පොත් රාක්කය:ඉතිහාසය

< මානව ශාස්ත්‍රමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න
< සමාජ විද්‍යා

ඉතිහාසය
Books on this shelf deal with ඉතිහාසය: the study of the past, with special attention to the written record of the activities of human beings over time.

There is a අංශය:සමාජ විද්‍යා, but it is apparently not centrally listed; that should not be, and needs untangling, possibly by an admin.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පොත්_රාක්කය:ඉතිහාසය&oldid=18844" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි