළී ඇතු යටවෙන්ඩ යන විට එතන සිටි නන්දිමිත්ර යෝධයා ‍මාගේ රජ්ජුරුවන්ගේ ඇත්වාහනය වේ ද කියා උරඉසින් අටඉස්බක් පමණ දවාපීය. එදා නන්දිමිත්ර් යෝධයා බිම ඇන පු වෛරය ඇරපියා පිටට නැගෙන්ඩ මූණ බැලීය. දසමහයෝධයෝ ඇත්වස්සා ගිය තැනින් අපි නොයමුව කියා දසදෙනා එක එකාට අටඉස්බක් තැන් ලෝහපුර බිඳ විජිතපුර කෝට්ටයට වැද දෙමළුන් කොටා මැරුවාහ. කඩොල් ඇතා රථසකක් 11 ගෙන දෙමළුන් මැරුවාහ. විජිතපුර සටන් සාරමසකින් නිමවා බොහෝ දෙමළුන්ඩ කොටා මරා එතනින් නික්ම ගොස් ගිරිනිල්ලන්කට 12 වාඩිලාගෙන සෙනගට පඩි දී පන්සියයක් රහතුන් වැඳපුදා ගිරිනිලලන්කඩ 12 අරවමින් අනුරාධපුර නුවරට 1. කොටුවලට නැගී - ස . ධ . හ . 2. බලා සිටියේය - ග . ව . 3. සෝමන - බ . : මහාඝෝණ - මහා. 4. ගොඩ්බබ්ර- ක . : ගොධීඹර - අ . : ගොටීම්බර - හ . : ගොටිංබර - ස . : ගොටයිම්බර - ග . ව . : ගොටිඹර - වන්රා. 5. ථෙරපුත්තාභය - ස . : තේරපුත්තාහ හ . : තේරපුත්තබ ධ . : ථෙරපුත්ර. - ක . : ථෙරපුස්ථක - ප . 6. වාසලට - ධ . බ . ක . 7. “ දියකොටුවල සිටි ” වෙනුවට : දිය කොටුව උඩ සිටින විට - ක . : මහදොර බිඳින්ට වන , අට්ටාලවල සිටි - ග . ව . 8. සබර - බ . : සමලබොර ප . : යබොර - ග . ව . 9. යදොර - අ . ර . 10. දොර - ප . බ . ග .ව 11. රථයක් - වන්රා . ස . හ . ල . බ . ම . ධ . ර . 12. ග්රී-නිල්ලන්කඩ - ක . : ගිරිනිල්ලකඩ - හ . : ගිරිනිල්ලන්කඩ - ම . : ග්රිහනිල්ලන්කඩ - වන්රා . : ගිරිනිල් නුවර - ස්තූප . : ගිරිලක - මහා.රාජාවලිය 181

සටනට පිටත්ව කසාගලුගම 2 කෝට්ටය බැඳගෙන උන්නාහ. ඵලාළ රජ ගැමුණු රජු කසාගලුගම 2 කඳයුරු කෝට්ටය බැඳගෙන ඉඳිනවා අසා දෙමළ නුවර ඉන්නා සිංහලඇමතියන් ගෙන්නවා කිමෙක් ද ඇමතියෙනි. මිහිඟුණාව 3 පටන් තිස්දෙකක් කොටු අරවමින් විජිතපුර කොටා එනුවර අරවමින් කසාගලුගම 2 කඳයුරු බැඳ ඉඳිනාහ. සෙට සටනට ගොසින් කෙසේ කරමු දැයි කියා ඇමතියන් අතින් ඇසුවාහ. එබසට ඇමතියෝ සිවුරඟසෙනග ගෙන සෙට සටන් කරමුව කීහ. එලාළ රජ පත් ලියා අරින්නේ ගැමුණු කසාගලගම 2 ඉඳ කම් කිම් ද සෙට සටනට එව යි කියා පත් ලියා ඇරියාහ. එළාල රජු එවූ පත ගැමුණු රජහට ගෙනවුත් දුන් සඳ ගැමුණු රජ පත බලා දෙවෙනි පත් ලියා ඇරියාහ. අපි එමින් සිටින්නාහ එලාළ රජහට තොපි එව යි කියා පතට පත ලියා ඇර ඉක්බිති දසමහයෝධයන් ගෙන්නවා සිට 4 එලාළ රජුගෙ විසිමහ යෝධයන් හා මාර සෙනගක් වැනි එලාළ රජුගෙ සේනාව සමඟ සෙට සටන් කෙසේ කරමු ද කියා 5 දසමහයෝධයන් අතින් ඇසුවාහ. දසමහයෝධයෝ කියන්නාහු එක එලාළ රජුගේ සෙනඟ තබා මුළු දඹදිව රජපිරිස් ආවත් අපි දසදෙනා ඉදිරියේ ජයගන්ඩ නොදෙමුව කියා භය නොව මහරජ යි කියා සැළකළාහ. ඊට පසුව දා එලාළ රජ සිවුරඟසෙනග පිරිවරාගෙන මාරසෙනඟ මෙන් දිඝඡන්තු 6 යෝධයා ආදි කොට ඇති විසිමහයෝධයන් හා අනුරාධපුර නුවරින් පිටත්ව සටනට ආවාහ. ගැමුණු රජ කොටුව මැද සිට මුතුකුඩය නංවා ධවලඡතුය බඳවාගෙන සක්පලිස් දෙක දැලේට අල්ලවාගෙන සූසැට හෙරිනාද කරවා යුගන්ධර පර්වත සෙනහඬ මෙන් ගුගුරුවා නාද පවත්වා ගැමුණු රජුට දකුණුභාගය නන්දිමිත්රම යෝධයා සිටුවා වන්භාගයට නෙර්මල යෝධයා සිටුවා අනිකුත් යෝධයන් කොටුවලට සමන්නා 7 සිවුරඟසෙනඟ සාදාගෙන ගැමුණු රජ සිටියාහ. එලාළ රජ මහාපර්වතයා කියන ඇතාට පැනනැඟී කසාගලුගම 8 කඳයුරු දැකලා සිටි විට විසිමහයෝධයන්ට මුල්ලීන 9 දීඝජන්තුවා 10 කියන පතාකයෝධයා ගැමුණු රජ සිටිනා මුතුකුඩය දැකලා පළමු රජුට කොටා දෙවනුව සෙනඟට කොටමි සිතා අසූරියනක් පමණ අභයට උඩ පැනලා ගැමුණු රජුට කොටන්ඩ එන විට නෙර්මල යෝධයා කඩුවත් පිලිසත් අතට ගෙන රජ්ජුර්වන් ළඟට යන විට නිවට දෙමළ කොයි යේද යි කියා අඬගසාගෙන එළියට පැන්නාහ. රජු ළඟට නොගොස් 2. කසාගළුන්ගම - ස . ප . හ . : ගසාගළුගම - ක . බ . : කසාගල්බඩ - ස්තූප . : කාසපබබත - මහා. 3. මිහිගුණාවෙහි - ප . : මියුගුණ - ග . ව . ර . ධ . : මියුගුණාව - වන්රා . 4. . - ස . : අසනසේක - ක . : කියන්නේ - ග . ව . 5. ආපසු යෙම්ද කියා - බ . : පස්සට යමුද කියා - ග . ව . ධ . 6. දිගඡන්තුර - හ . : පිගන්තු - ක . : පින්හිත්තර - බ . : දිගන්තර - අ . ර . ස . ප . : දගන්තර - ම . : විජතුං . - වන්රා . : දීඝඡන්තුක - ස්ත්රීේප . : දීගජන්තු - මහා . 7. කොටුවට සමන්තා - ප . : කොටුවට සමවන්ව - බ . : කොටුවලට සමන්නවා - අ . : කොටුව ලඟට සමන්නා - ර . : කෙටුමට සිටුවා - ග . 8. කසාගම - හ . බ . ර . අ . ක . ග . ප . ම . 9. මුල්ලික - හ . ර . : මූලිකවූ - ප . : මූලික - වන්රා . 10. දීඝජන්තුයෝධයා - ර . : පිගන්තුවා - ක . : පිංගුත්තරයා - බ .182 රාජාවලිය

නෙර්මල යෝධයා ළඟට 4 දිව අවුත් කෙටීය. නෙර්මල යෝධයාට කෙටූ විට තමා ම පලිහ පෑපු විට පලිහේ කෙටුම වැදී දීඝජන්තුවාගේ 5 අත දෙදරා උගේ කඩුව බිම වැටුණාහ කඩුව ගන්ඩ නැබුරුවුණු 6 විට නෙර්මල යෝධයා දිඝජන්තුවාට 7 කොටා දෙපළු කර දැමීය. දසමහයෝධයෝ ද දෙමළ සෙන් මැදට වැද ගැමුණු රජුගේ සෙනඟත් වැද කොටන විට එදා මැරූ දෙමළුන්ගේ ලෙයෙන් කලාතවැවක් 8 පිරි ගියාහ. ගැමුණු රජ එලාළ රජ මරන්ඩ එපාය කියා කඩොල් ඇතා පිටට පැනනැඟී එලවාගෙන ගොස් ඇත් දෙදළ බිම අන්නවා 9 තෝ මා මරා දමා ද 10 කියා , එලාළ රජුට ගැමුණු රජ කොටා මරා එලාළ රජු මැරූ තැන ගල්ටැඹ අකුරු කොට සිටුවා එන දවස රජදරුවෝ මෙතන දී දෝලිකුණමින් 11 හේවිසියෙන් නොයන හැටියට ගල්ටැඹ අකුරු කොටා සිටුවා ශක්ර්දෙවෙන්ද්රවයා මෙන් අනුරාධපුර නුවරට වන්සේක.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=රාජාවලිය_-_රාජාවලිය_i&oldid=7731" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි