$1 වන විට $2$7 විසින් සිදු කර ඇති සංශෝධන

"https://si.wikibooks.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Revision-info" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි