1. සිසි සිසි දයල නිනි නිරජ ලල ල ල

සිරි වල දියන වසවමු සිනද කුස ක ල

සිදි බව ගිමණ රඟ නගමිණ පළුන ස ල

සිරිගන නිරත නමදිමි නවණනු වත ල


1. සිසි, චන්ද්රරයාට බඳු වූ; සිසි සීතල වූ; දයල, කරුණා සිත් ඇති; අණඉනි සත්වයන් (භව බන්ධනයෙන්) මුදන්නාවූ; නි ප්රවඥා නමැති; ති, ගංගාවන්ට; නිරජ, සමුද්රවය වැනි වූ; ල, (ස්ව) චිත්ත සන්තානයෙහි වූ; ල, ලාමකත්වය; ල, චින්තයෙන්; අල, දුරුකළා වු හෙවත් සකල ක්ලේශයන් නැසුවා වූ; සිරි, (අනොපම බුද්ධ) ශ්රිගන්; අවල, ගැවයී ගත්තා වූ; දියන, ලෝක නායක වූ; වස (කාම) වශගත්වය; වමු, උද්භීරණය කළා වූ; සිනද, (ගෙහ සිත) සෙනගයද; කුසකළ, ඡේදනය කළාවූ නොහොත්; කුස කල, කුසරාජ කාලයෙහි; සිනද, සිංහ සමාන ස්වර ඇත්තාවූ; සිඳි, වියලවන ලද හෙවත් පහකරන ලද; බවගිමණ සංසාර නමැති ග්රිසෂ්ම ඇති; රඟඅනගමිණ, අභිප්රාලත්ථ දායක අනඝිමාණීක්යක රතනයක් බඳු වූ; පළු, නිපුණවූ; නොහොත්, පළු, ප්රෙකාශීත වූ; නසල අකමප්යරමානවූ; නවණනු, නගරවර්ණමනා සත්රී වර්ණූ, නා (දිය) නොකරන්නා වූ; වතළ, විස්තෘත වූ; හෙවත් ලෝක ප්රවසිද්ධ වූ, සිරිගන, සර්වඥ රාජොත්මයාණන් වහන්සේට; නිරත, අන වරතයෙන්, නමදිමි, (භක්ති ප්රෙරමාති භාරාවනතොත්නමාංගය කරණකොට ගෙන සාදරයෙන්) නමස්කාර කෙරෙමි.


2. නවරද නවස සිරි පතළ මණි මනර ක

නරමණ නතණ වසුලව නමසු පස ස ක

නන සඳ දමන නල’ සනි රිසිරු නද පි ක

නවනු සතද පුරණ රසු නමද්රස විනය ක


2. නවරද, නිරවද්යි වූ, සිරි, (සකල රාජ්ජ්යෙ) සම්පත්තියෙහි; තවස වසඟ නොවූ නොහොත්; වරදන, (සතරමහා නිධානගත මූක්තා මාණික්යාසදී) උතුම්ධනයෙහි; වසන, වසඟ නුවූ; මණි සිතු, මිණි රුවනක් මෙන්; පතළ ප්රාසිද්ධ වූ; මනරක, මනෝසංරක්ෂණ ය කරන්නා වූ; නරමණ (කිසිවෙක්හි) නොඇලෙන්නාවූ; නතණ, තෘෂ්ණා රහිත වූ; අව, (සතර) අපාය; සුලව, මනාකොට සිඳුණාවූ; කමසු, මත්ස්යෂ ය රහිත වූ; පසසක, (දිව්යංහ චක්ෂුරාදි) පඤ්ච චක්ෂූන් ඇත්තා වූ; නනසඳ, චන්ද්රූයාට බඳු වූ මුඛ ශ්රිම ඇති; දමන, (පුරුෂ) දම්ය වූ; නල අසනි, නාගේන්ද්රකයන් ට හෙවත් තාත්පයාර්යයෙන් සියළු සත්වයන්ට; රිසිරු,(සනේතාෂාවහවු) රූපශ්‍රී ඇති; නදපික, කුරවික නාද ප්රකතිභාහ (මධුර) ස්වර ඇති; නව අනුස, ක්ලෙශානුසය රහිතවූ; නදපු, දාජි රහිත වූ හෙවත් ශාන්ත වු; රණරසු, (ශ්රීන ශරීරයෙන් නිග්න) ස්වර්ණ රශ්මි කදම්බයක් ඇති; විනයක, විනායක වූ සර්වඥ රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේට; නමදූ, (සාදරයෙන්) නමස්කාර කරව.3. ගත යදි සතොස දා ගනුත දවනි දමන ද

  		ගරු පිසු වඳු වනර සන නව ගනත’ම 		 ද
  		ගණ නද නකළ නපිසයි හරන නප’ ප		 ද
  		ගග ගග නරති සස සස නජර දද ද 			 ද


3. ගත සදි සතොස, ගන්නා ලද යාවක සන්තුෂ්ටතා ඇති, නොහොත් ගත් අයදි ප්රකතිග්ර්හණය කරන ලද (බ්රසහ්මාදීන්ගේ) ආරාධනා ඇති; සතොස, (චතුර්විධ සන්තෝෂයෙන්) සන්තුෂ්ට වූ; දගනුත, ජගත් ප්ර‍සිද්ධ වූ; නොහොත් සංස්තුත වූ; දවනි, ජවන ප්රරඥා ඇති; දමද අද, (ක්ලෙශාපගමයෙන්) දමිත වූ චින්ත සන්තාත ඇති නොහොත් දමි අනද, සඬම්මාඥදායක වූ; ගරු පිසු, ගෞරවපුඤ්ජනය කළා වූ නොහොත් ගරු පිසු, මාතෘ පිතෘ ගුරුවරාදීන් පුදන සුලු වූ; නර, මනුෂ්යරයන්ට, සන, ස්නෙහ ඇත්තා වූ; නොහොත් නරසන, සත්වයන් (නිවන් සැපතින්) සනහන්නා වූ; නොහොත්, නරසන, අරසස්වරූප නොවන්නා වූ; නවග, වර්ග නොවන්නා වූ; හෙවත් සාමාග්රිෙ භාවය කැමති වන්නාවු; නොහොත්: නඅවග, අපාගත නොවන්නා වූ; අමද , නිර්වාණමෘත දායක වූ; ගණ නදන කළ ගණයා සන්තෝෂ කළා වූ; නපියසි, ග්රාවමයන්; හෙවත් කෙත්වත් නැත්තා වූ; නොහොත්; ගණනදන, (ආර්යයගණ සංඝයාම) පුත්ර කොට ඇති; කළණ, කල්යාතණ ධර්මයෙහි පිය ඉසි, ප්රිගයෙච්ඡා ඇති, අනපඅපද, අනල්ප වූ විපත්තීන්; හරන දුරුකරන්නා වූ; අඟිඅග, (සකල) සත්වයන්ට අග්ර වූ; අගග,(සංසාර) කොටි ප්රාරප්ත වූ; හෙවත් නිර්වාණ පුරයට පැමිණියා වු; නරති, ආලය රහිත වු; සසසස, ප්රාශස්තයන් විසින් ප්රනශස්ත වූ නජර, ජරාරහිත වූ; දදදද, දායිකාතිදායක වූ; නත, සර්වඥයන් වහන්සේට; වඳුව, නමස්කාර කරව.4. ලල ලල විදසි කක ’කක න’ ගන දද ද ද

ලක සත දුරම රස පිය බිදම’ නම ප ද

ලස නව සඳසෙ නසදන සවන’ මත ප ද

ලකුළුණු නිදි සමපන වි සකණ දන න ද


4.ලල,(තමන් වහන්සේගේ) චින්තයෙන් අන්යතයන්ගේ චින්තය; අලල, ආලෝලනය කරමින්; විදසි, විශේෂයෙන් දක්තා වූ; දද, අඥනයන්ට, දද, ධජකොට ඇති; කක, කුත්ෂිත වූ මේ ශරීරය; අකක, අකක්කොටද; හෙවත් මදට දෙකහමාරක් කොටද; නඅගන, අගය නොකරන්නාවූ; හෙවත් කදලිස් කන්දෝපමාදින් තිස්සාර කොට දක්වන්නා වූ; ලකසත, ලක්ෂණ ශාස්ත්රසයෙහිදෝ හෝ නොහොත්; ලකසත, පාපචිණ් හිත සත්වයන් කෙරෙහි; දුරම, ඇළුම් නැත්තා වූ; අබිදම්, අභිධර්මය සම්බන්ධිත වූ ; රස, අත්ථරසයදෝ හෝ නොහොත් ධම්ම රසය; පිය, ප්රි්ය වූ; දෝහෝ නොහොත් පානය කරන්නා වූ; නව සඳසේ, අභිනව පූර්ණ චන්ද්රනයා මෙන්; ලස, බබළන්නා වූ; නසදන, අනගාර්ය වූ; නොහොත්; නසදන, පාපප්රයතිච්ඡාදක නොවූ; නොහොත්; නසදන; (ලෝකයෙහි) පහ වූ; ඡදනයන් ඇති; අමතපද, නිර්වාණමෘත ප්රූදානය කරන්නා වූ; කුළුණුනිදි, කරුණාවට නිධාන වු; ල, සිත් ඇති; සමපන, මනා වූ අජිණ සමාධියෙහි; විසකණ, විචක්ෂණය වු; දනනද, (ක්ලෙශයන්) ජයගන්නා සිත් ඇති; නොහොත්, දනනද, සත්වසන්තෝෂ කරවූ; සවන සර්වඥයන් වහන්සේගේ; පද, ශ්රී් වරණ යුග්මය; නම, (සාදරයෙන්) නමස්කාර කරව.5. නිමූ ගමි දමන තව’නිපු දරිසි තණ සි ස

නිව න දිය දද පලසර දන නිත්රක සය ස

නිසග ම’ රහ සිරි’ සුල තවඳු වගර’ ප්රී් ස

නිවරණ නිමද සිව නර නව සදන න ස


5. නිමුගමි, නිමාකරන ලද (සංසාර) ගමන් ඇති; දමන (දැමිය යුත්තන්) දමනය කරන්නා වූ; නවන ඉසු, ක්ලේශ තාප තෙච්ඡා ඇති; නොහොත්; ඉසු, ඊෂ්යා චින්තයන්; තවන, තාපනය කරන්නා වූ; දරිසි, (සියල්ල) දක්නා වූ; තණසිස, තෘෂ්ණාව සිස් කළා වූ; නිවන, (ක්ලෙශ පරිළාහ) නිවන්නා වූ; දිය දද, අම්බුධරොපම වූ, නොහොත්; දිය දද (තුන්) ලොවට නැඟු ධජයක් හා සමාන වූ; පලසර, (මාර්ගඵල සංඛ්යා්ත) සාරඵල ඇති; දනතිනු, (සමස්ත) ජනයන් විසින් සංස්තුත වූ; සයස, ස්වකීය වූ යසස් ඇති; නිසගම, (ක්ලෙශ) සංගම විරහිත වූ; අරගසිරි, ජූජාභී ශ්රිසයාව; උසුලන, උද්වහනය, කරන්නා වූ; ගරු, ගෞරවාස්ථානිය වූ; නොහොත්; ගරු (සියලු ලොවට) ගුරු වු, අපිස, අල්පේච්ය වු; නිවරන, පහවු ආවරණයන් ඇත්තා වූ; හෙවත්; නිරාවරණ වූ; නිමද මද රහිත වූ; සිවන, නිර්වාණයට නායක වූ; අරණවස, ආරණ්ය වාස ඇති; දනන, ධ්යා නාන්නය; හෙවත්; ධ්යාවන නමැති ආහාරය අස, අනුභව කරන්නා වූ; නොහොත්; දනන, ජයග්රපහණය කරන ලද; අස, ආෂා සංඛ්යාහත තෘෂ්ණා ඇති සර්වඥයන් වහන්සේට; වඳුව, (භක්ත්යාෙදරයෙන්) නමස්කාර කරව.6. සිලවන ගණ නදන දසතප නිදි සුද ග

	සිව බග නපුන රමසනු වඳුව ය’ පිණ 		ග
	සිරි දිරි සරස වර න’වනද වතරුණ 		ග

සිසි’ සිසි නදන නන නන දුමිඳ’ ගග’ ග ග


6. සිල් අවන, සිල් පාලනය කරන්නාවූ; ගණ නදන, සව් ගණයා සන්තුෂ්ට කිරීමෙහි; අදහස, ආඬ්යාිස ඇති; නොහොත් ගණන; ගණ නායක වූ; දනදස, දානාඬ්යාටශ ඇති; තපනිදි, තපොනිධාන වූ; සුදග,( නිර්දෝෂ වූ) ශ්රීද ශරීර අවයවදෝ හෝ නොහොත් විශුඬ බෞඬ්යාංනගඇති; සිවබග, නිර්වාණභාගි වූ; රමසනු ස්ත්රීරන් කෙරෙහි ස්නෙහයක් නැති; නපුන, නැවත නොමඇත්තා වු; අය, සැපතින් හා; පිණ, පුණ්යහයෙන්; අග, අග්රධ වූ; සිරි, (බුද්ධ රාජ්යග) ශ්රී,ය; දිරි, දරන්නා වූ; සරස, රූපරෂ ධම්ම රෂ සහිත වූ; වරණ, වළකන ලද; වනදව, තෘෂ්ණ ධාවනය ඇති; තරුණග, (මෘදු තරුණ වූ ශ්රීර) ශරීරාවයව ඇති; සිස්ඉසි, ක්ෂය වන ලද (පාප) ඉච්ඡවන් ඇති; සිනද,(අභිරූ) සිංහනාදි වූ; නන්අණන, නොයෙක් ප්රා ණින්; අන, නිර්වාණ ප්රනවෙසනය කරන්නා වූ; දුමිඳ, බෝධිද්රැණම මූලයෙහි වජ්රාරසනාරූඪව වැඩහඳ; අගග, පාපප්ර්හානය කොට; හෙවත් සකල ක්ලෙශයන් නසා; අගග,(ලොකා) ග්රර භාවයට හෙවත් සම්යඅක් සම්බුද්ධත්වයට පැමිණියා වූ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට; වඳුව, (ආයුවර්ණාදි චතුර්විධ ආනිසංස ප්ර්තිලාභය පිණිස සාදරයෙන්) ප්රතණාමය කරව.7. දද’ ද’ද රජන සස සස තිරන ගග’ ග ග

  	දප’ පන නරහ සිය පිණ ලකුණ දන න     ග
  	දම තන ගවන නසරණ වඳුව සුපිරු       ග
  	දන මද තිවද තනුගද සතොස දිය ත       ග7. දද, විඤ්ඤැ බ්රයහ්මණයන්ගේ; අද, චින්තයෙහි; අදරජන, ලක්ෂණ ප්රොකාශන ප්ර්ශ්න ව්යා.කරණාදි කාරණයෙන් ආදර නිපද වන්නා වූ; සස, ප්රකශස්ත වූ; සස, චතුරාර්ය්යර සත්ය් ධර්මයන් ඇති; නගග සුනෙරු පර්වතයාමෙන්; නිර, ස්ථීර වූ; අගග, නිෂ්පාපිවූ හෙවත්, පව් නැසුවා වූ; දප්අපන, (ක්ලෙශාදි) දර්පර දුරුකළා වූ; නරහ, නිරහස වූ; හෙවත් රහසිනුදු පව් නොකරන්නා වූ; සිය පිණලකණ, ශතපූණ්යෙ ලක්ෂණධර වූ; දනනග, (සමස්ත) ජනයාට අග්රන වූ; නොහොත් දනනග, අනංගයා ජයගත්තාවූ; දමත්, සද්ධර්මයත්; දන, සත්වයන්ට; අඟවන, අවබෝධ කරන්නා වූ; නසරණ, ප්රාපණවධ නොකරන්නා වූ; නොහොත් අණසරණ සත්වයන්ට පිහිට වූ; සුපිරු, (ලක්ෂණ ව්ය ඤ්ජනයෙන්) සම්පූර්ණ වූ; අඟ දෙහශ්රි ඇති‍ නොහොත් සුපිරු, මනාකොට පුරන ලද; අඟ, (සොසානි කාංගාදි) ධුතාංග ඇති, දන, (කෘතාධිකාර) ජනයන්ට; අමද, නිර්වාණාමෘත දායක වූ; තිවද, නිවවන ඇති; නොහොත් දන අමද, බොහෝ වූ ජනයාගේ; නිර්ව අද, නිවන ලද චිත්ත සන්තාන ඇති; තනුගද, පතළාවූ ව්යහක්ත වචන ඇති; නොහොත්; අතනුඅගද, (ගිතුෂ්ණාදි) ශරීරාබාධයක් නැත්තාවූ; දිස නග, ජගතෙන්ද්රියාහට; හෙවත් බුදුරජාණන් වහන්සේට; සතොස, (චිත්ත) සන්තෝෂයෙන් යුක්තව; වඳුව, නමස්කාර කරව.8. කයන විදුමන සුරනර පුදන ඝනුව න

  	කපිදන රූසිරි නිසලන නමද දසන			 න
  	කස’ සප සුම න වල සුව නත නන මර		 න
  	කරනම නිමල තපරිසි සවන දරව			 න


8. කයන, ක්ෂයනොවන්නා වූ; විදුමන, පණ්ඩිතමන්ඇති; හෙවත් අක්ෂය ප්රටතිභාන ප්රවඥා ඇති; නොහොත්; කයන, අහසින් යන්නා වූ; විදුමන, (සෘඬි විධාදි) විද්යාතවන් දන්නා වූ; සුරනර පුදන, දිව්යය මනුෂ්යඅයන් විසින් පුදන ලද්දා වූ; සනුවණ, ෂට් (අසාධාරණ) ඥාන ඇති; කපිදන, කාය පිධානය කරන්නා වූ; හෙවත් ත්රිදමණ්ඩල ප්රිතිච්ඡාදනය කොට සිවුරු වලඳනා වූ; රුසිරි, (මාත්රිංන ශත්වර මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් හෙබියා වූ රූප ශ්රීො ඇති; නිසලන, (ලාභා ලාභාදි ලෝක ධර්මයෙහි) නිශ්චල වූ; නමද, (පුරුෂ මදාදි) මදරහිත වූ; දසනන, දසවිධ ඤාණබල ඇති; කස, කෘෂි කර්මය හා (තදුපවාර වූ ගොරක්ෂාවණික්) කර්මාදිය; අසප, අසත්ප්රාියකොට ඇති; සුමන සොම්නස්යම චින්තයෙන් යුක්ත වූ; වලසු ව, වනාන්තර (වාසය) සැප කොට ඇති; නතණ, තෘෂ්ණරහිත වූ; නමරණ, (පුනර්භව විරහිත බැවින්) මරණ නැත්තා වූ; නිමල, (ක්ලේශමල විරහිත බැවින්) නිමල වූ; තපරිසි, කෙලෙසුන් තවනු කැමති වූ; දරවන, තෘෂ්ණාවිදාරණය කළා වූ; සවන, සර්වඥයන් වහන්සේට; නමකර, (භක්ත්යාවදර චින්තයෙන්) නමස්කාර කරව.9. ලතවනු තවන මිදිමන තරණි න’ ගරි සි

  	ලසනලු පණමි ගනගරන මගිව බදි			සි
  	ලක සකුදන සිමුව සවන ය දිලව රි		සි
  	ලල ලල ජරනි නිනි නිනි ලයද සිසි සි		සි9. ලතවනු තවන, චිත්තසන්තාප නොවන්නා වූ; මිදිමන, (කෙලෙසුන් කෙරෙන්) මුක්ත වූ සිත් ඇති; නොහොත්; මිදිමන, (සත්වයන් සංසාරයෙන්) මුක්තකිරීමෙහි පැවති චිත්ත ප්ර වෘත්ති ඇති; තරණි, (සංසාර ප්රොතරණයට) නවුකාවක් වැනි වූ; න අග රිසි, පාපයට නොරිසු වූ; නොහොත්; අනගරඉසි, අනගාර්ය්ය භාව ය ඊප්ෂිත වූ; ලසනඅල, බබළන්නා වූ ශ්රීහ ශරීරාලෝක ඇති; ගණග, ගණ ප්රයධාන වූ අරණ, (ක්ලේශ) යුඬ රහිත වූ; මගි, චතුරාර්ය මාර්ගයන් ඇත්තා වු; නොහොත්; රණ, (කුක්කුට වට්ටකාදි) යුඬයන්; අමගී, නොබලන්නා වූ; නොහොත්; අමගී,සඞම්මා මෘතගායනා ඇති; අව අබද ඉසි, (සතර) අපායෙහි නොබැඳීම කැමති වන්නා වූ; ලක සකුදන, අලංකාර සංස්කෘතාභ්යා්ස ඇති ජනයන්ට; සී, සිංහ වූ; හෙවත් උත්තම වූ; මුව සවන, මොග වසඟ වන්නා වූ, යදි, යාඥාවෙහි; ලවරිසි, ස්වල්ප වූ ඉච්ඡා ඇති; හෙවත් අකැප ආරාධනා පිළිනොගන්නා වූ; නොහොත්; ලකසකු. ලක්ෂ සංඛ්යාඇතවූ; දන, ජනයාට සිමුව, සිංහ මෘග සමාන වූ; යදි, යාචකයන්ගේ; රිසි, ධනෙච්ඡාව; ලව ඡේදනය කළා වූ; ල, චින්තයෙන්; ලෝ, ලෝකය; අලල, අලලාබලන්නා වූ; අජර, තුන්ලොවට ගුරු වූ; අණිනි, ප්රනඥප්ති ආ ආඥව කරණකොට ගෙන; නි, සත්වයන් මොක්ෂයට පමුණු වන්නා වූ; නී, ප්ර ඥවට; නිලය, වාස භවනයක් වැනි වූ; අද, සිත් ඇති; සිසි, සිහි ඇත්තවුන්ට උතුම් වූ; ඉසි ඉසි, ඍෂීන්ට සෘෂි වූ; සවන, සර්වඥයන් වහන්සේට; පණමි, (භක්ත්යානදරයෙන්) ප්ර ණාමය කෙරෙමි.10. ගග’ ගග දමිදු නන නන නදන සිසි සි සි

ගණරුත වදන වනරව සර සරි දිරි සි

ගණ පිය වඳුව නුසමර නපුන ගබ ව සි

ගද සුදිනිපත සඳන දන නගන වල සි


10. අගග, දුක් නසන්නා වූ; අගග, අග්රාිති අග්ර වූ; දමිදු ධම්මාධිපති වූ; නෙඅණන, නොයෙක් සත්වයන්ගේ; නන, වක්ත්රායන් හෙවත් මුහුණු; අදන, (තමන් වහන්සේ දිශාවට) ආකර්ශණය කරන්නා වූ; සී, (ධවල දසන රශ්මි කදම්බ පරිවෘත්ත ශෝභණ) සිනා ඇති; නොහොත්; නන, නානා විධ වූ; අණන, සත්වයන් විසින්; නදනසි, කරනලද සන්තෝෂ සෙවන ඇති; සඉසිසි, ෂර්ට;විධ වූ ඍෂීන්ට ඍෂී වූ; හෙවත් උතුම් වූ; ගණරුත වදන, මෙඝධ්වනි සමාන බස් ඇති; නොහොත්; ගණරුත වදන, අර්ථයෙන් අවිරල වූ වචන ඇති; සරසවන, රස සහිත වන්නාවූ; රව, ශබ්ද ඇති; හෙවත් මධුරෝදාර නාද ඇති; රිදිරිසි, මනොඥ වූ ඍඬිඇති; නපුන ගබවසි, නැවත ගභී වාසයක් නැත්තා වූ; හෙවත් පුනභීව රහිත වූ; ගද (තමන්වහන්සේගේ මූල භාෂානුගත ශුඬමාගධික) වචනයන්; සුදි, පණ්ඩිත ජනයන්ගේ; නිපත, (ශබ්ද) නිෂ්පත්තියට; සදන, සාධන වූ; හෙවත් කාරකවූ; දන නග, ජනාග්රේ වූ; නොහොත්; දන අනග, මකරධිවජයා ජයගත්තා වූ; නවලසි, කෞෂිද්යාර භාවය විරහිත වූ; ගණපිය, ගණයාට ප්රිූය වූ; නොහොත්; ගණ පිය, ජනසංගණිකා රාමයෙන් දුරු වූ; නොහොත්; ගණපිය, සංඝපිත්රැ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේට; අනුසමර, (ගුණානු) සම්රණය කොට; වඳුව, ( භක්ති ප්රේ්මයෙන් සකසා) නමස්කාර කරව.11. සනන දසවණ රණවසි දමන නරව නි

සපිරග වඳුව නලසු රිසි හර මග ස නි

සයස නුතින දරසල පදද යදි නව නි

සසින තසිරිද සුනිවත නම ද මිග මු නි11. සනනද, ක්ෂණ සන්තෝෂ කරන්නා වූ; නොහොත්; සනඅද, සකල ලෝක වාසීන්ගේ සිත් සනසන්නා වු; සවණ, (නීල පිතාදී) ෂට්වර්ණ ඝන බුද්ධ රශ්මීන් ඇත්තා වු; අරණවසි, ආරණ්යසවාස ඇති; දමනි, ධම්මන්යාදස ඇති; නරවනි, නිශ්ශබ්ද වූ; නොහොත්; නර අවනි, මනුෂ්යනයන් පාලනය කරන්නා වූ; සපිරි අග සම්පූර්ණ වූ දෙහ ශ්රීඝ ඇති; නොහොත්; සපිරි අඟ, සම්පූර්ණ කොට පුරණ ලද ධුතාංග ඇති; නලසු, අනංගයාගේ; රිසි, ඉච්ඡාව; හර දුරු කළා වූ; මගසනී, මාර්ග භාවනා හාරකොට ඇති; නොහොත්; මාර්ග අසනි, නිරොධා මෘතය අනුභව කරන්නා වූ; සයස නුනි නද, යසස් සහිත වූ ස්තුති ඝොෂා ඇති; රසලප, (අර්ථ ව්යරඦන පෙත) මධුරලාප ඇති; යදි, යාචකයන්ට; තවනි, විරුද්ධ නොවන් වූ; දද, අභිප්රාථත්ථදායක වූ; සසී, ශාක්යස සිංහ වූ; නත, ලෝකනාත වූ; සිරිද, ලෞකිකලෝකෝත්තර සැපදායක වූ; සුනිවත, සුතිවස්ත්රස වූ; හෙවත් තෙමඩුලුවසා මොනවට අඳනා වූ; නම, වැන්ද යුතු වූ; නොහොත්; නම,(සියලු ලෝවැසියන් තමන් වහන්සේ කරා) නමන්නා වූ; දමි, (නව ලෝකෝත්තර) ධර්මයන් ඇත්තා වූ නොහොත්; දම්, දමිත වූ; අගමුනි, (ෂට්විධ මුනීන්ට) අග්රය වූ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට; වඳුව නමස්කාර කරව.12. දනනද නකස විනප මසදිති නුලු කු ල

දපන මනවස නදසන සෙද සවනස ල

දපම නමද බියපි සර මරදු ත සක ල

දද දද නගණ කක ක’ක සිඳවි ලල ල ල12 නනද, ජනානන්ද කර වූ; නකස, කෘෂිකර්ම රහිත වු නොහොත් නකස, (රාගාදි කෙලෙස්) කසට රහිත වු; විනප, අනල්ප වූ; අමඅස, අමෘතානුභව ඇති; නුලුකුල, ලඝුනොවූ කුලයෙහි; හෙවත්, ශාක්යනරාජ වංශයෙහි; දිනි ජනිත වූ; තමන් දප, තමන් වහන්සේගේ වීර්යය සංඛ්යා ත දර්ප,යාගේ; අවසන දසන, (බුද්ධත්වයට පැමිණීමෙන්) කෙළවර දුටුවා වූ; නොහොත් තමන් දප, තමන්වහන්සේගේ සද්ධර්ම වචන සංඛ්යානත ජල්පනය; සවන සලසෙද, ශ්රදවනය කරන්නා වූ ඇසිල්ලෙහි; අවසන දසන, (භව) කොටිය දක්නා වූ; හෙවත් නිර්වාණය දක්නා වූ; දපම, ප්රනමාණ වු ජවන ඇති හෙවත්; මිතභාණි වූ; නොහොත්; දපඅම, වචනා මෘත ඇති; බිය පිසර,(සකල සංසාර) භයදුරු කළා වූ; මරදූ, (තණ්හා රතී රගා සංඛ්යා ත) මාරධිත්රැ න්; නසකළ, ත්රුස්තකොට හැරියා වූ; දද (ලොකත්රායට අසහාය) ධ්වජ වූ; දද නගන, (ඒ ඒ බුදු මගුලෙහිසියලු ලොව පුරා නංවන ලද ) ධවජමාලා ඇති ; ක, ජලය ක, ආකාශය; ක, පෘථිවාය යන සියළු තැන් හි පැවති; අක, ඇස් ඇති; හෙවත් පෘථීවි සමුද්රජකාශාදි සියල්ල දක්නා වූ දිවැස් ඇති; සිඳි අවිල, ක්ලේශ ක්ෂෝභය; හෙවත් කැඩීම සිඳි නාලද; ල, චිත්තසන්තාන ඇති; ලල, (අනොපම වූ බුද්ධ ශ්රිවන්) ලිලො පෙත ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට; නමද, (ඉතිපිසො භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ යනාදී බුදුගුණ සිහිකිරීමෙන් ) නමස්කාර කරව.13. සක වසිතෙක් දහස් සත්සිය දෙසිව වන

ලක සිරි රජදිරජසිහ නිරිඳුව ස වන

තික රජගුරු ගෝළදම් රම් යතිරු වන

සක කෙළෙ මෙබර කව්ගැබිනම අමුතු වන


13 . සකවසින්, (ශ්රී මත් ශකනරෙන්ද්ර යාගේ) වර්ෂයෙන් එක්දහස්, එක සසහස්රෙයක් හා; සත්සිය දෙසිව් වන, සත්සිය අටක් වූ; සිරිලක, ශ්රීර ලංකාද්වීපයෙහි රජදි රජ සිහ, රාජාධිරාජසිංහ නම් වූ; නිරිඳුට, නරේන්ද්රසයා හට සවන, ෂට් වැනි වර්ෂයෙහි; හෙවත් සක වර්ෂයෙන් එක්දහස් සත්සිය අටක් වූ රාජාධි රාජසිංහ මහ රජතුමා ලංකා රාජ්ය යටපැමිණි සවැනි වර්ෂයෙහි; නිකරජ ගුරු, රාජත්රිතකාචාර්යයාගේ; හෙවත් රජ තුන් කට්ටුවකට ගුරු වූ; අත්තරගම බණ්ඩාර නම් මහා කවීන්ද්රෝාත්මයාණන්ගේ; හෝ ළ, ශිෂ්ය වූ; දම්රම් සනිරුවන, ධම්මාරාමාභිධාන යතීන්ද්රෝනත්මයාණන් වහන්සේ; අමුතුවන, (කාව්ය් චූඩාමණිආදී ශිෂ්ට කාව්ය ග්රභන්ථ්රරයන්හි නිර්දිෂ්ට කාව්යට නාම ගභිචක්ර නම් ප්රකබන්ධනයට වෙනස්ව තිබෙන්ට රචනා කළ හෙයින්) අමුත්තක් වූ; බරකවිගැබ් නම බාරශ කාව්යභ ගභී නම් වූ; හෙවත් සතර අතට කී කළ එක එක අතකට සිව්පද තුන තුන වශයෙන් සමුද්ර ඝොෂානම් වෘත්තයෙන් වූ සිව්පද දොළසක් සම්පූණිව කියවෙන හෙයින් බාරශ කාව්යර ගභී නම් වූ; මෙසක, මේචක්රිය; කෙළේ, ප්රභබන්ධ කළ සේක.14. මෙ නි රි ඳු මෙසක නරඹා සිය සකි නිඳු රා

		නෙ වි රි ඳු කිවිඳු කුල ගෙල බන් පාසසු 	 	 රා

පි රි සි දු මෙනෙන් පල්ලේ බැද්ද ගම්ව රා

මෙ ය ති ඳු හට පිදි මිහි පවතිනා තු රා


14 . මෙනිරිඳු , (රාජාධි රාජසිංහ නම් වූ) මේ නරේන්ද්ර් තෙම; තෙවිරිඳූ, නොයෙක් විරුඬ වූ; කිවිදු කුල, කවීන්ද්ර, සමූහයාගේ; ගෙළෙ, ග්රිරවයෙහී; හෙවත් බොටුවෙහි; බන්, බඳනා ලද්දාවූ; පාපයුරා, මාලයක් වැනි වූ; මෙසක, මේ (බාරශ කාව්ය් ගභීනාම) චක්ර;ය; සියසකිනි, ස්වකීය අක්ෂීන් කරණකොට ගෙන, හෙවත් තමන්ගේ දෑසින්; ඉඳුරා, සෘජුව; නොහොත්; ඉඳුරා යහපත්ව; නරඹා, නිරීක්ෂණය කොට; පල්ලේ බැද්ද ගම්වරා, පල්ලේ බැද්ද යයි ප්ර සිද්ධ වූ ; (කොලොන්නා කොරළයෙහි පිහිටි) ග්රාේම වරයක් හෙවත් පල්ලේ බැද්ද යියි නම්ලත් උතුම් ගමක්; මෙය තිඳුහට, (යථෝක්ත) මේ ධම්මාරාමාභිධාන ස්ථීචිරෝත්මයාණන් වහන්සේ වහන්සේට; මිහි පවතිනා තුරා, පෘථිවිය පවතිනා තෙක්; (ශිෂ්යාමනු ශිෂ්ය පරම්පරානුගතව භුක්ති විදීමට) පිරිසිදු මෙනෙන්, පරිසුද්ධ චින්තයෙන්; (උපලක්ෂිතව) පිදී, පුජා කළේය.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=බාරශ_කාව්යයය-&oldid=7510" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි