මාධ්‍යවිකි:Protectedpagewarning

"'අවවාදයයි: පරිපාලක වරප්‍රසාද හිමි අයට පමණක් සංස්කරණය කලහැකි වන පරිදි මෙම පිටුව අවහිරකර ඇත. පරිශීලනය සඳහා ආසන්නතම සටහන පහත දක්වා ඇත.

"https://si.wikibooks.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Protectedpagewarning" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි