1. දී ප න් කර සුමෙදා නම් අපෙ මුනි ඳු උ ප න් සිව්කුලේ බරණැස් පුර නිරි ඳු මෙපන් දහට බුදුවෙන ලොවට පරසි ඳු ස ප න් වෙන කෙනෙකි මගමාන කුමරි ඳු


2. අ ස න් මගමාන කුමරිඳුගෙ පින්බ ලේ ය හ න් පහන් මල් පෙත්දී සමන ක ලේ ද හ න් පෙර පැතූ සිව් අගය ලන්ක ලේ ප හ න් සිතින් කල මඬමකි දහම්ප ලේ


3. එක්කර ගණ සිව් වගයක් ඒ කුම රෑ රැස්කර ගණ බුදුබවටම පෙරුම් පි රූ සත්තිර කර තිස්දෙන්නෙක් සපිරිවැ රූ විස් තර කළ මඩමේ පින් අස නිබො රූ


4. ගු ණෙ න් උතුම් කුමරිඳු බුදුබව උදෙ සා නැණෙන් උපා දන්නා වඩුවෙකු විම සා ර ණෙ න් කොතමුදුන කරඬුවමෙන් සර සා පි ණෙ න් කළ සුදමමානම් මඩම ය සා


5. ලොබේ පින්කරන මගමාන කුමරි ඳු කොබෝනීල රුක මඩමට නුදුරු සැ දු එබුගල් පෝරුවක් එතන පිරිසි දු ලැබූ පිනෙන් කයිලාසන කුසුම සැ දු


6. ස ර ණ කර උන්නු හිමිහට නොවදන් නා ක රණ නියම මිළදී කොත අරගන් නා අ රුණ සුදම්මා ගෙයි සඟවා උන් නා දෙරණ කළ මඩම මුදුනට ‍කොතද... නා


2 මඝමාන ජාතකය.


7. අ න් දා හල්පුරා රස බොජුන් සරික ලා කැන්දා සිල්වතුන් දම් උපකාරක ලා ල ද් දා තම සක්ති පමණට කුසල් ක ලා න න්දා දේවි බෝජන සාලාව ක ලා


8. අ දි න ගල් පෝරු රැපාන වටක ලේ බඳින සේ බැම්ම කඩිනමට නිමක ලේ පදින ඔරු පාරු නැව්තොට සිද්ද කෙ ලේ එදින දේවි විසිතුරු පොකුන වැඩක ලේ


9. ජ ර ම ර දෙකම නොදැනෙයි පවට ලො බ පර තෙර නැති සසර නොදැනේය අග මු තිර සර මෙකල පව්පින් දෙකම බල බ ලා ගරු තර සුජාතා උන්නේය කෙල කෙ ලා


10. ති ර ස ර නැනින් බුදුබව ලබමිසිත සිතා ප ර තෙර නොදැන වීරියකල මුනිඳු පතා වැර සැර ඇතුව මඩුවට දඬු ඇදපු ඇතා සු ර පු ර සැපට ගියෙ ඒ රාවනා ඇතා


11. මෙතුන් ලොවටමතු බුදුවෙන මේ කුම රු සතුන් ගොඩලන්ට එනවා තිලෝගු රු පැතුන් බලේකින් වැඩකරපු වඩුගු රු උතුන් සුර පුරම විස්කම් විය මහ රු


12. තොසින් මගමාන විය කුමරු පුරඳ රා ල සි න් බුදුවෙන්ට එනවා පෙරුම්පු රා උසින් සැට යොදුන් පඬුපුල් අස්න ද රා ගොසින් උපනි සුරපුර සුර එපිරිව රා


13. ස ඳු න් දිව සුවඳ සිසිලෙස දිවයහ නේ නැ දු න් උයන බිසවුන් සමග වඩිමි නේ යොදු න් ගණන් බැලුවයිනෙත් දහසකි නේ ල ඳු න් සුජාතා නැත සුර කුමරිය නේ


14. ගොයන් කෙතවපුලතිස් දෙන්න යනම ගා සොයන් තුන්ලොවේ හොඳ නොහොඳ ඇ ලි ය න් පෙරසිටම ඇතකියති අරද ගා කි ය න් සුරරජුනි කොතනද අපේ න ගා


                  මඝමාන ජාතකය.                            3


15. ස ප න් සුජාතා කලපවට එක්වෙ ලා උ ප න් කඳුරැලියෙ මඩකන කෙකිනි වෙ ලා මෙපන් දහට පවතින සුරිඳු තෙදබ ලා උ ප න් සැටි කිවයි සක්රජ දිවස් බ ලා


16. දෙසා සුවාසූ දහසක් ගුණවරු නේ වී සා රමින් පව්පින් දෙකම දැනග නේ අ සා බණ දහම් සීලේ අදහගෙ නේ මු සා වාද ‍නොකියන් සක්මහ රජු නේ


17. ස ත ර මහ සයුර පීනුපු සාග රේ ක ත ර දුර කතර ඉම නැත සංසා රේ නොතිර මෙකය අගමුල් නැත තිරසා රේ ස ස ර අපේ ඇවිදපු සැටි සංසා රේ


18. දි නා සසර දැනගනමතු දිනන්න ට උ නා සසර යන එනතැන් දිකින්න ට ත නා සරුප දැනමිතිකම් කියන්න ට ගෙනා වොත් හොඳයි කන කෙකි දකින් න


19. න ර ලොව දුටිමි සුරඟන තොපෙ නගා ව ති ර සරනැතව පනුවන් කන කෙකිනි ව ගේ වැ ර සැර සුජාතා කලුවැඳිරියක් ව ගේ සු ර පුර අපට නරලොව ගැරඬිකුණ ව ගේ


20. විසාර ගුණසුර සැප විඳ දිව යහ නේ මෙකාරණය පලදුනි සුර මහ රජු නේ තකා අප සමග එන පාර වැරදු නේ කොකාවෙස් අරන් පලයන් සුර රජු නේ


21. සි තා ගතිමි ලඳුනෙයි දනිමි ඇතිව ගා ප තා ගතමි සුරසැප ලබමි ඇතිව ගා ඉ තා තනිකළෙමි ඇරලා අතර ම ගා කතා කළෙ සුර රජකන කෙකිනි ල ඟා


22. වා රේ බලාගන පලගති එක අ ත්තේ නෑරේ කළ කුසල් පලදුනි එකස ත්තේ පා රේ ඇවිදලා දුක්සැප දැනග ත්තේ බා රේ හිමි ඔබට මතු බුදුබව ස ත්තේ


4 මඝමාන ජාතකය.


23. උ න් නෙ ද පින්නොකර කලකම් විඳින්න ට ක න් නෙ ද නසන පරපන බැරි ගෙවන්න ට ද න් නෙ ද හොඳ නොහොඳ පරලොව දි න එ න් නෙ ද අපකැටුව සුරපුරට යන්න ට


24. ව ට ක පිටක නොවේය අපට පින්ම දේ වි ට ක නැති විටක ආදරය මට හො ‍ෙඳ් පොටක දුක්ගතිමි තමුසේට කල්බැ ‍ෙඳ් ර ට ක යතත් යමි ඔබ සමග හිමි ස ‍ෙඳ්


25. ඇ ළු ම් නුඹසේම මෙමට නැත ලඳළි යේ දි ළු ම් සඳසේම සැප විඳිමු පදවි යේ පු ළු ම් රැලසේම ඉඳ අත නොසෙල්වි යේ නෙළුම් මලසේම කනකෙකි අරන් ගි යේ


26. ව න් දා සව් සතුන් ගොඩලති අහපල් ලා බි න් දා ජය මරුන් බුදුවෙති දැනගල් ලා න න්දා නම් උයන් පොකුනට පලයල් ලා කැන්දා ගෙන කෙකී ආසැටි අහපල් ලා


27. ස ඳු න් දිව සුවඳ දිවබරණ පැලඳ ලා නැදුන් උයන් බිසවුන් සමග යනක ලා ල ඳුන් සුජාතා සුරකුමරිය දැක ලා යොදුන් ගණන් ඇසුනයි බාවනාක ලා


28. බු දුන් නොවැඳු අත්දෙකතල ඉරටුව ගේ බැදුන් පිස බොජුන් කෑකට කතර ව ගේ අඳු න් ගාපු නෙත්දෙක ඔලිඳ ඇට ව ගේ සඳුන් ගාපු ඇඟ මඩතැවරු නිදන ගේ


29. ද න ක් පිනක් නොකරම මෝඩහැතිරි යේ වෙනත් දුටු දනෝ මිගකියති නගනි යේ බ ණත් අසා සිල් රැකපන් කන කෙකි යේ ගෙනත් සුරපුරෙන් ඇරියයි කඳුරැලි යේ


30. කල් දැන බැලුවයි තුන්ලොව දිවනෙත ට මල් පෙති දියයහන් දිවමල් කටුසෙම ට විල්තෙර සිටිනවා ලඳුනෙයි දුක සිත ට සිල් රැකපන් සොඳින් සුරපුරට යන්න ට


                  මඝමාන ජාතකය.                           5


31. පෙරකළ පිණෙන් පැවසුව මහරු සුරගු රු තිස රණ සරණ දුන්නෙමි නුඹට අමයු රු අර ගණ මගේ සීලෙට නොකරන් අග රු පර පණ නොසනුකියමින් ගියෙළු සුරගු රු


32. දු ක් විඳ කෙකී රකිනා සිල් බලන්න ට ස ක් රජ වෙස් අරන් කුඩමස් විල් තෙර ට කොක් ලඳ සාගතින් මස්බුදින කල සි ට අ ක් කියමින් සැනකින් දැමුවයි බිම ට


33. විනා දහම් බලයෙන් රකින සීලෙ ට දනා තොස් වඩන ලෙස සිල් රැකීම ට අනා ලා තුඩින් තුඩලා බලන වි ට සිනා සුනයි සක්රජ විගස සහතු ට


34. උර ණ නොව මෙමට ලඳුනෙයි තිර සා රා දර ණ සිල් හොඳයි මම තමයි පුරඳ රා සර ණ අප සමග නෑරම පෙරුම් පු රා අර ණ මිස නොයමි ලඳුනෙයි අමරපු රා


35. එ ත න ගොසින් මගෙ දුක් සැප කියන වි ට මෙ තන ගොඩයන්ට අවසර දියන් ම ට කොතන ගියනමුත් නුඹ කැටුව එන්න ට සිතන මස්සිනේ මට පිහිට වෙන්න ට


36. ල‍ෙඟ් ඉඳ තෙපුල් නොකියන්න සිල් බි ‍ෙඳ් අගේ කර කියන දසදහම රස සො ‍ෙඳ් ද‍ෙඟ් නෑරේය පෙරකල කමට යෙ දේ මගේ සහය පින්කල අයටමයි ල ‍ෙඳ්


37. ප ව ර පසිඳු සුරරද තමුසෙගේ ගු නේ අ ව ර ගිරි මුදුන රිවිසේම දුරු උ නේ මෙවර ‍මගෙදුකට යන එනවග නො දැ නේ ක ව ර කලක දකිමුද තම හිමි සඳි නේ


38. සොලස අසන්කය පෙරුමන් පුරනව රේ ‍ද හ ස වටින සුරඟන ලදිමි සුරපු රේ වෙන ස නැති සරණ සෙනෙ දස අත් නෑ රේ අලෙ ස නොවලඳුනි එනවා තොසි නේ


6 මඝමාන ජාතකය.


39. කෙකී සැවවෙමින් සිල්රැකි අනුහසි න ස කී කුලේ බරණැස්පුර ඉපිද ගෙ න මෙකී කුලේ අඟනන්හට උතුමිව න ර කී සොළස අවුරුදු තපස් දැනගෙ න


40. නන්දා සුදම්මා සැපවිඳ සුරපුර ට පන්දා සක් පවතින ගති තුන්ලොව ට නින්දා නොකර මතුබුදුබව වෙන ලෙස ට කැන්දා එන්ට යනවයි සකි නරලොව ට


41. වි ග සි න් එබරණැස් පුර බැස සක් දෙවි ඳු අනික් කෙනෙක් වෙන නොදනිති බණ පු රු ද නි ත් එලඳ රකිනා සිල් එරෙසි ඳු මැනික් රතේ පැදගෙන ආ සක්දෙවි ඳු


42. බුත් සරණේ තුන්ලොවටම ආධා ‍ෙර් දම් සරණේ සිව් අවගති වසයි ත රේ සඟ සරණේ බිජු වහුලාවෙති සා රේ තුන්සරණේ දැන පවසමි මෙපුරව රේ


43. කමට හරුප කීවද මෙතන හිටග න බතට බුදින දෙවගෙද ඒ තුන්ස ර න අපට මිලමුදල් අතමිට හුනත් උ න කුමට ගෙනාවද මේ මැණික් වෙලඳු න


44. බුත්සරනේ තුන්ලොවටම දිවිය ර තේ දම්සර නේ ලොවවැඩකල මහත් ර තේ සඟසරනේ බිජු වපුරණ රුවන් කෙ තේ තුන් සරනේ දනිතොත් දෙමි මැනික්ර තේ


45. ද නි වෙළඳු ඇවිදම සතර වීදි යේ පෙනි මල්වැලක් ඇත කුඹල් වීදි යේ ග නි වෙලඳාමකි එලඳ කැමති යේ ද නි ද තුන්සරණ මඩහැල ටිකාවි යේ


46. තුන් සරණෙ ඇසුවෙමි සතර වීදි යේ තුන් සරණෙ නොදතිය මෙපුර වීදි යේ තුන් සරණෙ දන්නෙද ලඳ ටිකාවි යේ තුන් සරණෙ ඇසුමට බොහො ම කැමති යේ


           මඝමාන ජාතකය                        4


47 සරණ බුත්සරණ අප මුනිඳුන් සරණ සරණ දම්සරණ නවලොවුතුරු සරණ සරණ සඟසරණ ලොව වැඩකල සරණ සරණ තුන්සරණ අහපන්න ති සරණ


48 ලෙඩේ වැනි දුකට වෙදරාල අපිව ගේ වැඩේ තුන්ලොවට වෙදකම කරන අ ගේ කුඩේ පස්සට පෙට්ටිය හෙන වා ගේ කඩේ හදාලා අරගන් මැනික් ර තේ


49 සරා දිවයහන් ‍සැපදෙවමි උරදී යේ නුරා වන සලෙලු ඇත නූවරවීදි යේ කිරා බරට බරසේමයි තරදි යේ දරා වෙන සරෂ නොසොයන් සොඳුරු ලි


50 වෑයම්කාරයා සේ බොහොම වැඩ ඇ ති වෑයම්කාරයා රැකි සිල්කුසල් ඇ ති වෑයම්කාරයා ලෙව්සතට පිහිටැ ති වෑයම්කාරයා ඔබතුමමයි පිහිට ඇ ති


51 වෙන්කර දැමුවත් කලපින් ඇතනෑ රේ දැන් අප කළපිනින් ලැබගන අනුසා රේ තුන්ලොව දුක් දකින සුරරාජ ආදා රේ පින්කර වරෙන් ලඳුනෙයි දැන් අපපා රේ


52 සාරඅසන්කය පෙරුමන් පි රු එස ‍ෙඳ් නෑර එන පා රවෙන් නොව මපියො බ ‍ෙඳ් ගෝර බවදුකට අපි රකින සිල් සො ‍ෙඳ් බාර කලෙ කාටද මෙම හිමිස ‍ෙඳ්


53 විමනක් සියක යොදුනක් දිවමල් යහ නේ පොකුණක් නැදුන් උයනක් සුරකුමරිය නේ නුවනක් බලන බැල්මක නෙත් දහස කි නේ ගමනක් සුරපුරෙන් එනවා ඇත ලඳු නේ


54 ත ප ස් රැක උතුම් සීලේ දරාග නේ දෙබස් නැතුව මතු බුදුබව පතා ග නේ වෙනස් නැතුව අඩුතුන් කෙලක් සුරඟ නේ දිවස් බැලු සුරරජ විගස සතොසි නේ


8 මඝමාන ජාතකය


55 කෙකිසැව වෙමින් ගියසැටි අසුරපු රා දකි ශක් දෙවිඳු දිවසිනතකු නොහැ රා මෙකි අසුර රජහට දුවනියක්කා රා දුකී මගෙ සිතට යන්නෙමි අසුර පූ රා


56 පහුර බැද මෙගොඩ පදිනා අතර ම ගා අසුර බවන යන්නට බැරිය පයන ගා මෙසුර පුර සුදම්මා බිස‍වගේ න ගා අසුර මහරජට දෝනිව උපනි න ගා


57 වීරිය කර පාරදැනගන සුරින් දා බාරිය කර කුමරිය ගෙනෙමි කැන් දා කාරිය සුර අසුර පුරයට යනමෙන් දා නෑරිය රතේ පැදගෙන සක්දෙවින් දා


58 පතුල් පියුන් දසඟිලි ගිරාතුඩ ව ගේ සුපුල් සඳලෙසට රුව කියති එලඳ ගේ විපුළ් රුවැති කුමරිය අසුරරජහු ගේ මගුළ් කර දෙමැයි කුමරියගෙ සිතර ගේ

59 දුකට ආදර අපි තමයි පෙරසි ට සැකට නොසිතන්න අපෙ මහලු වයස ට දෙකට කපා දැමුවත් නොයමි ඉවත ට මගුලට ආමි ලඳුනෙයි එසුර පුරසි ට


60 සිල් රැකවරිනවර එනපාර බලග තු කල්දැන ආමි මගුලට කුම‍රියගෙ සි තු විල්තෙර සිටියදී ඇත බොහොම කටයු තු මල්දම් ‍කරේ වැටුනොත් කාටද අයු තු


61 ගත්තා අවතාර සක්දෙවිඳු පුරඳ රා සැත්තා පිරිවයස් ඉසනිකට සුදුවෙ රා මුත්තා කෙනෙක්සේම පිළිකුල්වු සස රා ලත්තා හොඳයි මම තුවක්කල් පෙරුම්පු රා


62 වැහැර තියෙන කයබල ඇට සැකි ල්ලා නොහැර ගියොත්කුනුකෙල නිකට උල්ලා ඉතිර තියෙන ඉසකෙස් සුදු වැරැ ල්ලා ....රජගෙ බෑනා නර මහ ල්ලා


63 දහරේ සන් වැරලි බර ඉදිමි පතුල ට දි රේ ඉස නිකට සුදුමැලිව වයස ට ප‍ාරේ යන්ට බැරි සැරමිටිය අතක ට ගෝරේ කුඩ මොටද නාකිය දැන් නුඹ ට


64 වෑයම් කෙළෙමි ලඳුනෙයි 70 බ ඳ ද පිටද වැරසර නැතුව අසුර යුදය ට ගොරත රා නෑයම් ගෙන් අපහැර කවුද අ ද දහෙදට පස්වෙයි කය දුකක ට නිරාජ රා මායම් කෙළෙමි අඩුතුන්කෙළ ම දි ද අපි විඳපුර තිසැ පත ගණනක ට අමපු රා තායම් දැන පදිමි රතය ද සොඳද කළ කාරි ලඳුනෙයි සුරපුර ට නාකි හො රා


65 පන්ගා ඩම් දුටිය විස්කම් 71 තතු නරදනී කුමරිය දෙවියා ළු අසුර කුමරු නේ නන්ගා ගණ රතේ සිතු ලෙස අමර මල්දම යනවා නොදනී ළු කරේ නොවැටු නේ ගන්ගා සයුර පසුකර මතු වෙන පල අපල දෙසු එසුරපුර බැ ළු සුර අසුරයි නේ සන්ගා අසුර කුමරියෙ ගිය ගතු කාරය ඇ‍රියේ මන්ද කිව්වා ළු කුමරු නේ

66 රැක රක වරින්වර දුක්විඳ පු ගෙතුවා අමර මල් දම අසිර සීලෙ ට පුරම රා දැක දැක අමර මල්දම සිතුවා සැදෙයි සුර අසුරා වැටුනේ කර ට සේම ද රා ලක එක අසුර කුමාරිය පැ තු වාබුදුබවට සක්දෙවිඳු ගෙණසු ර පුර ‍ට සුරගු රා කොක නදකලා ඇසුනයි ගැතුවා සුර‍ලොවට විස්කම් අසුර බවත ට දෙවිකුම රා

67 අ සු ර පුර සෙනග දුනුගත පරතෙර නොදැන කනකෙකි සිය ල්ලේ උතුම්සල දරා අ සු ර රජ කුමරු කඩු තිස සර ලබන බුදුබව පැතු ගත්තුගො ල්ලේ පෙරුම් පුරා පහුර පැන ගොසින් මහ සුර පුර සිරි දහම්නරලොව මෙර යට පල්ලේ යසෝද රා අ ස ර යුදට එලවති මේ නර පුර සතුන් ගොඩලන සිය ල්ලේ අපගේ ලොව්තු රා

68 තෙපලිය අසුර රජ සුර රජ ව ඩා සක් දෙවිඳු වදහල නොදනී යේ සතවර ගේ පෙරලිය අවතාර ගුණ තුන් කඩා මෙතෙලය සඳලප ලොව වටි යේ ඇඳපුව ගේ බැබලිය දිවරතේ ඉඳ බරණ දොඩා සරුප නොකියව් පැලඳි යේ මදුරු රස වගේ මාතලිය රිය පැදගෙන කුඩා නැත දහම් සිව්පද අසුර පුර ගියේ මේ මා ගේ

69 බැස්සා එවිල සත්දන්තය දස දහමෙන් පවතුව ලෙව් උපන් ව රේ සත නතො රේ පස්සා කකුල ඇල්ලිය දසකෙල මරුන් බිඳ කකුළුවා වැ රේ ජයගතිමි යම පු රේ අස්සා උමගයෙන් පාවූතීය දස කුසලට දිදී උපදිමු සාග රේ තොසිත පු රේ දස්කම් කල අයට ලැබුනිය දස අකුසලින් වලකිනුය මිහිඟුබෙ රේ

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=මඝමාණ_ජාතකය&oldid=13850" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි