මහාබෝධිවංශ ග්‍රන්ථ පදය-v

මහා විහාර පටිග්ගහණ කථා සංස්කරණය

මහා අප්පමාද සුත්තන්තං, අඞ්ගුත්තර සහිහැ. එකාදස නිපාතයෙහි මහා අප්පමාන සුතන්:36 ‍කඤ්චන චෙත්යඞ්ගණං, කඤ්චන වෛත්‍යය වුවමනා අඞ්ගණය: අරියමග්ග, පොක්ඛරණියං, අරීමග37 නමැති පොකුණෙහි:

1.වල්පතේ ‍කළවරින් A 2. පරිමුච්චිතට්ඨානෙ A 3. පහරන්න A 4. මහ පා A C 5. පිරිත් ල‍යගේ A F 6. ධාතු ගේ F 7. රාසිමළතො A D E F 8. තුඹරුක් A F 9. මහ රහතන් E 10. දැක ලහබෙදු D ද කදලහ A 11. බුහ C 12. පැයූ C 13. තෙර B C E 14. මහතන් සේ C 15. කාල පාද C 16.පාහ B පාහා A Fපහ C 17. සිටි C 18. පිරවෙත F 19. සුන්හාත A සුතහා F G 20. සුන්හා A B 21.චඩ්කම A 22. ඵලග්ගුන B ඵලග්ග C 23. ථෙරස්ස A 24. දික්සදා C 25. වෙදියති A B E වෙදිය C 26. විහාරො C 27. වෙණු B C E F G මේ A 28. ගති... ග්රචහණෙපු (ඌනයි) A B C F G 29. රාත්රිCස්ථාන A F 30. වඩ්රිාමණයෙනු දු D 31. භූසිත A B C 32. දෙවාන පියවචනං A 33. මුහ වූ C 34. මති ඇති C 35. කැරවි A E 36. යුතන් A B E F G 37. අ‍රියමහ F G අ‍රියමග්ග C ආර්යමාර්ග D


අවගිහිත්වා, ගැලී: මග්ගඤාණොදකෙන, මහ නුවණ නමැති දියෙන්: කිලෙස මලං, කෙලෙස් නමැති මල: හිරි ඔත්තප්ප සාටකෙ, හිරි ඔතප් නමැති සළු: සීල විලෙපනෙන, සිල් නමැති විලවුනෙන්:1 අරහත්ත මණ්ඩනෙන, රහත් බැවි නමැති පලඳනෙන්: විමුක්ති පුප්ඵදාමං, පඤ්ච විමුක්ති3 නමැති මල් දම්: ඉද්ධිපාද පාදුකා, චතුරිද්ධිපාද නමැති පාඳුකාවට: නිබ්බාණ නගරං, නිවන් නමැති නුවරට: ධම්මපාසාදං, දහම් නමැති පහයට: නිබ්බාණ මහා තලෙ,3 නිවන් නමැති මහලෙහ:4 එකග්ග සුඛ සමප්පිතො, සමාපත්ති සුවයෙනි සමර්පිත වූයේ: දින්න, විහාරා, දෙන ලද විහාර ඇතියහ:5 නාරාමරසඞ්ගහං, නරාමරයන්ට සංග්රිහ: දෙව මනුස්සගණා, දිව්යි මනුෂ්යත ගණයෝ: තං ගණිනං, ඒ ආය්ය්ං ගණයන් ඇති මහ තෙරුනු දු,6 තඤ්ච ගණං, ඔවුන් පිරිවරා ආ ආය්ය් ලෙ ගණයනු දු: ගුණවිත්ථතකිත්තිං, ගුනයෙන් දස දෙසෙහි පතළ යසස් ඇතියවුන්: යාතං,7 චතුර්විධ ප්ර ත්යගය8 සඳහා, තමන් කරා ආයතයනු දු:9 උපෙච්ච ච, 10 තමන් විසින් මෙ ආය්‍ර්යහ ගණයන් කරා එළඹෙතු දු: මානයමානා, පුදනුවෝ: විපුලං, බොහෝ වූ: පුඤ්ඤචයං, කුසල් රැස්: අකරිංසු,කොළෝ.11


චෙතියගිරි12 විහාර පටිග්ගහණ කථා සංස්කරණය

දසහාතික සමාකුලං, දස බෑයන් විසින් සමාකූල වූ: අස්සයුජ පුණ්ණම දිවසෙ, වප් පුණුපො‍හෝදා: අබ්භ, වෙලෙහෙනු දු:13 මහිකා හිමයෙනු දු: ධුම්, දුමිනු දු: ‍රජ, ධූලියෙනු දු:14 රාහු, රාහු කෙරෙනුදු: විප්පමුත්තං, විප්රිමුක්ත වූ: බුද්ධුප්පාදපතිමණ්ඩිතස්ස, බුද්ධොත්පාදයෙන් ප්ර්තිමණ්ඩිත වූ: ලොකස්ස, ලෝකයාගේ: රාමණ්යෙණකදස්සනත්ථං, රම්යෙ භාවය තමන් දක්නා සඳහා: උක්ඛිත්ත, උපුල් වන ලද:15 රජතමයං, රිදී මුවා:16 මහා ආදාස මණ්ඩලං විය, මහා17 ආදාස මණ්ඩලයක් සෙයින් නෙම්වට්ටියං, නිම් වළල්ලෙහි: විපරිචත්තියමාන,18 පෙරළෙන ලද: රජතවක්කසස්සිරීකං, රිදී සකක්19 බඳු: පුණ්ණචන්ද මණ්ඩලං, පූර්ණ චන්ද්රර මණ්ඩලය,20 රජතඝට, රිදී කෙළින්:21 විනිග්ගතාහි, නික්මෙන ලද: රජත විමාන, රිදී විමනින්: විප්පුමුත්තෙහි, විප්රිමුක්ත වූ: මුත්තාදාම23 මුතුවැළ: සුමන කුසුම දාම, සමන්23 මල් දම්: සෙත දුකුල,24 සුදු දුහුල්: කුමුද

1.විලෙවුනෙන් C E G 2. විමුක්ති B D ‍3. නිබ්බාන මහා ලෙ C 4. මහලෙහි C මහ තෙලෙහි D 5. ඇතිවුහු C 6. තෙරනුදු A 7. ‍ආයත C 8. ප්ර ත්යC B C 9. ආයාතනුදු C 10. උපෙච්ච A B C E 11. කළෝ D 12. ගිරි (ඌනයි) C 13. වෙලහෙනු දු D 14. ධූලිනු දු B C 15. උපුල්වන ද B 16. රිදිමයමුවා A 17. මහත් A B 18. විපරියවත්තියමාන A E විපරියවත්තියමානා B C 19. රහත් A 20. මණ්ඩල A C E 21. කෙහෙලින් A කළින් C 22. මුත්තවලී D 23. සම්මි A 24. සෙතකුල C


විසරෙහි, කුමුදු මල් පතරින්: සම්පරීකිණ්ණාය1 විය, ගැවසී ගත්වන් වූ: චතුරුපක්කිලෙස විප්පමුත්ත, සතර උපක්ලේශයන්2 විසින් විප්රDමුත්ත වු: පුණ්ණචන්ද, පුන් සඳහුගේ: පහාසමුදය, රශ්මි කදම්බයෙන්: ඔහාසිතාය, උද්දීප්ත වූ,3 තායරත්තියා, ඒ රාත්රි යැ: කත්තික පුණ්ණම දිවසො, හිල4 පුණුපොහෝ දවස්: අනාථවාසං, නිවහලු විසීම්:5 සබ්බතාළාවචරෙ, හැම චාරණ ගණයන්: මඞ්ගලවර6 වාරණං, මඟුල් ඇතු: සො පච්චත්ථික7 වාරණතො ගමන පරීක්කිලෙස වාරණතො වා, වාරණො8 මහා නාග9 වනුය්යාගනාභිමුඛො, මහ නා උයන්10 අභිමුඛ ව: හේ දැන් නාවිනි11 තැන්. අද්ධා, ඒ කාන්තයෙන් අය්යතකං,12 මුත්තා:13 පාචීක මහා සාලමූලෙ, පැදුම් මහසල් මුල්හි: ලඞ්කානීයමානං, ලඞ්කාවට ආනීයමාන වූ: මහා බෝධිං, දක්ෂිණ ශාඛා,14 මහා බෝධිය: කන්තිකඡන පූජාහි, කැති ඝණ15 මහ සමග16 පවත්නා ලද පුදයෙන්: ආභිණ්ඩසී, යන තන්හි17 හිඩී-ගත්ය,ම්18 යන ධාතුයි. දක්ඛිණක්ඛකං, දකුණු, දසරුව: වඩ්ඪමානකච්ඡායායං, වඩනා සෙවෙණෙහි,19 පහ පස්වරුයැ යු සේයි. මඞ්ගලදන්තිමත්ථකෙ, ම‍ඟුල් ඇතුගේ20 මස්තකයෙහි: මඞ්ගලමාතඞ්ගො මඟුල් ඇත්: ඉහ කුම්හෙ,21 ඇත් කුඹැ,22 නාගො, ඇත්: අනෙකතාළාවචාර23 පරිවුතො ‍අනේකවාරණයන් විසින් පරිවෘත වූයේ,24 අපසක්කොන්තො, අපසඞ්ක්ර2මණය කරනුයේ:25 පසු පස්සෙන්26 බස්නේය27 යු සේයි. කණ්ඩක28 සමාකිණ්නසාඛාහි: කණ්ඩකයෙන්29 සමාතිණි වූ ශාඛා ඇති: කදම්බපූප්ඵිකාදිහි, සිඟුරු ඈ,30 විදිත31 දන්නා ලද: ගජවරාධිප්පයො, ගජවරයා අභිප්රා ය32 ඇතියේ: කරීවරකුම්භප්පමාණං, ගජවරයාගේ කුඹ33 හා සමාන වූ: වත්ථුං කත්වා, අධෂ්ඨාන කොට: ඉට්ඨිතාපි,34 උළුදු: සුරහි, සුගන්ධ වූ: කුසුම, මලින්: සම්ලඞ්කතෙ, සැදුම් ලද: දිවිරදින්ද, ඇත් රජහුගේ: කුම්භතො, කුඹින්: විම්භයකරං, විස්මය ජනවනු වූයේ:35 සක ධාතුසරීරකෙනපි, තමාගේ ධාතු36 ශරීරයෙනු දු:පරිනිඛ්ඛාණගතොපි,නිරුපධිෂශ්ෂ37 නිර්වාමණ ධාතුන්38 පිරිනිවියා ද වු: ලොක නාථො, තථාගත: ‍ජනතාය. මහජනයහට:39 හිතං

1.සම්පරික්ණ්න A සම්පකිණ්නය C 2. උපක්කෙලෙසයන් A 3. උත්දිෂ්ත වූ A 4. හිල් B 5. විසින් B C 6. වර (ඌනයි) A B C E F G 7. පච්චන්තික C 8. වාරණෙ D 9. නාහ (ඌනයි) C 10. මහානාලයන් B මහ මෙවුනා උයන් C 11. නාවිනී E 12. අය්යා කං B C 13. මුත්තා C F G 14. දක්ඛිසාඛා B C E 15. සැණ A D E සැක F 16. මහ මහය සමග D කැනි සැණ ම මහස් මහස් මඟ A 17. තැන්හි B E තැන B 18. ඩිගනාමි A ඩි-ගත්යාිමි B E F G ඩී ගත්යාහමි C 19. සෙවාණයි D 20.ඇතුගෙ A 21. ඉහකුම්භො‍ A 22. කුඔ A B C E F G 23. ලතාලාවචර A 24. වුයෙ A 25. කරනුයේ A 26. පසුපස්නෙන් E 27. බස්නෙය A බස්නේයැ E 28. කන්තක B 29. කනකයෙන් B 30. ඇති C 31. විහිත G 32. අභිප්රාො A B C E 33. කුම්භ C 34. ඉට්ඨතාපි A B 35. ජනවනුයේ A B E 36. ධාතු (ඌනයි) C 37. තිරුපධිසේස A C 38. ධාතුවින් D 39. මහජනයාහට D


සුඛං ච, මෙලොව1 පරලොව2 වැඩ ද: සම්මා මනාකොට: බහුධා, අනේක‍ ප්රංකාරයෙන්: අකාසි, කෙළේ: ඨිතෙ එව, බුදුන් දීමනු3 කල්හි ම: කා කථා. කවර කථාහැ: කියනු ම කිම, තැන යු සේයි.


ධාත්වාගමන කථා සංස්කරණය

නො, අපර: සරස, ස්වරසයෙන්, ස්වකෘත්ය,යෙන්: රංසිජාල, රශ්මි ජාලයෙන්:4 විස්සජ්ජකෙන, විහිදුනා: සාසනං, සසුන්; ජම්බුකොලපට්ටනං, නිදිව5 දඹුල් තොටට: ථෙරාධිට්ඨාන ‍වසෙන, මහ තෙරුන්ගේ අධිෂ්ඨාන වශයෙන්:6 පඤ්චහි අන්තොපුරීකාසතෙහි, රාජාවරොධ ජනයන් පන් සියක්7 දෙනා හා සමග: අන්තෙපුරිකා රාජාවරොධා-පඤ්ඩහි ච පුරවිලාසිනී සතෙහි සද්ධිං, පුර වමියන් පන් සියක්8 දෙනා ද සමඟ : හාතුජායා, මලුගේ, භාය්යානිදි: ගහිතබ්බතා, ගෘහිතව්රනත ඇත්තී: තෙ, ඔවුන්: සුත විරහ, පුත්රාවියෝග: සොකසාගර,9 ශෝක‍ නමැති සමුද්ර8යෙහි: නිමුජ්ජාපෙන්තී. ගැලෙන්නීහු: නරවීර10 වචනං, නරවිරයාගේ11 වචන: අනුළාඛත්තියා, අනුළා නම් ක්ෂත්රිුය කන්යාග ද: කප්පනලො, කප්ගිනි:12 අසත්ථපාතාරහං,13 සැත පහරවන්නට නොනිසි වූ: පඤ්චනෙත්තස්ස, පස් ඇස්,14 ඇති: මහා චෙතියෙ. රුවන්වැලි15 මහ සැයෙහි: සඤ්ඡාත16 පීති පාමොජ්ජො, සඤ්ජාත වූ, ප්රීචතා ප්ර්මෝද්යර17 ඇතියේ: තත්ථ, ඒ මහ බෝ18 වඩා ගෙන එන මහ: ධවළ, සුදුවූ: විපුල, බොහෝ වූ: වැලුකං වැලි: ලාජපඤ්චමකුසුමානි, හීතණ, සමන් කැකුළු, සිදුහතු, විලද (සුන් සහල්19) යන ලද පස් මල්: විවිධජුතිවිසර, නොයෙක්20 පැහැ විහුදුණු:21 ධජ පතාක, ධජ පතාකයන්ගේ: අනෙක සහස්සං, නොයෙක්22 දහස්: අඤ්ජසං, මහඃ යුවණ්ණ කටාහත්ථාය, රන් කටාහයක් සඳහා: නව හත්ථ23 පරික්ඛෙපං, නව රියනයක් පරික්ෂේප ඇති: පඤ්චහත්ථුබ්බෙධං , පස් රියනක් උස ඇති: තිහත්ථවික්ඛම්හං, තුන් රියනක් පළල ඇති: අට්ඨංගුලබහලං අටගුලක් බොල ඇති: යුව කුඤ්ජර, නහඹ24 ඇත්ක්හුගේ සොණ්ඩප්පමාණමුඛවට්ටිකං, සොඬක් පමණ මුවවිටි25 ඇති: බාලසූරිය:26 මණ්ඩල27 සන්නිහං, ළහිරු බිමක්28 බඳු: සබ්බාහරඛභූසිතො, සර්වූහරණයෙන් භූෂිත29 වූයේ: මඞ්ගලමාතඞ්ගං,

1.මේලෝ A මෙ‍ලෝ B 2. පරලො A 3. දිවමනු D 4. රස්මි ජාලායෙන් A B G F රස්මිජාලායෙන් C E 5. නාදිව A 6. වසයෙන් A B C 7. පන්සියක් A පන්සියයක් B D 8. පන්සියයක් B D F G 9. සොකසාගරෙ E 10. නරවිජිය A C E F G 11. නරවිය්යාAු්චගේ A B F නරවය්යා ගේ G නරවිය්යාE මනගේ C නරවිය්යීමයාගේ E 12. කපගිනි B 13. අසත්ථ ඝාතාරහං D අස්සත්ථපාතාරහං C 14. පස් අස් A 15. රුවන්වැලි A රුවන්මැලි D 16. ‍‍ාතජාත A 17. ප්රුමෝද D 18. මහබෝ A 19. සුන් සහල් (ඌනයි) A B C E F G 20,22, නොඑක් D E 21. විහිදුනා A 23. නව පත්ත A 24. නහඹු A F 25. සොඩක් පමණ A 26. බාලසූරිය සූරිය A හාසුරිය B 27. මණ්ඩප B 28. බිබක් E 29. භූසිත A B C


මඞ්ගල හස්තීහු: පාකට, ප්රුකට වූ: කිරීට, කිරුළු මිණින්, සංවඩ්ඪ, මනෝඥ වූ: සීසෙන, සිරස් ඇති: මුද්ධාභිසිත්ත,1 මුර්ධණභි‍ෂික්ත වූ:2 ඛත්තිය සහස්සෙන, දහසක් රජුන් විසින්: ගළමාන, වැහෙන: මදගන්ධ, මදයෙන් ගන්ධ වූ:3 ගන්ධකුඤ්ජර, ගදැතුන්4 විසින්: අන්ධකාරය,5 අඳුරු වූ, චටුල,6 වල්ගත්: තුරඞ්ගනිකර, අශ්වබෘන්දයන්ගේ:7 මුඛර මුඛරව, මුඛරිත වූ මුඛරවයෙන්: බධිරීකත8 දස දිසාය, බධිරිකෘත වූ9 දශ දිශා10 ඇති: පදාත්බල, යෝධ බලයන්ගේ: බහලකලතලරව, බහල වූ කල කල වූ රවයෙන්: ඵාලිත, පළන ලද:11 සොත විවරාය, කන් සිදුරු12 ඇති: නිද්දය, දයා නැති ව: භයානක කොට, ආහත, පහරන ලද: මුදිඩ්ගමද්දලපලටහ කාහළ සඩ්ඛරව,13 මෘදඞ්ගාදීන්ගේ රවයෙන්: බොධිතාය, දන්වන ලද: ධවළ, සුදු: චාමරසහස්සාය, චාමර සහස්රනයන් ඇති: කනක දණ්ඩ. රන් දඬු ඇති; ආතපත්ත, සේ සතින්: සඞ්ඝටික15 සඞ්ඝට්ටනා16 ඇති: ගගනාය, ආකාශ දේශ ඇති: සත්තයොජනායාමාය, සත්යොදුන් දික් ඇති: තියොජනවිත්ථකාය,17 තුන් යොදුන් පළල් ඇති: සෙනාය, චතුරඞ්ගිනී සේනාවෙන්:18 සමුස්සිතධජපටාක, සමුච්ඡිත19 ධ්වජ පතාකා20 ඇති: නානාරතනවිචිත්තං, නානා රත්නයෙන් විචිත්රඇ වූ: අනෙකාලඞ්කාර පතිමණ්ඩිතං, අනේකාලඞ්කාරයෙන් භූෂිත වූ:21 විවිධ කුසුමසමාකිණ්ණං, විවිධ කුසුමයෙන් සමාකීර්ණඅ වූ: අනෙකතුරියසඩ්ඝුට්ඨං, අනේක තූය්ය්ම යන් විසින් ඝෝෂණය කරන ලද: සානියා, ජවනිකායෙන්: සබ්බාලඞ්කාරපතිමණ්ඩිතො, සර්වානභරණයෙන්22 විභූෂිත වූ: අලඞ්කත රාජසහස්සපරිවුතො, අලඞ්කෘත වූ, රාජ සහස්රවයෙන් පරිවෘත වුයේ,23 සුවණ්ණතුලිතං, රන් තෙල්ලක්:24 මනොසිලාය, රන් කලලින්:25 ගමක්ඛජාල සදිසං, ගෝඇස්26 ජාලාවක් සෙයින්: අනුසිබ්බන්තා, හිවමින්: නික්ඛන්තා නික්මුණාවූ: නවුති. අනු මුල්හු: සලිලවලාවසානො, දිය පොළොවි27 අවසන් කොට ඇති: මහා භූමි‍වාලො, මහා භූමිගම්පා: දෙවදුන්දුහියො, දෙව බෙරහු,28 හිඩ්කාරෙහි: හිං යන 29 ධවනියෙන්:30 ථුත්ජප්පෙහි, ස්තොත්රහ වචනයෙන්:31

1.මුද්ධාභිසින්න C 2. මුධාභිසික්ක වූ A B C 3. මද ගන්ධ, මදයෙන් ආගන්ධවූ B මද අගන්ද , මදයෙන් ආගන්ධ වූ C මද අන්ධ, මදයෙන් අන්ධ වූ E 4. ගඳතුන් A B 5. අකාරාය B 6. වවුල A C F G 7. අස්වබ්රූන්දයන්ගේ A C F G අස්වාබ්රවන්දයන්ගේ B 8. බඩරි කත A B C E F G 9. බධරිකත වූ B C E F G 10. දසදිසා A B C 11. පළදන ලද A 12. කන සිදුරු A 13. සරෙවා A 14. දක්වන ලද A C 15. සඞ්ඝට්ට (ඌනයි) F G 16. සඩ්ඝට්ට නාද A B C F G 17. විත්ථතා A 18. සොනායෙන් B 19. සමුශ්රි ත A B C E 20. ධජ පතාක A B 21. භූසිත A B විභූසිත C 22. සවර්ල3ඞ්කාරයෙන් C 23. වූ A 24. තැල්ලක් A F තෙල්ලෙන් B 25. රත්කලලින් C 26. ගෝ ඇති A ගේ ඇස් B 27. පොළෙවි A පොළොව B G පොළොවූ F 28. දෙවසුරහු C දෙව්බෙරහු D 29. හිංසන A B E F G 30. ධනියෙන් C 31. වචන ඇයෙන් A වචන ඇතියෙන් F


ජල්ප - ව්ය්ක්ත වාචි1 යන ධාතුයි. අප්ඵොටනෙහි. ආස්ඵාලනයෙන්:2 ගජ්ජිතෙහි, ගැජුමින්: රැවෙහි, නාදයෙන්: විරුතෙහි. හඬින්: සබ්බ තාළාවචරානං, සර්වය වාරණයක්ගේ,3 සකසනකටිහානෙහි, තමා තමන්ගේ4 දැනුම්5 වි‍ෙශ්ෂයෙන්: යෙ ආයුනා ච, පඤ්ඤාය ච, අකණිට්ඨා6 ජෙට්ඨකා, සබ්බ දෙවෙහි: පණිතත‍රා, දෙවා තෙ අකණිට්ඨා, රතන ගොපාණසී, රුවන් ගොවනැසින්:7 විනද්ධං විය කුරුමානා, වළදනා ලදුවන් කරනුවෝ: ආවත්තිත්වා, ආවෘත්තව8 අවුත්: පැදකුණු කොට, විගත9 හිමවලාහකෙ විගත වූ හිම හා වලා, ඇති: විප්පසන්නවක්කවාළගබ්භෙ, විප්රිසන්න වූ චක්ර වාල ගර්ගියෙහි: පරිපුණ්ණ, පරිපූර්ණ, වූ, වන්දගුත්ත රාජකුමාරෙන, වෙටස් දෙව් බිසවුල් කුසෙහි හොත්10 රජ11 කුමරුවන්12 අටදෙන් කෙරෙහි සඳගුත් රජ කුමරහු විසින්: කෙසරිචම්මාවන්ධා, කේශර13 සිංහ සමින් සදන ලද: විම්හාපයන්ති, විස්මය,14 කරනු වී: ‍ජනතං, ‍ජන15 සමූහයා: සඤ්ජාත පීතිවෙගො,16 සඤ්ජාත වූ17 ප්රී1ති වේග ඇතියේ: සොළසමහා දෙසාලඞ්කතෙන, අභුමගධාදි18 සොළොස් රටින් සැදුම් ලද: මණි කනක කිරිට සහස්සෙන,19 මිණි රන් වොටුනු20 දහසින්,21 සෙතතුරඞ්ග, සුදු අසුන් විසින් භාසුරෙ, දිලියෙන: සමුස්සිත, හුසුවන ලද: සිතාතපත්තෙ,22 සේසත් ඇති: ජුණ්හ23 පක්ඛස්ස, ජ්යො ත්ස්නා පක්ෂයාගේ: ජ්යෙතත්ස්නා නම් සඳ රැසි:24 ඉති මෙසේ: සරෙ, විලක්සේ25 පරිපූර්ණස වූ: කුසුමපුරෙ,26 පාටලී27 පුත්ර් නම් නුවරැ: සරංසා, ප්රාජතිහාය්ය්පරි විසින්28 නික්මෙන රස්නා29 සහිත වූ: බහුවිධ, නානා ප්ර:කාර වූ: වර්ණ‍ සංස්ථාන30 ඇති, චාරු: මනෝඥ වූ: ධජකුල, ධ්වජ පතාකායෙන් සංකීර්ණන වූ31 විසාලා, විස්තීර්ණප වූ: සැරුවිර, සාධු සුන්දර වූ: පවර, ශ්රේ3ෂ්ඨ වූ: උරු32 බෝධිපූජා, මහ බෝ පුද: මරුනර, දිව්යජ මනුෂ්යතයන්ගේ: ච්ත්තවිකාසිනි, මනඃප්රලබෝධනී33 අහොසි, වූ: ‍එවං ධම්මාසොක නරින්දෙන ගහිතා34 යනු ප්රූශ්නය කළ පරිදි දක්වනු සඳහා කීහු. පත්ත ජළභිඤ්ඤං, ප්රායප්ත වූ ෂඩහිඥා ඇති, විධුරින්දනාගරාජං, විදුරිදුනම් නාරජහු: අට්ධාරස දෙවතා කුලානි,-

1.ජල්ප - ව්යඤක්කිවාච් A B F 2. ආස්ථාලනයෙන් A B E අප්ථාලනයින් B 3. සව්වාරණ ඝණයන්ගේ A 4. තම තමන් A තමන් තමන්ගේ B D 5. දැනුත් A 6. අතිණිට්ඨකා C 7. ගෙවනසින් B 8. ආව්ර.ර්තිව A ආව්ර.ත්තට B ආවෘතව C 9. විගතෙ C 10. බිසවුන් හොත් A වෙවස් බිසවුන් හොත් රජ කුමරිය රුවන් F බිසවුන් හොත් කුසෙයිහොත් B E බිසවුන් හොත් කුසෙහිහොත් C G 11. රාජ C 12. රජ කුමරිය රුව A 13. කේසර A B C 14. විස්ම A B C E 15. ජන (ඌනයි) D 16. වෙගෙන (ඌනයි) A 17. වූ (ඌනයි) A 18. අඟුමගදාදි D 19. සහස්සෙහි A 20. ඔටුනු A C E 21. දහ දහසින් C 22. සීතාතපත්තෙ A B 23. ජුණ්න C 24. සරද සඳරැස් B 25. විලක් මෙන් A 26. කුසුම පුරි C 27. පාටල A 28. ප්රා තිහාය්ය්(ාලයෙන් C 28. රැස්නා A 29. වණ්ණසංස්ථාන A 30. සම්පූර්ණ වූ A 31. ඌරු A C 32. මනප්ර බෝධනී A B C E 33. හිතා C


අටළොස් කුලෙක දෙවියන්: තරච්ජ, සරස්1 කුලිඞ්ග2 කිලිඟු: කප්ප, කපු: බලත්ථ, බලත්: පෙසකාර, පෙහෙර:3 කුම්භකාර, කුඹල්: මාලාකාර,4 මල්කරු: ගන්ධකාර, ඔස්නාවටු,5 සිබ්බකාර, තුනා, සුද, භත්තකාර:6 කම්මාර, කඹුරු7 ලොහකාර, ලෝකරු8 සුවණ්ණකාර, තරහල්, වඩ්ඪකී, වඩු: විත්තකාර, සිත්කරු: අතොජ්ජවාකද, ගඳව්, ජන්තකාර. සත්කරු: උය්යානපාල: උයන්පලු:9 දිවසකරවංසජාක සූය්ය්්ණකවංශ10 සම්භූත වූ: වෙටිස, දෙවියා, වෙටස් දෙව් බිසවුන් හා: සහොදරානං, එක කුස හොත්: සුමිත්තබොධිගුත්තාභිධානං, සුමිත්ත නම් බොධිගුප්ත නම් අභිධාන ඇති: අත්තනා සමට්ඨානෙ ඨපෙත්වා, තමා පලඳනා තාක් පලඳනා පලඳවා, තමහට කරනතාක් පෙරහර කරවා, තමා හා11 සම තන්හි තබ්බවා:12 පරීහරදෙවියො, පෙරහර රඳුන්:13 ගඞ්ගාය, ගඞ්ගා නම්14 නදියැ: සඑකාදස භික්ඛුනං, මහගම්15 සඟුන් එකො‍ළොස් දෙනකු අපර සමුද්රඞයාගේ: වෙලා, වෙළෙල:16 අවලග්ගං, නැවැති: විඤ්ඣාටවිං. වින්ධ්යල17 නම් අටවිය: තාමලිත්තිතිත්ථං, තාමලිත්18 තොටට: දෙවනාගමනුස්සා, දිව්යරයන් හා නාගයන් හා මනුෂ්‍, යෝ: ගන්ධමාල, ගඳමලිනු දු: අම්බර, විචිත්රා වස්ත්ර යෙනු දු: ආභරණ, අත්නාභරණයෙනුදු: චන්දය චුණ්ණ, මකරන්ද වස්සෙහි, සඳුන් සුණු වර්ෂා,යෙන් හා මුවරඳ වර්ෂාියෙනු දු: අනිල බලවේල, අනිල බලවේගයෙන්: විලුළිත, ඇළලෙන ලද: ජලනිධි, සමුද්රියාගේ: වෙලා‍තටෙ, වෙළෙල:19 අභිසෙකං දාපෙත්වා, අගරජනට සෙයින් බිසො20 දෙවා: මග්ගසිරමාසෙ, උඳුවපැ:21 සොළසජාතිසම්පන්න කුලෙහි, අට කැත් කුල හා22 අ‍ට බමුණු කුල හා23 සොළොස් ජාති සම්පන්න කුල හා සමඟ: ජලනිධි, සමුද්රෙයෙහි: සලිලං, දියට: ගච්ඡති වතරේ, යන තන්හි. අරෙ යනු අව්යධයැ24. කන්දිත්වා, කන්දනය කොට: කඳි-ක්රිදි-ක්ලදි ආහ්වානෙ25 යන ධාතුයි. සක්න්දිර්-ගතිශොෂණයෙඃ26 යන ධාතුයි. තත්ථ, ඒ මහ මුහුදැ: ජද්දන්තදහං, දස්සන්තො විය, සකත් දහතළා27 දක්වනුවන් බඳු: දෙවින්දරඞ්ගමණඩලං, සක් දෙව් රජහුගේ. රඟ මඩල,28 විකුබ්බනමකංසු, වාත වර්ෂා්න්ධකාරාදික්ෂොහ29 දක්වමින් ඍද්ධි කොළෝ: සුපණ්ණරූපං,

1. සරස C 2.කුලඞ්ග C 3. පෙහෙරා C 4. මාලකාර B E 5. ඔප්ණා වටු B ඔසදවටු D 5. භක්තකාර D E 7. තඹර C 8. ලොකරු A B C 9. උයන් පල A උයන්පාල B F 10. සූය්ර් ‍යවංස C D 11. තමාහට C 12. තබවා A 13. පෙරහර දුන් C D පෙරහර රජුන් A පෙර රදුන් F 14. නම් (ඌනයි) C 15. මහ C 16. වෙලල A F වෙල්ල G වෙරල C 17. වින්ධ්යා A B E F G 18. තාමලී A තාමලීන් B 19. වෙරල C වෙල්ලෙ G වෙල්ල G 20. බිසො D E බ්සෙ G 21.උදුප G 22. කුලයා C 23. අටබමුණු කුලයා C 24. අව්යලවය C 25. කදි, ක්ර දි, කලදි - අවිහානෙ A F G කදි. ක්රිදි, කලදි ආවිහාතෙ B E සදි, ක්රලදි, කලදි - අවහානෙ C 26. න සොයනයො A B C F G තශොෂනයො E 27. සදක් සදහ තලා C සදක් දහතල B 28. රඟමඬලය A B E සඳ රඟමඩලය C 29. ක්ෂොහි C


ගුරුළු, වෙස්: කප්පානලක්ඛන්ද, කප් ගිනි කඳක් සෙයින්: හිංසනෙන, භයානක වූ: රවිතුරගපථං,1 අහස් කුස්: සිඛා, ඉන්ද්රෂනීල මණිවර්ණ වූ මස්තකයෙහි: මරිචිජාලෙන, රස් දැලින්, ගගනං, අහස්: පක්ඛානිල වෙගෙන,2 පක්ෂ වාත. වේගයෙන්: ජලනිධි පාතලං සමුද්ර යාගේ රසාල්3 තලය, යගන්ත, යුගයාගේ අන්තයෙහි: දිනකරාකාරෙන, දිවසකරයන් බඳු4 හිංසනක, භයානක වූ: නයන යුගළෙන, ලෝචන යුගළයෙන්: භුජඩ්ගහදයානි,5 නාගයන්ගේ හෘදය:6 සංවට්ටජලනිධිනාදවිසදෙන, ප්රිලය සාගර ඝෝෂා සෙයින්7 විශද8 වූ: සමුත්රයස්තරූපා, සම්යාක් උත්ත්ර්ස්ත වූ, හීත වූ චලිත වූ, ප්රිකම්පිත වූ, ස්වභාව ඇතියව්හු: තං විභූතිං, ඒ ඓශ්චය්ය්්  : මුචලින්ද උරගින්දස්ස,ත මුචලිදු නා9 රජහුගේ:10 භොගාවළි‍ං, දරණ වැළ:11 උච්ඡිට්ඨපත්තං, ඉඳුල්12 පා:විසධුමදහනං, විසධුම හා විසානල:12 සරණ සීලාභරණ, සරණ සිල් නමැති පලදනා:14 නන්දොපනන්ද නාගරාජස්ස, නන්දොපනන්ද නම් නා15 රජහුගේ: විසසාගරං, විෂ සමුද්රසය: යුගන්තදිවසකරො විය, සුගත හිරක්හු සෙයින්: නො, අපගේ: නාගලොකස්ස, පාතාලලොකයහට: සග්ගාපවග්ගං, ස්වර්ගස හා අපවර්ගන:16 සඞ්ගීතිං, නැටුම් ගැනුම්:17 නාගරජ් ජෙන, නාගලොකයෙහි රාජ්යරයෙන්,18 එවං සඞ්ඝම්ත්තත්ථෙරියා, නීතා19 යනු කථං, සඞ්ස මිත්තත්ථෙරියා ආනිතා යන ප්රඝශ්නයට විසර්ජගනා20 කළ පරිදි දක්වනු සඳහා කීහු. සුමනසාමණෙරස්ස, ධාතුවට ගිය සුමන නම් හෙරණපාණන්ගේ: වචනෙන, මහබෝ පැළලුප් නුවර පැදුම්21 මහසල් මුලට වැඩූහ. යන වචනයෙන්:22 වමල, නිර්මල වූ: විපුල23 බොහෝ වූ: වාලුකං, වැලි: සමුද්දසාල24 වත්ථුස්මිං, සමුද්රයශාලා වුවමනා තනිහි: එතැන්හි25 සිට සමුද්රුය දුටුවෙත්26 හේ සමුද්ර ශාලා නමි වී. සන්තච්චි, සන්හුන් රළ27 ඇති: සාගරෙ, මුහුදුහි: අපගත, විගත වූ: ජලනිධිඝොස, මුහුදු හඬ ඇති: ආකාසෙ, අහස්හි: ආගතො, වතරෙ. යන තන්හි, අරෙයනු යහ යැ28 යන ර යන අර්ථ:යි. ජලනිධි, සමුද්රහයාගේ: වෙලාතටෙ, වෙළෙලැ,29 දොවාරිකට්ඨානෙ30 ද්වාරපාල31 ස්ථානයෙහි: පාචීනතිස්ස විහාරට්ඨානං, බුදුන් වැඩහුන් කිරිපලු රුක පිහිටි පැදුම් පස් වෙහෙර තැනට, පාතරසං, පෙරවරු බත්: ප්රාපත අස්යහත32 ඉති ප්රා්තරාසඃ33

1.රවිතුරඞ්ගපථං A B 2. පතක්ඛානීල වෙගෙන A පත්වානිල වෙසෙන B 3. රසා D G 4. දිවස්කරයක් බඳු G 5. භූජග හදයානි A B E හෘදයයින් D 7. ඝෝසායෙන් A B C ඝොෂායෙන් E 8. විසඳ A B C 9. නාග C 10. නා රජුගේ F 11. දරණවැල් D 12. ඉදුල් F G 13. විෂ ධුම හා විෂානල D 14. ආභරණ D 15. නාග C 16. ස්වග්ගය හා අපවර්ග ය C 17. ගැයුම් A E 18. රාජ්ජයෙන් E 19. ආනිතා B C E D 20. විස්සර්ජ නා A B C E 21. පැදු A 22. වචනයෙන් මී A 23. විසාල C E 24. සමුද්දසාලා A B සමුද්දතාල C 25. එතැන් A එ තැන්හි E 26. දුටුයෙන් A E F G 27. රැළ C 28. යහා C F යහ G යහාෂා A 29. වෙලෙල් A වෙලෙල. F G වෙරල C 30. දොරිකට්ඨානො A 31. දිවාරවාල A 32. ආස්යාිත A ප්රාAතඃ අස්යලත E 33. ප්රාවතරාස B G F


සඤ්ඤාණං,1 සලකුණු: තවක්කබ්රාෙහ්මණස්සගාමද්වාරෙ,2 තවක් බමුණා3‍ ගම්දොරැ4 දැන් තවක්5 ගම්දොර තන්හි: අතන්දිතො: අතන්ද්රි6 අප්රොමත්ත වූ‍යේ: මුත්තාඵලධවල,7 මුක්තාඵල8 සෙයින් ධවල වූ: ධජතරුවන, ධජ නමැති තරුවනයෙන්: තාදිනො, තාදෘශ්හු9 ලාභාලාශයසායස, නින්දාපසංසා සුඛදුක්ඛෙසු, සමප්පමත්ත විත්තාය, තාදිනො, අථවා, ඉට්ඨා‍නිට්ඨෙපි තාදිති ආදිනා වුත්තත්තා, ඉට්ඨානිට්ඨෙසු තාදිසායෙවාති තාදිනො, වදතං වරස්ස, වදන්තානං වරස්ස, වක්කෘජනයහට10 උත්තම වූවහුගේ: තිලකභූතෙ, තිලකස්ධානයට11 පත්: පරිකම්මපඞ්ඛතෙ,12 පරිකර්මසයෙන්13 සංස්කෘත වූ: අනුපුබ්බවිපස්සනං, සංස්කාර පරිග්ර්හයෙහි ප‍ටන් ගෙන14 ගොත්රංභුඥාන15 දක්වා අනුපූර්වියෙන් වඩන ලද විදර්ශූනා: පට්ඨපෙත්වා, ප්රෙස්ථාපන කොට: උදකාවනි පරියනතං කත්වා, දිය පොළොව16 පය්ය් රසන්ත17 කොට: විනද්ධන්තා, වළඳනාහු:18 ගහිත, ගන්නා ලද: මකරන්දා, මුවරඳ: ඇති: මන්දමාරුතා, මඳ මරුවෝ: ඝන, බහල වූ: සීතල, සිහිල් වූ: හිමවලාහකා, හිමවලාහක‍යෝ: විගතහිමවලාහකො, අපහත වූ හිමවලාහක19 ඇති: නිම්මලාකාසෙ: නිර්මාල වූ ආකාශයෙහි: කාජරගාමෙ, රුහුණු20 කදර ගම්හි: චන්දනගාමෙ, එහි ම සඳුන්ගම්හි: විජම්හිතා පාටිහාරියාය, විජෘම්භනය කරන ලද ප්රාලතිහා‍ය්‍ර්‍යඇති: පාවිනමහා සාඛතො, පැදුම් දෙසෙහි මහා ශාඛයෙන්21 මහා ආසනට්ඨානෙ, පැදුම් දොසහි මහ අසුන් තන්හි: ඉස්සර සමණාරාමෙ, ඉසුරුමණු22 වෙහෙර: හේ දැන් කසුන්ගිරිවෙහෙර තැන් වි. හිතාය. මෙලොව23 වැඩ: සුඛාය පරලෝ වැඩ සඳහා: එවං රඤ්ඤා දෙවානං පියතිස්සෙන, පතිට්ඨාපිතා. යනු ප්රරශ්නයට විසර්ජිනය24 කල පරිදි දක්වනු සඳහා කීහු.


අපරිමිතසමය, අනනතාපරිමාණ කාලයෙහි: සමුපචිත,25 රැස් කරන ලද: කුසල බල නිබ්බත්තෙන, පාරමිතා බලයෙන් නිපන්: සනරාමර අරියපරිස මජ්ඣ , මිනිසුන් හා දෙවියන් හා ආය්ය්බලයයන් සියෝ පිරිස්26 මැද: සාවෙත්වා, සත්27 යළක් අස්වා28 සුරනර, දෙව් මිනිසුන්ගේ: නයන මනොහරං, නුවන්29 මන හදනා30 ඉන්දචාපකලාපො විය, දෙව්දුනු කලඹ31 බඳු: විවිධ රාග නොයෙක්:32 මහාධජමාලිනි, විශාල ධ්වජමාලා ඇති: සුරපති, සක් දෙවි

1.ඤාණං G 2. ද්වාරගාමෙ A B C 3. බමුණු A F 4. ගම්දොරු B C 5. තවත් C 6. අතන්දා A B E 7. මුත්තඵල C 8. මුත්තඵල D 9. තාදසෙවු A F තාදසෙහු B E කාදෘශහු G 10. ජනයනට D 11. නිලස්ථානයට A 12. සඞ්කාතෙ C 13. පරිකර්‍ම C 14. ගෙන (ඌනයි) B 15. ඥානය C 16. පොලව B C 17. පය්යාමුත්න්ත B C 18. වදනාහු A 19. හිමවලහක් C 20. රුහුණු A F රුණ G 21. සාඛායෙන් B C කදරගම්හි.... ශාඛායෙන් ( ඌනයි ) F 22. ඉරුමනු C 23. මෙලෝ A D 24. විස්සජිනිය A B C E G විස්සජිනිය F 25. සමුචිත B සමුපතිත E 26. පිරිස D 27. සිත් C 28. වස්වා F 29. නුවන C 30. හදන B 31. කලඹ D 32. නො එක් D F

රජහුගේ: සමජ්ජ මණ්ඩලං විය, නැටුම් මණ්ඩල‍යක් සෙයින්: විකට, පිපි: පඤ්ච වණ්ණ, පස් පැහැ ඇති: කුසුම නයනානි, කුසුම නමැති නුවන්:1 විවිධහඞ්ග රව.2 ‍නොයෙක් ලිහිණි හඬ් ම: තුරිය ඝොසං, තූය්ය්F ඝෝෂා: මධුරමධුකරනාදෙන, මියුරු බමර3 හඬින්: ගායිත්වා, ගායනා4 කොට: ලලමාන, ලළත් වූ: පල්ලව කරතලං, පල්ලව කරතලය: බෝධිභාරකෙහි.5 බෝධි ආභරණ6 කළ, ‍මහබෝ වඩා අළ, ධම්මාසොක නරින්ද සන්දෙසං, ධර්‍ාආභශෝක නරපතිහුගේ හසුන්: සුහදය, සුන්දර වූ හෘදය ඇති: පරම,විශිෂ්ට වූ:7 බන්ධුවර්ග යන්:8 මමත්ත වසෙන, බජ්ඣන්තිසම්බජ්ඣන්ති, බන්දු, ඤාත්සාලොහිකා ච, අදින්නං, නුදුන් දෙයින්: තෙන, ඔහු9 විසින්: මෙ, මට: අත්තමත්තමෙව, ආත්ම මාත්රDයෙක් ම ය:10 තෙමේ තමා නොදින් මන්න යු සේයි. අමච්චෙහි සද්ධිං මන්තෙත්වා, ඇමැත්තන්11 හා සමග ගෙන: ජගති, දියෙහි: ලෝකයෙහිය යුසෙයි. මහන්තං යන තන්හි12 මහ පූජායාම් යන ධාතුයි. එම දක්වන්නට කීහ.13 පුජිතං යනු පූජ්ය වූ: බෝධි රුක්ඛං, දුම රජහු: ලාති, යනු ලා14 - ආදානෙ යන ධාතුයි. ආදදති15 පරිපාලෙති යනු එයට පය්ය්් යයි. මහා ලානට්ඨානං, මහා ලානස්ථාන16 මහ ලේ තැන යු සේයි. ජගත්හි පූජ්යන වු, මහ බෝ රුක් ස්ථානය:17 පරිපාලනය කරනුවන්ගේ තැන යු සේයි. මොර පාසාද18 පධානඝරං,19 මොර වා පියන්20 ගලට: අත්තනො, කරණීයං, තමයට21 කටයුතු: සකල මඞ්ගලං. සියලු පහයින් මඟුල්: පරිහාරං, පෙරහර: මඞ්ගලදි‍වසෙ, තනතුරු මඟුල් දවස්: සදස22 වසන යුගං, දහවලු සඟළක්: සබ්බෙසං, මහ බෝ වඩා ආ23 හැම දෙනහට:24 මඞ්ගලවත්ථානි. මඟුල් පිළි: පිටුලමාළකෙ25 අග්නි කනැ26 පුලිල මළුයෙහි: සන්කිපාතෙත්වා, රැස් කරවා ගෙන: තස්ස ඨානන්තරං විනිවෙදිත්වා,27 ඕහට තනතුරු දෙවන පරිදි28 දක්වා: මහා ද්වාරං විව‍රාපෙත්වා, හරවා: සුම්ත්තෙන, මලු සුමිත්29 නම් කුමරහු30 ලවා: ලඞ්කාජගති මහාලනො ලක් දිව් මහලේ: තික්ඛත්තුං වාවාපෙත්වා, තුන් යළක් කියවා: වෙඨිතමනලඞ්කනං සීසං දිස්වා. නොසැදුණු තැනෙක් කිම හෝයි බලනු‍යේ මහ බඹහු සේ, සෙවෙළ31 බඳ හිස්දැක: කිරීටං32 තස්ස මත්ථකෙ පතිට්ඨාපෙත්වා, තම ඔටුනු33 ඔහුගේ මුදුනෙහි පිහිටුවා: මෙඝනාද

1. නුවනින් C 2. විහග රට A 3. බඹර A B C E 4. ගායනා A 5. බෝධිවිහාරතෙයි A 6. හරණ B G 7. විවිත්රිවූ A B C E 8. බන්ධුවර්ගතයෙන් A C 9. ඔවුන් F 10. ආත්මමාත්ර යක්මය C 11. අමෘත්යසයන් C ඇමතියන් D ඇමතිතන්G 12. තැන්හි B D E 13. කීහු A 14. ලා (ඌනයි) A 15. අදදාති B 16. මහාලඞ්ගානස්ථාන F 17. ස්ථානයට A B C E 18. මොරෂාසාදෙ D 19. ප්රමසාදසරං A 20. පියන C 21. තමන්හට B තමාහට C 22. දසන A B D E F G 23. ආ (ඌනයි) A 24. ඇම දෙනාහට A 25. පිටු මාළතෙ A පිටුව මාළතෙ E F පිච්චු මාළතෙ G පිටුම මාළතෙ B 26. තැනැ A F තොණ C 27. විනිවිදිත්වා A 28. දෙනෙපරිදි A C 29. සුමිත්ත A B 30. කුමරු A 31. සෙවළ A C D E G 32. කිරීටකං A C 33. වොටුනු D

සන්නිහෙනි, මෙෂධ්වනි බඳු: මඞ්ගල තුරියනිදෙහි, මඞ්ගල තූය්ය් ර ඝෝෂයෙන්: ඝර මයුරෙ, ගෙ මොනරුන්: සුමිත්තස්සාපි, සුමිත්ත නම් රජ කුමරහට ද: ජගතී මහාලානො, දියමහලේ: සීහාසන, සීහස්නෙහි: 1 ආසීනො, හුත්නේ: සීහපඤ්ජරං. සිවුමැදුරට: ආරුය්හ, ආරුඪ වැ: පුරවනිතා, පුර කත්2 නමැති: කමලීනි, මහනෙල් ලියන්ගේ:3 නෙත්ත. ඇස්, නැමති: උප්පලසහස්සෙහි, මහනෙල් දහසින්: මලයරාජට්ඨානං, මලය රජ තැන්: වීරබාහු ජනපදං, විජය රජහට දා4 කෙවින්5 නම් යකින්න6 බඩහොත් වීරබාහු කුමරහු7 විසූයෙන් වීරබාහු නම් ජනපද: හේ පැසුළු විල්බා ජනපද නම් වී: අදාසි, ඔහුගේ වංශ නැවැති8 තැන සිට: මලුහට පරපුර9 කොටින් දිනි: දෙවගුත්තො: දෙව්ගොත්10 කුමර: පරිත්තොදකං, පිරිත් දිය: මඞ්ගල දන්නී මත්ථකෙ: මඟුල් ඇතු‍ගේ11 මස්තකයෙහි: ලඞ්කාමහාරට්ඨීකට්ඨානං, ලක්මහරැව් තැන්: චතුරස්සය භූමිං, සතරැස්12 බිම්: ධම්මගුන්තො, ධම්ගුත්13 කුමර: මොරියසෙට්ඨිඨානං, මොරිය සිටු14 තැන්: මොරියජනපදං, මුවරදා නම් වූ හේ මොරිය15 වංශජ වූ ධම්ගුත්16 කුමරහට දුන්නෙන් මෝරිය ජනපද නම් වි: සුරියගුත්තො, හිරුගොත්17 කුමර: හිඞ්කාරගාහාකට්ඨානං, කොතුරු18 ගාන් තැන්: ගොතමො, ගොයුම් කුමර: රත් පැහැ ඇති, මල් බො‍හෝ ඇත ද19 එක20 මලක් රත් මල් නම් වන සෙයින්21 මල් බෑයන්, ගොත්රගයෙන් ගොතම්22 වුවද ඔවුන් කෙරෙහි ම ගෝතම නම් වී:23 ජත්තගාහතට්ඨානං, සැත්24 ගන්නා තැන්: ජුතින්ධරො, ජුතින්ධර කුමර: ආරක්ඛපාරිචරියට්ඨානං25 අරක් මෙ26 නා තැන්: තෙසු, ඔවුන් කෙරෙහි: සෙට්ඨිකුල ජෙට්ඨස්ස, දළ්හ නෙමිත්ත27 නම් සකවීත්තාගේ, ගැහැවි රුවන්හු28 පරපුරෙන් බව, සිටු කුලෙහි, දෙටුවනට: අසිගාහකට්ඨානං, 29 දවරැ අසිපත්30 ගෙන මහබෝ31 රක්නා කොට තුබුවන් ‍කානදෙටු32 වරදෙටු මල් බෑ කොට මහබොයට මෙහෙයට23 ඇර දක්වා දින්: බ්රා3හ්මණකුල ජෙට්ඨස්ස,34 බමුණුකුල35 දෙටුවහට: බ්රාාහ්මණරාජට්ඨානං, තමා පිරිවරා බමුනන් ගෙන, දවන් අවුත් මහබොයට36 ශාන්ති කරනු කොටන37 තැන් දින: කුටුම්බියකුලජෙට්ඨස්ස, කෙළෙඹි කුලෙයි38 දෙටුවාට:39 උත්තරාපථ

1.සිහස්නෙහි A B C E 2. පුරතැන් C 3. මහානෙලියන්ගේ D 4. දෑC 5. කෙටි C6. යකින්නි G 7. කුමර D F 8. නැමති A B C F G 9. පරපුර A 1. දෙව්ගුත් D දෙව්පුත් F 11. ඇතුන්ගේ A 12. සතරැස් A G 13. දම්ගුන් A 14. සිටි B 15. මෙ පිය C 16. දම්ගුන් A F G 17. හිරුග්ත් D 18. කොකුරු C 19. ඇත් ද A ඇත C 20. එක් A 21. හෙයින් B E 22. ගෞතම C 23. විය A 24. සැක A 25. පාරිවරියට්ඨානං D F 26. අරක් මේ D E 27. දළ්හ නෙම් D E දළ්හ නම් මිත්ත C දළහ නෙමිත්ත E 28. ගැරුවරුවන්ගේ B ගැහැරව් රුවන්හු C 29. ආසිගාහකට්ඨෘනං A 30. දරුපත් C 31. මහ බො A C 32. දෙටුව B 33. මෙහෙයට (ඌනයි) D 34. ජෙට්ඨතස්ස B 35. බමුණුකුල D 36. මහබෝධියට E 37. කොට A කොට යන F 38. කුලෙහි A F 39. දෙටුවාහට D


නායකට්ඨානං, තමා පිරිවර කෙළෙඹියන් ගෙන, මහබෝ මඟුලෙහි රන් රිදී1 ඈ දද2 නගනු කොට: උතුරු පස්නා3 තැන් දින: වාණිජකුජෙට්ඨස්ස, වෙළඳ කුලෙහි දෙටුවනට: මහාවාර්ණඋජනායකට්ඨානං, තමා පිරිවර වෙළඳ ‍ගණන්4 ගෙන සිද්ධතු5 පා එළවනු ‍කොට මහ තමා පිරිවර වෙළඳනා තැන් දින: ධනුග්ගහකුලජෙට්ඨස්ස, දුනුවාකුල දෙටුවහට: මහාබෝධිආරක්ඛට්ඨානං, තමා පිරිවර දුනුවාවන්6 ගෙන දුනු හී පෑ මහබෝයට කපුටුවන් නොබැස්ස දෙනු කොට මහබෝ අරක්නා තැන්7 දින: පැසුළු ඔහු කොඩහර රවින් කොට‍සරෙහි8 කොප්පරුන් දුනුවාවන්9 විසින් ඔවුන් හා එක්හු,10 තරච්ඡකුලජෙට්ඨස්ස, සරස්11 කුලෙහි දෙටුවහට: තරච්ඡකුල නායකට්ඨානං, තමා, පිරිවට සරසුන් ගෙන සේසක් වඩනු කොට සරස්නාතැන්12 දින: කුලිඞ්ග කුල ජෙට්ඨස්ස, කුලිභුකුල දෙටුවහට13 කුලිඞ්ග නායකට්ඨානං, තමා පිරිවර කිලිඟුන් ගෙන මහබෝයට නවමල් හැර දී14 මෙහෙ15 කරනු කොට කිලිඟුනා තැන් දින:කප්පකුල ඡෙට්ඨස්ස, කපුකුලෙහි16 දෙටුවහට:17 කප්පනායකට්ඨානං, තමා පිරිවර කපුවන් ගෙන මහබොයට ලද පස් මල්18 ආහාරාදී19 මෙහෙ බලනුකොට, කපුනා තැන් දින: බලත්ථකුල‍ජෙට්ඨස්ස, බලත්20 වැදෑරුම්21 කුලපුත්තහට මහබෝ ගෙදොර රකවල්22 ගන්නා කොට: ද්වාරනායකට්ඨානං, 23 දොර නා තැන්24 තැන්: පෙසකාරකුලජෙට්ඨස්ස, පෙහෙරකරු25 කුලදෙටුවහට:26 පෙසකාර නායකට්ඨානං, මහ‍ා‍ස්බෝ ‍වඩන දිය පෙරහන, පෙරහන් හා හුරුහැන්27 හා දෙනු දොට පෙහෙරකරු28 නතැන් දින: කුම්භකාරකුල ජෙට්ඨස්ස, කුඹුකරු29 කුල30 දෙටුවහට: කුම්භකාරනායකට්ඨානං, තමා පිරිවර කුඹලුන් ගෙන මහබෝය31 බත් පුදන්නට32 බදුන් විල්33 මලා34 කරවා දෙනුකොට කුඹකරු35 නාතැන් දින: මාලාකාරකුලජෙට්ඨස්ස, මල්කරු36 කුලදෙටුවහටඥ37 මාලාකාර නායකට්ඨානං, තමා පිරිවර මාලාකාරයන්37 ගෙන මහබෝධි පලඳවන මල්දම් මල් 38 කඩ ගොතා දෙනු කොට මල් කරුනාතැන් දින: ගන්ධකාරගුලජෙට්ඨස්ස, ගඳකරු කුල දෙටුවහට, ගන්ධකාරනායකට්ඨානං, තම පිරිවට ගඳකරුවන් ගෙ

1. රන්දිදි B D E F G 2. ඇද්ද A B C F G 3. උතු පස්තැන් A E F G උතුරුපස් B C ගණනයන් C 5. සිලුද්ධතු A 6. දුනුවායන් A 7. තන් D E 8. කොට්ධාසරෙහි A E කොට්ටසරෙහි B C E 9. දුනුවාවුන් C දුනුවායන් F 10. ඒක් වූ A 11. සරල් A තරල් F 12. තන් B E F 13. දෙවුවට A දෙටුවාහට C 14. පැහැරදී F 15. වෙහෙර C 16. කපු කෙලෙහි C 17. දෙටුවාහට A 18. ලද පස් B 19. ආහාර දී C ආහරාදී A 20. බලවත් B G 21. වැදරුම් E වැදෑරුම් F G 22. රැකවල් D 23. ද්වාරකට්ඨාලං C 24. දෙරනතන් B දොරනතන් G F 25. පෙහෙකරු B 26. දෙටුවාහට A දෙටුහර F 27. හුරුතැන් (ඌනයි) D හුරැ තැන E හුරුහන් G 28. පෙරකරු A පෙහෙරකරු G 29. කුඹුකරු A කුඹුරු C කුඹුකරුක F 30. කුල, (ඌනයි) A F 31. මහබොයට F 32. පුදන්න C 33. විල් (ඌනයි) A F 34. කුම්භකරු A කුඹුකුරුD 36. මල්කරු A 37. කුලදෙටුවාට E 38. මාලකාරයන් E 39. මල් (ඌනයි) C


මහබෝධි පුද වඩනු කොට ගඳකරුනාතැන් දින: සිබ්බකාර කුලජෙට්ඨස්ස, තුන්හකුල1 දෙටුවහට: මහා සිබ්බක නායකට්ඨානං, තමා පිරිවර තුන්හයින්2 මහ බෝ3 මඩු සදන දද වියන් ජවනිකා විදි කොට මහසීනා4 තැන්5 දින ෂිවු6 - තන්තු සන්තානෙ යන ධාතුයි.

සුදකුලජෙට්ඨස්ස, අරක්කැමි කුල දෙටුවහට: මහානසරක්ඛිතනායකට්ඨානං, තම පිරිවට අරක්කැමියන් ගෙන මුළුතැනි වැට7 සකස් කොට8 පුද බත් පිසවා9 දෙනුකොට මුළු රැවිනා10 තැන් දින: රැචිය රැකිය11 යනු12 පය්ර්ු‍යායයි. කම්මාර නායකට්ඨනං, තමා පිරිවර සියලු කඹුරන් ගෙන මහ බොය කෙහෙ13 බහන කර කතුරු කියත් කරවා දෙනු කොට කඹුරු නා තැන් දින: ලෝහකාරකුල ජෙට්ඨස්ස,ලෝකරු14 කුල දෙටුවහට:15 ලොහකාරනායකට්ඨානං, තමා පිරිවර ලොහොකරුවන්16 ගෙන මහබෝ මඟුලය රන් රිදී කැටපත් කරවා දෙනු කොට ලෝකරු නා17 තැන් දින: සුවණ්ණකාරකුලජෙට්ඨස්ස, රන්කරුකුල දෙටුවහට: අට්ඨතුලක18 නායකට්ඨානං, තමා පිරිවර තරාලුන් ගෙන, රන් රිදී වැට19 ඈ මඟුල්වලන්20 කරවා දෙනු කොට21 අට22 තෙලිනාතැන් දින: අට්ඨං අත්ථං කුලයතීති අට්ඨතුලකො, වඩ්ඪතීකුලජෙට්ඨස්ස, වඩුකුල දෙටුවාහට: ලඞ්කා මහා ආචරියට්ඨානං, තමා පිරිවර වඩුවන් ගෙන, මහබෝ23 මඟුලෙහි මහ වියන් මඩුල හා මහ බෝ පදයෙහි මහ මඩුලු කරවා දෙනු කොට ලඞ්කා මහ අදුරු තැන් දින: චිත්තකාරකුලජෙට්ඨස්ස, සිත්තර24 කුලෙහි දෙටුවහට: චිත්තකාරනායටට්ඨානං, තමා පිරිවට සිත්තරුන්, ගෙන, මහබෝ මුදුනෙහි පුදන සේසත් තවරනු25 කොට තවරුනා26 තැන් දින: ආතොජජවාදකුලජෙට්ඨස්ස, අදුස්වා27 කුල දෙටුවහට: පටහවාදකට්ඨානං,28 පළවා29 තැන් දින: අවුස්වා30 වැදැරුම්හට මහබොය තුන්31 වේලෙහි32 ගඳව් කරනු කොට මහපළනා33 තැන් දින: ඡත්තකාර කුල ජෙට්ඨස්ස, සැත්කරු කුලෙහි34 දෙටුවහට: ඡත්තකාර නායකට්ඨානං, තමා පිරිවර සත්35 කරුවන් ගෙන ම‍හබොය පුදන සත්36 කරවා දෙනු කොට සත්කරු නාතැන්

1. තුනහ කුල D E තුන්නකු C තුන්හකුලකුල A 2. තුනයින් A F G තුන්හයින් C තුනහයින් D E 3. මහබොය A මහබො E 4. මහාසීනා A B 5. තන් C 6. සිත A සී B C E F G 7. වැද D වැට ද E G 8. දවසක් කොට C 9. පිස්වා A 10. මුළු රුවි‍ටිනා A 11. රැව් රුකිය C රැචිය රැකි F 12. යනු (ඌනයි) F 13. කෙස් B 14. ලෝකුරු A F 15. දෙටුවාට B E 16. ලෝකුරුවන් A ලෝකරුවන් B D E 17. ලොකුරුනා A ලෝකුරු C 18. අට්ඨකුල C G 19. කැට C 20. මලන් D 21. තොට (ඌනයි) F 22. ඇට A 23. මහබොය D මහබෝ E 24. සිත්තරු B 25. වරනු A කරවනු C 25. තවරනා A G තැවරුන F 27. අතුස්වා D 28. පටහ වාකට්ඨානං A පටවාදකට්ඨානං C 29. පළව C 30. අවුස්ව A 31. මහ බො සතුන් A 32. වේලෙහි, (ඌනයි) A 33. මහ පලඳනා A F මසහ පළා C 34. සත්කරු කුලෙහි G 35,36. සැත් A Gදින: උය්යා න පාලකකුලජෙට්ඨස්ස, උයන්පලු කුලෙහි දෙටුවහට: උය්යා1න ගොපක විධානට්ඨානං1 තම පිරිවට උයන් ගොවුවන්2 ගෙන මහබොය3 පුදන මල් රුක් රෝපණය කරවා දෙනු කොට උයන් වැදෑරුම් නායක තැන්4 දින: එවමාදිකානං යන තැන්හි ආදි ශබ්දයෙන් දැමිඩියන් දැමි5 ආදීන්ගේ තනතුරු කියත්. සුමිත්තානුමතෙ ඨත්වා, සුමිත්6 කුමරහු7 කැමති පරිද්දෙන් සිට: ගාමවරෙහි සන්තාප්පෙහි, නාවිනි හෙළා8 මේරු9 රුක් මහ10 පලා සරස්නා ඇත්නා11 ගම් ඈ ගම්වරයෙන් සැතපී: පරිහාරභිසෙකං නාම ඨානන්තරං, ‍පෙරහර බිසෙව් නම් තනතුරක්: භත්ථාළ්හකං නාම, උතුළු12 නම්: ජින සාසනං සංවඩ්ඪෙසි, නොයෙක්13 දහස් මහගමුන් හෙ‍රැණි සික්මන් මහලු පැවිදි දී14 ත්රිනවිධ ශික්ෂායෙහි හික්මවා බුදු සසුන් පළල් ‍කළෝ:15 ලංකාසරෙ, ලක්දිව් නමැති විල්හි: ජනකමුදවනං, ඡන නමැති කුමුදු16 වන: මහාමහින්දචන්දෙන, මහ මිහිඳු නමැති පුන් සඳහු විසින්: හාසමානං. දිලිහෙන ලද: ගගනසන්නිහං, ආකාශ තලයක් බඳු: අස්සාති, කුලස්ස, පුත්ත17 නන්තාරෙහි සද්ධිං, දරු මුනුබුරන් හා සමඟ: මහා බෝධි පරීහාරං, මහා බො පෙරහර: මහාලානද්වයං, දෙමහලෙලන්:18 බොධිම්ත්තත්ථෙරියා,19 බෝමින් තෙරින්: නන්දා සාම‍ෙණරිං,නන්දා හෙරණීය:20 ධවලවාසසා, ශ්වෙත වස්ත්රෙයෙන්: මාතුනත්තාරං මෑණියන් මිණිබිරිය: තමා යෙහෙළිය, මහින්දො, මිහිඳු නම්: විධුරින්දො, විදුරිඳු නම්: කස්සපො, කසුප් නම්: සංඝමිත්තො, සංමිත්21 නම්: ඔහට දුමිත්22 නමුදු කියත්. චුල්ලජයමහාලානට්ඨාලං,22 සුත් ලිය මහලෙ23 තැන්: පරිහාරමහාසෙට්ඨිවිඨානං, පෙරහර මහසිටුතැන්: ලඞ්කාපරිසුද්ධනායකට්ඨානං, ලක් පිරිසිදු නාතැන්: චුල්ල සෙට්ඨිඨානං. සුත්25 සිටු තැන්: ඉදං මේ සිරිත්: අනුසංවච්ඡරං, අවුරුදු පතා: පාරිහාරිකජනං, පෙරහර26 යුක්තජනයන්:27 යථාරජ්ජං, රජ පමණින්: මහාබෝධියං, අභිසෙකං දාපෙසි, බුදුන්ට සෙයින් යෙත්, සත්කාර කොට මහ බොයට බිසෙව් දෙවා: සමන්තා, හාත්පස්හි: විත්ථත, පළල් වූ: ආයත දික් වූ: නිම්මල, නිර්ම ල වූ: ජලනිධි, මහ මුහුදු ම: වසනාය, ගත් වස්ත්ර ඇති: මණි ගණ, මිණි රතන28 දීප්තින්ගේ

1.උය්යා න ගොෂක විධාන නායකට්ඨානං C 2. ගොවුන් C 3. මහ‍බෝ D මහබෝය E 4. නායකයන් F * ගාම වරෙහි සන්නප්පෙයි ආදි වැකිය මෙතැන ඇත 5.දැඩියන් දැමි C F 6. සුමි A සිමිත් C 7. කුමර CD 8. නාවිනි හෙලා G හෙලා ‍A B C F හේළා E 9. මෙරු B C E 10. මහ (ඌනයි) C 11. ඇත්තා C 12. උතු C 13. නොඑක් A D 14. දී (ඌනයි) A B C E F G 15. කොළෝ C 16. කුමුද C 17. නත්ත A 18. දෙමහාලෙයන් A F දෙමහලෙයන් D 19. බොධිගුත්තත්ථෙරියා, බොවං 20. නන්ද හෙරණියා A B C 21. සඞ්ඝම්ත්තා A C F 22. දුමිත්ත A F 23. ජයමහානට්ඨානං A 24. මහලේ D 25. සුළු C සුන් F G 26. පෙර C 27. ජනයා D කන ජනයන් G 28. මිනිරත්න A B C


ජුතනිකර: රශ්මි කදම්බයෙන්: සමුජ්ජල, දිලියෙන:1 රතනාකර, රුවන් ආකර ම: මෙඛලාය, පලන් මෙවුල් ඇති: අමරමිථුන, දිව්ය8 මිථුනයන්ගේ නයන මනෝහර, නුවන් මන ගන්නා: ධරණිධර, පර්වදත ම: පයෝධරාය, පින් පියවුරු2 ඇති: වනවසුන්ධරා, වන භූමීන්ගේ: පුලින, වැලි පිට: නිපතිත, වගුළ : කුසුම‍රජ, මල් රොන් ම:3 අඞ්ගරාගාය, ගත් තවර ඇති: පාටල, රත් වූ: පුගඵළ, පුවක් ම: තරළමණි රමණීය. මධ්යඅම මණින් රම්යත වූ සතරඞ්ග, රළ සියෝ: ගඞ්ගා, මහගග ම: භාරාය. මුත්හර ඇති: සකුසුම, මල් සහිත: පල්ලව භාර, පල්ලව බරින්: හරිත, අවනත වූ: මලයවනගහන, මලය දේශයෙහි, වන ගහන ම: ධම්මිල්ලකලාපාය, කෙහෙ කලබ4 ඇති: සුගත, බුදුරජහුගේ: ධාතුපුජා, දාපුදයෙන්: විභූසිත, සැදුම් ලද: අනුරාධ පුර, අනුරපුර ම:5 වදන රජනිකරාය, වුවන් සඳ ඇති දිනකරවංස6 සූය්ය් ල වංශයෙහි:7 සම්භූත, ජාත වූ: මහීප්ල, රජනට: අලඞ්කාරභූතාය: පලඳනා වූ: ලඞ්කාමහෙසියා, ලඞ්කා නමැති අග්‍සුමහේසිකාවගේ:8 මහා විහාර, මහවෙහෙර: නැමැති: රතනමකුට9 මත්ථකෙ, රුවන් වොටුන්10 මස්තකයෙහි: මරකතමණිභූතාය, මරාමිණි තන්පත්: සග්ග, සුගතියට හා: අපවග්ග, නිවණට: මග්ග, මඟ වූ: ජන, හුදී ජනයන්ගේ: නයනමනොරසායිනී, නුවන් මනසට රසයින් වූ:11 නමිත, වඳනා ලද: අමරනම්, දෙව් මිනිසුන්ගේ: මෝලි මාලිනී, මෞලිමාලා12 ඇති: මුහුළු පතර ඇති: මුනින්ද, බුදුරජහුගේ13 නයන, නුවන් නමැති, ඉන්දනීලමණිකලස, ඉන්ද්රිනීල මණිකලසයෙන්:14 විනිග්ගත, නික්මෙන ලද: අංසුජාල, රස් දැල් නමැති: සලිලාභිසෙක, සලිලයන්ගේ අභිෂේකයෙන් අභිසෙකිනිං, අභිෂේක ඇත්තාවූ: මහ‍සා‍වබෝධි, මහබෝ: අබ්භන්තර පඤ්හා, අභ්ය,න්තර ප්රනශ්ණයෝ: එවං, මෙසේ: ලංකාලොකහිතං. ලඞ්කාවිස‍ී ජනයන්ට හිත ද: සාසාන වුද්දිං, පස්නට අභිවෘද්ධිය ද: සංසාදෙන්තො15 සාධමින්: එස, මේ: මහාබෝදිදුමින්දො, මහබෝ දුම රජ: ලඞ්කාදීපෙ, ලක්දිව: රම්මෙ,15 අභිරම්යන වූ, මහා මෙඝ වනස්මිං, මහ මෙවුනා උයන්හි: අනෙකබ්භූත යුත්තො, අනේක අද්භූතයෙන් -ආශච්යනයෙන් යුක්ත වූ:17 දීඝං කාලං, දීර්ඝ කාලයෙහි: අට්ඨා - අට්ඨෘසි18 පතිට්ඨාසිති’යි.


දුමින්දාගමන කථා. සංස්කරණය

1.දිලිහෙන C 2. පියඋරු A පියයුරු B G 3. රොනම C 4. කෙහෙලඹ A C කෙහෙකලඹ B F G 5.අනුරාධපුරම A C අනුරාපුරම D 6. දිනකරහං A සූය්ය් අදයෙහි A 8. අග්රකමෙහිමියගේ D අග්ර.මහෙෂිකාවගේ E 9. කුට G 10. ඔටුනු A 11. සයින් F 12. මෞලිමාල A මොලිමාලා C 13. මුනිහුගේ C 14. තලගයෙන් D E 15. සසාදෙන්තො A 16. රම්ම D 17. යුක්තව D 18. අට්ඨසි A


තිසහස්සෙහි, යන තන්හි1 ති ශබ්දයෙන් පර හි ශබ්දයට2 ඡන්දොහඞ්ග නොවනු සඳහා ලොප් කෙළේය කීයේ මැ නො :

ගාථා3 චිඡන්දමහෙදත්ථං - සුඛුච්චාරණතාය ච4 හොති අක්ඛර ලොපොපි - අප්පානං5 බහුතාපි ච6

විභක්ති නිමිත්තයෙන් වූ දීර්ඝය ද “ නිමිත්තභාවෙ නෛමිත්තිකස්යාස ප්යා්භාවඃ7 යි” නුරුක්ත වැ තිස්සසෙහි යනුවේ8. ගන්ධෙහි,9 තිසහස්සෙහි, තුන් දහසක් ග්රභස්ථයෙන්: උපෙතං. සමුපේත වූ; භදයඞ්ගමං, හෘදයහාරී වූ: සුන්දරං, යහපත්10 වූ, මධුරං, මියුරු වූ: සුද්ධං, පිරිසිදු වූ: සුභං ඉෂ්ට වූ: සොතරසායනං, කණට රසයින් වූ: මහබෝධිවංසං, මහ බෝ වස් සුගතොදයෙ, සුගත්හට උදය වූ නොහොත් උත්පත්තිස්ධාන වූ: දුමින්දෙ, ද්රැොමරාජයා කෙරෙහි: පසාදෙන, ප්රවසාදයෙන්, රචයතා, රචනා කරන: මයා මා විසින්: යං කුසලං, යම් කුශල ධර්මයෙක්: විතං, උපචිත ද: රැස් කරන ලද ද: තෙන, කුශලයෙන්: චිරං නිට්ඨතු සද්ධම්මො, බුද්න්ගේ ධර්ම ප්රකදීපය ක්ලේශාස්ධකාර විධ්වංසනය11 කෙරෙමින්, දීර්ඝ කාලයෙහි සිටුවයි:10 දෙවො සම්මා පවස්සතු, මේඝය තෙම අවර්ෂා13 නොකොට, අතිවර්ෂ14 නොකොට අනුපඤ්චාහයෙන් අනුසප්තාහයෙන් සම්පත් වර්ෂණය කෙරේවයි: රාජානො, රජ දරුවෝ, ලොකං රක්ඛන්තු, පරචක්රර ප්රලවේශයට: අවකාශ නොදී: තමන්ගේ විෂයෙහි, සත්වයන්, ධර්මයෙන් රකිත්වයි: පජා පප්පොන්තු නිබ්බුතිං, සත්වයෝ, තමන්ගේ අධිමුක්ති: තුබු පරිද්දෙන්, සසර දුක් සපුව නසා ශාන්ත ප්ර්ණීත වූ, අමා මහ නිවණට පැමිණෙත්වයි.


අහන්තු, මම වනාහි: පරමං බෝධිං, උතුම් සම්යතක් සම්බෝධියට: පත්වා, පැමිණ: අනුත්තරං, නිරුත්තර වූ. ධම්මං, දහම්: දෙසෙත්වා, දෙසා: පා‍ණිනො සබ්බෙ, සර්වප සත්වයන්: භවබන්ධනා, සංසාර බන්ධනයෙන්: මොටෙය්යං‍, මුදම්වා,15 යථා, යම් සේ: අංසුමාලිකො, හිරුහට; අස්මිං, ලොකෙ, මේ ලෝකයෙහි; තමං, අන්ධකාරය; විද්ධංසිතුං, විධමන්නට; ‍ආලොකං කාතුං, ආලෝක කරන්නට: එකකාලං, එකවට: සමත්ථතා16 හොති. සාමර්ථ්යහ16 ඇතිවේද? තථා, එසේම: සංසාරෙ, අපරිඥාත පූර්ව කොටි ඇති සංසාරයෙහි: සර‍තො, සංවරණය කරන්නාවූ: සතො විද්යමමාන වූ; ලොකස්ස, සත්ව ලෝකයහට: දුක්ඛං ‍නාසෙතුං, දුක් නසන්නට ද: සුඛං කාතුං, සැප කරන්නට ද: ‍මම. මාගේ: සමත්ථතා, සමර්ථ17 බැවි තොම;

1.තන්හි A 2. හිත ශබ්දයහට E F G 3. යථා A B F 4. සුඛුච්චාරණකායත්තා C 5. අප්පනං C B 6. බහුතායච A B C F G 7. භාවෙ A B 8. වී A B C E F D 9. ගන්ථෙහි D 10. යහපත් D B 11. විධිවංශන A 12. සිටිවයි D 13. අවර්ෂී D E ආවර්ෂ G 14. අතිවර්ෂෙ D 15. මුදම්හ A B C E F G 16. සමර්ථ F 17. සමාත්ථීය E සාමාත්ථි G


සදා, හැම කල්හි: හොතු, වේවා: සත්තානං, සියලු සත්වයන්ට: කප්පරුක්ඛායමනස්ස,1 කල්පද්රැසමයක් බඳු වූ: භවෙ, භවයෙහි: ව‍සතො, වාසය කරන්නාවූ, මය්හං, මාගේ: පඤ්ඤාභගවතී,2 ප්රනඥා ලක්ෂ්මීතොම: සබ්බදා, හැම කල්හි: වුද්ධිං ගච්ඡතු වෘද්ධියට, වැඩීමට යේ වා:


මහා බෝධිවංශ ග්රසනථි පදය3 නිමි.