මහාබෝධිවංශ ග්‍රන්ථ පදය-vi

ආශ්රිත ග්රන්ථ - සංස්කරණය

අභිධානප්පදීපිකා, ශ්රී සුභූති සංස්කරණය, 1921

අමරකෝෂය, විමලජෝති සංස්කරණ්ය , 1934

කාදම්බරි, එම්. ආර්. කාලේ සංස්කරණය. 1928

කාව්යාරදර්ශර, අනුකූල චන්ද්ර බෙනර්ජි සංස්කරණය, 1939

කුලසූරිය ආනන්ද, සිංහල සාහිත්යලය. 1 භාගය 1961

ගෛගර්. ඩබ්. සිංහල භාෂාවේ ව්යායකරණය, අනුවාදය, 1964

චුල්ලබෝධිවංසය, පියතරන සංස්කරණය, 1914

ජාතක අටුවා ගැටපදය, ii භාගය, හෙට්ටිආරච්චි සංස්කරණය , 1960

ජිනකාලමාලි, බුද්ධදත්ත සංස්කරණය, 1956

දීඝ නිකායට්ඨකථා, හේවාවිතාරණ මුද්ර ණය, 1925

ධම්පියා අටුවා ගැටපදය, ජයතිලක සංස්කරණය, 1933

ධර්මිප්රටදීපිකාව, ධර්ම,රාම සංස්කරණ්යච, 1906

නාගනන්ද,වි.පි රාමානුඡස්වාමි සංස්කරණය,1932

නිකාය සංග්‍රහය, ලංකාණ්ඩුවේ මුද්ර,ණ්ය,, 1907

පූජාවලී, බෙන්තර සද්ධාතිස්ස සංස්කරණය, 1930

බුද්ධවසංට්ඨකථා, හේවාවිතාරණ මුද්රණණ්ය‍, 1922

බෝධිවංසටීකා, බුරුමයෙන් ගෙනෙනු ලැබූ පුස්කොළ පිටපතකි මධුරාර්ථ ප්රථකාශිනී, බෝධිවංශ සන්නය, දේවාලේගම අත්ථදස්ස්යාරරාමයේ පුස්තකාල පිටපත.

මහාබෝධිවාංශ, සොහ්ත සංස්කරණය.1890

මහා බෝධිවංශ ග්රරන්ථිපස විවරණය, ධර්ම රාම සංස්කරණය, 1910, 1957

රොලින්සන්, භාරතීය සංස්කෘතික ඉතිහාසය, අනුවාදය, 1959

වාද්යාසපදීය, ගොස්වාමිදාමෝදරශාස්ත්රි් සංස්කරනය, තෘෂ්ණදාසගුප්ත ප්ර්කාශනය, 1937

විසුද්ධිමග්ගධිකා, ධම්මානන්ද සංස්කරනය, 1928

සමන්නපාසාදිකාථ හේවාවිතාරණ මුද්රමණය, 1929

සන්නසගල පී.බී., සිංහල සාහිත්ය වංශය, 1961

සිංහල බොධිවංශය, ධම්මරතන සංස්කරණය, 1929

සාහිත්යොමණ්ඩලීය ලිපිමාලා අංක. 1 ඉතිහාසය, ශ්රී, ලංකා සාහිත්ය0 මණ්ඩලය, 1957


සොරත වැ: ශ්රී සුමංගල ශබ්දකෝෂය. 1 භාගය (ද්විතීය මුද්ර9ණය) 11 භාගය (ප්රපථම මුද්රදණ්ය.) 1956


Artibus Asiae, Vol, XVI, 1953

Bode. M.H. the Pali Literature of Burma. 1909

Dasgupata, S.N.History of Sanskrith Literature. Vol 1 Calcutta 1947

Epigrapia Zeylanica, 1, 1912.

Geiger, W: dipawansa & Mahawansa’ 1908

Godakumbura, C.E. Sinhalese Literaturem 1955.

Hall, D.G.E: A hiatory of South East Asia, 1958.

History of Ceylon, Vol.1 parts 1& 11, University of ceylon” 1960

Janakiharana, Ed. By Gopal Raghunath Nandargiker, 1907.

Keith A.B. History of Sanskrith Literature’ 1928.

Mahabodihiwama,Ed. By A. Strong, 1891.

Mahawansa Ed, by W.Geiger’ 1923.

Majumber. An Advanced History of India, 1958.

Malalasekara G.P. The Pali Literature of Ceylon, 1928.

Smith V.A. The Early History of India, 1957.

University of Ceylon Review, Vol’ xvo nos’ 1 & 11, 1958.

Vamsatthappakasini, Ed. by. G.P. Malalasekara. 1935.

සංකේත සූචිය සංස්කරණය

ජය. සං, ජයතිලක සංස්කරණය

ධ.අ.ගැ. ධම්පියා අටුවා ගැටපදය

ධ.ස. ධර්මEරාම සංස්කරණය

ධ.ප්රa ධර්මමප්රයදීපිකාව - ධර්ම රාම සංස්කරණය

ධම්ම.ස. ධම්මරතන සංස්කරණය

බු.සං. බුද්ධදත්ත සංස්කරණය

ම.බො.ව.ග්ර්.වි මහාබෝධිවංශ ග්ර න්ථිපදය විවරණය

ම.බො.වං.ග්රං මහාබෝධිවංශ ග්රින්ථිපදය ශාස්ත්රීවය සංස්කරණය

ම.බො.වං මහාබෝධිවංසය

සිං.බෝ.ව. සිංහල බෝධිවංශය

සො.සං. සොහිත සංස්කරණය


A. විද්යංනිකේත විද්යසයතන පිරිවෙණේ පුස්කොල පිටපත

B. හිත්තැටියේ රජමහාවිහාරයේ පුස්කොල පිටපත

C. පඹුරනවාලුකාරාමයේ පුස්කොල පිටපත

D. මහාබෝධිවංශ ග්රයන්ථිපද විවරණය ධර්මා රාම සංස්කරණය 1910

E. පැල්මඩුල්ලේ මීගහගොඩ පුරාණ විහාරයේ පුස්කොල පිටපත

F. ගොඩවෙල ශ්රී සද්ධර්මොිදය පිරිවෙණේ පුස්කොල පිටපත

G. ගම්පහ බෙම්මුල්ලේ ශ්රී් වධර්නි පිරිවෙණේ පුස්කොල පිටපත

J. ජිනකාලමාලි, බුද්ධිදත්ත සංස්කරණය

T. බොධිවංස ටීකා, මාතර විජයබිම්බාරාම පුස්තකාලයේ බුරුම අකුරින් ලියැවුණු පුස්කොල පිටපත


E.Z. Epigraphia Zeylanica