මහාබෝධිවංශ ග්‍රන්ථ පදය-iv

ආනන්ද බෝධි කථා සංස්කරණය

දසබල පරිනිබ්බාණ කථා සංස්කරණය

චතුහි වෙසාරජ්ජෙහි විසාරදො චතු වෙසාරජ්ජ විසාරදො,3 දස බලානි ධාරෙතීති, දයබල ධරො:4 ආසහං ඨනං නාම, සෙට්ඨානං, උත්තමට්ඨානං, තස්මිං තිට්ඨතීති, ආසහණ්ඨානට්ඨායි: සීහනාදං සෙට්ඨානාදං අභිතනාදං අප්පටිනාදං නදතීති සීහනාදනාදි,5 සබ්බෙ ච තෙ සත්තාවෙත් සබ්බසත්ත, තෙසං උත්තමො, සබ්බසත්තුත්තමො, තෙනාහ භගවා, එක පුග්ගලො, භික්ඛවෙ, ලොකෙ උප්පජ්ජමානො උප්පජජති, අදුතියො, අසහායො, අප්පටිමො, අප්පටිසමො, අප්පටිහාගො, අප්පටිපුග්ගලො, අසමො අසම‍සමො දිපදානං අග්ගො, කතමො එක පුග්ගලො තථාගතො අරහං සම්මා සම්බුද්ධොති, ධම්මස්මිං ඉස්ස‍රො, ධම්මස්සරො, ධම්මෙරාජා, ධම්මරාජා, ධම්මස්ස අධිපත්, ධම්මාධිපති, ධම්වො එව දිපො, ධම්මදීපො.

නීලපීත ලොහිතාදි, නීලපීත ලොහිතාවසාන මාඤ්ජෙෂේඨ4 ප්රපභාස්වර යන, විවිත්තවණ්ණො, විසිතුරු වර්ණම ඇති: වව්යාමමප්පහා පරීක්ඛිත්ත විලාසො, අනාභෝග වැහී7 වූ ව්යා්මප්රරභා මණ්ඩලයෙන් පරීක්ෂිප්ත වූ, විලාස ඇතියේ: අත්තනො සිරි විභවෙන, තමාගේ ශෝභා විභූතින්:, ඵත්ථ සිරීති බුද්ධිපඤ්ඤාණං අධිවචනං, අථවා පුඤ්ඤනිබ්බත්තා සරීරසොහග්ගාදි සම්පත්ති කන පුඤ්ඤානං නිස්සයාති කත පුඤ්ඤකෙහි වා න්ස්සියතීති, සිරිති වූච්චති, ශ්රිහඤ්8- සෙවායම් යන ධාතුයි. ලොකං ‍එකාලොකං කුරුමානො, අවකාශලොකය, රශ්මි කදම්බයෙන් හා සත්ව ලෝකය ධර්මක ප්ර දීපයෙන්9 ඒකාලෝක කරනුයේ: මහාකස්සපාදිනමත්ථාය, කස්සපසංයුත්තයෙහි දු, එතදග්රොප‍ාලි වර්ණ:නායෙහි දු, දක්වන ලද, මහ සුප්10 මහතෙරුන් ආදිකොට ඇති. විනේය ජනයන් සඳහා: අඞ්ගුලිමාලාලමකාදීනමත්ථාය, මැදුම් සගිහැ11 අඞ්ගුලිමාල සූත්රදයෙහි දක්වන ලද අඟුල්මල් මහතෙරුන් හා: යක්ෂ සංයුත්තයෙහි දු, සූත්රත නිපාතයෙහි දු, දක්වන ලද අළවුයක් ආදීන්12 සඳහා: පුක්කුසාතිප්පභූතීනමත්ථාය,

1.පූජා A F 2. ස්තුති A B C E F G 3. චතුර් වෛශාරද්යා විශාරද වු A චතු වෙසාරජ්ජ වියාරද වූ C 4. දසබල ධාරො F 5. සීහනාද නදී F G 6. මාඤ්ජිෂ්ඨ D 7. වාසී A F 8. සිඤ් A B C E F G 9. ප්ර්දීපෙන් A 10. මහසොප් C 11. මුදුම්සනියෙහි C 12. යක්සැදීන් A සක්සාදීන් B C E F G

මැදුම් සඟිය1 ධාතු විභඞ්ග සූත්රදයෙහි දක්වල ලද පුක්කුසාති රාජාදීන් සඳහා: මහා කප්පීනප්පභූතීනමත්ථාය, ධම්මපදයැ සවන වගැ2 ද, එතදග්ර පාලි වර්ණකනායෙහි දු දක්වල ලද, මහ කප්පින රාජාදීන් සඳහා: ධනියාදීනමත්ථාය, සුත්ර් නිපාතයෙහි දක්වල ලද ධනිය ගෝපලකාදීන්3 සඳහා : චූ‍ ලෝධරාදීනමත්ථාය, මහා වංශයෙහි දක්වන ලද චුළෝදරාදී4 නාගරාජයන් සඳහා: මාතලී දේවපුත්තාදීනමත්ථාය ධම්මපදයෙහි5 තුදුස්වල වග දක්වන ලද මාතලී දිව්යී පුත්රා්දීන් සඳහා: බදබ්රවහ්මාදීනමත්ථාය, බ්රුහ්ම සංයුක්තයෙහි6 දක්වන ලද බකබ්රාසහ්මාදීන් සඳහා: නිබද්ධං හැම වේලෙහි: තුරීත වාරිකං, ශීඝ්රක වූ චාරිකා: කදාවි යනු අතුරිත චාරිකං යනු හා සබඳ, සාරිපුත්තමොග්ගල්ලානාදීහි,7 සැරුයුත් 8 මහමුගලන්9 මහසුප්10 අනුර්ත් ඈ: ඡළභිඤ්ඤෙහි, ලෞකික පඤ්චාභාඥා, ආශ්රමවක්ෂය ඥානය යන ෂඩ්හිඥා ඇති: මහිද්ධිකෙහි, මහන්තා ඉද්ධයො යෙසං තෙ, මහිද්ධයො” යි ගත් මහත් ඍද්ධි ඇති මහා සාවකෙහි. කප්ලක්ෂයක් පිරූ පැරුම් ඇති:11 බුදුන් විසින් වදාරන ලද තනතුරු ඇති, පන්සිය පන්සිය භික්ෂු පරිවාර ඇති, අශිති මහා ශ්රාරවකයන් විසින්: මහා සාවකෙහි යනු සාමාන්ය නිර්දේශ වන බැවින් ගුණයෙන් මහත් සෙසු ශ්රානවකයනුදු12 කියනු.

සුපණ්ණ රාජා, ශෝභන වූ වර්ණරයෙන්13 ඇති වන බැවින් සුපණ්ණ නම් ලද ගුරුළු රජහු විසින්: දණ්ඩදීපනිකර, මිණි දඬු වැට රැසක්හුගේ: මජ්ඣගතො, මධ්ය්වර්තී වූ: පජ්ජලිතදීපරුක්ඛො විය, දිලිහෙන පහන් රුකක්හු සෙයින්: තිසන, තුන්සියයක්14 යෙදුන්: ඡ සත, සසියක්16 යොදුන්: නවසත යොජන, නව සියයක්16 යොදුන්: ආවට්ටේසු. ආවෘත්ත17 ඇති: වට ඇති: අන්තොමජ්ඣිමමහාමණ්ඩලෙසු, අන්තො මණ්ඩලයෙහි ද මධ්යද මණ්ඩලයෙහි ද, මහා මණ්ඩලයෙහි18 ද: යථා සඞ්ඛ්යදයෙන්19 ‍යොදනු. අතුරිත චාරිකං වරන්තො. ගමනාගමනයට අසමත්ථි වූ ජීර්ණාණතුරයන් කෙරෙහි, අනුකම්පායෙන් අතුරීන චාරිකා කරනුයේ: වෙනෙය්යචබන්ධවානං, විනේයජන, නමැති වර්ගන බන්ධූන්ට20 උද්ඝවිතඥාදී ත්රියවිධ පුද්ගලයන්ටයැ21 යු සේයි. පදපරමානං, පද ප්රසධානයනට ඒ ජන්මයෙහි අධිගම නැතියනටයැ යු සේයි.

1.සහියෙහි C සහිය A B 2.වග A C D 3.ගෝපාලාදීන් A 4.වොලෝදරාදී B 5. ධර්මF පදයෙහි A 6. සංයුක්තයෙහි C 7. මුගලන් F සාරිපුත්තමොග්ගල්ලානාදී C 8. සරියුත් A ශරියුත් F G 9. මහසොප් C 10. මහසොප් C 11. පෙරුම් A පෙරුම් ඇති F G පෙරුම්පුරා ඇති C 12. ශ්රා වකයනුත් C 13. පර්ණකයන් D 14. තුන්සීයක් A 15. සත් සියයක් D සසියයක් E 16. නවසියක් D 17. ආවතී A F 18. මහාමණිඩලයෙහි (‍ඌනයි) A 19. යථා සඞ්ඛ්යා යෙන් A C E F යථා සඞ්ඛ්යරතයෙන් A C F 20. බන්ධූන්ට C F 21. පුද්ගලයන්ට A C F


චතුසච්චපානං, සිවුසස්1 නමැති අමාපැන්: එයින් කීහ.


‘චතුසච්චකඛා පණ්ඩිතානං පියො හොති, වස්සසතම්පි සුණන්තානං තිත්තිං නගච්ඡති’ යි.

තොසෙන්තො තුස්වනුයේ:2 එයින් කීහ.

‘හදයානි යථා ලොකෙ - සද්ධානං බුද්ධරූපකායෙන තප්පෙන්ති පණ්ඩිතානං - තථොධිකං ධම්මකායෙන්’ යි

රූපප්පසන්නානං,3 රූපයෙන් ප්රමසන්න වූ, රූපප්පපමාණානං, රූපය ප්රපමාණ කොට ඇති ජනයන්: වණ්ණසිරයා, ලක්ෂ‍ණයෙන් ඛචිත වු: අනුව්යසඤ්ජනයෙන් විච්ත්ර් වූ4 සමුජ්වලිත කේතුමාලා ඇති ව්යානමප්ර්හායෙන්5 පරීක්ෂිප්ත වූ, ලෝකයනට අලඞ්කාර්සෙයින් උපන්6 වර්ණ්7 ශෝභායෙන්: ‍සන්තප්පෙන්තො යනු හා සබඳ - ඝොසප්පසන්නානං ඝෝෂයෙන් ප්රුසන්න වූ: ඝොසප්පමාණනං, ඝෝෂ ප්රයමාණ කොට ඇති ‍ජනයන්: සද්දසිරියා, අෂ්ටාඞ්ග සමන්වාගත වූ, කරවික8 මධුර නිර්ඝෝිෂ9 ඇති, බ්රපහ්මස්වරයෙන්: ලුඛප්පසන්නානං10 රූක්ෂ ප්ර තිපත්ති ප්රඝසන්න වූ: ලුඛප්පමාණානං, රූක්ෂ ප්රපතිපත්ති ප්ර මාණ කොට ඇති ජනයන්: අප්පිච්ඡතාදී තපසිරියා, පාත්ර රූක්ෂතා11 දුෂ්කර ක්රිණයා රුක්ෂතා අල්පෙච්ඡතාදී තපශ්ශෝභායෙන්:12 ධම්මප්පසන්නානං, ධර්ම්යෙන් ප්රෂසන්න වූ, ධඡම්මප්පමාණනං, ධර්මපප්රාමාණ කොට ඇති, ජනයනි:13 මහා වජිරඤාණාදිගුණසිරියා, මහා වජ්රංඥානාදී ගුණ විභූතීන්: සත්තතිංසවිධං, ‘චත්තාරො සතිපට්ඨානා, චත්තාරො සම්මප්පධානා, චත්තාරො ඉද්දිපාදා, පඤ්චීන්ද්රිටයානි, පඤ්චබලානි, සත්ත බොජ්ඣඞ්ගා, අරියො අට්ඨඞ්ගිකො මග්ගො යන සත්තිස් වැදෑරුම් ඇති, බොධපක්ඛිය14 රතනවස්සං, බොපැකි15 දම් නැමැති රුවන් වර්ෂා4: අනඤ්ඤ සාධාරණං, රනුන් හා අසාධාරණ වූ: පරිපක්ක ඤාණෙ. පරිපක්ව වූ නුවණ ඇති: තිත්ඛින්ද්රි්යේ, තීක්ෂණ වූ ඉන්ද්ර:යයන් ඇති: අපරිපක්ඛඤාණානං, අපරිපක්ව16 වූ ඥාන 17 ඇති: මුදින්ද්රියයානිං. මෘදු වූ ඉන්ද්රිියයන් ඇති: අවිදිත සච්චානං, අවිදිත වූ චතුස්සත්ය යන් ඇති සත්වයන්ට: මොහන්ධකාර, අවිද්යාඇ නමැති අන්ධකාරය: විධමනාය: විද්ධංසනය කරන්නට: ධම්මප්පදීපං, දහම් නමැති වැටුප්: පතිට්ඨාපෙත්වා, යනු හා සබඳ, කුසලධම්මවදනෙ, කුසල් දම්18 නමැති

1.සිවුපස් G 2. රැස්වනුයේ A 3. රූපප්පසන්නං A රූපප්පසන්න B C E F රූපප්පසන්නා G 4.අනුව්ය්ඤ්ජනයෙන්ටිවිත්රැ වූ (ඌනයි) F 5. බ්යටමප්ර හායෙහි C 6. උප්න්හ C 7. වර්ණ. ඈ C 8. කුරවික D 9.නිග්ඝොසා F නිග්ඝොස A C 10. ලුබ්ප්පසන්න F G 11. පාත්රහරූක්ෂතාදි විවර රුක්ෂතාදී F 12. ශොභාවෙන් F 13. මහ ජනයන් F 14. බොදිපක්ඛිය D G 15. බෝ පැතිනි G 16. අපරික්ක G 17. ඤාණ A B C 18. ධර්මන D E

වුවන්හි:1 අකුසල තිලක, අකුසල් නමැති ලප්: සොධනාය, සෝධනු2 සඳහා: ධම්මාදාසං, ධර්මඅ නමැති ආදර්ශයතලය: යම්සේ නගරද්වාරයෙහි තුබු, සර්වාකායික අ‍ාදර්ශ තලයෙහි චාතුර් ‍වණ්යයයෝ3 ම තමන් තමන්4 ඡායා දක වැදෑ5 පියා නිර්දෝෂ වෙද්දී එසෙයින් ම ශික්ෂාකාමි කුල පුත්රමයො කුශල භූෂණයෙන් භූ ෂිත වියටි වුවාහු සර්වසකායික ආදර්ශ ත‍ලයක් බඳු, ධර්මයදේශනා දැක, හේයාප්ර තිපත්ති6 වර්ජිත7 කොට උපාදේය8 ප්රයතිපත්ති පුරා ජාති රජා මරණයෙන් මිදෙත්. කිලෙසව්යාතධි, කෙ‍ලෙස් නමැති රෝග: විද්ධංසනාය, නසන්නට: විවිධං දුක්ධං ආදධාතීති, ව්යා‍ධී, ධම්මොසධඤ්ච, දහම් නමැති ඖෂධය අනාගතානං, අසමප්රා ප්ප වූ: සත්තානං, සතුන් සඳහා කර අත්ලෙනු දු: චරන, පත්ලෙනු දු:9 සරීර, දේහයෙනු දු: සම්ඵුට්ඨං, පහරණ ලද: සාඛාපාසාණ පලාල මත්තම්පි, ශාඛාමාත්රියකුදු: පාෂාණ මාත්රලයකුදු10 පලාලපාත්රනයකුදු11 යථාසඞ්ක්ය යෙන් යොදනු.

සබ්බබුද්ධකිච්චං නිට්ධාපෙත්වා, හවුරුදු ලක්ෂයකට ආයු ඇති කල්12 උපන් බුද්නු දෙසනතාක්13 දහම් හැම දෙසා විනේය14 කළ ‍තාක් සතන් හැම විනේය15 කොට සර්වප බුද්ධකෘත්ය නිමවා, සකලලෝකගත, සකල ලෝකයෙහි පැතිර සිටී: තිමිරනිකරං, අඳුරු රැස්: අන්නරෙ යමක සාලානං, යුගළ16 සල්රුක් ඇතුරෙහි:17 එක් සල් රුකකට ඉස ලා එක් සල් රුකකට පා18 ලා, පැනවූ සිරියහන් මතුයෙහි: මෙතෙක් සලකුණු කුමට කීය යත්19 ඒ ස්ථානය සැදැහැ ඇති කුලපුත්රහයන් විසින් දැක්ක යුතු බැවින් ද, සංවේග කටයුතු බැවිනු දු කීහු. අනුපාදිසෙසාය නිබ්බාණධාතුයා පරීනිබ්බායි. ඝෝෂධිශේෂ නිරුපදිශේෂ ලක්ෂණ ද්විවිධ, නිර්වාණ ධාතුන් කෙරෙහි නිරුපද්රි.ශේෂ නිර්වාුණ ධාතු විසින් පිරින්වි්යෝ.

කුම යු තැන යත්: පන්සාල්සි හවුරුද්දෙහි20 යමක ප්රා‍තිහාය්ය්, ු දැක්වූ21 බුදුන්ගේ ඥානමහිමය ද දේවාවතරණාදී කාලයෙහ් පැවති යස මහිමය ද පාද තලයෙහි චක්රුරතනාදී රූපකායශෝභා ද අන්තරහිත22 විය. යු සෙයි. ‘ සා ච ඉද්ධි සො ච යසො - තානි ච පාදෙසු චක්කරතනානි සබ්බං සමන්තරහිතං - නනුරිත්තා සබ්බපඞ්කාරා’යි ඉති, මෙසේ: උක්තක්රඞමයෙන්: විහිත, විධාන23 කරන ලද: විචිත්ත, අනේක

1.මුවන්හි G 2. යෝදනු A A සෝධන C 3. චතුර්වර්ණදයෝ A F චාතුර්වර්ණකයෝ B C E G 4. තමන් A D E තමතමන් C G F 5. අවද්යා D වද්යව C E G වදෑ F 6. හෙසප්රකතිපත්ති A B C E F G 7. වජ්ජිත D 8. උපාදෙස C 9. පාදතෙලෙ‍නුදු B 10,11. මාත්රුයකුදු (ඌනයි) C B 12. කල D 13. දෙඝනතාක් A C 14,15. විනය B E 16. යුවළ D 17. අතුරෙ C 18. පය G 19. කීයයත් A 20. අවුරුද්දෙහි A F 21. දැක්වූහ C 22. අන්තර්භිත D 23. විධාරන A


ප්රතකාර වූ: අසෙස ලොකත්ථචාරො, නිශ්ශේෂ ලෝකර්ථ චය්‍ර්යා1, ඇතියේ: තිහව, තුන් ලොවට: පති. ස්ව‍ාමි වූ: මහිද්ධි, මහත් වූ ඍද්ධි ඇති: ධම්මාරාජා, ධර්මටස්වාමි වූ: මුනින්දෝ, බුදුරජ: රවිසත, සූය්ර්:‍යශතයන්, සූය්ය්20E සහස්රරයන්ගේ: ජුකි, රශ්මායට වැඩි. සොහො, බැබලිම් ඇතියේ: සොපි, හෙ ද: විනාසං, විනාශයට: යාතො, ගියේ: අකරුණං කරුණා නැති: තං මරණං, ඒ මරණං ලොකෙ: ත්රි,භුවනයෙහි, කංහි, කා නම්: ජහෙය්යE, පියනුය:


දසබල පරින්බ්බාන කථා සංස්කරණය

මාගධාධිපස්ස, මගධ‍දේශය වාසීන්ට1 අධිපති වූ: අජාතසත්තු නරීන්දස්ස, මවුබිසොවට2 උපන් දොළින් අජාත කාලයෙහි ම පිය රජහුට, ශත්රැද විනුයි. අජාත ශත්රැන නම්ලද නරපතිහුගේ: ඨානං කරුණු: පාවචනං, ප්රරවචන: ධර්මඅවිනය: අද්ධනියං අස්සං අධිවනිය වේද? චිරස්ථායි වේද යු සෙයි.

නිබ්බසානාතිති, නිග්ගතවසනකිච්චානි, පරිභෝගපිණ්ණානීනි වුත්තං හොති, පඨමජ්ධානන්ති, එත්ථ ආරම්මණ විජානනට්ඨෙන3 නීවරණ පච්චත්ථිකානං ඣාපපට්ඨානං ඣානං, ධ්යෛ,4 - චින්තායාම්, දහ - හස්මීකරණෙ යන ‍ධාතුයි. නාවානුපුර්වන5 විහාරනම්, රූපාරූපඅෂ්ටසමාපත්තියි, සංඥා6 වෙදයිත නිරොධයි. චන්දොපමපටිපදාය පසංසිතො, චන්දුපමො භික්ඛවෙ කස්සපො කුලානි උපසංකමති යනාදීන් බුදුන් විසින්7 ප්රොශස්තයෙම්: ආණන්යංි, අනෘණභාවයෙක්8 නිදරදි බැවෙක9 යුසේයි. සක, තමාගේ කටට, කචච හා ඉස්සරියානුප්පදානෙන, ඓශ්චය්ය් ප දානයෙන් මන්ත්වා, දැන: මන - ඤාණෙ10 යන ධාතුයි. දිප්පනි, දීප්ත වේ: දීප-දීප්තෞ යන ධාතුයි. අධම්මවාදිනො, අධර්ම0ය - ධර්මසයයි දැක්වීමෙනු දු ධර්මෙය අධර්මනයයි දැක්වීවෙනු දු අධර්ම-වාදී වූවා හු: ධම්මවාදිනො, ධර්ම්ය ධර්මෙයයි දැක්වීමෙනු දු අධර්ම්ය අධර්ම-යයි දැක්වීමෙනු දු, ධර්මසවාදී වුවාහුයි: අවිනයවාදිනො විනයවාදිනො යනු දු11 එසේමැයි. උච්චිනතු යන තන්හි12 චි-චයෙ යන ධාතුයි. සුත්තො, යනු සොෂසගියැ, කථනයෙහි වැටේ. අසම්මුඛා පටිග්ගහිතං නාම නත්ථී, බුදුන් බුදු වූ විගස බෝ මඩ13 හිඳ, ප්රීමතාවේගයෙන් භාෂිත උදානං ගාථාවන් ගෙන දෙව්ලෙව්හි14 මිනිස් ලෙවිහි15 වැඩහිඳ, දෙවියනට16 1. වාසීන්ට B C 2. බිසවට A B F බිසව C මවු බිසව E බිසවනට G 3. විජායනට්ඨෙන A E විජයනට්ඨෙන C විජයානට්ඨෙන B 4. ධෛ F ඣෛ G 5. නවානුපුබ්බ C 6. සඤ්ඤා A C 7.බුදුන් B 8.අණන්යා භාවයෙන් C F අණන්යන භාවෙයෙක් G ආණාන්යටත්තවයෙක් A B E 9. නිදරක බැවෙන A F නිදිරදි බැවෙක B E නිදරදි බවෙක C 10. මන-ඥාන D 11. යනුද C 12. තැනිහි A B E 13. බෝමැඩ D බෝධිමණ්ඩ A 14. දෙවිලොවිහි G 15. දෙවියන්නට C G


බඹනට1 මිනිස්නට, දෙසුතාක් දහම් හැම ඔවුන්ටත්2 දෙසු වන බැවින් ශ්රාමවතභාෂිත උදාන ගාථාවන් ගෙන, සූත්ර්යෙහි ධර්මසස්කන්ධ දෙදහස් විනා අසම්මුඛයෙහි පිළිගත් දෙයෙක් නම් නැත්.3 විස්සත්ථො, ප්රරධාන4 පුත්රසය බුදුනට5 කළ මෙහෙය මුහු කරන්නේය6 මොහු විසින් ‍මම දෘෂ්දධර්මහසුඛානුභවයට7 අවසර ලදිමියි8 බලවක් විස්වස් කළවන බැවින්, විශ්රධබ්ධ යෙමි:8 අසෙබ්පටිසම්හිදාප්පත්තෙ, රහත් පිළිසිඹියාපත්, සෙබපටි සම්භිදාප්පත්තං සෝවන් මග සිට පිළිසිඹියාපත්: පරියන්තො, පය්ය්ිසිප්ති10 ධරන ලද: අනුසාවෙත්වා, අපකරණ, තහවුරු කමට කිසි පිළිපත් පුඟුලෙක් සහ මැද11 උත්කෝටනා12 කරනුයේ වීනමි, නො යෙදෙයි13 යන සිතින් සෙස්සන් එනුවර වර්ෂෝ්පගමන14 නො කරන්නේ යයි තුන් යළක් අස්වා: අනිච්චතා පටිසංයුත්තායාති,ඵත්ථ අනිච්චන්ති කථාය ආදි අන්තතාය අනිච්චං තස්ස භාවො අනිච්චතා - අඤ්ඤමඤ්ඤොපකාර, අන්යොනන්ය3 උපකාරයෙන්: සඤ්ජනිත, දනවන ලද: චිත්තමද්දවො, හෘදයමාර්දව ඇතියේ: සීහයෙය්යංඤ කප්පනකාලො, සිංහ රාජ යක්හු සෙයින් දක්ෂිණ පාර්ශ්වයෙන්,ශය්යාඤව15 කරන කල:16 සංවෙජිතො, සංවේග ජනවන ලදුයේ:17 සන්ථම්භිත්වා, ෂටහි-ප්රජත්බන්ධෙ,18 යන ධාතුයි. ඛණ්ඩ, කැඩුණු19 තැනට; ඵුල්ල, පැළුණු20 තැනට: පටිසංඛරණං, සංස්කාරය, උපකට්ඨාය, උපතෘෂ්ට වූ: ආසන්න වූ:21 කෘෂ - ආකර්ෂ ණෙ22 යන ධාතුයි. වස්සූපනායිකාය, වර්ෂෝටපගමයෙහමි:23 භික්ඛු සඞ්ඝං, තමන් පිරිවර, පන්සීයක් සඟුන්: තිත්ථියවාද පරීමොවනත්ථඤ්ච, ශ්රුමණගෞතමයාගේ, ශ්රාීවකායෝ ඔහු ඇති කල ප්රයතිපත් කළහ. දැන් හළහ24 යන තීත්ථිකයන්ගේ අපවාද පරිමෝචනය කරනු සඳහා: ඡඩ්ඩීත, පියන ලද. පතිත වැම්හෙන ලද: උක්කලාපෙ, කසළ මුසු වූ: වෙවහාරපබ්බතපස්සෙ, මේහාර නම් පර්වතයාගේ පාර්ශ්වයෙහි, තපෝද25 නම් හ්රනදයට නුදුරු තැන්හි26 සත්තපණ්ණිගුහාද්වාරෙ, ලෙන දොර සිටි රුක්හත්තන27 රුකකින් සප්තපර්ණී28 නම් ලද ගුහාද්වාරයෙහි: සුවිභත්තභිත්තිථම්භසොපානං, සුවි‍භක්ත වූ ගිත්ති29 හා ස්තම්භ30 හා සොපාන ඇති: නානාවිධ මාලාකම්මලතාකම්මවිච්ත්තං 1.බඹුන්ට C 2.ඔවුන්ට C 3.නැති A 4.පධාන E 5.බුදුන්ට C 6. මුහුකුරුන්නේය. F 7. ද්රෘිෂ්ටයුබානුබාවයට A B C E F G 8. ලදිමි C 9.විශ්රිබධයෙමි C 10. පය්යා රය ප්තියැ D 11. සමඟ මැදට B C E G සමඟ මැද A 12. උත්කෝටන B 13.නොයදෙයි A B C 14. වස්සුපගමන C 15. ශෙය්යාකව E සෙය්යාGව F G 16. කලැ D ලද B 17.ජනවනු ලදුයේ B C 18. සාප්ර4ති බන්ධනො C F සප්ර බන්ධනෙ G සප්ර ති බන්ධනෙ A B E 19. කඩුනු A කඩ C 20. පළු A පැළු G 21. ආසන්න A 22. කෘය ආබන්ධනො A B C කෘශ - ආබන්ධනෙ E F G 23. වර්ෂෝවපගමනයෙහි D 24. හළය A හළයහ F 25. තපෝව C G 26. තන්හි C G 27. රුක් අත්තන A F G 28. සප්තපණී A E F G 29. භික්ති C E 30. එම්හ A C E F G


නානා ප්ර කාර වූ, මාලා කර්මපයෙන් හා ලතා කර්ම යෙන් විසිතුරු, ලෝකරාමණෙය්ය කම්ව සම්පිණ්ඩිතං, ලෝකයෙහි රම්ය් වස්තුතාක්1 රස් වූ තැනක්2 බඳු3  : දට්ඨබ්බසාරමණ්ඩං, දර්ශනීය වූ සාර භූෂණ ඇති. මඩි - භූෂණෙ4 යන ධාතුයි.

විවිධ, නොයෙක් කුසුමදාමඬලම්බනක, පුෂ්පාදාමාවලම්බිත: විනිග්ගිලන්ත, නිගිරණය5 කරන වන් වූ: චාරු, මනෝඥ වූ: විතානං, වියන් ඇති කොට: රතන විචිත්ත, රුවනින් විසිතුරු වූ: මණිකොට්ටිමතලම් ව, මිණිපිළක් සෙයින් ද: නං, ඒ මණ්ඩපය: නානාපුෂ්ඵෝපහාර විච්ත්තා නානාප්රකකාර වූ පුෂ්ප ජාතියෙන් විසිතුරු වූ: සුපරිනිට්ඨිතභූම්කම්මං, සුපරීනිෂ්ටිත භූමි ක්රිූයා ඇති ‍කොට: තෙන, ඒ හේතුවින්, තෙ, තට: නයුත්තං, යුක්ත නොවේ: ආසාවෙහි චිත්තං විමුත්තං, ආශ්රනවයන් කෙරෙන් චිත්තය විමුක්ත වී. කාගියාසීන්: එයින් වදාළහ. එක ධම්මො භික්ඛවෙ හාවිතො බහුලීකතො මහතො සංවේගාය සංවත්තකි. මහතො අත්ධාය සංවත්තති,මහතො යොගක්බෙමාය සංවත්තති.ඤාණ දස්සන පටිලාහාය සංවත්තති, දිට්ඪධම්ම සුඛවිහාරාය සංවත්තති, විජ්ජා විමුද්තිඵලයසච්ජි6 කිරියාය සංවත්තති. කතමො එකධම්මො කායගතා සති”යි: සඤ්ඣාෂනප්පහං, සැඳෑ7 වලා පැහැ ඇති මණිවම්මචම්විත, මණිවර්මපයෙන් වර්මිත වූ, මණි කවව පෙරෙවි: මහානාගා විය. ගජේන්ද්රමයන් සෙයින්8 යථා බූඩ්ඪං, මහළු පිළිවෙළ නොඉක්ම:9 බාලාතප්සම්ඵස්ස, බාලාතපස්පර්ශතයෙන්, විකසිත, පුබුදු: රෙණු, මුවරදින්: පිඤ්ජර ගබ්හ, රන්වන් ගබ ඇති:10 පදුමං විය, පියුමක් සෙයින්: “තං ධූරං කත්වා” යන තන්හි, ධූර නම් ප්රනධාන කෘත්යහයි. කා11 ප්ර ධාන කොටින12 යු සේයි. නිදානම්පිති එත්ථ, නිදදාතිති නිදානං, කිං දෙසක දෙසනා පටිප්පාහකං, අම්බලට්ඨිකායං, අඹයටියෙන්හි13 තන්තිං, පාළි:14 සුඛුම ඤාණගොචරං, සියුම් නුවණට විෂය වූ:15 සජ්ඣායමකංසු, ස්වාධ්යාටය කොළෝ‍:16 සුෂ්ඵු අධ්යමයන17 කළහ. මනාකොට ධරාගත්හ යුසේයි.18 පෙය්යමල ‍සඞ්ගාහාදීති, එත්ථ, පාතුමලං පෙය්යාදලං, පාතුං රක්ඛිතුං අලං සමත්ථන්ති අත්ථො. කුම යු තැන් යත්: ආද්යයන්ත19 දක්වා, මනාකොට කියන ලද, ග්ර න්ථ රක්නට සමත්ථි වූයේය. යුසේයි. 1.ඇතිතාකි C 2. තැන් C 3. බඳු වූ A B 4. මණ්ඩි භූසණො A B C E F G 5. නිද්භිරණය A B C E F නිදගිරණය G 6. සච්ජි (ඌනයි) F G 7. සඳැ C සඳ G 8. විසින් G 9. නොඉක්මවා Cනො ඉක්මැ E 10. ගැබ ඇති A C F 11. කාය A F 12. කොටිනය C 13. අඹයෙන්හි C 14. පාලි A B C 15. විසය වූ A B C 16. ස්වාද්යාFයනා කළෝ A B C ස්වධ්යාාය කොළෝ E ස්වධ්ය ය කොළෝ G ස්වධ්යBය ‍කළෝ F 17. අධ්යඇයනා F ආධ්යා යනා A B C E G 18. යුසේයි (ඌනයි) C 19. අදාන්ත A B අධ්යා න්ත G


‘සඩ්ගහප්පහෙදඤ්ච, වවත්ථපෙත්වා’ යන තන්හි ච ශබ්දයෙන් ත්රි.විධ පය්ර්ස‍යාප්ති ද ව්යාවස්ථා කළ පරිදි සුවිතයි. සඤ්ජාතප්පමොදා, සඤ්ජාත වූ ‍පරිතෝෂ ඇත්තී: උදකාවනි පරියන්තං කත්වා, දිය පොළොව1 පය්ය්ාතපන්ත2 කොට:


පඨම සඞ්ගීති කථා සංස්කරණය

වජ්ජිනං පටිබාහනත්ථාය, වැදි3 රට වැසි රජනට4 ප්ර තිබාහනය කරනු සඳහා, ගඞ්ගාය නදියා, ගඞ්ගා යමුනා සරඟු අචිරවතී මහී යන මේ පඤ්ච මහා ගඞ්ගාවන්5 කෙරෙහි, ප්රමධාන වූ ගඞ්ගා නම් නදි‍යගේ: ගොතම ත්තථාවිදු‍රො, ගෞතම නම් තීත්ථියට නුදුරු තන්හි: උත්තම, උතුම් වූ: තත්ථ වුත්ථො අජාතසන්තුරාජා, බුදුන් පිරිනිවි කැලෑ මහා ධාතු නිධාන කළ ඉක්බ්ත්තෙන් රජගහා6 නුවට වැස7 පියා ගොස් එනුවර වසන අජාසත් රජුනු දු8 තතෝ, ඒ රජහ්ගේ අපරභාගයෙහි: උදයභද්දො පැළලුප් නුවට රජ වූ උදයභද්රත9 රජනු දු: වජ්ජිපුත්තකා, වැදිරට10 වැසි මනුෂ්යියන් දරුවෝ: පුච්ජාපෙත්වා, කප්පත්හන්තෙ සිඞ්ගිලොණ කප්පො යනාදීන් පුළුවුස්වා:11 විස්සජ්ජාපෙත්වා ‘න කප්පති ආවුසො’ සිඛිගිලොණ කප්පො යනාදීන් විසජිනය12 ක‍රවා: දසසහස්සමත්තා පාපභිත්ඛු. දසදහසක් ‍මන්13 පාප භික්ෂුහු:14 අපබටාපහට,15 හළහළ: වන්දකා16 විය, පිළිල්17 සෙයින්: නීහට: නීහටා, නෙළු නෙ‍ළූ: අනලකලාපා විය, ගිනි කලබ18 සෙයින්: කතොපරං, එයින් මත්තෙහි ධම්සො රජයේ19 යුසේයි. ගහිතහික්ඛුවෙසා, ගන්නා ලද මහණ වෙස් ඇති: පාරං ගච්ඡන්තීන්20 පාරගා. වෙදෙසු පාරගා21 වෙද පාරගා - අඤ්ඤතිත්ථියා, සස්නෙහි පිහිට22 නොලදින් ගිය අන්ය2 තීථිකයෝ: පුථුජ්ජනලොකන්ති එත්ථ පුථුනං නානාප්පකාර කිලෙසානං23 ජනනාදීහි කාරණෙහි පුථ්රලජ්ජනා, පුථුනං වා ගණන පථමතීතානං අරියධම්ම පරම්මුඛානං නීච ධම්ම සමාචා‍රානං, ජනානං අන්තොගධත්තිපි පුථුජ්ජනා පුථු වා අයං, විසුංයෙව සංඛඞ්ගජතො24 විසංසට්ඨො සීලසුතාදී ගුණ යුත්තෙහි අරියෙහි ජනෙහි කිපි25 පුථුජ්ජනො සහකාර ඵලාකාරං, මී අඹ පතක්26 බඳුවූ: කිම්පක්කමිව, කිම්පතක්ක27 සෙයින්: අධම්මං

1.පො‍ලව B C 2. පය්ය්, ින්ත A B C 3.වැදෑ C 4. ජනයනට F 5. මහපඤ්චගඞ්ගා‍වන් A B 6. රජගහ C G 7. වැසි C 8. අජාසත් රජුනු ද D අජාතසත් රජුනුදු E G 9. උදය භද්ද නම් C 10. වැදෑරට C 11. පුළුවුසවා E 12. විස්සරිනය A C G විස්සජ්ජනය B E F 13. මත C 14. භික්ඛුහු B G 15. අපහට පිහිට A අපාබටාපහට B අපහටා C 16. වන්ධකා B 17. පිළිලා B 18. කලඹ B C කලබත් E F G 19. රජයේයැ D රජසේය B G රජය C 20. ගච්ජතීන් C 21. වෙදෙසු පාරගා. දෙසු පාරගා C 22. පිට A 23. කිලෙසාදීනං A B E F G 24. සඞ්ගහතො A සඞ්කඩ්ගතො B සඩ්බතො C 25. අ‍රියෙහි ජනෙහිතිපි D 26. පලක් B පතක් F 27. කිං පතක් C කින්පතක් A කිං පලක් B


ධම්මලෙසෙන දස්සෙත්වා, අධර්මිය ධර්මාCලේශයෙන් දක්වා: එතෙ ඡ ආචාරියවදෛ සමුට්ඨාපෙසුං, යනු වෛතුල්යධකයහ. අන්ධකයහ1 අන්යා මහා සඞ්ඝිකයහ යන මේ තුන් ආචාය්ය්වෛත2 කුලයන්ගේ මතාදීන් කෙරෙහි ම: අන්තර් භුතයෙන් කියත්. ගගන ගඞ්ගාජලප්පවාහො3 විය, ආකාශ ගඞ්ගා ජල ප්ර වාහ සෙයින්: නිම්මලො, අකලූස වූයේ:4 ජාතිරඞ්ග මණි විය, දෑරඟ5 මිණියක් සෙයින්: විසුද්ධො, පිරිසුදු6 වූයේ: පදුම දලෙහි, පද්මපත්රඅ7 හා: ජලබින්දු විය, ජල කිණිකාවක් සෙයින්: නිකායන්තරෙහි, නිකායාන්තර වාසීන්ගේ දහම් හා: අසම්මිස්සො හුත්වා, අසම්මිශ්රේව:6 අමත රසප්පවාහි, අමෘත රසප්රහවාහ ඇති: පුණ්ණවන්දො විය, පුන් සඳක්හු9 සෙයින්: එත්තාවතා, මෙතෙකින්: දස්සිතා යනු හා සබඳ.

දස සහස්ස, දස දහසක් ‍මත්: සපාපභික්ඛු, පාප සහිත භික්ෂූන්: නිද්ධුය, නෙරැ10 ධූතදසවත්ථුමාලා11 : නිධුත12 වූ දශවස්තු මල13 ඇති: තෙ, ඒ ක්ෂීණාශ්රමවයෝ:14 උජ්ඣිතමාලා, උත්සෘස්ට වූ ක්ලේශමල ඇතිවයවිහු: උජ්ඣ - උත්සර්ගෙහ15 යන ධාතුයි. සුනිම්මල, යාසෙන, නිර්මවල යශස් ඇති: සසෙන සද්ධිං, යස මහ තෙරුන් හා සමඟ: සඞ්ගීතිං, ධර්මක ස‍ඞ්ගායනා:16 අකංසු, කළහ:17 සා අපි, ඒ සඞ්ගීතිදු: දස්සිනා, මා විසින් දක්වන ලදු:17


දූතිය සඞ්ගීති කථා සංස්කරණය

කාළාසොකනරපති, කාළා‍සෝක19 නම් නරපතිහුගේ: සු‍නවො20 පුත්ර යෝ: පුබ්බෙ වෙරා යෙ තෙ21 වෙරපුබ්බා: විඩුඩහ සඞ්ගාමෙ, ධර්මරපදයෙහි සකර නව දක්වන ලද විඩුඩහ නම් රජහුගේ සඞ්ග්රාරමයෙහි: නරීන්දකුල සම්භවො, රජ කුලෙහි උපන්: වාණක්ක ද්විජපති, වාණක්ක නම් බ්රාමහ්මණයා විසින්:22 සමුස්සාහිතො,23 ජනවන ලද උත්සාහ ඇතියේ: එකසත පුත්තකානං, එකක්හු අධික වූ සියක්24 පුන්නට: ජනකො අහොසි, පියවි: අසොක තිස්සාභිධානානං, අසොකනර්ම තිස්ස නම් අභිධාන ඇති: අවන්තිරට්ඨං ප්රාත්‍යන්තදේශයෙහි අවන්ති ජනපදය: විඩුඩභහයාගතානං, විඩුඩ්හ භයින්25 ආගත වූ: සුරයුවතිනිබ්බිසෙසං. සුරවනීතා නිර්විශේෂ

1.අන්ධවයකහ් C E F G 2. අචරිය C 3. ගගනඩ්හප්පවානො C ගඞ්ගානං ගඞ්ගා ජලප්පවාහො විය G ගඞ්ගා ජලප්ප‍ව‍ාහො විය F 4. නිම්මල අකලූප වූයේය C 5. දුරහ G 6. පිරිසුදු G 7. පත්ම පත්ර5 A 8. අසම්මිශ්ර් වැ D 9. පුන් සඳක් C 10. නෙරු A B C F 11. ධුතදසවත්ථුවාලා D 12. නිර්ධුත D 13. දශවස්තුමාලා G 14. ක්ෂිණ ශ්රාඳවකයෝ F 15. උජ්ක්ධ - උත්සග්සෙ A B E F G උජ්ක්ධ - උත්සර්ගඤගෙ C 16. ධම්මසඞ්ගායනා B 17. කළාහ B 18. ලද A B E ලදි C 19. කාලාශෝක නම් B කාලාසොධක E කලාසෝක F 20. සුනයො A සුත්වො B 21. යෙකෙ C 22. විහින් F 23. සමුස්සාසිතො A F 24. සියයක් A F 25. වි‍ඩුඩහයින් F

වූ: උජ්ජෙනිරාජධානියා, උදේනි නම් නුවර: මහින්දාභිධානං, මිහිඳු2 නමි අභිධාන ඇති: සකල ලොකසිවංකරං, සකල ලෝකයහට3 ශාන්තිකර වු:4 සංඝම්ත්තාභිධානං, සඞ්ඝමිත්රා්5 නම් අභිධාන ඇති: ලොකානන්දකරං, ලෝකයහට ආනන්ද කරවූ: මුඛපදුමවන, මුහුණු6 නමැති පියුමු වනය: අවලොකනසුඛං, ‍අව‍ෙලෝකනයෙනි උපදනා සුඛය: පිතු, පියරජහුගේ: වරණ පරිචරියං, පාද පරිචය්ය්ලෝක: සුම‍නාභිධානො, සුමාන නමි අභිධාන ඇතියේ: අට්ඨනවුත්හාතික, අටානු සග7 බෑයන් ම: කෙසරිනිකරපරිවුතො, කේශරිකිශෝර8 නිකරයන් පරිවෘත වූයේ: බද්ධවලාහකාදී‍, බද්ධ වලාහක නම් මහා යෝධයා ආදි කොට ඇති: සීහසමානපරක්කමෙහි, සිංහයන් හා සමාන වූ පරාක්රආම ඇති: රවිකිරණපරාමාස, රිවිරස්9 පහසින්:10 විප්ඵුරීත, දිලියෙන:11 විමලතලෙන, නිර්මල තල ඇති: උද්ධංගත, ඌර්ධිව මුඛ වූ: 12 කුන්තලතාවනෙන, කුන්ත නමැති ලතාවනයෙන්: සමුග්ගත, නැගී: නිලුප්පලමකුලවනගහනං. නිල් මහනෙල් කැකුළු වෙනෙන් ‍ගහන වූ: මහාසරං විය, මහවිලක් බඳු: ගගනතලං අහස් පියෙස්: කුරුමානාය, කරනු වූ:13 පාඨික වණ්ණෙහි, පෙටියන් හා සමාන වර්ණග ඇති, සුනිසිත14 ඛග්ග පට්ටෙහි, සුෂ්ඨු නිශිත ඛඩ්ග15 පිට්ටයන් විසින්: ඨිතමජඣන්තිකදිවසකරෙහි16 විය. මුදුනෙහි සිටි දිවසකර සහස්ර්යන් සෙයින්:17 විජ්ජොත්මානාය, දිලියෙනු වූ: අච්චිමන්තිහි18 රස්19 ඇති: සත්තිපන්තීහි, අඩයටි පෙළෙන්:20 ඔසධිතාරාවලීහි විය, දවහත්21 තරුපෙළ22 සෙයින්: උසන්නප්පහා23 එතාය ධියතිති ඔසධී. ඔසධානං වා24 අනුබලප්පදායිකත්තා, ඔසධීති ලද්ධනාම‍ා තාරකා යථා සමන්තතතො ආලොකං කුරුමානා තිට්ඨති එවමෙවන්ති25 අත්ථො. උසන්නප්පහා26 අලුයම් පැහැ: අපරිමිත, අපරිමාන වූ: ගජතුරග27 ඇත් අස් රිය ඇති: චතුරඞ්ගිනියා, හස්ත්යතශ්ව රථපදාති28 ලක්ෂණ29 චතුරඞ්ගිනී සේනායෙන්: අඤ්ඤමඤ්ඤසීහනාද, ඔවුනොවුන්ගේ සිංහ නාද30 ම: සිංහනාද නම්, අභීත නාදයි. ඝන31 ගජ්ජිතානි, මේඝ ගර්ජමනා ඇති: විවිධ, අනේක ප්ර2කාර වූ: පහරණප්පහාර, අයුධයන්ගේ පහරින්: ගජකවවජලිත,32 ඇත්33 කවවින්24

1. නුවරැ D E 2. මිදු C 3. ලෝකයහට A C 4. සාන්නිකරවු C 5. සඞ්ඝමිත්රත C 6. මුහුණ G7. සඟ A F 8. කේසරී A B C කිසෝර A B C 9. රිවිරස A රිවිරැස් F D 10. ‍පහන් A F 11. දිලිහෙන A F දිලිසෙන D 12. ඇතිවූ F 13. කරුනු වූ C කරුණු වූ A 14. සුනිසිත්ත A 15. සුට්ඨුනිසිකබ්ඩ්ග B C E G සුට්ඨුනිසිතබග්ග A F 16. දිව්ස තරෙ A B F G 17. විසින් B 18. අච්චිමන්තෙහි G 19.රැස් C20. පෙළින් C 21. දහවත් C 22. දරුපෙළ G 23. උච්චසන්නප්පහා A B C E උච්චසන්නංසහා E G 24. තංවා A B C E 25. එ‍වමෙතත්ති C 26. උස්සන්නප්පහා F උස්සන්නංපහා උස්සන්තංපහා B සඋස්සන්තප්පහා E උසන්නජපහා A C 27. ගජතුරඟ A B C G F 28. පදාදි E F G 29. ලක්ෂණ (ඌනයි) G 30. සීහනාද B 31. සනං C 32. චලිත A F 33. අත් B 34. කවිවිත් F කවිච්න් G


දුලු: දහන, ගිනි ම: විජ්ජුච්ඡටා. විදුලිය සළායෙකින්: හාසුරානි, දිලිහෙන: ගම්භීරත්ථනිත, ගැඹුරු හඬ ඇති: චාපජලධර නික්ඛන්ත. දුනුවෙලෙහෙන් බස්නා: සරධාරාසහස්සානි. ශර ධාරා සහස්රියන්: කිංකිණිජාල, රසු දැල්හි: ඣංකාර විරාවිතං.1 ඣකදංරයෙන් විරාවනය2 කරනු වූ: මහා මේඝාවරෝධමුත්ත, මහා මේඝයන්ගේ අවරෝධයෙන් - ආවරණයෙන් මුත්: නහතලන්ම්මලං2 ගගන තලයක් සෙයින් නිර්මනල වූ: නිසිතමුඛං, සුනිශිත ශස්ත්රග4 ධාරා ඇති: විවිධරතනප්පහාභාසුර, අනේක රත්නප්ර හායෙන්5 දිලිහෙන: සීසසටිකං,6 ශිෂි සචිකා7 ඇති; හිංසනරමනීයදස්සනං, භයානක දර්ශ:න හා රම්යක දර්ශුන ඇති: සත්තිවස්සඤ්ච, අඩයටි වර්ෂාස ද: සංවට්ටසාගරජල, ප්රමලය සාගර ජලයෙහි: තරඞ්ගඝඞ්ඝාතොවිය, රළ රැසක් සෙයින්, අජ්ඣොත්ථරන්තො, අධ්යගවස්තර්ණය8 කරනුයේ: උපගඤ්ජි,9 උපගත වී: උජ්ජෙනිරාජා,10 අසෝක මහ රජ: සමරමහාඋස්සව, සංග්රා ම නමැති මහා උත්සවයෙහි: පමෝද, පරි‍තෝෂයෙන්: නිබ්හරො, නොහැම්නි11 හැකි වූයේ: යොධවිකිකමදස්සන, යෝධයන්ගේ වික්රයම දර්ශහනයෙහි: ලාලසො, බලවත්, අභිලාෂ:12 ඇතියේ: ලාලසො යන තැන්හි13 ලෂ14 කාන්තෞ - යන ධාතුයි. යඩ් ලුගන්නයි15 රිපුබල, සතුරු සෙනඟ නමැති: ජලනිධිමජ්ඣෙ, මුහුදු16 මැද: ඛග්ගජාලාවලීල්හ: කඩු නමැති දල සිළින් අමියන ලද: වලහානලසදිසො,17 වඩහාමුඛයෙහි ගිණි බඳු වූයේ: අරාතිමථනං18 කත්වා: ශත්රැල19 මථනය කොට: ජලමානදිවස‍කරො විය, දිලියෙන20 හිරහු සෙයින්: අත්ථංගතො,21 අස්තයට22 විනාශයටගිය කල්හි: යුවරාජරජනිකරෙ, යුවරද23 නමැති: සඳහු: රාජදාරක,24 රජකුමරු නැමැති, තාරකානිකරං, තරු රැස්25 අන්ත‍රධාපෙත්වා, අතුරුධන් කොට: කුසුම පුර. පුෂ්පපුර නමැති: සරසි, විල්හි: කුසුමපුරය, පුෂ්ප පුරය යනු පාටලීපුත්ර් පුරයට නාමාත්නරයි: සුජනකමලවනං, සජ්ජන26 නමැති පද්මයනය:27 ගගන, අහස්හි දු: මෙදිනි. පොළොවිහි දු:28 ‍යොජන, යොජනක්29 තැනට: උග්ගත, නැගෙන ලද: අවගත බස්නා ලද: තෙජදහසනඤ්චයො30 තේජස් නමැති හිරු රැස් ඇතියේ: දෙවතාහි, හිමවත් වැසි දෙවියන් විසින්: පටිදිනං, දවස දවස: උපනීයමාන, එළවන ලද:

1.විරාවිනං A B E F G විරාවින C 2. විරාවය A B C E F G 3. නිම්මල C 4. ශසේස්ත්රG A 5. රතනප්රැහායෙන් C 6. සීහසටිදං C 7. ශෂී ගටිකා A ශිෂ්යාන ඝටිකා E 8. අධිවස්තරණය A B E අධිවසථරණය C 9. ගච්ඡි G 10. උජ් ජොනිරාජා B 11. නොහැම්මිය B නොහැමිනි F නොහැමනි G 12. අභිලාසා A අභිලාස B C අභිලාෂා E 13. තන්හි C 14. ලශ A ලස B C F G ලප් E 15. යඔලුගන්නයි A F යබ්බලුගන්නයි G සඞ්ලුගන්නයි B සහලගන්තයි C 16. මුහුද C 17. වලුහාතලසකිසෙදිසො C 18. ආරා තිමථනං G 19. ශාස්ත්රැනය C ශාසතෘ F 20. දිලිහෙන C 21. අත්ථඩ්ගෙ C 22. හස්තයට A C E G හස්තයව F 23. යුවරජ A C F 24. රාජදාරකා C 25. තුරුරැස් D 26. සජින C 27. පද්මවන A B C E 28. පොළො‍විහි දු A C F 29. යොදුනත් C යොදනක් D E G 30. සමයො A F


සොළස කලස, සොළොස් කළක් :1 අනොතත්ත සලිල, අනුතත් පැන් හා: නාගලතාකලාපො. නාලිය දැහැටු2 කලබ3 ඇතියේ: තථා, එසෙයින් හිමවත් වැසි දෙවියන් විසින් යු සේයි, ආනීත. එලවන ලද: අගදාමලක, අමා ඇඹුලු: හරිටක, අමා අරළු:, සහකාරඵල, අමා අඹ: විවිධ රාග, නොයක් පැහැ4 ඇති සාටක: සාටක, කප්රුකින් උපන් සළු: කරපරාමසන අත්පුස්නා: පීතවත්ථ, රන්වන් පිළි: ඡද්දන්න දහපානො, සදත් දහ තළ5 පැන් ඇතියේ: නාගෝපනීයමාන, නයින් විසින් එළවන ලද: නවුති දිබ්කුවලය, දිව මහනෙල්: විලෙපන, දිවඟඳ: අඤ්ජන, දිව අඳුන්: සුමනකුසුමපටෝ, නුහුයා ගෙතු සමන් මල් පට ඇතියේ: සුකාභිනියමාන,6 ගිරවුන් විසින් එළවන ලද: නවුතිවාහසහස්ස, අනුදහසක් වාහ: දහසර, දහතළා විල:7 සයං. තමා විසින්: ජාත, උපන්: සාලි8 මඤ්ජරී9 නිවහො, හැල් කරල් නිවහයන් ඇතියේ: උන්දුර,10 මිහියන්11 විසින්:කත,කරන ලද:නිත්ථුස, තෝ නැති:අඛණ්ඩ12 නොකඩ වූ: තණ්ඩුලො, සියලු රජකුලෙහි බතට සෑහෙන13 හැල් සාල් ඇතියේ: ගහිත මකරන්ද සින්දු, ගත්14 කුසුම්15 මුවරද හා මල් මී ඇති: මධුකර කුල කත, බමර කුලයන් සිය16 විසින් අවුදු: ඕනා17 ලද: මධුනිවහ, මිහිවද‍: බමර: මහානසො, මුළුතැන් ඇතියේ: අච්ඡගණ, වලස් ගණයන් විසින්: පතනකුට, ගසන18 කුළු ඇති: කම්මාර සාලො, කඹුරු හල්19 ඇත්යේ: මධුර, ප්ර ණිත වූ: මනෝහර, සිත් ගන්නා: කරවික සකුණරවපූරිත, කුරවි කෙවිල්ලන් හඬින් පුරන ලද: අන්තොපුර අන්තඃපුර20 ඇතියේ: උපරතව්යලපාරතාය, නිවෘත්ත21 ව්යා පාර වන බැවින්: සමණ බ්රා හ්මණ පයිරුපාසනං, ශ්රනමණ බ්රා1හ්මණයන්ට පරිචාය්ය් බැ: නානා පාසණ්ඩවාසිනො, නන් නන් පාෂණ්ඩ22 වාසින්: පාසං ඔඩ්ඩෙන්තීති, පාසණ්ඩා, සත්තානං චිත්තෙසු දිට්ඨිපාසං, ඛිපන්තීති23 අත්ථො. සහබ්භාය, ගහි සහිත වූ: යුවරජ හරියාය, සුමන නම් යුවරාජයාගේ24 භාය්යාසහිතව විසින්: පාවිනද්වාරාවිදුරෙ,25 පාටලීපුත්රසයෙහි ප්රාාචීන26 ද්වාරයට, නුදුරු තැන්හි: සංසාර පරියන්තෙ, සංසාරයාගේ පය්ය්‍ේියන්තයෙහි: පාචීනදිසාවිලාසිනි, පැදුම දික් නමැති විලාසිනියගේ:27 උදයාචලසිරසි, උදාගල් නමැති28

1. තලයක් A G 2. දැහැවි A F දැවටු C ඇහැටු D 3. කලඹ B C G 4. සෑ D E G 5. තල A B C තළා D 6. සුවාහිනියමාන A නුවකාහිනියමාන C 7. සහතලාවිල් B දහතලා A C දහාතලවිල G දසතලවිල F 8. සාරි A 9. මඤ්ජරී C 10; උන්ධුරා B 11. මීයන් C 12. අඛණ්ඩො C 13. සැහෙන G සාහෙන F 14. ගත්ම C 15. කුසුම් A B C E F G 16. බමරකුලයන් A බමර කුලයන් සියන් සිය G බමර කැලසියන් D 17. ඔන A B බඳනා C 18. ගසන ලද C ගසන F 19. කඹුරුහැල් C 20. අන්තපුර B 21. නිව්රීහත A B C E 22. පාෂාණ්ඩ C E 23. බ්ප්පන්තිත් D 24.යුවරජාගේ A යුවරාජයන් C 25. පාවිනද්වාරා G 26. පාවින A B C 27. විලාසිනියන්ගේ C 28. උදාහල් C


මුදුනෙහි: රත්තුප්පලසෙඛරෙ1 විය, රත් මහනෙල් කඩක්2 සෙයින්: අඩ්ඪදිවසකරෙ, අර්ධලසූය්ය්වියයා: විරොචමානෙ, දිලියෙන කල්හි; ‘අභිවාදෙත්වාති, දසනඛමොධාන3 සමුජ්ජලඞ්ගුලිවිභූස්තෙන, සිරසා සක්කච්චං වන්දිත්වා අභිවාදෙන සුඛි භාවාති ‍එවං වචී හෙදං ‍කාරෙත්වා’, හාරා, මුත්හරින්: සිසිර, සිහිල් වූ: සරීරොපි, ශරීර ඇතියේ ද: රිපුජන, සතුරු ජනයන්ට: සන්තපකර, සන්තාප කරනුයේ:4 නිම්මලප්පහොපි, නිර්මඇල වූ ශරීර ප්ර,භා, ඇතියේද: මලින්කත, මිලාන5 කරන ලද: ආරාත්වනිතා.6 රිපුකාමින්ගේ: මුඛකමලසොහො, මුඛ පද්ම ශෝභ7 ඇතියේ: නාගරජනනයනානි, නාගර ජනයන්ගේ8 නයනයත්: දීඝ, දික් වූ:9 පුථුල, පළල් වූ: නිච්චල, නිශ්චල10 වූ: නයනප්පහාහි, නුවන් මිණි කැල්මෙන්: යුගමත්ත, වියදඬු පමණක්11 තැන්: රඤ්ජයන්තං, බබුළුවනුවහු:12 දිස්වා, පූර්ව් ජන්මයෙහි සමව කළ පින් කම්13 දැක: යම් කෙණෙක් සම වූ, ශ්රයද්ධා හා සම වූ ශීල14 හා සම වූ ත්යාිග හා සම වු ප්ර:ඥා ඇතියවුහු ද ඔහු මෙලෙවිහි දු15 පරලෙව්හි දු, එවුනොවුන් දකිත්. එයින් වදාළහ, නකුළයා මව්පියනට.16

‘ආකඩ්ඛෙය්යුංි වෙ ගහපතයො දිට්ඨෙච ධම්මෙ අඤ්ඤමඤ්ඤං17 පස්සිතුං අභිසම්පරායඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතුං උභොව අස්සු සමසද්ධා, සමාසිලා, සමචා‍ගා, සම්පඤ්ඤා’. යි. සඤ්ජ‍ාතපෙමො, උපන් ප්රේිමඇත‍ියේ: වචනාදාසෙ, වචන නමැති ආදශීතලයෙහි: මනොජලනිධි, සිත් නමැති මහමුහුදුහි:සංවඩ්ඪමාන,වඩන ලද:සද්ධොඝනිවහො,සැදැහැ18 නමැති උදවහ මුහුදුයි,19 පුබ්බබොජනානා, පූර්වදයෙහි රජගෙයි කරන ලද: භෝජන ඇති:20 තිත්ථිය සට්ඨිසහස්සානි, තීත්ථිකයන් සැට දහසක් දෙනා: භික්ඛු සට්ඨි සහස්සානං. භික්ෂුන් සැටදහසක් දෙනාට: සුවාහටෙ. ගිරවුන් අළ:21 සාලි සම්පාදිතං, හැලින්22 සම්පාදනය කරන ලද: දෙවතොපනීතං, දෙවියන් විසින් එළවන ලද: භික්ඛුපරිචරියං, කරොන්තො, ශ්රයද්ධායෙන්23 භික්ෂූන්ට පරිචය්යා: ම් කරනුයේ: එයින් වදාළහ.

‘තීහි භ්ක්ඛවෙ ඨානෙහි සද්ධො පසන්නො වෙදිතබ්බො, කතමෙහි තීහි, සීලවන්තානං දස්සකකාමො හොති. සද්ධම්මං සොතුකාමො හොති, විගතමලමච්ඡරෙන24 චෙතසා අගාරං අජ්ඣාවසති’ යි.

1. සෙඛරං C 2. රත්මහනෙල්මල් කඩක් C 3. සමොධානං C 4. කරනුවුයේ E F G 5. මලින කරන ලද D 6. අ‍ාරාති G 7. සෝභා A B C 8. නාගරාජයන්ගේ G 9. දිග් වූ D G 10. නිස්වල A B C 11. පමණ C 12. බුබුළුවටනුහු G 13. පින්කමින් D 14. සිල A B C 15. මෙලොවිහිදු G 16. මව්පියන්ට C 17. අඤ්ඤං C F 18. තදැහැ F සැදෑG 19. උදවහමුහුදෙහි C උදවහ ඇතියේ D 20. ඇතියේ A 21. හළ G 22. හැල් A B C E F G 23. ශ්රගද්ධාවන්ම C 24. මච්ජෙරෙන F G


කප්පායුකං, කපකට1 ආයු ඇති: සමුස්සිත සෙනච්ච්න්තෙ, සමුස්සින2 වූ සේසත් ඇති:3 සබ්බාලඞ්කාර, සවර්‍ාභරණයෙන්: පතිමණ්ඩිතෙහි, විභූසිත වූ: අන්නතඤාණස්ස. අනන්තවූ නුවණ ඇති; මහා පුරිස ලක්ඛණානුඛ්යරඤ්ඡනොපෙතං, මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් හා අනුව්යනඤ්ජනයෙන් උ‍පේත වූ: නානාවිරාග, නොයෙක් පැහැ ඇති: විමල, නිර්මයල වූ: රස්මිමාලාසමුජ්ජලං. රශ්මිමාලායෙන්4 දිලිහෙන: පිතිසුඛසමප්පිතො, පාපිටු පටන්ගෙන මුදුන් දක්වා, මුදුනෙහි පටන්ගෙන පාපිටු දක්වා දෙපාර්ශ:වයෙන් මධ්යප දක්වා. මධ්යමයෙන් දෙපාර්ශ්ව දක්වා නිරන්තරෙයෙන් උපදනා ප්රීනතිසුඛායෙන්5 සප්තාහයක් සන්තර්පිත වූයේ. අක්ඛි6 පූජං කත්වා, ප්රීසතිවිකසිත ලෝචනයෙන් පූජා කොට: චේතිය පතිපණ්ඩිතානි. චෛත්ය්යෙන් විභූෂිත වූ:7 සබ්බලඞ්කාර විභූස්තාය, සර්වා්භරණයෙන් විභූසිත වූ: සහො‍ෙරාධාය, අවරෝධයන්, ඇතොවුරන් සහිත වූ: අවරුද්ධන්ත ඉත්ය වරොධා8 ලොක විවරණ පාටිහි‍රානු‍භාවෙන ආලෝක කසීන සමාපත්ති සමවැඳ: රජ දකීවයි ඉටන ලද ප්රා තිහාය්ය්ත්යයාගෙන් ආනුභාවයෙන්,9 ජලන්ධි පරියන්තං, සමුද්රකය පය්ය්20ගන්ත කොට, ඇති, උළාරපිතිපාමොජ්ජෙන සමන්නාගතො, සංස්කාර වූ තීක්ෂණ වූ විදර්ශ නා හා පවත්නා කල10 සංස්කාරයන් ගේ භේද දක්නා යෝගචවරයහට, උපදනා සොම්නසි සෙයින්, උදාර ප්රී්ති ප්රාෝමෝදයෙන්11 සමුපේත වුයේ, එයින් කීහ.

“ සුඤ්ඤාගාරං පවිට්ධස්ස - සන්ත විත්තස්ස භික්ඛුනො. අමානුසි රතී හොති - සම්මා ධම්මං විපස්සතො. යතො යතො සම්මසති - බන්ධානං උදයව්යපයං. ලහති පිති පාමොජ්ජං - අමතං තං විජානතං” යි. සාසනං දායාදභාවං, ශාසන දායාද භාග්යන බවට12 අග්ගිබ්ර‍හ්ම නම් රජ කුම‍රහු අනාගාරාභිරතං13 අනාගාරයෙහි අභිරත වූ: අගාර නම් ගිහිගෙයයි,14 අනාගාර නම් ප්රගව්ර ජ්යාගයි. නිග්රොමධත්ථෙරස්සි, දෙවසිකං සතසසස්සං, නිග්රොතධ මහ තෙරනට දවස් පතා ලක්ෂයක්: විස්සජ්ජෙත්වා යනු හා15 සබඳ.16 හෙසජ්ජත්ථාය, සප්පි නවනීතං, තෙලද මධුප්ඵානිතං යනාදි බෙහෙත් සඳහා: ඉති මෙසෙයින්: අනප්පං, බොහෝ වූ: විභවං, සම්පත්: සාධුපඤ්ඤා, සුන්දර වූ නුවණ ඇතියවිහු: ලහිත්වා, ලදින්: විගත,

1. කපට A G 2. සමුත්සිත D F G 3. ඇතියේ B C E F G 4. රස්මිමාලායෙන් A B C 5. ප්රී2තා මුඛයෙන් G 6. අක්ඛිං C 7. විභූෂිත D E 8. අවරුද්ධ ඉත්යාිවරොධ: A F අවරුද්ධත්ක ඉත්යා.වරොධ B C 9. ආනුභාවෙන් C 10. පවත්නා ලදද C 11. ප්රනමෝද්යධයෙන් A B C E F G 12. ශාසනයෙහි දායාදහාග්බව D ශාසනයෙහිදායාද භාගය බවට E 13. සතං F 14. ගිහිගෙයැ E 15. හා (ඌනයි) F 16. සබඳ E

අපගත වූ, මදපමාදා, මද හා ප්ර මාද දෝෂ ඇතියව්හු: චත්තකාමප්පසඞ්ගා, පරිත්යූක්ත වූ: කාම රාග ඇලුම් ඇතියව්හු: පුඤ්ඤකම්මාහිරාමා, පුණ්යම කර්ම්යෙහි අභිරත1 වුවාහු: ජනඛෙදං, ජනයහට දුක්: අකරිය, නොකොට: විපුල, බොහෝ වූ: විවිධ, නානාප්රෙකාර වූ: පුඤ්ඤං, පින් කම්: සුප්පසන්නා, රත්නත්රියෙහි, කම්ඵල සම්බන්ධයෙහි දු, පාන්2 සිත් ඇත්යව්හු: කරොන්ති: කෙරෙත්: එයින් වදාළහ.

තිණ්ණං භික්ඛවෙ, සමුමුඛි හාවා සද්ධො කුලපුත්තො බහුං ප්ර්ඤ්ඤං පසවති. කතමෙසං තිණ්ණං, සද්ධාය භික්ඛවෙ සම්මුඛිභාවා2 සද්ධො කුලපුත්තො බහුං පුඤාඤං පසවති. දෙය්ය ධම්මස්ස භික්ඛවෙ සම්මුඛිභාවා4 පෙ - දක්ඛිණෙය්යා්නං භික්ඛවෙ සම්මුඛිහාවැ5 සද්ධො කුලපුත්තො බහුං පුඤ්ඤං පසවති’යි. රාජානුගතජම්බුදීපවාසිහි, රජහු අනුගත වූ දඹදිව් වැසියන් විසින්; පරිත්තායුකො, පරීක්ත වූ6 අත්ය ල්ප වූ7 ආයු8 ඇතියේ: වො, තොපට: පීතිසාගරෙ,9 ප්රීයති නමැති මහැ සමුද්රුයෙහි:10 රසාතලං, රසාතලයට: සුජාතං, ශෝභන වූ ජන්ම ඇති: මහද්ධනං, මහාධන ඇති:11 අපරිමිත යසොපෙතං, අපරිමාණ යශස්12 ඇති: සකල ලොක, මුළු ලෙව්13 වැසියන් විසින්, පඤ්ඤාතං, ප්රමකර්ශභයෙන් ඥාත14 වූ: මොග්ගලිතමලයොනිසුනුං, මොග්ගලී නම් බ්රතහ්මණයා: කුලසීලරූපසම්පන්නාය, කුලයෙන් හා ආවාරයෙන් හා රූපයෙන් පරිපූර්ණම වූ: වෙදත්තය පාරගො, ත්රිවවේදයෙහි15 පාරයට ගියේ:16 මධුරොදරවචන ලාවණ්නයුත්තො, මධුර වූ උදාර වූ වාක්ලාවණ්යයයෙන් යුක්ත වූයේ: කවිජනමනකමලවන, කවිජනයන්ගේ මන17 නමැති කමල වනය: විකසිත කරො, ප්රතබෝද කරනු වූ: කවීහු සතර දෙනෙක් වෙත්. කිසේය යත්? වදාළේ වැ නො18 චත්තාරො මෙ භික්ඛවෙ, කවි. කතමෙ චත්තාරො? චින්තාකවි. සුතකවි. අත්ථකවි. පචිහානකවි. ඉමෙ ඛො භික්ඛවෙ වත්තාරො කවි’ යි.

වදතං ‍වරො. වක්තෘ ජනයනට,19 උතුම් වූයේ: තීසු වෙදෙසු, ඍග් වේදය, යජුර් වේදය, සාම වේදය යන වේදත්රසයෙහි, සහ නීඝණ්ඩුනා ච කෙටුහෙන ච සනිඝණ්ඩුකෙටුහා, එහි නිඝණ්ඩුනම් නාම නිඝන්ඩුය20 හෙද21 ත්රිදකාල22 උත්පල මාලා22 අමරමාලා සෙයින්, වෘක්ෂාදීන්ගේ

1.අභිරති B C E G අභිරතිය A F 2. පහන් C 3,4,5. සම්මුඛි හාවාය E F G 6. පරිප්ත වූ B D E F G පරිත්යන C 7. අත්ය්ල්ප වූ (ඌනයි) B 8. ආයුෂ D F 9. පිතිසාරෙ A 10. සාගරයෙහි C 11. මහත් වූ ධන ඇති C 12. යසස් A B C 13. මුළු ලෝ A 14. ඥාන A B C 15. ත්රි විදයෙහි G 16. ගියෝ A පාරට ගියෝ B 17. මන, (ඌනයි) C 18. වදාළෙමැ නො C 19. ජනයනට D 20. නිසණ්ඩුයැ D 21. හෙද A F G 22. ත්රි්කාණ්ඩ D 23. උත්පලමාලා සෙයින් A F උත්පලීනි D

පය්ය්‍7ිය වචන ප්රිකාශක1 ශාස්ත්රෙයයි. කෙටූහ නම් ක්රිනයා කල්ප විකල්පයැ2 හේ දැන් ජයදේව දණ්ඩි සෙයින් උපකාර වූ ඡන්දො ලක්ෂණ ජාති ලක්ෂණ, වෘත්ත4 ලක්ෂණ වෛදර්හ් මාර්ග ගෞඩ මාර්ගය ප්රීකාශක5 ශාස්ත්රියයි. සහ අක්ඛරප්පහෙදෙන, සාක්ඛරප්පහෙදා, එහි අක්ෂර භේද නම්, ශික්ෂාය, නිරුක්තියි.7 ඉතිහාසො පඤ්චමො එතෙසන්ති, ඉතිහාසපඤ්චාමා8 එහි ඉතිහාසය නම් අථර්වෘන9 වේදය සතර වනු කොට ඇති ඉතිහ ආස ඉතිහ ආස10 යුක්ත පුරාණ කථාය.11 ක්ෂත්රීිය විද්යාර යි. යස්ස, යම් ක්ෂිණශ්ර1වයක්හුගේ:12 චිත්තං, සිත්: උප්පඡ්ඡති, උත්පත්ති ක්ෂණයෙහි උපද්දීද:12 න නිරුජ්ඣති, නිරොධක්ෂණයට නොගියේ ද: තස්ස චිත්තං, ඔහුගේ සිත්: නිරුජ්ඣිස්සති, භංග ක්ෂණයෙහි13 නිරුද්ධවත්14 නුප්පජජීස්සති, චූතීන් උත්තරයෙහි නො උපදීද:16 යස්ස වා පන චිත්තං, එම ක්ෂණාශ්රීවයාගේ17 චුති සිත: නිරුජ්ඣිස්සති, හඩ්ගක්ෂණයට18 පැම්ණෙන ලද: නුප්පජ්ජිස්සති, උත්පත්ති ක්ෂණ ඉකුම්19 වන බැවින් චූතීන් උත්රයෙහි නූපදී ද:20 තස්ස ච්ත්තං, ඔහු සිත්:21 උප්පජ්ජති, උත්පත්ති ක්ෂණයෙහි උපස්සී:22 නනිරුජ්ඣති, තත් ක්ෂණයෙහි23 නිරොධ නැති24 වන බැවින් නිරෙ‍ාධ නොවේ: ඉති, මෙයින්: පුච්ඡිත, පුළුවුස්නා25 ලද: චිත්තයමක පඤ්හො, චිත්ත යමකයෙහි පැන ඇතියේ: නො, අපගේ: සාට්ඨකථන්ති, එත්ථ අත්ථො. කථියති එතායාති අට්ඨකථා, උප්පණ්හිත්වා. සකස් කොට ඉගෙණ එයින් වදාළහ,

           ඉධ භික්ඛවෙ භික්ඛුං සක්කච්චං ධම්මං සුණන්ති සක්කච්චං ධම්මං පරියාපුණන්ති, සක්කච්ච‍ං ධම්මං ධාරෙන්ති26 සක්කච්චං ධතානං27 ධම්මානං අත්ථං උපපරීක්ඛන්ති, සක්කච්චං අත්ථමඤ්ඤාය28 ධම්මමඤ්ඤාය29 ධම්මානුධම්මං පචිපජ්ජන්ති. ඉමෙ ඛො භික්ඛවෙ පඤ්ච ධම්මා, සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්මොසාය30 අන්තරධානාය සංවත්තනිති’ යි.

දූතියා සඞ්ගිති කාරකාරොපිත,31 දෙවන ධම් සභා කළ රාතන්32 විසින් සමාරොපිත වූ: කම්මට්ධානං වඩ්ඪෙත්වාති එත්ථ මනොභුනො33

1. වචනාප්රාකාශ A 2. විකල්ප F 3. ජයදෙවන A 4.වෘක්ෂ A 5. වෙදර්හස G 6. ප්ර්කාස A 7. ශික්ෂා නා නිරුක්තායි D 8. පඤ්චමො C 9. අථවින් D E 10. ආ සමග වචනයෙන් F අසම්හ වචනයෙන් A ආසම්හ යු වචනයෙන් B E G ආසම්හ වඤ්චතයෙන් C 11. කථා C 12. ක්ෂීණශ්රායවකායක්හු G ක්ෂීණාශ්රාරවකයක්හුගේ A F ක්ෂීණශ්රාාවකයන්ගේ C 13. උපදිද්ද A D 14. හඩ්ගණයෙහි A භක්ෂණයෙහි C 15. නිරුද්ධවෙත් G 16.නොඋපද්දීද A නූපදීද B නොවුපදීද C 17.ක්ෂිණශ්රාිවකයගේ F G 18. හක්ෂණයට C 19. ඉකුත් A ඉකුන් C උපදීද. A B C E 21. ඔහුගේ G 22. නු උපදීද E 23. තක්ෂ‍ණයෙහි C24. නැමැති C 25. පුළුවුස්න B C 26. සත්කච්චඤං....... ධාරෙන්ති(ඌනයි)A B C E F 27. සුතානං A B C E F G 28.අත්ථමන්වාය F අත්ථමින්වායඤ්ඤාය E F 29. ධම්මමඤ්ඤාය (ඌනයි) A B C 30. අසම්මොහාය A B C E F G 31. සං‍ගීතිකාරෙපිත G 32. ධර්මාසංඝායනා කළ රහතක් C F ධර්මCසංගායනා කළ රහතන් විසින් G 33. මනොභූතො A C


ධම්මඨානං1 කම්මට්ඨාලං2 පඤ්ච මිමුත්ති, තදඞ්ග, වික්ඛම්හන, සමුච්ඡේද, පස්සද්ධි3 නිස්සරණ යන පඤ්ච විධ විමුක්ති ම, පදුම සඤ්ඡන්නං, උත්පං, පද්ම, පුණ්ඩරීක, රාජීව, ශත පත්ර ය4 යන පඤ්ච පද්මයෙන්5 පඤ්ඡන්න වූ: විපස්සනාතීරලෙඛං විදර්ශීනා නමැති තීර ලේඛා ඇති: විපස්සක, ශුෂ්ක විදර්ශනකයහ6 අභිඥා7 ප්රාතප්තයහ8 ප්රිකෘති ශ්රානවකයහ, ප්රරත්යෙික බුද්ධයහ, සම්ය්ක් සම්බුද්ධයහ, යන ෂට්විධ විදර්ශපනයන් ම,8 හංසසංසෙවිතං, කෘෂ්ණ හංසයහ. පාණ්ඩුහංසයහ, මනොශිලා10 වර්ණ‍ හංසයහ, ශ්වෙතහංසයහ, පාකත්ක11 හංසයහ ධෘතරාෂ්ට්රමහංසයහ,යන පථ්ර්‍‍ ප්රෙකාර හංසයන් විසින් සංසේචිත වූ: මෙහි ශුෂ්ක විදර්ශ කයනට ඔවුනොවුන්ගේ සම්භාරානුරූප වන බැවින් විදර්ශදනා ප්රනකාර ඛද්යොාත ප්රැභා12 සාදෘශ්ය් වැ උපස්ථිත වෙයි, අභිඥා ප්රානප්ත වූ ප්රපකෘති ශ්‍ඛදාවකයන්ට14 ප්රනදීප ප්රසභා සාදෘශ්යතව උපස්ථිත වෙයි. මහා ශ්රානවකයනට උල්කා ප්ර භා සාදෘශ්යර වැ උපස්ථිත වෙයි. අග්ර‍ශ්රා්වකයනට ඖෂධී තාරකා15 ප්රතභා සාදෘශ්යැ වැ උපස්ථිත වෙයි. ප්රරත්යෙනක බුද්ධයනට චන්ද්රා ප්ර5භා සාදෘශය වැ උපස්ථිත වෙයි. ප්රතත්යෙවක බුද්ධයනට චන්ද්රැ ප්රෙභා සාදෘශ්යර වැ උපස්ථිත වෙයි. සම්ය.ක් සම්බුද්ධයනට සහස්රග රශ්මි ප්ර්තිමණ්ඩිත ශරත් සූය්ය්ය වමණ්ඩල සාදෘශ්යැ වැ උපස්ථිත වෙයි.16 අට්ඨඅරියමග්ග, අට අරිමග ම: සලිලසම්පුණ්ණං, වාරිධාරායෙන් පරිපූර්ණක වූ: නිබ්බාන මහාසරං නිවන් නමැති මහ විලට: කිලෙස ලවමලං, කෙලෙස් ලව නමැති මල,17 සරද සමය, සරා කල්හි: පුණ්ණචන්දො විය, පුන් සඳහු සෙයින්: ජින සාසනාකාසං, බුදු සසුන් නමැති ආකාශ තලය: සුර, දෙවියන් විසිනු දු: අසුර, දානවයන් විසිනු දු: ගරුළ සුපර්ණවයන් විසිනු දු: විජ්ජාධර: සිද්ධ පුරුෂයන් විසිනු දු: කින්නර, කිම් පුරුෂයන් විසිනු දු: නර, මනුෂ්යියන් විසිනු දු, උරග, නාගයන් විසිනුදු: බ්රිහ්මප්තාමහ, බ්රරහ්මයන්18 විසිනුදු: වන්දිත, වඳනා ලද: පාදාරවින්දො, පාද පද්මයන් ඇතියේ: තිත්ථියග‍ණා කිණ්ණෙසු: තීත්ථික ගණයන් විසින් ආකීණි කල්හි: තරු මුල, රුක් මුලෙහි: සමාසීනං, ප්රීති සංලයනයෙහි හුන්නහු,19

මෙහි ප්රුතිසංලයන20 නම් කවර යත්? කීයේ මැ නො?

‘නානාරම්මණතො පටිසංහරිත්වා, කම්මට්ඨානභූතෙ, එකස්මිං යෙව, ආරම්මණෙ චිත්තස්ස සම්මදෙව ලයනං. පටිසල්ලානං’යි.

1. මම්මට්ඨානං B C E G ධම්මට්ඨාලං(ඌනයි) A F 2. කම්මට්ඨානං. (ඌනයි) B G 3. ප්රකශ්ර‍බ්ධි E 4. සප්ත තෘණයෙන් C 5. පත්මයෙන් A 6. ශුෂ්ක විදර්ශAනයකහ C 7. අභිඤ්ඤා A D 8. ප්රාපප්තියහ C 9. විදර්ශFකයන්ට A B C 10. මනොසිලා A B C 11. පාක A D E 12. හංසගනයන් G 13. ඛද්යෝත්ප්රහභා E 14. මෙහි..... ශ්රාCවකයනට.(ඌනයි) F 15. ඖෂධීකාරක E G 16. වේ A B D E F G 17. මලය C 18.බ්රමහ්මපිකා, මහාබ්ර්හ්මයා A C 19. හුනානාහු C 20. ප්රගතිසංලයි E F G

සමද, මඳ සහිත වූ: වනගජෙන,දඩැතක්හු1 විසින්: සකුසුම, මල් සියො: සාලසාඛාය, සල් අත්තෙකින්: විකසිතපදුමා‍නනෙසු, පිපි පියුම් නමැති මුහුණෙහි: කෙසරදසනෙහි. කෙසුරු නමැති දත් පෙතින්: නන්දනපරසිරිං, නඳුන් විල් සපුවට: උළාර විභවෙන. උදාර,2 සම්පත් ඇති: සසොකො සෝක3 සහිත වූ: ධම්මාසොකො,

‘චණ්ඩාසොකොති ඤායිත්ථ - පුරෙ පාපෙන4 කම්මනා5 ධම්මාසොකොනි ඤායිත්ථ - පච්ඡා පුඤ්ඤන කම්මනා’යි.

කියන ලද ධර්මාාශෝක රජ: නත්ථි තෙතන්ති6 තං පාපං තෙ තුය්හං නත්ථි. භික්ඛුපදෙසෙන, භික්ෂුන්ගේ උපදේශයෙන්: නො අපට: මෙ, මට: වය්හං, වා7 අතවැටු ගැළට8 හෝ: සවිකං වා, සිටිගෙට හෝ: බ්ර්හ්මවිමානනිබ්බිසෙසාය, බඹ විමනක් බඳු: ගන්ධාදාම, ගඳදමු දු,: මාලාදාම, මල්9 දමු දු: මුත්තොලම්බක. මුතු ලලු දු:10 විනිග්ගලන්තම්ව, නිග‍රණය11 කරන ලද වන්12 සුවණ්ණ, රන් තරුයෙනු දු: මණි, මිණි තරුයෙනු දු: රජත, තාරක, රිදී තරුයෙනු දු: ඛචිත, සමන්විත වූ,: විතානං, වියන්: නානාපභාසමුදය, නන් නන් පැහැ විහිදුමෙන්: සමුජ්ජලිත, දිලියෙන: සාණිපාකාරං, ජවනිකා, මුදු මොළොක් වූ: සුඛුම, සියුම් වූ: වසන, පිළි ඇති: ආසනෙ, අස්නෙහි, පසන්න, ප්රතසන්න වූ: ගඞ්ගාඞ්ගනාය, ගඞ්ගා නමැති අඞ්ගනාව විසින් තරඞ්ග‍කරෙහි, රළ නමැති අතින්, ඓණාවලීකුසුමෙහි, පෙණ පෙළ නමැති මලින්: ‘ පූජියමානො විය’ යි යොහනා. විහිතාරක්ඛාය, සංවිධාය කරන ලද රක්ෂා ඇති: වසුධාධිපස්ස, මහී පතිහු‍මගේ: පටිබලො නු ඛො, යන තැන්හි නු යනු පරිවිතර්කසයෙහි වැටේ. එත්ථ, මේ දෙපෙළහරයන් කෙරෙහි: කංසපාතියා. රන්පය: උකද පුණ්ණාය. උදකයෙන් පර්පූර්ණ: වූ: තමෙවත්ථං, එම කාරණය: ධම්මරාජවචනෙන, ධර්මෙ ස්වාමිහුගේ වචනයෙන්: තිත්තිර ජාතකඤ්ච, චතුෂ්ක13 නිපාතයෙහි තිත්තිර ජාතකය ද: කම්මං විභජිත්වා, කර්මණ විභාග කොට: නීලාදිපඤ්චවණ්ණ, නීලාදි පඤ්චවර්ණා ඇති: කුසුමපතිමණ්ඩිතෙ, පුෂ්පයෙන් විභූසිත වූ:14 කුසුමගන්ධසුගන්ධ පුෂ්ප ගන්ධයෙන් සුගන්ධ වූ: යක්ඛ ‍ද්වයෙන, උපස්ථාවයට ආ යක්ෂයන් දෙදෙනකු ලවා: සභාසිනො15 එකත් පස්ව හුන්න:16 සස්සත වාදිනො අත්මය නිත්යලයයි ගත්තාහු:17 සස්සතවාදිති. ආහංසු. බුදුහු ශාස්වත18

1. දඩැත්ක්හු E 2. උලාර E 3. ශෝක D E 4. පුරෙවා පන E G පුරෙත්වා පන F 5. කම්මනා (ඌනෙයි)E F G 6. නත්ති A E නත්ථි C 7. වග්ගං වා F 8. ගැල ම B 9. මල G 10. ලැලු දු C 11. නිහිරණය A 12. ලදුවන් G 13. චතුක්ක E F 14. විභූෂිත වූ D 15. සහාසීනො A සහසීනො C 16. හුනෙන් F 17. සිත්තනාහු D 18. සාස්වක C


වාදිහ1 යි කීයු: එකච්ච සස්සතිකා. ඇතැම් කෙණෙක් නිත්යවයහ. ඇතැම්2 කෙණෙක් අනිත්යඩයයි ගත්තාහ:3 අත්තානන්තිකා, ආත්ම අන්ත ඇත්තේ යයි නැත්තේ යයි ගත්තාහු: අමරාවික්ඛෙපිකා. දියෙහි දී අත්නි නොගත හැකි, අමරා යයි කියන ලද: ආඳන්4 සෙයින්, තමන්ගේ ලබ්ධි පුළුවුත් කල අනික් දෙයක් කියා නොතිරවන්නාහු: අධිච්චසමුප්පන්නිකා, සියල්ලෝ කුශලාදි හේතු නිසා නොඋපන්නෝ6 යයි ගත්තාහු: සඤ්ඤීවාදා, ආත්මය සංඥා ඇත්තේ යයි ගත්තාහු: අසඤ්ඤීවාදා, ආත්මය සංඥා නැත්තේ යයි ගත්තාහු: නෙවසඤ්ඤී ‍නාසඤ්ඤී වාදා,6 ආත්මය සංඥා ඇත්තේ යයි දු නැත්තේ යයි දු ගත්තාහු: උච්ඡෙදවාදා මරණින් මත්තෙහි7 ආත්ම8 උච්ඡින්න වෙයි9 ගත්තාහු: දිට්ඨධම්ම නිබ්බාණ වාදා, ආකණ්ඨ දක්වා රුධිරපාන කළ කලැ310 නිවෘත්ත වන ජලුකයන්11 සෙයින්: පඤ්චකාම ගුණ අනුභව කළ කලැ12 තෘෂ්ණා නිවෘත්ත වෙයි. හෙම13 නිර්වකණ යයි ගත්තිහු: දිට්ඨධම්මන්බ්බාණ විදීති ආහංසු. බුදුහු දෘෂ්ට ධර්ම් නිර්ව්ණ වාදීහයි කීහු: උප්පබ්බ‍ාජෙත්වා, ගිහි කරවා: විහජ්ජවාදී, හැම ධර්මායන් විභාග කොට කියන්නනෙන් බුදුහු විහජ්ජවාදී නම් වෙත්: උපොසථාං කත්වා, සමඟ පොහෝ කොට: පරප්පවාදං මද්දන්තො, පරයන්ගේ වාද මඩනේ; කථාවත්ථුප්පකරණං, බුදුන් විසින් දෙසනා ලද මාතෘකා ඇති කථාවස්තු ප්රවකරණය: හාසිත්වා, විස්තර කොට දක්වා: යා, යම් සට්ඨිතිත්ථියසහස්ස14 සැට දහසක් තීර්ථක නමැති: නිසාගතන්තං,15 රත්රිාය සන්නිවිෂ්ඨ වූ:16 දුල්ලද්ධි, දුලධ නමැති: ඝොර, බහලවූ: තිමිරං, අඳුරු: සම්මා, මනාකොට: වින්හච්ච, විධමා, තිස්සත්ථෙර රවිනා, තිස්ස මහතෙර17 නමැති දිවසකරයා විසින්: සඞ්ගීති, ධම් සභා18 නමැති: චාරු, මනෝඥ වූ: නලිනී, විල්: විකාසං, ප්රිබෝධයට:19 ගමිතා, පමුණුවන ලදද: සා අපි, ඒ සඞ්ගීති දු:20 මෙ, මා විසින්: දස්සිතා, දක්වන ලඳු:


තතිය සඞ්ගිති කථා සංස්කරණය

ජනහමරගණස්ස, ජන නමැති බමර ගණයනට:21 වසන්තවන සන්නියෙ, වසත්22 උයන් බඳු ලාලරට්ඨෙ, ලළුරට:23 නාරනාරී, ස්ත්රීි පුරුෂ නමැති: හංස සඤ්චයස්ස, හංසරාසියට: කමලසරසරීක්ඛෙ, පියුම් විලක් බඳු: සීහපුරෙ, සිංහ පුරයෙහි:24 සීහස්ස, සිංහයා: ලානත්තා,25 ආදාන කළ බැවින්

1.වාදිහයයි F 2. ඇතම් C E 3. ගන්නාහු C 4. ආදන් F G 5. නො උපන්නේ A B C D E F 6. නාසඤ්ඤිවාදා (ඌනයි) 7. මතුයෙහි E F G 8. ආත්මය C 9. උච්ඡිත වෙයි G 10,12, කල A B C කලැ-(ඌනයි) A 11. ජලකයන් G 13. හේ A F G 14. සහස්සා C 15. නිසාගත්තකං A නිසාගණ්නකං B 16. රාත්රීය ගත සන්නිච්ෂ්ට වූ C 17. තිස්සත්ථෙර C 18. දම්සභා A B 19.ප්රවබෝද බවට C 20. ගීතිදු C 21. ගණයාහට C 22. වසන් A C 23. ලාළු D 24. සීහ පුරයෙහි B 25. ‍ලානක්කා A D F G ලාන්තා C


ගත් බැවින්1 යුසේ යි. ලා ආදානෙ යන ධාතුයි. ලද්ධාභිධානස්ස, ලද නම් ඇති: කාලිඞ්ගචක්කවත්තිවංසජස්ස, කාලිඞ්ග චක්ර2වරතිහුගේ වං‍ශයෙහි ජාත වූ: සීහබාහුනරීන්දස්ස, සිංහබාහු නම් නරපතිහුගේ: විජය කුමාරො, විජය නම් රජකුමරු:2 කෙසරී3 කිසො‍රකො විය, කේශර සිංහ4 පෝතතයක්හු5 සෙයින්: වික්කමෙකරසො, වික්රිම ම6 ඒකරස කොට: ප්රතධාන කොට ඇතියේ: යොධසත්තසතපරිවාරො,7 යෝධයන් සත් සියක්8 දෙනාගේ පිරිවර ඇතියේ, මුනිවර පරින්බ්බාණවාසරෙ, බුදුන්ගේ පරිනිර්වාරණ දිවසයෙහි: උප්පල දත්ත9 උපුල් දත්:10 දෙව් රජහු විසින්:11 දත්ත දෙන ලද: පරිත්ත සුත්තාභිසෙකතෙය, පිරිත් හු හා අභිසේක12 තෝය ඇති, පිරිත් දිය ඇති: පරිජනො, පරි‍ජනයන් ඇති: සාරමෙය වෙසී, බැලි වෙස් ගත්: සිංසපානුපමනෙන, සිංසපා නම් යකින්නියගේ: අනුග්මනයෙන් ඇය අනුව ගිය13 ගමනින්: තම්බ පණ්ණිසර14 ‍සමොකිණ්ණ, තඹෙන්15 විලට බට: යොධසත්තසතං, යෝධයන් සත්සියක්16 දෙනා: කුවෙනාභිධානං,17 කුවේණි නම් අභිධාන ඇති: තරුමුලසමාසිනං. රුක් මුලෙහි හින්නි18 සන්නද්ධ පඤ්චායුධො, සන්නද්ධ වූ19 පඤ්චායුධ ඇතියේ: ගම්භීර, ගැඹුරු වූ:20 අභිනව අලුත්: ජලධරනිවහ, මේඝමාලාවන්ගේ: නින්නාදං, හ‍ඬ ඇති: චාපඝොසං,ජිය21 ඝෝෂා: යුගන්තමෙඝවිගලිත,22 යුගත් වෙලෙහෙයෙන්23 ගුළු: නිග්ඝාතපාතමිව, අසනීපාතයක්24 සෙයින්, යුගත් වෙලෙහෙයෙන්, ගිළිහුණු සෙණක්25 සෙයින් යුසෙයි. ගීවාය පරීගත,26 ග්රීවවායෙහි පැලඳගත්: නාරාචවලයෙන, අයෝමය වූ නාරාව වලයයෙන්:27 ධවලජවනිකා විතාන, ධවල28 වූ: ජවනිකා විතාන ඇති: සයනෙ, යහන්හි: සිරිසවත්ථු නාම, ලෙකළ තන්හි29 ගිරිශවස්තු නම්: තත්ථ ජෙට්දයක්ඛස්ස, එහි මහාකාළසේන නම් දෙව30 යක්ෂයහට:31 ලංකාපුරානිති, මෙලාඩුරෙහි32 ලක්දිව නුවරින් අල: යුවති, යක්ෂ කන්යා වගේ: මඞ්ගලත්ථාය, විවාමඟුල්33‍ සඳහා: සන්නිපතිත, රැස් වූ: අසෙසක්ඛරාසයෝ34 සර්වම යක්ෂ සමූහයන්: ජලනිධිවෙලාපරියන්තං මුහුදු වෙරළ පය්ර්3‍යන්ත කොට ඇති: ලඞ්කාතලං, ලක්දිව් තල:35 තම්බපණ්ණිනගරං, තඹෙන්36 නුවර: සාගරගතිකිළන්ත, සාගර

1. බැවින් A C 3. රාජකුමර A කුමර D 3. කෙසර D 4. කේසරසිංහ A B C F G 5. රාජයක්හු C 6. මැ D ම F (ඌනයි) 7. යොදසත්ත සත පරීසො G 8. සියයක් A E F 9. දන්ත A C 10. උපුල්දෙන් G 11. සෙයින් A F 12. අභිෂේක D E 13. අනුව B 14. තම්බපණ්ණ F 15. තම්බෙන් D 16. සත් සියයක් A E F 17. කුවෙෂිභිධානං D 18. හින්නියා D 19. සන්නද්ධ B 20. ගැඹුරු A E D 21. ජියා D 22. යුගලිත A 23. වෙළෙහෙන් C 24. අහනිපාතයක් E D අසනිපාතයක්හු A 25. සේනක් A B සෙණක් (ඌනයි) A B D E 26. පරිගත A G 27. වලයෙන් E F G 28. ධවලු A ධවළු F 29. තන්හි B E F G නම්හි A 30. මහාකාලසේන දෙව A B C මහාකාල සෙන්නම් F 31. යක්ෂයනට F 32. මෙලාඩුරෙහි G 33. විවිහමඟුල් C 34. රාසියෝ A B C E F G 35. තල ද C E 37. තම්ඹෙන් D


ගතියෙන් ක්ලාන්ත වූ: යොධසත්තසතෙහි, යෝධයන් සත්සියයක්1 දෙනා විසින්: වසුධා, පෙළෙව2 ආලම්බිත, එල්බන ලද:3 පාණිතල අතුල් 4 ඇතිව: සමාසීනෙහි, හුන්නවුන්5 විසින්, තම්බභූමි, තඹබිම: රජයමාකිණ්ණ, රජසින් සමාකිණි වූ: පාණි, අතුල්: තම්බපණ්ණිති, තාම්ර පර්ණි යයි; ලද්ධදුතියාභාධානෙ, ලබ්ධ වූ ද්ව්තීසය6 නාම ඇති: අමිතතෙජො7 හුත්වා, අපරිමිත තේජ්ස්න ඇතිව: රජ්ජමකාසි, අටතිස් අවුරුද්දක් රජ කළේ: භද්දකච්චානාභිධානං,8 බද කසයින් අභිධාන ඇති: සාකියවිලාසිනිං,ශාක්යන කන්යාචව: ගහිතලඞ්කාභිසෙකො, ගත් ලඞ්කාභිසේක9 ඇති:10 සීහපුරානීතො, සිංහපුරයෙන් අළ: සීහලවං‍සජො, සිංහල11 වංශයෙහි උපන්: විජයහාතු, විජය රජහුගේ12 මල්: සුමිත්තනරීන්ද, සුමිත් රජහුගේ: වරමහෙසි, අගමෙහෙස්න:13 මද්දරාජධීතුපුත්තො, මධු14 රජහු දුවපිත්: පණ්ඩුවාසදෙවරාජා, පඬුවන් දෙව්නුවර15 තිස් අවුරුද්දක් රජකම් කළ, පඬු දෙව්16 මහරජහු ද:17 අභහ රාජා, විසි අවුරුදු රජ කළ අභා18 රජහු ද: ගණතිස්සරාජා, සතළොස්19 අවුරුදු රජගළ ගණතිස් රජහු20 දීඝ ගාමණී,21 දිග් ගැමුණු22 නම්: සක්යඅසුනු23 සම්භවො, ශාක්යෙ පුත්රගයාට24 උපන්: සාධුජනාකර, සාධු ජනයන්ට ආක‍ාර වූ: අනුරාධපුරමාපකො, අනුරාධපුර මැවු: පණ්ඩුකාභය රජා, සත්තෑ25 අවුරුදු26 රඡකළපඬුඅභා27 රජ ද: තස්සග්ගවිලාසිනී ඔහුගේ අග මෙහෙස්න:28 සුවණ්ණපාලි29 සම්භූතො, රන් පෙල්ල දරුව30 උපන්: මහාමෙඝවනුය්යාුනමාපකො, මහා මෙවුනා උයන් මැවූ: මුටසීව රාජා සැට අවුරුදු31 රජ කළ මුටසීව රජ ද: ලඞ්කාධිපානං32 ලඞ්කේශ්වරයන්ගේ අසම්භින්නවත්තියවංසජො: අසම්භින්න් වූ ක්ෂත්රිුය වංශයෙහි උපන්: පඨව්තල සමුට්ඨිත, පොළෝ33 තෙ‍ලෙහි, නැගි: විවිධරතන, නන් විසිතුරු මිණි රුවන් හා: අනෙක නිධි34 නිවහො, නොයෙක් නිධි කුම්හි ඇති: වෙලාකට සමුග්ගත, වෙලළ35 නැගි: බහුවිධ, අනේක ප්රකකාර වූ: ජලනිධිරතනො, මුහුදු රුවන, ඇතියේ: ඡාතපබ්බක36 නිතම්බ, නුරු පුරට

1.සත් සියක් D E G 2. පොළොවූ A පෙලෙවූ F පොලොවුහි G 3. එල්වන ලද E 4. පතුල් A 5. හුන්නහු C 6. දුතිය F 7. අම්තෙතජො D අභිනෙනෙජො G 8. භද්දකච්චාභිධානං C 9. ලඞ්කාශිෂේක D E 10. ඇතියේ C 11. සීහල F 12. විජයරාජහ්ගේ F 13. මෙහෙසන A F 14. මදුම F 15.පඬුවස් නුවර B C G පඞුවන් නුවරැ E 16. පඬුවන් දෙවි D පණ්ඩුදෙව B 17. රජහුද C F 18. අබා C 19. සතළිස් C 20. රජ A B D E 21. දීඝ ගාමිණී A C 22. දික් ගැමුණු C 23. සක්ය ඝුත D 24. පුත්ර්යාහට C 25. සත්ත්යා A F සන්තා B 26‍. හවුරුදු B E 27. පඬුආහ G 28. ‍ෙමහෙසන A F 29. සුවණ්ණ C සවණ්ණපාලි E 30. රන් පෙලලලදරුව A රන් පල්ලෙදරුව C 31. හවුරුදු B E 32. ලඞ්කාධිපතීනං A B C E G 33. පොලව C 34. විධි C D 35. වෙරළ C 36. ජාත පබ්බත A B E D


අග්නි දෙසෙහි1 යොජනකින්2 මතුයෙහි3 සැපවුවෙනෙහි: වෙළුගුම්බසඤ්ජාත, හුණු4 ලැහැබෙක්හි5 උපන්: රථපනොදප්පමාණ, රියකෙහෙටු6 පමණ පහස්සර, පැහැ විහිදුනා: රචිර, සිත් ගන්නා: විවිධ, නොයෙක් ප්රඤකාර වූ: ලතා කුසුම සකුණ, ලිය හා කුසුම් හා ලිහිණියන් ඇති: යට්ඨිත්තයො, තුන් යටක් ඇතියේ: එහි එකෙක් ලිය යටෙක, එකෙක් මල් යටෙක, එකෙක් ලිහිණි යටෙති, ලියයට7 ලතාවෝ ගන රන් මුවා වන බැවින්, රනවන්හ.8 ලෙලදිදි අතිමනෝහර පැහැ දිසෙති, මල්යට දියෙහි ගොඩ පුප්නා9 නොයක් සටහන් ඇති, නොයෙක් පැහැ ඇති කුසුම්හු කෙසුරු10 මුවරදින් හොබවමින් එවිගස පිපියවුන් සෙයින් දිසෙති. ලිහිණියට නන්11 විසිතුරු මුවන් හා ලිහිණියෝ දිවි ඇතියවුන් සෙයින් දිසෙති. එයින් කීහ.


තාසු එකා ලතා යට්ඨි - රජතාහා12 තහිංලතා සුවණ්ණ වණ්ණා රුචිරා - දිස්සන්තෙනි මනොරමා13 එකා සකුණ යට්ඨිතු - කුසුමානි තහිං පන නානා සණ්ඨාණ වණ්ණානි - දිස්සන්තෙනි පුටානි ව එකා සකුණ යට්ඨිතු - කහිං පක්ඛිමිලා බහු නානා ච නානා වණ්ණා ච - සජීවා විය දිස්සරෙ’යි

සාගරතටසමුග්ගත, සාගර තටයෙන් නැගි: වෙලෙළ14 මියර වැටි සෙයින් සිටි:15 ගජ. ඇතුන් වැනි: තුරඟ අසුන් වැනි: රථ රිය වැනි: ආම්ලක: ඇඹුලු පක්16 වනි: කකුධ්ඵල, කුඹුක්17 පක් වැනි: වලය, වැල18 වැනි: අඩ්ගුලි වෙඨනාකාර, ඇඟිලි මුදු වැනි: මුත්තඵලො, පියවි මුතු19 හා සමග අෂ්ට විධ20 මුක්තාඵලයන් ඇතියේ: නාම නිබ්හින්න නැමින්ම21 බිදුනා ලද, රිපුජනහදහො රුපු22 ජනයන්ගේ හෘදය ඇතියේ: භත්ති වච්ඡාල‍ාවනත, භක්තින් වච්ඡලවැ23 අවනත වූ: සදෙස පරදෙස, ස්වදේශයෙහිදු24 පර දේශයෙහිදු: අසෙසජනසමුහො, නිර‍වශේෂ ජන සමූහයන් අතියේ: අසොකරාජ, මුඛින්25 ඉඳුනිල් පියුම් රා, වෙරළුමිණි, හා ලිය කුසුම් ලිහිණි යට ගෙනගිය ඇමති ‍රුවන්26 රිවි කුමරහු මුළු27 දඹදිව, අග සෙනෙවි තනින් පිදු, ධර්ම් සෝ28 රජහු විසින්, දාපිත, අසේස29 රාජාභරණ හා30

1.අග්නි දේසයෙහි B 2. යොදනකින් C යොජත්කින් G යොජනෙකින් D F 3. මතුයේ C 4. හුණ A G 5. ලැහැමෙක් C 6. රියහෙවු C කෙහෙටු G 7. ලියට C 8. රන්වන්හැ C 9. පුපුප්නා G 10. කෙසරු A 11. නම් A B C 12. රතනාහා D 13. මනොහරාමා F 14. වෙරළ C වෙලල F 15. සිටිති C 16. ඇඹුලුපල B 17. කුඹුක් E 18. ‍වළලු D 19. මුවා F 20. අෂ්ට C 21. නැම්ම A B C E F G 22. රිපු C G 23. වත්සල D 24. සුවදේශයෙහිදු E 25. බුමින් B 25. ඇමතිවරුනක් A ඇමතිවරුන් F 27. මුහුළු B 28. දම්සො A F 29. අශේෂ D E 30. රාජාභරණ්යෙන් හා A

අභිසෙකොපක‍රණාදී1 ඇමතියන්2 යවා සක්විත් පෙරහරින්, දෙවන ලද: වරතර3 ශ්රේීෂ්ඨතර වූ: 4 දුතියාහිසෙකො, දවතීය රාජාභිසේක5 ඇතියේ,: අපගතහයදොකසංකං, අපගත වු භය හා ශංකා6 ඇති: අකලංක, කැලැල්7 නොවූ: එරඳු8 දවස සත්නට9 හය නොදෙති. ශෝක නෙදෙති. ශංකා10 නොදෙති. එයින් එලඞ්කා අපගත භය ‍ශෝක ශඞ්කා11 වුව සීහළවංශ12 සම්භූත13 රජනට නිවාස වන බැවින් අකලඞ්ක වූ, පරිපාලෙති, ඒ සත්පුරුෂ සර්වූ සස්යඳ සම්ප්රාදානය14 කරන මහා මේඝයක් සෙයින් සත්තට15 වැඩ සඳහා රජ කුලෙහි ඉපද16 ‍යථොක්ත ක්රාමයෙන් ලඞ්කා පරිපාලනය17 කෙරේ: එයින් වදාළහ.18

සෙය්යලථාපි භික්ණවෙ, මහාමෙඝො සබ්බසස්සානි, සම්පාදෙන්තො බහු ජනස්ස අත්ථාය හිතාය හොති, එවමෙව ඛො භික්ඛවෙ, සප්පුරිසො19 කුලෙ ජායමානො බහුනො20 ජනස්ස අත්ථාය හිතාය හොති. මතා පිතුන්නං - පෙ- පුත්තදාරස්ස21 දායකම්මකරපොරිස්සසමිත්තාමච්චානං සමණ බ්රාමහ්මණානං අත්ථාය හිතාය හොති’යි නිරිදිෂ්ට සත්පුරුෂයා සේ දිස්වා, අනාගතාංශඥානයෙන්22 දැක: මජ්ඣන්තික ථෙරං, මජ්ඣන්තික නම් රූක්ෂ විවර ධරන23 මහතෙරුන්: යොනකලොකං, යෝනක දේහවාසි ජනයන් කරා: අත්තපඤ්චමා, ප්රනත්ය,න්ත ජනපදයෙහි උපසම්පති කර්මියට, පස් දෙනෙක් මෙ24 පමණහයි25 ආත්මපඤ්චම වූවාහු: උස්සාවසඞ්ඛාතො26 හිමො අස්ස අත්ථිති, හිමවා තස්මිං, හිමවතී, අරවාළ‍දහෙ, අරවාළ නම් මහා විල්හි: කොයන්කි, කො අයං: නො, අපගේ: කොධාභිභූතං, ක්රෝවධයෙන් අභීභූත වූ: හිංසනකානි, 27 විහිෂිකාවන්: පහරණ වුට්ඨියො, ආයුද වර්‍ිඅවන්: එරුස වචනෙහි තජ්ජන්ත, පරුෂ වචනයෙන් තර්ජනනය කරනුවහුගේ: පරුෂ වචන28 තබා අසනී ඝොසයෙනුදු29 ඔවුන්ට30 භය නැත්. එයින් වදාළහ.

‘ද්වෙ මෙ භික්ඛවෙ අසනියා එලන්තියා31 න සන්තසන්ති කතමෙ දිවෙ? භික්ඛු ව ඛිණාසවො, සීහො ව මිගරාජා,” යි.

1.අභිපේ‍කෝපකරණදි D E 2. ඇමැතියන් E 3. වරතර (ඌනයි) D 4. ශ්රේ්ෂ්ඨකර වූ (ඌනයි) D 5. රාජා‍භිෂේක D 6. සංක A B C ශා‍ංකා E 7. කැලැල් D කැලැල E 8. එතුදු B 9. සතනට C 10.සාඞ්කා A B C සාංකා F ශාංකා E 11. සාඞ්කා A B ශාඞ්කා C E 12. සිංහල වංශ D 13. සම්භූත වූ B 14. සම්පාදනය D 15. සතනට A C 16.ඉපැදැ D ඉපිද G 17. පරිපාලන B C 18. එයින් වදාළහ(ඌනයි) F 19. සප්පුරිසො B C 20. බහු A B C E 21. පුත්තදාර D පුත්තදාරකස්ස A 22. අනගත සංඥායෙන් A E අනාගත සංඥායනයෙන් C F අනාගත සංඥායෙන් G 23. ධර D 24. මො B G මෝ E මැ D 24,25. මෙ පමණහයි (ඌනයි) F 26. සඞ්ඛතො A F 27. හිංසනතා A හිංසනකානි F 28. වචන් G 29. අශ්නි ඝෝෂායෙනුදු E F අශනි ඝෝෂයෙනුදු D 30. ඔවුන්ට A C 31. ඵලන්තියා(ඌනයි) A B C E F G


තං, ඒ නාරජහු: පඤ්චකම්පි1 යක්ඛං, පඤ්චක නම් යක්ෂයා ද: හාරිකියා2 ච යක්ඛිණියා, හාරිකී නම් යක්ෂිණිය හා ද: ආසිවිසොපම සුත්තන්තං, සංහුත් සහිහැ සළයින්වග අසිවස උවම්3 සුතන්: දෙවදූත සුත්තන්තං, මැදුම් සඟියැ උපරී පණස දෙව්දු සුතකත්: ධම්මවක්ඛුං, හෙට්ඨා මග්ගත්තයෙ ඤාණං ධම්මචක්ඛුන්ති යු බැවින් තුන්මග තුන් පල: අනමතග්ග පරියාය කථාය. සංයුත් සහියැ අනමතග්ග සංයුත් දේශනායෙන්:4 ‍අග්ගිකඛන්ධොපම සුත්තන්ත කථාය, අඞ්ගුත්තර සහියැ සප්තක5 නිපාතයෙහි ගිනිකඳ උවම් සුත් දෙස්නෙන්: මහානාරදකස්සපජාතකකථාය. මහ නිවායෙහි6 මහානාරද කසුප් දා7 දෙස්නෙන්: කාළකාරාමසුත්තත්තකථාය, කාළක අරම්9 ස්රුත්9 දෙස්නෙන්: බ්ර්හ්මජාලසුත්තස්තකථාය, දික් සඟිහැ සිල් කඳු වග, බ්ර හ්මජාල සුත් දෙස්නෙන්, අඩිඪූඩ්ඪානි සහස්සානි, අඩු සාරදහසුන් තුන් දහස් පන් සියක්10 යුසේයි: දියඩ්ඪ සහස්සානි, අඩු දෙ‍දහසුන්,11 යෙළ දහසුන් යු සේයි: මහාදයස්ස, මහා කරුණා ඇති; ජිනස්සාපි, බුදුනුදු: කඩ්ඩණං, ආකර්ෂිණ වූ: පත්තං, පැමිණෙන ලද:12 අමතං සුඛම්පි. නිවන් සුව ද:13 විභාය, 14 පියා: තෙ එවුහු15 ඒ ස්ථවිරයො: තහි නහිං, තත් නන් දෙශයෙහි: ලොකස්ස, ලෝකයහට16 හිතං. වැඩ: කරිංසු, කළහ: කො, කවරෙක් නම්: ලොකහිතෙ,17 ලෝ වැඩ: පමාදවා, ප්ර මාද ඇතියේ: භාවෙය්යෙ, වන්නේ:18 අජ්ඣිට්ඨො, අධ්යෙිපණය19 කරන ලදුයේ: මෙ, මට: කත්තිකමාසෙ, හිප්මස: සඞ්ඝමිත්තාප්ත්ත, සංමිත් තෙරීන්20 පුතණුවන්: පත්තජළභිඤ්ඤ, පැමිණෙන ලද ෂඩහිඥා ඇති: සුමනසාමණෙරෙන ව, සමන් හෙරණපාණන් හා: රාජගහනගරපවත්තකෙ, රජගහා නුවර අභියෙස්හි:21 දක්ඛිණ ගිරි ජනපදෙ, දකුණු ගිරි නම් ජනපදයෙහි: රාජගහං පරිව‍ාරෙත්වා, ඨිතස්ස ගිරිනො දකුණු ගිරි නම් ජනපදයෙහි: රාජගහං පරිවාරෙත්වා, ඨිතස්ස ගිරිනො දක්ඛිණ දිසාහාගෙ, ජනපදො22 අත්ථි. තස්මිං වෙටිස නගරං,23 විටිස පුරයට: අත්තනො ජනෙත්තිං, තමන් මෑණියන්: වෙඨිස24 මහා දෙවිං, වෙටිස් දෙව්25 බිසවුන්: ජෙට්ඨමූල, පොසොන්මස: පුණ්ණමදිවසෙ, පෞණිමි26 දිනයෙහි: භණ්ඩුකාභිධානෙන, භණ්ඩුක නම් අභිධාන ඇති: පබ්බජ්ජාභිලාසිනා,27 ප්රයව්ර ජ්යියෙහි: අභිලාෂ28

1.පඤ්චකඤ්වපි C 2. හාරිකිණ A හාරීකී B 3. ආසිටිස උවම් B ආසිවිස උපම් C 4. දේශනාවෙන් A 5. සත්තක A B C 6. මහන්වහයෙහි A E F මහන්වායෙහි B G මහත්වායෙහි C 7. කසුප් C 8. කාල අරම් G 9. සුත E 10. පන්සියයන් A පන්සියයක් C 11. අඩුදෙසුන් A F අසුදෙ‍දසසුන් B 12. පැමිණෙන තලද B 13. නිවනු පුර සුවඳ B 14. විදහාය A වියාහ B විහාය D 15. ඔවුහු D 16. ලෝකයාහට C 17.ලොකහිතෙ(ඌනයි) A B C F G 18. වන්න B C F G වන්නේද D 19. අද්වෙන A අද්වේසනය F අදෙව්ස‍යනය G අධ්යෙ ෂණ B අධ්යෙ සනය C 20. තෙරනුවන් A F ථෙරින් B තෙරණියන් D 21. අබියෙස් A D E 22. ජානපාදො A E F 23. වෙයි G 24. වෙඨය F වෙඨියමදෙවිං F 25. වෙටෙස් දෙවි B 26.පෞණි A F පෞණිමාසි D 27. පබ්බජ්ජාභිලාසිනී C 287. අභිලාසා A B F අභිලාෂා E


ඇති: වෙඨිස1 මහා දෙවි, වෙටෙස් දෙව් බිසවුන්: භගිනිධිතු, නග2 දු වූ:3 සූණූනා, පුතු හා අත්තසත්තමො, තමන් සක්වනු4 කොට: ඇතියව්හු: සත්තනමෙ මාසෙ, පළමු, වන වප5 පුර විසේනිය ගත් අභිසේකයෙන්6 අනුරොධජන7 පුරීකස්ස, අනුරොධ ඇති ජනයන් විසින් පූර්ණි වූ: අනුරොධ කාමෙ යන ධාතුයි. මිස්සකාභිධානෙ, එකල්හි මිශ්ර‍ක නම් අභිධාන ඇති: නීලවනසණ්ඩ මණ්ඩිතෙ, නිල් වන ලැහැබින් සැදුම් ලද: සීතලඝනච්ඡායා, සිහිල් ඝන සෙවෙනෙ හා: සිලාතලෙ, ගිරිතල ඇති: සුචි, පිරිසිදු වූ: ධවල, සුදු වූ: පුලින, වැලිසියො: භූමිභාගෙ, භූමිභාග ඇති:8 සාත, මියුරු වූ:9 සීතල, සිහිල් වූ: ජල, දියෙන් යුත්, ජලාසයෙ, සලිලාසය:10 පදලඤ්ජන පවිත්තිතෙ.11 පද12 ලාංජනයෙන් පවිත්රහ වූ: අම්බත්ථලෙ,13 අඹ තෙලෙහි: අන්තෙ.පරිනිර්වාලණ මඤ්චකයෙහි:සයිතෙත වැඩහොත්:14 මුනිනා,බුදුන් විසින් ලඞ්කාහිතාය, ලඞ්කාවාසීන්ට හිත15 සඳහා: ලඞ්කාපසාදනගුණෙන, මාගේ අපරභාග‍යෙහි ලඞ්කාවාසීන්16 ප්රතසාද කරන්නට සමත්ථි යයි: වියාකතො, දේවසමාගමයෙහි නිර්දිෂ්ට වූයේ: ලඞ්කාය, ලක් දිවට: සත්ථු සදිසො, බුදුන් බඳු වූයේ:17 තස්සා, ඒ ලඞ්කාවට: හිතෙහෙතු,18 වැඩ සඳහා: ලඞ්කාමරූහි, ලක්දිව18 වැසි දෙවියන් විසින්: මහිතො, පුදන ලදුයේ: සො, ඒ ‍මහ තෙරහ20 යු බැවි:21 තත්ථ, එහි , අඹ තෙලෙහිය යු බැව්:22 අභිනිසිදු, සමාධි සුඛ අනුභව කෙරෙමින් හුන්නේ යි.


ලඞ්කාවතරණ කථා. සංස්කරණය

නරවරාවිදුරෙ, නරපතිහුගේ: අවිදුරයෙහි: බුද්ධඤ්ච, යම්පන කිඤ්ච්ඤ්යෙෙ23 ධම්මං, නාම අත්ථි. තස්සසබ්බස්ස බුද්ධත්තා24 සබ්බඤ්ඤුත ඤාණාදිහි සබ්බෙහි බුද්ධ ගුණෙහි යෙව නිප්ඵන්නං අරහන්තඵලසමඞ්ඛාත විමොක්ඛන්තික ඤාණවසෙන බුද්ධෙ යි ගත් සව්නේ දත් බුදුන් ද: ධම්මඤච, අධිගත මග්ගෙ සච්ඡිකත නිරොධෙ26 යථානුසිට්ඨං27 පටිපජ් ජමානො, චතුසු අපායෙසු අපතමානෙ28 ධාරෙතීති ධම්මො’ යි. ගත් නෛය්යා, ාණනික ධර්ම ය ද : සඞ්ඝසඤ්ච, සීලදිටිඨිසඞ්ගාතෙහි, සඞඝටිත්තා සඞ්ඝො යි ගත් ආර්ය සඞ්ඝයා ද: සරණංගතො29 සරණ-

1.වෙඨිස B C 2. නග D FG 3. දුව A 4. සත්වැනිය C 5. පළමු උඳුවප D පළමුවන්ට C අභිෂේකයෙන් D 7. අනුරොධිජන C අනරොධිජන D 8. ඇතියේ B 9. සිලාතලෙ.. මියුරු වූ D 10. සලිලාශය D E 11. පවිත්තෙ C12. පාද C 13. අම්බලත්තලෙ A 14. වැදහොත් D 15. සිත C 16. වාසීන්ට A D 17.බුදු වූයේ A බඳ වූයේ C 18. හිතාය ‍හෙතු C 19. ලක්දිව B G 20. ඒ තෙරහු C 21,22. යු බැවින් A B C E F G 23. දෙය්ය2 A B E F G ධෙය්ය C 24. බුද්ධත්තාය C 25. බුදුන් C E 26. සච්ඡිකතානුරොධෙ A G F සව්ජිකනානරොධ B 27. යථානුපිට්ඨෙ B යථානුසිට්ඨෙ A C E F G සවිජිකනානුරොධෙ B 27. යථානුපිට්ඨෙ B යථානුසිට්ඨෙ A C E F G 28. අපතමානෙ කත්වා D 29. සරනගතො B


ගියෙමි. උපාසකත්තං දෙසෙසිං1, උපාසක බැවි දැන්වීම්: ත්වම්පි, තෝ ද : ඉමානි රතනානි, මේ රත්නයනි:2 චිත්තං, පසාදයිත්වාන3 සිත පහදවා: තෙච්ජ්ජා, පුර්වෙ නිවාසානුස්මෘතිඥානය, දිව්යම චක්ෂුරභිඥානය, ආශ්රජවත්ෂයකරඥානය4 යන ත්රි්විධ විද්යාව5 ඇති යව්හු:6 ඉද්ධිප්පත්තා ව7 , එකොපි හුත්වා බහුධා8 හොති, යනාදී විසින් නිර්දිෂ්ට ඍද්ධි9 ඇති සම්ප්රා ප්ත වූවාහු ද: චෙතොපරිය කොවිදා, එවම්පි තෙ මනො ඉතිපි, තෙ මනො, ඉත්ථම්පි තෙ මනො යනාදීන් නිර්දිෂ්ට වූ පරවිත්ත පරිඥානයෙහි දක්ෂ වූ: දිබ්බසොනි ච දිව්යො ග්රෝත්රර ඇතියව්හු ද, පණ්ඩිතො රාජා, රජ10 නුවණැත්තෙය, යනු එහු හා කළ සාකච්ඡායෙන් කියත්. එයින වදාළහ. ‘සාකච්ඡා ඛො මහා රාජ පඤ්ඤා වෙදිතබ්බා11” යි. චුලහත්ථිපදොපම සුත්තන්තං, මැදුම් සඟියැ සුළු හැත්පිය12 සුතන්:13 හත්තාභිහාරං, බත්14 අළ පරිදි: විකාලභෝජනොපරත භාවං, විකාල භෝජනයෙන් උපරත බව: ජානන්තොපි, සුළු හැත්පිය සුතස්15 එකහත්තිකො හොති රත්තුපරතො විරතො විකාල භොජනා යන පෙළ ඇසූ බැවින් දන්නේ ද: සදාචාර, සුන්දර වූ ආචාර: ආගතඵලො, සැපත16 අනාගාමි ඵල17 ඇතියේ:18 සරූපං, නම් ගොත්: සකසහායක, තමා හා සබඳ: අසොකනරපති පුත්තභාවං, ධර්ම යෝ19 රජ දරු බව:20 අසඞ්ඛෙය්යා නං දෙවතානං ධම්මාසමයං, කත්වා, යන තැන්හි21 බුදුන් දවස22 අනෙක සඞ්ඛ්යා‍23 දෙවියන් අධිගම කළ: දැන් ඔහු24 කෙසේ වූහ යත්: බුදුන් ලෝකයෙහි උපන් තැන් පටන් ගෙන සදෙව් ලෝ තුඹු පිටින25 පිරූ නළස්26 සෙයින් දෙවියන් විසින් පරිපූර්ණ විය. සර වන නළ වන සෙයින් ගහන වි. එයින් කීහ. ‘සගී අටුවායෙහි.‍’ අම්භාකං සත්ථරි27 ලොකෙ උප්පන්න කා‍ලතො පට්ඨාය ඡදෙවලොකා28 තිපු පිට්ධං කොට්ටෙත්වා පූරිත නාළි විය, සරවන නළවන විය, ච නිරත්තරො29 ජාතා’යි. අම්බර, අහස් නමැති: මහාසාර, මහවිලට: එක, ප්ර්ධාන වූ: සහස්ස පත්තෙ, දහසක් පෙති පයුම්හු30 බඳු වූ : ද‍ිසාවධු, දිගගනගේ:31 මුඩ්ඛමණ්ඩන, මුහුණ32 සදන්නට: කුඩ්කුම විසෙසකෙ.

1.දෙසිං B දෙසෙයි C 2. මේ රතනයත් A C 3. සම්පසාදයිත්වාන A පසාදයිත්වාන C 4. අශ්ර.වත්ථරබිඥානය C 5. ත්රි2 විද්යාේ C 6. ඇතිවහු C 7. ඉද්ධිපත්තා ව A 8. ඔහුධාෂි A E F G 9.ඍද්ධියට E G 10. නා රජ A 11. වෙදිතබ්බො C 12. සුළුහත් පිය C සුළුහත් පිය A13. සුතන් A F 14. බත G 15. සුළුභුත්පිය A සුතන් A 16. සපන් A C 17. අනගැමි පල D අනගාමිපල ඇතියො F අනගම්ඵල E අනාගැමි ඵල G 18. ඇතියො E 19. දම්සෝ B G 20. රජදරුව C 21. තන්හි C 22. සමය C 23. අනෙක සඞ්ඛ්යි C 24. ඔහු,(ඌනයි) C 25. තුඹුපිටින් A F G 26. තලක් C 27. සත්ථා A C F සත්ත C සත්ථ B E 28. දෙවතලොත A F ජදෙවජලාකෙ E 29. නිරන්තර C 30. පියුම් A 31. දිගගනන්ගේ B G 32. මුහුණු B


කුඞ්කුම1 තිලකයක්2 බඳු වූ: සකලභුවන, සියලු භුවන නමැති: භවන, ගෙට: පදීපකෙ.3 ප්ර ශස්ත ප්රූදීපයෙක් බඳු:4 දිවසකරමණ්ඩලෙ, සූය්ය්30ැ බ්ම්බය: අනවරත, සිහහ:5 මජ්ජමාන, ගිලෙන: සමඳ, මදොද්දාම වූ,6 ලඞ්කාවිලාසිනී, ලඞ්කාඞ්ගනාවගේ:7 කුච කලස: ස්තන කලශයෙන්:8 ලුළිත ඇලළෙන ලද: කල්ලොලමාලාය, රල පෙළ ඇති: සමද, මෙදෙන් උදම්: කලහංස කුල, මනෝඥ හංස කුලයාගේ: කලහ මුඛරිත, කලහයෙන් ගුගුම්: ගත්: කුලාය, දෙතෙර ඇති: කදම්බ නදියා, මහ කොළොම් හොය: පඨමකවෙතියට්ඨානෙ: පළමු මහ සෑ9 තැන්හි10 සිවුරු බන්දා‍ගබ්11 පිහිටි පියෙස්හි, අන්තොපුර, අන්තඃපුරයෙහි12 නාරීජන, ‍රාජවනිතාවන්‍ෙග්, මනොරථ සම්පාදනය, මනොරථ සංසිද්ධියට:13 ගන්ධදාම, ගඳඳම්: මාලාදාම, මල්දමි: මුත්තොලම්බකං, මුතුලල්: විනිග්ගිලන්තම්ව, නිගරණ14 නරක වන්: සුවණ්ණ, රන් තරුයෙන්15 මණි, මිණි තරුයෙන්: රජත, තාරකා, රිදී තරුයෙන්: ඛවිත, සමුපෙත වූ: විතානං, වියත් ඇති: අනෙකවිධ, අනේක ප්රමකාර වු: සුරහි, සුගන්ධ වූ: කුසුමප්පකර, පුෂ්පප්ර,කරයෙන්:16 අභිකිණ්ණං, ගැවසී ගත්: නානාරතන, නන් රුවන්හි: ජුති, පැහැ සෙයින්: විරාජිතානි, දිලියෙනු වූ: විචිත්ත, විසිතුරු වූ: අත්ථරණ, ආස්තරණ අත්ථතානි, අතුරන ලද්දා වූ: පහට්ඨහදයො හුත්වා, ප්රුහෘෂ්ට වූ හෘදය ඇති ව: සබ්බහ‍රණ විභූසිතො සර්වාබණභරණයෙන් විභූෂිත17 වූයේ: අලඞ්කතානෙකාමච්චනත පරිවුතො, අලඞ්කෘත වූ ‍අනේක අමෘත්යබඝනයන් විසින් පරිවෘත වූයේ: විච්ත්ත පුෂ්ඵ ධජ පතාතාදී,18 විච්ත්රාපුෂ්පයෙන් හා විචිත්රප වූ ධ්වජ19 පතාකාදීන් විධියමානපූජො, විධාන කරන ලද පූජා ඇති: අභිනව සුධා ධවල, අලුත් සුණුවමින් සුදු:20 විවිධ, නොයෙක් වැදෑරුම්: පාසාදෙහි, පහායෙන්,21 කෙලාස සිඛර, කෛලාශ ශිඛරයන්ගේ: නිකරාකාරං, රාශියක් බඳු: චන්දන, සඳුන්: අගරු, කලුවැල්: දෙවදාරු, දෙව්දුරු: කප්පුරාදි, කපුරු ඈ: ගන්ධාපණෙහි, ගඳපණෙන්: ආපණ නම් ව්ය්වහාරකරන ස්ථානයි. පණ - ව්යූවහාර යන ධාතුයි. ගන්ධමාදනපබ්බත, ගඳමහන්22 පවුහුගේ: නිතබ්බ සන්නිහං, බෙයදක්23 බඳු: පවිට්ඨපවිට්ඨජනො, මූලසාර, තච පත්ත පුප්ඵ ඵල ගන්ධෙහි, මදයති උම්මාදං කරොතීති. ගන්ධමාදනො, කුවලය මහනෙල් මල්: මල්ලිකා, ඉද්ද මල්, චම්පකාදි, සපුමල් ඈ: පුප්ඵාපණෙහි පුෂ්පාපණයෙන්: සබ්බදා, හැම කල්හි: වසන්ත සමයොපමං, වසන්ත සමයක්

1.කොකුම් G 2. කුලතිලකයක් G වි‍ෙශෂයක් A විසේසයක් F 3. පදිපනෙ B 4.බඳු වූ A 5. සිය හා A 6. මදොද්දාම A B C 7. ලඞ්කාඞ්ගනාවන්ගේ D 8. තන කලකයෙන් B C G 9. මහස A C මහසැ F G 10. තන්හි C 11. දැගැබ B 12. අන්තපුරයෙහි B C G 13. සංසිද්ධයට A 14. නිගරණය C නිගරණ G 15. සරත් තරුයෙන් A B C E G 16. පුෂ්පප්ර1කාරයෙන් A B C E G 17. භූෂිත D E 18. පවාතාදීහි A B C 19. ධජ A B C E 20. සුදු වූ C 21. පහයෙන් G 22. ගඳවත් C ගඳමදන් D 23. බෙදයක් B C F භෙදයක් G


බඳු වූ: චීන, චීන දේහයෙහි උපන් පිළි: කොසෙය්යා.දි, තිහිරි පිළි ඈ: දුස්සපණෙහි, වස්ත්රා පණයෙන්: කප්පද්දුම සමානං, කල්පවාක්ෂ සමාන වූ: රතනාකරායමානං, රත්නාකර වූ: ගජතුරඟයොධනරනාරී. ගජ තුරඞ්ග යෝද, නර විලාසිනින්ගේ: නිච්චසඤ්චාරං, අවිච්චින්න සංවාර ඇති: පුඤ්ඤජල, පුණ්යන සලිලයෙන්: ධොත, ප්රනක්ෂාලනා1 කරන ලද: පාපමල, පාප, ලක්ෂන මල ඇති: සුද්ධ සන්තානජනසෙවිතං පිරිසිදු සිත් සතන්: ඇති ජනයන් විසින් සෙවුනා2 ලද: විචිත්ත, තොරණධජකදලිකලසමාලාලඞ්කත, විසිතුරු තොරණ දද කෙහෙල්3 කලස පෙළින් සැදුම් ලද: නිම්මල, නිර්මල වූ: පහස්සර, රස්4 විහිදුනා: ව‍ාලුකා, වැල්ලෙන්: පණ්ඩර, ධවල වූ: විවිදවිථි, අනෙක් විථියෙන්: පතිමණ්ඩිත, සැදුම් ලද: මන්ථාහිහත,5 මේරු මන්ථයෙන් අභිගත වු: මථිත වූ: බිරසාගරම්ව, කිරිමුහුදක් සෙයින්: ආකුලීභූතං,6 දිදෘක්ෂු ජනයන් විසින් ආකූල වූ: සබ්බහරණ පතිමණිඩිත, සියලු අබරණින්7 සැදුම් ලද: භාවභාවලීලා චාතුරිය සමන්නාගත, භාවයෙන්8 හා භාවයෙන්9 ලීලායෙන් චාතුය්ය්ාතුයෙන් සමුපේත වු: සුරකඤ්ඤාටිභාග, දිව්යෙ කන්යායවන් බඳු වූ: රාජකඤ්ඤානුසඤ්චරිතං, රාජකන්යා වන් විසින්10 අනුසඤ්චාරිත වූ: නානාපරීහාරූපසොහිතං, නන් නන් පරිහාරයෙන් හොබනා: කඤ්චන මාලාලඞ්කත: කඤ්චන11 මාලායෙන් අලඞ්කෘත12 වූ: සෙතච්ජන්තෙ, සේසන් ඇති: අමච්ච ගණ පරිවුතො, අමාත්යෘ ගණයන්13 විසින් පරිවෘත වුයේ: මහා නාගාභිධානස්ස, මහානාග නම්අභිධාන ඇති: ජායා, භාය්ය්ී ව: රඤ්ඤානුඤ්ඤාත, රජහු විසින් අනුඤ්ඤාත14 වී. අලඞ්කරිතබ්බට්ඨානං සබ්බං අලඞ්කරොන්තිති, සබ්බාලඞ්කාරා, තෙහි පතිමණිඩිතා භූසිතා15 සබ්බලඞ්කාරපත්මණ්ඩිතා, සරදනිසාකර, සරා සඳක්16 සෙයින්: රුචිර, සිත් ගන්නා: වරවදනා, සොමිවුවන්17 ඇත්තී: විකසිත ඉන්තීවර, පිපි නිල්මහනෙල් සෙයින්: නීල ලෝචනා, නිල් නුවන් ඇත්තී: එම්බඵල, කෙම් වැල18 සෙයින්: පාටල, රත් වූ: දසනවාසනා, දන්තාවරණ, ඇත්තී: මණි කුණඩල, මිණි කො‍න්හඬොලෙහි:19 මකරපත්ත හඞ්ග කොටි, මකර පත්ර් හඞ්ගයන්ගේ, කෙළවර: කිරණ, රසින්: පහත, පහරනා20 ලද: කපොලතාය: කොපොල්21 ඇතිවන බැවින්: සකණ්ණ පල්ලම්ව, කණිපල්ලව සහිත වුවාක් බඳු22 මුඛං, මුහුණ: උබ්බහන්ති, උසුලනු වී, සුවණ්ණවණ්ණා, රන්වන් වි: සුරත්ත, සුෂ්ඨූ23 රක්ත වූ: කරවරණතලා,

1.ප්රික්තාල C 2. සේතා A 3. තේල් B E කෙල් C 4. රශ්මි C 5. මක්තාභිහතං A C 5. ආකුභූතං C 7. ආභරණින් A C F G 8. භාවයෙන් E 9. භාවභාවයෙන් E 10. විසින් (ඌනයි) C 11. කාඤ්චන A E F 12. ලඞ්කෘත C 13. ගණයා D 14. අනුඤාත A D F 15. විභූසිත C 16. සර සඳක් G 17. සොමිපවුවන් A F සොමිමුවන් C 18. කෙම්පල A D F 19. කොඩලෙහි C G 20. පහරන A B C 21. කපොල් B 22. බඳු වූ D 23. සුට්ඨු A B F


කර හා වරණ, තල1 ඇත්තී:


‘කාන්තිප්ර කෂිං දශනච්ඡදෙන2 සන්ධ්යා්ඝ‍ෙන3 බද්ධපදං හරන්ත්යා 4 තස්යාය5 ගෘහොද්යා න6 සරොගතස්ය1 හස්ත්ථ ‍එවාම්බුරුහස්යෘ රාගඃ7


යන තන්හි සෙයින් රත් නෙලුඹුපෙති බඳු වූ, අතුල් පතුල් අත්තී යයි සේයි. ජින, පරිපූණී වූ: සම, තුල්ය වූ: සඞ්ගත,8 හැසුණා වූ9 නිරුත්තර මස්තක ප්රාෙප්ත වූ: ථන යුගළා, පයෝධර යුග්ම ඇත්තී:


නායං ශශී තත් ප්රරත්තුල්යඳමන්යූත් තස්මින්නවිශ්ලෙ‍ෂයති ද්වයන්තෞ10 ඉතිස්ව තර්‍කාදීව පශ්ය් තස්තෞ තස්යාව මුඛෙන්දුං කුව චක්රනව‍ාකෞ


යන තන්හි සෙයින් වුවන්11 සඳ නහමන ලද සක්වා යුගළයක්12 බඳු තන යුගළ12 ඇත්තී යයි සෙයි. තනුතර, සිහින් වූ,14 තනු මජඣා තුනු මැද ඇත්තී:


තන්වී ස්යා මා ශිඛරි දශනා පක්වබිම්බාධරොෂ්ඨි මද්ධ්යේ ක්ෂාමා15 චකින හරිණි ප්රෙසක්ෂිතා නිම්නනාහිඃ ශ්රෝණි භාරදලසලමනා ස්තොකමම්රකස්තනාභ්යාවම්16 යාතත්රෙස්ය ද්යු්වතී විෂයෙ ඍෂටිරා‍ද්යෙ1ව ධාතුඃ”


යන තන්හි සෙයින් සිඟු වලහ17 ඇත්තී යයි සේයි. විප්ඵුරිත, දිලිහෙන:18 භාර ලතා, මුක්තාහාර ලතාවගේ: රස්මිජාල, රස් දැල්හි,19 නිමුග්ග, ගැලුණු: සථිරතාය,කාය ඇති වන බැවින්: ඛිරසාගර,කිරි මුහුද:නිමුග්ග,ගැලුණු:වදනා. මුහුණු ඇති: සිරිදෙවතාවිය, සිරි20 දෙව් දුවක බඳු වී 21 මහාරාහා, අනර්ඝ වූ: මෙඛලාලාප, මෙවුල් හඬින්: කලිත,22 මනෝඥව වු, විසාල, මහත්වු: ජඝනතලා, දුවන් තල ඇත්තී: විච්ත්තා, විසිතුරු වූ: වත්ථ, පිළි23 නිවත්ථා, හඳනි:24 ගජ ඇතක්හුගේ භුජ, අතක් 23 බඳු: සම තුල්ය, වූ: සහිත, සහ්ය,වූ:24


1. වරණ C 2. දසනව්ඡෙදෙන A B C E F G 3. සන්ධ්යාුඝනො A 4. හරත්යාූ A B C E F G 5. තස්ස B 5. තසාග්රාහෙද්යයන C 7. රාගං A රාග B C F G 8. සඞ්ගත B 9. හැසුරුනාවූ F 10. දිවත්තෞ F ද්වයන්ත G 11. වුවත් B C 12. යුගළක් D 13. යුගළයක් A 14. සිසුන් වූ G 15. ක්ෂමා E 16. සනානාහ්යඃත A 17. සිඟුවලහ D E 18. දිලියෙන D 19.රැස් දැල්හි A 20. සිරි (ඌනයි) G 21. වූ C 22. නලින C 23. පිළි A B C 24. හදිති C 25. අතක් C F 26. සහිත සහිත්ය වූ C


ඌරුකා, කළවා1 ඇත්තී:2 රණිත, හඩන: මණි නුපුර, මිණි නුපුරයෙන්: ආකුලිත, සඤ්ජාතාතුල වූ: චරණ යුගළා, සරණ යුගළ3 ඇත්තී: දීපයිඛා විය, ප්රකදීප ශිඛාවක්4 සෙයින්: හාසාමානා, දිලියෙන්නී, නවවනලෙබා විය, නව ළොදුළු5 වන රාජියක් සෙයින්: කිසේය6 යත්: නවවනලොබා: කොමළ කොමළ වූ: තනුලතා, තුනුලිය ඇත්තී: මෝ7 වූ කල, කොමළ, කෝමළ වූ: තනුලතා, තුනුලිය ඇත්තී: මෙරුවනලතාවිය, ‍ෙමරැවනයෙහි ලතා සෙයින්: කිසේය.8 යත්: රන්මෙර උපවනයෙහි ලතා: කනකපත්ත, රන්වන් පතින් :9 අලඞ්කතා, සැදුම් ලද්දී: මෝ10 වූ කල:11 කනකපත්ත, රන් පතින් අලඞ්කතා, සැදුම් ලද්දී: වන්දිත්වා පසඟ පිහිටුවා වැඳ පුජෙත්වා, ගඳින් මලින්12 පුදා: සපරීජනස්ස, පරීජනයන් සහිත වූ: 13 ධම්මරතන වස්සං, දහම් නමැති රුවන් වර්ෂාන: පෙතවත්ථු, ක්ෂෙත්රො පමාදි14 ප්රෙතතවස්තු ද: විමානවත්ථු, පීඨවිමනාදි විමන් වතු දු:15 සච්ච සංයුත්තඤ්ච, සංයුත් සහියැ සත්ය4 සංයුත්ත ද: සොතපත්ති ඵලාලඞ්කාරෙන, ශ්රෝුතාපත්ති16 ඵල නමැති අලඞ්කාරයෙන්: ථෙර දස්සනං, සථවිරයන්ගේ17 දර්ශින:18 මඞ්ගලගජවරට්ඨානෙ, මඟුල්19 ගජ රජහුගේ. ස්ථානියෙහි: සො ථෙරො, ඒ සිථවිර: දීපදිපො. දීපයට20 ප්රාදීපයක් බඳු වී:21 සත්ථු කප්පො, බුද්ධකල්ප වූයේ: අකප්පො, ප්රවහීණ වූ22 කාමාදී සඞ්කල්ප ඇතියේ: ලඞ්කාධිට්ධානෙ, ලඬ්කා පුරයට අධිෂ්ඨාන ස්ථාන වු: ලඬ්කාදීපෙ,ලක්දිව:ද්වීසු ඨානෙසු,ද්විස්ථානයෙක්හි: දීප හාසාය, සිංහල භාෂායෙන්,23 ධම්මං හාසිත්වා, ධර්මනව්යා ඛ්යාසන කොට: ‍එවං, මේ ක්රමමයෙන්: සද්ධම්මොතාරං කාරයි, සද්ධමර්යවට ජනයන්ගේ අවතාරය කරවි:24


නගරප්පවෙසන කථා. සංස්කරණය

සංවට්ට ජලනිධි, ප්රමලය සාගරයෙහි: විච්සුවිය. වඩනා රළ පෙළ25 සෙයින්:26 පුප්ඵ ඵල හරිත, මල්පල්ලෙන් බර වූ: තරුනිකර, වෘක්ෂ රාශීන්: පතිමණ්ඩිනෙ, සැදුම් ලද. කුසුම දසනෙන, කුසුම් නමැති දසනින්: අදිතතිනන්දන27 දෙවියන්ට28 නනදි ජනක20 වූ: නන්දි ‍නම් සප්රී ති තෘෂ්ණායි: නන්දන වනං, නඳුන් උයනට; අපසිත්වා, අපහාස කොට: පල්ලවපාණිනා, පලුපත් නමැති අතින්: මයා සමෙතුං, මා හා සමවන්නට: තවාසාසෙන. තාගේ ආයාසයෙන්: අලන්ති, ප්ර යෝජන නැතැයි: විහඟ, ලිහිණියන් -

1. කළව C 2. ඇත්තීය B අත්තී C 3. යුවළ D 4. ශිඛායමක් B තවලොදුදුළු A නවලොවුදුළු C 6. කී‍ සේය A B C F G 7. මො A B C 8. කීසෙය A D F G කිසෙය C 9. රන්පතින් A F 10. මෙ A B C F G 11. වු කලී A 12. ගඳ මලින් C 13. පරිජනයා සහිත වු C 14. ක්ෂොතොපමාදි C 15. වස්තු දු A C F G 16. ශ්රොලත අපත්ති D 17. ස්ථිවිර A 18. දර්ශFනයන්ගේ A 19. මඟුල් D 20. ද්වීපයට D ප්රොදීපයට A 21. බඳු වූ C 22. ප්රතහීණ C 23. හාසයෙන් A B 24. තැරව් D E 25. රළ B 26. සෙයි C 27. අවිදින නන්දන A F 28. දෙවියනට B E F G 29. නන්දන C


හා: මධුකර, බමරුන්ගේ: ආරවෙන, හඬින්: ගජ්ජමානෙ ඉව, ගර්ජ නා කරන වන්: නන්දනාභිධානෙ, නන්දන ‍නම් අභිධාන ඇති: උපවනෙ, ආසන්න වනයෙහි: බාලපණ්ඩිතසුත්තන්තං, මැදුම් සහි යැ. උපරී පණක, බාල පණ්ඩිත සූත්රිය: සොතාපත්තිඵල වර රතනං: ශ්රොැතාපත්ති1 ඵල නමැති උත්තම රත්නය:2 නගරාසන්නං, නුවරට ආසන්නය: මම පිතු, මා පිය රජහු විසින්, තරුවරනිච්තං, තරුවරයන් විසින් ගැවසි ගත්: මද මුදිත, මෙදෙන් උදම්: විවිධ, නොයෙක්: මධුකර, මී මැස්සන්3 විසින්: උපකුජිනං, කුල්නා ලද:4


අමි ශිතෛරහ්රෛ ර් මුඛරිතලතාමණ්ඩප භුවඃ පරාගෛඃ පුෂ්පාණං ප්රදකටපටවාසව්ය තිකරාඃ පිබන්තඃ පාය්යාරෛර්ප්තාස්සහ සහචරීහිර්මතධූරසං වසන්තාදාපානොත්සව මනුභවන්තීව මධුපාඃ


යන තන්හි සෙයින් බමරහු බමරඟනන්5 හා සමඟ බොන පමණ මල්6 මී බී මුවරද පට පෙරට7 බමර පිය රැවින් ගගා අවන් වැද කෙළනවුන් වැනියෝ, සූවි, පිරිසුදු:8 විමල, ප්රනසන්න:9 සීතල, සිහිල්: සලිල, උදකයහට:10 ආසය, ආධාර වූ: තිසාවැව ජල11 සෙයින්: සනාථි කතං, සනාථ කරන ලද: යෝගානුකූලං, සමාධියට අනුකූල වූ: යුජ-සමාධෞ යන ධාතුයි. දිබ්බහවනසන්තිහෙ, දිව්යන විමානයක්12 බඳු වූ: රාජ භවනෙ, රජගෙයි: සුරසයනනිබ්බිසෙසෙ, දිව්යන විමානයක්13 බඳු, සයනාසනෙ, සයන14 හා ආසනයෙහි: යත්ථ යත්ථ සෙති.15 විහාරෙවා, අඩ්ඪයොගාදිම්හි වා. තං සයනං යත්ථ යත්ථ ආසති. නිසිදති තං ආසනං සයනඤච ආසනඤ්ච, සයනාසනං, යාමිනීපරින්තෙ, රාත්රීස පය්ය්ච්යන්තයෙහි:16 සමණසාරුප්පන්ති, ශ්රසමණයන්ට17 උචිත18 යයි. පරම, උත්කෂී ප්රාාප්ත වූ: පීතිපසාද, ප්රීතති ප්රශසාදයෙන්: ආපුණ්ණ හදයෙන, ආපුර්ණාහෘදය ඇති: සුවණ්ණහිංකාරං, රන් කොතුරු: සඞ්ඝස්ස දම්මි. යන තන්හි තොප වහන්සේට දෙමියි. නොකියා සඟනට දෙමියි සඟදුන් දන්හි, ඵල විපුලයෙන් කියා: වසුධා තලං,19 පොළොව් තල:20 ලඞ්කාදීප්පපදීපො, ලඞ්කාද්විපයට21 ප්රධදීප වු: තුහිනජලකර්ණ්ක, පිනි සිලිල් බිඳින්22 : සිසිර, සිහිල් වූ: සමීරණ, සුළඟින්:

1. ශ්රෝසත අපත්ති D 2. රත්න A B C E F G 3. මි මැස්සන් A B C E F G 4. කුලනා ලද B 5. බඹරන්ගනන් A බමරගණයන් G 5. මල් (ඌනයි) B 7. පෙරෙව් D 8. පිරිසිදු වූ A B F G 9. නිර්මධල වූ A 10. උදකයට A F උදකයනට B E G 11. තිසාවැව ජල D තිශ වැව ජල A තිශෑවැව F තිසාජල වැව C 12. දිව්ය විමානයක A දිව්යට හටනයක් C 13. දිව්යල විමානයක් A 14. ශයන D 15. සෙවති C 16. පය්ය්ක න්තයෙහි A B පරියන්තයෙහි C 17. ශ්ර්මණයක්ට A 18. උපචිත A B C F G 19. වසූධා A B C E F G 20. පොළොව්හි A B C E F G 21.ලඞ්කාදිපයට A C 22. බිදිහි D


වුත, ගුළු: කුසුමප්පකර, මල් රැසින්:1 විරවිතං, ගැවසී ගත්: අභිනවවිකසිත, අලුත2 පිපි: කුසුමනිකර, මල් රැස්හි: බහලපරිමලං, බොල් පිය ගද ඇති: විහාත කාල, පහන් වූ වේලායෙන්:3 රමණීයං, රම්ය: වූ: රජසරස්ස, රජගෙට: මහ බොයින්4 පැළ5 දෙස් දොරටුයෙන්6 පිටත් තැන්, පැදි දෙරි බැවියෙහි: පිවුදුමමූලං, පුළිල රුක් මුලට: හේ7 දැන් මහ බොයින්8 අග්නි දෙස මළුයි.9 එතන කළ මණ්ඩලය වගුල කල්හි පැදුම් කුළු මුළු දුන්හු. ජාතිකුසුම මුට්ඨිහි, දෑ සමන් මල් මිටින්: පඤ්චපදුමසඤ්ඡන්නං. පස් පියුමින් ගැවසි ගත්: මධුරොදක සම්පුණ්ණං, මියුරු පැන් පිරුණු: සරං, විලට: ජන්තාඝර පොක්ඛරණි, ගිනිහල්10 පොකුණු: පසල එ පොකුණු11 හැස්වා එතන පිරිවෙණක් කළහ. දැන් එතන හෙළි ගල් පොකුණු වි ධරණීතලං, පොළෝ තලය: ධරණීමණ්ඩලං, පොළොව්12 මඬලය,13 සුමනකුසුමඤ්ජලීහි, සුමන කුසුමයන්ගේ මල් අදිලින්: මන්දමාරුත, මඳ මරුයෙන්: චලිතෙහි, කම්පිත වූ: තරුණ ළඳ:14 රත්ත, රත්: කොමළ, කෝමළ වූ: පල්ලව, පලු ම: හත්ථෙහි, අතින්: සීලිමුඛරවෙහි, බමර රැවින්:15 නො, අපගේ: ලතානන්තාහි, ලතා නමැත් කාන්තාවන්16 විසින්: මහාමුවලමාළකං, මහ මිදෙල් මළුවට: භුරවං, මගී නාදං: පඤ්හම්බමාළකට්ඨාලං පැණඹ මළු17 තැනට: රාජොපනීතං, රජහු විසින්: එළවන ලද: වණ්ණගන්ධරසසම්පණ්ණං, වර්ණකයෙන් ගන්ධයෙන් රසයෙන් සම්පන්න වූ:18 නික්ඛන්ත අම්බඩ්කුරං නික්මෙන ලද අඹ අකුරු19 ඇති: විස්සට්ඨ, විහිදිනා ලද:20 විටපසාභාපලාසං, විටෂ හා ශාඛා හා පණියන් ඇති: අවහරිත, අවලමිබිත වූ: කුසුමඵල නිකරං, මල් රැස් හා ඵල රැස් ඇති: උපගත, එළඹෙන21 ලද: මධුලිහ, බමරුන් හා: කොකිල, කෙවිල්ලන් හා; කලන්කදං22 ලෙහෙනුන් ඇති: සහකාර තරුවරං, මී අඹ රුක් රජහු: සලාකග්ගස්ස, පිරිත් ලාගේහුගේ:23 වසුමති ගජ්ජනං, මහා පෘථිවියගේ24 ගර්ජගනා: ඵලපාදපගණා, ඵල වෘක්ෂ ගණයන් විසින්: ආකිණ්ණ, ගැවසී ගත්: චතුස්සාලට්ධානං, සිවුසල්25 තැන්හි26 මහීනාදං, භූ රට: සුනිම්මල, සුප්රමසන්න වූ: සීතල, සිහිල් වු: සලීල, දියෙන්: අභිපුණ්ණාය, පරිපූර්ණච වූ: කමල, හෙළ පියුම් රත් පියුම්: උප්පල කුවලයාදි, රත් මහනෙල් නිල් මහනෙල් ඈ: විවිධ කුසුමාභරණ, නොයෙක් පුෂ්පාහරණයෙන්, සමලඞ්කතාය,

1. මල් රසින් C 2. අලුත් A B 3. වේලායෙහි D 4. මහා බොයින් A 5.පෑළ D 6. දොරටුවෙන් A 7. හෙ A B C 8. මහ බෝධීන් A F 9. දෙස්වලුවය A F 10. ගිනිහැල් B E F ගිනිහැල G 11. පසල පොකුණු B G පසල එපොකුණු E පසල(ඌනයි) F 12. පොළෙව් A 13. මඩය G 14. ළදරි C දල A F 15. බමරැවින් A F 16. කාන්තාවA C 17. පානම මළු E පතඹ මළු A F පාතනඹ මළු C 18. සම්පූර්ණA වූ C 19. අඹකුරු F 20. විහින ලද A විහිනාලද F 21. එලබෙන B C E 22. කලන්දං C 23. පිරික්ලාහුගේ G 24. පුථුවියගේ C 25. සියුසල් A D සිබුසල් G 26. තැන් D


සැදුම් ලද: ජල දෙවතා, ජලාශ්රිුත1 දෙවතාවන්ගේ: නුපුර රවානුකාරී, නුරුවළා රැව් බඳු: කාළහංස, කළහසුන්ගේ:2 රසිකාය. හඬ ඇති: බහුවිධ, අනේක ප්ර්කාර වූ: විහඞ්ගගණ, ලිහිණි ගණයයට,3 අධිවාසභූතාය, ආවාස වූ: සරද, සරා කල්හි: සර, විල්හුගේ: සිරියා, සෝභායෙන්:4 අබුද්දිකාය, නොකුදු: නොඋනු වූ:5 බුද්දිකාය, කුඩා වූ:6 කකුධාභිධානාය, කඹුක් නම් අභිධාන ඇති: වාපියා, වැවින්: උපරී, මත්තෙහි: ජල සමීපෙ, දිය කෙළවර: මහාථූපට්ඨානං, රුවන් මැලි7 මහ තුපු තැනට: මෙදිනීතලං, පොළොව්8 තල: චම්පකපුප්එඤ්ජලීහි, චම්පක පුෂ්පයන්ගේ ආදිලින්: පිලයකුටො, පිලා කුළු අඹතෙලයි,7 පජ්ජරක, ප්රපබල ජීවරයෙන්: හුණින්: ජ්වර-රොගෙ ධාතුයි. විගත පජ්ජරකා, අපගත ජ්වර වූවාහු:10 එත්ථ, මේ මහ මෙවුනා උයන් තන්හි: අකාළ පුප්ඵාලඞ්කතං: අකාලයෙහි පිපි මලින් සැදුම් ලද: සිරිසමහබෝධිකතො, මහරී11 මහ බොයින්: ඛෙමවතීරාජාධානියා, ඛෙමවතී12 නම් නුවර: ඛෙමරාජානං, ඛේම13 නමි රජහු: මනොසිලා, රක්14 කලලින්: රෙඛං, හිරක්: සුවණ්ණ කටාහෙ, රන් තෙ‍ළෙහි: පඤ්වසත භික්ඛුණිහි, පන් සියයක් භික්ෂූනීන් හා සමඟ: සිරිස මාළකං, මහරිමළුවට: හේ ඇන් ලෝවා මහා පැ තැන්:15 ථූපාරාමට්ඨානං, තුඹරුප් තැනට: ධම්ම කරකං, ඩබරාව: රතන මාළකෙ, රුවන් මළුයෙහි: හේ16 දැන් සතර බුදුන් පදලස පැදුම් දෙසේ මහ සැ17 තැන්හි, දුබ්බුට්ඨි18 පරිපිළිතෙ, දුර්වර්ෂාබයෙන් පරිපීළිත වූ:19 අකාල කුසුමසොමහානං, අකාලයෙහි පිපිමලින් හොබනා ලද: පුබ්බබොධිපත්ට්ඨිතට්ඨානං, පූර්වකයෙහි මහා බෝ20 පිහිටි තැනට21: උදුම්බර මහා බෝධිතො, දුඹුල්23 මහා බෝධියෙන්: සුරාසුරපරිවුතා, දෙව දානවයන් විසින් පරිවෘත ව:23 නාගමාළකං, නාමළුවට: හේ දැන් ලෝවා මහා පා යන24 තන්හි:25 කාය බන්ධනං, පටිය: සුදස්සනමාළකෙ, සුදසුන් මළුයෙහි: හේ දැන් පදලස් පැදුම් දෙසෙන් දෙවන මහ සෑ තැන්හි26 රාජුජරාජ27 යුද්ධෙන රජ, යුවරජ දෙන්නාගේ යුද්ධයෙන්: වීසති සහස්ස, විසි දහසක්: අනුබුද්ධ පරිවුතො, මහා ක්ෂිණශ්රනවයෙන් විසින් පරීපෘත වූයේ:28 යුද්ධං, සංග්රාරමය: උජ්ඣිත්වා, පියා: උජ්ඣ- උත්සර්ගෙ 29 යන ධාතුවි. මණ්ඩිත විභූසිත30 වූ: වර මණ්ඩපෙ, ප්රවවාර වූ මණ්ඩපයෙහි: අකාල.


1. ජලශ්රිාත A B ජලශ්රීග C 2. කලහංස කලහසුන්ගේ D 3. ගණයාහට A 4. ශොභාවෙන් D සෙ‍ාභායෙක් A 5. අක්බුද්දිකාය කුඩානුවු C 6. බුද්ද කුඩා වූ (ඌනයි) C 7. රුවන්වැලි A B C F 8. පොළො A F පොළෙව් C 9. අඹ තලෙයි A F G අඹ තෙලෙහි C 10. අපගත වූවාහු A 11. මහරි (ඌනයි) A F 12. ඛෙමාවතී A B C 13. ඛෙමා A F 14. රත් C 15. තැනි D 16. හෙ A B C 17. මහස A C මහසල G 18. දුබ්බුට්ඨිහි G 19. පරිපීඩිත D 20. මහාබෝධි A 21. තෙනට B 22. දිඹුල් C 23. පරිවෘත වූයේ CG 24. යන (ඌනයි) D 25. තැන්හි D E F G 26. තැන් D G 27. රාජොපරාජ A B C F G 28. වූ 29. උජ්ඣ - උස්සග්ගෙ A උජ්ඣ - උත්සග්ගෙ F 30. විභූෂිත D


අකාලයෙහි වුහුටු: කිසලය, පලු පතින් හා: කුසුම, මලින්: සමාකුලං, සමවුල් වු: නිග්රෝධ මහා බෝධිතො, නුග මහබොයින්:1 අසොකමාළකං, හොපලුමළුවට:3 හේ දැන් ලෝවා මහ පා වූ3 තැන්, ජල සාවිකං, දියසළු: සොමනස්සමාළකෙ, සොම්නස් මළුයෙහ්: හේ දැන් පදලස පැදුම් දෙසෙන්, තුන් වන මහ සැ තැන්,4 ඵුස්ස, දුරුතු මස: පුණ්ණම දිවසෙ, පෞර්ණමි5 දිනයෙහි: යක්ඛ පුණ්ණං, යක්ෂයන් විසින් පරිපූර්ණද වු: තියොජනායතෙ, තුන් යොදුන් ආයාම ඇති: යොජන විත්ථතෙ, යොදුන් විස්තාර6 ඇති: මහායක්ඛ සමාගමෙ, මහත් යක්ෂ සන්නිපාතයෙහි: රවිපථෙ, ආකාශයෙහි: කප්පුට්ඨාන සමය7, කල්ප විනාශ කාලයෙහි: සමුට්ඨිත, උද්භූත8 වූ: වුට්ඨිවාත9 නිබ්බිසෙසො, වැසි සුළඟ10 හා නිර්විශේෂ වූ: වස්සවායුනා ච, වර්ෂුයෙන් හා සුළඟිනු දු:11 ලොකන්තරික සොර, ලොවැඳිරිය අඳුරු සෙයින් ඝෝරවූ: තිම්රනිතරෙන ව, අන්ධකාර රාශිනු දු:12 සිතනරකබහල, සීත13 නරකයෙ හි ඇල් සෙයින්: බහල වූ: සීතලෙන ච, සිහිලෙනු දු: සංවට්ටකාල ජාත, ප්රිලය කාලයෙහි උපන්; වාතසංඛුහිත. වායු වේගයෙන් ක්ෂුහිත වු: පචණ්ඩ, ප්රයක්ර්ෂවයෙන් චණ්ඩ වූ: ඝනගජ්ජනාසදිසෙන, මේඝ ගර්ජපනා හි සමානවූ: ගගන, අහස්හි දු: මෙදිනී, පොළෙව් හි දු:14 නාදෙන, හඬින්: යාච්තාහයො, අයදනා ලද අභය ඇති: මෙ, මට: තෙ, තට: නො, අපට: යක්ඛ දත්තභූමියා15 යකුන් විසින් දෙන ලද බිමැ:16 ආදිත්තං දිලියෙනු වු: ආදීප්ත වූ: කප්පානලකලාපසදිද්සැ, යුගත් ගිනි කලබක්:17 සුදුසු,18 දහනාභිභූතං, ගිනින් අභිභූත වූ: ජලනිධි, සමුද්ර හෙයි: සලිල, දියෙන් : හීතානං, උත්රගස්ත වූ: ගිරීදීපං දස්සෙත්වා, ගිරිදිව්19 හැර20 දක්වා: සුමනකුට වාසිනා, සමණොළ21 වැසි, සුමනදෙවරාජෙන, සුමන22 නමි දිව්ය023 රාජයා විසින්: සමධිගත, සොතාපත්තිඵලෙන, සමධිගත වූ සෝවාන් ඵල ඇති: යාචික, අයදනා ලද: පූජියො, පූජ්යම24 වස්තු ඇතියේ: පාණිමත්තෙ, මිටක්25 පමණ: නීල, නිල් වූ: අමල, නිර්මල වූ: සිරොරුහෙ, කෙස්දා: ච්ත්තමාසස්ස, බක්මස්හුගේ: කාළපක්ඛ, කෘෂ්ණ පක්ෂයෙහි: උපොසථදි‍වසෙ, පොහෝ දවස්: සමිද්ධිසුමන, සමිද්ධි සුමන නම්, දුමදෙවෙන, රුක්දෙවි‍යා විසින්: ජාත්තීතත, ජක්රීධකෘත වූ, ආතපත්‍ර කරන ලද: රාජායතනො, කිරිපලු රුකක් ඇතියේ: නාගදීපං, නාදිවට,26 උරගද්වයපූජිතෙ, නාගරාජයන් දෙදෙනා විසින් පුදන27 ලද: වසුමතීගත, පොළෝ පිට තුබු: මණිපල්ලඞ්කෙ,


1.මහාබෝධීන් A F G 2. හොපලුවට A හොපලුමළුයට C හොපලු මලුවටා G 3. වුන් A F 4. මහසතන් C 5. පූර්ණ මා D 6. විස්තර A B E F G 7. සමයෙ A F 8. උත්භූත A 9. උට්ඨිවාත A 10. සුලං D 11. සුළඟින් නුදු A B සුලගින්දු G 12. රාශින්නුදු A 13. ශීත D 14. පොළෙවිහි දු A 15. භුමියං D 16. බිම A B C 17. තලඹක් A C F G 18. සදිස C 19. හිරිදි C 20. හැර (ඌනයි) B 21. සමණළ A C 22. සමන් B D E G 23. දෙව් B 24. පුජා A B F 25. මිටත A 26. නාගදිවට F 27. පුදනා A


මිණි පලන මතුයෙහි: දිබ්බන්නපානං, දිව්ය8 වූ අන්තපාන:1 ජලඵලනිවාසිනො, දියෙහි ගොඩෙහි නිවාස2 ඇති: මහොදරමාතුලෙන, මහෝදර මයිල්: මණිඅක්ඛිත නාගරාජෙන, මිණි ඇස් නම් නාගරාජයා විසින්: විසාඛ, වෙසක් මස: පුණ්ණදිවසෙ, පෞර්ණමි3 දිව‍සයෙහි:4 පඤ්චභික්ඛුසතපරිවුතො,5 පන් සියයක් භික්ෂූන් විසින්6 පරිවෘත වූයේ: කළ්යාිණී දෙසෙ, කැළණි දේශයෙහි: මාපිත, කාලරාජයා විසින් මවන ලද: රුචිර සිත් ගන්තා: රතනමණ්ඩපෙ, රුවන් මඩුයෙහි:7 මනොහර, ම‍නොඥවූ: වර, ශ්රේිෂ්ඨ වූ: පල්ලඞ්කෙ, පය්ය්නොඥඞ්කයෙහි: නාගමානවිකානිකර, නාග කන්යා සමූහයෙන්; පරිවුතෙන, පිරිවරන ලද: දිබ්බකුවලයෙන,8 දිව මානෙලින්: විලේපන, දිව ගඟින්: ආදී ශබ්දයෙන් ගත් ගාන්ධර්වක9 පූජායෙන්, සුමන කූටෙ, සමණොළ:10 දිඝවාපි චෙතියට්ඨානෙ ච, දිගා11 වෑ12 සෑ13 තැන්හි ද: මහා බෝධිට්ඨානෙ ච, මහමෙවුනා උයන්හි මහ බෝ පිහිටිය14 මනා තන්හි දු15 සිලා චෙතියට්ඨානෙ, සල සෑ තන්හි දු:16 හේ පදලස17 සතර වන කුඩා ‍දාගැබයි.16 රතනවාලුකා චෙතියො19 රුවන්වැලි මහ සෑ20 නම්: අසදිසො, පන්සාළිස් හවුරුද්දක්21 අර්ථාක්රි9යා කොට සැතපෙන්නට22 වැඩ හොත්23 බුදුන් බඳ්රව ධාතු ශරීරයෙන්, භූසිත වන බැවින්, අසදෘශ වූ: මහාථුපො24 හවිස්සති, රාත් හෙරණ පැවිද්දන් දෙදෙනක්හු25 උතුරු දිවින් අළ සම අයුරියන් සල26 පහණ තලායෙන්27 දස දිසායෙහි, පිහිත වූ දහගැබ්28 කුස් ඇති මහා ථුපයෙක් වෙයි: හාතුකස්ස29 තෙ,30 තමලු:31 මහානගස්ස, මහානා32 කුමරු:33 යට්ඨාල34 තිස්සො නාම, යටාලත්සිස නමි: අත්ර ජො, පුත්රහ: ගොඨාභයො, නාම, ගොළුඅභා නම්:35 තනයො, පුත්: කාකවණ්ණ තිස්සොනාම, කාවන්තිස්ස නම්, දුට්ඨගාමණී36 අභයො නාම, දුටුගැමුණුඅභා නම්: දස මහා යොධ පරිවුතො


1.අන්යාපාන A B C 2. නිවාස B 3. පූරිණිමා D 4. දවසයෙහි A දිනයෙහි G 5. පඤ්චසත භික්ඛු පරිවුතො C 6. විසින් (ඌනයි) B 7. රුවන්වළුයෙහි A F ‍8. දිබ්බකුටලය D සබ්බකුටලයො F 9. ගන්ධවි D 10. සමණළ C 11. දිග A දිගැ E F G 12. වැ (ඌනයි) A B C E F G 13. සෑ F G 14. පිහිටි A G 15. තැන්හිදු A D 16. තන්හිඳු B 17. පතලස A C E F 18. දාගබ B D E 19. රතනමාලිත චෙතියො D 20. සෑය C 21. අවුරුද්දක් A C F 22. සැතපෙන්ට A C 23. වැදහොත් B D 24. මහාභූතො B 25. දෙදෙනෙක්හු A C D F 26. සල් A 27. තලයෙන් B 28. දා‍ ගැබ් A දහගබ් B D E 29. භාතිකස්ස B D 30. වෙ A 31. තමිල C තම මළු G 32. මහා නා D මහානාග F 33. කුමරහුගේ F 34. යට්ඨාල C D යට්ඨාතිස්සො F 35. අබා නම් C G 36. දුට්ඨගාමිණී A C D‘නන්ධිමිත්තො සුරන්මිලො - මහාසොණො ගොඨඉම්බරො ථෙරපුත්තාභයො හරණො - වෙළුසුමනො තථෙව ච ඛඤ්ඩදෙවො ඵුස්සදෙවො - ලභිය්යත වසහොපි ච ‍එතෙ දසමහා යොධා - තස්සාහෙසුං මහබ්බලා’ යි.1


කියන ලද දසමහා යෝධයන් විසින් පරිවාත වූයේ: කණ්ඩුලාභිධානං, ක‍ඩොල් නම් අභිදාන ඇති: මහායොධ ගජරාජං

‘බල ලක්ඛණ රූපෙහි - තෙජොජවගුණෙහි ච අග්ගො අහු2 මහාකා‍යො - සො ච3 කණ්ඩුල වාරණො’

කියන ලද මහායෝධ වූ ගජ රාජයා ද, එළාර දමිළ රාජෙන, එළාර4 නම් දෙමළ රජහු හා: විජිත සඞ්ගමො, දීඝ‍ජන්තු එළාර, හල්ලුකාදී මහා, යෝධයන් අභිභවා: අටළොස් කඳවු‍රෙක්හි5 දෙමළුන්6 මිරිකා, දෙත්ස් තැනෙක්හි, සේසත් ගෙන, විජය කරන7 ලද සංග්රානම ඇතියේ: සමරජලනිධි, සංග්රාහම සාගරයෙහි: විලොඨන8මන්ථො, අළලන්නට මතක් වැනි වූයේ: ගහිත, ගන්නා ලද: සකල මහී මණ්ඩලො, සියලු මහි9 මඩුලු ඇතියේ: මහබ්බලො, මහා බල හා පදාතිබල ඇතිවන බැවින් මහාබල ඇතියේ: ජලනිධි වෙලාමෙඛලො10, මුහුදු වෙරළ ම මෙවුල් දමි ඇතියේ: භූම්භත්තා, භූමියට සිවාමි වූයේ: නත්තා තෙ, තා මුණුබුරෙක්: එත්ථ, මෙතැන්හි: ථූපං, කාරෙස්සති, අප සම්යෙක් සම්බුද්ධයන්ට, ථූප‍යක් කරවා, ඔවුන් ඒ ථූපයට අර්හ පිරිදි කිසේය11 යත්: වදාළ මැ12 නො?

‘චත්තාරො මෙ භික්ඛවෙ ථූපාරහා කතමෙ චත්තාරො, තථාගතො අරහං සම්මාසම්බුද්ධො ථූපා‍රහො, පච්චෙක බුද්ධෙ ථූප‍ාරහො, තථාගත සාවකො ථූපාර‍හො, රාජා චක්කවත්තී ථූපාරහො ඉමෙ ඛො, භික්ඛවෙ, චත්තාරො. ථූපාරහා’යි.

සපරිවා‍රො, සපිරිවරින්: රාත් ‍සදෙන් හා සමඟ, නගරං පවිසිත්වා, කුලයන් පඤ්චස්ථානයෙක්හි පුණ්ය,භාග්13 වනු සඳහා නුවර වැද:

1. නන්දිමිත්තො A B C සුරනිම්මලො - ගොඨිම්බරො ථෙර පුත්තාභයො හරණො වෙළු සුමනොතථෙ ච - ඛඤ්ජදෙමො බලදෙවො A B C ඵුස්ස දොවො ලභියවසහොපි ච - එතෙ දසමහා යෝධා තස්සාහෙසුං මහබ්බලා’ යි.

2. ආහු A 3. යොධ B 4. එළාල C 5. කඳවුරෙක් A 6. දෙමළුම් A C 7. කෙරෙත A 8. විලොයන A B 9. මිහි D 10. මෙඛලා A C E 11. කීසේය A B C 12. වදාළ A B වදාළේ F වදාළෙ G 13. පුණ්ය භාග්යො A B C E අග්ගික්ඛන්ධොපමං‍, වහ්නිස්කන්ධෝපම වූ: දසබල ධම්ම දෙසනං, බුදුන්ගේ දහම් දෙසුන්:1 ආසිවිසොපමං, ආශිවිෂෝපම වූ:2 දසබල ධම්ම දෙසනං යනු වැටේ. අනමතග්ගියං යනු දු3 වැටේ. විහාරමග්ගනගරානි, වෙහෙර ද මග ද නුවර ද: සබ්බාලඞ්කාරභූස්තො, සර්ව.ලඞ්කාරයෙන් භූෂිත වූයෙ: අලඞ්කත නරි ගණ පිරිවුතො, අලඞ්ක‍ෘත වූ නාරි ගණයන් විසින් පරිවෘත වූයේ: දෙවරාජ ලීලාය, දෙව් රජහුගේ ලීලායෙනි: කදම්බනදියා. මහ කොළොමි හොය:4 පාසාණ, සියම5 තොටින් මත්තෙහි පහණ කොට: කුන්තමාළකෙ, කොක් මළු යෙහි: මඞ්ගලනාගයුගොපෙතං, මඞ්ගල හස්ති යුගලයකින්6 උපේත වූ: හෙමනඞ්ගලං. රන් නඟු‍ලක්: සීතං, හි විටක්:7 අට්ඨකථායං, මිහිදු මහ තෙරුන් මෙරට වැඩි කල තත්කාල වර්තීනට අවගම වනු සඳහා සිංහල භාෂායෙන් තුබු8 අටුවා නායෙහි:9 චතුරඞ්ග මහාසෙනො, හස්ත්ය ශ්ව10 රථ පදාති ලක්ෂණ චතුරඞ්ගයෙන් යුත්11 මහ සෙනඟ ඇතියේ: සිමන්තිනීහි, ඇතොවුරන් විසින්: නානාතුරිය සඞ්ඝුට්ඨ, නානා තූය්ර්:‍යයෙන් ඝෝෂා12 කරන ලද: පුරිසපරක්කම සඞ්ඛාත බලයොගතො බලං පුරිස සමුයො යථා නිල ගුණයොගතො නීලං ඔඝා විය අජෙඣාන්තරන්තානි13 බලානි, බ‍ලොඝා තෙහි පරිවාරිතො, බලොඝපරිවාරිතො, ථුති, යසසින්; මංගලගීතෙහි මඟුල් ගීන්: පාසාණතිත්ථෙ, පහණතොට; කුඩ්ඪාවාටක14 පාසාණතො, කොඩ වළ පහණින්: කුම්භකරාක ආවාටකං, අගමාසි, කුඹල් බොහොරුවට ගියේ: හේ15 මහලැණන් වතු නැති, තතො මහානීපපාදපං, එයින් මහා නිප රුකට, ගියේ:16 හේ17 කොළඹිළු මහ පියන්18 ගල් තොට තැන්, තතො කකුධපාළිං - එයින් කුඹුක්19 පෙළට ගියේ: හේ මුල වසා වෙහෙර දකුණු දෙසේ පවුරු තැනි, අතො මහන්තං අඞ්ගණරුක්ඛං, එයින් මහ අඟුණට20 ගියේ: හේ පැසුළු දකුණු උතී වෙහෙර කළ කල්හි මහ බත් ගෙයි දකුණු දෙසෙයි,21 යන තැන ව්යණවස්ථිත22 වී. 23 තතො බුජ්ජමාතලං. එයින් කොට මයිල්ළට ගියේ: හේ දකුණු උතී වෙහෙර මහ සැ තැන්:24 තතො මරුත්ත පොක්ඛරණිං, එයින් මුරුත පොකුණට ගියේ: හේ පැසුළු මෙත් ගිරි වෙහෙරට පො‍කුණු වී රන්මසු උයන පැදුම් දෙසේ. රන් දොරටුයෙන් මධ්යරම දොරටුවට25 වදනා අත දකුණත් වි. තතො විජයාරාම උය්යාධනෙ. උත්තරද්වාරකොට්ඨකං, එයින්

1.දෙසුම් A B C F 2. ආශිර්විසොප්ම වූ A F ආසිර්විසෙපම වූ B C ආශිර්විපෙෂම වූ E 3. දු (ඌනයි) F G 4. හොයැ D5. සීසම A සියම C 6. හස්තියකින් C 7. සිවිටන් D 8. තිබු E F G 9. ත්ර්යෙහි D 10. හස්ත්ය්ශ්ව A C 11. යුක්ත C12. ඝෝෂා A B C 13. අජ්ඣාතරණනානි A අජ්ඣාත්ථරථානි B අජ්ඣාත්ථරතානි E අජ්ඣත්ථරතානී C 14. කුඩ්ඪවාටක C කුඩ්ඩවාටක G 15.‍ ‍ෙහ A B C 16. ගියෝ F ගියේය G17. හො C 18. මහය සියන් A මහජින් C 19. කුඹුලම B කුබුක් E G 20. අගුළුනටB 21. දොසෙහි A C 22.ව්යා වස්ථිත B වැඩස්ථිත F 23. වෙයි C24. සතන් A 25. දොරටු C


විදෑරම්1 උයන්2 උතුරු දෙසේ3 දොරටුවට, ගියේ: පැසුළු එහි කෙවිල්ල වෙහෙර නම් විය. කෙවිල්ල පහා ගොස්, තතො ගජකුම්භකපාසාණං, එයින් ගජකුම්භ පහණට ගියේ: හෙ පහණ4 ගැසූ5 තැන්හි පොකුණු වළෙක්, තතො ථූස6 වට්ටිමජ්ඣං, එයින් තො විට මැදට7 ගියේ: හේදැන් පුත්මා, වෙහෙර පැළ දෙසේ මග පවුරේ8 පිටුපස් තැන්: කතො අභයාචාපියා බලාකපාසාණං, එයින් බයා වැව කොක් ගලය9 ගියේ:10 තතො මහා සුසානමජ්ඣං, එයින් මහ සෝන්11 මැදට ගියේ: තනො දිෂපාසාණං,12 එයින් දිගුහල්විලට ගියේ: ‍තතො එයින් චණඩාලගාමං, ගැලැළි13 නම් සැඩොල්14 ගම්: වාමෙන පරීහරිත්වා, චමිත්15 පිරීරා,16 එගම් ගැලැළියට මියර17 තැන්: කම්මාර දෙවස්ස, කඹුරු18 දෙවිය: චාමපස්සෙ, වමත් පස්හි: කඹුරු දෙවි‍යා විමන් මහා පාණන්19 වතු තැන්:20 නීච සුසානං, සැඩොල් සොහොනට ගියේ: වවුල්21 ‍පොකුණු තැන් මස් තොට22 පොකුණැයි23 කියත් මේ. තතො සීමා නිග්රෝුධං, එයින් සීමානුගයට ගියේ: හේ අභයගිරි වෙහෙර මස් තොට පිරිවෙන්24 තැන්: තතො බෙලුවඞ්ගණං, එයින් බෙල් අගුණට25 ගියේ: හේ ‍එම වෙහෙර පස් බුදුන් ලහ26 ගත් තැන්: තතො, එයින්: ජොතියගිරිකුම්භණ්ඩාභිධානානං, ජෝතිය නම් ගිරි නම් කුම්භාණ්ඩ27 නම් අභිධාන ඇති : තිණ්ණං නිසණ්ඨානං අස්සම පදානි අන්තො කත්වා, මිණි තුඹුරුප28 යන තැන්හි ජෝතිය නම් නිවටුහුගේ වාසය ද තලගම් නා29 වඩුන්නා30 තන්හි: ගිරි නම්31 නිවටහුගේ, වාසය ද, වඩමන් මහ මෙලාගේ තැන්හි32 කුම්භාණ්ඩ නම් නිවටහුගේ වාසය ද,ඇතුළත් කොට:අනෙකානං33 පරිබ්බජකාලං. ආරාමං වාමෙන පරීහරිත්වා:


ජොතිය ගෙහම්භා - ඔරං ගාමණිවාපියා34 සො පරීබ්බාජකාරාමං - නිඝණ්ඨාරාමමෙව ච ආජිවිකානං ගෙහඤ්ච බ්රාිහ්මණවාට මෙව ච සිවිකා35 සොත්ථි සාලා ච - ආකාරෙසි36 තහිං තහිං

යනාදි ක්ර5මයෙන් ජෝතිය නම් නිවටහුගේ වාසයෙන් ගැමිණ වැව්37 දක්වා මිත්ථ්යාිදෘෂ්ඨී ගත් අනේක පරිව්රාාජකයන්ට නුවර මැවූ පඩු අභා රජහු38


1.දෑර C දෑරුන් G 2. උයම් A B උයන් (ඌනයි) C 3. දෙස A 4. පණ G 5. ගැසුණු A 6. ඵුස G 7. තොපව මැද C 8. මහ පවුර D 9. කොග්ගල A F 10. ගියේය G 11. මහ සොහොන් A C මහාසොන් F මහසොන් G 12. දීප පාසාණං A දීඝවාපි පාසාණං C 13. ගැලමි A 14. ශගොල් G 15. වමෙන් C 16. පිරිවරා A F පිරිහරා C පිරී G 17. මිය C 18. කුඹුරු G තඹුරු F 19. මහාපානාණන් A 20. වතුර තැන් C 21. වවු G 22. මස්කොට G 23. පොකුණයි C පොකුණයයි A 24. පිරිවෙන B 25. අඟන A 26. ලහ (ඌනයි) C 27. කුම්භණ්ඩ A කුම්භණ්ඩා G 28. මිණි තැඹුරුප් A F මිණිකුඹුරුප් G 29. තල් ගමනා G තල ගමනා C 30. වුඩුන්නා C 31. ගිරිය නමි A B C 32. තන්හි A 33. අනෙකෙසං D 34. ගාමණිවාසීය A ගාමිණීවාපියා D 35. විසාකා C 36. අකාරෙහි A 37. වැටු A B C 38. ආපඩුහාර රජහු G


විසින් කරවන1 ලද ආරාම වමින් පිරිරා:2 හිස ගල්ල3 සමීපෙ, හියගලු අභියෙස්හි4 දියවාස5 බ්රාවහ්මණස්ස, දියවස් බමුණාගේ:5 දෙව ගෙහං, දෙවොලට ගියේ: හියගලු7 අභයතුරා මහා සැ තැන8 දෙවොල් අග්නි9 කොන ඇත්10 පවුරු11 තැන්, තතො තතො තෙලුම්පාළිං,12 එයින් තෙල් පෙළට ගියේ: හේ වාදුයෙන් දකුණු දෙසේ කුඩ පිඩ වාදිය13 දකුණු පවුරු තැන් තතො තාල වතුක්කං, එයින්14 තාල චතුෂ්කයට ගියේ: සතර තල්15 රුකක් සිටි ස්ථානය, කදා මහ රම් පිරිවෙන්16 තැන්, තතො, එයින්: අස්සමණ්ඩලං වාමෙන පරිහරිත්වා, අස් මඩුලු වමින් පිරිරා17 හේ කළ සකළා ගල් විටු වන18 තැන්, සසකපාසාණං, සහ පහණට19 ගියේ, හේ මහනෙල් කෙයා අස්20 තැන්, තතො මරුම්බතික්ඡමගමාසි, එයින් මහකොළඹ21 හොය දිය ඇත්තෙන් දිවි ඇත් නම්22 විය. මහ කොළඹ හොය දිය නැත්තෙන් මළ හෝ නම් වී: තතො පට්ඨාය, කළ සකළා හොය පටන් ගෙන, සීමා මග්ගො, සීමා මාර්ගාය: නදී තටාකෙන, හො වැළයෙන්:23 උද්ධං, මතුයෙහි: සීහසින්දන14 ත්ත්ථං25 ගන්ත්වා, සී මස් කොටට ගොස්: තීරතො ගච්ඡන්තො, තිරයෙන් යනුයේ: පාසාණ තිත්ථෙ, පහනටතාට: කුඩ්ඪවාටක පාසාණමුපගන්ත්වා, කොඩවළ පහණට26 ගොස්: තත්ථ අට්ඨාසි. එහි ඝටිතව ස්ථිත වි: තත්ථෙව, එම අටුවායෙහි: දෙවොකං, දෙව්ගෙට:27 වජං. යනුයේ28 ඉසි. මහ තෙරහු: සීරසිතාය29 හි30 විට ඇති: වසුධාධනිසු, මහී නාද:31 ඛජ්ජනි පරියායං, ඛජ්ජනිය පරියාස32 සුතන්:33 ගොමය පිණ්ඩියං, ගොම පිඬු සුතත්: අඩ්ඪනවමං, පාණ සහස්සං, අඩු නව දහසක් ජනයන්, අට දහස් පන්සිය34 යු සේයි. මහා මෙඝ වනෙ විහාසි, මනුෂ්යජයන් පුණ්යි ප්රනසව35 කරවමින් මහ මෙවුනා උයන්හි වුසුහු: එයින් වදාළහ. ‘ යංහි භික්ඛවෙ සීලවන්තො පබ්බජිතා36 ගාමං වා නිගමං වා උපනිස්සාය විහරන්ති37 තත්ථෙ මනුස්සා තීහි ඨානෙහි බහුං පුඤ්ඤං පසවන්ති. කතමෙහි තීහි ඨානෙහි. කායෙන, වාචාය28 මනසා’යි. වාලධි


1.කරන E 2. පිරිවරා A F පිරිහරා C පිරීරා E 3. සියගල්ල A අබියෙස්හි A D 5. දියවංස G 6. බමුණුගේ C 7. හියගල C 8. තැන්A C 9. දෙවොල් D 10. ඇත් ඇත් B 11. පැවුරු F 12. තෙලුමපළිං A C 13. කුඩපිඩවාපිය D කුඩපියවාදිය C 14. එයි B 15. සල් C 16. පිරිවෙන A 17. පිරිවරා A F පිරිරා E 18. වටුවන C විටුවන G 19. පාණට A F 20. ඇස් A G 21. කොළොඹ D 22. ඇත්තම් A 23. හෝ වැළයෙන් D 24. සීහ බින්දන A සීහ සිනාත D සීහ සිදං G සීහ බින්දන F 25. සිත්ථං F 26. තොඩවල් පහණ කොට A F කොඩල පහණට D 27. දෙවඩුගෙට A 28. යනු වේ E 29. සි‍රිසිතා A පිරසිතාය B F G 30. හි C 31. මහිනද B මහානාද C 32. පය්යාේ ස D 33. සුත C 34. පන්සීයයක් C 35. ප්රඨසවය C 36. පබ්බජිතො A B C E F G 37. විහරති A B C E 38. වාචා C Gකොටි, වල්පත් කෙළවරින්:1 පරිචුම්බිතට්ඨානෙ2 පහරනට3 නිසි ස්ථානයෙහි: බෝධිඝරං, මහා බෝගේ: මහාපාසාදො, මහාපා:4 සන්නිපාත ඝරං, පිරිත්ලහගේ:5 ධාතුඝරං, දාගේ,6 රංසිමාළකො,7 රැස්මළු: හත්තඝරං, බත්ගේ: මහථූපො, මහතුඹුරුප්:8 කණ්ඨතෙසො, කිටි පොකුණු: මුණිඝරං, මහපිළිමගේ: මහන්තානං, ආදී පන් සියයක් මහ රහතන්9 පිරිවරා අවුත් තත් තත් ස්ථානයෙහි නිරොධ සමාපත්ති සම වැද පදලස් දක්වා එපියෙස් ද කළහ10 බුදුහු11 පැසුළු12 රා තන් සඟුන් ගෙන අවුදු පොළෝ ගුගුරුවා උයන්, පිළිගත් මහ මිහිඳු මහ තෙරය.13 යන මහතුන්ගේ:14 කාළ පාසාදං,15 කළුගේ පහා:16 එයට පරිවාර ගේ කළ තැන සිට17 කළ පිරිවෙන් 18 නම් ව්. සුනහාන19 පිරිවෙණං, සුනහා20 පිරිවෙන්: දීඝවඩ්කමන21 දික් සක්මන් පිරිවෙන්: ඵලග්ගපිරිවෙණං. ඵලග්ගු22 පිරිවෙන්: ථෙරවස්ස23 පරිවෙණං, තෙරවස් පිරිවෙන්: මරුගෙන පරිවෙණං: මුරුගණ පිරිවෙන්: දිඝසන්ධ සෙනා පතිස්ස පරිවෙණං, දික් සඳ24 සෙනෙවියා පිරිවෙන්: පරිච්ඡෙද වසෙන වෙණයති25 දස්සයතීචති පරිවෙණං විහාරෙ26 හක්ඛුනං තං තං වසනට්ඨානං, වෙණෘ27 - ගතිඥානවින්තානිශාමන වාදිත්ර් ග්ර හණෙෂු28 යන ධාතුයි. රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨාන චඩ්කමන‍පොත්ඛරණීපතිමණ්ඩිතං කත්වා, රාත්රිාස්තානයෙනු දු29 දිවා ස්ථානයෙනු දු චඩ්ක්රපමණ30 පුෂ්කරණියෙනු දු භූෂිත කොට:31 දෙවානං පියවචන,32 දෙවනු පෑ රජ යන වචනයෙන්: උපගුළ්හ ‍නාමො. මුවහ වූ33 නමි ඇති: සො රාජා, ඒ ‍රාජ: සුමති, සුන්දර වූ මති ඇතියේ: එත්ථ ලඞ්කායං, මේ ලක්දිව: අමලමතිං. නිර්ම ල වූ නුවණ ඇති34 මහා මහින්දත්ථෙරං, මහා මිහිඳුමහ තෙරුන්: ආගම්ම, පිණිස: පඨමං පළමු: ඉමං මහාවිහාරං, මේ මහ වෙහෙර: කාරයිත්ථ, කරවි:35