මන් ණය නැතේ1

ග න් නේ යමක් දෙන බව කියමින් සත්ත යි දෙ න් නේ සුදන දුදනා එය පැහැර හරි යි ක න් නේ නයට නොමදි පැන සීනහ වෙතෙ යි ව න් නේ එයින් දෙලොවම සුදනිනි විපත යි


2

දෙන බව පවසමින් ගත්තොත් නයට යම ක් දෙන එකයුතු කමයි ඔහු හරි මහත්මයෙ ක් පැ න ගිය නමුත් නොමදී මතු කලෙක දුක ක් ව න බව දනිව් සුදනනි මුනි, දෙසුදහම ක්


3

එ නි සා සොයුර ඔබෙමිතුරෙකි අර ඇත් තා ස රො සා වී කදුරු වැනි කඩ කරු තිත් තා වි ග සා ඔබ සොයා පැමිණිමෙන් අම තා මෙ ලෙසා පැවසූ ගත්නය ‍නොම දෙන්න ම තා


4

ඔ හු ගේ වදන යුතුවෙද බලනුය සොයු රු නො ම ගේ හරින ඔහුවෙද ඔබෙ සිත මිතු රු ර ජු ගේ යම දුත එහු බැව් දැන සොයු රූ නො ලහේ කර හරිව් මෙමදන් අය මය රු


5

දෙන් නෙම කියා ගත්දෙය නුදුනොත් සොයු ර ඉ න් වන අවැඩ දෙසුමුනිඳුන් ගම් බී ර කැ න් දාගිය තැනදි පර පුර මරහු ‍ගො ර ම න් ණය නැතේ කියනව වැඩ කර සොයු රඊ. එච්. ආරොන්,


කෙව්ලුවවත්ත

අඹේපුසස.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මන්_ණය_නැතේ&oldid=5931" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි